Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Tp.Hồ Chí Minh

7,270
412
84
- 50 -
haøng, cuï theå CBTD chæ nhaän xeùt “tình hình kinh doanh bình thöôøng” maø khoâng
coù soá lieäu chöùng minh soá thöïc hieän so saùnh vôùi soá keá hoaïch.
Beân caïnh ñoù, Chi nhaùnh cuõng chöa coù quy ñònh cuï theå veà vieäc haïn cheá
giaûi ngaân baèng tieàn maët ñeå traùnh tình traïng khaùch haøng söû duïng voán vay khoâng
ñuùng muïc ñích. Trong thöïc teá ñaõ xaûy ra tröôøng hôïp doanh nghieäp coù muïc ñích
vay voán laø chi tieàn löông hay traû tieàn vaät tö ñeå thi coâng caùc coâng trình, nhöng khi
doanh nghieäp nhaän tieàn vay veà, nôï ngaân haøng khaùc ñeán haïn buoäc doanh nghieäp
phaûi söû duïng tieàn vay cuûa ngaân haøng ñeå traû nôï ñeán haïn cho ngaân haøng khaùc, sau
ñoù duøng tieàn vay cuûa ngaân haøng môùi ñeå chi cho nhu caàu ban ñaàu. Vieäc ñaûo nôï
naøy thöôøng xaûy ra ñoái vôùi ñôn vò xaây laép do nhöõng doanh nghieäp naøy thöôøng
xuyeân bò chieám duïng voán töø caùc chuû ñaàu tö vaø ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh
bình thöôøng buoäc caùc doanh nghieäp phaûi thöïc hieän bieän phaùp treân ñeå duy trì hoaït
ñoäng kinh doanh cuûa mình. Ñoái vôùi tröôøng hôïp naøy, neáu phaùt hieän ñôn vò söû duïng
voán khoâng ñuùng muïc ñích, theo quy ñònh phaûi thu hoài nôï tröôùc haïn, nhöng doanh
nghieäp khoâng coù nguoàn ñeå thanh toaùn neân thöôøng CBTD ñaønh phaûi boû qua vieäc
naøy.
2.4.3.3 Coâng taùc kieåm tra noäi boä chöa ñöôïc chuù troïng
Kieåm tra noäi boä coù ñieåm maïnh hôn thanh tra NHNN ôû tính thôøi gian vì noù
nhanh choùng, kòp thôøi ngay khi vöøa phaùt sinh vaán ñeà vaø tính saâu saùt cuûa ngöôøi
kieåm tra vieân do vieäc kieåm tra ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân cuøng vôùi coâng vieäc
kinh doanh. Nhöng trong thôøi gian qua, coâng taùc kieåm tra noäi boä taïi Chi nhaùnh
coøn sô xaøi, vì soá löôïng khoaûn vay phaùt sinh quaù nhieàu trong khi löïc löôïng caùn boä
kieåm tra vieân coøn haïn cheá neân hoï chæ kieåm tra nhöõng moùn vay lôùn maø thöôøng boû
qua nhöõng moùn vay nhoû. Beân caïnh ñoù, moät soá kieåm tra vieân taïi Chi nhaùnh coøn
yeáu veà kyõ naêng, kyõ thuaät nghieäp vuï, thieáu kinh nghieäm neân chæ phaùt hieän ñöôïc
moät soá sai phaïm ñôn giaûn, kieåm tra chuû yeáu xoay quanh vieäc xem xeùt tính hôïp
- 50 - haøng, cuï theå CBTD chæ nhaän xeùt “tình hình kinh doanh bình thöôøng” maø khoâng coù soá lieäu chöùng minh soá thöïc hieän so saùnh vôùi soá keá hoaïch. Beân caïnh ñoù, Chi nhaùnh cuõng chöa coù quy ñònh cuï theå veà vieäc haïn cheá giaûi ngaân baèng tieàn maët ñeå traùnh tình traïng khaùch haøng söû duïng voán vay khoâng ñuùng muïc ñích. Trong thöïc teá ñaõ xaûy ra tröôøng hôïp doanh nghieäp coù muïc ñích vay voán laø chi tieàn löông hay traû tieàn vaät tö ñeå thi coâng caùc coâng trình, nhöng khi doanh nghieäp nhaän tieàn vay veà, nôï ngaân haøng khaùc ñeán haïn buoäc doanh nghieäp phaûi söû duïng tieàn vay cuûa ngaân haøng ñeå traû nôï ñeán haïn cho ngaân haøng khaùc, sau ñoù duøng tieàn vay cuûa ngaân haøng môùi ñeå chi cho nhu caàu ban ñaàu. Vieäc ñaûo nôï naøy thöôøng xaûy ra ñoái vôùi ñôn vò xaây laép do nhöõng doanh nghieäp naøy thöôøng xuyeân bò chieám duïng voán töø caùc chuû ñaàu tö vaø ñeå hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh bình thöôøng buoäc caùc doanh nghieäp phaûi thöïc hieän bieän phaùp treân ñeå duy trì hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Ñoái vôùi tröôøng hôïp naøy, neáu phaùt hieän ñôn vò söû duïng voán khoâng ñuùng muïc ñích, theo quy ñònh phaûi thu hoài nôï tröôùc haïn, nhöng doanh nghieäp khoâng coù nguoàn ñeå thanh toaùn neân thöôøng CBTD ñaønh phaûi boû qua vieäc naøy. 2.4.3.3 Coâng taùc kieåm tra noäi boä chöa ñöôïc chuù troïng Kieåm tra noäi boä coù ñieåm maïnh hôn thanh tra NHNN ôû tính thôøi gian vì noù nhanh choùng, kòp thôøi ngay khi vöøa phaùt sinh vaán ñeà vaø tính saâu saùt cuûa ngöôøi kieåm tra vieân do vieäc kieåm tra ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân cuøng vôùi coâng vieäc kinh doanh. Nhöng trong thôøi gian qua, coâng taùc kieåm tra noäi boä taïi Chi nhaùnh coøn sô xaøi, vì soá löôïng khoaûn vay phaùt sinh quaù nhieàu trong khi löïc löôïng caùn boä kieåm tra vieân coøn haïn cheá neân hoï chæ kieåm tra nhöõng moùn vay lôùn maø thöôøng boû qua nhöõng moùn vay nhoû. Beân caïnh ñoù, moät soá kieåm tra vieân taïi Chi nhaùnh coøn yeáu veà kyõ naêng, kyõ thuaät nghieäp vuï, thieáu kinh nghieäm neân chæ phaùt hieän ñöôïc moät soá sai phaïm ñôn giaûn, kieåm tra chuû yeáu xoay quanh vieäc xem xeùt tính hôïp
- 51 -
leä, hôïp phaùp cuûa hoà sô phaùp lyù, hoà sô kinh teá, hoà sô cho vay. Do ñoù, thôøi gian
qua BIDV-HCMC chöa phaùt hieän ñöôïc heát caùc sai phaïm sau cho vay ñeå coù bieän
phaùp chaán chænh vaø xöû lyù kòp thôøi.
