Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Tp.Hồ Chí Minh

7,280
412
84
- 30 -
2.1.2 Giôùi thieäu veà Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí
Minh
2.1.2.1 Giôùi thieäu
Teân tieáng Anh: Bank For Investment And Development Of Viet Nam – Ho
Chi Minh Branch
Teân vieát taét: BIDV – HCMC
Truï sôû chính: 134 Nguyeãn Coâng Tröù – Quaän 1 – TP Hoà Chí Minh
Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh ñöôïc
thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 69/QÑ - TCCB ngaøy 27/03/1993 cuûa Toång
Giaùm ñoác Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam vaø chính thöùc ñi vaøo
hoaït ñoäng töø ngaøy 16/05/1993 vôùi chöùc naêng hoaït ñoäng: huy ñoäng voán, cho
vay, baûo laõnh, thanh toaùn, kinh doanh ngoaïi teä, dòch vuï kieàu hoái, tö vaán taøi
chính vaø caùc dòch vuï ngaân haøng khaùc.
Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh laø moät
trong nhöõng Ngaân haøng haøng ñaàu treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh vôùi chaát
löôïng vaø hieäu quaû kinh doanh cao, vaø laø thaønh vieân chuû löïc cuûa heä thoáng
Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam, ñöôïc Toång Giaùm Ñoác giao nhieäm
vuï cho vay, ñaàu tö caùc döï aùn lôùn theo keá hoaïch Nhaø nöôùc, cho vay thöông
maïi chung treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh vaø caùc tænh khu vöïc phía Nam.
Hôn 12 naêm thaønh laäp vaø phaùt trieån, Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø
Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh hieän coù 2 chi nhaùnh caáp 2 vaø 5 phoøng giao dòch
hoaït ñoäng taïi caùc quaän troïng ñieåm kinh teá cuûa thaønh phoá.
2.1.2.2 Sô ñoà cô caáu toå chöùc:
2.1.3 Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa BIDV-HCMC trong nhöõng naêm
qua
- 30 - 2.1.2 Giôùi thieäu veà Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh 2.1.2.1 Giôùi thieäu • Teân tieáng Anh: Bank For Investment And Development Of Viet Nam – Ho Chi Minh Branch • Teân vieát taét: BIDV – HCMC • Truï sôû chính: 134 Nguyeãn Coâng Tröù – Quaän 1 – TP Hoà Chí Minh Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh soá 69/QÑ - TCCB ngaøy 27/03/1993 cuûa Toång Giaùm ñoác Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam vaø chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng töø ngaøy 16/05/1993 vôùi chöùc naêng hoaït ñoäng: huy ñoäng voán, cho vay, baûo laõnh, thanh toaùn, kinh doanh ngoaïi teä, dòch vuï kieàu hoái, tö vaán taøi chính vaø caùc dòch vuï ngaân haøng khaùc. Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh laø moät trong nhöõng Ngaân haøng haøng ñaàu treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh vôùi chaát löôïng vaø hieäu quaû kinh doanh cao, vaø laø thaønh vieân chuû löïc cuûa heä thoáng Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam, ñöôïc Toång Giaùm Ñoác giao nhieäm vuï cho vay, ñaàu tö caùc döï aùn lôùn theo keá hoaïch Nhaø nöôùc, cho vay thöông maïi chung treân ñòa baøn TP Hoà Chí Minh vaø caùc tænh khu vöïc phía Nam. Hôn 12 naêm thaønh laäp vaø phaùt trieån, Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh hieän coù 2 chi nhaùnh caáp 2 vaø 5 phoøng giao dòch hoaït ñoäng taïi caùc quaän troïng ñieåm kinh teá cuûa thaønh phoá. 2.1.2.2 Sô ñoà cô caáu toå chöùc: 2.1.3 Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa BIDV-HCMC trong nhöõng naêm qua
- 31 -
2.1.3.1 Ñaùnh giaù moâi tröôøng hoaït ñoäng kinh doanh
Hoaït ñoäng cuûa ngaønh Ngaân haøng noùi chung vaø cuûa BIDV-HCMC noùi
rieâng trong 5 naêm qua dieãn ra trong ñieàu kieän moâi tröôøng vöøa thuaän lôïi laïi vöøa
phaûi ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên vaø baát caäp.
Thuaän lôïi: Neàn kinh teá nöôùc ta duy trì ñöôïc toác ñoä phaùt trieån cao, taêng
tröôûng GDP haøng naêm bình quaân ñaït treân 7%, cô caáu kinh teá töøng böôùc ñöôïc
chuyeån dòch theo höôùng taêng tyû troïng saûn xuaát coâng nghieäp, thöông maïi, xuaát
nhaäp khaåu vaø dòch vuï. Quy cheá cho vay, quy ñònh veà baûo ñaûm tieàn vay ñaõ töøng
böôùc taïo cho caùc Ngaân haøng thöông maïi chuû ñoäng, thoâng thoaùng hôn trong hoaït
ñoäng tín duïng. Vieäc xöû lyù nôï xaáu, nôï toàn ñoïng taïo ñöôïc böôùc ñoät phaù. Hoaït ñoäng
Ngaân haøng coù nhöõng böôùc tieán boä ñaùng keå, oån ñònh tieàn teä, kieàm cheá vaø kieåm
soaùt ñöôïc laïm phaùt, taïo ñieàu kieän vaø cô hoäi toát hôn cho caùc doanh nghieäp tieáp
caän vôùi nguoàn voán tín duïng ngaân haøng, ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc giöõ
vöõng nhòp ñoä taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá…
Khoù khaên: Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi cô baûn, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa
Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh trong nhöõng naêm
qua cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên töø khaùch quan ñeán chuû quan. Moâi tröôøng phaùp
lyù, cô cheá chính saùch chöa ñöôïc hoaøn thieän, loä trình gia nhaäp WTO laø thaùch thöùc
lôùn ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp trong nöôùc vaø
hoaït ñoäng tín duïng cuûa caùc ngaân haøng. Giaù moät soá maët haøng noâng saûn giaûm
maïnh, thò tröôøng xuaát khaåu bò thu heïp, daãn tôùi tình traïng caùc doanh nghieäp kinh
doanh thua loã buoäc caùc ngaân haøng phaûi gia haïn nôï, khoanh nôï vaø coù nguy cô maát
voán. Trong lónh vöïc xaây döïng cô baûn, tình traïng moät soá Boä ngaønh, ñòa phöông
ñaàu tö traøn lan khoâng coù keá hoaïch, voán xaây döïng cô baûn thanh toaùn chaäm, nôï
ñoïng haøng ngaøn tyû ñoàng daãn ñeán tình hình taøi chính cuûa nhieàu doanh nghieäp trôû
neân khoù khaên, aûnh höôûng tôùi hoaït ñoäng tín duïng cuûa Ngaân haøng.
