Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng để mở rộng cho vay các DNNVV tại ngân hàng No & PTNT Việt Nam

3,310
504
111
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
WX
QUÁCH NGUYT NGA
QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG
ÑEÅ MÔÛ ROÄNG CHO VAY CAÙC DNNVV TAÏI
NGAÂN HAØNG No & PTNT VIEÄT NAM
LUN VĂN THC SĨ KINH T
TP. H CHÍ MINH – NĂM 2007
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH W∗X QUÁCH NGUYỆT NGA QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG ÑEÅ MÔÛ ROÄNG CHO VAY CAÙC DNNVV TAÏI NGAÂN HAØNG No & PTNT VIEÄT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007
2
MUÏC LUÏC
---o0o---
Lôøi cam ñoan.
Muïc luïc.
Danh muïc caùc kyù hieäu, caùc chöõ vieát taét.
Danh muïc caùc baûng, bieåu ñoà, ñoà thò.
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
CHÖÔNG I: TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG VAØ VAI TROØ CUÛA QUAÛN TRÒ RUÛI RO
TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ÑOÁI VÔÙI CAÙC DNNVV TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ
TRÖÔØNG HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ.....................................................................1
1.1 Moät soá vaán ñeà cô baûn veà tín duïng ngaân haøng trong neàn kinh teá thò tröôøng hoäi
nhaäp kinh teá quoác teá. .................................................................................................1
1.1.1 Tín duïng ngaân haøng. ..................................................................................................1
1.1.2 Vai troø cuûa tín duïng ngaân haøng..................................................................................3
1.1.3 Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng. ...................................................................................3
1.2 Quaûn trò ruûi ro tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi caùc DNNVV...........................................4
1.2.1 Toång quan veà ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng......................................................4
1.2.2 Ruûi ro tín duïng ngaân haøng. ........................................................................................6
1.3 Quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa NHTM ñoái vôùi DNNVV..............................................10
1.3.1 Khaùi nieäm. ...............................................................................................................10
1.3.2 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm DNNVV.................................................................................12
1.3.3 Söï caàn thieát phaûi quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa NHTM ñoái vôùi DNNVV...................13
1.3.4 Noäi dung cô baûn cuûa quaûn trò ruûi ro tín duïng ngaân haøng theo nhöõng chuaån möïc
quoác teá (Basel II)....................................................................................................15
2 MUÏC LUÏC ---o0o--- Lôøi cam ñoan. Muïc luïc. Danh muïc caùc kyù hieäu, caùc chöõ vieát taét. Danh muïc caùc baûng, bieåu ñoà, ñoà thò. LÔØI MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG I: TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG VAØ VAI TROØ CUÛA QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ÑOÁI VÔÙI CAÙC DNNVV TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ.....................................................................1 1.1 Moät soá vaán ñeà cô baûn veà tín duïng ngaân haøng trong neàn kinh teá thò tröôøng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. .................................................................................................1 1.1.1 Tín duïng ngaân haøng. ..................................................................................................1 1.1.2 Vai troø cuûa tín duïng ngaân haøng..................................................................................3 1.1.3 Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng. ...................................................................................3 1.2 Quaûn trò ruûi ro tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi caùc DNNVV...........................................4 1.2.1 Toång quan veà ruûi ro trong kinh doanh ngaân haøng......................................................4 1.2.2 Ruûi ro tín duïng ngaân haøng. ........................................................................................6 1.3 Quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa NHTM ñoái vôùi DNNVV..............................................10 1.3.1 Khaùi nieäm. ...............................................................................................................10 1.3.2 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm DNNVV.................................................................................12 1.3.3 Söï caàn thieát phaûi quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa NHTM ñoái vôùi DNNVV...................13 1.3.4 Noäi dung cô baûn cuûa quaûn trò ruûi ro tín duïng ngaân haøng theo nhöõng chuaån möïc quoác teá (Basel II)....................................................................................................15
