Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của những đặc tính công ty đến quản trị vốn luân chuyển ở các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam

2,380
447
96
51
đó, từ các kết qu hi quy trình bày bng 4.5, 4.7, 4.8, 4.9. cho thy h s R
2
điều chnh
ca các mô hình giá tr chưa cao. Như vy, có th còn các nhân t khác có tác động
đến vic qun tr vn luân chuyn. Nhng nghiên cu tiếp theo có th tăng tính đại din
bằng cách gia tăng cỡ mẫu, tăng thời thi gian nghiên cu, phát hin thêm mi quan h
ca các nhân t khác vi qun tr vn luân chuyn. Ngoài ra, kết qu thc nghim trong
phm vi nghiên cu ca tác gi cho thy, ch ba ngành công ngh thông tin, năng lượng
và dch v có mi quan h có ý nghĩa thống kê đến qun tr vn luân chuyn. Vì vy, các
công ty hoạt động trong nhng ngành nghề, lĩnh vực khác chưa đủ điều kiện để tác gi
phân tích, kết lun. Cn có nhng nghiên cứu sâu hơn để đánh giá việc qun tr vn luân
chuyn trong tng ngành c th.
51 đó, từ các kết quả hồi quy trình bày ở bảng 4.5, 4.7, 4.8, 4.9. cho thấy hệ số R 2 điều chỉnh của các mô hình có giá trị chưa cao. Như vậy, có thể còn các nhân tố khác có tác động đến việc quản trị vốn luân chuyển. Những nghiên cứu tiếp theo có thể tăng tính đại diện bằng cách gia tăng cỡ mẫu, tăng thời thời gian nghiên cứu, phát hiện thêm mối quan hệ của các nhân tố khác với quản trị vốn luân chuyển. Ngoài ra, kết quả thực nghiệm trong phạm vi nghiên cứu của tác giả cho thấy, chỉ ba ngành công nghệ thông tin, năng lượng và dịch vụ có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê đến quản trị vốn luân chuyển. Vì vậy, các công ty hoạt động trong những ngành nghề, lĩnh vực khác chưa đủ điều kiện để tác giả phân tích, kết luận. Cần có những nghiên cứu sâu hơn để đánh giá việc quản trị vốn luân chuyển trong từng ngành cụ thể.
52
TÀI LIU THAM KHO
Tiếng Vit
1. Phạm Trí Cao Minh Châu, 2009. Kinh tế ng ng dng. Nhà xut bn
Thng kê.
2. Hoàng Trng Chu Nguyn Mng Ngc, 2008. Phân tích d liu nghiên cu vi
SPSS. Nhà xut bn Hồng Đức.
3. Trn Ngọc Thơ cộng s, 2007. Tài chính doanh nghip hiện đại. Nhà xut bn
Thng kê.
Tiếng Anh
4. Boisjoly, R.P., 2009. The cash flow implications of managing working capital and
capital investment. Journal of Business & Economic Studies, 15(1), 98-108.
5. Deloof, M., 2003. Does working capital management affect profitability of Belgian
firms? Journal of Business Finance & Accounting, 30 (3) & (4), 573-587.
6. García-Teruel, P.J., & Martínez-Solano, P., 2007. Effects of working capital
management on SME profitability. International Journal of Managerial Finance,
3(2), 164-177.
7. Gill, A., 2011. Factors that influence working capital requirements in Canada.
Economics and Finance Review, 1(3), 30-40.
8. Jeng-Ren, C., et al., 2006. The determinants of working capital management. Journal
of American Academy of Business, Cambridge, 10(1), 149-155
9. Jose, M.L., et al., 1996. Corporate returns and cash conversion cycles. Journal of
Economics and Finance, 20(1), 33-46.
10. Lazaridis, I., & Tryfonidis, D., 2006. The relationship between working capital
management and profitability of listed companies in the Athens stock exchange.
Journal of Financial Management and Analysis, 19(1), 26-35.
52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Phạm Trí Cao và Vũ Minh Châu, 2009. Kinh tế lượng ứng dụng. Nhà xuất bản Thống kê. 2. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Nhà xuất bản Hồng Đức. 3. Trần Ngọc Thơ và cộng sự, 2007. Tài chính doanh nghiệp hiện đại. Nhà xuất bản Thống kê. Tiếng Anh 4. Boisjoly, R.P., 2009. The cash flow implications of managing working capital and capital investment. Journal of Business & Economic Studies, 15(1), 98-108. 5. Deloof, M., 2003. Does working capital management affect profitability of Belgian firms? Journal of Business Finance & Accounting, 30 (3) & (4), 573-587. 6. García-Teruel, P.J., & Martínez-Solano, P., 2007. Effects of working capital management on SME profitability. International Journal of Managerial Finance, 3(2), 164-177. 7. Gill, A., 2011. Factors that influence working capital requirements in Canada. Economics and Finance Review, 1(3), 30-40. 8. Jeng-Ren, C., et al., 2006. The determinants of working capital management. Journal of American Academy of Business, Cambridge, 10(1), 149-155 9. Jose, M.L., et al., 1996. Corporate returns and cash conversion cycles. Journal of Economics and Finance, 20(1), 33-46. 10. Lazaridis, I., & Tryfonidis, D., 2006. The relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens stock exchange. Journal of Financial Management and Analysis, 19(1), 26-35.
53
11. Maness, T.S., & Zietlow, J.T., 2005. Short-term financial management, 3rd edition.
Ohio: South-Westerm/Thomson Learning.
12. Mathuva, D.M., 2010. The influence of working capital management components on
corporate profitability: A survey on Kenyan listed firms. Research Journal of
Business Management, 4(1), 1-11.
13. Moss, J.D., & Stine, B., 1993. Cash conversion cycle and firm size: A study of retail
firms. Managerial Finance, 19(8), 25-34.
14. Nazir, M.S., & Afza, T., 2009. Working capital requirements and the determining
factors in Pakistan. The ICFAI Journal of Applied Finance, 15(4), 28-38.
15. Nobanee, H., & AlHajjar, M., 2009. A note on working capital management and
corporate profitability of Japanese firms. Social Science Research Network.
16. Pass, C.L., & Pike, R.H., 2007. An overview of working capital and corporate
financing. Managerial Finance, 10(3), 1-11.
17. Rimo, A., & Panbunyuen, P., 2010. The effect of company characteristics on working
capital management: A quantitative study of Swedish listed companies. Master thesis.
Umeå School of Business.
18. Ross, et al., 2005. Corporate finance, 7th edition. Mc Graw Hill.
19. Shin, H.H., & Soenen, L., 1998. Efficiency of working capital management and
corporate profitability. Financial Practice and Education, 8(2), 37-45.
20. Valipour, H., et al., 2012. The impact of company characteristics on working capital
management. Journal of Applied Finance & Banking, 2(1), 105-125.
53 11. Maness, T.S., & Zietlow, J.T., 2005. Short-term financial management, 3rd edition. Ohio: South-Westerm/Thomson Learning. 12. Mathuva, D.M., 2010. The influence of working capital management components on corporate profitability: A survey on Kenyan listed firms. Research Journal of Business Management, 4(1), 1-11. 13. Moss, J.D., & Stine, B., 1993. Cash conversion cycle and firm size: A study of retail firms. Managerial Finance, 19(8), 25-34. 14. Nazir, M.S., & Afza, T., 2009. Working capital requirements and the determining factors in Pakistan. The ICFAI Journal of Applied Finance, 15(4), 28-38. 15. Nobanee, H., & AlHajjar, M., 2009. A note on working capital management and corporate profitability of Japanese firms. Social Science Research Network. 16. Pass, C.L., & Pike, R.H., 2007. An overview of working capital and corporate financing. Managerial Finance, 10(3), 1-11. 17. Rimo, A., & Panbunyuen, P., 2010. The effect of company characteristics on working capital management: A quantitative study of Swedish listed companies. Master thesis. Umeå School of Business. 18. Ross, et al., 2005. Corporate finance, 7th edition. Mc Graw Hill. 19. Shin, H.H., & Soenen, L., 1998. Efficiency of working capital management and corporate profitability. Financial Practice and Education, 8(2), 37-45. 20. Valipour, H., et al., 2012. The impact of company characteristics on working capital management. Journal of Applied Finance & Banking, 2(1), 105-125.
