Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

3,295
646
125
11
4. 
* Đối tượng nghiên cứu
 tài là:  
       
Nam BIDV
* Phạm vi nghiên cứu
- 
Nam BIDV
-  2017-2019
- : 
 BIDV 
5. 
-         

-         

 
- 
          
- c

, 
220 
 
10 
- 

11 4.  * Đối tượng nghiên cứu  tài là:           Nam  BIDV * Phạm vi nghiên cứu -  Nam  BIDV -  2017-2019 - :   BIDV  5.  -           -             -             - c  ,  220    10  -  
12

       

- 
6. 
Ngoài  
hình ,  
Chương 1: Một số lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử.
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV.
Chương 3: Định hướng và một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện
tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV
12           -  6.  Ngoài   hình ,   Chương 1: Một số lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử. Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV. Chương 3: Định hướng và một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam –BIDV
13
 1


1.1.  
1.1.1. Ngân hàng điện tử
  


     
 
    

 - Electronic banking


     
        
nhánh ngân hàng. (Keivani, ctg., 2008).
 
 




 
 
-based banking) và
    

13  1   1.1.   1.1.1. Ngân hàng điện tử                      - Electronic banking   là                nhánh ngân hàng. (Keivani, ctg., 2008).             -based banking) và      
14


  Kiosk và các
 (Alagheband, P., 2006)
NHTW Bahamas trong Guidelines for electronic banking
thì - 
  
    - 

      ngân hàng thông qua
 (NHTW Bahamas, 2006)
 -  
 
 H
  


cho khách hàng.
,  Ngân hàng điện
tử chính loại hình ngân hàng cho phép người dùng kiểm tra thông tin hoặc thực
hiện các giao dịch với tài khoản ngân hàng qua internet hoặc kết nối viễn thông
trên các thiết bị điện tử.
1.1.2. Dịch vụ ngân hàng điện tử

, 1989).


:
14      Kiosk và các  (Alagheband, P., 2006) NHTW Bahamas trong Guidelines for electronic banking thì -         -         ngân hàng thông qua  (NHTW Bahamas, 2006)  -      H      cho khách hàng. ,  Ngân hàng điện tử chính là loại hình ngân hàng cho phép người dùng kiểm tra thông tin hoặc thực hiện các giao dịch với tài khoản ngân hàng qua internet hoặc kết nối viễn thông trên các thiết bị điện tử. 1.1.2. Dịch vụ ngân hàng điện tử  , 1989).   :
15
 

 (Timewell, ctg.,1999).


 (Trương Đức
Bảo, 2003)
-



: Dịch vụ ngân hàng điện tử là dịch
vụ ngân hàng được cung cấp thông qua các thiết bị điện tử với quy trình được tự
động hoá cho phép người dùng thể thực hiện các giao dịch với tài khoản ngân
hàng ở mọi lúc mọi nơi.
 



      
 
        
  

1.1.3. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử


    

15     (Timewell, ctg.,1999).    (Trương Đức Bảo, 2003) -    : Dịch vụ ngân hàng điện tử là dịch vụ ngân hàng được cung cấp thông qua các thiết bị điện tử với quy trình được tự động hoá cho phép người dùng có thể thực hiện các giao dịch với tài khoản ngân hàng ở mọi lúc mọi nơi.                            1.1.3. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử        
16

   


       
.
 Phát triển dịch
vụ ngân hàng điện tử là quá trình NHTM mở rộng quy cung ứng, đa dạng hoá
tiện ích, nâng cao chất lượng DVNHĐT nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của
khách hàng, thu hút ngày càng nhiều khách hàng sử dụng và thông qua đó NHTM
có thể gia tăng thu nhập từ các dịch vụ này.
1.2. 
1.2.1. Đặc điểm của dịch vụ NHĐT


- Tính vô hình (Intangible):

 


nh hình nên trong kinh doanh ngân hàng



cho ngân hàng.
- 


 
16                .  Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là quá trình NHTM mở rộng quy mô cung ứng, đa dạng hoá tiện ích, nâng cao chất lượng DVNHĐT nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng, thu hút ngày càng nhiều khách hàng sử dụng và thông qua đó NHTM có thể gia tăng thu nhập từ các dịch vụ này. 1.2.  1.2.1. Đặc điểm của dịch vụ NHĐT   - Tính vô hình (Intangible):      nh vô hình nên trong kinh doanh ngân hàng    cho ngân hàng. -     
17

  

- 
- 

 
   
  hay  




Tuy 
- 

 


        
     

- 



- 


17      -  -           hay       Tuy  -                       -     -   
18

- 
 

- 
        

         
.

 chi phí,...
1.2.2. Vai trò của dịch vụ NHĐT

- 


       
t máy

     

- 
   

          


- N

18  -     -                      .   chi phí,... 1.2.2. Vai trò của dịch vụ NHĐT  -            t máy         -                    - N 
19
       
   

àng:
-      





- 

        

-  c
      
     


- 




1.3. 
1.3.1. Phát triển về số lượng sản phẩm quydịch vụ NHĐT
- 


19              àng: -            -             -  c                -      1.3.  1.3.1. Phát triển về số lượng sản phẩm và quy mô dịch vụ NHĐT -   
20
 
        

     







- 
+ 
D
      
        
 


  


     
chính sách khách hà
      



+ 

20                           -  +  D                                chính sách khách hà           +  