Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng để mở rộng cho vay các DNNVV tại ngân hàng No & PTNT Việt Nam

3,309
504
111
101
Baûng 2.20: Cô caáu nguoàn thu giai ñoaïn 2004-2006
Ñôn vò:
tyû ñoàng
Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006
Chæ tieâu
Soá tieàn % Soá tieàn % Soá tieàn %
1.Toång thu nhaäp
16.859
100
19.620
100
24.721
100
Trong ñoù:
- Thu laõi CV
14.970
88,8 16.780
85,5
22.051 89
- Thu ngoøai laûi
1.889
11,2
2.840
14,5
2.670
11
2.Toång Chi phí
13.255 17.039
11,6
21.435
Trong ñoù :
- Chi traû laõi
7.018 9.285
16.426
- Chi döï phoøng ruûi ro 2.766 3.024
4.099
3.Cheânh leäch T-C 3.604 2.581
3.833
4.Laõi suaát ñaàu vaøo 0.47 0.48
0.50
5.Laõi suaát ñaàu ra 0.85 0.88
0.92
6.Cheânh leäch L/S 0.38 0.40
0.42
Nguoàn: Baùo caùo thöôøng nieân giai ñoaïn 2004-2006 cuûa NHNo VN
101 Baûng 2.20: Cô caáu nguoàn thu giai ñoaïn 2004-2006 Ñôn vò: tyû ñoàng Naêm 2004 Naêm 2005 Naêm 2006 Chæ tieâu Soá tieàn % Soá tieàn % Soá tieàn % 1.Toång thu nhaäp 16.859 100 19.620 100 24.721 100 Trong ñoù: - Thu laõi CV 14.970 88,8 16.780 85,5 22.051 89 - Thu ngoøai laûi 1.889 11,2 2.840 14,5 2.670 11 2.Toång Chi phí 13.255 17.039 11,6 21.435 Trong ñoù : - Chi traû laõi 7.018 9.285 16.426 - Chi döï phoøng ruûi ro 2.766 3.024 4.099 3.Cheânh leäch T-C 3.604 2.581 3.833 4.Laõi suaát ñaàu vaøo 0.47 0.48 0.50 5.Laõi suaát ñaàu ra 0.85 0.88 0.92 6.Cheânh leäch L/S 0.38 0.40 0.42 Nguoàn: Baùo caùo thöôøng nieân giai ñoaïn 2004-2006 cuûa NHNo VN
102
PHUÏ LUÏC 3
BAÛNG TOÅNG HÔÏP
CAÙC YÙ KIEÁN PHAÙT BIEÅU VAØ CAÙC BAØI THAM LUAÄN
CUÛA CAÙC LAÕNH ÑAÏO DNNVV
Taïi cuoäc hoäi thaûo veà chieán löôïc hoaït ñoäng cuûa NHNo vaø PTNT
VN ñoái vôùi DNNVV toå chöùc ngaøy 06/06/2006 vaø Hoäi nghò toång keát 5
naêm (2001-2006) veà cho vay - cung öùng dòch vuï ñoái vôùi DNNVV ñöôïc
toå chöùc ngaøy 05/12/2006 taïi Truï sôû chính NHNo vaø PTNT VN – soá 2
Laùng Haï –Ba Ñình Haø Noäi. Nhaân dòp naøy ñaõ coù hôn 200 laõnh ñaïo
DNVVV tham döï - phaùt bieåu yù kieán vaø vieát baøi tham luaän, luaän vaên xin
toång hôïp caùc yù kieán ñöôïc tham khaûo, treân cô sôû ñoù ñeà xuaát moät soá giaûi
phaùp cho vieäc phaùt trieån saûn phaåm dòch vuï ñoái vôùi DNNVV trong thôøi
gian tôùi.
I/ Moät soá DNNVV ñöôïc tham khaûo:
1. DNTN saûn xuaát Ñoà goã cao caáp xuaát khaåu Ñöùc Tín (Haø Taây)
2. Coâng ty coå phaàn gioáng caây troàng Baéc Ninh
3. Coâng ty Coå phaàn thöùc aên chaên nuoâi Phaùp Vieät - Haø Noäi
4. Coäng Ty TNHH Vaïn Loäc (Ñoâng Anh - Haø Noäi)
5. Cty Coå phaàn Du lòch Dòch vuï Hoäi An (Quaûng Nam)
6. Coâng Ty TNHH Khoa hoïc Kyõ thuaät & SX goám söù Kim Truùc -
TPHCM
7. Coâng Ty TNHH Tieán Thaønh –Laøo Cai
8. Coâng Ty TNHH Laâm Ñaït Höng- Bình Döông
9. Coâng Ty Coå phaàn Cheá bieán Thuûy saûn UÙt Xi (Q9-TPHCM)
10. Coâng Ty TNHH coân Phanh Minh Ngoïc (Haø Taây)
11.Coâng Ty TNHH Bao Bì Phuù Giang- Baéc Ninh
12.Coâng ty Lieân Doanh vaän taûi haønh khaùch Baéc Haø (Baéc Ninh)
13. Coâng Ty Ñieän Gia Lai (Gia Lai)
14. Coâng Ty TNHH Thanh Bình (Ñoàng Nai)
102 PHUÏ LUÏC 3 BAÛNG TOÅNG HÔÏP CAÙC YÙ KIEÁN PHAÙT BIEÅU VAØ CAÙC BAØI THAM LUAÄN CUÛA CAÙC LAÕNH ÑAÏO DNNVV Taïi cuoäc hoäi thaûo veà chieán löôïc hoaït ñoäng cuûa NHNo vaø PTNT VN ñoái vôùi DNNVV toå chöùc ngaøy 06/06/2006 vaø Hoäi nghò toång keát 5 naêm (2001-2006) veà cho vay - cung öùng dòch vuï ñoái vôùi DNNVV ñöôïc toå chöùc ngaøy 05/12/2006 taïi Truï sôû chính NHNo vaø PTNT VN – soá 2 Laùng Haï –Ba Ñình Haø Noäi. Nhaân dòp naøy ñaõ coù hôn 200 laõnh ñaïo DNVVV tham döï - phaùt bieåu yù kieán vaø vieát baøi tham luaän, luaän vaên xin toång hôïp caùc yù kieán ñöôïc tham khaûo, treân cô sôû ñoù ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp cho vieäc phaùt trieån saûn phaåm dòch vuï ñoái vôùi DNNVV trong thôøi gian tôùi. I/ Moät soá DNNVV ñöôïc tham khaûo: 1. DNTN saûn xuaát Ñoà goã cao caáp xuaát khaåu Ñöùc Tín (Haø Taây) 2. Coâng ty coå phaàn gioáng caây troàng Baéc Ninh 3. Coâng ty Coå phaàn thöùc aên chaên nuoâi Phaùp Vieät - Haø Noäi 4. Coäng Ty TNHH Vaïn Loäc (Ñoâng Anh - Haø Noäi) 5. Cty Coå phaàn Du lòch Dòch vuï Hoäi An (Quaûng Nam) 6. Coâng Ty TNHH Khoa hoïc Kyõ thuaät & SX goám söù Kim Truùc - TPHCM 7. Coâng Ty TNHH Tieán Thaønh –Laøo Cai 8. Coâng Ty TNHH Laâm Ñaït Höng- Bình Döông 9. Coâng Ty Coå phaàn Cheá bieán Thuûy saûn UÙt Xi (Q9-TPHCM) 10. Coâng Ty TNHH coân Phanh Minh Ngoïc (Haø Taây) 11.Coâng Ty TNHH Bao Bì Phuù Giang- Baéc Ninh 12.Coâng ty Lieân Doanh vaän taûi haønh khaùch Baéc Haø (Baéc Ninh) 13. Coâng Ty Ñieän Gia Lai (Gia Lai) 14. Coâng Ty TNHH Thanh Bình (Ñoàng Nai)