2.1.3.2 Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa BIDV-HCMC
- 31 - 2.1.3.1 Ñaùnh giaù moâi tröôøng hoaït ñoäng kinh doanh Hoaït ñoäng cuûa ngaønh Ngaân haøng noùi chung vaø cuûa BIDV-HCMC noùi rieâng trong 5 naêm qua dieãn ra trong ñieàu kieän moâi tröôøng vöøa thuaän lôïi laïi vöøa phaûi ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên vaø baát caäp. Thuaän lôïi: Neàn kinh teá nöôùc ta duy trì ñöôïc toác ñoä phaùt trieån cao, taêng tröôûng GDP haøng naêm bình quaân ñaït treân 7%, cô caáu kinh teá töøng böôùc ñöôïc chuyeån dòch theo höôùng taêng tyû troïng saûn xuaát coâng nghieäp, thöông maïi, xuaát nhaäp khaåu vaø dòch vuï. Quy cheá cho vay, quy ñònh veà baûo ñaûm tieàn vay ñaõ töøng böôùc taïo cho caùc Ngaân haøng thöông maïi chuû ñoäng, thoâng thoaùng hôn trong hoaït ñoäng tín duïng. Vieäc xöû lyù nôï xaáu, nôï toàn ñoïng taïo ñöôïc böôùc ñoät phaù. Hoaït ñoäng Ngaân haøng coù nhöõng böôùc tieán boä ñaùng keå, oån ñònh tieàn teä, kieàm cheá vaø kieåm soaùt ñöôïc laïm phaùt, taïo ñieàu kieän vaø cô hoäi toát hôn cho caùc doanh nghieäp tieáp caän vôùi nguoàn voán tín duïng ngaân haøng, ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc giöõ vöõng nhòp ñoä taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá… Khoù khaên: Beân caïnh nhöõng thuaän lôïi cô baûn, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh trong nhöõng naêm qua cuõng gaëp khoâng ít khoù khaên töø khaùch quan ñeán chuû quan. Moâi tröôøng phaùp lyù, cô cheá chính saùch chöa ñöôïc hoaøn thieän, loä trình gia nhaäp WTO laø thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp trong nöôùc vaø hoaït ñoäng tín duïng cuûa caùc ngaân haøng. Giaù moät soá maët haøng noâng saûn giaûm maïnh, thò tröôøng xuaát khaåu bò thu heïp, daãn tôùi tình traïng caùc doanh nghieäp kinh doanh thua loã buoäc caùc ngaân haøng phaûi gia haïn nôï, khoanh nôï vaø coù nguy cô maát voán. Trong lónh vöïc xaây döïng cô baûn, tình traïng moät soá Boä ngaønh, ñòa phöông ñaàu tö traøn lan khoâng coù keá hoaïch, voán xaây döïng cô baûn thanh toaùn chaäm, nôï ñoïng haøng ngaøn tyû ñoàng daãn ñeán tình hình taøi chính cuûa nhieàu doanh nghieäp trôû neân khoù khaên, aûnh höôûng tôùi hoaït ñoäng tín duïng cuûa Ngaân haøng. 2.1.3.2 Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa BIDV-HCMC
- 32 -
Nhaän thöùc ñöôïc nhöõng khoù khaên, thaùch thöùc trong giai ñoaïn môùi, BIDV-
HCMC ñaõ tranh thuû thôøi cô, khaéc phuïc khoù khaên vaø ñaït ñöôïc moät soá keát quaû khaû
quan treân nhieàu maët nhö sau:
Baûng 1: Moät soá chæ tieâu hoaït ñoäng chuû yeáu töø naêm 2001-2005
Ñôn vò tính : Tyû ñoàng,%
Chæ tieâu Naêm
2001
Naêm
2002
Naêm
2003
Naêm
2004
Naêm
2005
Toång taøi saûn 5.535 6.183 6.963 7.375 8.038
Huy ñoäng voán 3.866 4.587 5.336 5.972 6.682
Dö nôï 3.588 4.618 5.146 5.445 5.736
Thu dòch vuï phi tín duïng
roøng
22 23 17 25 26
Lôïi nhuaän tröôùc thueá sau
DPRR
61 97 162 88 87
Tyû suaát sinh lôøi treân TS coù 1.13% 1.31% 1.4% 1.2% 1.32%
(Nguoàn: Baùo caùo toång keát BIDV-HCMC qua caùc naêm)
Nhìn chung, BIDV-HCMC giöõ vöõng ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng cao, toång taøi
saûn taêng daàn qua caùc naêm, naêm 2005 ñaït 8.038 tyû ñoàng, taêng 9% so vôùi naêm
2004 vaø taêng 45% so vôùi naêm 2001. Beân caïnh ñoù, nguoàn voán huy ñoäng cuõng
taêng tröôûng lieân tuïc qua nhieàu naêm do BIDV-HCMC môû roäng vaø phaùt trieån
maïng löôùi hoaït ñoäng cuøng vôùi vieäc aùp duïng laõi suaát huy ñoäng linh hoaït vaø kyø
haïn hôïp lyù keát hôïp nhieàu chöông trình khuyeán maõi nhö taëng coupon, ruùt thaêm
truùng thöôûng, laõi suaát tieát kieäm baäc thang… ñaõ goùp phaàn laøm cho coâng taùc huy
ñoäng voán cuûa Chi nhaùnh phaùt trieån moät caùch oån ñònh vaø beàn vöõng.
