Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Tp.Hồ Chí Minh

7,265
412
84
- 70 -
Hieän nay, caùc quy trình, quy ñònh lieân quan ñeán hoaït ñoäng tín duïng laø quaù
nhieàu, do ñoù BIDV khi ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn phaûi ñoàng boä, phuø hôïp
vôùi thöïc teá, haïn cheá vieäc chænh söûa, thay ñoåi thöôøng xuyeân. Thöïc teá cho thaáy
vieäc ban haønh, ñieàu chænh lieân tuïc caùc quy trình, quy ñònh laøm cho caùc Chi nhaùnh
noùi chung vaø caùc nhaân söï tham gia trong hoaït ñoäng caáp tín duïng noùi rieâng khoù coù
theå naém vöõng ñöôïc toaøn boä caùc chính saùch, quy ñònh, quy trình cuûa ngaân haøng,
daãn tôùi vieäc raát deã xaûy ra vi phaïm gaây toån thaát cho ngaân haøng. Söï choàng cheùo,
phaân taùn, khoù hieåu cuûa caùc quy cheá, quy ñònh, quy trình cuûa ngaân haøng ngoaøi
vieäc gaây khoù khaên cho coâng taùc trieån khai hoaït ñoäng tín duïng coøn gaây khoù khaên
cho quaù trình raø soaùt nhaèm bòt kín caùc loã hoång gaây ra ruûi ro. Ví duï: Ngaân haøng
HSBC, UOB ñeàu coù caåm nang tín duïng cuûa mình mang tính oån ñònh raát cao,
khoaûng 5 naêm môùi thay ñoåi moät laàn. Trong khi ñoù, soå tay tín duïng cuûa BIDV ban
haønh thaùng 10/2004 nhöng ñeán thaùng 1/2005 ñaõ söûa ñoåi.
Ngoaøi ra, taïi Vieät Nam do caùc chính saùch cuûa Nhaø nöôùc thay ñoåi lieân tuïc
neân BIDV caàn taän duïng söï tieän duïng cuûa heä thoáng tin hoïc ñeå thieát laäp baûng caåm
nang ñieän töû vôùi khaû naêng caäp nhaät tröïc tuyeán phuïc vuï cho caùc nhaân söï hoaït
ñoäng lónh vöïc tín duïng.
3.4.1.2 Caàn coù chính saùch tín duïng roõ raøng ñoái vôùi DNNN
Trong thôøi gian qua, caùc Chi nhaùnh noùi chung vaø BIDV-HCMC noùi rieâng
raát luùng tuùng trong vieäc aùp duïng chính saùch tín duïng môùi cuûa BIDV veà vieäc baét
buoäc phaûi coù taøi saûn ñaûm baûo ñoái vôùi caùc DNNN ñang coøn döï nôï vay taïi ngaân
haøng, neáu doanh nghieäp khoâng boå sung ñöôïc taøi saûn ñaûm baûo thì chaám döùt quan
heä tín duïng. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc trong thôøi gian
qua khoâng chæ rieâng caùc Chi nhaùnh cuûa BIDV maø taát caû caùc Ngaân haøng thöông
maïi quoác doanh ñeàu ñöôïc aùp duïng chính saùch öu ñaõi, caùc moùn vay ñeàu khoâng coù
taøi saûn ñaûm baûo, haàu heát laø tín chaáp 100%. Khi BIDV ban haønh chính saùch tín
- 70 - Hieän nay, caùc quy trình, quy ñònh lieân quan ñeán hoaït ñoäng tín duïng laø quaù nhieàu, do ñoù BIDV khi ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn phaûi ñoàng boä, phuø hôïp vôùi thöïc teá, haïn cheá vieäc chænh söûa, thay ñoåi thöôøng xuyeân. Thöïc teá cho thaáy vieäc ban haønh, ñieàu chænh lieân tuïc caùc quy trình, quy ñònh laøm cho caùc Chi nhaùnh noùi chung vaø caùc nhaân söï tham gia trong hoaït ñoäng caáp tín duïng noùi rieâng khoù coù theå naém vöõng ñöôïc toaøn boä caùc chính saùch, quy ñònh, quy trình cuûa ngaân haøng, daãn tôùi vieäc raát deã xaûy ra vi phaïm gaây toån thaát cho ngaân haøng. Söï choàng cheùo, phaân taùn, khoù hieåu cuûa caùc quy cheá, quy ñònh, quy trình cuûa ngaân haøng ngoaøi vieäc gaây khoù khaên cho coâng taùc trieån khai hoaït ñoäng tín duïng coøn gaây khoù khaên cho quaù trình raø soaùt nhaèm bòt kín caùc loã hoång gaây ra ruûi ro. Ví duï: Ngaân haøng HSBC, UOB ñeàu coù caåm nang tín duïng cuûa mình mang tính oån ñònh raát cao, khoaûng 5 naêm môùi thay ñoåi moät laàn. Trong khi ñoù, soå tay tín duïng cuûa BIDV ban haønh thaùng 10/2004 nhöng ñeán thaùng 1/2005 ñaõ söûa ñoåi. Ngoaøi ra, taïi Vieät Nam do caùc chính saùch cuûa Nhaø nöôùc thay ñoåi lieân tuïc neân BIDV caàn taän duïng söï tieän duïng cuûa heä thoáng tin hoïc ñeå thieát laäp baûng caåm nang ñieän töû vôùi khaû naêng caäp nhaät tröïc tuyeán phuïc vuï cho caùc nhaân söï hoaït ñoäng lónh vöïc tín duïng. 3.4.1.2 Caàn coù chính saùch tín duïng roõ raøng ñoái vôùi DNNN Trong thôøi gian qua, caùc Chi nhaùnh noùi chung vaø BIDV-HCMC noùi rieâng raát luùng tuùng trong vieäc aùp duïng chính saùch tín duïng môùi cuûa BIDV veà vieäc baét buoäc phaûi coù taøi saûn ñaûm baûo ñoái vôùi caùc DNNN ñang coøn döï nôï vay taïi ngaân haøng, neáu doanh nghieäp khoâng boå sung ñöôïc taøi saûn ñaûm baûo thì chaám döùt quan heä tín duïng. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc trong thôøi gian qua khoâng chæ rieâng caùc Chi nhaùnh cuûa BIDV maø taát caû caùc Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh ñeàu ñöôïc aùp duïng chính saùch öu ñaõi, caùc moùn vay ñeàu khoâng coù taøi saûn ñaûm baûo, haàu heát laø tín chaáp 100%. Khi BIDV ban haønh chính saùch tín
- 71 -
duïng môùi, trong ñoù coù quy ñònh tuøy theo loaïi khaùch haøng aùp duïng tyû leä taøi saûn
ñaûm baûo nhaát ñònh. Khi chính saùch naøy coù hieäu löïc, caùc Chi nhaùnh ñaõ tìm moïi
caùch thuyeát phuïc khaùch haøng caàm coá theá chaáp taøi saûn ñaûm baûo nôï vay nhö caàm
coá caùc khoaûn phaûi thu, khoái löôïng xaây laép hoaøn thaønh vôùi muïc ñích naâng tyû leä
taøi saûn theo quy ñònh cuûa BIDV. Ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp khoâng ñaùp öùng
ñieàu kieän theo quy ñònh cuûa BIDV, moãi Chi nhaùnh laïi töï coù quan ñieåm xöû lyù
khaùc nhau nhö:
- Quan ñieåm thöù nhaát: moät soá Chi nhaùnh cöông quyeát khoâng tieáp tuïc quan
heä tín duïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng kinh doanh keùm hieäu quaû,
khoâng coù khaû naêng traû nôï ngaân haøng, khoâng ñuû taøi saûn ñaûm baûo theo quy
ñònh.
- Quan ñieåm thöù hai: caùc Chi nhaùnh seõ tieáp tuïc hoã trôï tín duïng ñeå duy trì
hoaït ñoäng doanh nghieäp, aùp duïng chính saùch cho vay 70-80% soá tieàn ñaõ
thu nôï, vaø töøng böôùc giaûm daàn nôï cho ñeán khi ñuû taøi saûn ñaûm baûo theo
quy ñònh, tröôøng hôïp khoâng coù taøi saûn sau khi thu hoài nôï xong seõ chaám döùt
quan heä tín duïng vôùi caùc doanh nghieäp naøy.
Neáu thöïc hieän theo quan ñieåm thöù nhaát thì taïi Chi nhaùnh seõ phaùt sinh nôï quaù
haïn haøng loaït, aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng, doanh nghieäp caøng gaëp khoù
khaên hôn. Maët khaùc, neáu theo quan ñieåm thöù hai, thì ñaây chæ laø vaán ñeà keùo daøi
thôøi gian toàn taïi cuûa caùc doanh nghieäp yeáu keùm. Tröôøng hôïp ñoái vôùi nhöõng moùn
môùi cho vay theâm, neáu caùc Chi nhaùnh khoâng kieåm soaùt chaët cheõ raát deã trôû thaønh
nôï xaáu, nhö vaäy toån thaát seõ coøn lôùn hôn raát nhieàu.
Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy vaø ñaït muïc tieâu giaûm bôùt toån thaát, thieät haïi cho
caùc Chi nhaùnh, BIDV caàn coù quy ñònh cuï theå:
- 71 - duïng môùi, trong ñoù coù quy ñònh tuøy theo loaïi khaùch haøng aùp duïng tyû leä taøi saûn ñaûm baûo nhaát ñònh. Khi chính saùch naøy coù hieäu löïc, caùc Chi nhaùnh ñaõ tìm moïi caùch thuyeát phuïc khaùch haøng caàm coá theá chaáp taøi saûn ñaûm baûo nôï vay nhö caàm coá caùc khoaûn phaûi thu, khoái löôïng xaây laép hoaøn thaønh vôùi muïc ñích naâng tyû leä taøi saûn theo quy ñònh cuûa BIDV. Ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp khoâng ñaùp öùng ñieàu kieän theo quy ñònh cuûa BIDV, moãi Chi nhaùnh laïi töï coù quan ñieåm xöû lyù khaùc nhau nhö: - Quan ñieåm thöù nhaát: moät soá Chi nhaùnh cöông quyeát khoâng tieáp tuïc quan heä tín duïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng kinh doanh keùm hieäu quaû, khoâng coù khaû naêng traû nôï ngaân haøng, khoâng ñuû taøi saûn ñaûm baûo theo quy ñònh. - Quan ñieåm thöù hai: caùc Chi nhaùnh seõ tieáp tuïc hoã trôï tín duïng ñeå duy trì hoaït ñoäng doanh nghieäp, aùp duïng chính saùch cho vay 70-80% soá tieàn ñaõ thu nôï, vaø töøng böôùc giaûm daàn nôï cho ñeán khi ñuû taøi saûn ñaûm baûo theo quy ñònh, tröôøng hôïp khoâng coù taøi saûn sau khi thu hoài nôï xong seõ chaám döùt quan heä tín duïng vôùi caùc doanh nghieäp naøy. Neáu thöïc hieän theo quan ñieåm thöù nhaát thì taïi Chi nhaùnh seõ phaùt sinh nôï quaù haïn haøng loaït, aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng, doanh nghieäp caøng gaëp khoù khaên hôn. Maët khaùc, neáu theo quan ñieåm thöù hai, thì ñaây chæ laø vaán ñeà keùo daøi thôøi gian toàn taïi cuûa caùc doanh nghieäp yeáu keùm. Tröôøng hôïp ñoái vôùi nhöõng moùn môùi cho vay theâm, neáu caùc Chi nhaùnh khoâng kieåm soaùt chaët cheõ raát deã trôû thaønh nôï xaáu, nhö vaäy toån thaát seõ coøn lôùn hôn raát nhieàu. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy vaø ñaït muïc tieâu giaûm bôùt toån thaát, thieät haïi cho caùc Chi nhaùnh, BIDV caàn coù quy ñònh cuï theå:
- 72 -
- Ñoái vôùi caùc khaùch haøng thöïc söï yeáu keùm, vôùi soá dö nôï khoâng lôùn,
khoâng theå taêng taøi saûn ñaûm baûo thì phaûi thöïc hieän caùc giaûi phaùp xöû lyù
moät caùch trieät ñeå , kieân quyeát chaám döùt quan heä tín duïng.
- Ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng gaëp khoù khaên trong vieäc traû nôï ngaân haøng,
tình hình taøi chính taïm thôøi yeáu keùm, möùc dö nôï lôùn, doanh nghieäp laø
caùc Toång coâng ty, khoâng neân aùp duïng bieän phaùp cöùng nhaéc laø ngöng
caáp tín duïng maø caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp linh hoaït cho töøng tröôøng
hôïp cuï theå, töøng böôùc giaûm daàn dö nôï ñeå doanh nghieäp coù thôøi gian
chaán chænh laïi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình hoaëc chuyeån daàn hoaït
ñoäng tín duïng sang ngaân haøng khaùc.
Ngoaøi ra, BIDV caàn nhanh choùng coù caùc chæ ñaïo xöû lyù ñoái vôùi caùc khoaûn nôï toàn
ñoïng cuûa caùc DNNN hoaït ñoäng keùm hieäu quaû taïi Chi nhaùnh hieän nay nhaèm laønh
maïnh hoùa taøi chính ngaân haøng tröôùc theàm hoäi nhaäp quoác teá.
3.4.1.3 Thieát laäp moät heä thoáng xeáp haïng tín duïng noäi boä töï ñoäng hoùa cao:
Theo Quyeát ñònh 493 thì caùc TCTD phaûi thieát laäp heä thoáng xeáp haïng tín
duïng noäi boä, song ñieàu caàn nhaán maïnh ôû ñaây laø, trong ñieàu kieän hieän nay, Ngaân
haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam khoâng chæ caàn thieát laäp 1 heä thoáng xeáp haïng
tín duïng noùi chung, maø phaûi laø thieát laäp moät heä thoáng thoâng tin xeáp haïng tín
duïng töï ñoäng hoùa cao, laøm neàn taûng cho vieäc töï ñoäng hoùa ra quyeát ñònh cho vay
(nhaát laø ñoái vôùi caùc khoaûn vay vay nhoû) vì nhöõng nguyeân nhaân sau:
Thöù nhaát, töï ñoäng hoùa quaù trình ñaùnh giaù tín nhieäm seõ giaûm ruûi ro ñaùnh
giaù khoâng chính xaùc do sai soùt (vì nhaân vieân tín duïng phaûi xöû lyù löôïng thoâng tin
quaù lôùn) hoaëc do thieân vò caù nhaân.
Thöù hai, töï ñoäng hoùa ñaùnh giaù tín nhieäm khaùch haøng giuùp ruùt ngaén thôøi
gian vaø giaûm chi phí cho quaù trình quyeát ñònh tín duïng (ñieàu naøy ñaëc bieät caàn
thieát cho caùc Chi nhaùnh khi phaûi giaûi quyeát caùc moùn vay caù nhaân hay caùc doanh
- 72 - - Ñoái vôùi caùc khaùch haøng thöïc söï yeáu keùm, vôùi soá dö nôï khoâng lôùn, khoâng theå taêng taøi saûn ñaûm baûo thì phaûi thöïc hieän caùc giaûi phaùp xöû lyù moät caùch trieät ñeå , kieân quyeát chaám döùt quan heä tín duïng. - Ñoái vôùi nhöõng khaùch haøng gaëp khoù khaên trong vieäc traû nôï ngaân haøng, tình hình taøi chính taïm thôøi yeáu keùm, möùc dö nôï lôùn, doanh nghieäp laø caùc Toång coâng ty, khoâng neân aùp duïng bieän phaùp cöùng nhaéc laø ngöng caáp tín duïng maø caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp linh hoaït cho töøng tröôøng hôïp cuï theå, töøng böôùc giaûm daàn dö nôï ñeå doanh nghieäp coù thôøi gian chaán chænh laïi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình hoaëc chuyeån daàn hoaït ñoäng tín duïng sang ngaân haøng khaùc. Ngoaøi ra, BIDV caàn nhanh choùng coù caùc chæ ñaïo xöû lyù ñoái vôùi caùc khoaûn nôï toàn ñoïng cuûa caùc DNNN hoaït ñoäng keùm hieäu quaû taïi Chi nhaùnh hieän nay nhaèm laønh maïnh hoùa taøi chính ngaân haøng tröôùc theàm hoäi nhaäp quoác teá. 3.4.1.3 Thieát laäp moät heä thoáng xeáp haïng tín duïng noäi boä töï ñoäng hoùa cao: Theo Quyeát ñònh 493 thì caùc TCTD phaûi thieát laäp heä thoáng xeáp haïng tín duïng noäi boä, song ñieàu caàn nhaán maïnh ôû ñaây laø, trong ñieàu kieän hieän nay, Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam khoâng chæ caàn thieát laäp 1 heä thoáng xeáp haïng tín duïng noùi chung, maø phaûi laø thieát laäp moät heä thoáng thoâng tin xeáp haïng tín duïng töï ñoäng hoùa cao, laøm neàn taûng cho vieäc töï ñoäng hoùa ra quyeát ñònh cho vay (nhaát laø ñoái vôùi caùc khoaûn vay vay nhoû) vì nhöõng nguyeân nhaân sau: Thöù nhaát, töï ñoäng hoùa quaù trình ñaùnh giaù tín nhieäm seõ giaûm ruûi ro ñaùnh giaù khoâng chính xaùc do sai soùt (vì nhaân vieân tín duïng phaûi xöû lyù löôïng thoâng tin quaù lôùn) hoaëc do thieân vò caù nhaân. Thöù hai, töï ñoäng hoùa ñaùnh giaù tín nhieäm khaùch haøng giuùp ruùt ngaén thôøi gian vaø giaûm chi phí cho quaù trình quyeát ñònh tín duïng (ñieàu naøy ñaëc bieät caàn thieát cho caùc Chi nhaùnh khi phaûi giaûi quyeát caùc moùn vay caù nhaân hay caùc doanh
- 73 -
nghieäp nhoû vaø vöøa). Hieän nay, moät coâng ñoaïn cho vay caù nhaân cuõng ñöôïc caùc
Chi nhaùnh tieán haønh thaåm ñònh nhö ñoái vôùi cho vay doanh nghieäp, trong moät
töông lai khoâng xa, moät khi caùc khoaûn cho vay caù nhaân “buøng noå”, thì tình traïng
xöû lyù thuû coâng trong quaù trình ra quyeát ñònh cho vay nhö hieän nay seõ haïn cheá
naêng löïc cung öùng dòch vuï tín duïng cuûa ngaân haøng cho khaùch haøng. Ñieàu ñoù coù
nghóa laø: Ngaân haøng Trung Öông caàn nghó tôùi vieäc thieát laäp moät heä thoáng xeáp
haïng tín nhieäm khaùch haøng töï ñoäng giuùp caùc Chi nhaùnh coù theå döïa treân keát quaû
phaân loaïi ñoù ñeå ra quyeát ñònh cho vay maø khoâng caàn phaûi tieán haønh caùc hoaït
ñoäng thuû coâng nöõa.