103
15. Coâng Ty Coå phaàn Ñoà hôïp Haï Long (Quaõng Ninh)
16. Coâng Ty CP baùnh keïo Bieân Hoøa (Ñoàng Nai)
17. Cty CP Bao Bì Bæm Sôn
18. Coâng Ty coå phaàn Nöôùc Giaûi khaùt Saøi Goøn
19. Cty CP XNK Thuûy saûn An Giang
20. Cty Coå Phaàn Nhöïa Ñaø Naúng.
Phaàn I:
Caùc DNNVV ñaùnh giaù chung veà NHNo trong vieäc cung caáp dòch vuï
ngaân haøng trong thôøi gian qua.
1/ Nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc:
Taát caû caùc DNNVV ñaùnh giaù raát cao veà söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa
NHNo trong thôøi gian qua vaø khaúng ñònh NHNo thöïc söï laø ngöôøi baïn
ñoàng haønh quan troïng vaø thaân thieát, laø baïn haøng truyeàn thoáng cuûa caùc
DNNVV.
- Coù moái quan heä gaén boù laâu daøi giöõa doanh nghieäp vaø Ngaân haøng
(coù doanh nghieäp quan heä giao dòch vôùi NHNo laø 17 naêm, 12 naêm (töø
khi thaønh laäp Doanh nghieäp naêm 1989 ñeán nay).
- Trong quan heä tín duïng, uy tín caùc doanh nghieäp ñöôïc ñöa leân
haøng ñaàu, phaàn lôùn caùc doanh nghieäp luoân thöïc hieän ñuùng vaø ñaày ñuû
caùc cam keát ñoái vôùi Ngaân haøng (nhö vieäc traû nôï goác laõi ñuùng kyø haïn,
thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy ñònh veà baûo ñaûm tieàn vay).
- NHNo kòp thôøi ñaùp öùng nhu caàu voán töø khi coâng ty môùi thaønh
laäp, vôùi söï uûng hoä vaø chia seõ cuûa ngaân haøng, haïn möùc vay cuûa caùc
DNNVV ngaøy caøng taêng leân cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp
vaø ñaõ taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp ñaàu tö theâm maùy moùc thieát
bò, xaây döïng nhaø xöôûng, vaên phoøng ñeå môû roäng thò tröôøng vaø hoaït ñoäng
saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp coù nhöõng böôùc taêng tröôûng
nhaát ñònh.
- Thöôøng xuyeân trao ñoåi vaø nhaän ñöôïc tö vaán veà giao dòch tieàn
göûi, tieàn vay, cho thueâ taøi chính, baûo laõnh, caùc dòch vuï thanh toaùn quoác
teá vaø nhaát laø nhöõng khoù khaên vöôùng maéc trong vieäc cung caáp voán tín
duïng ngaân haøng, töø ñoù taïo ra söï hôïp taùc bình ñaúng ñeå ngaân haøng vaø caùc
DNNVV cuøng phaùt trieån.
103 15. Coâng Ty Coå phaàn Ñoà hôïp Haï Long (Quaõng Ninh) 16. Coâng Ty CP baùnh keïo Bieân Hoøa (Ñoàng Nai) 17. Cty CP Bao Bì Bæm Sôn 18. Coâng Ty coå phaàn Nöôùc Giaûi khaùt Saøi Goøn 19. Cty CP XNK Thuûy saûn An Giang 20. Cty Coå Phaàn Nhöïa Ñaø Naúng. Phaàn I: Caùc DNNVV ñaùnh giaù chung veà NHNo trong vieäc cung caáp dòch vuï ngaân haøng trong thôøi gian qua. 1/ Nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc: Taát caû caùc DNNVV ñaùnh giaù raát cao veà söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa NHNo trong thôøi gian qua vaø khaúng ñònh NHNo thöïc söï laø ngöôøi baïn ñoàng haønh quan troïng vaø thaân thieát, laø baïn haøng truyeàn thoáng cuûa caùc DNNVV. - Coù moái quan heä gaén boù laâu daøi giöõa doanh nghieäp vaø Ngaân haøng (coù doanh nghieäp quan heä giao dòch vôùi NHNo laø 17 naêm, 12 naêm (töø khi thaønh laäp Doanh nghieäp naêm 1989 ñeán nay). - Trong quan heä tín duïng, uy tín caùc doanh nghieäp ñöôïc ñöa leân haøng ñaàu, phaàn lôùn caùc doanh nghieäp luoân thöïc hieän ñuùng vaø ñaày ñuû caùc cam keát ñoái vôùi Ngaân haøng (nhö vieäc traû nôï goác laõi ñuùng kyø haïn, thöïc hieän ñaày ñuû caùc quy ñònh veà baûo ñaûm tieàn vay). - NHNo kòp thôøi ñaùp öùng nhu caàu voán töø khi coâng ty môùi thaønh laäp, vôùi söï uûng hoä vaø chia seõ cuûa ngaân haøng, haïn möùc vay cuûa caùc DNNVV ngaøy caøng taêng leân cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp vaø ñaõ taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp ñaàu tö theâm maùy moùc thieát bò, xaây döïng nhaø xöôûng, vaên phoøng ñeå môû roäng thò tröôøng vaø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp coù nhöõng böôùc taêng tröôûng nhaát ñònh. - Thöôøng xuyeân trao ñoåi vaø nhaän ñöôïc tö vaán veà giao dòch tieàn göûi, tieàn vay, cho thueâ taøi chính, baûo laõnh, caùc dòch vuï thanh toaùn quoác teá vaø nhaát laø nhöõng khoù khaên vöôùng maéc trong vieäc cung caáp voán tín duïng ngaân haøng, töø ñoù taïo ra söï hôïp taùc bình ñaúng ñeå ngaân haøng vaø caùc DNNVV cuøng phaùt trieån.