Veà hoaït ñoäng tín duïng, BIDV-HCMC ñaõ noã löïc ñaùp öùng voán kòp thôøi cho
caùc muïc tieâu taêng tröôûng kinh teá, dö nôï tín duïng taêng daàn qua caùc naêm, ñaëc bieät
Chi nhaùnh vaãn giöõ ñöôïc vai troø chuû ñaïo trong cho vay trung daøi haïn. Maët khaùc,
caùc hoaït ñoäng dòch vuï ngaân haøng nhö baûo laõnh, thanh toaùn trong vaø ngoaøi nöôùc,
kinh doanh ngoaïi teä, dòch vuï kieàu hoái … ngaøy caøng hoaït ñoäng coù hieäu quaû, tyû leä
phí dòch vuï phi tín duïng/lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaõ taêng töø 10% naêm 2003 leân 30%
- 32 - Nhaän thöùc ñöôïc nhöõng khoù khaên, thaùch thöùc trong giai ñoaïn môùi, BIDV- HCMC ñaõ tranh thuû thôøi cô, khaéc phuïc khoù khaên vaø ñaït ñöôïc moät soá keát quaû khaû quan treân nhieàu maët nhö sau: Baûng 1: Moät soá chæ tieâu hoaït ñoäng chuû yeáu töø naêm 2001-2005 Ñôn vò tính : Tyû ñoàng,% Chæ tieâu Naêm 2001 Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Naêm 2005 Toång taøi saûn 5.535 6.183 6.963 7.375 8.038 Huy ñoäng voán 3.866 4.587 5.336 5.972 6.682 Dö nôï 3.588 4.618 5.146 5.445 5.736 Thu dòch vuï phi tín duïng roøng 22 23 17 25 26 Lôïi nhuaän tröôùc thueá sau DPRR 61 97 162 88 87 Tyû suaát sinh lôøi treân TS coù 1.13% 1.31% 1.4% 1.2% 1.32% (Nguoàn: Baùo caùo toång keát BIDV-HCMC qua caùc naêm) Nhìn chung, BIDV-HCMC giöõ vöõng ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng cao, toång taøi saûn taêng daàn qua caùc naêm, naêm 2005 ñaït 8.038 tyû ñoàng, taêng 9% so vôùi naêm 2004 vaø taêng 45% so vôùi naêm 2001. Beân caïnh ñoù, nguoàn voán huy ñoäng cuõng taêng tröôûng lieân tuïc qua nhieàu naêm do BIDV-HCMC môû roäng vaø phaùt trieån maïng löôùi hoaït ñoäng cuøng vôùi vieäc aùp duïng laõi suaát huy ñoäng linh hoaït vaø kyø haïn hôïp lyù keát hôïp nhieàu chöông trình khuyeán maõi nhö taëng coupon, ruùt thaêm truùng thöôûng, laõi suaát tieát kieäm baäc thang… ñaõ goùp phaàn laøm cho coâng taùc huy ñoäng voán cuûa Chi nhaùnh phaùt trieån moät caùch oån ñònh vaø beàn vöõng. Veà hoaït ñoäng tín duïng, BIDV-HCMC ñaõ noã löïc ñaùp öùng voán kòp thôøi cho caùc muïc tieâu taêng tröôûng kinh teá, dö nôï tín duïng taêng daàn qua caùc naêm, ñaëc bieät Chi nhaùnh vaãn giöõ ñöôïc vai troø chuû ñaïo trong cho vay trung daøi haïn. Maët khaùc, caùc hoaït ñoäng dòch vuï ngaân haøng nhö baûo laõnh, thanh toaùn trong vaø ngoaøi nöôùc, kinh doanh ngoaïi teä, dòch vuï kieàu hoái … ngaøy caøng hoaït ñoäng coù hieäu quaû, tyû leä phí dòch vuï phi tín duïng/lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaõ taêng töø 10% naêm 2003 leân 30%
- 33 -
naêm 2005. Ñieàu naøy phuø hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån cuûa Chi nhaùnh vì ñaåy
maïnh hoaït ñoäng dòch vuï phi tín duïng laø moät trong nhöõng bieän phaùp ñeå haïn cheá
nôï xaáu vaø giaûm ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng.
2.2 Thöïc traïng ruûi ro tín duïng taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP
Hoà Chí Minh
2.2.1 Tình hình hoaït ñoäng tín duïng
Hoaït ñoäng cho vay laø hoaït ñoäng chuû yeáu vaø taïo ra nhieàu lôïi nhuaän nhaát
nhöng cuõng laø lónh vöïc deã xaûy ra ruûi ro nhieàu nhaát cho hoaït ñoäng ngaân haøng.
Hoaït ñoäng kinh doanh hieän nay cuûa BIDV-HCMC khoâng naèm ngoaøi quy luaät ñoù.
Nhieäm vuï kinh doanh cuûa Chi nhaùnh laø laøm sao coù theå ñaùp öùng ñuû nhu caàu voán
cho söï phaùt trieån kinh teá moät caùch hieäu quaû vaø ñem laïi lôïi nhuaän, nhöng ñoàng
thôøi cuõng phaûi coù bieän phaùp haïn cheá toái ña ruûi ro xaûy ra trong lónh vöïc cho vay.
Baûng 2: Tình hình cho vay cuûa BIDV-HCMC töø 2003 - 2005
Ñôn vò tính : tyû ñoàng , %
Naêm 2004 Naêm 2005
Cho vay Naêm 2003
Soá tieàn
Tyû leä taêng
(+), giaûm (-)
so vôùi naêm
2003
Soá tieàn
Tyû leä taêng
(+), giaûm (-)
so vôùi naêm
2004
1. Theo hình thaùi giaù trò
5.146 5.445 +5,8% 5.736 +5,3%
° Cho vay baèng VNÑ 3.242 3.866 +19,2% 3.900 +0,9%
° Cho vay baèng ngoaïi teä
(quy ñoåi VNÑ)
1.904 1.579 -17,1% 1.836 +16,3%
2. Theo thaønh phaàn kinh teá
5.146 5.445 +5,8% 5.736 +5,3%
° Quoác doanh 4.014 4.302 +7,2% 3.740 -13,1%
° Ngoaøi quoác doanh 1.132 1.143 +1% 1.996 +74,6%
3. Theo thôøi haïn taøi trôï
5.146 5.445 +5,8% 5.736 +5,3%
° Ngaén haïn
2.882 2.995 +3,9% 3.039 +1,5%
° Trung, daøi haïn
2.264 2.450 +8,2% 2.697 +10,1%
Toång dö nôï 5.146 5.445 +5,8% 5.736 +5,3%
- 33 - naêm 2005. Ñieàu naøy phuø hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån cuûa Chi nhaùnh vì ñaåy maïnh hoaït ñoäng dòch vuï phi tín duïng laø moät trong nhöõng bieän phaùp ñeå haïn cheá nôï xaáu vaø giaûm ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng. 2.2 Thöïc traïng ruûi ro tín duïng taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh 2.2.1 Tình hình hoaït ñoäng tín duïng Hoaït ñoäng cho vay laø hoaït ñoäng chuû yeáu vaø taïo ra nhieàu lôïi nhuaän nhaát nhöng cuõng laø lónh vöïc deã xaûy ra ruûi ro nhieàu nhaát cho hoaït ñoäng ngaân haøng. Hoaït ñoäng kinh doanh hieän nay cuûa BIDV-HCMC khoâng naèm ngoaøi quy luaät ñoù. Nhieäm vuï kinh doanh cuûa Chi nhaùnh laø laøm sao coù theå ñaùp öùng ñuû nhu caàu voán cho söï phaùt trieån kinh teá moät caùch hieäu quaû vaø ñem laïi lôïi nhuaän, nhöng ñoàng thôøi cuõng phaûi coù bieän phaùp haïn cheá toái ña ruûi ro xaûy ra trong lónh vöïc cho vay. Baûng 2: Tình hình cho vay cuûa BIDV-HCMC töø 2003 - 2005 Ñôn vò tính : tyû ñoàng , % Naêm 2004 Naêm 2005 Cho vay Naêm 2003 Soá tieàn Tyû leä taêng (+), giaûm (-) so vôùi naêm 2003 Soá tieàn Tyû leä taêng (+), giaûm (-) so vôùi naêm 2004 1. Theo hình thaùi giaù trò 5.146 5.445 +5,8% 5.736 +5,3% ° Cho vay baèng VNÑ 3.242 3.866 +19,2% 3.900 +0,9% ° Cho vay baèng ngoaïi teä (quy ñoåi VNÑ) 1.904 1.579 -17,1% 1.836 +16,3% 2. Theo thaønh phaàn kinh teá 5.146 5.445 +5,8% 5.736 +5,3% ° Quoác doanh 4.014 4.302 +7,2% 3.740 -13,1% ° Ngoaøi quoác doanh 1.132 1.143 +1% 1.996 +74,6% 3. Theo thôøi haïn taøi trôï 5.146 5.445 +5,8% 5.736 +5,3% ° Ngaén haïn 2.882 2.995 +3,9% 3.039 +1,5% ° Trung, daøi haïn 2.264 2.450 +8,2% 2.697 +10,1% Toång dö nôï 5.146 5.445 +5,8% 5.736 +5,3%
- 34 -
(Nguoàn: Baùo caùo toång keát tình hình hoaït ñoäng BIDV-HCM naêm 2004-
2005)
Toång dö nôï cuoái naêm 2005 (khoâng keå cho vay taøi trôï uûy thaùc, lieân ngaân
haøng, nôï khoanh) ñaït 5.736 tyû ñoàng, taêng 5,3% so vôùi thôøi ñieåm cuoái naêm 2004.
