Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng để mở rộng cho vay các DNNVV tại ngân hàng No & PTNT Việt Nam

3,325
504
111
71
Phaûi thöïc söï trôû thaønh löïc löôïng chuû ñaïo vaø chuû löïc trong vai troø cung
caáp tín duïng cho coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa phaùt trieån noâng nghieäp noâng
thoân phuø hôïp vôùi chính saùch, muïc tieâu cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc. Môû roäng hoaït
ñoäng moät caùch vöõng chaéc, an toaøn, beàn vöõng veà taøi chính, aùp duïng coâng ngheä
thoâng tin hieän ñaïi, cung caáp caùc dòch vuï tieän ích, thuaän lôïi, thoâng thoaùng ñeán
moïi loaïi hình doanh nghieäp …”
Muïc tieâu cuï theå :
Phaùt trieån thöông hieäu vaø vaên hoùa doanh nghieäp cuûa NHNo &
PTNTVN; töøng böôùc ñöa NHNo & PTNTVN trôû thaønh “löïa choïn soá moät” ñoái
vôùi khaùch haøng hoä saûn xuaát, DNNVV, trang traïi, HTX taïi caùc ñòa baøn noâng
nghieäp, noâng thoân vaø laø “Ngaân haøng chaáp nhaän ñöôïc” ñoái vôùi khaùch haøng lôùn,
DNNVV, daân cö coù thu nhaäp cao taïi caùc khu vöïc ñoâ thò, khu coâng nghieäp
Moät soá chæ tieâu cuï theå ñeán naêm 2010 :
- Dö nôï tín duïng DNNVV ñaït 140-160 ngaøn tyû ñoàng, chieám 40% toång
dö nôï .
- Dö nôï cho thueâ taøi chính ñaït 10.000 tyû ñoàng vaøo naêm 2010.
- Tyû leä nôï xaáu <4%.
- Ñeán naêm 2010, quan heä tín duïng vaø cung caáp dòch vuï cho khoaûng
150.000 DNNVV (chieám khoaûng 30% soá doanh nghieäp cuûa caû nöôùc, döï kieán
2010 caû nöôùc coù khoaûng 500.000 DNNVV).
- Cung caáp ñaày ñuû caùc saûn phaåm dòch vuï hieän ñaïi cho khaùch haøng
DNNVV : Tín duïng, baûo laõnh, bao thanh toùan, thaáu chi, cho thueâ taøi chính,
goùp voán, dòch vuï ngoïai teä, thanh toaùn trong nöôùc; quoác teá, internet banking,
theû , seùc, tö vaán, quaûn lyù taøi saûn, baûo hieåm, dòch vuï ngaân quyõ
71 “Phaûi thöïc söï trôû thaønh löïc löôïng chuû ñaïo vaø chuû löïc trong vai troø cung caáp tín duïng cho coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa phaùt trieån noâng nghieäp noâng thoân phuø hôïp vôùi chính saùch, muïc tieâu cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc. Môû roäng hoaït ñoäng moät caùch vöõng chaéc, an toaøn, beàn vöõng veà taøi chính, aùp duïng coâng ngheä thoâng tin hieän ñaïi, cung caáp caùc dòch vuï tieän ích, thuaän lôïi, thoâng thoaùng ñeán moïi loaïi hình doanh nghieäp …” Muïc tieâu cuï theå : “Phaùt trieån thöông hieäu vaø vaên hoùa doanh nghieäp cuûa NHNo & PTNTVN; töøng böôùc ñöa NHNo & PTNTVN trôû thaønh “löïa choïn soá moät” ñoái vôùi khaùch haøng hoä saûn xuaát, DNNVV, trang traïi, HTX taïi caùc ñòa baøn noâng nghieäp, noâng thoân vaø laø “Ngaân haøng chaáp nhaän ñöôïc” ñoái vôùi khaùch haøng lôùn, DNNVV, daân cö coù thu nhaäp cao taïi caùc khu vöïc ñoâ thò, khu coâng nghieäp  Moät soá chæ tieâu cuï theå ñeán naêm 2010 : - Dö nôï tín duïng DNNVV ñaït 140-160 ngaøn tyû ñoàng, chieám 40% toång dö nôï . - Dö nôï cho thueâ taøi chính ñaït 10.000 tyû ñoàng vaøo naêm 2010. - Tyû leä nôï xaáu <4%. - Ñeán naêm 2010, quan heä tín duïng vaø cung caáp dòch vuï cho khoaûng 150.000 DNNVV (chieám khoaûng 30% soá doanh nghieäp cuûa caû nöôùc, döï kieán 2010 caû nöôùc coù khoaûng 500.000 DNNVV). - Cung caáp ñaày ñuû caùc saûn phaåm dòch vuï hieän ñaïi cho khaùch haøng DNNVV : Tín duïng, baûo laõnh, bao thanh toùan, thaáu chi, cho thueâ taøi chính, goùp voán, dòch vuï ngoïai teä, thanh toaùn trong nöôùc; quoác teá, internet banking, theû , seùc, tö vaán, quaûn lyù taøi saûn, baûo hieåm, dòch vuï ngaân quyõ
72
3.4. Caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc quaûn trò ruûi ro tín duïng trong cho
vay caùc DNNVV ôû NHNo & PTNT VN :
Giaûi phaùp veà nguoàn voán
- Phaùt trieån ña daïng caùc saûn phaåm huy ñoäng voán, keát hôïp môû roäng maøng
löôùi vaø naâng cao chaát löôïng dòch vuï, taïo ra nguoàn voán chi phí thaáp thôøi gian daøi
ñeå ñaàu tö trung daøi haïn cho caùc DNNVV
- Caân ñoái tyû leä voán coá ñònh haøng naêm daønh cho ñaàu tö khaùch haøng
DNNVV treân cô sôû chieán löôïc vaø muïc tieâu chung haøng naêm.
3.4.1. Xaây döïng ñöôïc chính saùch tín duïng roû raøng thoáng nhaát theo caùc thoâng
leä quoác teá vaø hieäu quaû ñoái vôùi caùc DNNVV, cho pheùp cho vay treân cô sôû quy
cheá meàm deûo veà taøi saûn theá chaáp vaø ñònh giaù treân cô sôû ruûi ro, ñeå :
khuyeán khích caùc DNNVV tieáp caän nguoàn voán tín duïng, coù theå thaønh laäp
rieâng moät boä phaän chuyeân traùch ôû TSC ñeå taäp trung chæ ñaïo quaûn lyù vieäc cho vay
ñoái caùc SMEs.
