Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Tp.Hồ Chí Minh

7,264
412
84
- 20 -
¾ Khôûi kieän
Trong tröôøng hôïp caàn khôûi kieän, ngaân haøng phaûi khaån tröông hoaøn thieän
ngay caùc thuû tuïc phaùp lyù caàn thieát ñeå khôûi kieän khaùch haøng.
¾ Caùc bieän phaùp khuyeán khích traû nôï
Ngaân haøng coù theå mieãn giaûm moät phaàn laõi suaát, tính laïi laõi, khoâng tính laõi
phaït… ñeå aùp duïng cho caùc khaùch haøng coù thieän chí traû nôï goác.
¾ Xöû lyù baèng quyõ döï phoøng ruûi ro
Veà nguyeân taéc, bieän phaùp naøy chæ ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi caùc khoaûn nôï xaáu
sau khi ngaân haøng ñaõ aùp duïng heát caùc bieän phaùp khaéc phuïc vaø xöû lyù maø vaãn
khoâng thu hoài ñöôïc nôï; hoaëc caùc khoaûn nôï ñaõ phaùt maïi heát taøi saûn nhöng vaãn
coøn cheânh leäch aâm (caû goác vaø laõi); hoaëc caùc khoaûn vay bò ruûi ro do nguyeân nhaân
khaùch quan maø khoâng theå khaéc phuïc ñöôïc.
Ngaân haøng söû duïng quyõ döï phoøng ñeå buø ñaép nhöõng khoaûn ruûi ro tín duïng
xaûy ra laøm laønh maïnh hoùa taøi chính cuûa ngaân haøng chöù khoâng coù nghóa laø xoùa
hoaøn toaøn nôï vay cho khaùch haøng. Ñoái vôùi caùc khoaûn nôï ñöôïc xöû lyù baèng quyõ döï
phoøng ruûi ro seõ ñöôïc chuyeån ra ngoaïi baûng ñeå theo doõi taän thu, ngaân haøng vaãn
phaûi duøng caùc bieän phaùp khaéc phuïc vaø xöû lyù ñeå thu hoài nôï.
1.3 Baøi hoïc kinh nghieäm veà quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa caùc ngaân haøng nöôùc
ngoaøi
1.3.1 Ngaân haøng Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)
Ngaân haøng HSBC hieän taïi coù 9.800 vaên phoøng taïi 77 quoác gia treân theá
giôùi vôùi 253.000 nhaân vieân. Ñaây laø moät trong nhöõng ngaân haøng lôùn nhaát treân theá
giôùi vôùi soá voán theo ñònh giaù cuûa thò tröôøng laø 190 tyû USD. Hoaït ñoäng cuûa ngaân
haøng HSBC cöïc kyø ña daïng vôùi raát nhieàu saûn phaåm cho nhieàu ñoái töôïng khaùch
haøng khaùc nhau, caùc saûn phaåm tín duïng cuûa HSBC hieän vaãn ñang laø caùc saûn
phaåm mang laïi lôïi nhuaän raát cao cho ngaân haøng. Cuoái naêm 2004, soá dö nôï cho
- 20 - ¾ Khôûi kieän Trong tröôøng hôïp caàn khôûi kieän, ngaân haøng phaûi khaån tröông hoaøn thieän ngay caùc thuû tuïc phaùp lyù caàn thieát ñeå khôûi kieän khaùch haøng. ¾ Caùc bieän phaùp khuyeán khích traû nôï Ngaân haøng coù theå mieãn giaûm moät phaàn laõi suaát, tính laïi laõi, khoâng tính laõi phaït… ñeå aùp duïng cho caùc khaùch haøng coù thieän chí traû nôï goác. ¾ Xöû lyù baèng quyõ döï phoøng ruûi ro Veà nguyeân taéc, bieän phaùp naøy chæ ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi caùc khoaûn nôï xaáu sau khi ngaân haøng ñaõ aùp duïng heát caùc bieän phaùp khaéc phuïc vaø xöû lyù maø vaãn khoâng thu hoài ñöôïc nôï; hoaëc caùc khoaûn nôï ñaõ phaùt maïi heát taøi saûn nhöng vaãn coøn cheânh leäch aâm (caû goác vaø laõi); hoaëc caùc khoaûn vay bò ruûi ro do nguyeân nhaân khaùch quan maø khoâng theå khaéc phuïc ñöôïc. Ngaân haøng söû duïng quyõ döï phoøng ñeå buø ñaép nhöõng khoaûn ruûi ro tín duïng xaûy ra laøm laønh maïnh hoùa taøi chính cuûa ngaân haøng chöù khoâng coù nghóa laø xoùa hoaøn toaøn nôï vay cho khaùch haøng. Ñoái vôùi caùc khoaûn nôï ñöôïc xöû lyù baèng quyõ döï phoøng ruûi ro seõ ñöôïc chuyeån ra ngoaïi baûng ñeå theo doõi taän thu, ngaân haøng vaãn phaûi duøng caùc bieän phaùp khaéc phuïc vaø xöû lyù ñeå thu hoài nôï. 1.3 Baøi hoïc kinh nghieäm veà quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi 1.3.1 Ngaân haøng Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Ngaân haøng HSBC hieän taïi coù 9.800 vaên phoøng taïi 77 quoác gia treân theá giôùi vôùi 253.000 nhaân vieân. Ñaây laø moät trong nhöõng ngaân haøng lôùn nhaát treân theá giôùi vôùi soá voán theo ñònh giaù cuûa thò tröôøng laø 190 tyû USD. Hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng HSBC cöïc kyø ña daïng vôùi raát nhieàu saûn phaåm cho nhieàu ñoái töôïng khaùch haøng khaùc nhau, caùc saûn phaåm tín duïng cuûa HSBC hieän vaãn ñang laø caùc saûn phaåm mang laïi lôïi nhuaän raát cao cho ngaân haøng. Cuoái naêm 2004, soá dö nôï cho
- 21 -
vay cuûa ngaân haøng laø 589 tyû USD, thu nhaäp töø laõi tín duïng laø 38 tyû USD. Ñeå coù
theå ñaûm baûo coù moät hoaït ñoäng caáp tín duïng an toaøn vaø hieäu quaû, HSBC ñang aùp
duïng moät heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín duïng vôùi caùc nguyeân taéc vaø chuaån möïc cao
nhaát nhaèm giaûm thieåu toái ña caùc toån thaát cho ngaân haøng.