Hôn nöõa, BIDV caàn nhaän thöùc raèng heä thoáng ñaùnh giaù, xeáp haïng tín
nhieäm noäi boä khoâng phaûi laø moät coâng cuï coù tính chaát” phoøng veä” ñeå giôùi haïn maø
ñoù laø phöông tieän ñeå thoâng qua ñoù caùc Chi nhaùnh coù theå môû roäng, phaùt trieån hôn
nöõa caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình.
3.4.2 Nhöõng kieán nghò ñoái vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc
3.4.2.1 Hoaøn thieän, phaùt trieån heä thoáng thoâng tin tín duïng cuûa Ngaønh ngaân haøng.
Nhaèm töøng böôùc hoaøn thieän vaø phaùt trieån heä thoáng thoâng tin tín duïng
Ngaønh ngaân haøng, NHNN Vieät Nam caàn ban haønh quy cheá baét buoäc caùc TCTD
vaø doanh nghieäp coù quan heä tín duïng, cung caáp thoâng tin tín duïng cho Trung taâm
thoâng tin tín duïng Ngaønh ngaân haøng, quy ñònh cheá taøi khi caùc TCTD cung caáp
thoâng tin tín duïng khoâng ñaày ñuû, kòp thôøi, chính xaùc. Nhöõng tröôøng hôïp phaùt hieän
thoâng tin khoâng chính xaùc NHTM phaûi chòu phaït vi phaïm haønh chính cuõng nhö
buø ñaép caùc thieät haïi cho caùc NHTM khaùc do söû duïng nguoàn thoâng tin thieáu chính
xaùc do NHTM ñoù gaây ra. Beân caïnh ñoù, caàn coù quy ñònh khen thöôûng ñoái vôùi caùc
NHTM chaáp haønh toát quy cheá hoaït ñoäng thoâng tin tín duïng nhaèm ñoäng vieân vaø
kích thích caùc NHTM naâng cao chaát löôïng thoâng tin.
- 73 - nghieäp nhoû vaø vöøa). Hieän nay, moät coâng ñoaïn cho vay caù nhaân cuõng ñöôïc caùc Chi nhaùnh tieán haønh thaåm ñònh nhö ñoái vôùi cho vay doanh nghieäp, trong moät töông lai khoâng xa, moät khi caùc khoaûn cho vay caù nhaân “buøng noå”, thì tình traïng xöû lyù thuû coâng trong quaù trình ra quyeát ñònh cho vay nhö hieän nay seõ haïn cheá naêng löïc cung öùng dòch vuï tín duïng cuûa ngaân haøng cho khaùch haøng. Ñieàu ñoù coù nghóa laø: Ngaân haøng Trung Öông caàn nghó tôùi vieäc thieát laäp moät heä thoáng xeáp haïng tín nhieäm khaùch haøng töï ñoäng giuùp caùc Chi nhaùnh coù theå döïa treân keát quaû phaân loaïi ñoù ñeå ra quyeát ñònh cho vay maø khoâng caàn phaûi tieán haønh caùc hoaït ñoäng thuû coâng nöõa. Hôn nöõa, BIDV caàn nhaän thöùc raèng heä thoáng ñaùnh giaù, xeáp haïng tín nhieäm noäi boä khoâng phaûi laø moät coâng cuï coù tính chaát” phoøng veä” ñeå giôùi haïn maø ñoù laø phöông tieän ñeå thoâng qua ñoù caùc Chi nhaùnh coù theå môû roäng, phaùt trieån hôn nöõa caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. 3.4.2 Nhöõng kieán nghò ñoái vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc 3.4.2.1 Hoaøn thieän, phaùt trieån heä thoáng thoâng tin tín duïng cuûa Ngaønh ngaân haøng. Nhaèm töøng böôùc hoaøn thieän vaø phaùt trieån heä thoáng thoâng tin tín duïng Ngaønh ngaân haøng, NHNN Vieät Nam caàn ban haønh quy cheá baét buoäc caùc TCTD vaø doanh nghieäp coù quan heä tín duïng, cung caáp thoâng tin tín duïng cho Trung taâm thoâng tin tín duïng Ngaønh ngaân haøng, quy ñònh cheá taøi khi caùc TCTD cung caáp thoâng tin tín duïng khoâng ñaày ñuû, kòp thôøi, chính xaùc. Nhöõng tröôøng hôïp phaùt hieän thoâng tin khoâng chính xaùc NHTM phaûi chòu phaït vi phaïm haønh chính cuõng nhö buø ñaép caùc thieät haïi cho caùc NHTM khaùc do söû duïng nguoàn thoâng tin thieáu chính xaùc do NHTM ñoù gaây ra. Beân caïnh ñoù, caàn coù quy ñònh khen thöôûng ñoái vôùi caùc NHTM chaáp haønh toát quy cheá hoaït ñoäng thoâng tin tín duïng nhaèm ñoäng vieân vaø kích thích caùc NHTM naâng cao chaát löôïng thoâng tin.
- 74 -
Ngoaøi ra, Trung taâm thoâng tin tín duïng neân quy ñònh chuaån hoùa toaøn boä
thoâng tin ñaàu vaøo ñeå caùc NHTM ñieàu chænh chöông trình phaàn meàm theo höôùng
thu thaäp thoâng tin hoaøn toaøn töï ñoäng cung caáp cho Trung taâm, khoâng ñeå tình
traïng cung caáp thoâng tin veà trung taâm baèng caùch gôûi file ñieän töû treân trang Web
gaây maát thôøi gian cuõng nhö chi phí nhö quy ñònh hieän nay. Ñoàng thôøi, Trung taâm
caàn trieån khai kyõ thuaät nhaèm hoã trôï caùc NHTM trong vieäc tra cöùu tröïc tieáp thoâng
tin tín duïng khaùch haøng treân trang Web CIC moät caùch nhanh choùng, hieäu quaû ñeå
caùc NHTM thu thaäp thoâng tin kòp thôøi phuïc vuï coâng taùc thaåm ñònh vôùi möùc phí
coá ñònh haøng naêm phuø hôïp vôùi quy moâ cuûa töøng NHTM nhaèm khuyeán khích caùc
NHTM cung caáp vaø khai thaùc thoâng tin trong Ngaønh.
Beân caïnh vieäc cung caáp thoâng tin caùc khaùch haøng coù quan heä tín duïng,
Trung taâm caàn cung caáp theâm thoâng tin khaùc nhö giaù caùc thieát bò, maùy moùc, daây
chuyeàn coâng ngheä… qua thu thaäp töø caùc Ngaønh ñeå caùc NHTM tham khaûo trong
quaù trình thaåm ñònh. Muoán vaäy Trung taâm caàn trieån khai vieäc mua thoâng tin töø
caùc cô quan thoâng tin tín duïng Asean, Hieäp hoäi thoâng tin tín duïng Chaâu AÙ… Treân
cô sôû nguoàn thoâng tin coù ñöôïc, Trung taâm baùn laïi thoâng tin cho caùc TCTD vaø
doanh nghieäp coù nhu caàu vôùi chi phí thích hôïp.
3.4.2.2 Xaây döïng heä thoáng phaân tích, xeáp loaïi doanh nghieäp thoáng nhaát toaøn
Ngaønh.