Trong ñoù dö nôï tín duïng VNÑ chieám 68% trong toång dö nôï, ngoaïi teä chieám 32%.
Toác ñoä taêng tröôûng tín duïng ngoaïi teä taêng nhanh hôn tín duïng VNÑ, taêng 16,3%
so vôùi naêm 2004, trong khi ñoù dö nôï tín duïng VNÑ chæ taêng 0,9%. Chính yeáu toá
laõi suaát cho vay USD thaáp hôn laõi suaát VNÑ vaø söï bieán ñoäng cuûa tyû giaù naèm
trong taàm kieåm soaùt cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc, taïo ra möùc bieán ñoäng töông ñoái
oån ñònh cuûa tyû giaù, ñaõ kích thích caùc doanh nghieäp vay ngoaïi teä.
Tuy nhieân, möùc taêng tröôûng hoaït ñoäng tín duïng thôøi gian qua taïi BIDV-
HCMC coù chieàu höôùng chaäm laïi vaø coù phaàn suït giaûm thò phaàn so vôùi caùc ngaân
haøng treân ñòa baøn (thò phaàn tín duïng cuûa BIDV-HCM naêm 2003 laø 6,08%, naêm
2004 laø 4,82% vaø naêm 2005 laø 3,95%) do Chi nhaùnh ñang thöïc hieän chính saùch
kieåm soaùt chaët cheõ toác ñoä taêng tröôûng tín duïng gaén lieàn vôùi naâng cao chaát löôïng
tín duïng. Ñeå ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng tín duïng, BIDV-HCMC ñaõ thöïc
hieän loä trình giaûm dö nôï moät soá doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù tình hình kinh doanh
keùm hieäu quaû, gaén lieàn dö nôï cho vay vôùi taøi saûn ñaûm baûo, ñaåy maïnh tín duïng
ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh coù tình hình taøi chính laønh maïnh.
Ñieàu naøy hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån kinh teá Vieät Nam vaø theá giôùi
vì khu vöïc kinh teá tö nhaân laø khu vöïc kinh teá naêng ñoäng, phaùt trieån nhanh vaø
ngaøy caøng chieám tyû troïng ñaùng keå trong toång thu nhaäp quoác
daân. Maëc duø vaäy
nhöng tyû troïng caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh coù quan heä tín duïng vôùi Chi
nhaùnh coøn thaáp (chæ ñaït 34% treân toång dö nôï) do baùo caùo taøi chính cuûa nhoùm
khaùch haøng naøy thöôøng khoâng phaûn aùnh ñuùng thöïc löïc taøi chính cuûa doanh
nghieäp vaø taøi saûn ñaûm baûo nôï vay khoâng lôùn neân khoù ñaùp öùng ñieàu kieän cho vay
cuûa ngaân haøng.
2.2.2 Thöïc traïng ruûi ro tín duïng:
- 34 - (Nguoàn: Baùo caùo toång keát tình hình hoaït ñoäng BIDV-HCM naêm 2004- 2005) Toång dö nôï cuoái naêm 2005 (khoâng keå cho vay taøi trôï uûy thaùc, lieân ngaân haøng, nôï khoanh) ñaït 5.736 tyû ñoàng, taêng 5,3% so vôùi thôøi ñieåm cuoái naêm 2004. Trong ñoù dö nôï tín duïng VNÑ chieám 68% trong toång dö nôï, ngoaïi teä chieám 32%. Toác ñoä taêng tröôûng tín duïng ngoaïi teä taêng nhanh hôn tín duïng VNÑ, taêng 16,3% so vôùi naêm 2004, trong khi ñoù dö nôï tín duïng VNÑ chæ taêng 0,9%. Chính yeáu toá laõi suaát cho vay USD thaáp hôn laõi suaát VNÑ vaø söï bieán ñoäng cuûa tyû giaù naèm trong taàm kieåm soaùt cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc, taïo ra möùc bieán ñoäng töông ñoái oån ñònh cuûa tyû giaù, ñaõ kích thích caùc doanh nghieäp vay ngoaïi teä. Tuy nhieân, möùc taêng tröôûng hoaït ñoäng tín duïng thôøi gian qua taïi BIDV- HCMC coù chieàu höôùng chaäm laïi vaø coù phaàn suït giaûm thò phaàn so vôùi caùc ngaân haøng treân ñòa baøn (thò phaàn tín duïng cuûa BIDV-HCM naêm 2003 laø 6,08%, naêm 2004 laø 4,82% vaø naêm 2005 laø 3,95%) do Chi nhaùnh ñang thöïc hieän chính saùch kieåm soaùt chaët cheõ toác ñoä taêng tröôûng tín duïng gaén lieàn vôùi naâng cao chaát löôïng tín duïng. Ñeå ñaûm baûo an toaøn trong hoaït ñoäng tín duïng, BIDV-HCMC ñaõ thöïc hieän loä trình giaûm dö nôï moät soá doanh nghieäp Nhaø nöôùc coù tình hình kinh doanh keùm hieäu quaû, gaén lieàn dö nôï cho vay vôùi taøi saûn ñaûm baûo, ñaåy maïnh tín duïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh coù tình hình taøi chính laønh maïnh. Ñieàu naøy hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån kinh teá Vieät Nam vaø theá giôùi vì khu vöïc kinh teá tö nhaân laø khu vöïc kinh teá naêng ñoäng, phaùt trieån nhanh vaø ngaøy caøng chieám tyû troïng ñaùng keå trong toång thu nhaäp quoác daân. Maëc duø vaäy nhöng tyû troïng caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh coù quan heä tín duïng vôùi Chi nhaùnh coøn thaáp (chæ ñaït 34% treân toång dö nôï) do baùo caùo taøi chính cuûa nhoùm khaùch haøng naøy thöôøng khoâng phaûn aùnh ñuùng thöïc löïc taøi chính cuûa doanh nghieäp vaø taøi saûn ñaûm baûo nôï vay khoâng lôùn neân khoù ñaùp öùng ñieàu kieän cho vay cuûa ngaân haøng. 2.2.2 Thöïc traïng ruûi ro tín duïng:
- 35 -
Duø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû ñaùng khích leä trong hoaït ñoäng tín duïng
nhöng treân thöïc teá vaán ñeà nôï xaáu cuõng laø moät vaán ñeà maø Chi nhaùnh caàn phaûi
quan taâm vì ñaây laø nhaân toá aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng kinh
doanh cuûa Chi nhaùnh. Do ñoù, ñeå ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng taùc giaû seõ ñi vaøo phaân
tích tình hình nôï xaáu cuûa ngaân haøng.
