Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động của những đặc tính công ty đến quản trị vốn luân chuyển ở các công ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam

2,350
447
96
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH

TRẦN PHƯƠNG THẢO
TÁC ĐỘNG CA NHỮNG ĐẶC TÍNH CÔNG TY
ĐẾN QUN TR VN LUÂN CHUYN
CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM YT TI VIT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. H Chí Minh Năm 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  TRẦN PHƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG ĐẶC TÍNH CÔNG TY ĐẾN QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN Ở CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2012
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH

TRẦN PHƯƠNG THẢO
TÁC ĐỘNG CA NHỮNG ĐẶC TÍNH CÔNG TY
ĐẾN QUN TR VN LUÂN CHUYN
CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM YT TI VIT NAM
Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
Mã s: 60.34.02.01
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS. LÊ TH LANH
TP. H Chí Minh Năm 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  TRẦN PHƯƠNG THẢO TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG ĐẶC TÍNH CÔNG TY ĐẾN QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN Ở CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ THỊ LANH TP. Hồ Chí Minh – Năm 2012
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “TÁC ĐỘNG CA NHỮNG ĐẶC TÍNH CÔNG TY ĐẾN
QUN TR VN LUÂN CHUYN CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM YT
TI VIỆT NAM” là kết qu nghiên cu ca bn thân. Các s liu và ni dung trong bài
nghiên cu là trung thc theo danh mc tài liu tham kho.
Tác gi
Trần Phương Thảo
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG ĐẶC TÍNH CÔNG TY ĐẾN QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN Ở CÁC CÔNG TY PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM” là kết quả nghiên cứu của bản thân. Các số liệu và nội dung trong bài nghiên cứu là trung thực theo danh mục tài liệu tham khảo. Tác giả Trần Phương Thảo
ii
LI CM ƠN
Trưc hết, tôi xin trân trng cảm ơn PGS.TS Lê Thị Lanh đã hướng dẫn và động viên tôi
thc hin luận văn này.
Tôi xin trân trng cảm ơn quý thầy cô trường Đại hc kinh tế thành ph H Chí Minh đã
truyền đạt kiến thc và kinh nghim quý báu cho tôi.
Và cui cùng, tôi xin trân trng cảm ơn gia đình, bạn bè, cơ quan là nguồn động viên giúp
tôi hoàn thành luận văn này.
Tác gi
Trần Phương Thảo
ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Lê Thị Lanh đã hướng dẫn và động viên tôi thực hiện luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tôi. Và cuối cùng, tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình, bạn bè, cơ quan là nguồn động viên giúp tôi hoàn thành luận văn này. Tác giả Trần Phương Thảo
iii
MC LC
Trang
Lời cam đoan ....................................................................................................................... i
Li cảm ơn ......................................................................................................................... ii
Mc lc .............................................................................................................................. iii
Danh mc t viết tt ........................................................................................................... v
Danh mc bng .................................................................................................................. vi
Danh mc hình .................................................................................................................. vi
Danh mc ph lc ............................................................................................................ vii
Tóm tt ........................................................................................................................... viii
Chương 1. Gii thiu ......................................................................................................... 1
Chương 2. Tng quan v qun tr vn luân chuyn và các nghiên cu
trước đây có liên quan .................................................................................... 3
2.1. Tng quan v qun tr vn luân chuyn ....................................................................... 3
2.1.1. Qun tr vn luân chuyn ................................................................................. 3
2.1.2. Đánh giá quản tr vn luân chuyn ................................................................... 6
2.1.3. Qun tr vn luân chuyn hiu qu ................................................................. 12
2.2. Các nghiên cứu trước đây về qun tr vn luân chuyn ............................................. 16
2.2.1. Qun tr vn luân chuyển tác động đến kh năng sinh lợi công ty ................ 16
2.2.2. Tác động ca các nhân t khác đến qun tr vn luân chuyn ....................... 17
2.3. Các nghiên cứu trước đây về tác động ca những đặc tính công ty
đến qun tr vn luân chuyn ..................................................................................... 18
2.3.1. Kh năng sinh lợi ............................................................................................ 19
2.3.2. Dòng tin hot đng ....................................................................................... 19
2.3.3. Quy mô công ty .............................................................................................. 20
2.3.4. Tốc độ tăng trưởng doanh thu ........................................................................ 20
2.3.5. T l thanh toán hin thi và t l thanh toán nhanh ..................................... 21
iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan ....................................................................................................................... i Lời cảm ơn ......................................................................................................................... ii Mục lục .............................................................................................................................. iii Danh mục từ viết tắt ........................................................................................................... v Danh mục bảng .................................................................................................................. vi Danh mục hình .................................................................................................................. vi Danh mục phụ lục ............................................................................................................ vii Tóm tắt ........................................................................................................................... viii Chương 1. Giới thiệu ......................................................................................................... 1 Chương 2. Tổng quan về quản trị vốn luân chuyển và các nghiên cứu trước đây có liên quan .................................................................................... 3 2.1. Tổng quan về quản trị vốn luân chuyển ....................................................................... 3 2.1.1. Quản trị vốn luân chuyển ................................................................................. 3 2.1.2. Đánh giá quản trị vốn luân chuyển ................................................................... 6 2.1.3. Quản trị vốn luân chuyển hiệu quả ................................................................. 12 2.2. Các nghiên cứu trước đây về quản trị vốn luân chuyển ............................................. 16 2.2.1. Quản trị vốn luân chuyển tác động đến khả năng sinh lợi công ty ................ 16 2.2.2. Tác động của các nhân tố khác đến quản trị vốn luân chuyển ....................... 17 2.3. Các nghiên cứu trước đây về tác động của những đặc tính công ty đến quản trị vốn luân chuyển ..................................................................................... 18 2.3.1. Khả năng sinh lợi ............................................................................................ 19 2.3.2. Dòng tiền hoạt động ....................................................................................... 19 2.3.3. Quy mô công ty .............................................................................................. 20 2.3.4. Tốc độ tăng trưởng doanh thu ........................................................................ 20 2.3.5. Tỷ lệ thanh toán hiện thời và tỷ lệ thanh toán nhanh ..................................... 21
iv
2.3.6. T l n ........................................................................................................... 21
2.3.7. Yếu t ngành ................................................................................................... 22
2.3.8. Yếu t thi gian .............................................................................................. 23
Chương 3. Phương pháp nghiên cu ............................................................................. 24
3.1. D liu nghiên cu ..................................................................................................... 24
3.2. Gi thiết nghiên cu ................................................................................................... 25
3.3. Mô hình nghiên cu ................................................................................................... 25
3.3.1. Biến ph thuc ................................................................................................ 25
3.3.2. Biến độc lp .................................................................................................... 26
3.4. Quy trình phân tích d liu ........................................................................................ 28
3.4.1. Thng kê mô t ............................................................................................... 28
3.4.2. Phân tích tương quan ...................................................................................... 28
3.4.3. Phân tích hi quy ............................................................................................ 29
Chương 4. Kết qu nghiên cu ...................................................................................... 30
4.1. Kết qu nghiên cu..................................................................................................... 30
4.1.1. Thng kê mô t ............................................................................................... 30
4.1.2. Ma trận tương quan ........................................................................................ 34
4.1.3. Kết qu hi quy ............................................................................................. 36
4.2. Phân tích kết qu nghiên cu ..................................................................................... 42
4.2.1. Chu k chuyển đổi tin mt ............................................................................ 42
4.2.2. Những đặc tính công ty .................................................................................. 43
Chương 5. Kết lun và khuyến ngh .............................................................................. 48
Tài liu tham kho ............................................................................................................. 52
Ph lc