Caûi tieán vaø ñôn giaûn caùc thuû tuïc khi caáp tín duïng cho caùc DNNVV
3.4.2. Xaây döïng heä thoáng chaám ñieåm vaø xeáp haïng tín duïng phuø hôïp vôùi phaân
khuùc thò tröôøng laø caùc DNNVV theo caùc chuaån möïc quoác teá : gaén vôùi coâng
ngheä tin hoïc, ñaõm baûo tính thoáng nhaát, coâng khai, minh baïch trong ñoù caàn chuù
troïng yeáu toá veà baûn thaân chuû doanh nghieäp hôn laø caùc chæ soá taøi chính vaø caàn
phaûi linh hoïat ñôn giaûn, töø ñoù nhaèm :
Giaûm thôøi gian vaø chi phí cho vay
Cho pheùp ngaân haøng xaây döïng quy trình thaåm ñònh voán vay chaéc chaén hôn,
giaûm thieåu ruûi ro tín duïng
Giaûm bôùt söï phuï thuoäc cuûa ngaân haøng vaøo taøi saûn theá chaáp
72 3.4. Caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc quaûn trò ruûi ro tín duïng trong cho vay caùc DNNVV ôû NHNo & PTNT VN : Giaûi phaùp veà nguoàn voán - Phaùt trieån ña daïng caùc saûn phaåm huy ñoäng voán, keát hôïp môû roäng maøng löôùi vaø naâng cao chaát löôïng dòch vuï, taïo ra nguoàn voán chi phí thaáp thôøi gian daøi ñeå ñaàu tö trung daøi haïn cho caùc DNNVV - Caân ñoái tyû leä voán coá ñònh haøng naêm daønh cho ñaàu tö khaùch haøng DNNVV treân cô sôû chieán löôïc vaø muïc tieâu chung haøng naêm. 3.4.1. Xaây döïng ñöôïc chính saùch tín duïng roû raøng thoáng nhaát theo caùc thoâng leä quoác teá vaø hieäu quaû ñoái vôùi caùc DNNVV, cho pheùp cho vay treân cô sôû quy cheá meàm deûo veà taøi saûn theá chaáp vaø ñònh giaù treân cô sôû ruûi ro, ñeå : • khuyeán khích caùc DNNVV tieáp caän nguoàn voán tín duïng, coù theå thaønh laäp rieâng moät boä phaän chuyeân traùch ôû TSC ñeå taäp trung chæ ñaïo quaûn lyù vieäc cho vay ñoái caùc SMEs. • Caûi tieán vaø ñôn giaûn caùc thuû tuïc khi caáp tín duïng cho caùc DNNVV 3.4.2. Xaây döïng heä thoáng chaám ñieåm vaø xeáp haïng tín duïng phuø hôïp vôùi phaân khuùc thò tröôøng laø caùc DNNVV theo caùc chuaån möïc quoác teá : gaén vôùi coâng ngheä tin hoïc, ñaõm baûo tính thoáng nhaát, coâng khai, minh baïch trong ñoù caàn chuù troïng yeáu toá veà baûn thaân chuû doanh nghieäp hôn laø caùc chæ soá taøi chính vaø caàn phaûi linh hoïat ñôn giaûn, töø ñoù nhaèm : • Giaûm thôøi gian vaø chi phí cho vay • Cho pheùp ngaân haøng xaây döïng quy trình thaåm ñònh voán vay chaéc chaén hôn, giaûm thieåu ruûi ro tín duïng • Giaûm bôùt söï phuï thuoäc cuûa ngaân haøng vaøo taøi saûn theá chaáp
73
Khaùch quan trong quyeát ñònh cho vay.
Xaây döïng ñöôïc caùc khaùch haøng tieàm naêng vôùi cô sôû döõ lieäu thoâng tin chuaån
laø nhaân toá quyeát ñònh ñeán ruûi ro tín duïng.
3.4.3. Hoaøn thieän vaø chaáp haønh nghieâm tuùc quy trình tín duïng ñeå naâng cao chaát
löôïng vaø quaûn trò ruûi ro tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV
Thöïc hieän thoáng nhaát quy trình tín duïng theo trình töï nhö sau:
- Nhaän hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng : Thöïc hieän caùc coâng vieäc saøng loïc sô
boä veà khaùch haøng vay voán nhö ngaân haøng coù chaáp nhaän ñaëc ñieåm vaø tính thoáng
nhaát cuûa ngöôøi ñi vay; ñeà nghò vay cuï theå laø gì, caùc ñeà nghò naøy coù naèm trong
chính saùch cuûa ngaân haøng vaø coù hôïp phaùp hay khoâng…?
- Phaân tích tín duïng (phaân tích, thaåm ñònh khoaûn vay) : Chính laø phaân tích
nguoàn hoøan traû cuûa khoûan vay bao goàm caùc phaân tích : Phaân tích ruûi ro kinh
doanh vaø ruûi ro ngaønh; phaân tích baùo caùo taøi chính; phaân tích luoàng tieàn. Ñaây laø
phaân tích quan troïng nhaát ñoái vôùi caùn boä cho vay do khoûan vay ñang xem xeùt seõ
ñöôïc hoøan traû nhö theá naøo. Thoâng thöôøng ngaân haøng troâng chôø vaøo nguoàn tieàn
thu töø hoïat ñoäng kinh doanh cuûa khaùch haøng, CBTD phaûi ñaûm baûo ñöôïc raèng
khoûan vay phaûi ñöôïc söû duïng ñuùng muïc ñích cho caùc hoïat ñoäng saûn xuaát kinh
doanh cuûa doanh nghieäp, khoâng bò ruùt ra khoûi doanh nghieäp. Ñaây laø nguoàn hoøan
traû haøng ñaàu ñaûm baûo ñöôïc nguoàn thu nôï cuûa ngaân haøng chæ khi trong tröôøng hôïp
khoâng hoøan traû ñöôïc do caùc nguyeân nhaân khaùc thì vieäc baùn caùc taøi saûn theá chaáp
laø nguoàn thu thay theá thöù hai.
- Quyeát ñònh tín duïng : Döïa treân caùc saøng loïc sô boä vaø phaân tích tín duïng
ruùt ra ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh vaø yeáu cuûa ñoái töôïng khaùch haøng vay voán, caùn boä
cho vay seõ quyeát ñònh caáp tín duïng hay khoâng caáp tín duïng vaø ñònh giaù cho
khoûan vay nhö theá naøo?
