Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của trách nhiệm xã hội đến động lực làm việc của người lao động - Trường hợp khảo sát tại các doanh nghiệp nhựa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

1,046
547
116
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYN THỊ ÁI VÂN
TÁC ĐỘNG CA TRÁCH NHIM
X HỘI ĐẾN ĐỘNG LC LÀM VIC
CA NGƯỜI LAO ĐỘNG: TRƯỜNG
HỢP KHẢO SÁT TẠI CÁC DOANH
NGHIP NHA TRÊN ĐỊA BÀN
TP. HỒ CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh Năm 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYN THỊ ÁI VÂN TÁC ĐỘNG CA TRÁCH NHIM X HỘI ĐẾN ĐỘNG LC LÀM VIC CA NGƯỜI LAO ĐỘNG: TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT TẠI CÁC DOANH NGHIP NHA TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYN THỊ ÁI VÂN
TÁC ĐỘNG CA TRÁCH NHIM
X HỘI ĐẾN ĐỘNG LC LÀM VIC
CA NGƯỜI LAO ĐỘNG: TRƯỜNG HỢP
KHẢO SÁT TẠI CÁC DOANH NGHIP
NHA TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
Chuyên ngnh : Qun tr kinh doanh
M s : 60340102
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯNG DN KHOA HỌC: TS. NGÔ THỊ ÁNH
Tp. Hồ Chí Minh, năm 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYN THỊ ÁI VÂN TÁC ĐỘNG CA TRÁCH NHIM X HỘI ĐẾN ĐỘNG LC LÀM VIC CA NGƯỜI LAO ĐỘNG: TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT TẠI CÁC DOANH NGHIP NHA TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH Chuyên ngnh : Qun tr kinh doanh M s : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯNG DN KHOA HỌC: TS. NGÔ THỊ ÁNH Tp. Hồ Chí Minh, năm 2014
LI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài luận văn Tác động ca trách nhim xã hội đến
động lc làm vic của người lao động: Trường hp kho sát ti các doanh
nghip nha trên địa bàn TP. H Chí Minh” là công trình nghiên cứu ca riêng
tôi và có s h tr của cô hướng dn TS. Ngô Th Ánh.
Cơ sở lý luận được tham kho các tài liu nêu phn tài liu tham kho, s
liu và kết qu được trình bày trong lun văn là trung thực, không sao chép ca bt
c công trình nghiên cứu nào trước đây.
TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2014
Ngưi thc hin lun văn
Nguyn Th Ái Vân
LI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Tác động của trách nhiệm xã hội đến động lực làm việc của người lao động: Trường hợp khảo sát tại các doanh nghiệp nhựa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cứu của riêng tôi và có sự hỗ trợ của cô hướng dẫn TS. Ngô Thị Ánh. Cơ sở lý luận được tham khảo ở các tài liệu nêu ở phần tài liệu tham khảo, số liệu và kết quả được trình bày trong luận văn là trung thực, không sao chép của bất cứ công trình nghiên cứu nào trước đây. TP.HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2014 Người thực hiện luận văn Nguyễn Thị Ái Vân
MC LC
TRANG PH BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC K HIU V CH VIT TT
DANH MC CÁC BNG
DANH MC BIU Đ VÀ HÌNH V
CHƯƠNG 1 - TNG QUAN ............................................................................... 1
1.1 L do chn đề tài .............................................................................................. 1
1.2 Mc tiêu nghiên cu ......................................................................................... 2
1.3 Đối ng và phm vi nghiên cu .................................................................... 3
1.4 Phương php nghiên cứu .................................................................................. 3
1.5  nghĩa nghiên cu ......................................................................................... 4
1.6 Kết cu luận văn ............................................................................................... 4
CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CU ............. 6
2.1 Trch nhiệm x hi ........................................................................................... 6
2.1.1 Khái nim v trách nhim xã hi .............................................................. 6
2.1.1.1 Trách nhim xã hi bên trong ............................................................ 7
2.1.1.2 Trách nhim xã hi vi bên ngoài ..................................................... 8
2.1.2 Tình hình thc hin và nghiên cu trách nhim xã hi Vit Nam ...... 10
2.2 Đng lực làm việc ......................................................................................... 12
2.3 Mối quan hệ gia trách nhim hi và đng lc làm vic .......................... 13
MC LC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC K HIU V CH VIT TT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH VẼ CHƯƠNG 1 - TNG QUAN ............................................................................... 1 1.1 L do chn đề tài .............................................................................................. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................... 3 1.4 Phương php nghiên cứu .................................................................................. 3 1.5  nghĩa nghiên cứu ......................................................................................... 4 1.6 Kết cấu luận văn ............................................................................................... 4 CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ............. 6 2.1 Trch nhiệm x hi ........................................................................................... 6 2.1.1 Khái niệm về trách nhiệm xã hi .............................................................. 6 2.1.1.1 Trách nhiệm xã hi bên trong ............................................................ 7 2.1.1.2 Trách nhiệm xã hi với bên ngoài ..................................................... 8 2.1.2 Tình hình thực hiện và nghiên cứu trách nhiệm xã hi ở Việt Nam ...... 10 2.2 Đng lực làm việc ......................................................................................... 12 2.3 Mối quan hệ gia trách nhiệm xã hi và đng lực làm việc .......................... 13