104
- Voán ñaàu tö tín duïng ngaân haøng ñöôïc caùc doanh nghieäp söû duïng
vaø phaùt huy coù hieäu quaû, goùp phaàn taêng lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp.
* Veà caùc dòch vuï khaùc: Cho thueâ taøi chính, dòch vuï baûo laõnh, thanh
toaùn, dòch vuï thu chi hoä…
- Dòch vuï cho thueâ taøi chính:
Ña soá DNNVV coù quan heä veà thueâ taøi chính vôùi NHNo ñeàu cho
raèng: trong luùc caùc nguoàn voán ñaùp öùng nhu caàu ñaàu tö ban ñaàu cuõng
nhö môû roäng kinh doanh cuûa caùc DNNVV coøn haïn heïp thì phöông thöùc
taøi trôï baèng cho thueâ taøi chính cuûa NHNo ñoùng vai troø quan troïng trong
vieäc giaûi quyeát nhu caàu böùc xuùc veà voán trung daøi haïn ñeå ñoåi môùi vaø boå
sung maùy moùc thieát bò, coâng ngheä, taïo ñieàu kieän taêng naêng löïc saûn
xuaát, haï giaù thaønh goùp phaàn naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa
DNNVV.
- Dòch vuï thanh toaùn quoác teá
Caùc bieän phaùp öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp xuaát khaåu maø NHNo
hieän nay ñang aùp duïng nhö giaûm laõi suaát cho vay noäi ngoaïi teä ñoái vôùi
DNNVV coù quan heä tín duïng, thöïc hieän chi hoa hoàng ñoái vôùi doanh
nghieäp khoâng coù quan heä tín duïng vaø ñöôïc höôûng phí dòch vuï öu ñaõi,
chieát khaáu boä chöùng töø ôû möùc cao nhaát laø 95%, nhöõng chính saùch öu
ñaõi naøy cuõng ñaõ thu huùt caùc DNNVV ñeán quan heä giao dòch vôùi NHNo.
2/ Nhöõng maët toàn taïi vaø nhöõng yù kieán ñeà xuaát töø phía DNNVV
- Raát mong muoán ñöôïc NH nhìn nhaän caùc doanh nghieäp ngoaøi
quoác doanh bình ñaúng vôùi caùc DNNN laø ñöôïc höôûng moät phaàn tín chaáp.
(tuøy theo uy tín cuûa doanh nghieäp).
- Thöïc hieän cô cheá thoâng thoaùng trong dòch vuï caáp tín duïng maø
caùc NHTM CP aùp duïng (nhö haïn möùc tín duïng cuûa doanh nghieäp
khoâng tính giaù trò LC ñöôïc môû khi doanh nghieäp chöa nhaän haøng, do
doanh nghieäp ñaõ theá chaáp bôûi chính loâ haøng vaø DN cuõng tham gia kyù
quyõ moät phaàn).
Moät soá yù kieán ñeà xuaát
* Veà dòch vuï cho vay
104 - Voán ñaàu tö tín duïng ngaân haøng ñöôïc caùc doanh nghieäp söû duïng vaø phaùt huy coù hieäu quaû, goùp phaàn taêng lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp. * Veà caùc dòch vuï khaùc: Cho thueâ taøi chính, dòch vuï baûo laõnh, thanh toaùn, dòch vuï thu chi hoä… - Dòch vuï cho thueâ taøi chính: Ña soá DNNVV coù quan heä veà thueâ taøi chính vôùi NHNo ñeàu cho raèng: trong luùc caùc nguoàn voán ñaùp öùng nhu caàu ñaàu tö ban ñaàu cuõng nhö môû roäng kinh doanh cuûa caùc DNNVV coøn haïn heïp thì phöông thöùc taøi trôï baèng cho thueâ taøi chính cuûa NHNo ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc giaûi quyeát nhu caàu böùc xuùc veà voán trung daøi haïn ñeå ñoåi môùi vaø boå sung maùy moùc thieát bò, coâng ngheä, taïo ñieàu kieän taêng naêng löïc saûn xuaát, haï giaù thaønh goùp phaàn naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa DNNVV. - Dòch vuï thanh toaùn quoác teá Caùc bieän phaùp öu ñaõi ñoái vôùi doanh nghieäp xuaát khaåu maø NHNo hieän nay ñang aùp duïng nhö giaûm laõi suaát cho vay noäi ngoaïi teä ñoái vôùi DNNVV coù quan heä tín duïng, thöïc hieän chi hoa hoàng ñoái vôùi doanh nghieäp khoâng coù quan heä tín duïng vaø ñöôïc höôûng phí dòch vuï öu ñaõi, chieát khaáu boä chöùng töø ôû möùc cao nhaát laø 95%, nhöõng chính saùch öu ñaõi naøy cuõng ñaõ thu huùt caùc DNNVV ñeán quan heä giao dòch vôùi NHNo. 2/ Nhöõng maët toàn taïi vaø nhöõng yù kieán ñeà xuaát töø phía DNNVV - Raát mong muoán ñöôïc NH nhìn nhaän caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh bình ñaúng vôùi caùc DNNN laø ñöôïc höôûng moät phaàn tín chaáp. (tuøy theo uy tín cuûa doanh nghieäp). - Thöïc hieän cô cheá thoâng thoaùng trong dòch vuï caáp tín duïng maø caùc NHTM CP aùp duïng (nhö haïn möùc tín duïng cuûa doanh nghieäp khoâng tính giaù trò LC ñöôïc môû khi doanh nghieäp chöa nhaän haøng, do doanh nghieäp ñaõ theá chaáp bôûi chính loâ haøng vaø DN cuõng tham gia kyù quyõ moät phaàn). Moät soá yù kieán ñeà xuaát * Veà dòch vuï cho vay
105
- Naâng daàn haïn möùc tín duïng trong nhöõng naêm tôùi (treân cô sôû tình
hình hoaït ñoäng kinh doanh vaø uy tín cuûa doanh nghieäp nhaèm phaùt trieån
saûn xuaát kinh doanh, caûi tieán coâng ngheä, naâng cao chaát löôïng saûn
phaåm, ñuû ñieàu kieän caïnh tranh khi Vieät nam gia nhaäp WTO.