HSBC luoân ñaûm baûo nguyeân taéc taùch baïch, phaân coâng roõ raøng chöùc naêng
giöõa caùc boä phaän trong quaù trình giaûi quyeát vaø giaùm saùt caùc khoaûn tín duïng
nhaèm quaûn lyù ñoäc laäp caùc ruûi ro rieâng bieät, cuï theå nhö sau:
Stt Coâng vieäc Moâ taû/Yeâu caàu
1 Thieát laäp caùc chính saùch tín
duïng
Xaùc laäp caùc tieâu chuaån cuûa taäp ñoaøn HSBC:
caùc chính saùch tín duïng vaø caùc quy ñònh ñöôïc
ñöa vaøo caåm nang chi tieát aùp duïng chung cho
toaøn taäp ñoaøn.
2 Xaùc laäp vaø kieåm soaùt chính
saùch ñoái vôùi caùc dö nôï tín
duïng lôùn
Chính saùch naøy xaùc ñònh caùc möùc caáp tín duïng
cao nhaát ñoái vôùi töøng loaïi khaùch haøng, nhoùm
khaùch haøng vaø caùc loaïi taäp trung tín duïng khaùc.
Chính saùch naøy ñöôïc thieát laäp vôùi möùc ñoä baûo
thuû hôn so vôùi caùc quy ñònh chuaån möïc hieän
taïi.
3 Ñöa ra caùc ñònh höôùng caáp
tín duïng cho taäp ñoaøn
Xaùc ñònh khaåu vò ruûi ro ñoái vôùi caùc maûng thò
tröôøng, caùc ngaønh ngheà vaø caùc loaïi saûn phaåm
cuï theå. Taát caû caùc chi nhaùnh cuûa taäp ñoaøn caàn
phaûi döïa treân caùc tieâu chuaån luoân ñöôïc caäp
nhaät naøy ñeå trieån khai ñeán töøng nhaân vieân kinh
doanh saûn phaåm tín duïng
4 Taùi thaåm ñònh ñoäc laäp taát caû
caùc khoaûn vay vöôït quaù
quyeàn phaùn quyeát cuûa caùc
chi nhaùnh
Quy trình taùi tuïc caùc haïn möùc vay hoaëc xem
xeùt ñònh kyø khoaûn vay cuõng ñöôïc thöïc hieän nhö
caùc khoaûn vay môùi.
5 Quaûn lyù ruûi ro ñoái vôùi caùc
giao
dòch giöõa taäp ñoaøn vaø caùc
toå chöùc taøi chính khaùc
Traùnh vieäc taäp trung ruûi ro vaøo caùc toå chöùc taøi
chính khaùc.
Vieäc quaûn lyù döïa treân heä thoáng quaûn lyù thoâng
tin taäp trung hoùa cao vaø xöû lyù töï ñoäng.
6 Quaûn lyù ruûi ro giöõa caùc Söû duïng heä thoáng quaûn lyù haïn möùc ruûi ro cuûa
- 21 - vay cuûa ngaân haøng laø 589 tyû USD, thu nhaäp töø laõi tín duïng laø 38 tyû USD. Ñeå coù theå ñaûm baûo coù moät hoaït ñoäng caáp tín duïng an toaøn vaø hieäu quaû, HSBC ñang aùp duïng moät heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín duïng vôùi caùc nguyeân taéc vaø chuaån möïc cao nhaát nhaèm giaûm thieåu toái ña caùc toån thaát cho ngaân haøng. HSBC luoân ñaûm baûo nguyeân taéc taùch baïch, phaân coâng roõ raøng chöùc naêng giöõa caùc boä phaän trong quaù trình giaûi quyeát vaø giaùm saùt caùc khoaûn tín duïng nhaèm quaûn lyù ñoäc laäp caùc ruûi ro rieâng bieät, cuï theå nhö sau: Stt Coâng vieäc Moâ taû/Yeâu caàu 1 Thieát laäp caùc chính saùch tín duïng Xaùc laäp caùc tieâu chuaån cuûa taäp ñoaøn HSBC: caùc chính saùch tín duïng vaø caùc quy ñònh ñöôïc ñöa vaøo caåm nang chi tieát aùp duïng chung cho toaøn taäp ñoaøn. 2 Xaùc laäp vaø kieåm soaùt chính saùch ñoái vôùi caùc dö nôï tín duïng lôùn Chính saùch naøy xaùc ñònh caùc möùc caáp tín duïng cao nhaát ñoái vôùi töøng loaïi khaùch haøng, nhoùm khaùch haøng vaø caùc loaïi taäp trung tín duïng khaùc. Chính saùch naøy ñöôïc thieát laäp vôùi möùc ñoä baûo thuû hôn so vôùi caùc quy ñònh chuaån möïc hieän taïi. 3 Ñöa ra caùc ñònh höôùng caáp tín duïng cho taäp ñoaøn Xaùc ñònh khaåu vò ruûi ro ñoái vôùi caùc maûng thò tröôøng, caùc ngaønh ngheà vaø caùc loaïi saûn phaåm cuï theå. Taát caû caùc chi nhaùnh cuûa taäp ñoaøn caàn phaûi döïa treân caùc tieâu chuaån luoân ñöôïc caäp nhaät naøy ñeå trieån khai ñeán töøng nhaân vieân kinh doanh saûn phaåm tín duïng 4 Taùi thaåm ñònh ñoäc laäp taát caû caùc khoaûn vay vöôït quaù quyeàn phaùn quyeát cuûa caùc chi nhaùnh Quy trình taùi tuïc caùc haïn möùc vay hoaëc xem xeùt ñònh kyø khoaûn vay cuõng ñöôïc thöïc hieän nhö caùc khoaûn vay môùi. 5 Quaûn lyù ruûi ro ñoái vôùi caùc giao dòch giöõa taäp ñoaøn vaø caùc toå chöùc taøi chính khaùc Traùnh vieäc taäp trung ruûi ro vaøo caùc toå chöùc taøi chính khaùc. Vieäc quaûn lyù döïa treân heä thoáng quaûn lyù thoâng tin taäp trung hoùa cao vaø xöû lyù töï ñoäng. 6 Quaûn lyù ruûi ro giöõa caùc Söû duïng heä thoáng quaûn lyù haïn möùc ruûi ro cuûa
- 22 -
quoác gia töøng quoác gia coù tính taäp trung cao döïa treân caùc
thôøi haïn cho vay vaø caùc loaïi hình kinh doanh
ñoái vôùi dö nôï tín duïng phaùt sinh taïi moãi quoác
gia.