3
1.4 Baøi hoïc kinh nghieäm veà caùc phöông phaùp quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa NHTM ñoái
vôùi DNNVV taïi moät soá nöôùc....................................................................................18
1.4.1 Kinh nghieäm veà caùc phöông phaùp quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa NHTM ñoái vôùi
DNNVV taïi moät soá nöôùc. ........................................................................................19
1.4.1.1 Baøi hoïc kinh nghieäm töø Haøn Quoác. ........................................................................19
1.4.1.2 Baøi hoïc kinh nghieäm töø Thaùi Lan...........................................................................20
1.4.2 Moät soá baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra veà quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa NHTM ñoái vôùi
DNNVV. ..................................................................................................................22
KEÁT LUAÄN CHÖÔNG MOÄT..............................................................................................23
CHÖÔNG II: THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG VAØ QUAÛN TRÒ RUÛI RO
TÍN DUÏNG TRONG VIEÄC CHO VAY CAÙC DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI
NHNo VAØ PTNT VIEÄT NAM. ..........................................................................................24
2.1 Giôùi thieäu sô neùt veà NHNo vaø PTNT Vieät Nam......................................................24
2.1.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån. .............................................................................24
2.1.2 Cô caáu toå chöùc. ........................................................................................................25
2.1.3 Giôùi thieäu caùc saûn phaåm chuû yeáu cung caáp cho caùc DNNVV taïi NHNo & PTNT
Vieät Nam. (Phuï luïc 1)..............................................................................................26
2.2 Tình hình hoïat ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng giai ñoïan 2004-30/06/2007. .........26
2.2.1 Nguoàn voán................................................................................................................26
2.2.2 Söû duïng voán.............................................................................................................29
2.3 Thöïc traïng quaûn lyù ruûi ro tín duïng vaø nguyeân nhaân ruûi ro tín duïng trong vieäc cho
vay caùc DNNVV taïi NHNo & PTNT Vieät Nam. .....................................................31
2.3.1 Tình hình hoïat ñoäng tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV. ................................................32
2.3.2 Ñaùnh giaù chung nhöõng maët laøm ñöôïc vaø nhöõng maët coøn toàn taïi trong hoïat ñoäng
tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV taïi NHNo & PTNT Vieät Nam...................................43
3 1.4 Baøi hoïc kinh nghieäm veà caùc phöông phaùp quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa NHTM ñoái vôùi DNNVV taïi moät soá nöôùc....................................................................................18 1.4.1 Kinh nghieäm veà caùc phöông phaùp quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa NHTM ñoái vôùi DNNVV taïi moät soá nöôùc. ........................................................................................19 1.4.1.1 Baøi hoïc kinh nghieäm töø Haøn Quoác. ........................................................................19 1.4.1.2 Baøi hoïc kinh nghieäm töø Thaùi Lan...........................................................................20 1.4.2 Moät soá baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra veà quaûn trò ruûi ro tín duïng cuûa NHTM ñoái vôùi DNNVV. ..................................................................................................................22 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG MOÄT..............................................................................................23 CHÖÔNG II: THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG TÍN DUÏNG VAØ QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG TRONG VIEÄC CHO VAY CAÙC DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NHNo VAØ PTNT VIEÄT NAM. ..........................................................................................24 2.1 Giôùi thieäu sô neùt veà NHNo vaø PTNT Vieät Nam......................................................24 2.1.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån. .............................................................................24 2.1.2 Cô caáu toå chöùc. ........................................................................................................25 2.1.3 Giôùi thieäu caùc saûn phaåm chuû yeáu cung caáp cho caùc DNNVV taïi NHNo & PTNT Vieät Nam. (Phuï luïc 1)..............................................................................................26 2.2 Tình hình hoïat ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng giai ñoïan 2004-30/06/2007. .........26 2.2.1 Nguoàn voán................................................................................................................26 2.2.2 Söû duïng voán.............................................................................................................29 2.3 Thöïc traïng quaûn lyù ruûi ro tín duïng vaø nguyeân nhaân ruûi ro tín duïng trong vieäc cho vay caùc DNNVV taïi NHNo & PTNT Vieät Nam. .....................................................31 2.3.1 Tình hình hoïat ñoäng tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV. ................................................32 2.3.2 Ñaùnh giaù chung nhöõng maët laøm ñöôïc vaø nhöõng maët coøn toàn taïi trong hoïat ñoäng tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV taïi NHNo & PTNT Vieät Nam...................................43