- PL1-
Phụ lục 1: DANH SÁCH CÔNG TY TRONG MẪU NGHIÊN CỨU
STT
MÃ CK
TÊN CÔNG TY
1
AGD
Công ty cổ phần Gò Đàng
2
AGF
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
3
ALP
Công ty cổ phần Alphanam
4
ALT
Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình
5
ASP
Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
6
ATA
Công ty cổ phần NTACO
7
AVF
Công ty cổ phần Việt An
8
B82
Công ty cổ phần 482
9
BBS
Công ty cổ phần Bao bì xi măng Bút Sơn
10
BED
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng
11
BHC
Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa
12
BHS
Công ty cổ phần Đường Biên Hòa
13
BRC
Công ty cổ phần Cao su Bến Thành
14
BTP
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
15
CDC
Công ty cổ phần Chương Dương
16
CMC
Công ty cổ phần Đầu tư CMC
17
CNT
Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư
18
COM
Công ty cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu
19
CSM
Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
20
DAE
Công ty cphần Sách Giáo Dục Tại TP Đà Nẵng
21
DBC
Công ty cổ phần Tập Đoàn Dabaco Việt Nam
22
DC4
Công ty cổ phần DIC số 4
23
DCS
Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu
24
DHC
Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre
25
DHG
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
26
DNC
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng
27
DPC
Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng
28
DPM
Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí
29
DPR
Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú
30
DRC
Công ty cphần Cao Su Đà Nẵng
31
DTL
Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc
32
DTT
Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành
33
EID
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội
34
EVE
Công ty cổ phần Everpia Việt Nam
35
FDG
Công ty cổ phần Docimexco
36
FDT
Công ty cổ phần Du lịch Tân Định Fiditourist
37
FPT
Công ty cổ phần FPT
38
GMX
Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân
39
HAD
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
40
HAP
Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
- PL1- Phụ lục 1: DANH SÁCH CÔNG TY TRONG MẪU NGHIÊN CỨU STT MÃ CK TÊN CÔNG TY 1 AGD Công ty cổ phần Gò Đàng 2 AGF Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang 3 ALP Công ty cổ phần Alphanam 4 ALT Công ty cổ phần văn hoá Tân Bình 5 ASP Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha 6 ATA Công ty cổ phần NTACO 7 AVF Công ty cổ phần Việt An 8 B82 Công ty cổ phần 482 9 BBS Công ty cổ phần Bao bì xi măng Bút Sơn 10 BED Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng 11 BHC Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa 12 BHS Công ty cổ phần Đường Biên Hòa 13 BRC Công ty cổ phần Cao su Bến Thành 14 BTP Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 15 CDC Công ty cổ phần Chương Dương 16 CMC Công ty cổ phần Đầu tư CMC 17 CNT Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư 18 COM Công ty cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu 19 CSM Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 20 DAE Công ty cổ phần Sách Giáo Dục Tại TP Đà Nẵng 21 DBC Công ty cổ phần Tập Đoàn Dabaco Việt Nam 22 DC4 Công ty cổ phần DIC số 4 23 DCS Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu 24 DHC Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre 25 DHG Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 26 DNC Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng 27 DPC Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng 28 DPM Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí 29 DPR Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú 30 DRC Công ty cổ phần Cao Su Đà Nẵng 31 DTL Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc 32 DTT Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành 33 EID Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội 34 EVE Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 35 FDG Công ty cổ phần Docimexco 36 FDT Công ty cổ phần Du lịch Tân Định Fiditourist 37 FPT Công ty cổ phần FPT 38 GMX Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân 39 HAD Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương 40 HAP Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
- PL2-
41
HAX
Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh
42
HBD
Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương
43
HCC
Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm
44
HMC
Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh
45
HPG
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
46
HRC
Công ty cphần Cao su Hòa Bình
47
HSG
ng ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
48
HTV
Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên
49
HVG
Công ty cổ phần Hùng Vương
50
INN
Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp
51
KDC
Công ty cổ phần Kinh Đô
52
LBE
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An
53
LDP
Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng
54
LIX
Công ty cổ phần Bột giặt Lix
55
LSS
Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn
56
MCG
Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
57
MHL
Công ty cổ phần Minh Hữu Liên
58
MIC
Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam
59
MKP
Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar
60
MKV
Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy
61
MPC
Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú
62
MTG
Công ty cổ phần MT GAS
63
NHW
Công ty cổ phần Ngô Han
64
NKG
Công ty cổ phần Thép Nam Kim
65
NST
Công ty cphần Ngân Sơn
66
NTP
Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
67
OPC
Công ty cổ phần Dược phẩm OPC
68
PAC
Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam
69
PET
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
70
PGC
Công ty cphần Gas Petrolimex
71
PGT
Công ty cổ phần Taxi Sài Gòn Petrolimex
72
PLC
Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex
73
PNJ
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
74
POM
Công ty cổ phần Thép Pomina
75
POT
Công ty cổ phần Thiết bị Bưu Điện
76