7 Quaûn lyù ruûi ro ñoái vôùi moät
soá ngaønh ñaëc bieät
Caùc ngaønh ngheà ñöôïc quan taâm vaø giaùm saùt
ñaëc bieät laø ngaønh vaän chuyeån haøng haûi, haøng
khoâng, vieãn thoâng, saûn xuaát xe hôi, baûo hieåm,
kinh doanh baát ñoäng saûn. Ñoái vôùi caùc ngaønh
naøy, taäp ñoaøn ñöa ra nhieàu haïn cheá ñeå giaûm
thieåu ruûi ro.
8 Quaûn lyù vaø phaùt trieån heä
thoáng ñaùnh giaù tín duïng
Heä thoáng naøy saép xeáp caùc khoaûn tín duïng vaøo
töøng nhoùm ñeå coù theå xaùc ñònh caùc ruûi ro ñaëc
thuø töø ñoù coù bieän phaùp quaûn trò ruûi ro hieäu quaû.
Hieän nay, toång dö nôï tín duïng noäi vaø ngoaïi
baûng cuûa taäp ñoaøn ñöôïc chia laøm 22 nhoùm ñeå
coù theå phaân tích xu höôùng ruûi ro moät caùch trung
thöïc nhaát. Heä thoáng ñaùnh giaù naøy döïa treân caùc
coâng cuï taäp hôïp thoâng tin toaøn caàu coù tính laâu
daøi. Vieäc ñaùnh giaù caùc khoaûn tín duïng hieän nay
ñöôïc thöïc hieän moät caùch töï ñoäng hoùa raát nhieàu
döïa treân caùc coâng cuï phaân tích ñaùnh giaù maïnh
vaø cô sôû döõ lieäu doài daøo. Caùc ñaùnh giaù töï ñoäng
naøy sau ñoù cuõng ñöôïc xem xeùt vaø pheâ duyeät
laïi. Vieäc ñaùnh giaù naøy ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc
theo ñònh kyø. Döïa treân caùc ñaùnh giaù naøy maø taäp
ñoaøn ñöa ra caùc möùc döï phoøng thích hôïp ñoái
vôùi töøng nhoùm tín duïng.
Ñoái vôùi caùc nhoùm tín duïng maø taäp ñoaøn khoâng
coù nhieàu thoâng tin ñeå ño löôøng ruûi ro thì hoï aùp
duïng caùc möùc döï phoøng raát cao cho caùc toån thaát
coù theå xaûy ra trong töông lai.
Ñoái vôùi caùc khoaûn tín duïng hoaøn toaøn chöa coù
thoâng tin döõ lieäu phaân tích hoaëc coù caùc daáu
hieäu khoâng toát thì ñöôïc ñaùnh giaù töøng tröôøng
hôïp thoâng qua caùc yeáu toá:
- Toång haïn möùc tín duïng noäi vaø ngoaïi baûng
cung caáp cho khaùch haøng.
- Möùc ñoä nhaïy caûm cuûa ngaønh ngheà maø khaùch
- 22 - quoác gia töøng quoác gia coù tính taäp trung cao döïa treân caùc thôøi haïn cho vay vaø caùc loaïi hình kinh doanh ñoái vôùi dö nôï tín duïng phaùt sinh taïi moãi quoác gia. 7 Quaûn lyù ruûi ro ñoái vôùi moät soá ngaønh ñaëc bieät Caùc ngaønh ngheà ñöôïc quan taâm vaø giaùm saùt ñaëc bieät laø ngaønh vaän chuyeån haøng haûi, haøng khoâng, vieãn thoâng, saûn xuaát xe hôi, baûo hieåm, kinh doanh baát ñoäng saûn. Ñoái vôùi caùc ngaønh naøy, taäp ñoaøn ñöa ra nhieàu haïn cheá ñeå giaûm thieåu ruûi ro. 8 Quaûn lyù vaø phaùt trieån heä thoáng ñaùnh giaù tín duïng Heä thoáng naøy saép xeáp caùc khoaûn tín duïng vaøo töøng nhoùm ñeå coù theå xaùc ñònh caùc ruûi ro ñaëc thuø töø ñoù coù bieän phaùp quaûn trò ruûi ro hieäu quaû. Hieän nay, toång dö nôï tín duïng noäi vaø ngoaïi baûng cuûa taäp ñoaøn ñöôïc chia laøm 22 nhoùm ñeå coù theå phaân tích xu höôùng ruûi ro moät caùch trung thöïc nhaát. Heä thoáng ñaùnh giaù naøy döïa treân caùc coâng cuï taäp hôïp thoâng tin toaøn caàu coù tính laâu daøi. Vieäc ñaùnh giaù caùc khoaûn tín duïng hieän nay ñöôïc thöïc hieän moät caùch töï ñoäng hoùa raát nhieàu döïa treân caùc coâng cuï phaân tích ñaùnh giaù maïnh vaø cô sôû döõ lieäu doài daøo. Caùc ñaùnh giaù töï ñoäng naøy sau ñoù cuõng ñöôïc xem xeùt vaø pheâ duyeät laïi. Vieäc ñaùnh giaù naøy ñöôïc thöïc hieän lieân tuïc theo ñònh kyø. Döïa treân caùc ñaùnh giaù naøy maø taäp ñoaøn ñöa ra caùc möùc döï phoøng thích hôïp ñoái vôùi töøng nhoùm tín duïng. Ñoái vôùi caùc nhoùm tín duïng maø taäp ñoaøn khoâng coù nhieàu thoâng tin ñeå ño löôøng ruûi ro thì hoï aùp duïng caùc möùc döï phoøng raát cao cho caùc toån thaát coù theå xaûy ra trong töông lai. Ñoái vôùi caùc khoaûn tín duïng hoaøn toaøn chöa coù thoâng tin döõ lieäu phaân tích hoaëc coù caùc daáu hieäu khoâng toát thì ñöôïc ñaùnh giaù töøng tröôøng hôïp thoâng qua caùc yeáu toá: - Toång haïn möùc tín duïng noäi vaø ngoaïi baûng cung caáp cho khaùch haøng. - Möùc ñoä nhaïy caûm cuûa ngaønh ngheà maø khaùch
- 23 -
haøng ñang hoaït ñoäng vaø khaû naêng thoaùt khoûi
khoù khaên khi gaëp phaûi ñeå coù theå taïo doøng tieàn
thanh toaùn caùc khoaûn tín duïng.