2.2.2.1 Phaân tích nôï xaáu khi chöa coù Quyeát ñònh 493
Töø naêm 2004 trôû veà tröôùc, vieäc xaùc ñònh nôï xaáu caên cöù theo Quyeát ñònh soá
488/2000/QÑ-NHNN5 ngaøy 27/11/2000 cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc
Vieät Nam veà vieäc Ban haønh Quy ñònh phaân loaïi taøi saûn “Coù”, trích laäp vaø söû
duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro trong hoaït ñoäng ngaân haøng cuûa TCTD. Do vaäy,
chaát löôïng tín duïng cuûa BIDV-HCMC ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua tình hình nôï xaáu
nhö sau:
Baûng 3 : Tình hình nôï xaáu cuûa BIDV-HCMC töø naêm 2002 – 2004
Ñôn vò tính: Tyû ñoàng,%
Naêm 2003 Naêm 2004
Chæ tieâu
Naêm
2002
Soá tieàn
Tyû leä taêng
(+), giaûm (-)
so vôùi naêm
2002
Soá tieàn
Tyû leä taêng
(+), giaûm (-)
so vôùi naêm
2003
- Nôï quaù haïn 94 77 -18,1% 48 -37,7%
Trongñoù:+ NQH thoâng thöôøng 39 43 +10,3% 34 -20,9
+ NQH treân 12 thaùng 9 8 -11,1% 14 +75%
+ Nôï khoanh 30 26 -13,3% 0 -100%
+ Nôï chôø xöû lyù 16 0 -100% 0 -
- Nôï xaáu 55 34 -38,2% 14 -58,8%
- Tyû leä nôï xaáu / TDN 1,19% 0,66% -44,5% 0,26% -60,6%
(Nguoàn: Baùo caùo toång keát tình hình hoaït ñoäng BIDV-HCMC naêm 2004-2005)
- 35 - Duø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû ñaùng khích leä trong hoaït ñoäng tín duïng nhöng treân thöïc teá vaán ñeà nôï xaáu cuõng laø moät vaán ñeà maø Chi nhaùnh caàn phaûi quan taâm vì ñaây laø nhaân toá aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Chi nhaùnh. Do ñoù, ñeå ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng taùc giaû seõ ñi vaøo phaân tích tình hình nôï xaáu cuûa ngaân haøng. 2.2.2.1 Phaân tích nôï xaáu khi chöa coù Quyeát ñònh 493 Töø naêm 2004 trôû veà tröôùc, vieäc xaùc ñònh nôï xaáu caên cöù theo Quyeát ñònh soá 488/2000/QÑ-NHNN5 ngaøy 27/11/2000 cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam veà vieäc Ban haønh Quy ñònh phaân loaïi taøi saûn “Coù”, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro trong hoaït ñoäng ngaân haøng cuûa TCTD. Do vaäy, chaát löôïng tín duïng cuûa BIDV-HCMC ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua tình hình nôï xaáu nhö sau: Baûng 3 : Tình hình nôï xaáu cuûa BIDV-HCMC töø naêm 2002 – 2004 Ñôn vò tính: Tyû ñoàng,% Naêm 2003 Naêm 2004 Chæ tieâu Naêm 2002 Soá tieàn Tyû leä taêng (+), giaûm (-) so vôùi naêm 2002 Soá tieàn Tyû leä taêng (+), giaûm (-) so vôùi naêm 2003 - Nôï quaù haïn 94 77 -18,1% 48 -37,7% Trongñoù:+ NQH thoâng thöôøng 39 43 +10,3% 34 -20,9 + NQH treân 12 thaùng 9 8 -11,1% 14 +75% + Nôï khoanh 30 26 -13,3% 0 -100% + Nôï chôø xöû lyù 16 0 -100% 0 - - Nôï xaáu 55 34 -38,2% 14 -58,8% - Tyû leä nôï xaáu / TDN 1,19% 0,66% -44,5% 0,26% -60,6% (Nguoàn: Baùo caùo toång keát tình hình hoaït ñoäng BIDV-HCMC naêm 2004-2005)
- 36 -
Töø baûng treân ta thaáy nôï xaáu (bao goàm nôï khoanh, nôï chôø xöû lyù, nôï quaù
haïn treân 12 thaùng) qua caùc naêm coù khuynh höôùng giaûm daàn vaø chieám tyû leä nhoû
trong toång dö nôï, rieâng naêm 2004 tyû leä nôï xaáu giaûm maïnh do moät phaàn Chi
nhaùnh chuyeån caùc khoaûn nôï khoanh ñaõ heát thôøi gian khoanh vaøo nôï quaù haïn
thoâng thöôøng vaø moät phaàn ñöôïc xöû lyù nôï toàn ñoïng theo chuû tröông cuûa Chính
phuû. Nhôø vaäy tyû leä nôï xaáu treân toång dö nôï ñaàu naêm 2004 (0,66%) giaûm daàn vaø
chæ chieám tyû troïng 0,26% vaøo cuoái naêm 2004 (töông ñöông giaûm 20 tyû).