- Taêng cho vay voán baèng ngoaïi teä ñoái doanh nghieäp xuaát nhaäp
khaåu.
- Trong cô cheá ñaûm baûo tieàn vay, ñoái vôùi doanh nghieäp tín nhieäm,
ñeà nghò ngaân haøng naâng möùc cho vay khoâng coù baûo ñaûm cao hôn nhaèm
taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp tieáp caän voán ngaân haøng.
- NHNo neân thöïc hieän chính saùch cho vay caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc
NHTM CP, NH nöôùc ngoaøi (töùc aùp duïng laõi suaát cho vay ngaén haïn,
trung daøi haïn nhö caùc NHTM khaùc) nhaèm giaûm giaù thaønh, giaûm chi phí
kinh doanh cuûa caùc DNNVV, goùp phaàn taêng naêng löïc caïnh tranh.
- Ñeà nghò NHNo quan taâm voán trung daøi haïn taïo ñieàu kieän hoã trôï
cho doanh nghieäp ñaàu tö vaøo lónh vöïc thuûy ñieän voán ñang laø theá maïnh
cuûa caùc Tænh Taây Baéc.
- Moät soá DNNVV ñeà nghò NHNo cho vay tín chaáp (theá chaáp taøi
saûn hình thaønh töø voán vay).
- NHNo caàn taêng cöôøng khai thaùc nguoàn voán taøi trôï ñaàu vaøo coù laõi
suaát thaáp laøm cho laõi suaát ñaàu vaøo bình quaân thaáp daãn ñeán laõi suaát cho
vay thaáp, taïo ra ñöôïc lôï theá caïnh tranh vôùi NHTM NN khaùc: NH ngoaïi
thöông, NHCT, NH Ñaàu tö Phaùt trieån vaø caùc NHTM CP.
- Xem xeùt laïi caùc chæ tieâu phaân loaïi vaø ñaùnh giaù khaùch haøng (theo
caùc DNNVV coøn coù söï baát caäp cuï theå:
+ Khi so saùnh chæ tieâu doanh thu, lôïi nhuaän cuûa naêm thöïc hieän vaø
naêm tröôùc lieàn keà phaûi luoân lôùn hôn 1, do ñoù ñoâi luùc chöa xaùc thöïc, nhaát laø
vôùi suaát ñaàu tö taêng hôn veà chaát xaùm trong coâng ngheä vaø kyõ thuaät ngaøy
caøng hieän ñaïi nhö hieän nay, doanh thu coù luùc thaáp hôn nhöng hieäu quaû cao
hôn.
+ Veà chæ tieâu lôïi nhuaän cuõng phaûi lôùn hôn naêm tröôùc, tuy nhieân do
caùc coâng ty coå phaàn chia lôïi töùc sôùm trong naêm, lôïi nhuaän theå hieän treân
caùc baùo caùo coù theå thaáp hôn. Do ñoù caùc DNNVV, nhaát laø Coâng ty coå
105 - Naâng daàn haïn möùc tín duïng trong nhöõng naêm tôùi (treân cô sôû tình hình hoaït ñoäng kinh doanh vaø uy tín cuûa doanh nghieäp nhaèm phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, caûi tieán coâng ngheä, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, ñuû ñieàu kieän caïnh tranh khi Vieät nam gia nhaäp WTO. - Taêng cho vay voán baèng ngoaïi teä ñoái doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu. - Trong cô cheá ñaûm baûo tieàn vay, ñoái vôùi doanh nghieäp tín nhieäm, ñeà nghò ngaân haøng naâng möùc cho vay khoâng coù baûo ñaûm cao hôn nhaèm taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp tieáp caän voán ngaân haøng. - NHNo neân thöïc hieän chính saùch cho vay caïnh tranh ñöôïc vôùi caùc NHTM CP, NH nöôùc ngoaøi (töùc aùp duïng laõi suaát cho vay ngaén haïn, trung daøi haïn nhö caùc NHTM khaùc) nhaèm giaûm giaù thaønh, giaûm chi phí kinh doanh cuûa caùc DNNVV, goùp phaàn taêng naêng löïc caïnh tranh. - Ñeà nghò NHNo quan taâm voán trung daøi haïn taïo ñieàu kieän hoã trôï cho doanh nghieäp ñaàu tö vaøo lónh vöïc thuûy ñieän voán ñang laø theá maïnh cuûa caùc Tænh Taây Baéc. - Moät soá DNNVV ñeà nghò NHNo cho vay tín chaáp (theá chaáp taøi saûn hình thaønh töø voán vay). - NHNo caàn taêng cöôøng khai thaùc nguoàn voán taøi trôï ñaàu vaøo coù laõi suaát thaáp laøm cho laõi suaát ñaàu vaøo bình quaân thaáp daãn ñeán laõi suaát cho vay thaáp, taïo ra ñöôïc lôï theá caïnh tranh vôùi NHTM NN khaùc: NH ngoaïi thöông, NHCT, NH Ñaàu tö Phaùt trieån vaø caùc NHTM CP. - Xem xeùt laïi caùc chæ tieâu phaân loaïi vaø ñaùnh giaù khaùch haøng (theo caùc DNNVV coøn coù söï baát caäp cuï theå: + Khi so saùnh chæ tieâu doanh thu, lôïi nhuaän cuûa naêm thöïc hieän vaø naêm tröôùc lieàn keà phaûi luoân lôùn hôn 1, do ñoù ñoâi luùc chöa xaùc thöïc, nhaát laø vôùi suaát ñaàu tö taêng hôn veà chaát xaùm trong coâng ngheä vaø kyõ thuaät ngaøy caøng hieän ñaïi nhö hieän nay, doanh thu coù luùc thaáp hôn nhöng hieäu quaû cao hôn. + Veà chæ tieâu lôïi nhuaän cuõng phaûi lôùn hôn naêm tröôùc, tuy nhieân do caùc coâng ty coå phaàn chia lôïi töùc sôùm trong naêm, lôïi nhuaän theå hieän treân caùc baùo caùo coù theå thaáp hôn. Do ñoù caùc DNNVV, nhaát laø Coâng ty coå
106
phaàn kieán nghò caàn coù quy ñònh boå sung sao cho phuø hôïp, ñieàu naøy taïo
neân saân chôi laønh maïnh hôn, coâng baèng hôn trong thò tröôøng tín duïng.