4
2.3.3 Ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng vaø nhöõng vaán ñeà ñang ñaët ra ñoái vôùi quaûn lyù ruûi ro
tín duïng trong vieäc cho vay caùc DNNVV taïi NHNo & PTNT Vieät Nam. ...............46
2.3.4 Nhaän daïng caùc nguyeân nhaân laøm cho nôï xaáu taêng cao haïn cheá hieäu quaû coâng taùc
quaûn trò ruûi ro tín duïng trong vieäc cho vay caùc DNNVV taïi NHNo & PTNT Vieät
Nam. ........................................................................................................................49
KEÁT LUAÄN CHÖÔNG HAI................................................................................................57
CHÖÔNG III: QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG ÑEÅ NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ
TRONG CHO VAY ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NHNo VAØ
PTNT VIEÄT NAM..............................................................................................................58
3.1 Chieán löôïc vaø chính saùch phaùt trieån DNNVV cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc giai ñoïan
2006-2010. ...............................................................................................................58
3.2 Muïc tieâu phaùt trieån cho vay caùc DNNVV giai ñoïan 2006 - 2010 cuûa ngaønh ngaân
haøng. ........................................................................................................................59
3.2.1 Muïc tieâu vaø quan ñieåm............................................................................................59
3.2.2 Keá hoïach vaø giaûi phaùp cuûa ngaønh ngaân haøng. ........................................................60
3.3 Chieán luôïc hoïat ñoäng ñaàu tö tín duïng cho thueâ taøi chính cuûa NHNo & PTNT
daønh cho caùc DNNVV ñeán naêm 2010......................................................................60
3.3.1 Muïc tieâu toång quaùt chieán löôïc kinh doanh cuûa NHNo ñeán naêm 2010.....................60
3.3.2 Muïc tieâu cuï theå........................................................................................................61
3.4 Caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc quaûn trò ruûi ro tín duïng trong cho vay caùc
DNNVV ôû NHNo & PTNT VN................................................................................61
3.4.1 Xaây döïng ñöôïc chính saùch tín duïng hieäu quaû ñoái vôùi caùc DNNVV cho pheùp cho
vay khoâng döïa vaøo taøi saûn theá chaáp vaø ñònh giaù treân cô sôû ruûi ro...........................62
3.4.2 Xaây döïng heä thoáng chaám ñieåm vaø xeáp haïng tín duïng phuø hôïp vôùi phaân khuùc thò
tröôøng laø caùc DNNVV theo caùc chuaån möïc quoác teá...............................................62
3.4.3 Phaùt trieån caùc saûn phaåm thueâ mua nhaèm taøi trôï voán cho caùc DNNVV. ..................62
4 2.3.3 Ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng vaø nhöõng vaán ñeà ñang ñaët ra ñoái vôùi quaûn lyù ruûi ro tín duïng trong vieäc cho vay caùc DNNVV taïi NHNo & PTNT Vieät Nam. ...............46 2.3.4 Nhaän daïng caùc nguyeân nhaân laøm cho nôï xaáu taêng cao haïn cheá hieäu quaû coâng taùc quaûn trò ruûi ro tín duïng trong vieäc cho vay caùc DNNVV taïi NHNo & PTNT Vieät Nam. ........................................................................................................................49 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG HAI................................................................................................57 CHÖÔNG III: QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG ÑEÅ NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ TRONG CHO VAY ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NHNo VAØ PTNT VIEÄT NAM..............................................................................................................58 3.1 Chieán löôïc vaø chính saùch phaùt trieån DNNVV cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc giai ñoïan 2006-2010. ...............................................................................................................58 3.2 Muïc tieâu phaùt trieån cho vay caùc DNNVV giai ñoïan 2006 - 2010 cuûa ngaønh ngaân haøng. ........................................................................................................................59 3.2.1 Muïc tieâu vaø quan ñieåm............................................................................................59 3.2.2 Keá hoïach vaø giaûi