2.4.3.4 Heä thoáng thoâng tin noäi boä cuûa ngaân haøng coøn yeáu keùm
Hieän taïi, caùc döõ lieäu löu tröõ taïi Chi nhaùnh khaù rôøi raïc, cuïc boä. Thoâng tin
loaïi naøo chæ boä phaän phuï traùch loaïi ñoù bieát, chöù khoâng ñöôïc chia xeû cho caùc boä
phaän khaùc. Khi caàn truy xuaát thoâng tin, ngaân haøng khoâng coù khaû naêng toång hôïp
ñaày ñuû caùc thoâng tin veà khaùch haøng. Vì vaäy, caùn boä tín duïng khi tìm hieåu veà
khaùch haøng khoâng theå coù moät hình aûnh ñaày ñuû, taát caû caùc maët veà khaùch haøng cuûa
mình, ñieàu maø raát caàn thieát khi phaân tích tín duïng.
Ngoaøi ra, Chi nhaùnh cuõng chöa coù boä phaän nghieân cöùu, thu thaäp thoâng
tin töø nhieàu nguoàn khaùc nhau cuûa caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong caùc
ngaønh ngheà khaùc nhau treân ñòa baøn ñeå toång hôïp thaønh caùc luoàng thoâng tin
mang tính döï baùo ñoái vôùi töøng ngaønh ngheà cuï theå giuùp cho ngaân haøng coù theå
nhaän bieát ñöôïc caùc ruûi ro ñoái vôùi töøng ngaønh ngheà maø mình ñang cho vay.
Do ñoù, ñaây cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán ruûi ro cho
ngaân haøng trong thôøi gian qua.
2.4.3.5 Trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï caùn boä tín duïng coøn haïn cheá
Caùc caùn boä tín duïng taïi Chi nhaùnh chuû yeáu ñöôïc ñaøo taïo töø chuyeân
ngaønh Taøi chính – Ngaân haøng, quaûn trò kinh doanh … neân kieán thöùc veà kyõ
thuaät caùc chuyeân ngaønh saûn xuaát, thò tröôøng caùc ngaønh haøng, thuû thuaät caïnh
tranh trong xaõ hoäi … coøn heát söùc haïn heïp, khoâng ñuû kinh nghieäm thöïc tieãn ñeå
thaåm ñònh nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau cuûa doanh nghieäp, deã daãn ñeán ruûi ro
trong quyeát ñònh cho vay voán.
Beân caïnh ñoùù, ñoäi nguõ nhaân vieân tín duïng taïi Chi nhaùnh haàu heát coøn treû,
chöa coù nhieàu kinh nghieäm, chöa naém baét ñöôïc heát caùc quy trình, quy ñònh cuûa
- 51 - leä, hôïp phaùp cuûa hoà sô phaùp lyù, hoà sô kinh teá, hoà sô cho vay. Do ñoù, thôøi gian qua BIDV-HCMC chöa phaùt hieän ñöôïc heát caùc sai phaïm sau cho vay ñeå coù bieän phaùp chaán chænh vaø xöû lyù kòp thôøi. 2.4.3.4 Heä thoáng thoâng tin noäi boä cuûa ngaân haøng coøn yeáu keùm Hieän taïi, caùc döõ lieäu löu tröõ taïi Chi nhaùnh khaù rôøi raïc, cuïc boä. Thoâng tin loaïi naøo chæ boä phaän phuï traùch loaïi ñoù bieát, chöù khoâng ñöôïc chia xeû cho caùc boä phaän khaùc. Khi caàn truy xuaát thoâng tin, ngaân haøng khoâng coù khaû naêng toång hôïp ñaày ñuû caùc thoâng tin veà khaùch haøng. Vì vaäy, caùn boä tín duïng khi tìm hieåu veà khaùch haøng khoâng theå coù moät hình aûnh ñaày ñuû, taát caû caùc maët veà khaùch haøng cuûa mình, ñieàu maø raát caàn thieát khi phaân tích tín duïng. Ngoaøi ra, Chi nhaùnh cuõng chöa coù boä phaän nghieân cöùu, thu thaäp thoâng tin töø nhieàu nguoàn khaùc nhau cuûa caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong caùc ngaønh ngheà khaùc nhau treân ñòa baøn ñeå toång hôïp thaønh caùc luoàng thoâng tin mang tính döï baùo ñoái vôùi töøng ngaønh ngheà cuï theå giuùp cho ngaân haøng coù theå nhaän bieát ñöôïc caùc ruûi ro ñoái vôùi töøng ngaønh ngheà maø mình ñang cho vay. Do ñoù, ñaây cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán ruûi ro cho ngaân haøng trong thôøi gian qua. 2.4.3.5 Trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï caùn boä tín duïng coøn haïn cheá Caùc caùn boä tín duïng taïi Chi nhaùnh chuû yeáu ñöôïc ñaøo taïo töø chuyeân ngaønh Taøi chính – Ngaân haøng, quaûn trò kinh doanh … neân kieán thöùc veà kyõ thuaät caùc chuyeân ngaønh saûn xuaát, thò tröôøng caùc ngaønh haøng, thuû thuaät caïnh tranh trong xaõ hoäi … coøn heát söùc haïn heïp, khoâng ñuû kinh nghieäm thöïc tieãn ñeå thaåm ñònh nhieàu ngaønh ngheà khaùc nhau cuûa doanh nghieäp, deã daãn ñeán ruûi ro trong quyeát ñònh cho vay voán. Beân caïnh ñoùù, ñoäi nguõ nhaân vieân tín duïng taïi Chi nhaùnh haàu heát coøn treû, chöa coù nhieàu kinh nghieäm, chöa naém baét ñöôïc heát caùc quy trình, quy ñònh cuûa
- 52 -
phaùp luaät vaø cuûa ngaân haøng veà vieäc cho vay neân deã daãn tôùi thaåm ñònh hoà sô
khoaûn vay khoâng chaët cheõ. Quan troïng hôn, moät soá caùn boä tín duïng chöa thöïc söï
taâm huyeát, coù traùch nhieäm vôùi coâng vieäc ñöôïc giao, chöa naém vöõng caùc quy ñònh
hieän haønh trong hoaït ñoäng tín duïng, daãn ñeán vieäc thaåm ñònh khaùch haøng, khoaûn
vay chöa ñaït yeâu caàu.
Treân ñaây laø nhöõng nguyeân nhaân chính daãn ñeán ruûi ro tín duïng taïi BIDV-
HCMC trong thôøi gian qua. Xaùc ñònh ñuùng nguyeân nhaân laøm cô sôû ñeå ñeà ra caùc
giaûi phaùp thích hôïp nhaèm phoøng ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng.