* Dòch vuï cho thueâ taøi chính, baûo laõnh
- Dòch vuï cho thueâ taøi chính: nhanh choùng aùp duïng dòch vuï cho
thueâ vaän haønh vôùi ñieàu kieän vaø thuû tuïc thoâng thoaùng, taïo ñieàu kieän cho
caùc DNNVV tieáp caän.
- Beân caïnh moät soá DN tieáp caän ñöôïc dòch vuï cho thueâ taøi chính thì
cuõng coøn moät soá DNNVV chöa tieáp caän ñöôïc do nguoán voán coøn haïn
cheá vaø do caùc DNNVV chöa chöùng minh hieäu quaû cuûa phöông aùn saûn
xuaát kinh doanh cuõng nhö tình hình taøi chính cuûa caùc DNNVV.
Ñeà nghò NHNo taäp trung ñaàu tö hôn nöõa cho caùc DNNVV trong
caùc khu cheá xuaát, khu coâng nghieäp vôùi caùc thieát bò saûn xuaát nhaäp khaåu
hieän ñaïi phuïc vuï cho vieäc saûn xuaát cung öùng nguyeân vaät lieäu cho xaây
döïng cô sôû haï taàng vaø saûn xuaát caùc maët haøng xuaát khaåu.
- Baùm saùt thò tröôøng ñöa ra laõi suaát cho thueâ phuø hôïp, vöøa linh
hoaït vöøa khuyeán khích töøng khu vöïc, töøng thôøi ñieåm vöøa mang tính
caïnh tranh vöøa ñaûm baûo kinh doanh.
- Dòch vuï baûo laõnh chöa ña daïng, moät soá dòch vuï ít phaùt sinh nhö:
baûo laõnh hoaøn thanh toaùn, baûo laõnh chaát löôïng saûn phaåm, moät soá chi
nhaùnh NHNo chöa maïnh daïn thöïc hieän.
Caùc DNNVV cho raèng ñoái vôùi caùc dòch vuï baûo laõnh döï thaàu, hôïp
ñoàng, thanh toaùn caàn ñôn giaûn hôn nöõa veà thuû tuïc, nhaát laø ñoái vôùi caùc
khoaûn ñaõ thöïc hieän kyù quyõ 100%.
* Veà dòch vuï thanh toaùn
- Ñoái vôùi dòch vuï thanh toaùn trong nöôùc
Haàu heát caùc DNNVV chæ söû duïng hình thöùc uûy nhieäm chi, uûy
nhieäm thu vaø seùc tieàn maët ñeå thöïc hieän caùc giao dòch thanh toaùn qua
ngaân haøng, chöa am hieåu vaø chöa quen söû duïng caùc phöông tieän thanh
toaùn khoâng duøng tieàn maët cuûa ngaân haøng nhö: seùc chuyeån khoaûn, baûo
chi, seùc chuyeån tieàn …
- Caùc DNNVV cho raèng toác ñoä thanh toaùn chuyeån tieàn coøn chaäm,
ñaëc bieät chuyeån tieàn thanh toaùn khaùc heä thoáng NHNo. Do ñoù saép tôùi
106 phaàn kieán nghò caàn coù quy ñònh boå sung sao cho phuø hôïp, ñieàu naøy taïo neân saân chôi laønh maïnh hôn, coâng baèng hôn trong thò tröôøng tín duïng. * Dòch vuï cho thueâ taøi chính, baûo laõnh - Dòch vuï cho thueâ taøi chính: nhanh choùng aùp duïng dòch vuï cho thueâ vaän haønh vôùi ñieàu kieän vaø thuû tuïc thoâng thoaùng, taïo ñieàu kieän cho caùc DNNVV tieáp caän. - Beân caïnh moät soá DN tieáp caän ñöôïc dòch vuï cho thueâ taøi chính thì cuõng coøn moät soá DNNVV chöa tieáp caän ñöôïc do nguoán voán coøn haïn cheá vaø do caùc DNNVV chöa chöùng minh hieäu quaû cuûa phöông aùn saûn xuaát kinh doanh cuõng nhö tình hình taøi chính cuûa caùc DNNVV. Ñeà nghò NHNo taäp trung ñaàu tö hôn nöõa cho caùc DNNVV trong caùc khu cheá xuaát, khu coâng nghieäp vôùi caùc thieát bò saûn xuaát nhaäp khaåu hieän ñaïi phuïc vuï cho vieäc saûn xuaát cung öùng nguyeân vaät lieäu cho xaây döïng cô sôû haï taàng vaø saûn xuaát caùc maët haøng xuaát khaåu. - Baùm saùt thò tröôøng ñöa ra laõi suaát cho thueâ phuø hôïp, vöøa linh hoaït vöøa khuyeán khích töøng khu vöïc, töøng thôøi ñieåm vöøa mang tính caïnh tranh vöøa ñaûm baûo kinh doanh. - Dòch vuï baûo laõnh chöa ña daïng, moät soá dòch vuï ít phaùt sinh nhö: baûo laõnh hoaøn thanh toaùn, baûo laõnh chaát löôïng saûn phaåm, moät soá chi nhaùnh NHNo chöa maïnh daïn thöïc hieän. Caùc DNNVV cho raèng ñoái vôùi caùc dòch vuï baûo laõnh döï thaàu, hôïp ñoàng, thanh toaùn caàn ñôn giaûn hôn nöõa veà thuû tuïc, nhaát laø ñoái vôùi caùc khoaûn ñaõ thöïc hieän kyù quyõ 100%. * Veà dòch vuï thanh toaùn - Ñoái vôùi dòch vuï thanh toaùn trong nöôùc Haàu heát caùc DNNVV chæ söû duïng hình thöùc uûy nhieäm chi, uûy nhieäm thu vaø seùc tieàn maët ñeå thöïc hieän caùc giao dòch thanh toaùn qua ngaân haøng, chöa am hieåu vaø chöa quen söû duïng caùc phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët cuûa ngaân haøng nhö: seùc chuyeån khoaûn, baûo chi, seùc chuyeån tieàn … - Caùc DNNVV cho raèng toác ñoä thanh toaùn chuyeån tieàn coøn chaäm, ñaëc bieät chuyeån tieàn thanh toaùn khaùc heä thoáng NHNo. Do ñoù saép tôùi
107
NHNo caàn khaéc phuïc veà loãi ñöôøng truyeàn, thao taùc nghieäp vuï laøm cho
coâng taùc thanh toaùn chuyeån tieàn qua ngaân haøng ngaøy caøng nhanh choùng
kòp thôøi, ñaùp öùng nhu caàu luaân chuyeån voán cho caùc DNNVV.