Vieäc chaám ñieåm tín duïng vaø xeáp loaïi khaùch haøng laø caên cöù ñeå caùc NHTM
ra quyeát ñònh caáp tín duïng nhö xaùc ñònh haïn möùc, thôøi haïn, laõi suaát, bieän phaùp
baûo ñaûm tieàn vay, ñoàng thôøi coøn laø coâng cuï ñeå giaùm saùt vaø ñaùnh giaù khaùch haøng
khi khoaûn tín duïng coøn dö nôï vaø cho pheùp NHTM löôøng tröôùc nhöõng daáu hieäu
xaáu veà chaát löôïng khoaûn vay ñeå coù nhöõng bieän phaùp öùng phoù kòp thôøi. Do ñoù, keå
töø khi Quyeát ñònh 493 ñöôïc ban haønh ñeán nay ñaõ gaàn moät naêm, caùc NHTM ñaõ vaø
ñang khaån tröông xuùc tieán vieäc thieát laäp caùc heä thoáng xeáp haïng tín duïng rieâng
- 74 - Ngoaøi ra, Trung taâm thoâng tin tín duïng neân quy ñònh chuaån hoùa toaøn boä thoâng tin ñaàu vaøo ñeå caùc NHTM ñieàu chænh chöông trình phaàn meàm theo höôùng thu thaäp thoâng tin hoaøn toaøn töï ñoäng cung caáp cho Trung taâm, khoâng ñeå tình traïng cung caáp thoâng tin veà trung taâm baèng caùch gôûi file ñieän töû treân trang Web gaây maát thôøi gian cuõng nhö chi phí nhö quy ñònh hieän nay. Ñoàng thôøi, Trung taâm caàn trieån khai kyõ thuaät nhaèm hoã trôï caùc NHTM trong vieäc tra cöùu tröïc tieáp thoâng tin tín duïng khaùch haøng treân trang Web CIC moät caùch nhanh choùng, hieäu quaû ñeå caùc NHTM thu thaäp thoâng tin kòp thôøi phuïc vuï coâng taùc thaåm ñònh vôùi möùc phí coá ñònh haøng naêm phuø hôïp vôùi quy moâ cuûa töøng NHTM nhaèm khuyeán khích caùc NHTM cung caáp vaø khai thaùc thoâng tin trong Ngaønh. Beân caïnh vieäc cung caáp thoâng tin caùc khaùch haøng coù quan heä tín duïng, Trung taâm caàn cung caáp theâm thoâng tin khaùc nhö giaù caùc thieát bò, maùy moùc, daây chuyeàn coâng ngheä… qua thu thaäp töø caùc Ngaønh ñeå caùc NHTM tham khaûo trong quaù trình thaåm ñònh. Muoán vaäy Trung taâm caàn trieån khai vieäc mua thoâng tin töø caùc cô quan thoâng tin tín duïng Asean, Hieäp hoäi thoâng tin tín duïng Chaâu AÙ… Treân cô sôû nguoàn thoâng tin coù ñöôïc, Trung taâm baùn laïi thoâng tin cho caùc TCTD vaø doanh nghieäp coù nhu caàu vôùi chi phí thích hôïp. 3.4.2.2 Xaây döïng heä thoáng phaân tích, xeáp loaïi doanh nghieäp thoáng nhaát toaøn Ngaønh. Vieäc chaám ñieåm tín duïng vaø xeáp loaïi khaùch haøng laø caên cöù ñeå caùc NHTM ra quyeát ñònh caáp tín duïng nhö xaùc ñònh haïn möùc, thôøi haïn, laõi suaát, bieän phaùp baûo ñaûm tieàn vay, ñoàng thôøi coøn laø coâng cuï ñeå giaùm saùt vaø ñaùnh giaù khaùch haøng khi khoaûn tín duïng coøn dö nôï vaø cho pheùp NHTM löôøng tröôùc nhöõng daáu hieäu xaáu veà chaát löôïng khoaûn vay ñeå coù nhöõng bieän phaùp öùng phoù kòp thôøi. Do ñoù, keå töø khi Quyeát ñònh 493 ñöôïc ban haønh ñeán nay ñaõ gaàn moät naêm, caùc NHTM ñaõ vaø ñang khaån tröông xuùc tieán vieäc thieát laäp caùc heä thoáng xeáp haïng tín duïng rieâng
- 75 -
cuûa mình. Tuy nhieân coù theå thaáy raèng, caùc hoaït ñoäng naøy döôøng nhö chæ laø
nhöõng noã löïc “noäi boä” cuûa töøng NHTM chöù chöa phaûi cuûa caû moät Ngaønh hoaëc
thaäm chí moät nhoùm NHTM naøo, theo ñoù moãi NHTM töï tìm hieåu caùc moâ hình,
caùc phöông phaùp ñaùnh giaù vaø vaän duïng vaøo vieäc thieát laäp heä thoáng xeáp haïng tín
duïng noäi boä cuûa mình.
Hieän nay, vieäc ñaùnh giaù tín duïng vaø xeáp loaïi khaùch haøng taïi caùc NHTM
raát khaùc nhau nhö Ngaân haøng Coâng thöông xeáp 10 haïng, Ngaân haøng Ñaàu tö vaø
Phaùt trieån xeáp 7 haïng, Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân xeáp 10
haïng. Tuy thoâng tin naøy tröôùc heát phuïc vuï cho hoaït ñoäng tín duïng noäi boä töøng
NHTM, nhöng neáu chæ goùi goïn trong phaïm vi ñoù thì seõ laø laõng phí lôùn vì khi
khaùch haøng muoán giao dòch tín duïng vôùi NHTM naøo laàn ñaàu thì taïi NHTM môùi
naøy moïi thoâng tin veà khaùch haøng phaûi thu thaäp vaø ñaùnh giaù töø… soá khoâng. Do ñoù,
vieäc xeáp loaïi khoâng thoáng nhaát naøy gaây trôû ngaïi khi caùc NHTM tham khaûo thoâng
tin xeáp loaïi tín duïng veà moät khaùch haøng giöõa caùc ngaân haøng vôùi nhau. Vì vaäy,
NHNN caàn ñeà xuaát moät soá tieâu chí cô baûn trong vieäc ñaùnh giaù vaø xeáp loaïi khaùch
haøng ñeå thoáng nhaát keát quaû xeáp loaïi khaùch haøng trong toaøn Ngaønh nhaèm giuùp
NHTM coù theå tham khaûo keát quaû xeáp loaïi moät doanh nghieäp cuï theå cuûa caùc
NHTM khaùc. Maëc khaùc Trung taâm thoâng tin tín duïng khi thu thaäp thoâng tin ñaùnh
giaù tín duïng cuûa doanh nghieäp töø caùc NHTM ñöôïc xaây döïng treân cuøng moät
chuaån seõ thuaän lôïi trong toång hôïp keát quaû vaø cung caáp thoâng tin cho caùc NHTM
khaùc tham khaûo.
3.4.2.3 Quy ñònh chaët cheõ ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vay voán nhieàu ngaân haøng
Thöïc teá hieän nay coù raát nhieàu doanh nghieäp vay voán taïi nhieàu TCTD treân
cuøng moät ñòa baøn, coù tröôøng hôïp doanh nghieäp ñem moät hôïp ñoàng thi coâng vay
caû hai ngaân haøng hoaëc thöïc hieän vieäc ñaûo nôï baèng caùch vay ngaân haøng naøy traû
ngaân haøng khaùc gaây khoù khaên trong coâng taùc quaûn lyù voán. Trong khi ñoù söï phoái
- 75 - cuûa mình. Tuy nhieân coù theå thaáy raèng, caùc hoaït ñoäng naøy döôøng nhö chæ laø nhöõng noã löïc “noäi boä” cuûa töøng NHTM chöù chöa phaûi cuûa caû moät Ngaønh hoaëc thaäm chí moät nhoùm NHTM naøo, theo ñoù moãi NHTM töï tìm hieåu caùc moâ hình, caùc phöông phaùp ñaùnh giaù vaø vaän duïng vaøo vieäc thieát laäp heä thoáng xeáp haïng tín duïng noäi boä cuûa mình. Hieän nay, vieäc ñaùnh giaù tín duïng vaø xeáp loaïi khaùch haøng taïi caùc NHTM raát khaùc nhau nhö Ngaân haøng Coâng thöông xeáp 10 haïng, Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån xeáp 7 haïng, Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân xeáp 10 haïng. Tuy thoâng tin naøy tröôùc heát phuïc vuï cho hoaït ñoäng tín duïng noäi boä töøng NHTM, nhöng neáu chæ goùi goïn trong phaïm vi ñoù thì seõ laø laõng phí lôùn vì khi khaùch haøng muoán giao dòch tín duïng vôùi NHTM naøo laàn ñaàu thì taïi NHTM môùi naøy moïi thoâng tin veà khaùch haøng phaûi thu thaäp vaø ñaùnh giaù töø… soá khoâng. Do ñoù, vieäc xeáp loaïi khoâng thoáng nhaát naøy gaây trôû ngaïi khi caùc NHTM tham khaûo thoâng tin xeáp loaïi tín duïng veà moät khaùch haøng giöõa caùc ngaân haøng vôùi nhau. Vì vaäy, NHNN caàn ñeà xuaát moät soá tieâu chí cô baûn trong vieäc ñaùnh giaù vaø xeáp loaïi khaùch haøng ñeå thoáng nhaát keát quaû xeáp loaïi khaùch haøng trong toaøn Ngaønh nhaèm giuùp NHTM coù theå tham khaûo keát quaû xeáp loaïi moät doanh nghieäp cuï theå cuûa caùc NHTM khaùc. Maëc khaùc Trung taâm thoâng tin tín duïng khi thu thaäp thoâng tin ñaùnh giaù tín duïng cuûa doanh nghieäp töø caùc NHTM ñöôïc xaây döïng treân cuøng moät chuaån seõ thuaän lôïi trong toång hôïp keát quaû vaø cung caáp thoâng tin cho caùc NHTM khaùc tham khaûo. 3.4.2.3 Quy ñònh chaët cheõ ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vay voán nhieàu ngaân haøng Thöïc teá hieän nay coù raát nhieàu doanh nghieäp vay voán taïi nhieàu TCTD treân cuøng moät ñòa baøn, coù tröôøng hôïp doanh nghieäp ñem moät hôïp ñoàng thi coâng vay caû hai ngaân haøng hoaëc thöïc hieän vieäc ñaûo nôï baèng caùch vay ngaân haøng naøy traû ngaân haøng khaùc gaây khoù khaên trong coâng taùc quaûn lyù voán. Trong khi ñoù söï phoái
- 76 -
hôïp vaø trao ñoåi thoâng tin cho nhau giöõa caùc TCTD chöa toát, caùc TCTD thöôøng
giöõ bí maät, khoâng cung caáp thoâng tin, coù tröôøng hôïp khaùch haøng ñang gaëp khoù
khaên, coù nôï quaù haïn taïi TCTD naøy nhöng TCTD khaùc vaãn cho vay bình thöôøng
do ñoù deã xaûy ra ruûi ro cho hoaït ñoäng ngaân haøng.
