Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

3,291
646
125
51

-    Number -    

         
iên;
- 


;
-           
          

- 

- 

- 
- 
-    

               
Vnmart);
-          

- 
            

 
51  -    Number -                iên; -    ; -                        -   -   -  -  -                      Vnmart); -            -                 
52
 



T 
        

       5ày cao



* Kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ của BIDV
   


      


        -Lingo, BIDV-CoopMart, BIDV-
Maximark, BIDV-Hiway, BIDV-     

        

      
           
MasterCard Ready, BIDV MasterCard Platinu     
-
         
 -
52      T                   5ày cao    * Kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ của BIDV                        -Lingo, BIDV-CoopMart, BIDV- Maximark, BIDV-Hiway, BIDV-                                    MasterCard Ready, BIDV MasterCard Platinu      -            -
53
ManU.   


    
        11 
4.923.101 3,5   
 


        
 o  khách hàng không        
ATM, tuy nhiên      
c
 

         
.
Bảng 2.3. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ của
BIDV năm 2017-2019


2017
2018
2019
- 


3.199.957
3.870.350
4.923.101
-   
    
hành
%
80
90
95
- 
Máy
1.895
1.988
2.038

- 

217.479.897
218.753.272
229.197.159
- 
Tr
150.749.000
154.354.201
165.875.872
- 
Tr
1.109.369
1.087.795
1.169.835
(Ngun: Báo cáo dch v th BIDV 2017-2019)
53 ManU.                   11  4.923.101 3,5                  o  khách hàng không         ATM, tuy nhiên       c               . Bảng 2.3. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ ghi nợ của BIDV năm 2017-2019   2017 2018 2019 -    3.199.957 3.870.350 4.923.101 -         hành % 80 90 95 -  Máy 1.895 1.988 2.038  -   217.479.897 218.753.272 229.197.159 -  Tr 150.749.000 154.354.201 165.875.872 -  Tr 1.109.369 1.087.795 1.169.835 (Nguồn: Báo cáo dịch vụ thẻ BIDV 2017-2019)
54
        
ATM 

 g
 . 7 - 20
      

 

-banking.
      
  
 
         

-
  
  các chi nhánh.

 
    
các ngân hàng khác.
b. Thẻ tín dụng
* 

         
10 
hàng.
54          ATM     g  . 7 - 20            -banking.                        -      các chi nhánh.         các ngân hàng khác. b. Thẻ tín dụng *             10   hàng.
55
Bảng 2.4. Các loại thẻ tín dụng tại BIDV



(Phí thường niên
Thẻ chính/ Phí thường niên
Thẻ phụ)

Platinum Cashback


Chính: 1.00


Premier





Precious
Vàng
10 - 

150.000 VND

Platinum


Chính: 1.000.000 VN


Platinum





MasterCard Platinum





Smile
Vàng
10 
Chính:100.000 - 200.000 VND/


Infinite
Infinite


600.000 VND




600.000 VND

Standard

01 
Chính: 300.000 V

(Ngun: Báo cáo dch v th BIDV 2017-2019)

- 
-  

phép thanh toán;
-  
- 
     

     
    
      
55 Bảng 2.4. Các loại thẻ tín dụng tại BIDV    (Phí thường niên Thẻ chính/ Phí thường niên Thẻ phụ)  Platinum Cashback   Chính: 1.00   Premier      Precious Vàng 10 -   150.000 VND  Platinum   Chính: 1.000.000 VN   Platinum      MasterCard Platinum      Smile Vàng 10   Chính:100.000 - 200.000 VND/   Infinite Infinite   600.000 VND     600.000 VND  Standard  01   Chính: 300.000 V  (Nguồn: Báo cáo dịch vụ thẻ BIDV 2017-2019)   -  -     phép thanh toán; -   -                           
56

 
      
       
ay, Master card



 

       


* Kết quả kinh doanh của thẻ tín dụng quốc tế

 

Bảng 2.5. Số lượng, doanh số và phí dịch vụ thẻ tín dụng năm 2017 - 2019


2017
2019



436.788
533.231

phát hành
%
50
80



248.969.160
303.941.670


22.407.224
27.354.750


432.420
527.899
(Ngun: Báo cáo dch v th BIDV 2017-2019)
 
 S
khá 3.97
56                   ay, Master card                 * Kết quả kinh doanh của thẻ tín dụng quốc tế     Bảng 2.5. Số lượng, doanh số và phí dịch vụ thẻ tín dụng năm 2017 - 2019   2017 2018 2019    436.788 465.201 533.231  phát hành % 50 60 80    248.969.160 265.164.570 303.941.670   22.407.224 23.864.811 27.354.750   432.420 460.549 527.899 (Nguồn: Báo cáo dịch vụ thẻ BIDV 2017-2019)    S khá 3.97
57
17.54
16,64%,
16,8217,54

BIDV 
 
 



 các chi nhánh.
Tuy    




   


thu 



 


- 
2.2.2.2. Dịch vụ SMS Banking (BSMS)
           

           
57 17.54 16,64%, 16,8217,54  BIDV           các chi nhánh. Tuy                thu    và      -  2.2.2.2. Dịch vụ SMS Banking (BSMS)                         
58
       
      
ngân hàng.
Lợi ích của khách hàng
- Khá
        

-          
ATM-

- 
- 

Các thông tin cung cấp qua dịch vụ BSMS
- 
hát sinh

-        

-           
 

- 
- 

- 
- 

58                ngân hàng.  Lợi ích của khách hàng - Khá           -           ATM-  -  -    Các thông tin cung cấp qua dịch vụ BSMS -  hát sinh  -          -               -  -   -  -  
59
Kết quả kinh doanh dịch vụ BSMS của BIDV
   



Bảng 2.6. Kết quả dịch vụ BSMS năm 2017-2019

2017
2018
2019

9.393.230
9.828.185
10.681.295

87.239
94.754
105.132
(Ngun: Báo cáo dch v th BIDV 2017-2019)
   105.132   10.378   
10.681.295 86.9 
      
 
          
nhân 9.0       
          

         

            
 
          

  
 9 
- 
2.2.2.3. Dịch vụ BIDV e-Banking
- 



59  Kết quả kinh doanh dịch vụ BSMS của BIDV         Bảng 2.6. Kết quả dịch vụ BSMS năm 2017-2019  2017 2018 2019  9.393.230 9.828.185 10.681.295  87.239 94.754 105.132 (Nguồn: Báo cáo dịch vụ thẻ BIDV 2017-2019)    105.132   10.378    10.681.295 86.9                       nhân là 9.0                                                              9  -  2.2.2.3. Dịch vụ BIDV e-Banking -    
60
 BIDV e-

 

Gói Dịch vụ phi tài chính:
-      
       
       

- BIDV Mobile: Cho phép khách     




Gói dịch vụ tài chính




- 
- 
- 
- Thanh toán h

-      
     
siness Online:
- 
- 
- 
60  BIDV e-      Gói Dịch vụ phi tài chính: -                        - BIDV Mobile: Cho phép khách           Gói dịch vụ tài chính     -  -  -  - Thanh toán h  -             siness Online: -  -  - 