73 • Khaùch quan trong quyeát ñònh cho vay. • Xaây döïng ñöôïc caùc khaùch haøng tieàm naêng vôùi cô sôû döõ lieäu thoâng tin chuaån laø nhaân toá quyeát ñònh ñeán ruûi ro tín duïng. 3.4.3. Hoaøn thieän vaø chaáp haønh nghieâm tuùc quy trình tín duïng ñeå naâng cao chaát löôïng vaø quaûn trò ruûi ro tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV Thöïc hieän thoáng nhaát quy trình tín duïng theo trình töï nhö sau: - Nhaän hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng : Thöïc hieän caùc coâng vieäc saøng loïc sô boä veà khaùch haøng vay voán nhö ngaân haøng coù chaáp nhaän ñaëc ñieåm vaø tính thoáng nhaát cuûa ngöôøi ñi vay; ñeà nghò vay cuï theå laø gì, caùc ñeà nghò naøy coù naèm trong chính saùch cuûa ngaân haøng vaø coù hôïp phaùp hay khoâng…? - Phaân tích tín duïng (phaân tích, thaåm ñònh khoaûn vay) : Chính laø phaân tích nguoàn hoøan traû cuûa khoûan vay bao goàm caùc phaân tích : Phaân tích ruûi ro kinh doanh vaø ruûi ro ngaønh; phaân tích baùo caùo taøi chính; phaân tích luoàng tieàn. Ñaây laø phaân tích quan troïng nhaát ñoái vôùi caùn boä cho vay do khoûan vay ñang xem xeùt seõ ñöôïc hoøan traû nhö theá naøo. Thoâng thöôøng ngaân haøng troâng chôø vaøo nguoàn tieàn thu töø hoïat ñoäng kinh doanh cuûa khaùch haøng, CBTD phaûi ñaûm baûo ñöôïc raèng khoûan vay phaûi ñöôïc söû duïng ñuùng muïc ñích cho caùc hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, khoâng bò ruùt ra khoûi doanh nghieäp. Ñaây laø nguoàn hoøan traû haøng ñaàu ñaûm baûo ñöôïc nguoàn thu nôï cuûa ngaân haøng chæ khi trong tröôøng hôïp khoâng hoøan traû ñöôïc do caùc nguyeân nhaân khaùc thì vieäc baùn caùc taøi saûn theá chaáp laø nguoàn thu thay theá thöù hai. - Quyeát ñònh tín duïng : Döïa treân caùc saøng loïc sô boä vaø phaân tích tín duïng ruùt ra ñöôïc nhöõng ñieåm maïnh vaø yeáu cuûa ñoái töôïng khaùch haøng vay voán, caùn boä cho vay seõ quyeát ñònh caáp tín duïng hay khoâng caáp tín duïng vaø ñònh giaù cho khoûan vay nhö theá naøo?
74
- Giaùm saùt tín duïng : Giaùm saùt töøng khoûan vay moät caùch thöôøng xuyeân
nhaèm phaùt hieän “Daáu hieäu caûnh baùo sôùm” nhö : Coù söï thay ñoåi baát ngôø trong
ban laõnh ñaïo; chaäm nhaän ñöôïc caùc baùo caùo taøi chính; lieân tuïc yeâu caàu cô caáu laïi
kyø haïn traû nôï, ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc kòp thôøi. Beân caïnh ñoù ngaân haøng cuõng
caàn phaûi giaùm saùt vaø phaân tích toång theå danh muïc tín duïng ñeå phaùt hieän taäp
trung tín duïng seõ daãn ñeán ruûi ro.
- Thanh lyù tín duïng.
Coù theå noùi caùc böôùc trong quy trình tín duïng ñeàu coù taàm quan troïng, neáu
chuùng ta xem nheï, chuû quan, qua loa ñoái vôùi baát cöù khaâu naøo trong quy trình
cuõng ñeàu daãn tôùi haäu quaû ruûi trong tín duïng. Do ñoù CBTD phaûi chaáp haønh
nghieâm tuùc quy trình tín duïng.
3.4.4.Giaùm saùt vaø phaân tích toång theå danh muïc tín duïng ñeå phaùt hieän taäp trung
tín duïng, kieåm soùat thaønh phaàn cuûa danh muïc tín duïng vôùi muïc tieâu ñeà ra; xaùc ñònh
caùc xu höôùng taäp trung tín duïng, gia taêng nôï khoù ñoøi cuûa töøng danh muïc tín duïng;
nhöõng bieán ñoäng veà chaám ñieåm tín duïng vaø xeáp haïng khaùch haøng xaáu daàn ñi…
3.4.5.Phaùt trieån caùc saûn phaåm thueâ mua nhaèm taøi trôï voán cho caùc DNNVV
vôùi caùc yeâu caàu cho vay ñôn giaûn hôn vaø traùnh ñöôïc vaán naïn veà TSTC. Noù coù
taùc duïng thay theá caùc khoûan vay coù baûo ñaûm vaø giaûm ruûi ro cho caùc khoûan taøi trôï
turng haïn ñoái vôùi doanh ghieäp nhoû khoâng coù baùo caùc taøi chính ñöôïc kieåm toùan.
(Hieän nay NHNo & PTNT VN coù 2 coâng ty cho thueâ taøi chính nhöng nguoàn voán
coøn raát haïn cheá.)
3.4.6.Phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï khaùc nhaèm toái öu hoùa ruûi ro vaø doanh
thu nhö : Cung caáp thoâng tin; Cung caáp caùc dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi (Theû,
phone banking, Internetbanking…).
74 - Giaùm saùt tín duïng : Giaùm saùt töøng khoûan vay moät caùch thöôøng xuyeân nhaèm phaùt hieän “Daáu hieäu caûnh baùo sôùm” nhö : Coù söï thay ñoåi baát ngôø trong ban laõnh ñaïo; chaäm nhaän ñöôïc caùc baùo caùo taøi chính; lieân tuïc yeâu caàu cô caáu laïi kyø haïn traû nôï, ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc kòp thôøi. Beân caïnh ñoù ngaân haøng cuõng caàn phaûi giaùm saùt vaø phaân tích toång theå danh muïc tín duïng ñeå phaùt hieän taäp trung tín duïng seõ daãn ñeán ruûi ro. - Thanh lyù tín duïng. Coù theå noùi caùc böôùc trong quy trình tín duïng ñeàu coù taàm quan troïng, neáu chuùng ta xem nheï, chuû quan, qua loa ñoái vôùi baát cöù khaâu naøo trong quy trình cuõng ñeàu daãn tôùi haäu quaû ruûi trong tín duïng. Do ñoù CBTD phaûi chaáp haønh nghieâm tuùc quy trình tín duïng. 3.4.4.Giaùm saùt vaø phaân tích toång theå danh muïc tín duïng ñeå phaùt hieän taäp trung tín duïng, kieåm soùat thaønh phaàn cuûa danh muïc tín duïng vôùi muïc tieâu ñeà ra; xaùc ñònh caùc xu höôùng taäp trung tín duïng, gia taêng nôï khoù ñoøi cuûa töøng danh muïc tín duïng; nhöõng bieán ñoäng veà chaám ñieåm tín duïng vaø xeáp haïng khaùch haøng xaáu daàn ñi… 3.4.5.Phaùt trieån caùc saûn phaåm thueâ mua nhaèm taøi trôï voán cho caùc DNNVV vôùi caùc yeâu caàu cho vay ñôn giaûn hôn vaø traùnh ñöôïc vaán naïn veà TSTC. Noù coù taùc duïng thay theá caùc khoûan vay coù baûo ñaûm vaø giaûm ruûi ro cho caùc khoûan taøi trôï turng haïn ñoái vôùi doanh ghieäp nhoû khoâng coù baùo caùc taøi chính ñöôïc kieåm toùan. (Hieän nay NHNo & PTNT VN coù 2 coâng ty cho thueâ taøi chính nhöng nguoàn voán coøn raát haïn cheá.) 3.4.6.Phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï khaùc nhaèm toái öu hoùa ruûi ro vaø doanh thu nhö : Cung caáp thoâng tin; Cung caáp caùc dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi (Theû, phone banking, Internetbanking…).