2.5 Coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø
Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh
Khi ñeà caäp ñeán vaán ñeà ruûi ro tín duïng, oâng Nguyeãn Hoøa Bình, Chuû tòch
Hoäi ñoàng Quaûn trò Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, ñaõ phaùt bieåu: “Muoán coù
lôïi nhuaän phaûi chaáp nhaän ruûi ro, khoâng chaáp nhaän ruûi ro seõ khoâng bao giôø thu
ñöôïc lôïi nhuaän. Ñoù laø söï thaät duø muoán hay khoâng” (Nguoàn: Thôøi baùo kinh teá Vieät
Nam ngaøy 25/08/2005). Nhöng ñeå coù lôïi nhuaän maø vaãn kieåm soaùt ñöôïc ruûi ro thì
ñieàu duy nhaát coù theå laøm ñöôïc laø coâng taùc quaûn trò ruûi ro phaûi toát.
Khi xaây döïng chính saùch quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng, BIDV-
HCMC cuõng ñaõ chaáp nhaän möùc ñoä ruûi ro coù theå xaûy ra trong quaù trình hoaït ñoäng
cho vay cuûa mình. Tuy nhieân, ñieàu maø Ban laõnh ñaïo ngaân haøng mong muoán vaø
ñeà ra muïc ñích laø laøm sao haïn cheá ñöôïc toái ña ruûi ro xaûy ra vaø coù chính saùch hôïp
lyù ñeå khaéc phuïc ruûi ro tieàm aån ñoù. Chính saùch quaûn trò ruûi ro ñoù ñöôïc BIDV-
HCMC thöïc hieän nhö sau:
2.5.1 Chính saùch tín duïng
Hieän nay, troïng taâm chính saùch tín duïng cuûa BIDV-HCMC laø naâng cao
chaát löôïng tín duïng, taêng cöôøng giaûi quyeát nôï toàn ñoïng vaø haïn cheá toái ña nôï quaù
- 52 - phaùp luaät vaø cuûa ngaân haøng veà vieäc cho vay neân deã daãn tôùi thaåm ñònh hoà sô khoaûn vay khoâng chaët cheõ. Quan troïng hôn, moät soá caùn boä tín duïng chöa thöïc söï taâm huyeát, coù traùch nhieäm vôùi coâng vieäc ñöôïc giao, chöa naém vöõng caùc quy ñònh hieän haønh trong hoaït ñoäng tín duïng, daãn ñeán vieäc thaåm ñònh khaùch haøng, khoaûn vay chöa ñaït yeâu caàu. Treân ñaây laø nhöõng nguyeân nhaân chính daãn ñeán ruûi ro tín duïng taïi BIDV- HCMC trong thôøi gian qua. Xaùc ñònh ñuùng nguyeân nhaân laøm cô sôû ñeå ñeà ra caùc giaûi phaùp thích hôïp nhaèm phoøng ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng. 2.5 Coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh Khi ñeà caäp ñeán vaán ñeà ruûi ro tín duïng, oâng Nguyeãn Hoøa Bình, Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, ñaõ phaùt bieåu: “Muoán coù lôïi nhuaän phaûi chaáp nhaän ruûi ro, khoâng chaáp nhaän ruûi ro seõ khoâng bao giôø thu ñöôïc lôïi nhuaän. Ñoù laø söï thaät duø muoán hay khoâng” (Nguoàn: Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam ngaøy 25/08/2005). Nhöng ñeå coù lôïi nhuaän maø vaãn kieåm soaùt ñöôïc ruûi ro thì ñieàu duy nhaát coù theå laøm ñöôïc laø coâng taùc quaûn trò ruûi ro phaûi toát. Khi xaây döïng chính saùch quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng, BIDV- HCMC cuõng ñaõ chaáp nhaän möùc ñoä ruûi ro coù theå xaûy ra trong quaù trình hoaït ñoäng cho vay cuûa mình. Tuy nhieân, ñieàu maø Ban laõnh ñaïo ngaân haøng mong muoán vaø ñeà ra muïc ñích laø laøm sao haïn cheá ñöôïc toái ña ruûi ro xaûy ra vaø coù chính saùch hôïp lyù ñeå khaéc phuïc ruûi ro tieàm aån ñoù. Chính saùch quaûn trò ruûi ro ñoù ñöôïc BIDV- HCMC thöïc hieän nhö sau: 2.5.1 Chính saùch tín duïng Hieän nay, troïng taâm chính saùch tín duïng cuûa BIDV-HCMC laø naâng cao chaát löôïng tín duïng, taêng cöôøng giaûi quyeát nôï toàn ñoïng vaø haïn cheá toái ña nôï quaù
- 53 -
haïn phaùt sinh môùi ñeå vieäc cho vay töøng böôùc ñöôïc chuaån hoùa theo thoâng leä quoác
teá.
Ñeå thöïc hieän chính saùch treân, trong thôøi gian qua Chi nhaùnh ñaõ taäp trung
cuûng coá chaát löôïng tín duïng baèng caùc bieän phaùp nhö sau:
- Giaûm daàn dö nôï cho vay ñoái vôùi caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù tình hình
hoaït ñoäng kinh doanh keùm hieäu quaû, naêng löïc taøi chính yeáu maëc duø caùc
doanh nghieäp naøy laø khaùch haøng laâu naêm cuûa Chi nhaùnh. Ñoàng thôøi, Chi
nhaùnh cuõng haïn cheá ñaàu tö voán vaøo caùc döï aùn lôùn, keát hôïp cho vay trung
daøi haïn keøm ngaén haïn ñeå phaùt trieån khaùch haøng môùi, taêng cöôøng kieåm
soaùt vieäc cho vay ñaàu tö trung daøi haïn caùc döï aùn lôùn ñaõ ñöôïc duyeät. Beân
caïnh ñoù, Chi nhaùnh töøng böôùc thay ñoåi töø phöông thöùc cho vay theo haïn
möùc sang cho vay theo hôïp ñoàng thi coâng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp xaây
laép khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc nguoàn voán thanh toaùn vaø nguoàn voán naøy phaûi
ñöôïc chuyeån veà taøi khoaûn cuûa khaùch haøng taïi Chi nhaùnh. Phöông thöùc cho
vay môùi naøy giuùp cho Chi nhaùnh kieåm soaùt ñöôïc tieàn vay.