2.4 hình nghiên cứu l thuyết ........................................................................ 15
2.5 Giả thuyết nghiên cứu .................................................................................... 17
TM TT CHƯƠNG 2 ....................................................................................... 19
CHƯƠNG 3 - PHƯƠNG PHP NGHIÊN CỨU ............................................ 21
3.1 Quy trình nghiên cứu ..................................................................................... 21
3.2 Nghiên cứu định tnh ...................................................................................... 22
3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính ................................................................. 22
3.2.2 Trình t bui tho lun ........................................................................... 22
3.2.3 Thiết kế thang đo .................................................................................... 23
3.3 Nghiên cứu định lượng................................................................................... 28
3.3.1 Phương thức chn mẫu ........................................................................... 28
3.3.2 Kích thưc mu ....................................................................................... 29
3.3.3 Phương php phân tch d liu ............................................................... 29
3.3.3.1 Kim định đ tin cy của cc thang đo ......................................... 29
3.3.3.2 Phân tích nhân t khám phá EFA .................................................. 29
3.3.3.3 Phân tch tương quan và hồi quy ................................................... 30
TM TT CHƯƠNG 3 ....................................................................................... 30
CHƯƠNG 4 - KẾT QU NGHIÊN CỨU........................................................ 32
4.1 Mô t mu ...................................................................................................... 32
4.2 Đnh gi sơ b thang đo ................................................................................. 34
4.2.1 Kim định thang đo cc biến đc lp ...................................................... 34
4.2.1 Kim định thang đo biến ph thuc ...................................................... 36
4.3 Phân tích nhân t EFA ................................................................................... 37
2.4 Mô hình nghiên cứu l thuyết ........................................................................ 15 2.5 Giả thuyết nghiên cứu .................................................................................... 17 TM TT CHƯƠNG 2 ....................................................................................... 19 CHƯƠNG 3 - PHƯƠNG PHP NGHIÊN CỨU ............................................ 21 3.1 Quy trình nghiên cứu ..................................................................................... 21 3.2 Nghiên cứu định tnh ...................................................................................... 22 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính ................................................................. 22 3.2.2 Trình tự buổi thảo luận ........................................................................... 22 3.2.3 Thiết kế thang đo .................................................................................... 23 3.3 Nghiên cứu định lượng................................................................................... 28 3.3.1 Phương thức chn mẫu ........................................................................... 28 3.3.2 Kích thước mẫu ....................................................................................... 29 3.3.3 Phương php phân tch d liệu ............................................................... 29 3.3.3.1 Kiểm định đ tin cậy của cc thang đo ......................................... 29 3.3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA .................................................. 29 3.3.3.3 Phân tch tương quan và hồi quy ................................................... 30 TM TT CHƯƠNG 3 ....................................................................................... 30 CHƯƠNG 4 - KẾT QU NGHIÊN CỨU........................................................ 32 4.1 Mô tả mẫu ...................................................................................................... 32 4.2 Đnh gi sơ b thang đo ................................................................................. 34 4.2.1 Kiểm định thang đo cc biến đc lập ...................................................... 34 4.2.1 Kiểm định thang đo biến phụ thuc ...................................................... 36 4.3 Phân tích nhân tố EFA ................................................................................... 37
4.3.1 Phân tích nhân t EFA cho các biến đc lp .......................................... 38
4.3.2 Phân tích nhân t EFA cho biến ph thuc ............................................ 43