75
3.4.7.Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng cho vieäc taøi trôï voán cho caùc SMEs,
Chuù troïng naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc trong xu theá hoäi nhaäp laø yeâu caàu
quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa heä thoáng quaûn lyù ruûi ro tín duïng taïi NHNo&PTNT
VN. Caùc chi nhaùnh NHNo&PTNT caàn chuû ñoäng toå chöùc caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo
nhaèm naâng cao trình ñoä, boå sung vaø caäp nhaät caùc kieán thöùc chuyeân moân nghieäp
vuï, kieán thöùc phaùp luaät, kieán thöùc kinh teá toång hôïp … cho caùn boä tín duïng ñeå coù
nhöõng yeáu toá cô baûn sau:
Hieåu caùc ñaëc ñieåm cuûa DNNVV, caùc vaán ñeà vôùi DNNVV
Khuyeán khích söï khôûi söï vaø taøi trôï caùc DNNVV nhö moät doanh nghieäp.
Baùn cheùo saûn phaåm cho caùc DNNVV
Giaûi quyeát caùc thaéc maéc, khieáu naïi cuûa caùc DNNVV vaø tö vaán cho caùc
DNNVV
3.4.8. Thöïc hieän toát caùc quy ñònh veà ñaûm baûo tieàn vay
Vieäc cho vay coù baûo ñaûm hay khoâng coù baûo ñaûm laø do phaùp luaät quy ñònh
tuyø theo töøng ñoái töôïng hoaëc laø do ngaân haøng cho vay töï quyeát ñònh. Taøi saûn
ñaûm baûo laø cô sôû giuùp ngaân haøng coù khaû naêng thu hoài nôï vay moät khi khaùch
haøng khoâng coù khaû naêng traû nôï ngaân haøng töø nguoàn thöù nhaát.
Trong thöïc teá maëc duø ngaân haøng cho vay coù baûo ñaûm baèng taøi saûn nhöng
vaán ñeà ruûi ro vaãn xaåy ra ñoái vôùi ngaân haøng. Ñoù laø do nguyeân nhaân ngaân haøng
khoâng thöïc hieän toát caùc quy ñònh veà ñaûm tieàn vay hoaëc TSTC coøn bò tranh chaáp,
TSTC khoâng ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm, TSTC bò xuoáng caáp, TSTC khoù baùn,
vieäc xöû lyù TSTC coøn phaûi lieân quan ñeán nhieàu caáp, nhieàu ngaønh …
Ñeå ñaûm baûo haïn cheá toái ña ruûi ro trong tröôøng hôïp cho vay coù baûo ñaûm thì
ngaân haøng phaûi chaáp haønh vaø thöïc hieän nghieâm tuùc caùc quy ñònh veà ñaûm baûo
tieàn vay theo luaät phaùp quy ñònh ñoù laø.
75 3.4.7.Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng cho vieäc taøi trôï voán cho caùc SMEs, Chuù troïng naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc trong xu theá hoäi nhaäp laø yeâu caàu quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa heä thoáng quaûn lyù ruûi ro tín duïng taïi NHNo&PTNT VN. Caùc chi nhaùnh NHNo&PTNT caàn chuû ñoäng toå chöùc caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo nhaèm naâng cao trình ñoä, boå sung vaø caäp nhaät caùc kieán thöùc chuyeân moân nghieäp vuï, kieán thöùc phaùp luaät, kieán thöùc kinh teá toång hôïp … cho caùn boä tín duïng ñeå coù nhöõng yeáu toá cô baûn sau: • Hieåu caùc ñaëc ñieåm cuûa DNNVV, caùc vaán ñeà vôùi DNNVV • Khuyeán khích söï khôûi söï vaø taøi trôï caùc DNNVV nhö moät doanh nghieäp. • Baùn cheùo saûn phaåm cho caùc DNNVV • Giaûi quyeát caùc thaéc maéc, khieáu naïi cuûa caùc DNNVV vaø tö vaán cho caùc DNNVV 3.4.8. Thöïc hieän toát caùc quy ñònh veà ñaûm baûo tieàn vay Vieäc cho vay coù baûo ñaûm hay khoâng coù baûo ñaûm laø do phaùp luaät quy ñònh tuyø theo töøng ñoái töôïng hoaëc laø do ngaân haøng cho vay töï quyeát ñònh. Taøi saûn ñaûm baûo laø cô sôû giuùp ngaân haøng coù khaû naêng thu hoài nôï vay moät khi khaùch haøng khoâng coù khaû naêng traû nôï ngaân haøng töø nguoàn thöù nhaát. Trong thöïc teá maëc duø ngaân haøng cho vay coù baûo ñaûm baèng taøi saûn nhöng vaán ñeà ruûi ro vaãn xaåy ra ñoái vôùi ngaân haøng. Ñoù laø do nguyeân nhaân ngaân haøng khoâng thöïc hieän toát caùc quy ñònh veà ñaûm tieàn vay hoaëc TSTC coøn bò tranh chaáp, TSTC khoâng ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm, TSTC bò xuoáng caáp, TSTC khoù baùn, vieäc xöû lyù TSTC coøn phaûi lieân quan ñeán nhieàu caáp, nhieàu ngaønh … Ñeå ñaûm baûo haïn cheá toái ña ruûi ro trong tröôøng hôïp cho vay coù baûo ñaûm thì ngaân haøng phaûi chaáp haønh vaø thöïc hieän nghieâm tuùc caùc quy ñònh veà ñaûm baûo tieàn vay theo luaät phaùp quy ñònh ñoù laø.
76
- Thöù nhaát, Ngaân haøng phaûi thaønh laäp boä phaän ñònh giaù taøi saûn, boä phaän
naøy phaûi ñoäc laäp vôùi boä phaän cho vay. Caùn boä chuyeân traùch boä phaän ñònh giaù taøi
saûn phaûi ñöôïc trang bò chuyeân moân nghieäp vuï trong linh vöïc thaåm ñònh, ñònh giaù,
phaûi naém ñöôïc tình hình giaù caû thò tröôøng, chính saùch cuûa nhaø nöôùc coù lieân quan.