phaùp cuûa ngaønh ngaân haøng. ........................................................60 3.3 Chieán luôïc hoïat ñoäng ñaàu tö tín duïng cho thueâ taøi chính cuûa NHNo & PTNT daønh cho caùc DNNVV ñeán naêm 2010......................................................................60 3.3.1 Muïc tieâu toång quaùt chieán löôïc kinh doanh cuûa NHNo ñeán naêm 2010.....................60 3.3.2 Muïc tieâu cuï theå........................................................................................................61 3.4 Caùc giaûi phaùp naâng cao naêng löïc quaûn trò ruûi ro tín duïng trong cho vay caùc DNNVV ôû NHNo & PTNT VN................................................................................61 3.4.1 Xaây döïng ñöôïc chính saùch tín duïng hieäu quaû ñoái vôùi caùc DNNVV cho pheùp cho vay khoâng döïa vaøo taøi saûn theá chaáp vaø ñònh giaù treân cô sôû ruûi ro...........................62 3.4.2 Xaây döïng heä thoáng chaám ñieåm vaø xeáp haïng tín duïng phuø hôïp vôùi phaân khuùc thò tröôøng laø caùc DNNVV theo caùc chuaån möïc quoác teá...............................................62 3.4.3 Phaùt trieån caùc saûn phaåm thueâ mua nhaèm taøi trôï voán cho caùc DNNVV. ..................62
5
3.4.4 Phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï khaùc nhaèm toái öu hoùa ruûi ro vaø doanh thu. .........63
3.4.5 Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng cho vieäc taøi trôï voán cho caùc DNNVV. ............63
3.4.6 Giaûi phaùp veà nguoàn voán. .........................................................................................63
3.4.7 Hoaøn thieän vaø chaáp haønh nghieâm tuùc quy trình tín duïng ñeå naâng cao chaát löôïng
vaø quaûn lyù ruûi ro tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV.......................................................63
3.4.8 Thöïc hieän toát caùc quy ñònh veà ñaûm baûo tieàn vay.....................................................64
3.4.9 Hoaøn thieän heä thoáng kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä.....................................................66
3.4.10 Thöïc hieän toát coâng taùc phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng, xöû lyù ruûi ro
tín duïng theo caùc chuaån möïc quoác teá. .....................................................................67
3.5 Giaûi phaùp töø phía khaùch haøng vay voán - caùc DNNVV.............................................69
3.6 Moät soá kieán nghò......................................................................................................70
3.6.1 Kieán nghò ñoái vôùi NHNo & PTNT Vieät Nam. .........................................................70
3.6.2 Ñoái vôùi Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam. .................................................................70
3.6.3 Kieán nghò ñoái vôùi Chính phuû, caùc boä ngaønh lieân quan ............................................72
3.6.4 Kieán nghò ñoái vôùi caùc tænh thaønh phoá tröïc thuoäc TW...............................................73
KEÁT LUAÄN CHÖÔNG BA. ................................................................................................74
KEÁT LUAÄN.
Taøi lieäu tham khaûo.
Phuï luïc.
5 3.4.4 Phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï khaùc nhaèm toái öu hoùa ruûi ro vaø doanh thu. .........63 3.4.5 Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc ñaùp öùng cho vieäc taøi trôï voán cho caùc DNNVV. ............63 3.4.6 Giaûi phaùp veà nguoàn voán. .........................................................................................63 3.4.7 Hoaøn thieän vaø chaáp haønh nghieâm tuùc quy trình tín duïng ñeå naâng cao chaát löôïng vaø quaûn lyù ruûi ro tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV.......................................................63 3.4.8 Thöïc hieän toát caùc quy ñònh veà ñaûm baûo tieàn vay.....................................................64 3.4.9 Hoaøn thieän heä thoáng kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä.....................................................66 3.4.10 Thöïc hieän toát coâng taùc phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng, xöû lyù ruûi ro tín duïng theo caùc chuaån möïc quoác teá. .....................................................................67 3.5 Giaûi phaùp töø phía khaùch haøng vay voán - caùc DNNVV.............................................69 3.6 Moät soá kieán nghò......................................................................................................70 3.6.1 Kieán nghò ñoái vôùi NHNo & PTNT Vieät Nam. .........................................................70 3.6.2 Ñoái vôùi Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam. .................................................................70 3.6.3 Kieán nghò ñoái vôùi Chính phuû, caùc boä ngaønh lieân quan ............................................72 3.6.4 Kieán nghò ñoái vôùi caùc tænh thaønh phoá tröïc thuoäc TW...............................................73 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG BA. ................................................................................................74 KEÁT LUAÄN. Taøi lieäu tham khaûo. Phuï luïc.