PPC
Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
77
PPP
Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú
78
PTB
Công ty cổ phần Phú Tài
79
PTM
Công ty cổ phần Khuôn mẫu chính xác và Máy CNC
80
PVD
Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí
81
PVG
Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc
82
PVS
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
83
QST
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
- PL2- 41 HAX Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 42 HBD Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương 43 HCC Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm 44 HMC Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh 45 HPG Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 46 HRC Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình 47 HSG Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 48 HTV Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên 49 HVG Công ty cổ phần Hùng Vương 50 INN Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp 51 KDC Công ty cổ phần Kinh Đô 52 LBE Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An 53 LDP Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng 54 LIX Công ty cổ phần Bột giặt Lix 55 LSS Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn 56 MCG Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam 57 MHL Công ty cổ phần Minh Hữu Liên 58 MIC Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam 59 MKP Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar 60 MKV Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy 61 MPC Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy hải sản Minh Phú 62 MTG Công ty cổ phần MT GAS 63 NHW Công ty cổ phần Ngô Han 64 NKG Công ty cổ phần Thép Nam Kim 65 NST Công ty cổ phần Ngân Sơn 66 NTP Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 67 OPC Công ty cổ phần Dược phẩm OPC 68 PAC Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam 69 PET Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 70 PGC Công ty cổ phần Gas Petrolimex 71 PGT Công ty cổ phần Taxi Sài Gòn Petrolimex 72 PLC Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex 73 PNJ Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 74 POM Công ty cổ phần Thép Pomina 75 POT Công ty cổ phần Thiết bị Bưu Điện 76 PPC Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 77 PPP Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú 78 PTB Công ty cổ phần Phú Tài 79 PTM Công ty cổ phần Khuôn mẫu chính xác và Máy CNC 80 PVD Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí 81 PVG Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 82 PVS Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 83 QST Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
- PL3-
84
S91
Công ty cổ phần Sông Đà 9.01
85
SAM
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM
86
SAV
Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX
87
SC5
Công ty cổ phần Xây dựng số 5
88
SCC
Công ty cổ phần Xi Măng Sông Đà
89
SDD
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
90
SEB
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung
91
SGH
Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn
92
SKS
Công ty cổ phần Công trình giao thông sông Đà
93
SMC
Công ty cổ phần Đầu tư thương mại SMC
94
SNG
Công ty cổ phần Sông Đà 10.1
95
SQC
Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn
96
SRB
Công ty cổ phần Tập đoàn SARA
97
STC
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh
98
STP
Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà
99
TAC
Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An
100
TC6
Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV
101
TCM
Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công
102
TDN
Công ty cổ phần Than Đèo Nai - TKV
103
THT
Công ty cổ phần Than Hà Tu - TKV
104
TJC
Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
105
TKU
Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang
106
TLC
Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long
107
TLH
Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên
108
TMC
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Thủ Đức
109
TMT
Công ty cổ phần Ô tô TMT
110
TNA
Công ty cphần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam
111
TNC
Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất
112
TPC
Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
113
TRA
Công ty cổ phần Traphaco
114
TSC
Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ
115
TTF
Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành
116
TTP
Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến
117
TVD
Công ty cổ phần than Vàng Danh - TKV
118
VC3
Công ty cổ phần Xây dựng số 3
119
VCF
Công ty cổ phần VinaCafé Biên Hòa
120
VCS
Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex
121
VGP
Công ty cổ phần Cảng rau quả
122
VGS
Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE
123
VHC
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
124
VHG
Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hàn
125
VHL
Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
126
VIS
Công ty cổ phần Thép Việt Ý
- PL3- 84 S91 Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 85 SAM Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM 86 SAV Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX 87 SC5 Công ty cổ phần Xây dựng số 5 88 SCC Công ty cổ phần Xi Măng Sông Đà 89 SDD Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà 90 SEB Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung 91 SGH Công ty cổ phần Khách sạn Sài Gòn 92 SKS Công ty cổ phần Công trình giao thông sông Đà 93 SMC Công ty cổ phần Đầu tư thương mại SMC 94 SNG Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 95 SQC Công ty cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn 96 SRB Công ty cổ phần Tập đoàn SARA 97 STC Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh 98 STP Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà 99 TAC Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An 100 TC6 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV 101 TCM Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công 102 TDN Công ty cổ phần Than Đèo Nai - TKV 103 THT Công ty cổ phần Than Hà Tu - TKV 104 TJC Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại 105 TKU Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang 106 TLC Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long 107 TLH Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên 108 TMC Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Thủ Đức 109 TMT Công ty cổ phần Ô tô TMT 110 TNA Công ty cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thiên Nam 111 TNC Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất 112 TPC Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng 113 TRA Công ty cổ phần Traphaco 114 TSC Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ 115 TTF Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành 116 TTP Công ty cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến 117 TVD Công ty cổ phần than Vàng Danh - TKV 118 VC3 Công ty cổ phần Xây dựng số 3 119 VCF Công ty cổ phần VinaCafé Biên Hòa 120 VCS Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex 121 VGP Công ty cổ phần Cảng rau quả 122 VGS Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 123 VHC Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 124 VHG Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hàn 125 VHL Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long 126 VIS Công ty cổ phần Thép Việt Ý
- PL4-
127
VLF
Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long
128
VMD
Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
129
VNM
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam
130
VNS
Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam
131
VSC
Công ty cổ phần Container Việt Nam
132
VSG
Công ty cổ phần Container phía Nam
133
VST
Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
134
VTC
Công ty cổ phần Viễn thông VTC
135
VTF
Công ty cổ phần Thủy sản Việt Thắng
136
VTV
Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng
137
XMC
Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai
Ngun: Tng hp t http://www.hsx.vnhttp://www.hnx.vn
- PL4- 127 VLF Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long 128 VMD Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex 129 VNM Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 130 VNS Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam 131 VSC Công ty cổ phần Container Việt Nam 132 VSG Công ty cổ phần Container phía Nam 133 VST Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam 134 VTC Công ty cổ phần Viễn thông VTC 135 VTF Công ty cổ phần Thủy sản Việt Thắng 136 VTV Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng 137 XMC Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai Nguồn: Tổng hợp từ http://www.hsx.vn và http://www.hnx.vn
- PL5-
Phụ lục 2: TỔNG HỢP DỮ LIỆU CÁC CÔNG TY TRONG MẪU NGHIÊN CỨU
MÃ_NĂM
CCC
AR
INV
AP
ROA
GRO
CR
QR
OCF
SIZE
DEBT
NGÀNH
ALP_08
76.563
56.035
63.215
42.686
3.313
141.763
1.908
1.254
3.994
13.767
25.807
CN
B82_08
45.273
62.195
98.735
115.657
5.516
86.236
1.082
0.412
33.909
11.577
81.411
CN
BBS_08
62.053
42.871
44.996
25.813
13.891
32.779
2.666
1.754
12.335
10.944
25.384
CN
BHC_08
77.057
121.229
50.093
94.264
4.681
22.340
1.052
0.800
13.177
11.930
66.498
CN
CDC_08
126.487
156.040
60.785
90.337
7.118
-0.020
0.989
0.821
12.951
12.841
70.416
CN
CNT_08
51.842
57.532
15.892
21.582
1.888
34.657
1.034
0.883
-10.199
13.956
83.892
CN
DC4_08
123.248
131.307
188.200
196.259
17.635
14.118
0.999
0.451
36.430
11.198
62.425
CN
DPC_08
145.903
44.304
115.108
13.509
10.496
11.732
6.944
2.574
104.537
10.522
11.856
CN
DTT_08
81.763
55.979
31.881
6.097
5.867
104.685
12.736
10.328
-4.937
11.565
4.687
CN
FDG_08
58.617
19.221
49.484
10.088
12.445
203.822
0.995
0.391
10.456
13.430
70.889
CN
GMX_08
78.922
18.537
90.127
29.742
38.401
52.547
2.485
0.824
29.421
11.207
16.591
CN
HBD_08
73.524
75.431
42.971
44.878
14.250
10.692
2.021
1.380
5.966
10.224
33.700
CN
HCC_08
64.684
63.838
34.963
34.116
17.563
54.516
1.619
1.177
11.494
10.833
43.006
CN
HTV_08
43.763
65.318
2.232
23.787
1.819
13.261
17.372
17.330
0.814
12.163
4.494
CN
MCG_08
162.584
142.833
108.675
88.924
2.658
31.228
1.422
0.783
-8.286
13.726
79.978
CN
NHW_08
155.058
62.726
99.650
7.318
0.648
0.855
1.698
0.673
-14.822
13.214
52.016
CN
NTP_08
152.040
75.686
97.627
21.273
20.976
21.165
1.661
0.829
5.317
13.507
44.453
CN
PGT_08
14.423
28.853
2.428
16.858
3.848
33.178
2.225
2.121
26.851
11.559
11.158
CN
PTB_08
76.424
49.452
51.915
24.943
3.643
17.587
0.927
0.447
85.570
13.209
81.896
CN
S91_08
416.423
86.838
511.003
181.418
-1.240
70.826
1.374
0.380
4.175
11.357
75.115
CN
SC5_08
231.003
83.370
315.207
167.574
2.477
7.809
1.431
0.383
2.492
14.010
84.500
CN
SCC_08
82.167
35.516
59.641
12.990
10.850
13.568
4.687
2.996
-15.437
10.771
17.623
CN
SDD_08
547.226
446.255
485.160
384.189
3.319
-43.854
2.040
1.175
-20.040
11.338
35.919
CN
SKS_08
159.713
79.283
182.908
102.478
8.938
44.914
1.469
0.646
-4.110
10.984
53.974
CN
SMC_08
4.255
19.736
9.057
24.538
10.692
40.527
1.188
0.976
34.771
13.530
65.371
CN
SNG_08
280.259
189.963
217.155
126.859
8.638
25.742
1.199
0.739
11.201
12.111
68.763
CN
STP_08
107.669
60.914
64.974
18.219
12.974
25.604
5.981
3.657
13.916
11.241
10.836
CN
TJC_08
3.125
11.161
8.663
16.698
11.614
105.914
1.028
0.892
19.175
12.061
67.302
CN
TMC_08
7.454
4.407
17.451
14.403
11.557
25.605
1.014
0.399
56.100
12.181
58.970
CN
TNA_08
64.063
30.153
50.879
16.969
9.708
50.443
1.804
1.024
-3.948
12.225
52.388
CN
TSC_08
74.503
20.530
57.594
3.622
8.176
88.362
1.126
0.309
22.124
13.687
80.257
CN
VC3_08
20.193
242.379
105.664
327.851
4.552
7.244
1.412
1.198
-21.697
13.730
80.468
CN
VCS_08
269.376
58.720
233.952
23.296
12.029
42.648
2.522
1.164
10.106
13.295
46.571
CN
VGP_08
35.142
39.280
14.129
18.267
14.427
-27.107
7.204
6.774
-3.534
11.911
12.524
CN
VHG_08
284.014
205.114
118.488
39.588
-3.740
-58.974
5.612
3.956
-1.434
13.096
10.871
CN
VHL_08
53.690
11.429
82.797
40.536
8.423
58.134
0.498
0.127
20.275
13.371
75.726
CN
VSC_08