4.4 Điều chnh mô hình và gi thuyết nghiên cu ............................................... 44
4.5 Phân tch tương quan ...................................................................................... 45
4.6 Phân tích hi quy và kiểm định gi thuyết ..................................................... 47
4.6.1 Đnh gi sự phù hp ca mô hình hi quy ............................................. 47
4.6.2 Phân tích hi quy .................................................................................... 50
4.6.2.1 Kim đnh s phù hp ca mô hình hi quy ................................ 50
4.6.2.2 Phân tích mô hình hi quy ............................................................ 51
4.7 Phân tích ảnh hưởng các biến định tính ......................................................... 52
4.8 Tho lun kết qu nghiên cu ........................................................................ 55
TÓM TT CHƯƠNG 4 ....................................................................................... 57
CHƯƠNG 5 - KẾT LUN V KIẾN NGH .................................................. 59
5.1 Kết lun .......................................................................................................... 59
5.2 Hàm ý v chính sách cho qun lý doanh nghip ............................................ 60
5.2.1 Trách nhim xã hi đi với người lao đng ............................................ 60
5.2.2 Trách nhim xã hi đi vi môi trường cng đồng ................................ 61
5.2.3 Trách nhim xã hi đi vi đối tác kinh doanh ...................................... 62
5.3 Hn chế ca đ tài .......................................................................................... 63
TÀI LIU THAM KHO
PH LC 1 Dàn bài thảo luận nhm
PH LC 2 Bảng câu hi
PH LC 3 Kết qu nghiên cứu định lượng sơ b
4.3.1 Phân tích nhân tố EFA cho các biến đc lập .......................................... 38 4.3.2 Phân tích nhân tố EFA cho biến phụ thuc ............................................ 43 4.4 Điều chỉnh mô hình và giả thuyết nghiên cứu ............................................... 44 4.5 Phân tch tương quan ...................................................................................... 45 4.6 Phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết ..................................................... 47 4.6.1 Đnh gi sự phù hợp của mô hình hồi quy ............................................. 47 4.6.2 Phân tích hồi quy .................................................................................... 50 4.6.2.1 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy ................................ 50 4.6.2.2 Phân tích mô hình hồi quy ............................................................ 51 4.7 Phân tích ảnh hưởng các biến định tính ......................................................... 52 4.8 Thảo luận kết quả nghiên cứu ........................................................................ 55 TÓM TT CHƯƠNG 4 ....................................................................................... 57 CHƯƠNG 5 - KẾT LUN V KIẾN NGH .................................................. 59 5.1 Kết luận .......................................................................................................... 59 5.2 Hàm ý về chính sách cho quản lý doanh nghiệp ............................................ 60 5.2.1 Trách nhiệm xã hi đối với người lao đng ............................................ 60 5.2.2 Trách nhiệm xã hi đối với môi trường cng đồng ................................ 61 5.2.3 Trách nhiệm xã hi đối với đối tác kinh doanh ...................................... 62 5.3 Hạn chế của đề tài .......................................................................................... 63 TÀI LIỆU THAM KHO PH LC 1 – Dàn bài thảo luận nhm PH LC 2 – Bảng câu hi PH LC 3 – Kết quả nghiên cứu định lượng sơ b
PH LC 4 Kết qu Cronbach’s Alpha lần đầu
PH LC 5 Phân tích nhân t EFA lần đầu cho biến đc lp
PH LC 6 Phân tích nhân t EFA cho biến ph thuc
PH LC 7 Kết qu Cronbach’s Alpha lần 2 sau khi loi biến
PH LC 8 Phân tích nhân t EFA ln 2 sau khi loi biến
PH LC 9 Kiểm định gi thuyết ca mô hình hi quy
PH LC 10 Kim tra mô hình hi quy
PH LC 11 Kết qu phân tích ANOVA các biến định tính
PH LC 12 Biên bn tho lun nhóm
PH LC 4 – Kết quả Cronbach’s Alpha lần đầu PH LC 5 – Phân tích nhân tố EFA lần đầu cho biến đc lập PH LC 6 – Phân tích nhân tố EFA cho biến phụ thuc PH LC 7 – Kết quả Cronbach’s Alpha lần 2 sau khi loại biến PH LC 8 – Phân tích nhân tố EFA lần 2 sau khi loại biến PH LC 9 – Kiểm định giả thuyết của mô hình hồi quy PH LC 10 – Kiểm tra mô hình hồi quy PH LC 11 – Kết quả phân tích ANOVA các biến định tính PH LC 12 – Biên bản thảo luận nhóm
DANH MC CC K HIỆU V CH VIẾT TT
1. CSR : Trch nhiệm x hi (Corporate Social Responsibility)
2. EFA : Phân tch nhân tố khm ph (Exploratory Factor Analysis)
3. KMO : H s Kaiser Mayer Olkin
4. Sig : Mc  nghĩa quan st (Observed significance level)
5. SPSS : Phn mm thng kê cho khoa hc xã hi
(Statistical Package for the Social Sciences)
DANH MC CC K HIỆU V CH VIẾT TT 1. CSR : Trch nhiệm x hi (Corporate Social Responsibility) 2. EFA : Phân tch nhân tố khm ph (Exploratory Factor Analysis) 3. KMO : Hệ số Kaiser – Mayer – Olkin 4. Sig : Mức  nghĩa quan st (Observed significance level) 5. SPSS : Phần mềm thống kê cho khoa hc xã hi (Statistical Package for the Social Sciences)
DANH MC CC BNG
Trang
Bảng 2.1
Bảng 3.1
Bảng 3.2
Bảng 3.3
Bảng 3.4
Bảng 3.5
Bảng 3.6
Bảng 4.1
Bảng 4.2
Bảng 4.3
Bảng 4.4.