6
DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT
Cty TNHH Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn
CBCNV Caùn boä coâng nhaân vieân
DN Doanh nghieäp
DNNN Doanh nghieäp Nhaø Nöôùc
DNTN Doanh nghieäp tö nhaân
DNNVV Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa
HMTD Haïn möùc tín duïng
HÑTD Hôïp ñoàng tín duïng
HÑQT Hoäi ñoàng quaûn trò
KBNN Kho baïc Nhaø nöôùc
KCN,KCX Khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát
KDNT kinh doanh ngoaïi teä
NHTM Ngaân haøng Thöông maïi
NHTM NN Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø Nöôùc
NHTM CP Ngaân haøng Thöông maïi coå phaàn
NHCT Ngaân haøng Coâng thöông
NHNo & PTNT VN Ngaân Haøng Noâng Nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân
Vieät Nam
SX CN Saûn xuaát coâng nghieäp
SXKD Saûn xuaát kinh doanh
TCKT Toå chöùc kinh teá
TCTD Toå chöùc tín duïng
TCTC Toå chöùc taøi chính
TSC Truï sôû chính
TTCN Tieåu thuû coâng nghieäp
TTKD TM Thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët
WTO Toå chöùc Thöông maïi theá giôùi ( Wrold Trade Organization)
XD Xaây döïng
XDCB Xaây döïng cô baûn
XNK Xuaát nhaäp khaåu
6 DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT Cty TNHH Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn CBCNV Caùn boä coâng nhaân vieân DN Doanh nghieäp DNNN Doanh nghieäp Nhaø Nöôùc DNTN Doanh nghieäp tö nhaân DNNVV Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa HMTD Haïn möùc tín duïng HÑTD Hôïp ñoàng tín duïng HÑQT Hoäi ñoàng quaûn trò KBNN Kho baïc Nhaø nöôùc KCN,KCX Khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát KDNT kinh doanh ngoaïi teä NHTM Ngaân haøng Thöông maïi NHTM NN Ngaân haøng Thöông maïi Nhaø Nöôùc NHTM CP Ngaân haøng Thöông maïi coå phaàn NHCT Ngaân haøng Coâng thöông NHNo & PTNT VN Ngaân Haøng Noâng Nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam SX CN Saûn xuaát coâng nghieäp SXKD Saûn xuaát kinh doanh TCKT Toå chöùc kinh teá TCTD Toå chöùc tín duïng TCTC Toå chöùc taøi chính TSC Truï sôû chính TTCN Tieåu thuû coâng nghieäp TTKD TM Thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët WTO Toå chöùc Thöông maïi theá giôùi ( Wrold Trade Organization) XD Xaây döïng XDCB Xaây döïng cô baûn XNK Xuaát nhaäp khaåu
7
DANH MUÏC CAÙC BAÛNG
Baûng 2.1: Tình hình huy ñoäng voán giai ñoaïn (2004-30/06/2007)................................... 26
Baûng 2.2: Nguoàn voán huy ñoäng theo thaønh phaàn kinh teá (2004-30/06/2007) ..............27
Baûng 2.3: Tình hình dö nôï cho vay giai ñoaïn (2004-30/06/2007)........................ 29
Baûng 2.4: Keát quaû kinh doanh giai ñoaïn (2004-30/06/2007) ...............................30
Baûng 2.5: Cô caáu dö nôï cho vay giai ñoaïn (2004-30/06/2007) ................ phuï luïc 1
Baûng 2.6: Cô caáu dö nôï cho vay theo thaønh phaàn kinh teá (2004-30/06/2007)... 32
Baûng 2.7: Cô caáu dö nôï theo phöông thöùc cho vay (2004-30/06/2007) ..............33
Baûng 2.8: Cô caáu dö nôï cho vay trung daøi haïn theo TPKT (2004-30/06/2007) 34
Baûng 2.9: Cô caáu dö nôï cho vay DNNVV theo ngaønh kinh teá ...............................