- Tieàn thu veà ñöôïc khi khaùch haøng bò phaù
saûn/giaûi theå.
- Söï cam keát hoã trôï taøi chính cuûa caùc ngaân haøng
vaø baïn haøng.
- Tieàn coù theå thu hoài neáu phaùt maõi taøi saûn
- Khaû naêng khaùch haøng thu ñöôïc ngoaïi teä trong
tröôøng hôïp khaùch haøng vay baèng ngoaïi teä.
- Khaû naêng baùn khoaûn tín duïng naøy cho toå chöùc
khaùc.
Ngoaøi ra, caùc möùc döï phoøng khaùc nhau coøn
ñöôïc thieát laäp döïa treân ruûi ro cuûa caùc quoác gia
khaùc nhau.
9 Ñaùnh giaù keát quaû vaø hieäu
quaû trong coâng taùc caáp tín
duïng cuûa caùc ñôn vò kinh
doanh cuûa taäp ñoaøn
Caùc baùo caùo veà chaát löôïng cuûa danh muïc tín
duïng ñöôïc xem xeùt lieân tuïc qua ñoù ñöa ra caùc
yeâu caàu ñieàu chænh thích hôïp ñeå naâng cao hieäu
quaû vaø möùc ñoä an toaøn cuûa danh muïc.
10 Baùo caùo taát caû caùc khía
caïnh cuûa toaøn boä danh muïc
tín duïng cuûa taäp ñoaøn cho
caáp cao nhaát cuûa taäp ñoaøn
- Möùc ñoä taäp trung tín duïng theo ngaønh
- Haïn möùc ruûi ro tín duïng ñoái vôùi caùc khaùch
haøng lôùn
- Toång haïn möùc tín duïng cho caùc thò tröôøng môùi
vaø caùc khoaûn döï phoøng caàn laäp caân xöùng vôùi
möùc ñoä ruûi ro.
- Caùc khoaûn nôï xaáu vaø döï phoøng
- Ñaùnh giaù caùc khoaûn tín duïng cho caùc ngaønh
caàn ñaëc bieät quan taâm: baát ñoäng saûn, vieãn
thoâng, xe hôi, baûo hieåm, haøng haûi, haøng
khoâng…
- Haïn möùc cho caùc quoác gia
- Nguyeân nhaân phaùt sinh caùc khoaûn nôï xaáu
11 Quaûn lyù heä thoáng thoâng tin
döõ lieäu tín duïng
Ñaûm baûo taäp trung hoùa cao nhaát taát caû caùc
thoâng tin tín duïng lieân quan ñeán khaùch haøng vaø
giao dòch tín duïng. Ngoaøi vieäc aùp duïng cho
coâng taùc ñaùnh giaù ruûi ro, heä thoáng naøy coøn hoã
trôï cho coâng taùc caáp tín duïng töï ñoäng.
12 Tö vaán, höôùng daãn cho caùc - Caùc quy ñònh lieân quan ñeán hoaït ñoäng caáp tín
- 23 - haøng ñang hoaït ñoäng vaø khaû naêng thoaùt khoûi khoù khaên khi gaëp phaûi ñeå coù theå taïo doøng tieàn thanh toaùn caùc khoaûn tín duïng. - Tieàn thu veà ñöôïc khi khaùch haøng bò phaù saûn/giaûi theå. - Söï cam keát hoã trôï taøi chính cuûa caùc ngaân haøng vaø baïn haøng. - Tieàn coù theå thu hoài neáu phaùt maõi taøi saûn - Khaû naêng khaùch haøng thu ñöôïc ngoaïi teä trong tröôøng hôïp khaùch haøng vay baèng ngoaïi teä. - Khaû naêng baùn khoaûn tín duïng naøy cho toå chöùc khaùc. Ngoaøi ra, caùc möùc döï phoøng khaùc nhau coøn ñöôïc thieát laäp döïa treân ruûi ro cuûa caùc quoác gia khaùc nhau. 9 Ñaùnh giaù keát quaû vaø hieäu quaû trong coâng taùc caáp tín duïng cuûa caùc ñôn vò kinh doanh cuûa taäp ñoaøn Caùc baùo caùo veà chaát löôïng cuûa danh muïc tín duïng ñöôïc xem xeùt lieân tuïc qua ñoù ñöa ra caùc yeâu caàu ñieàu chænh thích hôïp ñeå naâng cao hieäu quaû vaø möùc ñoä an toaøn cuûa danh muïc. 10 Baùo caùo taát caû caùc khía caïnh cuûa toaøn boä danh muïc tín duïng cuûa taäp ñoaøn cho caáp cao nhaát cuûa taäp ñoaøn - Möùc ñoä taäp trung tín duïng theo ngaønh - Haïn möùc ruûi ro tín duïng ñoái vôùi caùc khaùch haøng lôùn - Toång haïn möùc tín duïng cho caùc thò tröôøng môùi vaø caùc khoaûn döï phoøng caàn laäp caân xöùng vôùi möùc ñoä ruûi ro. - Caùc khoaûn nôï xaáu vaø döï phoøng - Ñaùnh giaù caùc khoaûn tín duïng cho caùc ngaønh caàn ñaëc bieät quan taâm: baát ñoäng saûn, vieãn thoâng, xe hôi, baûo hieåm, haøng haûi, haøng khoâng… - Haïn möùc cho caùc quoác gia - Nguyeân nhaân phaùt sinh caùc khoaûn nôï xaáu 11 Quaûn lyù heä thoáng thoâng tin döõ lieäu tín duïng Ñaûm baûo taäp trung hoùa cao nhaát taát caû caùc thoâng tin tín duïng lieân quan ñeán khaùch haøng vaø giao dòch tín duïng. Ngoaøi vieäc aùp duïng cho coâng taùc ñaùnh giaù ruûi ro, heä thoáng naøy coøn hoã trôï cho coâng taùc caáp tín duïng töï ñoäng. 12 Tö vaán, höôùng daãn cho caùc - Caùc quy ñònh lieân quan ñeán hoaït ñoäng caáp tín
- 24 -
ñôn vò kinh doanh duïng
- Caùc chinh saùch veà moâi tröôøng vaø xaõ hoäi
- Cho ñieåm tín duïng vaø döï phoøng ruûi ro
- Caùc saûn phaåm môùi
- Cung caáp caùc khoùa ñaøo taïo
- Baùo caùo tín duïng
13 Thay maët taäp ñoaøn laøm
vieäc vôùi caùc cô quan höõu
quan
Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán hoaït ñoäng tín duïng
Qua caùc moâ taû treân chuùng ta thaáy :
- HSBC ñang coù hoaït ñoäng caáp tín duïng döïa treân vieäc luoân coá gaéng xaùc ñònh
caùc nôi, ñieåm phaùt sinh ruûi ro, ño löôøng chính xaùc möùc ñoä ruûi ro cuûa caùc
khoaûn, nhoùm haïn möùc tín duïng ñeå coù theå quaûn lyù toát nhaát, ñöa ra chieán löôïc
kinh doanh vaø möùc giaù (laõi suaát) thích hôïp.
