Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

3,293
646
125
41
- Gronroos, 1984; Pikkarainen
-Qirem, 2013)
-  
, 2008; Ihab Ali El-

Giả thuyết H6: Công nghệ quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ
NHĐT tại BIDV.
g. Marketing và chăm sóc khách hàng
        n,

     



1984; Ihab Ali El-   . Các tiêu

-  
1984; Ihab Ali El-
-  
1984; Ihab Ali El-Qirem, 2
-  
Gronroos, 1984; Ihab Ali El-
-      012;
Gronroos, 1984; Ihab Ali El-
Giả thuyết H7: Marketing và chăm sóc khách hàng có quan hệ thuận chiều
với phát triển dịch vụ NHĐT tại BIDV.
h. Tâm lý khách hàng:
 

41 - Gronroos, 1984; Pikkarainen -Qirem, 2013) -   , 2008; Ihab Ali El-   Giả thuyết H6: Công nghệ có quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ NHĐT tại BIDV. g. Marketing và chăm sóc khách hàng         n,           1984; Ihab Ali El-   . Các tiêu  -   1984; Ihab Ali El- -   1984; Ihab Ali El-Qirem, 2 -   Gronroos, 1984; Ihab Ali El- -      012; Gronroos, 1984; Ihab Ali El-  Giả thuyết H7: Marketing và chăm sóc khách hàng có quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ NHĐT tại BIDV. h. Tâm lý khách hàng:   
42

     
     

(Gronroos, 1984; Luis
           -Qirem,

-          
-Qirem, 2013)
-  
-Qirem, 2013)
-         
-Qirem, 2013)
- 
-Qirem, 2013)
Giả thuyết H8: Tâm khách hàng quan hệ thuận chiều với phát triển
dịch vụ NHĐT tại BIDV.
42                (Gronroos, 1984; Luis            -Qirem,  -           -Qirem, 2013) -   -Qirem, 2013) -          -Qirem, 2013) -  -Qirem, 2013)  Giả thuyết H8: Tâm lý khách hàng có quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ NHĐT tại BIDV.
43


 BIDV

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Hình 2.1. Logo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(Ngun: https://www.bidv.com.vn/vn/ve-bidv/lich-su-phat-trien)
- Tên ngân hàng: 
-  Bank for Investment and Development of Vietnam
-  BIDV
-  
L       


-  
- 
-          
Nam (BIDV)
-         

      
   
    

43     BIDV  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Hình 2.1. Logo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Nguồn: https://www.bidv.com.vn/vn/ve-bidv/lich-su-phat-trien) - Tên ngân hàng:  -  Bank for Investment and Development of Vietnam -  BIDV -   L          -   -  -           Nam (BIDV) -                           
44
- 
-
 

 

       

          
       




         
  
          

 2020;

(


            9 (The
Banker);           5    
Banker); 9      
         
          

44 -  -                                                                  2020;  (               9 (The Banker);           5     Banker); 9                            
45
2.1.2. Cơ cấu tổ chức
Hình 2.2. Cơ cấu tổ chức BIDV
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV 2019)
45 2.1.2. Cơ cấu tổ chức Hình 2.2. Cơ cấu tổ chức BIDV (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV 2019)
46
Hình 2.3. Bộ máy quản lý BIDV
(Ngun: Báo cáo thường niên BIDV 2019)

          
      
46 Hình 2.3. Bộ máy quản lý BIDV (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV 2019)                   
47



DV theo

- 

         
         

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV
Bảng 2.1. Tình hinh hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn 2017 2019
STT
tiêu
2017
2018
2019

2018/2017
(%)
Chênh

2019/2018
(%)
1


1.202.284
1.312.866
1.489.957
9,20%
13,49%
2


48.834
54.490
77.653
11,58%
42,51%
3


1.125.000
1.226.454
1.374.765
9,02%
12,09%
4

(%)
1,44
1,89
1,75
31,25%
-7,41%
5


895.404
1.010.993
1.134.503
12,91%
12,22%
6



8.665
9.391
10.732
8,38%
14,28%
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV 2017, 2018, 2019)
n:       
    

ngân sách

47    DV theo  -                        2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Bảng 2.1. Tình hinh hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn 2017 – 2019 STT tiêu 2017 2018 2019  2018/2017 (%) Chênh  2019/2018 (%) 1   1.202.284 1.312.866 1.489.957 9,20% 13,49% 2   48.834 54.490 77.653 11,58% 42,51% 3   1.125.000 1.226.454 1.374.765 9,02% 12,09% 4  (%) 1,44 1,89 1,75 31,25% -7,41% 5   895.404 1.010.993 1.134.503 12,91% 12,22% 6    8.665 9.391 10.732 8,38% 14,28% (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV – 2017, 2018, 2019) n:               ngân sách 
48

       

         
 và v
         

h
  


         

          
 
  
        
      
   94%.    BIDV 

     -    

             

2.2.1. Giới thiệu về hệ thống ngân hàng điện tử của BIDV


           

48                      và v            h                                                    94%.    BIDV        -                     2.2.1. Giới thiệu về hệ thống ngân hàng điện tử của BIDV               
49
BIDV Online (IBMB): L        

        

BIDV Smart Banking:     

SMS Banking BIDV (BSMS):   
       

BIDV Mobile Bankplus: L
       
   



Bảng 2.2. Biểu phí ngân hàng điện tử BIDV
Tên dch v/
Mc phí
BIDV Online
Smart Banking
BSMS
Bankplus

Min phí
Min phí
Min phí
---
Phí duy trì



Min phí
Tra cu s 
Min phí
---
---
n
Chuyn tin
trong HT
ch.
ch
Không áp
dng

dch.
Chuyn tin
ngoài HT
ch
6ch
Không áp dng
Thanh toán khác
Tùy thuc vào m
(Ngun: BIDV)

-


     SMS Token. Khách hàng

49 BIDV Online (IBMB): L                    BIDV Smart Banking:       SMS Banking BIDV (BSMS):             BIDV Mobile Bankplus: L                 Bảng 2.2. Biểu phí ngân hàng điện tử BIDV Tên dch v/ Mc phí BIDV Online Smart Banking BSMS Bankplus  Min phí Min phí Min phí --- Phí duy trì    Min phí Tra cu s  Min phí --- --- n Chuyn tin trong HT ch. ch Không áp dng  dch. Chuyn tin ngoài HT ch 6ch Không áp dng Thanh toán khác Tùy thuc vào m (Nguồn: BIDV)  -         SMS Token. Khách hàng 
50
       
 

- 
- 
- -Banking.
2.2.2. Các dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV
2.2.2.1. Dịch vụ thẻ
a. Dịch vụ thẻ ghi nợ
* 

       

Danh          

        



           

       
    


       


50            -  -  - -Banking. 2.2.2. Các dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV 2.2.2.1. Dịch vụ thẻ a. Dịch vụ thẻ ghi nợ *             Danh                                                              