(2004 -30/06/2007).................................................................................................... 36
Baûng 2.10: Cô caáu dö nôï cho thueâ taøi chính DNNVV (2004-30/06/2007).............40
Baûng 2.11: Cô caáu dòch vuï baûo laõnh giai ñoaïn (2004-2006)..................... phuï luïc 3
Baûng 2.12: Nôï quaù haïn DNNVV giai ñoaïn 2004-30/06/2007 ...............................46
Baûng 2.13: Baûng phaân loïai nôï cho vay DNNVV ñeán 30/06/2007 ........................ 47
DANH MUÏC CAÙC BIEÅU ÑOÀ
Bieåu ñoà1: Dö nôï cho vay theo thôøi gian giai ñoaïn 2004-30/06/2007................. 30
Bieåu ñoà 2:Dö nôï cho vay DNNVV theo ngaønh kinh teá (2004-30/06/2007)......... 37
7 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 2.1: Tình hình huy ñoäng voán giai ñoaïn (2004-30/06/2007)................................... 26 Baûng 2.2: Nguoàn voán huy ñoäng theo thaønh phaàn kinh teá (2004-30/06/2007) ..............27 Baûng 2.3: Tình hình dö nôï cho vay giai ñoaïn (2004-30/06/2007)........................ 29 Baûng 2.4: Keát quaû kinh doanh giai ñoaïn (2004-30/06/2007) ...............................30 Baûng 2.5: Cô caáu dö nôï cho vay giai ñoaïn (2004-30/06/2007) ................ phuï luïc 1 Baûng 2.6: Cô caáu dö nôï cho vay theo thaønh phaàn kinh teá (2004-30/06/2007)... 32 Baûng 2.7: Cô caáu dö nôï theo phöông thöùc cho vay (2004-30/06/2007) ..............33 Baûng 2.8: Cô caáu dö nôï cho vay trung daøi haïn theo TPKT (2004-30/06/2007) 34 Baûng 2.9: Cô caáu dö nôï cho vay DNNVV theo ngaønh kinh teá ............................... (2004 -30/06/2007).................................................................................................... 36 Baûng 2.10: Cô caáu dö nôï cho thueâ taøi chính DNNVV (2004-30/06/2007).............40 Baûng 2.11: Cô caáu dòch vuï baûo laõnh giai ñoaïn (2004-2006)..................... phuï luïc 3 Baûng 2.12: Nôï quaù haïn DNNVV giai ñoaïn 2004-30/06/2007 ...............................46 Baûng 2.13: Baûng phaân loïai nôï cho vay DNNVV ñeán 30/06/2007 ........................ 47 DANH MUÏC CAÙC BIEÅU ÑOÀ Bieåu ñoà1: Dö nôï cho vay theo thôøi gian giai ñoaïn 2004-30/06/2007................. 30 Bieåu ñoà 2:Dö nôï cho vay DNNVV theo ngaønh kinh teá (2004-30/06/2007)......... 37
8
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
Tính caáp thieát vaø yù nghóa cuûa ñeà taøi nghieân cöùu :
Trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi 2006-2010 cuûa Ñaûng vaø Nhaø
Nöôùc ta, vieäc ñaåy maïnh phaùt trieån caùc DNNVV laø moät nhieäm vuï quan troïng bôûi
vì caùc DNNVV ñaõ vaø ñang trôû thaønh moät löïc löôïng kinh teá goùp phaàn ñaùng keå
trong vieäc thuùc ñaåy kinh teá phaùt trieån, ñoùng goùp nguoàn thu töông ñoái lôùn cho
NSNN, ñoàng thôøi DNNVV laø khu vöïc chuû yeáu taïo coâng aên vieäc laøm vaø thu nhaäp
cho ngöôøi lao ñoäng. Chính vì vaäy, taäp trung ñaåy maïnh ñaàu tö tín duïng vaø cung
öùng caùc dòch vuï cho caùc DNNVV coù yù nghóa to lôùn ñoái vôùi baûn thaân caùc DNNVV
vaø vôùi chính caùc NHTM.
