Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

3,313
646
125
31
Hình 1.5: Mô hình nghiên cứu lý thuyết
(Ngun: Nguyễn Đình Thọ, 2007)
Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hằng Nga (2012)
         
      
Biên Hòa. 
Hình 1.6: Mô hình nghiên cứu của Nguyễn Thị Hằng Nga (2012)
(Ngun: Nguyn Th Hng Nga, 2012)
òa, 

31 Hình 1.5: Mô hình nghiên cứu lý thuyết (Nguồn: Nguyễn Đình Thọ, 2007)  Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hằng Nga (2012)                  Biên Hòa.  Hình 1.6: Mô hình nghiên cứu của Nguyễn Thị Hằng Nga (2012) (Nguồn: Nguyễn Thị Hằng Nga, 2012) òa,  
32


   g
 

Mô hình nghiên cứu của Ihab Ali El-Qirem (2013)

(TAM)       








Hình 1.7. Mô hình nghiên cứu của Ihab Ali El-Qirem (2013)
(Ngun: Ihab Ali El-Qirem, 2013)
 




A
S

S
Giá và chi phí

32       g  là   Mô hình nghiên cứu của Ihab Ali El-Qirem (2013)  (TAM) và                Hình 1.7. Mô hình nghiên cứu của Ihab Ali El-Qirem (2013) (Nguồn: Ihab Ali El-Qirem, 2013)       A S  S Giá và chi phí 
33


  
Jordan.
Mô hình nghiên cứu của Mohammad Ahmadi Nia (2013)
         

             

Hình 1.8. Mô hình nghiên cứu của Mohammad Ahmadi Nia (2013)
(Ngun: Mohammad Ahmadi Nia 2013)
        


.

ngân hàn
-
Iran

A
S

S
Giá và chi phí

33      Jordan.  Mô hình nghiên cứu của Mohammad Ahmadi Nia (2013)                           Hình 1.8. Mô hình nghiên cứu của Mohammad Ahmadi Nia (2013) (Nguồn: Mohammad Ahmadi Nia 2013)            .  ngân hàn - Iran  A S  S Giá và chi phí 
34
Mô hình nghiên cứu của Muhammad Rizwan và cộng sự (2014)
 


            
         

  





1 
34  Mô hình nghiên cứu của Muhammad Rizwan và cộng sự (2014)                                      1 
35
Bảng 1.1. Một số nghiên cứu đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ
ngân hàng điện tử
TT


1

   ;    
(2012); Parasuraman & ctg (1988); Pikkarainen

2

   ;    
(2012); Parasuraman & ctg (1988)
3
Nhân viên
; Gronroos (1984); Ihab
Ali El-       
(2008)
4

    ; Gronroos (1984);

5

    ; Gronroos (1984);
  ; Muhammad Rizwan

6

    ; Gronroos (1984);
    ; Ihab Ali El-Qirem
(2013)
7
  
c khách hàng
; Gronroos (1984); Ihab
Ali El-Qirem (2013) 
(2014)
8
Tâm lý khách hàng
; Gronroos (1984); Ihab
Ali El-Qirem (2013)      
(2008)
Ngun: Tng hp ca tác gi t các nghiên cu
  
        
 

35 Bảng 1.1. Một số nghiên cứu đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử TT   1     ;     (2012); Parasuraman & ctg (1988); Pikkarainen và  2     ;     (2012); Parasuraman & ctg (1988) 3 Nhân viên ; Gronroos (1984); Ihab Ali El-        (2008) 4      ; Gronroos (1984);  5      ; Gronroos (1984);   ; Muhammad Rizwan  6      ; Gronroos (1984);     ; Ihab Ali El-Qirem (2013) 7    sóc khách hàng ; Gronroos (1984); Ihab Ali El-Qirem (2013)  (2014) 8 Tâm lý khách hàng ; Gronroos (1984); Ihab Ali El-Qirem (2013)       (2008) Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ các nghiên cứu                
36
1.4.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu
            


 


- 
- 
- 
  mà thôi.
- 
 




 
 