iv 2.3.6. Tỷ lệ nợ ........................................................................................................... 21 2.3.7. Yếu tố ngành ................................................................................................... 22 2.3.8. Yếu tố thời gian .............................................................................................. 23 Chương 3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 24 3.1. Dữ liệu nghiên cứu ..................................................................................................... 24 3.2. Giả thiết nghiên cứu ................................................................................................... 25 3.3. Mô hình nghiên cứu ................................................................................................... 25 3.3.1. Biến phụ thuộc ................................................................................................ 25 3.3.2. Biến độc lập .................................................................................................... 26 3.4. Quy trình phân tích dữ liệu ........................................................................................ 28 3.4.1. Thống kê mô tả ............................................................................................... 28 3.4.2. Phân tích tương quan ...................................................................................... 28 3.4.3. Phân tích hồi quy ............................................................................................ 29 Chương 4. Kết quả nghiên cứu ...................................................................................... 30 4.1. Kết quả nghiên cứu..................................................................................................... 30 4.1.1. Thống kê mô tả ............................................................................................... 30 4.1.2. Ma trận tương quan ........................................................................................ 34 4.1.3. Kết quả hồi quy ............................................................................................. 36 4.2. Phân tích kết quả nghiên cứu ..................................................................................... 42 4.2.1. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt ............................................................................ 42 4.2.2. Những đặc tính công ty .................................................................................. 43 Chương 5. Kết luận và khuyến nghị .............................................................................. 48 Tài liệu tham khảo ............................................................................................................. 52 Phụ lục
v
DANH MC T VIT TT
AP (Average number of days accounts payable): S ngày trung bình khon phi tr
AR (Average number of days accounts receivable): S ngày trung bình khon phi thu
CCC (Cash Conversion Cycle): Chu k chuyển đổi tin mt
CN: Công nghip
CNTT: Công ngh thông tin
CR (Current Ratio): T l thanh toán hin thi
DEBT (Debt ratio): T l n
DV: Dch v
GRO (Sales Growth): Tc đ tăng trưởng doanh thu
HNX (Hanoi stock exchange): S giao dch chng khoán Hà Ni
HOSE (Hochiminh Stock Exchange): S giao dch chng khoán thành ph
H Chí Minh
HTD: Hàng tiêu dùng
INV (Average number of days inventory): S ngày trung bình hàng tn kho
NL: Năng lưng
NVL: Nguyên vt liu
OCF (Operating Cash Flow): Dòng tin hot đng
(loi tr tác đng quy mô)
QR (Quick ratio): T l thanh toán nhanh
ROA (Return On Assets): T sut sinh li trên tài sn
ROE (Return On Equity): T sut sinh li trên vn ch s hu
SME (Small and medium enterprise): Công ty va và nh
YT: Y tế
v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AP (Average number of days accounts payable): Số ngày trung bình khoản phải trả AR (Average number of days accounts receivable): Số ngày trung bình khoản phải thu CCC (Cash Conversion Cycle): Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt CN: Công nghiệp CNTT: Công nghệ thông tin CR (Current Ratio): Tỷ lệ thanh toán hiện thời DEBT (Debt ratio): Tỷ lệ nợ DV: Dịch vụ GRO (Sales Growth): Tốc độ tăng trưởng doanh thu HNX (Hanoi stock exchange): Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE (Hochiminh Stock Exchange): Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HTD: Hàng tiêu dùng INV (Average number of days inventory): Số ngày trung bình hàng tồn kho NL: Năng lượng NVL: Nguyên vật liệu OCF (Operating Cash Flow): Dòng tiền hoạt động (loại trừ tác động quy mô) QR (Quick ratio): Tỷ lệ thanh toán nhanh ROA (Return On Assets): Tỷ suất sinh lợi trên tài sản ROE (Return On Equity): Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu SME (Small and medium enterprise): Công ty vừa và nhỏ YT: Y tế
vi
DANH MC HÌNH
Hình 2.1. Chu k vn luân chuyn. ..................................................................................... 5
Hình 2.2. Chu k kinh doanh .............................................................................................. 9
Hình 2.3. Chu k chuyển đổi tin mt. ............................................................................. 13
DANH MC BNG
Bng 4.1. Thng kê mô t ................................................................................................ 30
Bng 4.2. Giá tr trung bình theo năm ............................................................................... 32
Bng 4.3. Giá tr trung bình theo ngành ............................................................................ 32
Bng 4.4. Ma trận tương quan .......................................................................................... 34
Bng 4.5. Kết qu hi quy biến ph thuc chu k chuyển đổi tin mt (CCC) ................ 37
Bng 4.6. Tóm tt kết qu kiểm định các gi thiết ............................................................ 38
Bng 4.7. Kết qu hi quy các thành phn ca chu k chuyển đổi tin mt..................... 39
Bng 4.8. Kết qu hi quy CCC và các thành phn ca nó
kết hp yếu t thi gian ................................................................................... 40
Bng 4.9. Kết qu hi quy CCC và các thành phn ca nó
kết hp yếu t ngành ........................................................................................ 41
vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1. Chu kỳ vốn luân chuyển. ..................................................................................... 5 Hình 2.2. Chu kỳ kinh doanh .............................................................................................. 9 Hình 2.3. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt. ............................................................................. 13 DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1. Thống kê mô tả ................................................................................................ 30 Bảng 4.2. Giá trị trung bình theo năm ............................................................................... 32 Bảng 4.3. Giá trị trung bình theo ngành ............................................................................ 32 Bảng 4.4. Ma trận tương quan .......................................................................................... 34 Bảng 4.5. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) ................ 37 Bảng 4.6. Tóm tắt kết quả kiểm định các giả thiết ............................................................ 38 Bảng 4.7. Kết quả hồi quy các thành phần của chu kỳ chuyển đổi tiền mặt..................... 39 Bảng 4.8. Kết quả hồi quy CCC và các thành phần của nó kết hợp yếu tố thời gian ................................................................................... 40 Bảng 4.9. Kết quả hồi quy CCC và các thành phần của nó kết hợp yếu tố ngành ........................................................................................ 41
vii
DANH MC PH LC
Ph lc 1. Danh sách công ty trong mu nghiên cu. ..................................................... PL1
Ph lc 2. Tng hp d liu các công ty trong mu nghiên cu. ................................... PL5
Ma trận tương quan theo năm (Phụ lc 3 6)
Ph lc 3. Ma trận tương quan năm 2008. .................................................................... PL16
Ph lc 4. Ma trận tương quan năm 2009. .................................................................... PL17
Ph lc 5. Ma trận tương quan năm 2010. .................................................................... PL18
Ph lc 6. Ma trận tương quan năm 2011. .................................................................... PL19
Ph lc 7. Ma trận tương quan theo ngành. .................................................................. PL20
Kết qu hi quy biến ph thuc CCC (Ph lc 8, 9)
Ph lc 8. Kết qu hi quy biến ph thuc CCC vi 7 biến độc lp. ........................... PL21
Ph lc 9. Kết qu hi quy biến ph thuc CCC vi 6 biến độc lp (loi biến CR). ... PL22
Ph lc 10. Kết qu hi quy biến ph thuc AR vi 6 biến độc lp (loi biến CR). .... PL23
Ph lc 11. Kết qu hi quy biến ph thuc INV vi 6 biến độc lp (loi biến CR). .. PL24
Ph lc 12. Kết qu hi quy biến ph thuc AP vi 6 biến độc lp (loi biến CR). .... PL25
Kết qu hi quy biến ph thuc CCC các thành phn ca nó kết hp yếu t thi
gian (Ph lc 13 - 16)
Ph lc 13. Kết qu hi quy biến ph thuc CCC kết hp vi yếu t thi gian. .......... PL26
Ph lc 14. Kết qu hi quy biến ph thuc AR kết hp vi yếu t thi gian. ............ PL27
Ph lc 15. Kết qu hi quy biến ph thuc INV kết hp yếu t thi gian. ................. PL28
Ph lc 16. Kết qu hi quy biến ph thuc AP kết hp vi yếu t thi gian. ............. PL29
Kết qu hi quy biến ph thuc CCC và các thành phn ca nó kết hp yếu t ngành
(Ph lc 17 - 20)
Ph lc 17. Kết qu hi quy biến ph thuc CCC kết hp vi yếu t ngành. .............. PL30
Ph lc 18. Kết qu hi quy biến ph thuc AR kết hp vi yếu t ngành. ................. PL31
Ph lc 19. Kết qu hi quy biến ph thuc INV kết hp vi yếu t ngành. ............... PL32
Ph lc 20. Kết qu hi quy biến ph thuc AP kết hp vi yếu t ngành. ................. PL33
vii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1. Danh sách công ty trong mẫu nghiên cứu. ..................................................... PL1 Phụ lục 2. Tổng hợp dữ liệu các công ty trong mẫu nghiên cứu. ................................... PL5  Ma trận tương quan theo năm (Phụ lục 3 – 6) Phụ lục 3. Ma trận tương quan năm 2008. .................................................................... PL16 Phụ lục 4. Ma trận tương quan năm 2009. .................................................................... PL17 Phụ lục 5. Ma trận tương quan năm 2010. .................................................................... PL18 Phụ lục 6. Ma trận tương quan năm 2011. .................................................................... PL19 Phụ lục 7. Ma trận tương quan theo ngành. .................................................................. PL20  Kết quả hồi quy biến phụ thuộc CCC (Phụ lục 8, 9) Phụ lục 8. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc CCC với 7 biến độc lập. ........................... PL21 Phụ lục 9. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc CCC với 6 biến độc lập (loại biến CR). ... PL22 Phụ lục 10. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc AR với 6 biến độc lập (loại biến CR). .... PL23 Phụ lục 11. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc INV với 6 biến độc lập (loại biến CR). .. PL24 Phụ lục 12. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc AP với 6 biến độc lập (loại biến CR). .... PL25  Kết quả hồi quy biến phụ thuộc CCC và các thành phần của nó kết hợp yếu tố thời gian (Phụ lục 13 - 16) Phụ lục 13. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc CCC kết hợp với yếu tố thời gian. .......... PL26 Phụ lục 14. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc AR kết hợp với yếu tố thời gian. ............ PL27 Phụ lục 15. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc INV kết hợp yếu tố thời gian. ................. PL28 Phụ lục 16. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc AP kết hợp với yếu tố thời gian. ............. PL29  Kết quả hồi quy biến phụ thuộc CCC và các thành phần của nó kết hợp yếu tố ngành (Phụ lục 17 - 20) Phụ lục 17. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc CCC kết hợp với yếu tố ngành. .............. PL30 Phụ lục 18. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc AR kết hợp với yếu tố ngành. ................. PL31 Phụ lục 19. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc INV kết hợp với yếu tố ngành. ............... PL32 Phụ lục 20. Kết quả hồi quy biến phụ thuộc AP kết hợp với yếu tố ngành. ................. PL33
viii
TÓM TT
Luận văn này nghiên cứu v tác động ca những đặc tính công ty đến qun tr vn luân
chuyn. Tác gi s dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định mi quan h
gia những đặc tính công ty và chu k chuyển đổi tin mặt, thước đo về qun tr vn luân
chuyn, ca các công ty phi tài chính niêm yết trên th trưng chng khoán Vit Nam.