Vì vaäy, NHNN caàn nghieâm khaéc xöû lyù tình traïng doanh nghieäp lôïi duïng
vieäc vay voán taïi nhieàu ngaân haøng ñeå thöïc hieän ñaûo nôï gaây neân tình traïng khoâng
quaûn lyù ñöôïc voán vay cuûa caùc ngaân haøng, neáu phaùt hieän doanh nghieäp coù haønh vi
naøy neân thoâng baùo cho caùc TCTD bieát ñeå haïn cheá cung caáp tín duïng. Ñònh kyø
haøng thaùng taïi cuoäc hoïp giao ban giöõa caùc Chi nhaùnh NHNN vaø caùc NHTM treân
ñòa baøn, NHNN neân thoâng baùo cho caùc TCTD bieát tình hình caùc doanh nghieäp
vay taïi nhieàu TCTD, ñeå cuøng trao ñoåi thoâng tin, qua ñoù coù theå phaùt hieän nhöõng
doanh nghieäp coù daáu hieäu ruûi ro vaø caùc TCTD coù theå cuøng nhau phoái hôïp trong
vieäc quaûn lyù voán moät caùch coù hieäu quaû.
3.4.3 Nhöõng kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc
3.4.3.1 Taïo moâi tröôøng kinh teá oån ñònh
Moâi tröôøng kinh teá coù oån ñònh hay khoâng, ñieàu naøy aûnh höôûng raát lôùn
khoâng nhöõng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp maø coøn ñoái vôùi caùc toå chöùc tín duïng. Nhö
nhöõng ngaøy vöøa qua, giaù saét theùp vaø xaêng daàu taêng cao laøm haøng loaït caùc doanh
nghieäp saûn xuaát kinh doanh bò taêng chi phí, aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän doanh
nghieäp, töø ñoù deã aûnh höôûng ñeán khaû naêng hoaøn traû nôï ngaân haøng. Beânh caïnh ñoù,
nhöõng thay ñoåi veà chính saùch cuûa Nhaø nöôùc cuõng laø yeáu toá taùc ñoäng raát maïnh
ñeán saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp noùi chung vaø ngaân haøng noùi
rieâng. Kinh doanh trong neàn kinh teá thò tröôøng laáy phaùp luaät laøm caên cöù, vì vaäy
baát cöù söï thay ñoåi naøo töø phía caùc cô quan coâng quyeàn cuõng gaây toån haïi ñeán lôïi
ích cuûa doanh nghieäp.
- 76 - hôïp vaø trao ñoåi thoâng tin cho nhau giöõa caùc TCTD chöa toát, caùc TCTD thöôøng giöõ bí maät, khoâng cung caáp thoâng tin, coù tröôøng hôïp khaùch haøng ñang gaëp khoù khaên, coù nôï quaù haïn taïi TCTD naøy nhöng TCTD khaùc vaãn cho vay bình thöôøng do ñoù deã xaûy ra ruûi ro cho hoaït ñoäng ngaân haøng. Vì vaäy, NHNN caàn nghieâm khaéc xöû lyù tình traïng doanh nghieäp lôïi duïng vieäc vay voán taïi nhieàu ngaân haøng ñeå thöïc hieän ñaûo nôï gaây neân tình traïng khoâng quaûn lyù ñöôïc voán vay cuûa caùc ngaân haøng, neáu phaùt hieän doanh nghieäp coù haønh vi naøy neân thoâng baùo cho caùc TCTD bieát ñeå haïn cheá cung caáp tín duïng. Ñònh kyø haøng thaùng taïi cuoäc hoïp giao ban giöõa caùc Chi nhaùnh NHNN vaø caùc NHTM treân ñòa baøn, NHNN neân thoâng baùo cho caùc TCTD bieát tình hình caùc doanh nghieäp vay taïi nhieàu TCTD, ñeå cuøng trao ñoåi thoâng tin, qua ñoù coù theå phaùt hieän nhöõng doanh nghieäp coù daáu hieäu ruûi ro vaø caùc TCTD coù theå cuøng nhau phoái hôïp trong vieäc quaûn lyù voán moät caùch coù hieäu quaû. 3.4.3 Nhöõng kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc 3.4.3.1 Taïo moâi tröôøng kinh teá oån ñònh Moâi tröôøng kinh teá coù oån ñònh hay khoâng, ñieàu naøy aûnh höôûng raát lôùn khoâng nhöõng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp maø coøn ñoái vôùi caùc toå chöùc tín duïng. Nhö nhöõng ngaøy vöøa qua, giaù saét theùp vaø xaêng daàu taêng cao laøm haøng loaït caùc doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh bò taêng chi phí, aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän doanh nghieäp, töø ñoù deã aûnh höôûng ñeán khaû naêng hoaøn traû nôï ngaân haøng. Beânh caïnh ñoù, nhöõng thay ñoåi veà chính saùch cuûa Nhaø nöôùc cuõng laø yeáu toá taùc ñoäng raát maïnh ñeán saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp noùi chung vaø ngaân haøng noùi rieâng. Kinh doanh trong neàn kinh teá thò tröôøng laáy phaùp luaät laøm caên cöù, vì vaäy baát cöù söï thay ñoåi naøo töø phía caùc cô quan coâng quyeàn cuõng gaây toån haïi ñeán lôïi ích cuûa doanh nghieäp.
- 77 -
Do ñoù, Nhaø nöôùc caàn naâng cao hieäu quaû coâng taùc döï baùo vaø coâng taùc xaây
döïng keá hoaïch vó moâ ñeå doanh nghieäp kòp ñieàu chænh keá hoaïch kinh doanh cuûa
mình. Beân caïnh ñoù, heä thoáng caùc chính saùch phaûi nhaát quaùn, ñaûm baûo tính heä
thoáng, khoâng ñöôïc maâu thuaãn vôùi nhau vaø nhaát laø phaûi taïo ra söï taùc ñoäng cuøng
chieàu. Ñoàng thôøi, caùc chính saùch caàn minh baïch, roõ raøng ñeå doanh nghieäp deã
trieån khai thöïc hieän.
3.4.3.2 Taïo moâi tröôøng phaùp lyù thuaän lôïi
Trong tieán trình xöû lyù nôï toàn ñoïng ñeå thuùc ñaåy coå phaàn hoùa vaø hoäi nhaäp
kinh teá quoác teá, caùc NHTM Vieät Nam noùi chung vaø Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu
tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chi Minh noùi rieâng gaëp phaûi khaù nhieàu khoù khaên maø
tröôùc heát laø veà moâi tröôøng phaùp lyù – caùc vaên baûn höôùng daãn lieân quan ñeán xöû lyù
nôï coøn chöa cuï theå, choàng cheùo do ñoù ngaân haøng chöa töï chuû ñoäng xöû lyù ñöôïc taøi
saûn ñaûm baûo ñeå thu hoài nôï vay. Ngoaøi ra, hieän chöa coù vaên baûn cuï theå veà vieäc
ngaân haøng tröïc tieáp quaûn lyù, khoâi phuïc hoaït ñoäng doanh nghieäp ñeå kinh doanh
hoaëc baùn vaø ngaân haøng cuõng bò haïn cheá tyû leä goùp voán vaøo doanh nghieäp ôû möùc
11% voán ñieàu leä doanh nghieäp. Moät soá tröôøng hôïp cô quan chuû quaûn chöa quan
taâm ñeán nôï ngaân haøng khi thöïc hieän chuyeån ñoåi Doanh nghieäp Nhaø nöôùc.
Do ñoù, nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc NHTM trong quaù trình xöû lyù
taøi saûn ñaûm baûo ñeå thu hoài nôï vay, goùp phaàn laønh maïnh hoùa tình hình taøi chính
ngaân haøng, Nhaø nöôùc caàn hoaøn thieän heä thoáng caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät.