Tuy nhieân, hoïat ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng laø hoïat ñoäng tieàm aån raát
nhieàu ruûi ro, trong ñoù ruûi ro tín duïng laø loïai ruûi ro quan troïng nhaát vì hieän nay thu
nhaäp töø tín duïng chieám treân 70% thu nhaäp cuûa ngaân haøng (NHNo VN chieám gaàn
90%). Ñaëc bieät vieäc caáp tín duïng cho caùc DNNVV ôû Vieät Nam hieän nay laïi caøng
tieàm aån nhieàu ruûi ro. Vieäc quaûn trò ñöôïc ruûi ro trong vieäc caáp tín duïng cho caùc
doanh nghieäp naøy khi môû roäng ñaàu tö tín duïng laø heát söùc caàn thieát, ñaõ coù nhieàu
ñeà taøi nghieân cöùu veà lyù luaän, phöông phaùp quaûn trò ruûi ro tín duïng ngaân haøng
song ñaùnh giaù ñöôïc thöïc traïng vaø caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc quaûn trò
ruûi ro tín duïng vaø môû roäng cho vay caùc DNNVV – moät loïai hình doanh nghieäp coù
raát nhieàu ruûi ro khi cho vay coù yù nghóa thöïc tieån raát cao do ñoù toâi choïn ñeà taøi
luaän vaên thaïc syõ :
QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG ÑEÅ MÔÛ ROÄNG CHO VAY CAÙC DNNVV TAÏI
NGAÂN HAØNG No & PTNT VIEÄT NAM
Ñoái töôïng, muïc ñích, phaïm vi nghieân cöùu vaø keát caáu luaän vaên.
8 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Tính caáp thieát vaø yù nghóa cuûa ñeà taøi nghieân cöùu : Trong chieán löôïc phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi 2006-2010 cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc ta, vieäc ñaåy maïnh phaùt trieån caùc DNNVV laø moät nhieäm vuï quan troïng bôûi vì caùc DNNVV ñaõ vaø ñang trôû thaønh moät löïc löôïng kinh teá goùp phaàn ñaùng keå trong vieäc thuùc ñaåy kinh teá phaùt trieån, ñoùng goùp nguoàn thu töông ñoái lôùn cho NSNN, ñoàng thôøi DNNVV laø khu vöïc chuû yeáu taïo coâng aên vieäc laøm vaø thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng. Chính vì vaäy, taäp trung ñaåy maïnh ñaàu tö tín duïng vaø cung öùng caùc dòch vuï cho caùc DNNVV coù yù nghóa to lôùn ñoái vôùi baûn thaân caùc DNNVV vaø vôùi chính caùc NHTM. Tuy nhieân, hoïat ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng laø hoïat ñoäng tieàm aån raát nhieàu ruûi ro, trong ñoù ruûi ro tín duïng laø loïai ruûi ro quan troïng nhaát vì hieän nay thu nhaäp töø tín duïng chieám treân 70% thu nhaäp cuûa ngaân haøng (NHNo VN chieám gaàn 90%). Ñaëc bieät vieäc caáp tín duïng cho caùc DNNVV ôû Vieät Nam hieän nay laïi caøng tieàm aån nhieàu ruûi ro. Vieäc quaûn trò ñöôïc ruûi ro trong vieäc caáp tín duïng cho caùc doanh nghieäp naøy khi môû roäng ñaàu tö tín duïng laø heát söùc caàn thieát, ñaõ coù nhieàu ñeà taøi nghieân cöùu veà lyù luaän, phöông phaùp quaûn trò ruûi ro tín duïng ngaân haøng song ñaùnh giaù ñöôïc thöïc traïng vaø caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao naêng löïc quaûn trò ruûi ro tín duïng vaø môû roäng cho vay caùc DNNVV – moät loïai hình doanh nghieäp coù raát nhieàu ruûi ro khi cho vay coù yù nghóa thöïc tieån raát cao do ñoù toâi choïn ñeà taøi luaän vaên thaïc syõ : QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG ÑEÅ MÔÛ ROÄNG CHO VAY CAÙC DNNVV TAÏI NGAÂN HAØNG No & PTNT VIEÄT NAM Ñoái töôïng, muïc ñích, phaïm vi nghieân cöùu vaø keát caáu luaän vaên.