          

 
  
     

 
C
 
36 1.4.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu                     -  -  -    mà thôi. -                                        C  
37
            các

     BIDV

Hình 1.9. Mô hình nghiên cứu đề xuất
(Ngun: Tác gi đề xut)
1.4.3. Giả thuyết nghiên cứu
a. Độ tin cậy
 
tín.

  h hàng.      
(      
2004). 
-  (
20
-  khách hàng (

37             các        BIDV  Hình 1.9. Mô hình nghiên cứu đề xuất (Nguồn: Tác giả đề xuất) 1.4.3. Giả thuyết nghiên cứu a. Độ tin cậy    tín.    h hàng.       (       2004).  -  ( 20 -  khách hàng ( 
38
-  Pikkarainen
 2012)
-      

-  
 
Giả thuyết H1: Độ tin cậy quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ
NHĐT tại BIDV.
b. Độ tiếp cận

  
, , 2012; Parasuraman & ctg, 1988)

-           
2012; Ihab Ali El-Qirem, 2013).
- 
2012; Ihab Ali El-Qirem, 2013).
-       Ihab Ali El-Qirem, 2013;

-     Ihab Ali El-   
Nga, 2012; Parasuraman & ctg, 1988).
Giả thuyết H2: Độ tiếp cận có quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ
NHĐT tại BIDV
c. Nhân viên

  



38 -  Pikkarainen  2012) -        -      Giả thuyết H1: Độ tin cậy có quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ NHĐT tại BIDV. b. Độ tiếp cận     , , 2012; Parasuraman & ctg, 1988)  -            2012; Ihab Ali El-Qirem, 2013). -  2012; Ihab Ali El-Qirem, 2013). -       Ihab Ali El-Qirem, 2013;  -     Ihab Ali El-    Nga, 2012; Parasuraman & ctg, 1988).  Giả thuyết H2: Độ tiếp cận có quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ NHĐT tại BIDV c. Nhân viên       
39
-         (Gronroos, 1984;
Ihab Ali El-Qirem, , 2008)
- 
2012); Gronroos, 1984; Ihab Ali El-
-        
1984; Ihab Ali El-
-        (Gronroos, 1984; Ihab Ali El-

-  
1984; Ihab Ali El-
Giả thuyết H3: Nhân viên có quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ
NHĐT tại BIDV.
d. Thủ tục giao dịch

     
              (Muhammad


-      (Muhammad Rizwan

- 
2012).
-          

Giả thuyết H4: Thủ tục giao dịch quan hệ thuận chiều với phát triển
dịch vụ NHĐT tại BIDV.
e. Sản phẩm dịch vụ


39 -         (Gronroos, 1984; Ihab Ali El-Qirem, , 2008) -  2012); Gronroos, 1984; Ihab Ali El- -         1984; Ihab Ali El- -        (Gronroos, 1984; Ihab Ali El-  -   1984; Ihab Ali El-  Giả thuyết H3: Nhân viên có quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ NHĐT tại BIDV. d. Thủ tục giao dịch                      (Muhammad   -      (Muhammad Rizwan và  -  2012). -             Giả thuyết H4: Thủ tục giao dịch có quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ NHĐT tại BIDV. e. Sản phẩm dịch vụ  
40
 
          
     

- ng 

-  

-       (Muh     

-       

Giả thuyết H5: Sản phẩm dịch vụ có quan hệ thuận chiều với phát triển
dịch vụ NHĐT tại BIDV.
f. Công nghệ
   

         


        
    
2004;  Ihab Ali El-Qirem, 2013; 
Nga, 2012)
-            
-Qirem, 2013)
- 
-Qirem, 2013)
40                     - ng   -    -       (Muh       -          Giả thuyết H5: Sản phẩm dịch vụ có quan hệ thuận chiều với phát triển dịch vụ NHĐT tại BIDV. f. Công nghệ                                2004;  Ihab Ali El-Qirem, 2013;  Nga, 2012) -             -Qirem, 2013) -  -Qirem, 2013)