27.022
80.935
5.415
59.328
25.914
33.251
1.894
1.870
23.450
12.990
34.904
CN
VSG_08
34.528
44.831
7.731
18.034
1.624
335.518
0.776
0.735
5.023
13.285
72.061
CN
VST_08
4.127
16.539
10.842
23.255
-0.253
51.638
0.657
0.593
28.719
14.754
81.144
CN
VTV_08
13.925
17.771
22.730
26.576
10.016
68.801
1.642
1.127
1.876
12.624
57.225
CN
XMC_08
194.103
66.498
261.540
133.935
5.313
20.332
1.296
0.339
5.771
13.348
70.083
CN
FPT_08
39.337
38.827
36.112
35.602
19.441
21.357
1.448
1.067
22.378
15.628
52.611
CNTT
POT_08
192.088
125.188
111.138
44.238
2.784
-26.468
2.157
1.462
8.686
13.073
39.091
CNTT
SAM_08
274.205
82.010
205.266
13.071
-3.312
-23.562
16.513
12.249
44.287
14.639
3.109
CNTT
SRB_08
452.665
569.774
125.263
242.373
2.512
-29.900
4.911
4.797
-2.030
11.131
7.543
CNTT
TLC_08
250.125
101.171
240.339
91.385
-22.798
-24.508
5.764
1.888
37.000
12.225
24.151
CNTT
VTC_08
151.140
213.413
105.624
167.896
4.281
8.360
2.234
1.755
3.378
11.637
41.415
CNTT
ALT_08
105.751
49.879
92.967
37.096
3.941
4.372
1.937
1.179
6.010
12.422
21.131
DV
DAE_08
126.975
92.011
114.642
79.678
9.559
12.109
2.342
1.058
-3.308
10.679
59.426
DV
EID_08
121.391
40.114
110.039
28.762
26.852
64.951
5.234
2.380
-21.678
11.607
18.694
DV
- PL5- Phụ lục 2: TỔNG HỢP DỮ LIỆU CÁC CÔNG TY TRONG MẪU NGHIÊN CỨU MÃ_NĂM CCC AR INV AP ROA GRO CR QR OCF SIZE DEBT NGÀNH ALP_08 76.563 56.035 63.215 42.686 3.313 141.763 1.908 1.254 3.994 13.767 25.807 CN B82_08 45.273 62.195 98.735 115.657 5.516 86.236 1.082 0.412 33.909 11.577 81.411 CN BBS_08 62.053 42.871 44.996 25.813 13.891 32.779 2.666 1.754 12.335 10.944 25.384 CN BHC_08 77.057 121.229 50.093 94.264 4.681 22.340 1.052 0.800 13.177 11.930 66.498 CN CDC_08 126.487 156.040 60.785 90.337 7.118 -0.020 0.989 0.821 12.951 12.841 70.416 CN CNT_08 51.842 57.532 15.892 21.582 1.888 34.657 1.034 0.883 -10.199 13.956 83.892 CN DC4_08 123.248 131.307 188.200 196.259 17.635 14.118 0.999 0.451 36.430 11.198 62.425 CN DPC_08 145.903 44.304 115.108 13.509 10.496 11.732 6.944 2.574 104.537 10.522 11.856 CN DTT_08 81.763 55.979 31.881 6.097 5.867 104.685 12.736 10.328 -4.937 11.565 4.687 CN FDG_08 58.617 19.221 49.484 10.088 12.445 203.822 0.995 0.391 10.456 13.430 70.889 CN GMX_08 78.922 18.537 90.127 29.742 38.401 52.547 2.485 0.824 29.421 11.207 16.591 CN HBD_08 73.524 75.431 42.971 44.878 14.250 10.692 2.021 1.380 5.966 10.224 33.700 CN HCC_08 64.684 63.838 34.963 34.116 17.563 54.516 1.619 1.177 11.494 10.833 43.006 CN HTV_08 43.763 65.318 2.232 23.787 1.819 13.261 17.372 17.330 0.814 12.163 4.494 CN MCG_08 162.584 142.833 108.675 88.924 2.658 31.228 1.422 0.783 -8.286 13.726 79.978 CN NHW_08 155.058 62.726 99.650 7.318 0.648 0.855 1.698 0.673 -14.822 13.214 52.016 CN NTP_08 152.040 75.686 97.627 21.273 20.976 21.165 1.661 0.829 5.317 13.507 44.453 CN PGT_08 14.423 28.853 2.428 16.858 3.848 33.178 2.225 2.121 26.851 11.559 11.158 CN PTB_08 76.424 49.452 51.915 24.943 3.643 17.587 0.927 0.447 85.570 13.209 81.896 CN S91_08 416.423 86.838 511.003 181.418 -1.240 70.826 1.374 0.380 4.175 11.357 75.115 CN SC5_08 231.003 83.370 315.207 167.574 2.477 7.809 1.431 0.383 2.492 14.010 84.500 CN SCC_08 82.167 35.516 59.641 12.990 10.850 13.568 4.687 2.996 -15.437 10.771 17.623 CN SDD_08 547.226 446.255 485.160 384.189 3.319 -43.854 2.040 1.175 -20.040 11.338 35.919 CN SKS_08 159.713 79.283 182.908 102.478 8.938 44.914 1.469 0.646 -4.110 10.984 53.974 CN SMC_08 4.255 19.736 9.057 24.538 10.692 40.527 1.188 0.976 34.771 13.530 65.371 CN SNG_08 280.259 189.963 217.155 126.859 8.638 25.742 1.199 0.739 11.201 12.111 68.763 CN STP_08 107.669 60.914 64.974 18.219 12.974 25.604 5.981 3.657 13.916 11.241 10.836 CN TJC_08 3.125 11.161 8.663 16.698 11.614 105.914 1.028 0.892 19.175 12.061 67.302 CN TMC_08 7.454 4.407 17.451 14.403 11.557 25.605 1.014 0.399 56.100 12.181 58.970 CN TNA_08 64.063 30.153 50.879 16.969 9.708 50.443 1.804 1.024 -3.948 12.225 52.388 CN TSC_08 74.503 20.530 57.594 3.622 8.176 88.362 1.126 0.309 22.124 13.687 80.257 CN VC3_08 20.193 242.379 105.664 327.851 4.552 7.244 1.412 1.198 -21.697 13.730 80.468 CN VCS_08 269.376 58.720 233.952 23.296 12.029 42.648 2.522 1.164 10.106 13.295 46.571 CN VGP_08 35.142 39.280 14.129 18.267 14.427 -27.107 7.204 6.774 -3.534 11.911 12.524 CN VHG_08 284.014 205.114 118.488 39.588 -3.740 -58.974 5.612 3.956 -1.434 13.096 10.871 CN VHL_08 53.690 11.429 82.797 40.536 8.423 58.134 0.498 0.127 20.275 13.371 75.726 CN VSC_08 27.022 80.935 5.415 59.328 25.914 33.251 1.894 1.870 23.450 12.990 34.904 CN VSG_08 34.528 44.831 7.731 18.034 1.624 335.518 0.776 0.735 5.023 13.285 72.061 CN VST_08 4.127 16.539 10.842 23.255 -0.253 51.638 0.657 0.593 28.719 14.754 81.144 CN VTV_08 13.925 17.771 22.730 26.576 10.016 68.801 1.642 1.127 1.876 12.624 57.225 CN XMC_08 194.103 66.498 261.540 133.935 5.313 20.332 1.296 0.339 5.771 13.348 70.083 CN FPT_08 39.337 38.827 36.112 35.602 19.441 21.357 1.448 1.067 22.378 15.628 52.611 CNTT POT_08 192.088 125.188 111.138 44.238 2.784 -26.468 2.157 1.462 8.686 13.073 39.091 CNTT SAM_08 274.205 82.010 205.266 13.071 -3.312 -23.562 16.513 12.249 44.287 14.639 3.109 CNTT SRB_08 452.665 569.774 125.263 242.373 2.512 -29.900 4.911 4.797 -2.030 11.131 7.543 CNTT TLC_08 250.125 101.171 240.339 91.385 -22.798 -24.508 5.764 1.888 37.000 12.225 24.151 CNTT VTC_08 151.140 213.413 105.624 167.896 4.281 8.360 2.234 1.755 3.378 11.637 41.415 CNTT ALT_08 105.751 49.879 92.967 37.096 3.941 4.372 1.937 1.179 6.010 12.422 21.131 DV DAE_08 126.975 92.011 114.642 79.678 9.559 12.109 2.342 1.058 -3.308 10.679 59.426 DV EID_08 121.391 40.114 110.039 28.762 26.852 64.951 5.234 2.380 -21.678 11.607 18.694 DV
- PL6-
FDT_08
28.979
10.438
49.320
30.779
41.776
70.686
1.746
1.500
-18.534
11.475
45.671
DV
HAX_08
23.469
16.711
31.107
24.349
8.919
18.654
1.682
0.845
2.056
12.069
41.802
DV
INN_08
139.489
83.028
89.750
33.288
11.123
54.693
1.702
0.879
7.567
11.595
33.439
DV
LBE_08
-4.778
21.507
15.349
41.635
12.186
17.859
1.886
1.350
-38.148
9.972
25.258
DV
PET_08
63.666
28.352
41.890
6.576
5.170
110.251
1.271