9
- Nghieân cöùu veà quaûn trò ruûi ro tín duïng trong kinh doanh cuûa heä thoáng
Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam
- Phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi laø nhöõng vaán ñeà veà quaûn trò ruûi ro trong
hoaït ñoäng tín duïng cuûa Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät
Nam trong vieäc cho vay caùc DNNVV goùp phaàn phaùt trieån tín duïng beàn vöõng vaø
thuùc ñaåy caùc DNNVV phaùt trieån.
Caùc vaán ñeà khaùc ñöôïc ñeà caäp trong luaän vaên chæ nhaèm phuïc vuï cho vieäc
laøm roõ muïc tieâu nghieân cöùu cuûa ñeà taøi.
Phöông phaùp nghieân cöùu
Trong nghieân cöùu, luaän vaên söû duïng phöông phaùp duy vaät bieän chöùng vaø
duy vaät lòch söû cuûa chuû nghóa Maùc – Leânin, söû duïng caùc phöông phaùp thoáng keâ,
keá toaùn, khaûo saùt thöïc teá ... tham khaûo vaø söû duïng moät soá soá lieäu trong thoáng keâ,
baùo caùo vaø toång hôïp moät soá yù kieán ñeå minh hoïa laøm roõ noäi dung nghieân cöùu.
Ngoøai phaàn môû ñaàu vaø keát luaän, boá cuïc luaän vaên goàm 3 chöông:
CHÖÔNG I: Vai troø cuûa quaûn trò ruûi ro tín duïng ngaân haøng trong hoäi nhaäp
kinh teá quoác teá.
CHÖÔNG II: Thöïc traïng hoaït ñoäng tín duïng vaø quaûn trò ruûi ro tín duïng ngaân
haøng trong cho vay DNNVV taïi NHNo vaø PTNT VIEÄT NAM.
CHÖÔNG III: Quaûn trò ruûi ro tín duïng ñeå môû roäng cho vay caùc DNNVV taïi
NHNo & PTNT Vieät Nam.
9 - Nghieân cöùu veà quaûn trò ruûi ro tín duïng trong kinh doanh cuûa heä thoáng Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam - Phaïm vi nghieân cöùu cuûa ñeà taøi laø nhöõng vaán ñeà veà quaûn trò ruûi ro trong hoaït ñoäng tín duïng cuûa Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam trong vieäc cho vay caùc DNNVV goùp phaàn phaùt trieån tín duïng beàn vöõng vaø thuùc ñaåy caùc DNNVV phaùt trieån. Caùc vaán ñeà khaùc ñöôïc ñeà caäp trong luaän vaên chæ nhaèm phuïc vuï cho vieäc laøm roõ muïc tieâu nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. Phöông phaùp nghieân cöùu Trong nghieân cöùu, luaän vaên söû duïng phöông phaùp duy vaät bieän chöùng vaø duy vaät lòch söû cuûa chuû nghóa Maùc – Leânin, söû duïng caùc phöông phaùp thoáng keâ, keá toaùn, khaûo saùt thöïc teá ... tham khaûo vaø söû duïng moät soá soá lieäu trong thoáng keâ, baùo caùo vaø toång hôïp moät soá yù kieán ñeå minh hoïa laøm roõ noäi dung nghieân cöùu. Ngoøai phaàn môû ñaàu vaø keát luaän, boá cuïc luaän vaên goàm 3 chöông: CHÖÔNG I: Vai troø cuûa quaûn trò ruûi ro tín duïng ngaân haøng trong hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. CHÖÔNG II: Thöïc traïng hoaït ñoäng tín duïng vaø quaûn trò ruûi ro tín duïng ngaân haøng trong cho vay DNNVV taïi NHNo vaø PTNT VIEÄT NAM. CHÖÔNG III: Quaûn trò ruûi ro tín duïng ñeå môû roäng cho vay caùc DNNVV taïi NHNo & PTNT Vieät Nam.
10
Chöông 1
TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG VAØ VAI TROØ CUÛA
QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ÑOÁI VÔÙI
CAÙC DNNVV TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG
HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ
-
--
10 Chöông 1 TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG VAØ VAI TROØ CUÛA QUAÛN TRÒ RUÛI RO TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG ÑOÁI VÔÙI CAÙC DNNVV TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG HOÄI NHAÄP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ -  --