Tröôøng hôïp ngaân haøng chöa coù boä phaän chuyeân traùch thì tuyø theo thöïc teá coù theå
phaûi thueâ tö vaán ñeå ñaûm baûo haïn cheá ruûi ro trong vieäc thaåm ñònh, xaùc ñònh giaù trò
TSTC.
-Thöù hai, Khi thieát laäp caùc bieän phaùp ñaûm baûo ngaân haøng caàn phaûi xaùc
ñònh roõ caùc quyeàn vaø vieäc chuyeån giao caùc quyeàn veà taøi saûn baûo ñaûm, giuùp cho
ngaân haøng deã daøng xöû lyù taøi saûn sau naøy neáu khaùch haøng khoâng coøn khaû naêng
traû nôï.
- Thöù ba, Ñoái vôùi nhöõng taøi saûn baét buoäc phaûi ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm
thì phaûi ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh, taøi saûn nhaän laøm baûo ñaûm phaûi ñöôïc pheùp
giao dòch vaø coù tính thanh khoaûn cao, ñeå khi xöû lyù deã daøng thu hoài.
- Tuy nhieân, ñeå haïn cheá ruûi ro, khi aùp duïng bieän phaùp cho vay coù baûo ñaûm
baèng taøi saûn. Ngaân haøng khoâng neân tuyeät ñoái hoaù, coi troïng quaù möùc taøi saûn ñaûm
baûo, bôûi leõ muïc ñích hoaït ñoäng cho vay cuûa NH khoâng phaûi chæ laø thu nôï, maø
giuùp khaùch haøng coù voán ñeå duy trì hoaëc môû roäng quy moâ saûn xuaát kinh doanh
mang laïi hieäu quaû kinh teá cho khaùch haøng, cho xaõ hoäi vaø cho chính baûn thaân
ngaân haøng, maø khoâng phaûi baát cöù TSTC naøo cuõng deã daøng baùn ra ñeå ngaân haøng
thu nôï moät caùch kòp thôøi vaø thöïc teá chöùng minh vieäc xöû lyù TSTC ñeå ngaân haøng
thu hoài nôï vay hieän nay ñang gaëp phaûi nhöõng khoù khaên nhaát laø taøi saûn laø baát
ñoäng saûn, giaù trò QSDÑ… Do ñoù, ngaân haøng caàn coù nhaän thöùc ñaày ñuû veà nhöõng
bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng tín duïng baèng taøi saûn, thöïc chaát chæ laø
moät bieän phaùp döï phoøng trong tröôøng hôïp khaùch haøng vay khoâng thöïc hieän nghóa
76 - Thöù nhaát, Ngaân haøng phaûi thaønh laäp boä phaän ñònh giaù taøi saûn, boä phaän naøy phaûi ñoäc laäp vôùi boä phaän cho vay. Caùn boä chuyeân traùch boä phaän ñònh giaù taøi saûn phaûi ñöôïc trang bò chuyeân moân nghieäp vuï trong linh vöïc thaåm ñònh, ñònh giaù, phaûi naém ñöôïc tình hình giaù caû thò tröôøng, chính saùch cuûa nhaø nöôùc coù lieân quan. Tröôøng hôïp ngaân haøng chöa coù boä phaän chuyeân traùch thì tuyø theo thöïc teá coù theå phaûi thueâ tö vaán ñeå ñaûm baûo haïn cheá ruûi ro trong vieäc thaåm ñònh, xaùc ñònh giaù trò TSTC. -Thöù hai, Khi thieát laäp caùc bieän phaùp ñaûm baûo ngaân haøng caàn phaûi xaùc ñònh roõ caùc quyeàn vaø vieäc chuyeån giao caùc quyeàn veà taøi saûn baûo ñaûm, giuùp cho ngaân haøng deã daøng xöû lyù taøi saûn sau naøy neáu khaùch haøng khoâng coøn khaû naêng traû nôï. - Thöù ba, Ñoái vôùi nhöõng taøi saûn baét buoäc phaûi ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm thì phaûi ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh, taøi saûn nhaän laøm baûo ñaûm phaûi ñöôïc pheùp giao dòch vaø coù tính thanh khoaûn cao, ñeå khi xöû lyù deã daøng thu hoài. - Tuy nhieân, ñeå haïn cheá ruûi ro, khi aùp duïng bieän phaùp cho vay coù baûo ñaûm baèng taøi saûn. Ngaân haøng khoâng neân tuyeät ñoái hoaù, coi troïng quaù möùc taøi saûn ñaûm baûo, bôûi leõ muïc ñích hoaït ñoäng cho vay cuûa NH khoâng phaûi chæ laø thu nôï, maø giuùp khaùch haøng coù voán ñeå duy trì hoaëc môû roäng quy moâ saûn xuaát kinh doanh mang laïi hieäu quaû kinh teá cho khaùch haøng, cho xaõ hoäi vaø cho chính baûn thaân ngaân haøng, maø khoâng phaûi baát cöù TSTC naøo cuõng deã daøng baùn ra ñeå ngaân haøng thu nôï moät caùch kòp thôøi vaø thöïc teá chöùng minh vieäc xöû lyù TSTC ñeå ngaân haøng thu hoài nôï vay hieän nay ñang gaëp phaûi nhöõng khoù khaên nhaát laø taøi saûn laø baát ñoäng saûn, giaù trò QSDÑ… Do ñoù, ngaân haøng caàn coù nhaän thöùc ñaày ñuû veà nhöõng bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän hôïp ñoàng tín duïng baèng taøi saûn, thöïc chaát chæ laø moät bieän phaùp döï phoøng trong tröôøng hôïp khaùch haøng vay khoâng thöïc hieän nghóa
77
vuï traû nôï do döï aùn vay voán keùm hieäu quaû naèm ngoaøi khaû naêng döï ñoaùn cuûa ngaân
haøng vaø khaùch haøng.
3.4.9. Hoaøn thieän heä thoáng kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä
Coâng taùc kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä (KTKTNB) ngaøy caøng khaúng ñònh vò
trí, vai troø quan troïng cuûa mình trong coâng taùc quaûn lyù ruûi ro cuûa ngaân haøng, ñaëc
bieät laø trong hoaït ñoäng quaûn lyù ruûi ro tín duïng.
- Hoaït ñoäng KTKTNB phaûi ñaûm baûo tính ñoäc laäp, khaùch quan, haïn cheá
vieäc kieåm tra vieân kieåm tra caùc hoaït ñoäng, caùc boä phaän maø kieåm tra vieân (KTV)
ñoù chòu traùch nhieäm thöïc hieän hoaït ñoäng vaø phaûi thöïc hieän luaân chuyeån KTV noäi
boä…
- ÖÙùng duïng coâng ngheä phuïc vuï cho hoaït ñoäng kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä.