- NHNo caàn thöïc hieän phí dòch vuï chuyeån tieàn theo ñòa baøn ñeå coù
theå caïnh tranh vôùi NHTM khaùc nhö: thöïc hieän giaûm phí chuyeån tieàn
hoaëc coù möùc phí phuø hôïp khi chuyeån trong cuøng heä thoáng NHNo cuøng
ñòa baøn nhö: TPHCM. Haø Noäi, Ñaø Naüng, Caàn Thô..,
- Ñoái vôùi dòch vuï thanh toaùn quoác teá:
- Bieän phaùp öu ñaõi cho caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu cuûa
NHNo caàn so saùnh vôùi NHTM khaùc treân cuøng ñòa baøn (NHTM khaùc aùp
duïng caùc bieän phaùp öu ñaõi haáp daãn hôn cuï theå: möùc laõi suaát cho vay
noäi teä vaø ngoaïi teä thöôøng thaáp hôn (VND: 0,72- 0,75%/thaùng, USD:3,8-
4%/naêm; chieát khaáu boä chöùng töø xuaát khaåu laø 100%), coù nhö vaäy môùi
taïo ñieàu kieän cho caùc DNNVV môû roäng caùc quan heä thanh toaùn, mua
baùn ngoaïi teä vaø söû duïng caùc dòch vuï khaùc cuûa NHNo.
- Ña soá caùc doanh nghieäp ñeàu cho raèng NHNo caàn coù ñoäi nguõ am
hieåu chuyeân saâu veà dòch vuï thanh toaùn quoác teá, trình ñoä ngoaïi ngöõ, luaät
phaùp quoác teá, ñeå tö vaán höôùng daãn caùc doanh nghieäp trong vieäc laäp
hôïp ñoàng ngoaïi thöông, mua baùn vôùi nöôùc ngoaøi, haïn cheá tranh chaáp
coù theå xaûy ra coù lôïi cho doanh nghieäp vaø ngaân haøng.
* Veà kinh doanh ngoaïi teä:
Ña daïng hoùa dòch vuï nhö ngoaøi mua baùn ngoaïi teä theo hình thöùc
giao ngay, môû roäng coù kyø haïn vaø phaùt trieån hình thöùc hoaùn ñoåi ôû taát caû
caùc chi nhaùnh cuûa NHNo nhaèm phoøng ngöøa ruûi ro veà tyû giaù coù lôïi cho
caû ngaân haøng vaø doanh nghieäp.
- Ñeå khuyeán khích caùc DNNVV baùn ngoaïi teä qua NHNo, taêng khaû
naêng caïnh tranh dòch vuï kinh doanh ngoaïi teä thì NHNo caàn coù chính
saùch tyû giaù töông ñoàng vôùi NHTM khaùc- ñaëc bieät laø caùc chi nhaùnh
ngaân haøng Ngoaïi thöông treân cuøng ñòa baøn (thöc hieän mua ngoaïi teä
nhaát laø USD vôùi tyû giaù cao hôn NHNo vaø ñoàng thôøi mieãn phí dòch vuï
chuyeån tieàn ñoái vôùi ngöôøi mua ngöôøi baùn coù taøi khoaûn trong heä thoáng
ngaân haøng ngoaïi thöông).