- Quy ñònh hieän nay cuûa ngaân haøng laø cho vay phaûi coù taøi saûn ñaûm baûo,
ñoàng thôøi taêng cöôøng boå sung taøi saûn ñaûm baûo ñoái vôùi dö nôï vay cuûa caùc
doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, caùc DNNN trong thôøi gian
qua khoâng chæ rieâng BIDV-HCMC maø taát caû caùc ngaân haøng thöông maïi
quoác doanh ñeàu ñöôïc aùp duïng chính saùch öu ñaõi, caùc moùn vay ñeàu khoâng
coù taøi saûn ñaûm baûo, haàu heát laø tín chaáp 100%. Do vaäy, ngaân haøng coù theå
gaùnh chòu ruûi ro cao. Ñeå ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng tín duïng, Chi
nhaùnh coá gaéng naâng cao tyû leä dö nôï coù taøi saûn ñaûm baûo ñoái vôùi nhoùm
khaùch haøng naøy. Hieän nay, tyû leä dö nôï coù taøi saûn ñaûm baûo trong toång dö
- 53 - haïn phaùt sinh môùi ñeå vieäc cho vay töøng böôùc ñöôïc chuaån hoùa theo thoâng leä quoác teá. Ñeå thöïc hieän chính saùch treân, trong thôøi gian qua Chi nhaùnh ñaõ taäp trung cuûng coá chaát löôïng tín duïng baèng caùc bieän phaùp nhö sau: - Giaûm daàn dö nôï cho vay ñoái vôùi caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù tình hình hoaït ñoäng kinh doanh keùm hieäu quaû, naêng löïc taøi chính yeáu maëc duø caùc doanh nghieäp naøy laø khaùch haøng laâu naêm cuûa Chi nhaùnh. Ñoàng thôøi, Chi nhaùnh cuõng haïn cheá ñaàu tö voán vaøo caùc döï aùn lôùn, keát hôïp cho vay trung daøi haïn keøm ngaén haïn ñeå phaùt trieån khaùch haøng môùi, taêng cöôøng kieåm soaùt vieäc cho vay ñaàu tö trung daøi haïn caùc döï aùn lôùn ñaõ ñöôïc duyeät. Beân caïnh ñoù, Chi nhaùnh töøng böôùc thay ñoåi töø phöông thöùc cho vay theo haïn möùc sang cho vay theo hôïp ñoàng thi coâng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp xaây laép khi ñaõ xaùc ñònh ñöôïc nguoàn voán thanh toaùn vaø nguoàn voán naøy phaûi ñöôïc chuyeån veà taøi khoaûn cuûa khaùch haøng taïi Chi nhaùnh. Phöông thöùc cho vay môùi naøy giuùp cho Chi nhaùnh kieåm soaùt ñöôïc tieàn vay. - Quy ñònh hieän nay cuûa ngaân haøng laø cho vay phaûi coù taøi saûn ñaûm baûo, ñoàng thôøi taêng cöôøng boå sung taøi saûn ñaûm baûo ñoái vôùi dö nôï vay cuûa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, caùc DNNN trong thôøi gian qua khoâng chæ rieâng BIDV-HCMC maø taát caû caùc ngaân haøng thöông maïi quoác doanh ñeàu ñöôïc aùp duïng chính saùch öu ñaõi, caùc moùn vay ñeàu khoâng coù taøi saûn ñaûm baûo, haàu heát laø tín chaáp 100%. Do vaäy, ngaân haøng coù theå gaùnh chòu ruûi ro cao. Ñeå ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng tín duïng, Chi nhaùnh coá gaéng naâng cao tyû leä dö nôï coù taøi saûn ñaûm baûo ñoái vôùi nhoùm khaùch haøng naøy. Hieän nay, tyû leä dö nôï coù taøi saûn ñaûm baûo trong toång dö
- 54 -
nôï taïi Chi nhaùnh ñaõ taêng leân moät caùch ñaùng keå, theå hieän qua sô ñoà sau:
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2003 2004 2005
Dö nôï coù TSÑB
Toång dö nôï
Nă
m
T đồng
- Chuyeån dòch cô caáu khaùch haøng theo höôùng naâng cao tyû leä dö nôï cho vay
ñoái vôùi thaønh phaàn kinh teá ngoaøi quoác doanh coù tình hình hoaït ñoäng kinh
doanh hieäu quaû. Maëc duø Chi nhaùnh ñaõ ñaåy maïnh coâng taùc cho vay ñoái vôùi
nhoùm khaùch haøng naøy, ñaëc bieät quan taâm ñeán coâng taùc tieáp thò khoái doanh
nghieäp vöøa vaø nhoû, nhöng vieäc chuyeån dòch cô caáu khaùch haøng quoác
doanh / ngoaøi quoác doanh vaãn chaäm do Chi nhaùnh coøn quaù thaän troïng
trong cho vay ñoái vôùi nhoùm khaùch haøng naøy neân thuû tuïc cho vay cuûa Chi
nhaùnh coøn quaù chaët so vôùi caùc ngaân haøng khaùc treân cuøng ñòa baøn.
Nhìn chung, chính saùch tín duïng cuûa BIDV-HCMC phuø hôïp vôùi ñònh höôùng phaùt
trieån chung cuûa Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam vaø ñaùp öùng ñöôïc muïc
tieâu taêng tröôûng gaén vôùi kieåm soaùt ruûi ro ñeå hoäi nhaäp quoác teá theo ñuùng loä trình.
2.5.2 Coâng taùc phaân loaïi ruûi ro vaø nhaän dieän ruûi ro.
Coâng taùc phaân loaïi nhoùm nôï ñöôïc caùc Phoøng tín duïng thöïc hieän ñònh kyø haøng
thaùng ñeå baùo caùo leân ban laõnh ñaïo ngaân haøng khoaûn vay naøo ñang naèm trong
nhoùm nôï xaáu. Tuy nhieân do trình ñoä chuyeân moân CBTD coøn haïn cheá neân ñoâi khi
caùc khoaûn vay ñöôïc ñaùnh giaù, phaân loaïi vaøo nhoùm nôï chöa ñuùng.
Hieän taïi, nôï xaáu taïi Chi nhaùnh coù chieàu höôùng gia taêng nhöng coâng taùc nhaän
dieän ruûi ro chöa phaùt huy ñöôïc hieäu quaû do nhöõng nguyeân nhaân sau:
- 54 - nôï taïi Chi nhaùnh ñaõ taêng leân moät caùch ñaùng keå, theå hieän qua sô ñoà sau: 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2003 2004 2005 Dö nôï coù TSÑB Toång dö nôï Nă m Tỷ đồng - Chuyeån dòch cô caáu khaùch haøng theo höôùng naâng cao tyû leä dö nôï cho vay ñoái vôùi thaønh phaàn kinh teá ngoaøi quoác doanh coù tình hình hoaït ñoäng kinh doanh hieäu quaû. Maëc duø Chi nhaùnh ñaõ ñaåy maïnh coâng taùc cho vay ñoái vôùi nhoùm khaùch haøng naøy, ñaëc bieät quan taâm ñeán coâng taùc tieáp thò khoái doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, nhöng vieäc chuyeån dòch cô caáu khaùch haøng quoác doanh / ngoaøi quoác doanh vaãn chaäm do Chi nhaùnh coøn quaù thaän troïng trong cho vay ñoái vôùi nhoùm khaùch haøng naøy neân thuû tuïc cho vay cuûa Chi nhaùnh coøn quaù chaët so vôùi caùc ngaân haøng khaùc treân cuøng ñòa baøn. Nhìn chung, chính saùch tín duïng cuûa BIDV-HCMC phuø hôïp vôùi ñònh höôùng phaùt trieån chung cuûa Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam vaø ñaùp öùng ñöôïc muïc tieâu taêng tröôûng gaén vôùi kieåm soaùt ruûi ro ñeå hoäi nhaäp quoác teá theo ñuùng loä trình. 2.5.2 Coâng taùc phaân loaïi ruûi ro vaø nhaän dieän ruûi ro. Coâng taùc phaân loaïi nhoùm nôï ñöôïc caùc Phoøng tín duïng thöïc hieän ñònh kyø haøng thaùng ñeå baùo caùo leân ban laõnh ñaïo ngaân haøng khoaûn vay naøo ñang naèm trong nhoùm nôï xaáu. Tuy nhieân do trình ñoä chuyeân moân CBTD coøn haïn cheá neân ñoâi khi caùc khoaûn vay ñöôïc ñaùnh giaù, phaân loaïi vaøo nhoùm nôï chöa ñuùng. Hieän taïi, nôï xaáu taïi Chi nhaùnh coù chieàu höôùng gia taêng nhöng coâng taùc nhaän dieän ruûi ro chöa phaùt huy ñöôïc hieäu quaû do nhöõng nguyeân nhaân sau:
- 55 -
- CBTD thieáu kinh nghieäm, chöa ñöôïc ñaøo taïo ñaày ñuû caùc nghieäp vuï ñeå
nhaän bieát ruûi ro tín duïng.