0.659
-9.463
14.284
64.353
DV
QST_08
-14.110
34.709
32.971
81.790
9.667
20.084
0.974
0.574
8.018
10.131
35.729
DV
SGH_08
31.633
30.521
4.269
3.157
35.696
30.622
3.365
3.324
30.417
10.324
12.024
DV
STC_08
54.449
35.369
75.725
56.645
10.503
23.272
2.077
1.143
-9.818
11.718
37.186
DV
VNS_08
1.865
9.612
0.108
7.855
3.582
69.943
0.874
0.870
14.802
13.757
43.543
DV
AGD_08
71.753
41.787
62.505
32.538
4.951
54.449
1.249
0.532
6.415
12.568
59.920
HTD
AGF_08
65.601
39.244
45.719
19.362
1.150
68.561
0.965
0.566
-8.655
14.114
52.834
HTD
ATA_08
177.810
83.514
118.312
24.017
5.424
65.922
1.087
0.506
-12.168
12.802
70.122
HTD
AVF_08
90.610
57.584
74.413
41.387
1.210
55.567
0.921
0.512
-17.519
13.453
83.702
HTD
BED_08
21.050
12.938
80.101
71.989
3.282
9.842
0.991
0.209
-1.084
10.924
51.442
HTD
BHS_08
91.475
42.209
59.931
10.665
-7.268
23.186
2.501
1.012
2.198
13.302
44.688
HTD
CMC_08
48.195
36.625
15.876
4.306
-34.300
139.565
1.816
1.581
182.710
11.111
45.156
HTD
CSM_08
95.379
19.569
88.430
12.620
0.405
10.257
0.998
0.321
2.457
13.956
76.607
HTD
DBC_08
76.649
27.332
72.692
23.374
7.141
50.025
1.517
0.906
8.763
13.608
63.131
HTD
DCS_08
228.828
86.546
196.497
54.215
2.003
87.444
1.354
0.459
6.814
11.054
52.588
HTD
DHC_08
104.813
61.749
80.466
37.402
2.511
247.930
1.548
0.795
-17.871
12.601
51.886
HTD
DRC_08
116.810
38.236
84.026
5.452
7.827
10.321
1.418
0.487
14.955
13.329
64.739
HTD
EVE_08
88.310
42.841
123.080
77.611
28.057
39.265
2.039
0.949
13.715
12.347
30.154
HTD
HAD_08
43.996
25.113
34.487
15.605
15.315
53.270
1.329
0.911
25.578
11.870
54.791
HTD
HVG_08
160.701
132.013
52.980
24.291
5.652
95.403
1.789
1.418
-14.399
14.815
43.640
HTD
KDC_08
58.358
51.300
53.428
46.370
-2.685
18.278
2.221
1.947
12.970
14.909
28.019
HTD
LSS_08
62.266
46.250
43.889
27.873
10.374
18.897
1.646
1.116
3.219
13.673
34.610
HTD
MHL_08
51.822
52.381
38.083
38.643
12.654
379.900
1.931
1.519
-34.165
9.831
37.472
HTD
MPC_08
152.164
86.215
73.686
7.736
-3.529
22.011
1.510
0.850
15.486
14.634
57.375
HTD
NST_08
87.934
71.348
52.036
35.450
6.270
48.882
1.510
0.892
-4.643
12.261
64.863
HTD
PAC_08
95.726
26.644
75.898
6.816
17.877
25.398
2.002
1.009
30.234
13.134
39.474
HTD
PNJ_08
23.279
5.634
27.291
9.646
9.284
75.609
1.188
1.084
19.259
14.336
43.893
HTD
PTM_08
178.686
93.762
131.518
46.594
3.816
25.121
1.514
0.754
2.772
10.154
46.213
HTD
SAV_08
144.048
95.919
132.513
84.384
3.054
21.496
1.791
1.000
-6.170
13.263
49.550
HTD
TAC_08
-5.940
3.269
27.418
36.628
0.542
15.874
1.345
0.451
-38.232
13.440
55.332
HTD
TCM_08
92.906
52.204
82.466
41.764
-0.593
-3.215
0.802
0.551
13.564
14.084
71.872
HTD
TMT_08
147.018
7.294
169.773
30.049
7.250
124.163
1.126
0.122
103.824
14.133
84.134
HTD
TTF_08
570.378
41.336
574.212
45.170
1.150
14.461
1.253
0.443
-8.415
14.374
60.771
HTD
VCF_08
86.129
28.022
62.189
4.081
25.473
39.341
6.360
3.671
-4.140
12.876
16.334
HTD
VHC_08
62.857
42.371
36.111
15.624
6.975
71.341
1.182
0.617
-14.905
14.010
66.080
HTD
VLF_08
27.222
21.726
6.989
1.493
39.856
-2.476
1.520
1.099
19.457
12.469
40.165
HTD
VNM_08
101.919
26.471
112.058
36.610
22.040
23.477
2.983
1.321
21.280
15.602
20.959
HTD
VTF_08
54.233
13.249
48.023
7.038
-0.018
28.074
0.932
0.317
-4.655
12.822
73.029
HTD
ASP_08
-10.511
24.021
2.720
37.252
4.465
13.053
0.674
0.653
-5.042
13.247
54.721
NL
BTP_08
61.593
64.703
41.210
44.321
11.707
11.459
3.632
3.167
6.443
14.554
58.612
NL
COM_08
7.832
6.131
4.593
2.892
7.902
47.111
6.679
5.186
0.463
12.707
12.461
NL
DNC_08
65.896
42.470
73.920
50.495
5.335
53.862
0.972
0.529
18.008
10.829
74.984
NL
MTG_08
-21.036
35.378
2.035
58.449
-8.501
29.121
1.875
1.841
46.761
12.116
24.509
NL
PGC_08
36.975
47.259
20.053
30.337
0.299
12.927
2.302
1.876
-7.447
13.526
31.972
NL
PPC_08
118.342
66.961
66.951
15.571
-4.454
1.966
4.690
4.139
12.683
16.195
68.214
NL
PVD_08
2.757
101.969
15.941
115.153
10.169
36.155
0.528
0.483
20.702
15.971
69.827
NL
PVG_08
-19.387
48.606
8.443
76.436
1.029
38.837
2.226
2.076
-26.997
13.611
63.834
NL
PVS_08
20.319
76.901
9.066
65.649
5.573
50.134
1.146
1.077
14.872
15.893
71.842
NL
SEB_08
95.507
67.259
30.586
2.338
4.988
99.794
5.810
5.096
8.729
12.899
63.566
NL
BRC_08
159.367
87.019
154.567
82.220
6.378
27.154
5.162
3.666
-2.927
11.707
12.883
NVL
- PL6- FDT_08 28.979 10.438 49.320 30.779 41.776 70.686 1.746 1.500 -18.534 11.475 45.671 DV HAX_08 23.469 16.711 31.107 24.349 8.919 18.654 1.682 0.845 2.056 12.069 41.802 DV INN_08 139.489 83.028 89.750 33.288 11.123 54.693 1.702 0.879 7.567 11.595 33.439 DV LBE_08 -4.778 21.507 15.349 41.635 12.186 17.859 1.886 1.350 -38.148 9.972 25.258 DV PET_08 63.666 28.352 41.890 6.576 5.170 110.251 1.271 0.659 -9.463 14.284 64.353 DV QST_08 -14.110 34.709 32.971 81.790 9.667 20.084 0.974 0.574 8.018 10.131 35.729 DV SGH_08 31.633 30.521 4.269 3.157 35.696 30.622 3.365 3.324 30.417 10.324 12.024 DV STC_08 54.449 35.369 75.725 56.645 10.503 23.272 2.077 1.143 -9.818 11.718 37.186 DV VNS_08 1.865 9.612 0.108 7.855 3.582 69.943 0.874 0.870 14.802 13.757 43.543 DV AGD_08 71.753 41.787 62.505 32.538 4.951 54.449 1.249 0.532 6.415 12.568 59.920 HTD AGF_08 65.601 39.244 45.719 19.362 1.150 68.561 0.965 0.566 -8.655 14.114 52.834 HTD ATA_08 177.810 83.514 118.312 24.017 5.424 65.922 1.087 0.506 -12.168 12.802 70.122 HTD AVF_08 90.610 57.584 74.413 41.387 1.210 55.567 0.921 0.512 -17.519 13.453 83.702 HTD BED_08 21.050 12.938 80.101 71.989 3.282 9.842 0.991 0.209 -1.084 10.924 51.442 HTD BHS_08 91.475 42.209 59.931 10.665 -7.268 23.186 2.501 1.012 2.198 13.302 44.688 HTD CMC_08 48.195 36.625 15.876 4.306 -34.300 139.565 1.816 1.581 182.710 11.111 45.156 HTD CSM_08 95.379 19.569 88.430 12.620 0.405 10.257 0.998 0.321 2.457 13.956 76.607 HTD DBC_08 76.649 27.332 72.692 23.374 7.141 50.025 1.517 0.906 8.763 13.608 63.131 HTD DCS_08 228.828 86.546 196.497 54.215 2.003 87.444 1.354 0.459 6.814 11.054 52.588 HTD DHC_08 104.813 61.749 80.466 37.402 2.511 247.930 1.548 0.795 -17.871 12.601 51.886 HTD DRC_08 116.810 38.236 84.026 5.452 7.827 10.321 1.418 0.487 14.955 13.329 64.739 HTD EVE_08 88.310 42.841 123.080 