107 NHNo caàn khaéc phuïc veà loãi ñöôøng truyeàn, thao taùc nghieäp vuï laøm cho coâng taùc thanh toaùn chuyeån tieàn qua ngaân haøng ngaøy caøng nhanh choùng kòp thôøi, ñaùp öùng nhu caàu luaân chuyeån voán cho caùc DNNVV. - NHNo caàn thöïc hieän phí dòch vuï chuyeån tieàn theo ñòa baøn ñeå coù theå caïnh tranh vôùi NHTM khaùc nhö: thöïc hieän giaûm phí chuyeån tieàn hoaëc coù möùc phí phuø hôïp khi chuyeån trong cuøng heä thoáng NHNo cuøng ñòa baøn nhö: TPHCM. Haø Noäi, Ñaø Naüng, Caàn Thô.., - Ñoái vôùi dòch vuï thanh toaùn quoác teá: - Bieän phaùp öu ñaõi cho caùc doanh nghieäp xuaát nhaäp khaåu cuûa NHNo caàn so saùnh vôùi NHTM khaùc treân cuøng ñòa baøn (NHTM khaùc aùp duïng caùc bieän phaùp öu ñaõi haáp daãn hôn cuï theå: möùc laõi suaát cho vay noäi teä vaø ngoaïi teä thöôøng thaáp hôn (VND: 0,72- 0,75%/thaùng, USD:3,8- 4%/naêm; chieát khaáu boä chöùng töø xuaát khaåu laø 100%), coù nhö vaäy môùi taïo ñieàu kieän cho caùc DNNVV môû roäng caùc quan heä thanh toaùn, mua baùn ngoaïi teä vaø söû duïng caùc dòch vuï khaùc cuûa NHNo. - Ña soá caùc doanh nghieäp ñeàu cho raèng NHNo caàn coù ñoäi nguõ am hieåu chuyeân saâu veà dòch vuï thanh toaùn quoác teá, trình ñoä ngoaïi ngöõ, luaät phaùp quoác teá, ñeå tö vaán höôùng daãn caùc doanh nghieäp trong vieäc laäp hôïp ñoàng ngoaïi thöông, mua baùn vôùi nöôùc ngoaøi, haïn cheá tranh chaáp coù theå xaûy ra coù lôïi cho doanh nghieäp vaø ngaân haøng. * Veà kinh doanh ngoaïi teä: Ña daïng hoùa dòch vuï nhö ngoaøi mua baùn ngoaïi teä theo hình thöùc giao ngay, môû roäng coù kyø haïn vaø phaùt trieån hình thöùc hoaùn ñoåi ôû taát caû caùc chi nhaùnh cuûa NHNo nhaèm phoøng ngöøa ruûi ro veà tyû giaù coù lôïi cho caû ngaân haøng vaø doanh nghieäp. - Ñeå khuyeán khích caùc DNNVV baùn ngoaïi teä qua NHNo, taêng khaû naêng caïnh tranh dòch vuï kinh doanh ngoaïi teä thì NHNo caàn coù chính saùch tyû giaù töông ñoàng vôùi NHTM khaùc- ñaëc bieät laø caùc chi nhaùnh ngaân haøng Ngoaïi thöông treân cuøng ñòa baøn (thöc hieän mua ngoaïi teä nhaát laø USD vôùi tyû giaù cao hôn NHNo vaø ñoàng thôøi mieãn phí dòch vuï chuyeån tieàn ñoái vôùi ngöôøi mua ngöôøi baùn coù taøi khoaûn trong heä thoáng ngaân haøng ngoaïi thöông).
108
- Vieäc chuyeån tieàn ñi vaø chuyeån tieàn ñeán baèng ñoàng ngoaïi teä hieän
nay qua heä thoáng NHNo caùc doanh nghieäp phaûn aùnh thöôøng chaäm hôn
so vôùi caùc NHTM khaùc (khoaûng töø 4-7 ngaøy)
* Caùc saûn phaûm dòch vuï khaùc:
- NHNo caàn thieát laäp heä thoáng thoâng tin töï ñoäng, keânh phaân phoái
ñieän töû nhö: Internet banking, phone banking, home banking… taïo ñieàu
kieän cho doanh nghieäp tieát kieäm ñöôïc thôøi gian ñeán ngaân haøng vaø vaãn
giaùm saùt ñöôïc taát caû caùc giao dòch.
- Haàu heát caùc DNNVV ôû caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát ñeàu
cho raèng NHNo muoán phaùt trieån dòch vuï traû löông thoâng qua taøi khoaûn
theû thì ñoøi hoûi phaûi naâng cao tính tieän ích cuûa theû nhö: keát noái thanh
toaùn hoaù ñôn tieàn ñieän nöôùc, keát noái söû duïng chung vôùi heä thoáng maùy
ATM cuûa caùc NHTM khaùc, Noäp tieàn maët taïi maùy ATM; naâng caáp saûn
phaåm dòch vuï theû (ruùt ngaén thôøi gian thöïc hieän moät giao dòch, coù nhöõng
bieän phaùp giaûm bôùt nhöõng truïc traëc do ñöôøng truyeàn…)
- Môû roäng caùc saûn phaåm tieän ích cuûa ngaân haøng nhaèm ñaùp öùng
nhu caàu söû duïng cuûa caùc DNNVV nhö: dòch vuï baûo quaûn taøi saûn, dòch
vuï kinh doanh mua baùn nhaø, dòch vuï baûo hieåm, moâi giôùi chöùng khoaùn,
tö vaán taøi chính, tö vaán coå phaàn hoùa, tö vaán löïa choïn döï aùn ñaàu tö…
- Coù chính saùch laõi suaát, phí phuø hôïp vôùi töøng nhoùm DNNVV
töøng thôøi kyø nhö: (doanh nghieäp ñang trong giai ñoaïn khôûi söï,
doanh nghieäp trong giai ñoaïn môû roäng, phaùt trieån…), nhaèm khuyeán
khích caùc DNNVV söû duïng dòch vuï cuûa ngaân haøng.
Phaàn II
: Caùc DNNVV töï ñaùnh giaù
Ña soá caùc DNNVV ñeàu cho raèng nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc trong
thôøi gian qua maø DNNVV ñaõ mang laïi, laø ñoäng löïc vaø goùp phaàn quan
troïng ñoái vôùi söï nghieäp phaùt trieån kinh teá, hieän ñang ñoùng goùp treân
30% vaøo taêng tröôûng GDP cuûa caû nöôùc, taïo ra vieäc laøm cho haøng trieäu
ngöôøi lao ñoäng vaø laø nhaân toá quan troïng goùp phaàn chuyeån dòch cô caáu
kinh teá nhaát laø trong noâng nghieäp vaø noâng thoân.