Caùc vaên baûn Luaät vaø vaên baûn döôùi Luaät coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng
phaûi ñöôïc ban haønh moät caùch ñoàng boä, ñaày ñuû, höôùng daãn cuï theå ñeå Luaät thöïc söï
ñi vaøo thöïc tieãn hoaït ñoäng ngaân haøng. Trong ñoù, Chính phuû neân söûa ñoåi Nghò
ñònh 178/1999/NÑ-CP veà “Baûo ñaûm tieàn vay cuûa caùc TCTD” theo höôùng trao
quyeàn cho ngaân haøng ñöôïc töï baùn taøi saûn ñaûm baûo, khoâng phuï thuoäc caùc cô quan
chöùc naêng vaø cho ngaân haøng cô cheá ñaëc bieät hoaøn thieän thuû tuïc phaùp lyù khi baùn
- 77 - Do ñoù, Nhaø nöôùc caàn naâng cao hieäu quaû coâng taùc döï baùo vaø coâng taùc xaây döïng keá hoaïch vó moâ ñeå doanh nghieäp kòp ñieàu chænh keá hoaïch kinh doanh cuûa mình. Beân caïnh ñoù, heä thoáng caùc chính saùch phaûi nhaát quaùn, ñaûm baûo tính heä thoáng, khoâng ñöôïc maâu thuaãn vôùi nhau vaø nhaát laø phaûi taïo ra söï taùc ñoäng cuøng chieàu. Ñoàng thôøi, caùc chính saùch caàn minh baïch, roõ raøng ñeå doanh nghieäp deã trieån khai thöïc hieän. 3.4.3.2 Taïo moâi tröôøng phaùp lyù thuaän lôïi Trong tieán trình xöû lyù nôï toàn ñoïng ñeå thuùc ñaåy coå phaàn hoùa vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, caùc NHTM Vieät Nam noùi chung vaø Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chi Minh noùi rieâng gaëp phaûi khaù nhieàu khoù khaên maø tröôùc heát laø veà moâi tröôøng phaùp lyù – caùc vaên baûn höôùng daãn lieân quan ñeán xöû lyù nôï coøn chöa cuï theå, choàng cheùo do ñoù ngaân haøng chöa töï chuû ñoäng xöû lyù ñöôïc taøi saûn ñaûm baûo ñeå thu hoài nôï vay. Ngoaøi ra, hieän chöa coù vaên baûn cuï theå veà vieäc ngaân haøng tröïc tieáp quaûn lyù, khoâi phuïc hoaït ñoäng doanh nghieäp ñeå kinh doanh hoaëc baùn vaø ngaân haøng cuõng bò haïn cheá tyû leä goùp voán vaøo doanh nghieäp ôû möùc 11% voán ñieàu leä doanh nghieäp. Moät soá tröôøng hôïp cô quan chuû quaûn chöa quan taâm ñeán nôï ngaân haøng khi thöïc hieän chuyeån ñoåi Doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Do ñoù, nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc NHTM trong quaù trình xöû lyù taøi saûn ñaûm baûo ñeå thu hoài nôï vay, goùp phaàn laønh maïnh hoùa tình hình taøi chính ngaân haøng, Nhaø nöôùc caàn hoaøn thieän heä thoáng caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät. Caùc vaên baûn Luaät vaø vaên baûn döôùi Luaät coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng phaûi ñöôïc ban haønh moät caùch ñoàng boä, ñaày ñuû, höôùng daãn cuï theå ñeå Luaät thöïc söï ñi vaøo thöïc tieãn hoaït ñoäng ngaân haøng. Trong ñoù, Chính phuû neân söûa ñoåi Nghò ñònh 178/1999/NÑ-CP veà “Baûo ñaûm tieàn vay cuûa caùc TCTD” theo höôùng trao quyeàn cho ngaân haøng ñöôïc töï baùn taøi saûn ñaûm baûo, khoâng phuï thuoäc caùc cô quan chöùc naêng vaø cho ngaân haøng cô cheá ñaëc bieät hoaøn thieän thuû tuïc phaùp lyù khi baùn
- 78 -
taøi saûn ñaûm baûo. Ngoaøi ra, ngaân haøng caàn ñöôïc tham gia vaøo quaù trình cô caáu laïi
doanh nghieäp Nhaø nöôùc vaø Nhaø nöôùc caàn ban haønh cô cheá cuï theå ñeå ngaân haøng
chuyeån nôï vay thaønh voán goùp vaø tham gia ñieàu haønh doanh nghieäp.
3.4.3.3 Quy ñònh kieåm toaùn ñoái vôùi doanh nghieäp, giaùm saùt chaët cheõ doanh nghieäp
môùi thaønh laäp
Hieän nay, caùc baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp khoâng ñöôïc kieåm toaùn,
coù doanh nghieäp coøn söû duïng hai heä thoáng soå saùch keá toaùn ñeå baùo caùo cho cô
quan thueá vaø ñeå vay voán ngaân haøng … ñaõ gaây ra raát nhieàu khoù khaên cho ngaân
haøng trong vieäc thaåm ñònh, ñaùnh giaù tình hình taøi chính khaùch haøng.
Do ñoù, ñeå ñaûm baûo tính minh baïch, chính xaùc trong vieäc cung caáp caùc baùo
caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp cho caùc Ngaân haøng, Boä taøi chính neân quy ñònh
doanh nghieäp ñaõ hoaït ñoäng 3 naêm thì yeâu caàu baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc kieåm
toaùn hoaëc ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp coù voán lôùn thì baét buoäc phaûi kieåm toaùn,
tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp khoâng chaáp haønh nghieâm tuùc seõ xöû phaït haønh
chính. Ngoaøi ra, ñeå ñaûm baûo soá lieäu trung thöïc caàn coù bieän phaùp cheá taøi ñoái vôùi
doanh nghieäp coá tình gian laän che daáu söï thaät qua caùc baùo caùo taøi chính.
Maët khaùc, Chính phuû caàn boå sung quy ñònh haäu kieåm kòp thôøi ñoái vôùi caùc
doanh nghieäp môùi hoaït ñoäng. Töø khi luaät doanh nghieäp ban haønh vaø coù hieäu löïc
ñaõ coù raát nhieàu doanh nghieäp ñaêng kyù kinh doanh, moät maët coù taùc duïng tích cöïc
ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån kinh teá, beân caïnh ñoù cuõng xuaát hieän khoâng ít nhöõng
doanh nghieäp chuyeân löøa ñaûo, kyù hôïp ñoàng ma ñeå vay voán ngaân haøng, baùn hoùa
ñôn taøi chính ñeå caùc doanh nghieäp hôïp thöùc hoùa vieäc söû duïng voán vay. Vì vaäy,
Chính phuû caàn boå sung theâm quy ñònh: sau 3 thaùng caáp pheùp kinh doanh cho
doanh nghieäp, cô quan coù thaåm quyeàn caáp pheùp phaûi kieåm tra vaø xaùc nhaän
doanh nghieäp thöïc söï kinh doanh coù qui moâ ñuùng nhö thöïc traïng taøi chính. Ñaây
laø cô sôû giuùp ngaân haøng traùnh bò löøa, baûo ñaûm voán vay coù theå thu hoài ñöôïc.
- 78 - taøi saûn ñaûm baûo. Ngoaøi ra, ngaân haøng caàn ñöôïc tham gia vaøo quaù trình cô caáu laïi doanh nghieäp Nhaø nöôùc vaø Nhaø nöôùc caàn ban haønh cô cheá cuï theå ñeå ngaân haøng chuyeån nôï vay thaønh voán goùp vaø tham gia ñieàu haønh doanh nghieäp. 3.4.3.3 Quy ñònh kieåm toaùn ñoái vôùi doanh nghieäp, giaùm saùt chaët cheõ doanh nghieäp môùi thaønh laäp Hieän nay, caùc baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp khoâng ñöôïc kieåm toaùn, coù doanh nghieäp coøn söû duïng hai heä thoáng soå saùch keá toaùn ñeå baùo caùo cho cô quan thueá vaø ñeå vay voán ngaân haøng … ñaõ gaây ra raát nhieàu khoù khaên cho ngaân haøng trong vieäc thaåm ñònh, ñaùnh giaù tình hình taøi chính khaùch haøng. Do ñoù, ñeå ñaûm baûo tính minh baïch, chính xaùc trong vieäc cung caáp caùc baùo caùo taøi chính cuûa doanh nghieäp cho caùc Ngaân haøng, Boä taøi chính neân quy ñònh doanh nghieäp ñaõ hoaït ñoäng 3 naêm thì yeâu caàu baùo caùo taøi chính phaûi ñöôïc kieåm toaùn hoaëc ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp coù voán lôùn thì baét buoäc phaûi kieåm toaùn, tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp khoâng chaáp haønh nghieâm tuùc seõ xöû phaït haønh chính. Ngoaøi ra, ñeå ñaûm baûo soá lieäu trung thöïc caàn coù bieän phaùp cheá taøi ñoái vôùi doanh nghieäp coá tình gian laän che daáu söï thaät qua caùc baùo caùo taøi chính. Maët khaùc, Chính phuû caàn boå sung quy ñònh haäu kieåm kòp thôøi ñoái vôùi caùc doanh nghieäp môùi hoaït ñoäng. Töø khi luaät doanh nghieäp ban haønh vaø coù hieäu löïc ñaõ coù raát nhieàu doanh nghieäp ñaêng kyù kinh doanh, moät maët coù taùc duïng tích cöïc ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån kinh teá, beân caïnh ñoù cuõng xuaát hieän khoâng ít nhöõng doanh nghieäp chuyeân löøa ñaûo, kyù hôïp ñoàng ma ñeå vay voán ngaân haøng, baùn hoùa ñôn taøi chính ñeå caùc doanh nghieäp hôïp thöùc hoùa vieäc söû duïng voán vay. Vì vaäy, Chính phuû caàn boå sung theâm quy ñònh: sau 3 thaùng caáp pheùp kinh doanh cho doanh nghieäp, cô quan coù thaåm quyeàn caáp pheùp phaûi kieåm tra vaø xaùc nhaän doanh nghieäp thöïc söï kinh doanh coù qui moâ ñuùng nhö thöïc traïng taøi chính. Ñaây laø cô sôû giuùp ngaân haøng traùnh bò löøa, baûo ñaûm voán vay coù theå thu hoài ñöôïc.
- 79 -
3.4.3.4 Ñaåy nhanh tieán trình saép xeáp laïi caùc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc
Tröôùc thöïc traïng tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp Nhaø
nöôùc khoâng hieäu quaû, nôï ñoïng cuûa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc coøn raát lôùn, laøm
aûnh höôûng ñeán naêng löïc taøi chính cuûa ngaân haøng. Do hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa heä
thoáng NHTM chính laø böùc tranh phaûn chieáu tình hình hoaït ñoäng cuûa doanh
nghieäp. Caùc NHTM, nhaát laø caùc NHTM quoác doanh seõ khoâng theå laønh maïnh hoùa
tình hình taøi chính neáu caùc doanh nghieäp laø ngöôøi ñoàng haønh cuûa hoï laøm aên thua
loã trieàn mieân.