77.611 28.057 39.265 2.039 0.949 13.715 12.347 30.154 HTD HAD_08 43.996 25.113 34.487 15.605 15.315 53.270 1.329 0.911 25.578 11.870 54.791 HTD HVG_08 160.701 132.013 52.980 24.291 5.652 95.403 1.789 1.418 -14.399 14.815 43.640 HTD KDC_08 58.358 51.300 53.428 46.370 -2.685 18.278 2.221 1.947 12.970 14.909 28.019 HTD LSS_08 62.266 46.250 43.889 27.873 10.374 18.897 1.646 1.116 3.219 13.673 34.610 HTD MHL_08 51.822 52.381 38.083 38.643 12.654 379.900 1.931 1.519 -34.165 9.831 37.472 HTD MPC_08 152.164 86.215 73.686 7.736 -3.529 22.011 1.510 0.850 15.486 14.634 57.375 HTD NST_08 87.934 71.348 52.036 35.450 6.270 48.882 1.510 0.892 -4.643 12.261 64.863 HTD PAC_08 95.726 26.644 75.898 6.816 17.877 25.398 2.002 1.009 30.234 13.134 39.474 HTD PNJ_08 23.279 5.634 27.291 9.646 9.284 75.609 1.188 1.084 19.259 14.336 43.893 HTD PTM_08 178.686 93.762 131.518 46.594 3.816 25.121 1.514 0.754 2.772 10.154 46.213 HTD SAV_08 144.048 95.919 132.513 84.384 3.054 21.496 1.791 1.000 -6.170 13.263 49.550 HTD TAC_08 -5.940 3.269 27.418 36.628 0.542 15.874 1.345 0.451 -38.232 13.440 55.332 HTD TCM_08 92.906 52.204 82.466 41.764 -0.593 -3.215 0.802 0.551 13.564 14.084 71.872 HTD TMT_08 147.018 7.294 169.773 30.049 7.250 124.163 1.126 0.122 103.824 14.133 84.134 HTD TTF_08 570.378 41.336 574.212 45.170 1.150 14.461 1.253 0.443 -8.415 14.374 60.771 HTD VCF_08 86.129 28.022 62.189 4.081 25.473 39.341 6.360 3.671 -4.140 12.876 16.334 HTD VHC_08 62.857 42.371 36.111 15.624 6.975 71.341 1.182 0.617 -14.905 14.010 66.080 HTD VLF_08 27.222 21.726 6.989 1.493 39.856 -2.476 1.520 1.099 19.457 12.469 40.165 HTD VNM_08 101.919 26.471 112.058 36.610 22.040 23.477 2.983 1.321 21.280 15.602 20.959 HTD VTF_08 54.233 13.249 48.023 7.038 -0.018 28.074 0.932 0.317 -4.655 12.822 73.029 HTD ASP_08 -10.511 24.021 2.720 37.252 4.465 13.053 0.674 0.653 -5.042 13.247 54.721 NL BTP_08 61.593 64.703 41.210 44.321 11.707 11.459 3.632 3.167 6.443 14.554 58.612 NL COM_08 7.832 6.131 4.593 2.892 7.902 47.111 6.679 5.186 0.463 12.707 12.461 NL DNC_08 65.896 42.470 73.920 50.495 5.335 53.862 0.972 0.529 18.008 10.829 74.984 NL MTG_08 -21.036 35.378 2.035 58.449 -8.501 29.121 1.875 1.841 46.761 12.116 24.509 NL PGC_08 36.975 47.259 20.053 30.337 0.299 12.927 2.302 1.876 -7.447 13.526 31.972 NL PPC_08 118.342 66.961 66.951 15.571 -4.454 1.966 4.690 4.139 12.683 16.195 68.214 NL PVD_08 2.757 101.969 15.941 115.153 10.169 36.155 0.528 0.483 20.702 15.971 69.827 NL PVG_08 -19.387 48.606 8.443 76.436 1.029 38.837 2.226 2.076 -26.997 13.611 63.834 NL PVS_08 20.319 76.901 9.066 65.649 5.573 50.134 1.146 1.077 14.872 15.893 71.842 NL SEB_08 95.507 67.259 30.586 2.338 4.988 99.794 5.810 5.096 8.729 12.899 63.566 NL BRC_08 159.367 87.019 154.567 82.220 6.378 27.154 5.162 3.666 -2.927 11.707 12.883 NVL
- PL7-
DPM_08
58.717
16.870
59.674
17.827
28.790
71.350
5.725
3.362
12.978
15.463
9.294
NVL
DPR_08
45.420
19.287
36.493
10.360
19.990
3.552
0.778
0.607
6.784
13.860
37.913
NVL
DTL_08
137.558
21.355
163.838
47.634
10.529
133.611
1.655
0.380
-9.054
13.445
55.180
NVL
HAP_08
64.320
28.029
71.957
35.666
-10.100
50.117
1.713
1.233
12.618
13.421
35.576
NVL
HMC_08
31.730
8.987
27.070
4.327
5.617
52.998
1.111
0.225
-30.502
13.610
64.772
NVL
HPG_08
95.373
31.803
87.323
23.753
17.598
48.235
2.968
1.565
11.030
15.545
23.664
NVL
HRC_08
24.869
6.572
53.010
34.713
17.963
-2.038
2.155
1.722
12.224
12.868
18.728
NVL
HSG_08
97.417
26.841
86.721
16.144
5.220
34.731
0.932
0.331
10.578
14.452
63.410
NVL
LIX_08
37.038
27.063
44.904
34.928
22.312
24.039
2.132
1.111
-2.100
12.118
44.504
NVL
MIC_08
56.028
49.123
49.772
42.866
7.287
81.494
0.834
0.445
31.724
11.022
49.621
NVL
NKG_08
6.672
21.169
76.948
91.444
1.664
25.236
0.635
0.168
6.690
12.625
93.083
NVL
PLC_08
99.906
59.683
72.898
32.675
4.530
15.333
1.192
0.649
-23.578
14.171
77.826
NVL
POM_08
58.358
51.300
53.428
46.370
-2.685
18.278
2.221
1.947
12.970
14.909
28.019
NVL
SQC_08
224.478
205.814
122.955
104.291
7.277
46.698
2.454
1.988
3.825
12.280
55.562
NVL
TC6_08
46.717
46.014
33.585
32.882
6.206
41.145
0.784
0.454
1.645
14.092
87.147
NVL
TDN_08
14.721
31.357
17.762
34.399
7.752
33.817
0.697
0.484
-2.430
13.631
80.997
NVL
THT_08
24.661
24.449
29.952
29.739
8.740
22.936
0.918
0.506
5.233
13.601
80.123
NVL
TKU_08
95.840
53.462
74.619
32.241
-1.740
11.697
0.900
0.446
-0.495
13.315
63.906
NVL
TLH_08
28.771
15.447
30.703
17.378
9.836
18.038
2.259
1.211
32.717
12.533
17.737
NVL
TNC_08
97.194
54.615
49.570
6.991
2.137
9.691
2.644
1.846
-7.957
12.491
17.681
NVL
TPC_08
127.466
63.192
73.239
8.965
-18.735
56.842
3.352
2.331
23.527
12.703
20.147
NVL
TTP_08
95.719
64.760
47.876
16.917
16.008
21.935
5.220
4.211
36.125
13.091
14.630
NVL
TVD_08
22.054
31.809
16.663
26.418
7.449
26.272
0.813
0.676
8.638
13.858
86.864
NVL
VGS_08
55.552
30.375
41.808
16.632
3.563
109.892
0.872
0.349
-15.536
12.972
66.407
NVL
VIS_08
108.020
56.851
61.233
10.064
14.096
16.367
2.007
1.296
26.388
13.838
64.955
NVL
DHG_08
168.288
59.409
141.522
32.643
13.813
17.032
2.163
1.312
18.036
13.894
34.892
YT
LDP_08
27.927
20.653
76.934
69.660
8.702
24.791
1.104
0.374
-0.506
11.181
65.714
YT
MKP_08
185.053
53.825
143.718
12.490
19.485
9.265
3.697
1.427
12.715
12.903
23.383
YT
MKV_08
185.165
135.482
114.183
64.500
4.867
6.606
1.967
1.278
-25.404
10.002
49.957
YT
OPC_08
189.209
56.176
153.110
20.077
13.178
21.802
7.292
4.428
12.542
12.455
8.947
YT
PPP_08
53.836
11.617
51.123
8.904
12.344
-5.528
17.179
12.725
-2.655
10.375
14.129
YT
TRA_08
104.863
54.896
77.696
27.729
16.467
46.315
2.944
1.516
-3.600
12.792
29.748
YT
VMD_08
-18.320
37.673
68.923
124.916
1.778
33.267
0.976
0.466
4.820
14.244
92.619
YT
ALP_09
105.886
108.695
65.013
67.821
4.209
-17.235
1.365
0.996
-0.439
13.994
39.576
CN
B82_09
37.157
57.893
120.025
140.761
5.094
11.828
1.069
0.524
-2.566
11.953
84.306
CN
BBS_09
60.500
58.688
36.729
34.917
14.037
25.014
1.662
1.250
0.332
11.586
52.068
CN
BHC_09
68.210
136.727
57.583
126.100
-0.006
3.734
1.040
0.735
1.244
12.082
72.172
CN
CDC_09
239.432
216.604
123.510
100.683
5.931
2.520
1.218
0.814