Toùm laïi, hoaït ñoäng KTKTNB laø yeáu toá cô baûn vaø coù aûnh höôûng lôùn ñeán
hieäu quaû, an toaøn hoaït ñoäng kinh doanh neân caàn phaûi quan taâm ñuùng möùc ñeå
kieän toaøn boä maùy, cuõng nhö cô cheá hoaït ñoäng KTKTNB theo ñuùng caùc chuaån
möïc quy ñònh ñeå goùp phaàn haïn cheá toån thaát vaø ruûi ro trong hoaït ñoäng kinh doanh
ngaân haøng noùi chung cuõng nhö trong hoaït ñoäng tín duïng.
3.4.10 Thöïc hieän toát coâng taùc phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng, xöû
lyù ruûi ro tín duïng theo caùc chuaån möïc quoác teá
Ñeå ñaûm baûo taêng tröôûng tín duïng an toaøn, hieäu quaû beàn vöõng, phaûn aùnh
ñuùng thöïc traïng tín duïng, goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, phuø hôïp
vôùi thoâng leä quoác teá, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa UÛy ban Basel veà quaûn trò ruûi ro trong
hoaït ñoäng ngaân haøng, ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ ban haønh moät soá vaên
baûn lieân quan ñeán cô cheá, chính saùch tín duïng cuûa NH nhö :
Quyeát ñònh 127/2005/NHNN –QÑ ngaøy 03/02/2005 ban haønh söûa ñoåi, boå
sung moät soá ñieàu quyeát ñònh 1627/2001/QÑ-NHNN ngaøy 31/12/2001.
77 vuï traû nôï do döï aùn vay voán keùm hieäu quaû naèm ngoaøi khaû naêng döï ñoaùn cuûa ngaân haøng vaø khaùch haøng. 3.4.9. Hoaøn thieän heä thoáng kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä Coâng taùc kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä (KTKTNB) ngaøy caøng khaúng ñònh vò trí, vai troø quan troïng cuûa mình trong coâng taùc quaûn lyù ruûi ro cuûa ngaân haøng, ñaëc bieät laø trong hoaït ñoäng quaûn lyù ruûi ro tín duïng. - Hoaït ñoäng KTKTNB phaûi ñaûm baûo tính ñoäc laäp, khaùch quan, haïn cheá vieäc kieåm tra vieân kieåm tra caùc hoaït ñoäng, caùc boä phaän maø kieåm tra vieân (KTV) ñoù chòu traùch nhieäm thöïc hieän hoaït ñoäng vaø phaûi thöïc hieän luaân chuyeån KTV noäi boä… - ÖÙùng duïng coâng ngheä phuïc vuï cho hoaït ñoäng kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä. Toùm laïi, hoaït ñoäng KTKTNB laø yeáu toá cô baûn vaø coù aûnh höôûng lôùn ñeán hieäu quaû, an toaøn hoaït ñoäng kinh doanh neân caàn phaûi quan taâm ñuùng möùc ñeå kieän toaøn boä maùy, cuõng nhö cô cheá hoaït ñoäng KTKTNB theo ñuùng caùc chuaån möïc quy ñònh ñeå goùp phaàn haïn cheá toån thaát vaø ruûi ro trong hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng noùi chung cuõng nhö trong hoaït ñoäng tín duïng. 3.4.10 Thöïc hieän toát coâng taùc phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng, xöû lyù ruûi ro tín duïng theo caùc chuaån möïc quoác teá Ñeå ñaûm baûo taêng tröôûng tín duïng an toaøn, hieäu quaû beàn vöõng, phaûn aùnh ñuùng thöïc traïng tín duïng, goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi, phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa UÛy ban Basel veà quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng ngaân haøng, ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ ban haønh moät soá vaên baûn lieân quan ñeán cô cheá, chính saùch tín duïng cuûa NH nhö : Quyeát ñònh 127/2005/NHNN –QÑ ngaøy 03/02/2005 ban haønh söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu quyeát ñònh 1627/2001/QÑ-NHNN ngaøy 31/12/2001.
78
Quyeát ñònh 493/2005/NHNN-QÑ ngaøy 22/04/2005 thay theá QÑ
488/2000//QÑ/NHNN5 ngaøy 27/11/2000. Quy ñònh veà vieäc phaân loaïi nôï, trích
laäp quyõ döï phoøng ruûi ro.
Quyeát ñònh 18/2007/QD-NHNN ngaøy 25/04/2007 söûa ñoåi boå sung moät soá
ñieàu cuûa quy ñònh veà phaân loïai nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro
tín duïng trong hoïat ñoäng ngaân haøng ban haønh theo quyeát ñònh 493/2005/QD-
NHNN
Theo ñoù thì , nôï xaáu cuûa TCTD ñöôïc quy ñònh nhö sau:
- “Nôï xaáu” laø caùc khoaûn nôï naèm ôû caùc nhoùm töø 3 – 5 quy ñònh taïi ñieàu 6
hoaëc ñieàu 7 quyeát ñònh 493. Tyû leä nôï xaáu treân toång dö nôï laø tyû leä ñeå ñaùnh giaù
chaát löôïng tín duïng cuûa TCTD. Nôï xaáu ñöôïc hieåu theo nghóa roäng hôn khoâng chæ
laø nhöõng khoûan nôï vay quaù haïn thanh toùan, thanh toùan khoâng ñuùng kyø haïn maø
bao goàm caû nhöõng khoûan vay trong haïn nhöng coù nhöõng daáu hieäu khoâng an toøan
daãn ñeán ruûi ro.
- Vieäc aùp duïng phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro
tín duïng theo quyeát ñònh 493 vaø quyeát ñònh 18 laø phuø hôïp vôùi chuaån möïc quoác
teá, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu quaûn lyù ruûi ro tín duïng. Ñaây laø moät böôùc tieán ban ñaàu
trong tieáp caän an toaøn voán, khoâng chæ nhaèm muïc ñích phaân loaïi nôï maø coøn nhaèm
nhaän bieát, ño löôøng vaø giaùm saùt ruûi ro, ñeå ñaùnh giaù ñuùng chaát löôïng khoûan vay,
khaû naêng thanh toaùn khoûan vay cuûa khaùch haøng vay voán cuõng nhö chaát löôïng tín
duïng cuûa caùc chi nhaùnh vaø cuûa caû heä thoáng. Töø ñoù phaùt hieän sôùm caùc khoûan nôï
coù vaán ñeà, ñaùnh giaù ñuùng möùc ñoä ruûi ro, laøm cô sôû cho vieäc trích laäp döï phoøng
vaø xöû lyù ruûi ro tí duïng theo thoâng leä quoác teá.