Hieän nay, ngay baûn thaân doanh nghieäp cuõng chöa coù höôùng giaûi quyeát,
khaéc phuïc. Do ñoù, ñaåy maïnh coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc laø ñieàu
kieän caàn thieát. Nhaø nöôùc chæ neân giöõ laïi nhöõng doanh nghieäp coù vai troø troïng
yeáu, coù nhöõng lôïi theá cuûa ñoäc quyeàn töï nhieân nhö daàu khí, ñieän, than, böu chính
vieãn thoâng. Tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp khoâng thöïc hieän ñuùng loä trình saép xeáp
laïi doanh nghieäp hoaëc coå phaàn hoùa, kieân quyeát duøng bieän phaùp maïnh laø caùch
chöùc hoaëc taïm ngöøng ñieàu haønh, traùnh tröôøng hôïp nhieàu doanh nghieäp coá tình trì
hoaõn.
3.4.3.5 Taïo thuaän lôïi cho söï tham gia cuûa caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng
Trong thôøi gian qua, caùc NHTM vaãn laø keânh cung öùng voán chuû yeáu cho
neàn kinh teá, maø voán cuûa NHTM chuû yeáu laø nguoàn voán huy ñoäng ngaén haïn.
Trong khi ñoù, nhu caàu voán trung vaø daøi haïn cho neàn kinh teá trong thôøi gian tôùi seõ
laø raát lôùn, khi maø haøng loaït caùc döï aùn lôùn trong caùc lónh vöïc ñieän löïc, xi maêng,
daàu khí, giao thoâng vaän taûi… seõ ñöôïc trieån khai. Nhö vaäy coù theå noùi, nhu caàu voán
cho ñaàu tö phaùt trieån trong thôøi gian tôùi laø raát lôùn, vaø söùc eùp leân heä thoáng ngaân
haøng laïi caøng lôùn hôn. Do ñoù, Chính phuû caàn phaûi taïo haønh lang phaùy lyù cho söï
tham gia cuûa caùc toå chöùc taøi chính trung gian phi ngaân haøng treân thò tröôøng môû
vaø ñaåy maïnh söï tham gia cuûa caùc toå chöùc naøy treân thò tröôøng taøi chính noùi chung.
- 79 - 3.4.3.4 Ñaåy nhanh tieán trình saép xeáp laïi caùc Doanh nghieäp Nhaø nöôùc Tröôùc thöïc traïng tình hình saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc khoâng hieäu quaû, nôï ñoïng cuûa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc coøn raát lôùn, laøm aûnh höôûng ñeán naêng löïc taøi chính cuûa ngaân haøng. Do hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng NHTM chính laø böùc tranh phaûn chieáu tình hình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Caùc NHTM, nhaát laø caùc NHTM quoác doanh seõ khoâng theå laønh maïnh hoùa tình hình taøi chính neáu caùc doanh nghieäp laø ngöôøi ñoàng haønh cuûa hoï laøm aên thua loã trieàn mieân. Hieän nay, ngay baûn thaân doanh nghieäp cuõng chöa coù höôùng giaûi quyeát, khaéc phuïc. Do ñoù, ñaåy maïnh coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc laø ñieàu kieän caàn thieát. Nhaø nöôùc chæ neân giöõ laïi nhöõng doanh nghieäp coù vai troø troïng yeáu, coù nhöõng lôïi theá cuûa ñoäc quyeàn töï nhieân nhö daàu khí, ñieän, than, böu chính vieãn thoâng. Tröôøng hôïp caùc doanh nghieäp khoâng thöïc hieän ñuùng loä trình saép xeáp laïi doanh nghieäp hoaëc coå phaàn hoùa, kieân quyeát duøng bieän phaùp maïnh laø caùch chöùc hoaëc taïm ngöøng ñieàu haønh, traùnh tröôøng hôïp nhieàu doanh nghieäp coá tình trì hoaõn. 3.4.3.5 Taïo thuaän lôïi cho söï tham gia cuûa caùc toå chöùc taøi chính phi ngaân haøng Trong thôøi gian qua, caùc NHTM vaãn laø keânh cung öùng voán chuû yeáu cho neàn kinh teá, maø voán cuûa NHTM chuû yeáu laø nguoàn voán huy ñoäng ngaén haïn. Trong khi ñoù, nhu caàu voán trung vaø daøi haïn cho neàn kinh teá trong thôøi gian tôùi seõ laø raát lôùn, khi maø haøng loaït caùc döï aùn lôùn trong caùc lónh vöïc ñieän löïc, xi maêng, daàu khí, giao thoâng vaän taûi… seõ ñöôïc trieån khai. Nhö vaäy coù theå noùi, nhu caàu voán cho ñaàu tö phaùt trieån trong thôøi gian tôùi laø raát lôùn, vaø söùc eùp leân heä thoáng ngaân haøng laïi caøng lôùn hôn. Do ñoù, Chính phuû caàn phaûi taïo haønh lang phaùy lyù cho söï tham gia cuûa caùc toå chöùc taøi chính trung gian phi ngaân haøng treân thò tröôøng môû vaø ñaåy maïnh söï tham gia cuûa caùc toå chöùc naøy treân thò tröôøng taøi chính noùi chung.
- 80 -
Maëc khaùc, caàn phaûi taïo ñieàu kieän cho thò tröôøng chöùng khoaùn hoaït ñoäng
thöïc söï hieäu quaû, laø keânh huy ñoäng voán trung vaø daøi haïn chuû yeáu cho ñaàu tö phaùt
trieån kinh teá, giaûm bôùt söùc eùp veà cung öùng voán ñoái vôùi heä thoáng ngaân haøng
thöông maïi nhö hieän nay.
KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3
Coù theå noùi raèng quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng coù yù nghóa quan troïng
ñoái vôùi caùc NHTM Vieät Nam noùi chung vaø BIDV-HCMC noùi rieâng hieän nay.
Hieäu quaû kinh doanh cuûa ngaân haøng seõ tuøy thuoäc ñaùng keå vaøo naêng löïc quaûn trò
ruûi ro. Chính vì theá, chöông 3 ñaõ ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp vaø kieán nghò nhaèm
naâng cao khaû naêng quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa BIDV-HCMC, taïo cô sôû cho söï
phaùt trieån beàn vöõng, naâng cao söùc canh tranh cuûa ngaân haøng tröôùc theàm hoäi nhaäp
quoác teá.
KEÁT LUAÄN
- 80 - Maëc khaùc, caàn phaûi taïo ñieàu kieän cho thò tröôøng chöùng khoaùn hoaït ñoäng thöïc söï hieäu quaû, laø keânh huy ñoäng voán trung vaø daøi haïn chuû yeáu cho ñaàu tö phaùt trieån kinh teá, giaûm bôùt söùc eùp veà cung öùng voán ñoái vôùi heä thoáng ngaân haøng thöông maïi nhö hieän nay. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3 Coù theå noùi raèng quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi caùc NHTM Vieät Nam noùi chung vaø BIDV-HCMC noùi rieâng hieän nay. Hieäu quaû kinh doanh cuûa ngaân haøng seõ tuøy thuoäc ñaùng keå vaøo naêng löïc quaûn trò ruûi ro. Chính vì theá, chöông 3 ñaõ ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp vaø kieán nghò nhaèm naâng cao khaû naêng quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa BIDV-HCMC, taïo cô sôû cho söï phaùt trieån beàn vöõng, naâng cao söùc canh tranh cuûa ngaân haøng tröôùc theàm hoäi nhaäp quoác teá. KEÁT LUAÄN
- 81 -
Hoaït ñoäng tín duïng vaãn laø hoaït ñoäng chuû yeáu vaø taïo ra nhieàu lôïi nhuaän nhaát cuûa
Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh hieän nay nhöng ñaây
cuõng laø lónh vöïc deã xaûy ra ruûi ro nhieàu nhaát cho hoaït ñoäng ngaân haøng. Ñeå töøng
böôùc laønh maïnh hoaù taøi chính ngaân haøng nhaèm chuaån bò tieàn ñeà cho quaù trình
hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí
Minh phaûi naâng cao chaát löôïng tín duïng, taêng cöôøng giaûi quyeát nôï toàn ñoïng vaø
haïn cheá toái ña nôï quaù haïn phaùt sinh môùi. Do ñoù, naâng cao hieäu quaû coâng taùc
quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi ngaân haøng laø vaán ñeà caáp thieát nhaát hieän nay.
Chính töø yeâu caàu thöïc tieãn, luaän vaên ñaõ taäp trung neâu leân moät soá lyù luaän cô baûn
veà quaûn trò ruûi ro tín duïng vaø xem xeùt kinh nghieäm veà coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín
duïng cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Beân caïnh ñoù, phaân tích thöïc traïng hoaït
ñoäng tín duïng ñeå xaùc ñònh nhöõng nguyeân nhaân chính gaây ra ruûi ro tín duïng vaø
ñaùnh giaù coâng taùc quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng taïi Chi nhaùnh trong
thôøi gian qua. Töø ñoù ñeà ra moät soá giaûi phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn
trò ruûi ro tín duïng nhaèm ñaûm baûo cho hoaït ñoäng tín duïng noùi rieâng vaø hoaït ñoäng
kinh doanh noùi chung taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí
Minh ñöôïc an toaøn, hieäu quaû vaø phaùt trieån beàn vöõng.