- Vieäc aùp duïng thaønh coâng cô cheá quaûn trò ruûi ro tín duïng toaøn caàu cuûa HSBC
döïa treân neàn taûng cuûa heä thoáng cô sôû döõ lieäu quaù khöù vaø coù phaân tích toát.
Ngoaøi ra, HSBC ñaõ vaø ñang aùp duïng caùc phöông thöùc xöû lyù döõ lieäu hieän ñaïi
treân neàn taûng toaùn kinh teá vaø heä thoáng coâng ngheä thoâng tin cao caáp. Beân
caïnh ñoù, söï tuaân thuû cao ñoä cuûa toaøn heä thoáng ñoái vôùi caùc chính saùch tín duïng
cuûa HSBC laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng trong coâng taùc quaûn trò ruûi ro
tín duïng.
- Vai troø cuûa kieåm tra noäi boä trong vieäc raø soaùt tính chaët cheõ, hieäu quaû, thöôøng
xuyeân cuûa heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín duïng ñaõ giuùp cho HSBC luoân naâng cao
ñöôïc chaát löôïng vaø trình ñoä quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa mình.
1.3.2 Ngaân haøng United Overseas Bank (UOB)
Ngaân haøng UOB thaønh laäp naêm 1935, hieän coù 385 vaên phoøng treân 18 quoác
gia vôùi soá voán laø 13,439 tyû SGD, toång dö nôï tín duïng laø 67,98 tyû SGD. Vôùi 70
naêm kinh nghieäm, UOB ñaõ thieát laäp cho mình moät heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín
- 24 - ñôn vò kinh doanh duïng - Caùc chinh saùch veà moâi tröôøng vaø xaõ hoäi - Cho ñieåm tín duïng vaø döï phoøng ruûi ro - Caùc saûn phaåm môùi - Cung caáp caùc khoùa ñaøo taïo - Baùo caùo tín duïng 13 Thay maët taäp ñoaøn laøm vieäc vôùi caùc cô quan höõu quan Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán hoaït ñoäng tín duïng Qua caùc moâ taû treân chuùng ta thaáy : - HSBC ñang coù hoaït ñoäng caáp tín duïng döïa treân vieäc luoân coá gaéng xaùc ñònh caùc nôi, ñieåm phaùt sinh ruûi ro, ño löôøng chính xaùc möùc ñoä ruûi ro cuûa caùc khoaûn, nhoùm haïn möùc tín duïng ñeå coù theå quaûn lyù toát nhaát, ñöa ra chieán löôïc kinh doanh vaø möùc giaù (laõi suaát) thích hôïp. - Vieäc aùp duïng thaønh coâng cô cheá quaûn trò ruûi ro tín duïng toaøn caàu cuûa HSBC döïa treân neàn taûng cuûa heä thoáng cô sôû döõ lieäu quaù khöù vaø coù phaân tích toát. Ngoaøi ra, HSBC ñaõ vaø ñang aùp duïng caùc phöông thöùc xöû lyù döõ lieäu hieän ñaïi treân neàn taûng toaùn kinh teá vaø heä thoáng coâng ngheä thoâng tin cao caáp. Beân caïnh ñoù, söï tuaân thuû cao ñoä cuûa toaøn heä thoáng ñoái vôùi caùc chính saùch tín duïng cuûa HSBC laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng trong coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng. - Vai troø cuûa kieåm tra noäi boä trong vieäc raø soaùt tính chaët cheõ, hieäu quaû, thöôøng xuyeân cuûa heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín duïng ñaõ giuùp cho HSBC luoân naâng cao ñöôïc chaát löôïng vaø trình ñoä quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa mình. 1.3.2 Ngaân haøng United Overseas Bank (UOB) Ngaân haøng UOB thaønh laäp naêm 1935, hieän coù 385 vaên phoøng treân 18 quoác gia vôùi soá voán laø 13,439 tyû SGD, toång dö nôï tín duïng laø 67,98 tyû SGD. Vôùi 70 naêm kinh nghieäm, UOB ñaõ thieát laäp cho mình moät heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín
- 25 -
duïng töông ñoái maïnh ñeå ñaûm baûo hoaït ñoäng tín duïng an toaøn, ñaëc bieät trong giai
ñoaïn UOB ñang thöïc hieän chieán löôïc mua laïi moät soá ngaân haøng ôû caùc nöôùc chaâu
AÙ khaùc. Maëc duø khoâng lôùn maïnh nhö HSBC, nhöng UOB cuõng laø moät trong
nhöõng ngaân haøng haøng ñaàu trong khu vöïc chaâu AÙ.
Heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa UOB ñöôïc thieát laäp nhö sau:
Thieát laäp caùc chính saùch tín
duïng vaø xaùc ñònh caùc thaønh
toá ruûi ro
- Möùc ñoä taäp trung tín duïng
- Caùc loaïi taøi saûn ñaûm baûo
ñöôïc chaáp nhaän vaø möùc ñoä cho
vay
- Möùc cho vay toái ña 1 khaùch
haøng/nhoùm khaùch haøng
- Thôøi haïn toái ña cuûa caùc loaïi
tín duïng
- Xaùc ñònh caùc hoaït ñoäng ruûi ro
cao
Ñaùnh giaù caùc khoaûn tín duïng vaø laäp
döï phoøng ruûi ro
- Ñaùnh giaù caùc khoaûn tín duïng
- Laäp döï phoøng ruûi ro
- Phöông aùn chuyeån nhöôïng/thoaùt ruûi
ro
- Thoâng baùo nôï coù daáu hieäu baát thöôø
n
Ñaùnh giaù danh muïc tín
duïng
- Thieát laäp haïn möùc taäp
trung tín duïng
- Phaân tích möùc ñoä taäp trung
tín duïng
- Kieåm tra thöû khuûng hoaûng
Aùp duïng chuaån möïc quoác
teá
- Nghieân cöùu caùc aûnh höôûng
- Yeâu caàu cuûa cô sôû döõ lieäu
- Naâng caáp heä thoáng
- Ñieàu chænh quy trình tín
duïng
Uûy quyeàn haïn möùc pheâ
duyeät theo caùc tieâu chí
- Caáp baäc chöùc vuï trong heä
thoáng
- Ñaëc ñieåm danh muïc tín
duïng ñang quaûn lyù
- Kinh nghieäm
Ruûi ro cuûa quoác gia
- Laäp haïn möùc ruûi ro tín
duïng cho töøng quoác gia
- Phaân tích ruûi ro cuûa caùc
quoác gia
Chuyeån taûi chính saùch/quy
trình tín duïng
- Huaán luyeän, truyeàn ñaït caùc
chính saùch/quy trình thoâng qua
caùc keânh tröïc tuyeán
- Ñaøo taïo naâng cao kyõ naêng
- 25 - duïng töông ñoái maïnh ñeå ñaûm baûo hoaït ñoäng tín duïng an toaøn, ñaëc bieät trong giai ñoaïn UOB ñang thöïc hieän chieán löôïc mua laïi moät soá ngaân haøng ôû caùc nöôùc chaâu AÙ khaùc. Maëc duø khoâng lôùn maïnh nhö HSBC, nhöng UOB cuõng laø moät trong nhöõng ngaân haøng haøng ñaàu trong khu vöïc chaâu AÙ. Heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa UOB ñöôïc thieát laäp nhö sau: Thieát laäp caùc chính saùch tín duïng vaø xaùc ñònh caùc thaønh toá ruûi ro - Möùc ñoä taäp trung tín duïng - Caùc loaïi taøi saûn ñaûm baûo ñöôïc chaáp nhaän vaø möùc ñoä cho vay - Möùc cho vay toái ña 1 khaùch haøng/nhoùm khaùch haøng - Thôøi haïn toái ña cuûa caùc loaïi tín duïng - Xaùc ñònh caùc hoaït ñoäng ruûi ro cao Ñaùnh giaù caùc khoaûn tín duïng vaø laäp döï phoøng ruûi ro - Ñaùnh giaù caùc khoaûn tín duïng - Laäp döï phoøng ruûi ro - Phöông aùn chuyeån nhöôïng/thoaùt ruûi ro - Thoâng baùo nôï coù daáu hieäu baát thöôø n Ñaùnh giaù danh muïc tín duïng - Thieát laäp haïn möùc taäp trung tín duïng - Phaân tích möùc ñoä taäp trung tín duïng - Kieåm tra thöû khuûng hoaûng Aùp duïng chuaån möïc quoác teá - Nghieân cöùu caùc aûnh höôûng - Yeâu caàu cuûa cô sôû döõ lieäu - Naâng caáp heä thoáng - Ñieàu chænh quy trình tín duïng Uûy quyeàn haïn möùc pheâ duyeät theo caùc tieâu chí - Caáp baäc chöùc vuï trong heä thoáng - Ñaëc ñieåm danh muïc tín duïng ñang quaûn lyù - Kinh nghieäm Ruûi ro cuûa quoác gia - Laäp haïn möùc ruûi ro tín duïng cho töøng quoác gia - Phaân tích ruûi ro cuûa caùc quoác gia Chuyeån taûi chính saùch/quy trình tín duïng - Huaán luyeän, truyeàn ñaït caùc chính saùch/quy trình thoâng qua caùc keânh tröïc tuyeán - Ñaøo taïo naâng cao kyõ naêng
- 26 -
Heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa UOB ñöôïc xaây döïng döïa treân söï tuaân
thuû caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa coâng taùc quaûn trò ruûi ro. Söï thaønh coâng trong coâng
taùc quaûn trò ruûi ro cuûa UOB ñöôïc döïa treân caùc ñieåm sau:
- Xaùc ñònh ñöôïc ñaày ñuû caùc ñieåm coù theå phaùt sinh ruûi ro trong hoaït ñoäng tín
duïng ñeå coù caùc quy trình xöû lyù phuø hôïp ñaûm baûo tính hieäu quaû vaø an toaøn.
- Caùc chính saùch vaø quy trình cuûa UOB ñöôïc trình baøy raát deã hieåu, taäp hôïp
thaønh caåm nang vaø ñöôïc truyeàn ñaït lieân tuïc cho taát caû caùc thaønh vieân lieân
quan cuûa heä thoáng.
- Ñaëc bieät ñeà cao coâng taùc ñaøo taïo trình ñoä nhaân vieân.
- Tính tuaân thuû raát cao cuûa caùc thaønh vieân cuûa UOB ñoái vôùi caùc quy ñònh, chính
saùch tín duïng cuûa ngaân haøng vaø Ngaân haøng Trung Öông.
- Heä thoáng thoâng tin khaùch haøng ñöôïc taäp trung hoùa toái ña vaø ñöôïc chia seû cho
toaøn heä thoáng. Ñaây cuõng laø nguoàn thoâng tin cho vieäc ñònh löôïng möùc ñoä ruûi
ro cuûa danh muïc tín duïng.
- Vieäc phaân chia caùn boä quaûn lyù theo nhoùm khaùch haøng, nhoùm ngaønh ngheà ñaït
ñeán trình ñoä chuyeân moân hoùa cao, giaûm thieåu toái ña ruûi ro do haïn cheá veà kieán
thöùc ngaønh ngheà cuûa caùn boä kinh doanh saûn phaåm tín duïng.
- Vieäc phaân quyeàn pheâ duyeät cho caùn boä ñöôïc xem xeùt raát kyõ löôõng vaø thuû tuïc
uûy quyeàn ñeàu mang tính phaùp lyù raát cao (coù qua coâng chöùng Nhaø nöôùc) ñeå
ñaûm baûo ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn nhaän thöùc ñöôïc quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa
mình.
- Heä thoáng caûnh baùo caùc daáu hieäu baát thöôøng cuûa caùc khoaûn tín duïng ñöôïc vaän
duïng maïnh meõ ñeå coù theå coù nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc kòp thôøi traùnh toån
thaát xaûy ra.