78 Quyeát ñònh 493/2005/NHNN-QÑ ngaøy 22/04/2005 thay theá QÑ 488/2000//QÑ/NHNN5 ngaøy 27/11/2000. Quy ñònh veà vieäc phaân loaïi nôï, trích laäp quyõ döï phoøng ruûi ro. Quyeát ñònh 18/2007/QD-NHNN ngaøy 25/04/2007 söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu cuûa quy ñònh veà phaân loïai nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng trong hoïat ñoäng ngaân haøng ban haønh theo quyeát ñònh 493/2005/QD- NHNN Theo ñoù thì , nôï xaáu cuûa TCTD ñöôïc quy ñònh nhö sau: - “Nôï xaáu” laø caùc khoaûn nôï naèm ôû caùc nhoùm töø 3 – 5 quy ñònh taïi ñieàu 6 hoaëc ñieàu 7 quyeát ñònh 493. Tyû leä nôï xaáu treân toång dö nôï laø tyû leä ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng cuûa TCTD. Nôï xaáu ñöôïc hieåu theo nghóa roäng hôn khoâng chæ laø nhöõng khoûan nôï vay quaù haïn thanh toùan, thanh toùan khoâng ñuùng kyø haïn maø bao goàm caû nhöõng khoûan vay trong haïn nhöng coù nhöõng daáu hieäu khoâng an toøan daãn ñeán ruûi ro. - Vieäc aùp duïng phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng theo quyeát ñònh 493 vaø quyeát ñònh 18 laø phuø hôïp vôùi chuaån möïc quoác teá, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu quaûn lyù ruûi ro tín duïng. Ñaây laø moät böôùc tieán ban ñaàu trong tieáp caän an toaøn voán, khoâng chæ nhaèm muïc ñích phaân loaïi nôï maø coøn nhaèm nhaän bieát, ño löôøng vaø giaùm saùt ruûi ro, ñeå ñaùnh giaù ñuùng chaát löôïng khoûan vay, khaû naêng thanh toaùn khoûan vay cuûa khaùch haøng vay voán cuõng nhö chaát löôïng tín duïng cuûa caùc chi nhaùnh vaø cuûa caû heä thoáng. Töø ñoù phaùt hieän sôùm caùc khoûan nôï coù vaán ñeà, ñaùnh giaù ñuùng möùc ñoä ruûi ro, laøm cô sôû cho vieäc trích laäp döï phoøng vaø xöû lyù ruûi ro tí duïng theo thoâng leä quoác teá.
79
- Hieän nay do chöa coù heä thoáng tính ñieåm tín duïng vaø xeáp haïng tín duïng
noäi boä neân NHNo & PTNT chöa phaân loïai ñöôïc caùc khoûan nôï theo ñònh tính
theo caùc quyeát ñònh 493 vaø 18
3.5.Giaûi phaùp töø phía khaùch haøng vay voán - caùc DNNVV
Ñeå coâng taùc quaûn lyù ruûi ro trong hoaït ñoäng cuûa tín duïng ñaït keát quaû toát
ngoaøi caùc giaûi phaùp töø phía ngaân haøng, thì caùc giaûi phaùp töø phía khaùch haøng vay
cuõng heát söùc quan troïng goùp phaàn haïn cheá ruûi ro.
- Caùc DNNVV phaûi töï naâng cao trình ñoä saûn xuaát kinh doanh, trình ñoä
quaûn lyù, kieán thöùc kinh teá thò tröôøng, moät khi coù ñöôïc trình ñoä SXKD, trình ñoä
quaûn lyù toát ñaây laø yeáu toá cô baûn mang laïi hieäu quaû cho nhaø saûn xuaát, taïo ñöôïc
khaû naêng traû nôï cho ngaân haøng.
- Phaûi xaây döïng ñöôïc phöông aùn, döï aùn saûn xuaát kinh doanh khaû thi, cung
caáp caùc thoâng tin, tình hình saûn xuaát, tình hình taøi chính moät caùch ñaày ñuû, chính
xaùc vaø trung thöïc.
- Chaáp haønh haønh nghieâm chænh phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc quy ñònh coù lieân
quan ñeán ngaønh ngheà, saûn xuaát kinh doanh, thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï vôùi nhaø
nöôùc.
- Coù giaûi phaùp ñeå taêng cöôøng voán töï coù, taêng tyû troïng voán töï coù tham gia
vaøo döï aùn, tieát giaûm chi phí hôïp lyù, coù chieán löôïc ñaàu tö chieàu saâu, ñoåi môùi daây
chuyeàn coâng ngheä, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, haï giaù thaønh, taêng khaû naêng
caïnh tranh.
- Naâng cao tính töï chuû, töï chòu traùch nhieäm cuûa khaùch haøng vay voán, vieäc
vay voán, söû duïng voán vay laø phaûi xuaát phaùt töø thöïc teá, töø nhu caàu caàn thieát cuûa
doanh nghieäp, toå chöùc, caù nhaân ngöôøi vay voán, hoï phaûi chuû ñoäng trong kinh
doanh, töï chòu traùch nhieäm trong quaù trình söû duïng voán, laøm sao taïo ñöôïc hieäu
79 - Hieän nay do chöa coù heä thoáng tính ñieåm tín duïng vaø xeáp haïng tín duïng noäi boä neân NHNo & PTNT chöa phaân loïai ñöôïc caùc khoûan nôï theo ñònh tính theo caùc quyeát ñònh 493 vaø 18 3.5.Giaûi phaùp töø phía khaùch haøng vay voán - caùc DNNVV Ñeå coâng taùc quaûn lyù ruûi ro trong hoaït ñoäng cuûa tín duïng ñaït keát quaû toát ngoaøi caùc giaûi phaùp töø phía ngaân haøng, thì caùc giaûi phaùp töø phía khaùch haøng vay cuõng heát söùc quan troïng goùp phaàn haïn cheá ruûi ro. - Caùc DNNVV phaûi töï naâng cao trình ñoä saûn xuaát kinh doanh, trình ñoä quaûn lyù, kieán thöùc kinh teá thò tröôøng, moät khi coù ñöôïc trình ñoä SXKD, trình ñoä quaûn lyù toát ñaây laø yeáu toá cô baûn mang laïi hieäu quaû cho nhaø saûn xuaát, taïo ñöôïc khaû naêng traû nôï cho ngaân haøng. - Phaûi xaây döïng ñöôïc phöông aùn, döï aùn saûn xuaát kinh doanh khaû thi, cung caáp caùc thoâng tin, tình hình saûn xuaát, tình hình taøi chính moät caùch ñaày ñuû, chính xaùc vaø trung thöïc. - Chaáp haønh haønh nghieâm chænh phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc quy ñònh coù lieân quan ñeán ngaønh ngheà, saûn xuaát kinh doanh, thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï vôùi nhaø nöôùc. - Coù giaûi phaùp ñeå taêng cöôøng voán töï coù, taêng tyû troïng voán töï coù tham gia vaøo döï aùn, tieát giaûm chi phí hôïp lyù, coù chieán löôïc ñaàu tö chieàu saâu, ñoåi môùi daây chuyeàn coâng ngheä, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, haï giaù thaønh, taêng khaû naêng caïnh tranh. - Naâng cao tính töï chuû, töï chòu traùch nhieäm cuûa khaùch haøng vay voán, vieäc vay voán, söû duïng voán vay laø phaûi xuaát phaùt töø thöïc teá, töø nhu caàu caàn thieát cuûa doanh nghieäp, toå chöùc, caù nhaân ngöôøi vay voán, hoï phaûi chuû ñoäng trong kinh doanh, töï chòu traùch nhieäm trong quaù trình söû duïng voán, laøm sao taïo ñöôïc hieäu
80
quaû trong kinh doanh, coù traùch nhieäm hoaøn traû ñaày ñuû voán vay, vaø laõi cho NH
theo ñuùng caùc cam keát ñaõ thoaû thuaän trong hôïp ñoàng vay voán, traùnh tình traïng
chaây yø, yû laïi döïa daãm vaøo chính saùch hoã trôï cuûa nhaø nöôùc moät khi saûn xuaát kinh
doanh gaëp ruûi ro.