- Boä phaän kieåm tra noäi boä coøn loûng leûo neân chöa phaùt hieän ñöôïc heát caùc ruûi
ro tieàm aån trong hoaït ñoäng tín duïng.
Hieän nay, beân caïnh vieäc phaân loaïi ruûi ro theo chaát löôïng khoaûn vay, Chi
nhaùnh coøn tieán haønh phaân loaïi khaùch haøng döïa vaøo baùo caùo taøi chính, quaù trình
vay vaø traû nôï cuûa caùc khaùch haøng, ñeå aùp duïng caùc cheá ñoä tín duïng khaùc nhau cho
caùc loaïi khaùch haøng. Tuøy theo thaønh tích maø caùc khaùch haøng vay nôï ñöôïc chia
thaønh caùc loaïi khaùc nhau. Nhöõng khaùch haøng toát seõ ñöôïc öu ñaõi veà haïn möùc tín
duïng, laõi suaát cho vay, thuû tuïc cho vay, thôøi haïn giaûi ngaân. Ngöôïc laïi, ngaân haøng
seõ tìm caùch giaûm daàn dö nôï cho vay ñoái vôùi khaùch haøng ñöôïc xeáp loaïi khoâng toát.
Caùc quy ñònh veà phaân loaïi khaùch haøng naøy ñöôïc ñaùnh giaù laø moät bieän
phaùp tích cöïc, linh hoaït nhaèm thuùc ñaåy chaát löôïng tín duïng cuûa ngaân haøng. Ñaây
vöøa laø moät caùch phoøng ngöøa ruûi ro tín duïng, vöøa coù taùc duïng loâi keùo, giöõ chaân
khaùch haøng. Vieäc naøy khaùc haún caùch ñaùnh giaù caøo baèng taát caû khaùch haøng nhö
tröôùc ñaây. Giôø ñaây, caùc khaùch haøng toát, coù uy tín, ñöôïc khuyeán khích môû roäng
quan heä tín duïng vôùi ngaân haøng baèng caùc chính saùch cuï theå, haáp daãn. Ñaây cuõng
laø moät böôùc linh ñoäng tieán gaàn ñeán caùch laøm cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Tuy
nhieân, caùch phaân loaïi chaát löôïng khaùch haøng taïi Chi nhaùnh ñöôïc tính toaùn baèng
phöông phaùp thuû coâng neân tính chính xaùc vaø hieäu quaû chöa cao.
2.5.3 Coâng taùc phoøng ngöøa, khaéc phuïc vaø xöû lyù ruûi ro tín duïng
2.5.3.1 Coâng taùc phoøng ngöøa ruûi ro tín duïng
Haàu heát caùc khoaûn nôï quaù haïn ñaõ phaùt sinh tröôùc ñaây laø do Ban laõnh ñaïo
ngaân haøng khoâng hay bieát tröôùc, ñeán khi khaùch haøng khoâng theå trì hoaõn traû nôï
- 55 - - CBTD thieáu kinh nghieäm, chöa ñöôïc ñaøo taïo ñaày ñuû caùc nghieäp vuï ñeå nhaän bieát ruûi ro tín duïng. - Boä phaän kieåm tra noäi boä coøn loûng leûo neân chöa phaùt hieän ñöôïc heát caùc ruûi ro tieàm aån trong hoaït ñoäng tín duïng. Hieän nay, beân caïnh vieäc phaân loaïi ruûi ro theo chaát löôïng khoaûn vay, Chi nhaùnh coøn tieán haønh phaân loaïi khaùch haøng döïa vaøo baùo caùo taøi chính, quaù trình vay vaø traû nôï cuûa caùc khaùch haøng, ñeå aùp duïng caùc cheá ñoä tín duïng khaùc nhau cho caùc loaïi khaùch haøng. Tuøy theo thaønh tích maø caùc khaùch haøng vay nôï ñöôïc chia thaønh caùc loaïi khaùc nhau. Nhöõng khaùch haøng toát seõ ñöôïc öu ñaõi veà haïn möùc tín duïng, laõi suaát cho vay, thuû tuïc cho vay, thôøi haïn giaûi ngaân. Ngöôïc laïi, ngaân haøng seõ tìm caùch giaûm daàn dö nôï cho vay ñoái vôùi khaùch haøng ñöôïc xeáp loaïi khoâng toát. Caùc quy ñònh veà phaân loaïi khaùch haøng naøy ñöôïc ñaùnh giaù laø moät bieän phaùp tích cöïc, linh hoaït nhaèm thuùc ñaåy chaát löôïng tín duïng cuûa ngaân haøng. Ñaây vöøa laø moät caùch phoøng ngöøa ruûi ro tín duïng, vöøa coù taùc duïng loâi keùo, giöõ chaân khaùch haøng. Vieäc naøy khaùc haún caùch ñaùnh giaù caøo baèng taát caû khaùch haøng nhö tröôùc ñaây. Giôø ñaây, caùc khaùch haøng toát, coù uy tín, ñöôïc khuyeán khích môû roäng quan heä tín duïng vôùi ngaân haøng baèng caùc chính saùch cuï theå, haáp daãn. Ñaây cuõng laø moät böôùc linh ñoäng tieán gaàn ñeán caùch laøm cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Tuy nhieân, caùch phaân loaïi chaát löôïng khaùch haøng taïi Chi nhaùnh ñöôïc tính toaùn baèng phöông phaùp thuû coâng neân tính chính xaùc vaø hieäu quaû chöa cao. 2.5.3 Coâng taùc phoøng ngöøa, khaéc phuïc vaø xöû lyù ruûi ro tín duïng 2.5.3.1 Coâng taùc phoøng ngöøa ruûi ro tín duïng Haàu heát caùc khoaûn nôï quaù haïn ñaõ phaùt sinh tröôùc ñaây laø do Ban laõnh ñaïo ngaân haøng khoâng hay bieát tröôùc, ñeán khi khaùch haøng khoâng theå trì hoaõn traû nôï
- 56 -
ñöôïc nöõa thì ñaõ quaù treã. Coâng taùc quaûn trò ruûi ro taïi Chi nhaùnh chæ taäp trung vaøo
vieäc xöû lyù laø chính, chöa quan taâm ñuùng möùc ñeán coâng taùc quaûn trò phoøng ngöøa
ruûi ro töø xa. Caùc nguyeân nhaân laøm Chi nhaùnh chöa thöïc söï quan taâm ñeán hoaït
ñoäng caûnh baùo naøy nhö sau:
- Khoái löôïng coâng vieäc quaù nhieàu so vôùi soá löôïng caùn boä tín duïng hieän coù,
neân neáu coù ñeà caäp thì vieäc thöïc hieän khoâng ñöôïc chuù troïng.