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
- 81 - Hoaït ñoäng tín duïng vaãn laø hoaït ñoäng chuû yeáu vaø taïo ra nhieàu lôïi nhuaän nhaát cuûa Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh hieän nay nhöng ñaây cuõng laø lónh vöïc deã xaûy ra ruûi ro nhieàu nhaát cho hoaït ñoäng ngaân haøng. Ñeå töøng böôùc laønh maïnh hoaù taøi chính ngaân haøng nhaèm chuaån bò tieàn ñeà cho quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh phaûi naâng cao chaát löôïng tín duïng, taêng cöôøng giaûi quyeát nôï toàn ñoïng vaø haïn cheá toái ña nôï quaù haïn phaùt sinh môùi. Do ñoù, naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi ngaân haøng laø vaán ñeà caáp thieát nhaát hieän nay. Chính töø yeâu caàu thöïc tieãn, luaän vaên ñaõ taäp trung neâu leân moät soá lyù luaän cô baûn veà quaûn trò ruûi ro tín duïng vaø xem xeùt kinh nghieäm veà coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Beân caïnh ñoù, phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng tín duïng ñeå xaùc ñònh nhöõng nguyeân nhaân chính gaây ra ruûi ro tín duïng vaø ñaùnh giaù coâng taùc quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng taïi Chi nhaùnh trong thôøi gian qua. Töø ñoù ñeà ra moät soá giaûi phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng nhaèm ñaûm baûo cho hoaït ñoäng tín duïng noùi rieâng vaø hoaït ñoäng kinh doanh noùi chung taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh ñöôïc an toaøn, hieäu quaû vaø phaùt trieån beàn vöõng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
- 82 -
Phaàn 1: Tieáng Vieät
[1] TS. Hoà Dieäu (Chuû bieân) (2001), Tín duïng ngaân haøng, NXB Thoáng keâ.
[2] TS. Hoà Dieäu (2002), Quaûn trò ngaân haøng, NXB Thoáng keâ
[3] TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn (Chuû bieân) (2002), Tín duïng – Ngaân haøng (Tieàn
teä Ngaân haøng II), NXB Thoáng Keâ.
[4] TS. Nguyeãn Vaên Tieán (2003), Ñaùnh giaù vaø phoøng ngöøa ruûi ro trong kinh
doanh Ngaân haøng, NXB Thoáng keâ.
[5] TS. Nguyeãn Vaên Tieán, Quaûn trò ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng, NXB
Thoáng keâ – Haø Noäi.
[6] TS. Traàn Huy Hoaøng (2003), Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi, NXB
Thoáng keâ.
[7] PGS. TS. Ñoaøn Thò Hoàng Vaân (2002), Quaûn trò ruûi ro vaø khuûng hoaûng,
NXB Thoáng keâ.
[8] Nguyeãn Quang Thu (chuû bieân) (1998), Quaûn trò ruûi ro, NXB Giaùo duïc.
[9] Peter S. Rose (2001), Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi, NXB Taøi chính,
Ngöôøi dòch Nguyeãn Huy Hoaøng, Nguyeãn Ñöùc Hieån, Phaïm Long.
[10] Traàn Thò Kyø, Luaän aùn tieán só kinh teá (2003), ñeà taøi: Hoaøn thieän phöông
phaùp xeáp haïng tín nhieäm caùc doanh nghieäp trong phaân tích tín duïng
cuûa caùc NHTM Vieät Nam.
[11] Nguyeãn Khoa Hoøa Thuaän, Luaän vaên thaïc só kinh teá (2004), ñeà taøi: Caùc
giaûi phaùp quaûn lyù ruûi ro tín duïng nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng
cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi taïi TP Hoà Chí Minh.
[12] Phaïm Linh, Luaän vaên thaïc só kinh teá (2005), ñeà taøi: Naâng cao chaát
löôïng cuûa heä thoáng quaûn lyù ruûi ro tín duïng taïi caùc ngaân haøng thöông
maïi Vieät Nam.
[13] Soå tay tín duïng cuûa Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam.
- 82 - Phaàn 1: Tieáng Vieät [1] TS. Hoà Dieäu (Chuû bieân) (2001), Tín duïng ngaân haøng, NXB Thoáng keâ. [2] TS. Hoà Dieäu (2002), Quaûn trò ngaân haøng, NXB Thoáng keâ [3] TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn (Chuû bieân) (2002), Tín duïng – Ngaân haøng (Tieàn teä Ngaân haøng II), NXB Thoáng Keâ. [4] TS. Nguyeãn Vaên Tieán (2003), Ñaùnh giaù vaø phoøng ngöøa ruûi ro trong kinh doanh Ngaân haøng, NXB Thoáng keâ. [5] TS. Nguyeãn Vaên Tieán, Quaûn trò ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng, NXB Thoáng keâ – Haø Noäi. [6] TS. Traàn Huy Hoaøng (2003), Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi, NXB Thoáng keâ. [7] PGS. TS. Ñoaøn Thò Hoàng Vaân (2002), Quaûn trò ruûi ro vaø khuûng hoaûng, NXB Thoáng keâ. [8] Nguyeãn Quang Thu (chuû bieân) (1998), Quaûn trò ruûi ro, NXB Giaùo duïc. [9] Peter S. Rose (2001), Quaûn trò ngaân haøng thöông maïi, NXB Taøi chính, Ngöôøi dòch Nguyeãn Huy Hoaøng, Nguyeãn Ñöùc Hieån, Phaïm Long. [10] Traàn Thò Kyø, Luaän aùn tieán só kinh teá (2003), ñeà taøi: Hoaøn thieän phöông phaùp xeáp haïng tín nhieäm caùc doanh nghieäp trong phaân tích tín duïng cuûa caùc NHTM Vieät Nam. [11] Nguyeãn Khoa Hoøa Thuaän, Luaän vaên thaïc só kinh teá (2004), ñeà taøi: Caùc giaûi phaùp quaûn lyù ruûi ro tín duïng nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi taïi TP Hoà Chí Minh. [12] Phaïm Linh, Luaän vaên thaïc só kinh teá (2005), ñeà taøi: Naâng cao chaát löôïng cuûa heä thoáng quaûn lyù ruûi ro tín duïng taïi caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam. [13] Soå tay tín duïng cuûa Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam.
- 83 -
[14] Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2004-2005 vaø 6 thaùng ñaàu
naêm 2005 cuûa Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí
Minh.
[15] Taïp chí thò tröôøng taøi chính tieàn teä thaùng 08/2006
[16] Taïp chí Ngaân haøng thaùng 5,7,8,9,12/2005, thaùng 5, 6,7,8/2006
[17] Taïp chí Coâng ngheä ngaân haøng thaùng 9,10,11,12/2005, thaùng 7,8/2006
[18] Taïp chí Kinh teá vaø Phaùt trieån thaùng 01/2006, 05/2006
[19] Website Baùo Ñieän töû – Thôøi baùo kinh teá VN:
www.vneconomy.com.vn
[20] Website Ñaïi hoïc Kinh teá TP HCM:
www.ueh.edu.vn
[21] Website Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam:
www.sbv.gov.vn
[22] Website Baùo Ñaàu tö:
www.vir.com.vn
[23] Website Baùo Tuoåi Treû:
www.tuoitre.com.vn
[24] Website Baùo Thanh Nieân Online:
www.thanhnien.com.vn
Phaàn 2: Tieáng nöôùc ngoaøi:
[25] Hennie van Greuning – Sonja Brajovic Brutanovie (2000), Analyzing
Banking Risk
[26] Hongkong & Shanghai Banking Corporation Annual Report (2004)
[27] United Overseas Bank’s Overseas Operation manual (2000)
[28] Basel Committee, Chairman: Roger Cole – Federal Reserve Board,
Washington, D.C (2000), “Principles for the Management of Credit
Risk”.
- 83 - [14] Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2004-2005 vaø 6 thaùng ñaàu naêm 2005 cuûa Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh. [15] Taïp chí thò tröôøng taøi chính tieàn teä thaùng 08/2006 [16] Taïp chí Ngaân haøng thaùng 5,7,8,9,12/2005, thaùng 5, 6,7,8/2006 [17] Taïp chí Coâng ngheä ngaân haøng thaùng 9,10,11,12/2005, thaùng 7,8/2006 [18] Taïp chí Kinh teá vaø Phaùt trieån thaùng 01/2006, 05/2006 [19] Website Baùo Ñieän töû – Thôøi baùo kinh teá VN: www.vneconomy.com.vn [20] Website Ñaïi hoïc Kinh teá TP HCM: www.ueh.edu.vn [21] Website Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam: www.sbv.gov.vn [22] Website Baùo Ñaàu tö: www.vir.com.vn [23] Website Baùo Tuoåi Treû: www.tuoitre.com.vn [24] Website Baùo Thanh Nieân Online: www.thanhnien.com.vn Phaàn 2: Tieáng nöôùc ngoaøi: [25] Hennie van Greuning – Sonja Brajovic Brutanovie (2000), Analyzing Banking Risk [26] Hongkong & Shanghai Banking Corporation Annual Report (2004) [27] United Overseas Bank’s Overseas Operation manual (2000) [28] Basel Committee, Chairman: Roger Cole – Federal Reserve Board, Washington, D.C (2000), “Principles for the Management of Credit Risk”.