Neáu thöïc traïng ruûi ro tín duïng ñuùng nhö theo soá lieäu baùo caùo thì hoaït ñoäng
cho vay taïi BIDV-HCMC chaúng coù gì ñaùng lo ngaïi caû, tyû leä nôï xaáu ñang ôû möùc
lyù töôûng. Nhöng treân thöïc teá, Chi nhaùnh phaûi thöôøng xuyeân gia haïn nôï vôùi soá
tieàn treân haøng traêm tyû ñoàng, ñieàu naøy chöùng toû tình hình kinh doanh cuûa khaùch
haøng ñang gaëp khoù khaên, khoaûn vay cuûa ngaân haøng ñang coù nguy cô ruûi ro. Do
ñoù, phöông phaùp xaùc ñònh nôï xaáu tröôùc naêm 2005 chöa phaûn aùnh ñaày ñuû dö nôï
coù vaán ñeà, chöa phaûn aùnh ñuùng thöïc chaát chaát löôïng tín duïng.
2.2.2.2 Phaân tích keát quaû phaân loaïi nôï theo Quyeát ñònh 493
Ñeå ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng tín duïng vaø theo saùt vôùi thoâng leä quoác teá,
ngaøy 22/04/2005 Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam ban haønh Quyeát
ñònh soá 493/2005/QÑ-NHNN veà phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå
xöû lyù ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng ngaân haøng cuûa TCTD. Do ñoù, töø naêm 2005
trôû ñi tình hình nôï xaáu taïi Chi nhaùnh ñöôïc ñaùnh giaù theo caùch phaân loaïi môùi nhö
sau:
- 36 - Töø baûng treân ta thaáy nôï xaáu (bao goàm nôï khoanh, nôï chôø xöû lyù, nôï quaù haïn treân 12 thaùng) qua caùc naêm coù khuynh höôùng giaûm daàn vaø chieám tyû leä nhoû trong toång dö nôï, rieâng naêm 2004 tyû leä nôï xaáu giaûm maïnh do moät phaàn Chi nhaùnh chuyeån caùc khoaûn nôï khoanh ñaõ heát thôøi gian khoanh vaøo nôï quaù haïn thoâng thöôøng vaø moät phaàn ñöôïc xöû lyù nôï toàn ñoïng theo chuû tröông cuûa Chính phuû. Nhôø vaäy tyû leä nôï xaáu treân toång dö nôï ñaàu naêm 2004 (0,66%) giaûm daàn vaø chæ chieám tyû troïng 0,26% vaøo cuoái naêm 2004 (töông ñöông giaûm 20 tyû). Neáu thöïc traïng ruûi ro tín duïng ñuùng nhö theo soá lieäu baùo caùo thì hoaït ñoäng cho vay taïi BIDV-HCMC chaúng coù gì ñaùng lo ngaïi caû, tyû leä nôï xaáu ñang ôû möùc lyù töôûng. Nhöng treân thöïc teá, Chi nhaùnh phaûi thöôøng xuyeân gia haïn nôï vôùi soá tieàn treân haøng traêm tyû ñoàng, ñieàu naøy chöùng toû tình hình kinh doanh cuûa khaùch haøng ñang gaëp khoù khaên, khoaûn vay cuûa ngaân haøng ñang coù nguy cô ruûi ro. Do ñoù, phöông phaùp xaùc ñònh nôï xaáu tröôùc naêm 2005 chöa phaûn aùnh ñaày ñuû dö nôï coù vaán ñeà, chöa phaûn aùnh ñuùng thöïc chaát chaát löôïng tín duïng. 2.2.2.2 Phaân tích keát quaû phaân loaïi nôï theo Quyeát ñònh 493 Ñeå ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng tín duïng vaø theo saùt vôùi thoâng leä quoác teá, ngaøy 22/04/2005 Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam ban haønh Quyeát ñònh soá 493/2005/QÑ-NHNN veà phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng ngaân haøng cuûa TCTD. Do ñoù, töø naêm 2005 trôû ñi tình hình nôï xaáu taïi Chi nhaùnh ñöôïc ñaùnh giaù theo caùch phaân loaïi môùi nhö sau:
- 37 -
Baûng 4: Tình hình nôï xaáu cuûa BIDV-HCMC naêm 2005 vaø 6 thaùng ñaàu naêm
2006
31/12/2005 30/06/2006
Phaân loaïi nôï theo 5 nhoùm
Dö nôï (%) trong
toång DN
Dö nôï (%) trong
toång DN
I. Phaân loaïi theo Quyeát ñònh 493
1. Nôï bình thöôøng 4.724 82,4% 6.138 90,3%
2. Nôï caàn chuù yù 294 5,1% 187 2,8%
3. Nôï döôùi tieâu chuaån 337 5,9% 144 2,1%
4. Nôï khoù ñoøi 381 6,6% 114 1,7%
5. Nôï maát voán 0 0% 217 3,1%
Toång GT caùc khoaûn nôï 5.736 100% 6.800 100%
Nôï xaáu: 3+4+5 718 12,5% 475 7%
II. Phaân loaïi tröôùc khi coù Quyeát ñònh 493
Nôï xaáu theo quy ñònh cuõ 2,8% 2,7%
(Nguoàn: Baùo caùo toång keát BIDV-HCMC naêm 2005 vaø sô keát 6 thaùng/2006)
Chaát löôïng tín duïng taïi BIDV-HCMC theo caùch phaân loaïi môùi ñaõ töøng
böôùc boäc loä roõ neùt, tyû leä nôï xaáu trong toång dö nôï tính theo Quyeát ñònh 493 naêm
2005 laø 12,5% cao gaàn 4,5 laàn so vôùi tyû leä nôï xaáu ñöôïc tính theo caùc quy ñònh
tröôùc ñaây (2,8%) vaø ñaõ vöôït quaù möùc quy ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc (döôùi
5% toång dö nôï).
Vieäc so saùnh treân cho thaáy caùch xaùc ñònh nôï xaáu theo Quyeát ñònh 493 gaàn
vôùi thoâng leä quoác teá ñaõ phaàn naøo phaûn aùnh ñuùng thöïc chaát chaát löôïng tín duïng
giuùp cho ngaân haøng ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng ruûi ro tín duïng ñeå coù bieän phaùp
höõu hieäu ngaên ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro tín duïng.