- Caùn boä tín duïng coøn treû, tuy coù naêng löïc chuyeân moân nhöng kinh nghieäm
coøn ít neân haïn cheá trong coâng taùc caûnh baùo do ban laõnh ñaïo ñeà ra.
- Tröôùc ñaây, tyû leä nôï quaù haïn so vôùi toång dö nôï cho vay cuûa ngaân haøng thaáp
hôn 1%, ñieàu naøy deã laøm cho ngaân haøng tin raèng vôùi tyû leä nhö vaäy, khaû
naêng xaûy ra nôï quaù haïn trong thôøi gian ngaén coù theå kieåm soaùt ñöôïc, neân
khoâng quan taâm ñeán ruûi ro coù theå xaûy ra trong thôøi gian daøi.
Chính vì nhöõng lyù do ñoù maø hoaït ñoäng caûnh baùo caùc khoaûn nôï coù vaán ñeà chöa
ñöôïc xem troïng. Coù theå noùi ñaây laø moät trong nhöõng haïn cheá trong coâng taùc quaûn
trò ruûi ro tín duïng taïi ngaân haøng hieän nay.
2.5.3.2 Coâng taùc khaéc phuïc ruûi ro tín duïng
Sau khi nôï quaù haïn phaùt sinh hoaëc khoaûn vay bò tuït haïng thì ngaân haøng seõ
giaùm saùt khoaûn vay moät caùch chaët cheõ vaø seõ tìm caùc bieän phaùp khaéc phuïc caùc ruûi
ro coù theå xaûy ra cho ngaân haøng. Tröôøng hôïp do thò tröôøng bieán ñoäng baát lôïi, haøng
toàn kho öù ñoïng chöa theå baùn ñeå thu hoài nôï vaø nhöõng nguyeân nhaân hôïp lyù khaùc
maø khaùch haøng coù thieän chí ñeå giaûi quyeát nôï, nhöng khoâng theå thöïc hieän, thì
ngaân haøng xem xeùt töøng tröôøng hôïp cuï theå ñeå giaûi quyeát nhö:
- Giaûm laõi suaát cho vay ñeå thaùo gôõ khoù khaên cho khaùch haøng.
- Cho vay theâm neáu thaáy caàn thieát vaø tö vaán phöông aùn kinh doanh cuûa
khaùch haøng giuùp khaùch haøng oån ñònh vaø khoâi phuïc tình hình saûn xuaát kinh
doanh.
- 56 - ñöôïc nöõa thì ñaõ quaù treã. Coâng taùc quaûn trò ruûi ro taïi Chi nhaùnh chæ taäp trung vaøo vieäc xöû lyù laø chính, chöa quan taâm ñuùng möùc ñeán coâng taùc quaûn trò phoøng ngöøa ruûi ro töø xa. Caùc nguyeân nhaân laøm Chi nhaùnh chöa thöïc söï quan taâm ñeán hoaït ñoäng caûnh baùo naøy nhö sau: - Khoái löôïng coâng vieäc quaù nhieàu so vôùi soá löôïng caùn boä tín duïng hieän coù, neân neáu coù ñeà caäp thì vieäc thöïc hieän khoâng ñöôïc chuù troïng. - Caùn boä tín duïng coøn treû, tuy coù naêng löïc chuyeân moân nhöng kinh nghieäm coøn ít neân haïn cheá trong coâng taùc caûnh baùo do ban laõnh ñaïo ñeà ra. - Tröôùc ñaây, tyû leä nôï quaù haïn so vôùi toång dö nôï cho vay cuûa ngaân haøng thaáp hôn 1%, ñieàu naøy deã laøm cho ngaân haøng tin raèng vôùi tyû leä nhö vaäy, khaû naêng xaûy ra nôï quaù haïn trong thôøi gian ngaén coù theå kieåm soaùt ñöôïc, neân khoâng quan taâm ñeán ruûi ro coù theå xaûy ra trong thôøi gian daøi. Chính vì nhöõng lyù do ñoù maø hoaït ñoäng caûnh baùo caùc khoaûn nôï coù vaán ñeà chöa ñöôïc xem troïng. Coù theå noùi ñaây laø moät trong nhöõng haïn cheá trong coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi ngaân haøng hieän nay. 2.5.3.2 Coâng taùc khaéc phuïc ruûi ro tín duïng Sau khi nôï quaù haïn phaùt sinh hoaëc khoaûn vay bò tuït haïng thì ngaân haøng seõ giaùm saùt khoaûn vay moät caùch chaët cheõ vaø seõ tìm caùc bieän phaùp khaéc phuïc caùc ruûi ro coù theå xaûy ra cho ngaân haøng. Tröôøng hôïp do thò tröôøng bieán ñoäng baát lôïi, haøng toàn kho öù ñoïng chöa theå baùn ñeå thu hoài nôï vaø nhöõng nguyeân nhaân hôïp lyù khaùc maø khaùch haøng coù thieän chí ñeå giaûi quyeát nôï, nhöng khoâng theå thöïc hieän, thì ngaân haøng xem xeùt töøng tröôøng hôïp cuï theå ñeå giaûi quyeát nhö: - Giaûm laõi suaát cho vay ñeå thaùo gôõ khoù khaên cho khaùch haøng. - Cho vay theâm neáu thaáy caàn thieát vaø tö vaán phöông aùn kinh doanh cuûa khaùch haøng giuùp khaùch haøng oån ñònh vaø khoâi phuïc tình hình saûn xuaát kinh doanh.
- 57 -
- Nhaän theâm taøi saûn ñaûm baûo nôï vay vaø cho vay theâm.
- Tìm caùc ñoái taùc thoâng qua moái quan heä ngaân haøng cho khaùch haøng ñeå baùn
hoä haøng toàn kho, haøng öù ñoïng ñeå thu hoài nôï.
- Gia haïn nôï hoaëc giaõn nôï cho khaùch haøng ñeå hoï coù thôøi gian khaéc phuïc
nhöõng khoù khaên trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh.