- 26 - Heä thoáng quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa UOB ñöôïc xaây döïng döïa treân söï tuaân thuû caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa coâng taùc quaûn trò ruûi ro. Söï thaønh coâng trong coâng taùc quaûn trò ruûi ro cuûa UOB ñöôïc döïa treân caùc ñieåm sau: - Xaùc ñònh ñöôïc ñaày ñuû caùc ñieåm coù theå phaùt sinh ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng ñeå coù caùc quy trình xöû lyù phuø hôïp ñaûm baûo tính hieäu quaû vaø an toaøn. - Caùc chính saùch vaø quy trình cuûa UOB ñöôïc trình baøy raát deã hieåu, taäp hôïp thaønh caåm nang vaø ñöôïc truyeàn ñaït lieân tuïc cho taát caû caùc thaønh vieân lieân quan cuûa heä thoáng. - Ñaëc bieät ñeà cao coâng taùc ñaøo taïo trình ñoä nhaân vieân. - Tính tuaân thuû raát cao cuûa caùc thaønh vieân cuûa UOB ñoái vôùi caùc quy ñònh, chính saùch tín duïng cuûa ngaân haøng vaø Ngaân haøng Trung Öông. - Heä thoáng thoâng tin khaùch haøng ñöôïc taäp trung hoùa toái ña vaø ñöôïc chia seû cho toaøn heä thoáng. Ñaây cuõng laø nguoàn thoâng tin cho vieäc ñònh löôïng möùc ñoä ruûi ro cuûa danh muïc tín duïng. - Vieäc phaân chia caùn boä quaûn lyù theo nhoùm khaùch haøng, nhoùm ngaønh ngheà ñaït ñeán trình ñoä chuyeân moân hoùa cao, giaûm thieåu toái ña ruûi ro do haïn cheá veà kieán thöùc ngaønh ngheà cuûa caùn boä kinh doanh saûn phaåm tín duïng. - Vieäc phaân quyeàn pheâ duyeät cho caùn boä ñöôïc xem xeùt raát kyõ löôõng vaø thuû tuïc uûy quyeàn ñeàu mang tính phaùp lyù raát cao (coù qua coâng chöùng Nhaø nöôùc) ñeå ñaûm baûo ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn nhaän thöùc ñöôïc quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa mình. - Heä thoáng caûnh baùo caùc daáu hieäu baát thöôøng cuûa caùc khoaûn tín duïng ñöôïc vaän duïng maïnh meõ ñeå coù theå coù nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc kòp thôøi traùnh toån thaát xaûy ra.
- 27 -
- Hoaït ñoäng “kieåm tra thöû khuûng hoaûng” ñöôïc thöïc hieän taïi nhöõng thôøi ñieåm
neàn kinh teá coù daáu hieäu baát oån ñeå löôïng hoùa ruûi ro chính xaùc trong töøng thôøi
kyø vaø coù bieän phaùp phoøng choáng, döï phoøng ruûi ro, chính saùch giaù phuø hôïp.
- Hoaït ñoäng kieåm tra noäi boä vôùi phöông thöùc kieåm tra baát ngôø ñang ñöôïc duy
trì moät caùch raát hieäu quaû ñaûm baûo tính tuaân thuû tuyeät ñoái trong heä thoáng.
1.3.3 Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam
- Chính saùch vaø quy trình cuûa ngaân haøng phaûi ñoàng boä, roõ raøng, haïn cheá vieäc
thay ñoåi thöôøng xuyeân ñeå nhaân vieân naém vöõng ñöôïc toaøn boä caùc quy ñònh cuûa
ngaân haøng.
- Caàn öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi trong löu tröõ thoâng tin veà quan heä vay voán
cuûa töøng khaùch haøng ñeå giuùp ngaân haøng deã daøng khai thaùc thoâng tin tín duïng
trong quaù khöù khi taùi laäp quan heä tín duïng, caäp nhaät thoâng tin veà caùc ngaønh
ngheà khaùc nhau ñeå döï baùo ñöôïc ruûi ro ñoái vôùi töøng ngaønh ngheà ñang cho vay
cuûa ngaân haøng.
- Chuù troïng ñeán coâng taùc kieåm tra noäi boä ñeå phaùt hieän, chaán chænh vaø xöû lyù kòp
thôøi caùc sai phaïm sau cho vay.
- Phaân coâng CBTD phuï traùch caùc nhoùm khaùch haøng rieâng bieät theo ngaønh ngheà
nhaèm mang laïi söï hieåu bieát toát nhaát cho CBTD ñeå coù theå phuïc vuï khaùch haøng
toát nhaát vôùi ruûi ro thaáp nhaát.
- Ñaëc bieät quan taâm ñeán coâng taùc ñaøo taïo nghieäp vuï ñeå nhaân vieân naém baét kòp
thôøi nhöõng thay ñoåi trong moâi tröôøng hoaït ñoäng kinh doanh.
- Ñaùnh giaù naêng löïc, ñaïo ñöùc caùn boä tröôùc khi phaân quyeàn pheâ duyeät tín duïng
ñeå ñaûm baûo an toaøn cho hoaït ñoäng ngaân haøng.
- 27 - - Hoaït ñoäng “kieåm tra thöû khuûng hoaûng” ñöôïc thöïc hieän taïi nhöõng thôøi ñieåm neàn kinh teá coù daáu hieäu baát oån ñeå löôïng hoùa ruûi ro chính xaùc trong töøng thôøi kyø vaø coù bieän phaùp phoøng choáng, döï phoøng ruûi ro, chính saùch giaù phuø hôïp. - Hoaït ñoäng kieåm tra noäi boä vôùi phöông thöùc kieåm tra baát ngôø ñang ñöôïc duy trì moät caùch raát hieäu quaû ñaûm baûo tính tuaân thuû tuyeät ñoái trong heä thoáng. 1.3.3 Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam - Chính saùch vaø quy trình cuûa ngaân haøng phaûi ñoàng boä, roõ raøng, haïn cheá vieäc thay ñoåi thöôøng xuyeân ñeå nhaân vieân naém vöõng ñöôïc toaøn boä caùc quy ñònh cuûa ngaân haøng. - Caàn öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi trong löu tröõ thoâng tin veà quan heä vay voán cuûa töøng khaùch haøng ñeå giuùp ngaân haøng deã daøng khai thaùc thoâng tin tín duïng trong quaù khöù khi taùi laäp quan heä tín duïng, caäp nhaät thoâng tin veà caùc ngaønh ngheà khaùc nhau ñeå döï baùo ñöôïc ruûi ro ñoái vôùi töøng ngaønh ngheà ñang cho vay cuûa ngaân haøng. - Chuù troïng ñeán coâng taùc kieåm tra noäi boä ñeå phaùt hieän, chaán chænh vaø xöû lyù kòp thôøi caùc sai phaïm sau cho vay. - Phaân coâng CBTD phuï traùch caùc nhoùm khaùch haøng rieâng bieät theo ngaønh ngheà nhaèm mang laïi söï hieåu bieát toát nhaát cho CBTD ñeå coù theå phuïc vuï khaùch haøng toát nhaát vôùi ruûi ro thaáp nhaát. - Ñaëc bieät quan taâm ñeán coâng taùc ñaøo taïo nghieäp vuï ñeå nhaân vieân naém baét kòp thôøi nhöõng thay ñoåi trong moâi tröôøng hoaït ñoäng kinh doanh. - Ñaùnh giaù naêng löïc, ñaïo ñöùc caùn boä tröôùc khi phaân quyeàn pheâ duyeät tín duïng ñeå ñaûm baûo an toaøn cho hoaït ñoäng ngaân haøng.