- 37 - Baûng 4: Tình hình nôï xaáu cuûa BIDV-HCMC naêm 2005 vaø 6 thaùng ñaàu naêm 2006 31/12/2005 30/06/2006 Phaân loaïi nôï theo 5 nhoùm Dö nôï (%) trong toång DN Dö nôï (%) trong toång DN I. Phaân loaïi theo Quyeát ñònh 493 1. Nôï bình thöôøng 4.724 82,4% 6.138 90,3% 2. Nôï caàn chuù yù 294 5,1% 187 2,8% 3. Nôï döôùi tieâu chuaån 337 5,9% 144 2,1% 4. Nôï khoù ñoøi 381 6,6% 114 1,7% 5. Nôï maát voán 0 0% 217 3,1% Toång GT caùc khoaûn nôï 5.736 100% 6.800 100% Nôï xaáu: 3+4+5 718 12,5% 475 7% II. Phaân loaïi tröôùc khi coù Quyeát ñònh 493 Nôï xaáu theo quy ñònh cuõ 2,8% 2,7% (Nguoàn: Baùo caùo toång keát BIDV-HCMC naêm 2005 vaø sô keát 6 thaùng/2006) Chaát löôïng tín duïng taïi BIDV-HCMC theo caùch phaân loaïi môùi ñaõ töøng böôùc boäc loä roõ neùt, tyû leä nôï xaáu trong toång dö nôï tính theo Quyeát ñònh 493 naêm 2005 laø 12,5% cao gaàn 4,5 laàn so vôùi tyû leä nôï xaáu ñöôïc tính theo caùc quy ñònh tröôùc ñaây (2,8%) vaø ñaõ vöôït quaù möùc quy ñònh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc (döôùi 5% toång dö nôï). Vieäc so saùnh treân cho thaáy caùch xaùc ñònh nôï xaáu theo Quyeát ñònh 493 gaàn vôùi thoâng leä quoác teá ñaõ phaàn naøo phaûn aùnh ñuùng thöïc chaát chaát löôïng tín duïng giuùp cho ngaân haøng ñaùnh giaù ñuùng thöïc traïng ruûi ro tín duïng ñeå coù bieän phaùp höõu hieäu ngaên ngöøa vaø haïn cheá ruûi ro tín duïng.
- 38 -
Tuy caên cöù ñeå phaân loaïi nôï tröôùc vaø sau khi coù Quyeát ñònh 493 laø khaùc
nhau nhöng nhìn chung tình hình nôï xaáu taïi Chi nhaùnh coù chieàu höôùng gia taêng,
ñieàu naøy phaûn aùnh chaát löôïng tín duïng cuûa Chi nhaùnh ñaõ chöùa ñöïng ruûi ro neân
vieäc xaùc ñònh nguyeân nhaân ñeå coù bieän phaùp xöû lyù vaø haïn cheá ruûi ro trôû neân caáp
thieát.
Error! Not a valid link.
2.3 Keát quaû ñieàu tra nguyeân nhaân gaây ra ruûi ro tín duïng taïi BIDV-HCMC thôøi
gian qua
Ñeå tìm ra caùc nguyeân nhaân chuû yeáu gaây ra ruûi ro tín duïng taïi Chi nhaùnh
Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP HCM noùi rieâng vaø taïi caùc NHTM noùi chung,
taùc giaû ñaõ göûi maãu phieáu ñieàu tra tôùi caùc nhaø laõnh ñaïo, caùc chuyeân vieân ñang
coâng taùc taïi caùc boä phaän tín duïng vaø thaåm ñònh thuoäc BIDV-HCMC vaø caùc ngaân
haøng khaùc treân cuøng ñòa baøn.
2.3.1 Baûng caâu hoûi ñieàu tra:
Maãu caâu hoûi ñieàu tra (Phuï luïc 1) ñöôïc thieát keá theo daïng caâu hoûi traéc
nghieäm ñeå ngöôøi ñöôïc khaûo saùt deã choïn löïa phöông aùn traû lôøi. Caùc yeáu toá cô baûn
laøm aûnh höôûng tôùi yù kieán cuûa ngöôøi traû lôøi ñaõ ñöôïc taùc giaû lieät keâ:
Quy moâ tín duïng khaùc nhau coù aûnh höôûng lôùn tôùi nguyeân nhaân xaûy ra
ruûi ro tín duïng bôûi vì neáu quy moâ nhoû, chuû yeáu phuïc vuï tín duïng tieâu duøng seõ coù
nhöõng nguyeân nhaân xaûy ra ruûi ro khaùc vôùi tín duïng doanh nghieäp vôùi quy moâ lôùn.
Chính vì vaäy baûng caâu hoûi ñaõ chuû yù phaân loaïi:
¾ Quy moâ dö nôï tín duïng taïi phoøng Anh (Chò) laøm vieäc:
Döôùi 100 tyû ñoàng Töø 100 – 500 tyû ñoàng Treân 500 tyû ñoàng
Trình ñoä vaø kinh nghieäm cuûa CBTD laø yeáu toá chuû quan chi phoái nhaän
thöùc veà caùc nguyeân nhaân gaây ra ruûi ro tín duïng. Chính vì vaäy baûng caâu hoûi ñaõ
phaân loaïi:
- 38 - Tuy caên cöù ñeå phaân loaïi nôï tröôùc vaø sau khi coù Quyeát ñònh 493 laø khaùc nhau nhöng nhìn chung tình hình nôï xaáu taïi Chi nhaùnh coù chieàu höôùng gia taêng, ñieàu naøy phaûn aùnh chaát löôïng tín duïng cuûa Chi nhaùnh ñaõ chöùa ñöïng ruûi ro neân vieäc xaùc ñònh nguyeân nhaân ñeå coù bieän phaùp xöû lyù vaø haïn cheá ruûi ro trôû neân caáp thieát. Error! Not a valid link. 2.3 Keát quaû ñieàu tra nguyeân nhaân gaây ra ruûi ro tín duïng taïi BIDV-HCMC thôøi gian qua Ñeå tìm ra caùc nguyeân nhaân chuû yeáu gaây ra ruûi ro tín duïng taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP HCM noùi rieâng vaø taïi caùc NHTM noùi chung, taùc giaû ñaõ göûi maãu phieáu ñieàu tra tôùi caùc nhaø laõnh ñaïo, caùc chuyeân vieân ñang coâng taùc taïi caùc boä phaän tín duïng vaø thaåm ñònh thuoäc BIDV-HCMC vaø caùc ngaân haøng khaùc treân cuøng ñòa baøn. 2.3.1 Baûng caâu hoûi ñieàu tra: Maãu caâu hoûi ñieàu tra (Phuï luïc 1) ñöôïc thieát keá theo daïng caâu hoûi traéc nghieäm ñeå ngöôøi ñöôïc khaûo saùt deã choïn löïa phöông aùn traû lôøi. Caùc yeáu toá cô baûn laøm aûnh höôûng tôùi yù kieán cuûa ngöôøi traû lôøi ñaõ ñöôïc taùc giaû lieät keâ:  Quy moâ tín duïng khaùc nhau coù aûnh höôûng lôùn tôùi nguyeân nhaân xaûy ra ruûi ro tín duïng bôûi vì neáu quy moâ nhoû, chuû yeáu phuïc vuï tín duïng tieâu duøng seõ coù nhöõng nguyeân nhaân xaûy ra ruûi ro khaùc vôùi tín duïng doanh nghieäp vôùi quy moâ lôùn. Chính vì vaäy baûng caâu hoûi ñaõ chuû yù phaân loaïi: ¾ Quy moâ dö nôï tín duïng taïi phoøng Anh (Chò) laøm vieäc:  Döôùi 100 tyû ñoàng  Töø 100 – 500 tyû ñoàng  Treân 500 tyû ñoàng  Trình ñoä vaø kinh nghieäm cuûa CBTD laø yeáu toá chuû quan chi phoái nhaän thöùc veà caùc nguyeân nhaân gaây ra ruûi ro tín duïng. Chính vì vaäy baûng caâu hoûi ñaõ phaân loaïi:
- 39 -
¾ Soá naêm laøm coâng taùc tín duïng ngaân haøng:
Döôùi 3 naêm Töø 3 – 6 naêm Treân 6 naêm
¾ Baèng caáp chuyeân moân cuûa Anh (Chò)
Trung caáp, Cao ñaúng Ñaïi hoïc Treân Ñaïi hoïc
Ñaùnh giaù caùc nguyeân nhaân gaây ra ruûi ro tín duïng laø noäi dung chính cuûa
baûng caâu hoûi ñieàu tra vôùi 26 gôïi yù tôùi tính phoå bieán cuûa caùc nguyeân nhaân theo
thöù töï 1. Khoâng xaûy ra; 2. Ít xaûy ra; 3. Thöôøng xaûy ra. Ngöôøi ñöôïc ñieàu tra chæ
caàn löïa choïn caùc phöông aùn traû lôøi theo quan ñieåm cuûa rieâng mình.