Nhìn chung, coâng taùc khaéc phuïc ruûi ro tín duïng cuûa Chi nhaùnh trong thôøi gian
qua ñaõ phaùt huy ñöôïc hieäu quaû, khoâng nhöõng giuùp cho doanh nghieäp vöôït qua
tình traïng khoù khaên, khoâi phuïc ñöôïc tình hình saûn xuaát kinh doanh, maø coøn giuùp
cho ngaân haøng thu ñöôïc nôï vay maø khoâng phaûi toán nhieàu chi phí.
2.5.3.3 Coâng taùc xöû lyù ruûi ro tín duïng
Hieän nay, coâng taùc xöû lyù nôï taïi Chi nhaùnh gaëp nhieàu khoù khaên maëc duø Chi
nhaùnh ñaõ aùp duïng nhieàu bieän phaùp nhö: taän thu baèng tieàn, khôûi kieän ra Toøa aùn,
phaùt maïi taøi saûn theá chaáp ñeå thu hoài nôï, khai thaùc taøi saûn theá chaáp ñeå cho thueâ
hoaëc söû duïng nhaèm caán tröø nôï. Ñieàu naøy do moät soá nguyeân nhaân sau:
Veà moâi tröôøng phaùp lyù:
- Vaên baûn höôùng daãn cuûa Nhaø nöôùc vaø caùc Boä ngaønh lieân quan veà vaán ñeà
xöû lyù nôï coøn chung chung, chöa thöïc söï cuï theå, roõ raøng, saùt vôùi thöïc teá neân
khoù khaên cho ngaân haøng trong vieäc trieån khai thöïc hieän. Thieáu cô cheá xöû
lyù ñoái vôùi moät soá tröôøng hôïp doanh nghieäp chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu
doanh nghieäp.
- Vieäc giaûi quyeát tranh chaáp, toá tuïng tröôùc toøa aùn thöôøng keùo daøi, maát nhieàu
thôøi gian ñoái vôùi nhöõng Hôïp ñoàng tín duïng bò Toaø aùn tuyeân voâ hieäu nhöng
treân thöïc teá giöõa ngaân haøng vaø con nôï coù söï vay tieàn vaø naém giöõ taøi saûn
cuûa nhau. Tröôøng hôïp naøy, ngaân haøng khoâng theå xöû lyù ñöôïc taøi saûn theá
chaáp ñeå baûo ñaûm khoaûn vay.
Veà taøi saûn ñaûm baûo:
- 57 - - Nhaän theâm taøi saûn ñaûm baûo nôï vay vaø cho vay theâm. - Tìm caùc ñoái taùc thoâng qua moái quan heä ngaân haøng cho khaùch haøng ñeå baùn hoä haøng toàn kho, haøng öù ñoïng ñeå thu hoài nôï. - Gia haïn nôï hoaëc giaõn nôï cho khaùch haøng ñeå hoï coù thôøi gian khaéc phuïc nhöõng khoù khaên trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Nhìn chung, coâng taùc khaéc phuïc ruûi ro tín duïng cuûa Chi nhaùnh trong thôøi gian qua ñaõ phaùt huy ñöôïc hieäu quaû, khoâng nhöõng giuùp cho doanh nghieäp vöôït qua tình traïng khoù khaên, khoâi phuïc ñöôïc tình hình saûn xuaát kinh doanh, maø coøn giuùp cho ngaân haøng thu ñöôïc nôï vay maø khoâng phaûi toán nhieàu chi phí. 2.5.3.3 Coâng taùc xöû lyù ruûi ro tín duïng Hieän nay, coâng taùc xöû lyù nôï taïi Chi nhaùnh gaëp nhieàu khoù khaên maëc duø Chi nhaùnh ñaõ aùp duïng nhieàu bieän phaùp nhö: taän thu baèng tieàn, khôûi kieän ra Toøa aùn, phaùt maïi taøi saûn theá chaáp ñeå thu hoài nôï, khai thaùc taøi saûn theá chaáp ñeå cho thueâ hoaëc söû duïng nhaèm caán tröø nôï. Ñieàu naøy do moät soá nguyeân nhaân sau:  Veà moâi tröôøng phaùp lyù: - Vaên baûn höôùng daãn cuûa Nhaø nöôùc vaø caùc Boä ngaønh lieân quan veà vaán ñeà xöû lyù nôï coøn chung chung, chöa thöïc söï cuï theå, roõ raøng, saùt vôùi thöïc teá neân khoù khaên cho ngaân haøng trong vieäc trieån khai thöïc hieän. Thieáu cô cheá xöû lyù ñoái vôùi moät soá tröôøng hôïp doanh nghieäp chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu doanh nghieäp. - Vieäc giaûi quyeát tranh chaáp, toá tuïng tröôùc toøa aùn thöôøng keùo daøi, maát nhieàu thôøi gian ñoái vôùi nhöõng Hôïp ñoàng tín duïng bò Toaø aùn tuyeân voâ hieäu nhöng treân thöïc teá giöõa ngaân haøng vaø con nôï coù söï vay tieàn vaø naém giöõ taøi saûn cuûa nhau. Tröôøng hôïp naøy, ngaân haøng khoâng theå xöû lyù ñöôïc taøi saûn theá chaáp ñeå baûo ñaûm khoaûn vay.  Veà taøi saûn ñaûm baûo:
- 58 -
- Vieäc xöû lyù taøi saûn ñaûm baûo phuï thuoäc raát nhieàu vaøo söï phoái hôïp cuûa caùc
cô quan chöùc naêng nhaø nöôùc nhö Coâng an, Toøa aùn, Thi haønh aùn, UBND
caùc caáp, Tö phaùp: ñoái vôùi tröôøng hôïp ngöôøi vay coá tình chaây yø khoâng traû
nôï vaø caùc tröôøng hôïp ñang chôø cô quan thi haønh aùn thöïc hieän theo phaùn
quyeát cuûa toøa aùn.
- Nhöõng taøi saûn baûo ñaûm nôï vay baèng baát ñoäng saûn thöôøng veà maët phaùp lyù
hoà sô chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát chöa ñaày ñuû. Ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng
doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñaûm baûo nôï vay laø quyeát ñònh giao ñaát thöôøng raát
khoù khaên trong quaù trình hoaøn thieän hoà sô ñeå xöû lyù. Ngoaøi ra, taøi saûn theá
chaáp laø ñaát ñai, nhaø xöôûng maëc duø coù ñuû ñieàu kieän phaùt maïi nhöng cuõng
raát khoù tìm ñöôïc ngöôøi mua.
Ñoái vôùi khaùch haøng vay
- Moät soá khaùch haøng chaây yø, thieáu hôïp taùc trong traû nôï nhöng ngaân haøng
khoâng xöû lyù ñöôïc do cô quan Toaø aùn, Thi haønh aùn vaø chính quyeàn ñòa
phöông chöa thöïc söï phoái hôïp hoã trôï ngaân haøng thöïc hieän caùc bieän phaùp
xöû lyù theo phaùp luaät.