-15.107
13.149
70.771
CN
CNT_09
66.186
72.017
19.508
25.340
1.607
-2.472
1.044
0.885
4.410
14.230
86.421
CN
DC4_09
15.804
102.222
147.616
234.033
5.441
60.691
1.118
0.741
25.880
12.045
77.775
CN
DPC_09
181.951
46.523
140.275
4.846
15.373
0.453
3.693
1.392
-0.309
10.804
24.822
CN
DTT_09
165.456
110.895
66.257
11.696
1.025
-36.025
6.207
4.937
25.568
11.738
8.063
CN
FDG_09
83.828
29.782
69.768
15.722
8.209
-14.153
1.256
0.688
-2.515
13.609
73.284
CN
GMX_09
123.793
28.151
141.724
46.082
28.226
-9.295
1.806
0.537
26.847
11.328
20.654
CN
HBD_09
124.746
90.666
66.901
32.821
11.211
-17.709
2.145
1.353
4.760
10.371
37.443
CN
HCC_09
65.234
81.905
28.296
44.967
15.025
19.231
1.545
1.263
6.697
11.162
51.229
CN
HTV_09
85.351
113.182
2.383
30.214
14.633
12.743
9.329
9.294
16.229
12.294
8.489
CN
MCG_09
249.169
165.510
198.686
115.027
5.673
-14.461
1.455
0.861
15.845
13.918
79.965
CN
NHW_09
128.906
49.888
95.949
16.932
10.521
19.209
1.659
0.959
36.849
13.123
51.859
CN
NTP_09
155.398
75.642
98.077
18.321
34.844
41.336
1.759
1.111
15.394
13.815
41.055
CN
PGT_09
4.298
18.337
2.790
16.828
4.549
-13.905
5.388
5.276
27.024
11.616
12.044
CN
PTB_09
64.233
37.227
48.043
21.038
3.814
28.398
0.906
0.494
13.570
13.099
76.895
CN
S91_09
405.396
167.546
442.519
204.668
4.446
-4.693
1.486
0.566
-6.618
11.531
75.990
CN
SC5_09
193.743
57.078
299.418
162.753
3.513
37.001
1.201
0.294
-11.728
14.165
82.979
CN
- PL7- DPM_08 58.717 16.870 59.674 17.827 28.790 71.350 5.725 3.362 12.978 15.463 9.294 NVL DPR_08 45.420 19.287 36.493 10.360 19.990 3.552 0.778 0.607 6.784 13.860 37.913 NVL DTL_08 137.558 21.355 163.838 47.634 10.529 133.611 1.655 0.380 -9.054 13.445 55.180 NVL HAP_08 64.320 28.029 71.957 35.666 -10.100 50.117 1.713 1.233 12.618 13.421 35.576 NVL HMC_08 31.730 8.987 27.070 4.327 5.617 52.998 1.111 0.225 -30.502 13.610 64.772 NVL HPG_08 95.373 31.803 87.323 23.753 17.598 48.235 2.968 1.565 11.030 15.545 23.664 NVL HRC_08 24.869 6.572 53.010 34.713 17.963 -2.038 2.155 1.722 12.224 12.868 18.728 NVL HSG_08 97.417 26.841 86.721 16.144 5.220 34.731 0.932 0.331 10.578 14.452 63.410 NVL LIX_08 37.038 27.063 44.904 34.928 22.312 24.039 2.132 1.111 -2.100 12.118 44.504 NVL MIC_08 56.028 49.123 49.772 42.866 7.287 81.494 0.834 0.445 31.724 11.022 49.621 NVL NKG_08 6.672 21.169 76.948 91.444 1.664 25.236 0.635 0.168 6.690 12.625 93.083 NVL PLC_08 99.906 59.683 72.898 32.675 4.530 15.333 1.192 0.649 -23.578 14.171 77.826 NVL POM_08 58.358 51.300 53.428 46.370 -2.685 18.278 2.221 1.947 12.970 14.909 28.019 NVL SQC_08 224.478 205.814 122.955 104.291 7.277 46.698 2.454 1.988 3.825 12.280 55.562 NVL TC6_08 46.717 46.014 33.585 32.882 6.206 41.145 0.784 0.454 1.645 14.092 87.147 NVL TDN_08 14.721 31.357 17.762 34.399 7.752 33.817 0.697 0.484 -2.430 13.631 80.997 NVL THT_08 24.661 24.449 29.952 29.739 8.740 22.936 0.918 0.506 5.233 13.601 80.123 NVL TKU_08 95.840 53.462 74.619 32.241 -1.740 11.697 0.900 0.446 -0.495 13.315 63.906 NVL TLH_08 28.771 15.447 30.703 17.378 9.836 18.038 2.259 1.211 32.717 12.533 17.737 NVL TNC_08 97.194 54.615 49.570 6.991 2.137 9.691 2.644 1.846 -7.957 12.491 17.681 NVL TPC_08 127.466 63.192 73.239 8.965 -18.735 56.842 3.352 2.331 23.527 12.703 20.147 NVL TTP_08 95.719 64.760 47.876 16.917 16.008 21.935 5.220 4.211 36.125 13.091 14.630 NVL TVD_08 22.054 31.809 16.663 26.418 7.449 26.272 0.813 0.676 8.638 13.858 86.864 NVL VGS_08 55.552 30.375 41.808 16.632 3.563 109.892 0.872 0.349 -15.536 12.972 66.407 NVL VIS_08 108.020 56.851 61.233 10.064 14.096 16.367 2.007 1.296 26.388 13.838 64.955 NVL DHG_08 168.288 59.409 141.522 32.643 13.813 17.032 2.163 1.312 18.036 13.894 34.892 YT LDP_08 27.927 20.653 76.934 69.660 8.702 24.791 1.104 0.374 -0.506 11.181 65.714 YT MKP_08 185.053 53.825 143.718 12.490 19.485 9.265 3.697 1.427 12.715 12.903 23.383 YT MKV_08 185.165 135.482 114.183 64.500 4.867 6.606 1.967 1.278 -25.404 10.002 49.957 YT OPC_08 189.209 56.176 153.110 20.077 13.178 21.802 7.292 4.428 12.542 12.455 8.947 YT PPP_08 53.836 11.617 51.123 8.904 12.344 -5.528 17.179 12.725 -2.655 10.375 14.129 YT TRA_08 104.863 54.896 77.696 27.729 16.467 46.315 2.944 1.516 -3.600 12.792 29.748 YT VMD_08 -18.320 37.673 68.923 124.916 1.778 33.267 0.976 0.466 4.820 14.244 92.619 YT ALP_09 105.886 108.695 65.013 67.821 4.209 -17.235 1.365 0.996 -0.439 13.994 39.576 CN B82_09 37.157 57.893 120.025 140.761 5.094 11.828 1.069 0.524 -2.566 11.953 84.306 CN BBS_09 60.500 58.688 36.729 34.917 14.037 25.014 1.662 1.250 0.332 11.586 52.068 CN BHC_09 68.210 136.727 57.583 126.100 -0.006 3.734 1.040 0.735 1.244 12.082 72.172 CN CDC_09 239.432 216.604 123.510 100.683 5.931 2.520 1.218 0.814 -15.107 13.149 70.771 CN CNT_09 66.186 72.017 19.508 25.340 1.607 -2.472 1.044 0.885 4.410 14.230 86.421 CN DC4_09 15.804 102.222 147.616 234.033 5.441 60.691 1.118 0.741 25.880 12.045 77.775 CN DPC_09 181.951 46.523 140.275 4.846 15.373 0.453 3.693 1.392 -0.309 10.804 24.822 CN DTT_09 165.456 110.895 66.257 11.696 1.025 -36.025 6.207 4.937 25.568 11.738 8.063 CN FDG_09 83.828 29.782 69.768 15.722 8.209 -14.153 1.256 0.688 -2.515 13.609 73.284 CN GMX_09 123.793 28.151 141.724 46.082 28.226 -9.295 1.806 0.537 26.847 11.328 20.654 CN HBD_09 124.746 90.666 66.901 32.821 11.211 -17.709 2.145 1.353 4.760 10.371 37.443 CN HCC_09 65.234 81.905 28.296 44.967 15.025 19.231 1.545 1.263 6.697 11.162 51.229 CN HTV_09 85.351 113.182 2.383 30.214 14.633 12.743 9.329 9.294 16.229 12.294 8.489 CN MCG_09 249.169 165.510 198.686 115.027 5.673 -14.461 1.455 0.861 15.845 13.918 79.965 CN NHW_09 128.906 49.888 95.949 16.932 10.521 19.209 1.659 0.959 36.849 13.123 51.859 CN NTP_09 155.398 75.642 98.077 18.321 34.844 41.336 1.759 1.111 15.394 13.815 41.055 CN PGT_09 4.298 18.337 2.790 16.828 4.549 -13.905 5.388 5.276 27.024 11.616 12.044 CN PTB_09 64.233 37.227 48.043 21.038 3.814 28.398 0.906 0.494 13.570 13.099 76.895 CN S91_09 405.396 167.546 442.519 204.668 4.446 -4.693 1.486 0.566 -6.618 11.531 75.990 CN SC5_09 193.743 57.078 299.418 162.753 3.513 37.001 1.201 0.294 -11.728 14.165 82.979 CN