2.3.2 Quy moâ ñieàu tra
Thöïc hieän vieäc khaûo saùt, taùc giaû ñaõ göûi 150 baûng caâu hoûi ñeán taát caû caùc
laõnh ñaïo vaø chuyeân vieân thuoäc caùc phoøng tín duïng, thaåm ñònh vaø quaûn lyù tín
duïng cuûa Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh. Ngoaøi ra,
ñeå xem xeùt möùc ñoä phoå bieán cuûa caùc nguyeân nhaân treân, taùc giaû coøn khaûo saùt
theâm yù kieán cuûa laõnh ñaïo vaø chuyeân vieân thuoäc phoøng tín duïng cuûa caùc ngaân
haøng khaùc nhö Ngaân haøng Ngoaïi thöông TP Hoà Chí Minh, Ngaân haøng TMCP
Quoác teá Vieät Nam, Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín, Ngaân haøng TMCP AÙ
Chaâu, Ngaân haøng TMCP Kyõ Thöông …
2.3.3 Keát quaû ñieàu tra
Soá löôïng phieáu khaûo saùt taùc giaû thu veà laø 109 phieáu, trong ñoù coù 7 phieáu
caùc yù kieán khoâng ñieàn ñaày ñuû ñaõ bò loaïi boû. Soá phieáu hôïp leä laø 102 phieáu ñöôïc
toång hôïp baèng phaàn meàm Excel.
Ñeå xeáp thöù töï möùc ñoä phoå bieán cuûa caùc nguyeân nhaân, moãi moät nguyeân
nhaân ñöôïc tính ñieåm theo nguyeân taéc: tính phoå bieán cuûa nguyeân nhaân theo 3 möùc
khaùc nhau ñöôïc nhaân vôùi heä soá 1,3,5. Toång soá ñieåm cuûa moãi nguyeân nhaân phaûn
aùnh tính phoå bieán veà nguyeân nhaân ñoù. Thöù töï möùc ñoä phoå bieán cuûa caùc nguyeân
- 39 - ¾ Soá naêm laøm coâng taùc tín duïng ngaân haøng:  Döôùi 3 naêm  Töø 3 – 6 naêm  Treân 6 naêm ¾ Baèng caáp chuyeân moân cuûa Anh (Chò)  Trung caáp, Cao ñaúng  Ñaïi hoïc  Treân Ñaïi hoïc  Ñaùnh giaù caùc nguyeân nhaân gaây ra ruûi ro tín duïng laø noäi dung chính cuûa baûng caâu hoûi ñieàu tra vôùi 26 gôïi yù tôùi tính phoå bieán cuûa caùc nguyeân nhaân theo thöù töï 1. Khoâng xaûy ra; 2. Ít xaûy ra; 3. Thöôøng xaûy ra. Ngöôøi ñöôïc ñieàu tra chæ caàn löïa choïn caùc phöông aùn traû lôøi theo quan ñieåm cuûa rieâng mình. 2.3.2 Quy moâ ñieàu tra Thöïc hieän vieäc khaûo saùt, taùc giaû ñaõ göûi 150 baûng caâu hoûi ñeán taát caû caùc laõnh ñaïo vaø chuyeân vieân thuoäc caùc phoøng tín duïng, thaåm ñònh vaø quaûn lyù tín duïng cuûa Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh. Ngoaøi ra, ñeå xem xeùt möùc ñoä phoå bieán cuûa caùc nguyeân nhaân treân, taùc giaû coøn khaûo saùt theâm yù kieán cuûa laõnh ñaïo vaø chuyeân vieân thuoäc phoøng tín duïng cuûa caùc ngaân haøng khaùc nhö Ngaân haøng Ngoaïi thöông TP Hoà Chí Minh, Ngaân haøng TMCP Quoác teá Vieät Nam, Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn Thöông Tín, Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu, Ngaân haøng TMCP Kyõ Thöông … 2.3.3 Keát quaû ñieàu tra Soá löôïng phieáu khaûo saùt taùc giaû thu veà laø 109 phieáu, trong ñoù coù 7 phieáu caùc yù kieán khoâng ñieàn ñaày ñuû ñaõ bò loaïi boû. Soá phieáu hôïp leä laø 102 phieáu ñöôïc toång hôïp baèng phaàn meàm Excel. Ñeå xeáp thöù töï möùc ñoä phoå bieán cuûa caùc nguyeân nhaân, moãi moät nguyeân nhaân ñöôïc tính ñieåm theo nguyeân taéc: tính phoå bieán cuûa nguyeân nhaân theo 3 möùc khaùc nhau ñöôïc nhaân vôùi heä soá 1,3,5. Toång soá ñieåm cuûa moãi nguyeân nhaân phaûn aùnh tính phoå bieán veà nguyeân nhaân ñoù. Thöù töï möùc ñoä phoå bieán cuûa caùc nguyeân