Tuy nhieân beân caïnh nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc, haàu heát caùc
DNNNV cho raèng coøn nhöõng baát caäp nhaát ñònh, chöa ñuû töï tin ñeå
108 - Vieäc chuyeån tieàn ñi vaø chuyeån tieàn ñeán baèng ñoàng ngoaïi teä hieän nay qua heä thoáng NHNo caùc doanh nghieäp phaûn aùnh thöôøng chaäm hôn so vôùi caùc NHTM khaùc (khoaûng töø 4-7 ngaøy) * Caùc saûn phaûm dòch vuï khaùc: - NHNo caàn thieát laäp heä thoáng thoâng tin töï ñoäng, keânh phaân phoái ñieän töû nhö: Internet banking, phone banking, home banking… taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp tieát kieäm ñöôïc thôøi gian ñeán ngaân haøng vaø vaãn giaùm saùt ñöôïc taát caû caùc giao dòch. - Haàu heát caùc DNNVV ôû caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát ñeàu cho raèng NHNo muoán phaùt trieån dòch vuï traû löông thoâng qua taøi khoaûn theû thì ñoøi hoûi phaûi naâng cao tính tieän ích cuûa theû nhö: keát noái thanh toaùn hoaù ñôn tieàn ñieän nöôùc, keát noái söû duïng chung vôùi heä thoáng maùy ATM cuûa caùc NHTM khaùc, Noäp tieàn maët taïi maùy ATM; naâng caáp saûn phaåm dòch vuï theû (ruùt ngaén thôøi gian thöïc hieän moät giao dòch, coù nhöõng bieän phaùp giaûm bôùt nhöõng truïc traëc do ñöôøng truyeàn…) - Môû roäng caùc saûn phaåm tieän ích cuûa ngaân haøng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu söû duïng cuûa caùc DNNVV nhö: dòch vuï baûo quaûn taøi saûn, dòch vuï kinh doanh mua baùn nhaø, dòch vuï baûo hieåm, moâi giôùi chöùng khoaùn, tö vaán taøi chính, tö vaán coå phaàn hoùa, tö vaán löïa choïn döï aùn ñaàu tö… - Coù chính saùch laõi suaát, phí phuø hôïp vôùi töøng nhoùm DNNVV töøng thôøi kyø nhö: (doanh nghieäp ñang trong giai ñoaïn khôûi söï, doanh nghieäp trong giai ñoaïn môû roäng, phaùt trieån…), nhaèm khuyeán khích caùc DNNVV söû duïng dòch vuï cuûa ngaân haøng. Phaàn II : Caùc DNNVV töï ñaùnh giaù Ña soá caùc DNNVV ñeàu cho raèng nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua maø DNNVV ñaõ mang laïi, laø ñoäng löïc vaø goùp phaàn quan troïng ñoái vôùi söï nghieäp phaùt trieån kinh teá, hieän ñang ñoùng goùp treân 30% vaøo taêng tröôûng GDP cuûa caû nöôùc, taïo ra vieäc laøm cho haøng trieäu ngöôøi lao ñoäng vaø laø nhaân toá quan troïng goùp phaàn chuyeån dòch cô caáu kinh teá nhaát laø trong noâng nghieäp vaø noâng thoân. Tuy nhieân beân caïnh nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc, haàu heát caùc DNNNV cho raèng coøn nhöõng baát caäp nhaát ñònh, chöa ñuû töï tin ñeå
109
khaúng ñònh mình cuï theå moät soá DNNVV kinh doanh chöa thöïc söï hieäu
quaû, quan heä tieáp caän trong vieäc söû duïng dòch vuï ngaân haøng ñaëc bieät laø
quan heä vay voán coøn gaëp nhöõng khoù khaên maø phaàn lôùn nguyeân nhaân
xuaát phaùt töø phía DNNVV nhö ñaõ neâu ôû trang 53 cuûa luaän vaên.
109 khaúng ñònh mình cuï theå moät soá DNNVV kinh doanh chöa thöïc söï hieäu quaû, quan heä tieáp caän trong vieäc söû duïng dòch vuï ngaân haøng ñaëc bieät laø quan heä vay voán coøn gaëp nhöõng khoù khaên maø phaàn lôùn nguyeân nhaân xuaát phaùt töø phía DNNVV nhö ñaõ neâu ôû trang 53 cuûa luaän vaên.
110
NHOÙM SAÛN
PHAÅM Ï HUY
ÑOÄNG VO
Á
N
NHOÙM SAÛN
PHAÅM TÍN
DUNG
Dòch vuï baûo laõnh: döï thaàu, thöïc hieän
hôïp ñoàng, thanh toaùn….
Dòch vuï cho thueâ taøi chính
Dòch vuï cho vay: töøng laàn, HMTD, cho
vay theo döï aùn ñaàu tö, cho vay taøi trôï
XNK ...
Giaáy tôø coù giaù daøi haïn
Giaáy tôø coù giaù ngaén haïn
Tieàn göûi coù kyø haïn
Tieàn gôûi khoâng kyø haïn
NHOÙM SAÛN
PHAÅM DÒCH VUÏ
THANH TOAÙN
KINH DOANH
NGOAÏI TEÄ
khoaûn, dòch vuï traû löông töï ñoäng, dòch
vuï chuyeån tieàn trong nöôùc.
Thanh toaùn quoác teá: Nhôø thu keøm
chöùng töø, thö tín duïng, chuyeån tieàn
Dòch vuï mua baùn ngoaïi teä coù kyø haïn
Dòch vuï mua baùn ngoaïi teä giao ngay
Thanh toaùn trong nöôùc: Dòch vuï taøi
110 NHOÙM SAÛN PHAÅM Ï HUY ÑOÄNG VO Á N NHOÙM SAÛN PHAÅM TÍN DUNG Dòch vuï baûo laõnh: döï thaàu, thöïc hieän hôïp ñoàng, thanh toaùn…. Dòch vuï cho thueâ taøi chính Dòch vuï cho vay: töøng laàn, HMTD, cho vay theo döï aùn ñaàu tö, cho vay taøi trôï XNK ... Giaáy tôø coù giaù daøi haïn Giaáy tôø coù giaù ngaén haïn Tieàn göûi coù kyø haïn Tieàn gôûi khoâng kyø haïn NHOÙM SAÛN PHAÅM DÒCH VUÏ THANH TOAÙN KINH DOANH NGOAÏI TEÄ khoaûn, dòch vuï traû löông töï ñoäng, dòch vuï chuyeån tieàn trong nöôùc. Thanh toaùn quoác teá: Nhôø thu keøm chöùng töø, thö tín duïng, chuyeån tieàn Dòch vuï mua baùn ngoaïi teä coù kyø haïn Dòch vuï mua baùn ngoaïi teä giao ngay Thanh toaùn trong nöôùc: Dòch vuï taøi
111
SƠ ĐỒ CÁC SP DCH V NHNO
111 SƠ ĐỒ CÁC SP DỊCH VỤ NHNO