Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

3,297
646
125
71
2.3. 

2.3.1. Kết quả đạt được và hạn chế tồn tại
2.3.1.1. Kết quả đạt được
 

       
        

         

    


      
 






     



     

9 
          
71 2.3.   2.3.1. Kết quả đạt được và hạn chế tồn tại 2.3.1.1. Kết quả đạt được                                                                        9            
72
             

              
Online, BIDV Mobile, BIDV Business Online, Bankplus. 
  2.000 máy ATM, 20 

     


-


       
ph 
           
         



- 
 
15 
       

The Asian Banker: 5 -

Nam 2019
 :    
        
72                               Online, BIDV Mobile, BIDV Business Online, Bankplus.    2.000 máy ATM, 20           -           ph                           -    15           The Asian Banker: 5 -  Nam 2019  :             
73
- 2019)
JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon, Citibank, Wells Fargo: Ngân

VISA:  
: 
(2016-          
        
SmartBanking
  :   
           

: 
-2019)

       
     nhìn chung 

      
 


-    
          
 
-          


- 

73 - 2019) JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon, Citibank, Wells Fargo: Ngân  VISA:   :  (2016-                    SmartBanking   :                 :  -2019)               nhìn chung               -                  -             -  
74

- 
  
         
 
        

          

t


-  
     

- 

- khách hàng.
     
      



 

- 



74  -                                       t   -          -   - khách hàng.                    -    
75

 


 
 
2.3.1.2. Hạn chế còn tồn tại


   
       
      

 
cao    


       ngân
, 


        
 
        
- 
.

        .
        
75          2.3.1.2. Hạn chế còn tồn tại                         cao              ngân ,                        -  .          .         
76


-

 



2.3.1.3. Nguyên nhân của hạn chế
a. 
-2019 BIDV trong


    
 tình hình 



        
  


- - chính xác.
          
  



b. Nguyên nhân khách quan
M
     
76   -        2.3.1.3. Nguyên nhân của hạn chế a.  -2019 BIDV trong          tình hình                   - - chính xác.                  b. Nguyên nhân khách quan M      
77


       
-Banking. Nguyên nhân:

to-
       

             
  uy tín   

            
     

         
      trên m
g dich v
  h      c
kinh doanh  
 
   n H
công trên m thông i  
   trên th
 d   - trc 
p p
  

        

77           -Banking. Nguyên nhân:  to-                          uy tín                                         trên m g dich v   h      c kinh doanh        n H công trên m thông i      trên th  d   - trc  p p              
78



Giao dh e-  
      ép u 
giao dich tr   phthuc v 
 ng c 
      
 Vietcombank; Vietinabnk;   


2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV



 

. 
qua, BIDV      giúp khách hàng
   
       

       

         

 Nhu
         
 

78    Giao dh e-         ép u  giao dich tr    phthuc v   ng c          Vietcombank; Vietinabnk;       2.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV       .  qua, BIDV      giúp khách hàng                                   Nhu             
79
       
    


       
DV

       
     
nhanh chóng; P       

           
khách hàng.
  
          
              



        



79                        DV                nhanh chóng; P                     khách hàng.                                            
80



BIDV
3.1.             

3.1.1. Định hướng phát triển dịch vụ NHĐT của BIDV Việt Nam đến năm 2020
và tầm nhìn đến năm 2030
- - 


,
      
hàng .




20-2022 
a. Định hướng chung
-  



-      
 
-          

80    BIDV 3.1.               3.1.1. Định hướng phát triển dịch vụ NHĐT của BIDV Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 - -     ,        hàng .     20-2022  a. Định hướng chung -      -         -           