- Rieâng ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñang chuyeån ñoåi, hoà sô ñeà
nghò xöû lyù nôï toàn ñoïng ñeàu chöa giaûi trình phöông aùn baùn coå phaàn, ñieàu
naøy cuõng goùp phaàn laøm cho ngaân haøng khoâng bieát ñöôïc mình coù theå thu
hoài ñöôïc nôï töø nhöõng nguoàn thu baùn coå phaàn hay khoâng vaø chöa theå keát
luaän chính xaùc ñuôïc “Doanh nghieäp khoâng caân ñoái ñöôïc nguoàn ñeå thanh
toaùn caùc khoaûn nôï quaù haïn” ñeå laøm caên cöù xöû lyù.
- Moät soá doanh nghieäp saùp nhaäp vaøo ñôn vò khaùc song ñôn vò môùi khoâng
nhaän nôï vay cuûa ñôn vò cuõ, chuû quaûn ñaàu tö cuõng chöa coù bieän phaùp xöû lyù
baét buoäc neân gaây aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng.
- 58 - - Vieäc xöû lyù taøi saûn ñaûm baûo phuï thuoäc raát nhieàu vaøo söï phoái hôïp cuûa caùc cô quan chöùc naêng nhaø nöôùc nhö Coâng an, Toøa aùn, Thi haønh aùn, UBND caùc caáp, Tö phaùp: ñoái vôùi tröôøng hôïp ngöôøi vay coá tình chaây yø khoâng traû nôï vaø caùc tröôøng hôïp ñang chôø cô quan thi haønh aùn thöïc hieän theo phaùn quyeát cuûa toøa aùn. - Nhöõng taøi saûn baûo ñaûm nôï vay baèng baát ñoäng saûn thöôøng veà maët phaùp lyù hoà sô chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát chöa ñaày ñuû. Ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñaûm baûo nôï vay laø quyeát ñònh giao ñaát thöôøng raát khoù khaên trong quaù trình hoaøn thieän hoà sô ñeå xöû lyù. Ngoaøi ra, taøi saûn theá chaáp laø ñaát ñai, nhaø xöôûng maëc duø coù ñuû ñieàu kieän phaùt maïi nhöng cuõng raát khoù tìm ñöôïc ngöôøi mua.  Ñoái vôùi khaùch haøng vay - Moät soá khaùch haøng chaây yø, thieáu hôïp taùc trong traû nôï nhöng ngaân haøng khoâng xöû lyù ñöôïc do cô quan Toaø aùn, Thi haønh aùn vaø chính quyeàn ñòa phöông chöa thöïc söï phoái hôïp hoã trôï ngaân haøng thöïc hieän caùc bieän phaùp xöû lyù theo phaùp luaät. - Rieâng ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñang chuyeån ñoåi, hoà sô ñeà nghò xöû lyù nôï toàn ñoïng ñeàu chöa giaûi trình phöông aùn baùn coå phaàn, ñieàu naøy cuõng goùp phaàn laøm cho ngaân haøng khoâng bieát ñöôïc mình coù theå thu hoài ñöôïc nôï töø nhöõng nguoàn thu baùn coå phaàn hay khoâng vaø chöa theå keát luaän chính xaùc ñuôïc “Doanh nghieäp khoâng caân ñoái ñöôïc nguoàn ñeå thanh toaùn caùc khoaûn nôï quaù haïn” ñeå laøm caên cöù xöû lyù. - Moät soá doanh nghieäp saùp nhaäp vaøo ñôn vò khaùc song ñôn vò môùi khoâng nhaän nôï vay cuûa ñôn vò cuõ, chuû quaûn ñaàu tö cuõng chöa coù bieän phaùp xöû lyù baét buoäc neân gaây aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng.
- 59 -
- Hieän nay nhieàu doanh nghieäp ñaõ ngöøng hoaït ñoäng nhöng chöa ñöôïc cô
quan thaåm quyeàn tuyeân boá giaûi theå, phaù saûn ñaëc bieät caùc doanh nghieäp
Nhaø nöôùc.
Toùm laïi, coâng taùc xöû lyù ruûi ro laø phöông aùn cuoái cuøng cuûa ngaân haøng ñeå thu
hoài ñöôïc nôï vay, ñieàu naøy coøn phuï thuoäc vaøo thieän chí traû nôï cuûa khaùch haøng vaø
söï hôïp taùc cuûa caùc cô quan chöùc naêng coù lieân quan. Do ñoù, nhieäm vuï quan troïng
cuûa ngaân haøng laø phaûi nhaän bieát ñöôïc caùc ruûi ro sôùm ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc
kòp thôøi.
KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2
Caùc phaân tích vaø nhaän xeùt treân coù theå thaáy raèng coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng
cuûa BIDV-HCMC vaãn chöa phaùt huy hieäu quaû, laøm cho hoaït ñoäng tín duïng taïi
ngaân haøng trôû neân bò ñoäng, giaûm moät phaàn khaû naêng thích öùng vôùi cô cheá thò
tröôøng cho caû chính ngaân haøng vaø cho doanh nghieäp vay voán. Ñoù chính laø nhöõng
maët haïn cheá ñoøi hoûi BIDV-HCMC hoaøn thieän hôn trong thôøi gian tôùi.
CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ
COÂNG TAÙC QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI CHI NHAÙNH
NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅN TP HOÀ CHÍ MINH.
- 59 - - Hieän nay nhieàu doanh nghieäp ñaõ ngöøng hoaït ñoäng nhöng chöa ñöôïc cô quan thaåm quyeàn tuyeân boá giaûi theå, phaù saûn ñaëc bieät caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc. Toùm laïi, coâng taùc xöû lyù ruûi ro laø phöông aùn cuoái cuøng cuûa ngaân haøng ñeå thu hoài ñöôïc nôï vay, ñieàu naøy coøn phuï thuoäc vaøo thieän chí traû nôï cuûa khaùch haøng vaø söï hôïp taùc cuûa caùc cô quan chöùc naêng coù lieân quan. Do ñoù, nhieäm vuï quan troïng cuûa ngaân haøng laø phaûi nhaän bieát ñöôïc caùc ruûi ro sôùm ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc kòp thôøi. KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2 Caùc phaân tích vaø nhaän xeùt treân coù theå thaáy raèng coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa BIDV-HCMC vaãn chöa phaùt huy hieäu quaû, laøm cho hoaït ñoäng tín duïng taïi ngaân haøng trôû neân bò ñoäng, giaûm moät phaàn khaû naêng thích öùng vôùi cô cheá thò tröôøng cho caû chính ngaân haøng vaø cho doanh nghieäp vay voán. Ñoù chính laø nhöõng maët haïn cheá ñoøi hoûi BIDV-HCMC hoaøn thieän hôn trong thôøi gian tôùi. CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ COÂNG TAÙC QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅN TP HOÀ CHÍ MINH.