Bảng 4.5
Bảng 4.6
Bảng 4.7
Bảng 4.8
Bảng 4.9
Bảng 4.10
Bảng 4.11
Bng 4.12
Bng 4.13
Tm tt cc nghiên cứu c liên quan
Thang đo trch nhiệm x hi đối với người lao đng
Thang đo trch nhiệm x hi đối với khch hàng
Thang đo trch nhiệm x hi đối với đối tc kinh doanh
Thang đo trch nhiệm x hi đối với cng đồng
Thang đo trch nhiệm x hi với môi trường và hệ sinh thi
Thang đo đng lực làm việc của người lao đng
Thng kê mu
H s Cronbach’s Alpha của các biến đc lp
H s Cronbach’s Alpha của biến ph thuc
Kết quả phân tích nhân t EFA cho các biến đc lp ln 2
Kết quả phân tích nhân t EFA cho biến ph thuc
Ma trận tương quan
Kết qu kim định đa cng tuyến
Kết qu kim đnh s tương quan gia các phần dư
Kết quả phân tích ANOVA khi phân tích hi quy
H s hi quy
Kết qu kim đnh hu ANOVA biến đ tui
Kết qu kim đnh hu ANOVA biến thâm niên
Thng kê mô t biến
15
23
24
25
26
27
27
31
33
35
39
42
46
47
49
50
50
53
54
56
DANH MC CC BNG Trang Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4. Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Bảng 4.9 Bảng 4.10 Bảng 4.11 Bảng 4.12 Bảng 4.13 Tm tt cc nghiên cứu c liên quan Thang đo trch nhiệm x hi đối với người lao đng Thang đo trch nhiệm x hi đối với khch hàng Thang đo trch nhiệm x hi đối với đối tc kinh doanh Thang đo trch nhiệm x hi đối với cng đồng Thang đo trch nhiệm x hi với môi trường và hệ sinh thi Thang đo đng lực làm việc của người lao đng Thống kê mẫu Hệ số Cronbach’s Alpha của các biến đc lập Hệ số Cronbach’s Alpha của biến phụ thuc Kết quả phân tích nhân tố EFA cho các biến đc lập lần 2 Kết quả phân tích nhân tố EFA cho biến phụ thuc Ma trận tương quan Kết quả kiểm định đa cng tuyến Kết quả kiểm định sự tương quan gia các phần dư Kết quả phân tích ANOVA khi phân tích hồi quy Hệ số hồi quy Kết quả kiểm định hậu ANOVA biến đ tuổi Kết quả kiểm định hậu ANOVA biến thâm niên Thống kê mô tả biến 15 23 24 25 26 27 27 31 33 35 39 42 46 47 49 50 50 53 54 56
DANH MC BIU Đ V HNH V
Trang
Hình 2.1
Mô hình nghiên cứu l thuyết cho đ tài
Quy trình nghiên cu
Mô hình nghiên cứu đ điều chỉnh
17
21
44
DANH MC BIU Đ V HNH V Trang Hình 2.1 Hình 3.1 Hình 4.1 Mô hình nghiên cứu l thuyết cho đề tài Quy trình nghiên cứu Mô hình nghiên cứu đ điều chỉnh 17 21 44