- 28 -
KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1
Chöông 1 neâu leân moät soá khaùi nieäm veà ruûi ro tín duïng, caùc nguyeân nhaân
daãn ñeán ruûi ro tín duïng vaø taàm quan troïng cuûa quaûn trò ruûi ro tín duïng trong hoaït
ñoäng ngaân haøng ñeå laøm cô sôû lyù luaän cho vieäc phaân tích, ñaùnh giaù thöïc traïng
coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån
TP Hoà Chí Minh trong thôøi gian qua. Ñoàng thôøi, chöông naøy cuõng ñöa ra moät soá
kinh nghieäm veà quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñeå goùp
phaàn naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi caùc ngaân haøng
thöông maïi noùi chung vaø Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí
Minh noùi rieâng nhaèm taïo tieàn ñeà cho caùc NHTM Vieät Nam gia nhaäp vaøo thò
tröôøng taøi chính ngaân haøng theá giôùi.
- 28 - KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1 Chöông 1 neâu leân moät soá khaùi nieäm veà ruûi ro tín duïng, caùc nguyeân nhaân daãn ñeán ruûi ro tín duïng vaø taàm quan troïng cuûa quaûn trò ruûi ro tín duïng trong hoaït ñoäng ngaân haøng ñeå laøm cô sôû lyù luaän cho vieäc phaân tích, ñaùnh giaù thöïc traïng coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh trong thôøi gian qua. Ñoàng thôøi, chöông naøy cuõng ñöa ra moät soá kinh nghieäm veà quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñeå goùp phaàn naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng quaûn trò ruûi ro tín duïng taïi caùc ngaân haøng thöông maïi noùi chung vaø Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh noùi rieâng nhaèm taïo tieàn ñeà cho caùc NHTM Vieät Nam gia nhaäp vaøo thò tröôøng taøi chính ngaân haøng theá giôùi.
- 29 -
CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG VAØ COÂNG TAÙC QUAÛN TRÒ RUÛI RO
TÍN DUÏNG TAÏI CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT
TRIEÅN TP HOÀ CHÍ MINH
2.1 Giôùi thieäu veà Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí
Minh
2.1.1 Giôùi thieäu sô löôïc veà Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam
Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam (BIDV) ñöôïc thaønh laäp töø
naêm 1957, laø moät trong boán Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh lôùn nhaát ôû
Vieät Nam vaø laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñöôïc xeáp haïng ñaëc bieät.
Hoaït ñoäng truyeàn thoáng cuûa BIDV laø taøi trôï trong lónh vöïc ñaàu tö phaùt
trieån vôùi moät heä thoáng ña ñaïng caùc nghieäp vuï ngaân haøng vaø phi ngaân haøng,
kinh doanh tieàn teä, tín duïng… phuïc vuï caùc khaùch haøng thuoäc moïi thaønh phaàn
kinh teá.
Töø moät Ngaân haøng chuyeân doanh tröïc thuoäc Boä Taøi chính, Ngaân haøng
Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam ñaõ trôû thaønh moät heä thoáng Ngaân haøng lôùn
maïnh vôùi maïng löôùi hoaït ñoäng hôn 100 chi nhaùnh treân toaøn quoác, 3 coâng ty
ñoäc laäp (coâng ty cho thueâ taøi chính, coâng ty chöùng khoaùn, coâng ty quaûn lyù nôï
vaø khai thaùc taøi saûn), 2 trung taâm Ñaøo taïo nghieäp vuï vaø Coâng ngheä thoâng tin,
3 ñôn vò lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi (Coâng ty baûo hieåm Quoác teá QBE, Ngaân
haøng Ngoaïi thöông Laøo, Public Bank Malaysia) vaø huøn voán vôùi nhieàu toå
chöùc tín duïng trong nöôùc.
- 29 - CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG VAØ COÂNG TAÙC QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG TAÏI CHI NHAÙNH NGAÂN HAØNG ÑAÀU TÖ VAØ PHAÙT TRIEÅN TP HOÀ CHÍ MINH 2.1 Giôùi thieäu veà Chi nhaùnh Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån TP Hoà Chí Minh 2.1.1 Giôùi thieäu sô löôïc veà Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam (BIDV) ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1957, laø moät trong boán Ngaân haøng thöông maïi quoác doanh lôùn nhaát ôû Vieät Nam vaø laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñöôïc xeáp haïng ñaëc bieät. Hoaït ñoäng truyeàn thoáng cuûa BIDV laø taøi trôï trong lónh vöïc ñaàu tö phaùt trieån vôùi moät heä thoáng ña ñaïng caùc nghieäp vuï ngaân haøng vaø phi ngaân haøng, kinh doanh tieàn teä, tín duïng… phuïc vuï caùc khaùch haøng thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá. Töø moät Ngaân haøng chuyeân doanh tröïc thuoäc Boä Taøi chính, Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam ñaõ trôû thaønh moät heä thoáng Ngaân haøng lôùn maïnh vôùi maïng löôùi hoaït ñoäng hôn 100 chi nhaùnh treân toaøn quoác, 3 coâng ty ñoäc laäp (coâng ty cho thueâ taøi chính, coâng ty chöùng khoaùn, coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn), 2 trung taâm Ñaøo taïo nghieäp vuï vaø Coâng ngheä thoâng tin, 3 ñôn vò lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi (Coâng ty baûo hieåm Quoác teá QBE, Ngaân haøng Ngoaïi thöông Laøo, Public Bank Malaysia) vaø huøn voán vôùi nhieàu toå chöùc tín duïng trong nöôùc.