Nhng đặc tính công ty mà tác gi nghiên cu trong bài này bao gm kh năng sinh lợi,
dòng tin hoạt động, quy mô công ty, tốc độ tăng trưởng doanh thu, t l thanh toán hin
thi, t l thanh toán nhanh t l n. Mu nghiên cu vi 137 công ty phi i chính
niêm yết trên s giao dch chng khoán thành ph H Chi Minh (HOSE) và s giao dch
chng khoán Ni (HNX) trong khong thi gian t năm 2008 đến năm 2011, tạo
thành 548 quan sát.
Kết qu phân tích hi quy bi ch ra mi quan h nghch biến có ý nghĩa thng kê ca bn
đặc tính công ty là kh năng sinh lợi, dòng tin hoạt động, tốc độ tăng trưởng doanh thu
và t l n vi chu k chuyển đổi tin mặt. Trong khi đó, chưa thể kết lun v mi quan
h của các đặc tính còn li (quy mô công ty, t l thanh toán hin thi và t l thanh toán
nhanh) vi qun tr vn luân chuyn.
Ngoài ra, tác gi còn s dng các biến gi để điều tra ảnh hưởng ca yếu t thi gian và
yếu t ngành đến qun tr vn luân chuyn. Kết qu hi quy cho thy yếu t thi gian theo
năm chưa có tác động rõ rệt đối vi vic qun tr vn luân chuyển. Đối vi yếu t ngành,
kết qu hi quy cho thy chu k chuyển đổi tin mt mi quan h đối vi ba ngành:
ngành công ngh thông tin, ngành dch v và ngành năng lượng.
viii TÓM TẮT Luận văn này nghiên cứu về tác động của những đặc tính công ty đến quản trị vốn luân chuyển. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định mối quan hệ giữa những đặc tính công ty và chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, thước đo về quản trị vốn luân chuyển, của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Những đặc tính công ty mà tác giả nghiên cứu trong bài này bao gồm khả năng sinh lợi, dòng tiền hoạt động, quy mô công ty, tốc độ tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ thanh toán hiện thời, tỷ lệ thanh toán nhanh và tỷ lệ nợ. Mẫu nghiên cứu với 137 công ty phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chi Minh (HOSE) và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2011, tạo thành 548 quan sát. Kết quả phân tích hồi quy bội chỉ ra mối quan hệ nghịch biến có ý nghĩa thống kê của bốn đặc tính công ty là khả năng sinh lợi, dòng tiền hoạt động, tốc độ tăng trưởng doanh thu và tỷ lệ nợ với chu kỳ chuyển đổi tiền mặt. Trong khi đó, chưa thể kết luận về mối quan hệ của các đặc tính còn lại (quy mô công ty, tỷ lệ thanh toán hiện thời và tỷ lệ thanh toán nhanh) với quản trị vốn luân chuyển. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các biến giả để điều tra ảnh hưởng của yếu tố thời gian và yếu tố ngành đến quản trị vốn luân chuyển. Kết quả hồi quy cho thấy yếu tố thời gian theo năm chưa có tác động rõ rệt đối với việc quản trị vốn luân chuyển. Đối với yếu tố ngành, kết quả hồi quy cho thấy chu kỳ chuyển đổi tiền mặt có mối quan hệ đối với ba ngành: ngành công nghệ thông tin, ngành dịch vụ và ngành năng lượng.