- Tìm caùch ñöa thoâng tin ñeán vôùi ngaân haøng, coù nhieàu caùch phaùt tín hieäu
nhö phaùt trieån thöông hieäu, tham gia caùc cuoäc bình choïn cuûa caùc toå chöùc uy tín
nhö haøng Vieät Nam chaát löôïng cao cuûa baùo Saøi Goøn tieáp thò, Sao vaøng Ñaát Vieät,
kieåm toùan baùo caùo tình hình taøi chính haøng naêm… ñeå ngaân haøng thaáy ñöôïc khaû
naêng vaø uy tín cuûa mình.
3.6. Moät soá kieán nghò.
3.6.1. Kieán nghò ñoái vôùi NHNo & PTNT Vieät Nam :
Thöù nhaát, ban haønh quy ñònh veà nghieäp vuï thaáu chi, ñeå caùc DNNVV ñöôïc
söû duïng vöôït soá dö coù treân taøi khoûan tieàn göûi cuûa mìnhtrong moät haïn möùc ñaõ
thoûa thuaän. Saûn phaåm thaáu chi giuùp cho caùc DNNVV tieáp caän voán NHNo moät
caùch nhanh nhaát, ñôn giaûn nhaát veà thuû tuïc.
Thöù hai, ban haønh quy ñònh cho vay doanh nghieäp, taùch baïch ba chöùc naêng
theo ba coâng ñoïan : Quan heä khaùch haøng, quaûn trò ruûi ro, quaûn lyù tín duïng. (Phuï
luïc 4-löu ñoà hoøan thieän quy ñònh cho vay)
Thöù ba, trieån khai heä thoáng coâng ngheä thoâng tin ñoàng boä treân toaøn heä
thoáng ñeå caùc chi nhaùnh coù theå truy caäp tröïc tuyeán caùc khaùch haøng ñang quan heä
tín duïng vôùi NHNo thoâng qua cô sôû döõ lieäu thoâng tin cuûa heä thoáng.
3.6.2. Ñoái vôùi Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam
- Trong ñieàu kieän hoäi nhaäp, môû cöûa thò tröôøng taøi chính vaø nhaát laø sau khi
Vieät Nam gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO)ù, NHNN caàn phaûi khaån
tröông, tieáp tuïc xaây döïng vaø hoaøn thieän heä thoáng vaên baûn, cheá ñoä, phaùp luaät, taïo
80 quaû trong kinh doanh, coù traùch nhieäm hoaøn traû ñaày ñuû voán vay, vaø laõi cho NH theo ñuùng caùc cam keát ñaõ thoaû thuaän trong hôïp ñoàng vay voán, traùnh tình traïng chaây yø, yû laïi döïa daãm vaøo chính saùch hoã trôï cuûa nhaø nöôùc moät khi saûn xuaát kinh doanh gaëp ruûi ro. - Tìm caùch ñöa thoâng tin ñeán vôùi ngaân haøng, coù nhieàu caùch phaùt tín hieäu nhö phaùt trieån thöông hieäu, tham gia caùc cuoäc bình choïn cuûa caùc toå chöùc uy tín nhö haøng Vieät Nam chaát löôïng cao cuûa baùo Saøi Goøn tieáp thò, Sao vaøng Ñaát Vieät, kieåm toùan baùo caùo tình hình taøi chính haøng naêm… ñeå ngaân haøng thaáy ñöôïc khaû naêng vaø uy tín cuûa mình. 3.6. Moät soá kieán nghò. 3.6.1. Kieán nghò ñoái vôùi NHNo & PTNT Vieät Nam : Thöù nhaát, ban haønh quy ñònh veà nghieäp vuï thaáu chi, ñeå caùc DNNVV ñöôïc söû duïng vöôït soá dö coù treân taøi khoûan tieàn göûi cuûa mìnhtrong moät haïn möùc ñaõ thoûa thuaän. Saûn phaåm thaáu chi giuùp cho caùc DNNVV tieáp caän voán NHNo moät caùch nhanh nhaát, ñôn giaûn nhaát veà thuû tuïc. Thöù hai, ban haønh quy ñònh cho vay doanh nghieäp, taùch baïch ba chöùc naêng theo ba coâng ñoïan : Quan heä khaùch haøng, quaûn trò ruûi ro, quaûn lyù tín duïng. (Phuï luïc 4-löu ñoà hoøan thieän quy ñònh cho vay) Thöù ba, trieån khai heä thoáng coâng ngheä thoâng tin ñoàng boä treân toaøn heä thoáng ñeå caùc chi nhaùnh coù theå truy caäp tröïc tuyeán caùc khaùch haøng ñang quan heä tín duïng vôùi NHNo thoâng qua cô sôû döõ lieäu thoâng tin cuûa heä thoáng. 3.6.2. Ñoái vôùi Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam - Trong ñieàu kieän hoäi nhaäp, môû cöûa thò tröôøng taøi chính vaø nhaát laø sau khi Vieät Nam gia nhaäp toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO)ù, NHNN caàn phaûi khaån tröông, tieáp tuïc xaây döïng vaø hoaøn thieän heä thoáng vaên baûn, cheá ñoä, phaùp luaät, taïo