Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

3,303
646
125
91
       
        
 


          
     
cho 


3.2.5.4. Tăng cường hoat động truyền thông
 
    

 
         

úp





   
     

   

91                                       cho    3.2.5.4. Tăng cường hoat động truyền thông                      úp                     
92
    
      




         


  

     

ngân hàng mình.
     
   




          
     

     

        
         
    

92                                        ngân hàng mình.                                                                
93


             
          
      
    

         


      
               
        




        







t
     
       
93                                                                                                         t              
94
khách h     


            -


-    
 

3 

 



         
 







    




94 khách h                    -   -         3                                   
95
 

        

 

          

          


các ng      


95                            hà              các ng        
96

      
 


- 

-  
    -         à

- 
- 
 
  BIDV      
, em 

  Em 


 này.
96              -   -       -         à  -  -      BIDV       , em     Em      này.


1. Lê Vhình nghiên cứu chấp nhận
E banking tại Việt Nam Tháng 7/2008.
2. Giáo trình thương mại điện tử căn bản

3. 007), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại,

4.  Giao dịch thương mại điện tử,

5.   , Giáo trình thương mại điện tử căn bản, Nxb.

6.   , Phát triển ứng dụng hình TMĐT B2B ở Việt
Nam
, Phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
hiện đại tại ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Biên Hòa.
, 
8.   Giáo trình thương mại điện tử căn bản, Nxb.

9.    Quản nhà nước về thương mại điện tử
 
10.    Phát triển dịch vụ ngân ng điện tử tại
Agribank
11.   (2007), Nghiên cứu thị trường,


  1. Lê VMô hình nghiên cứu chấp nhận E – banking tại Việt Nam Tháng 7/2008. 2. Giáo trình thương mại điện tử căn bản  3. 007), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại,  4.  Giao dịch thương mại điện tử,  5.   , Giáo trình thương mại điện tử căn bản, Nxb.  6.   , Phát triển ứng dụng mô hình TMĐT B2B ở Việt Nam , Phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Biên Hòa. Bá,  8.   Giáo trình thương mại điện tử căn bản, Nxb.  9.    Quản lý nhà nước về thương mại điện tử   10.    Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank 11.   (2007), Nghiên cứu thị trường,  
12. Ahmadi Nia, M. (2014). Analysis of the factors affecting development of e-
banking services in Iran. European Online Journal of Natural and Social Sciences:
Proceedings, 2(3 (s)), pp-2161.
13. Ahmed, Z., Rizwan, M., Ahmad, M., & Haq, M. (2014). Effect of brand
trust and customer satisfaction on brand loyalty in Bahawalpur. Journal of
Sociological Research, 5(1), 306-326.
14. Casaló, L. V., Flavián, C., & Guinalíu, M. (2008). The role of satisfaction
and website usability in developing customer loyalty and positive word
of
mouth in
the e
banking services. International journal of bank marketing.
15. Elizabeth E. Grandon and J. Michael Pearson (2004), Electronic commerce
adoption: an empirical study of small and medium US businesses, Information
Management, 42(1), 197-216.
16. El-Qirem, I. A. (2013). Critical factors influencing E-Banking service
adoption in Jordanian commercial banks: a proposed model. International business
research, 6(3), 229.
17. Guilherme Alberto Almeida de Almeida, Alfonso Avila, Violeta
Boncanoska (2007), Promoting e-Commerce in Developing Countries, Internet
Governance and Policy - Discussion Papers
18. Gronroos, C. (1984). A service quality model and its marketing
implications.
19. Ihab Ali El-Qirem (2013), Critical Factors Influencing E-Banking Service
Adoption in Jordanian Commercial Banks: A Proposed Model, International
Business Research, Vol.6, No.3.
20. Maryam Sohrabi, Julie Yew Mei Yee and Robert Jeyakumar Nathan
(2013), Critical Success Factors for the Adoption of electronic Banking in
Malaysia, International Arab Journal of electronic Technology.
21. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). Servqual: A
multiple-item scale for measuring consumer perc. Journal of retailing, 64(1), 12.
12. Ahmadi Nia, M. (2014). Analysis of the factors affecting development of e- banking services in Iran. European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, 2(3 (s)), pp-2161. 13. Ahmed, Z., Rizwan, M., Ahmad, M., & Haq, M. (2014). Effect of brand trust and customer satisfaction on brand loyalty in Bahawalpur. Journal of Sociological Research, 5(1), 306-326. 14. Casaló, L. V., Flavián, C., & Guinalíu, M. (2008). The role of satisfaction and website usability in developing customer loyalty and positive word ‐ of ‐ mouth in the e ‐ banking services. International journal of bank marketing. 15. Elizabeth E. Grandon and J. Michael Pearson (2004), Electronic commerce adoption: an empirical study of small and medium US businesses, Information Management, 42(1), 197-216. 16. El-Qirem, I. A. (2013). Critical factors influencing E-Banking service adoption in Jordanian commercial banks: a proposed model. International business research, 6(3), 229. 17. Guilherme Alberto Almeida de Almeida, Alfonso Avila, Violeta Boncanoska (2007), Promoting e-Commerce in Developing Countries, Internet Governance and Policy - Discussion Papers 18. Gronroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. 19. Ihab Ali El-Qirem (2013), Critical Factors Influencing E-Banking Service Adoption in Jordanian Commercial Banks: A Proposed Model, International Business Research, Vol.6, No.3. 20. Maryam Sohrabi, Julie Yew Mei Yee and Robert Jeyakumar Nathan (2013), Critical Success Factors for the Adoption of electronic Banking in Malaysia, International Arab Journal of electronic Technology. 21. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc. Journal of retailing, 64(1), 12.
22. Perry G. Christie, M.P. (2003), Policy Statement on Electronic Commerce
and the Bahamian Digital Agenda, The Commonwealth of The Bahamas
23. Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., & Pahnila, S. (2004).
Consumer acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance
model. Internet research.
24. Singh, D. (2002). Electronic commerce: Issues of policy and strategy for
India. Indian Council for Research on International Economic Relations.
25. Zheng Qin, Yang Chang, Shundong Li, Fengxiang Li (2014) E-Commerce
Strategy, Springer.
22. Perry G. Christie, M.P. (2003), Policy Statement on Electronic Commerce and the Bahamian Digital Agenda, The Commonwealth of The Bahamas 23. Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., & Pahnila, S. (2004). Consumer acceptance of online banking: an extension of the technology acceptance model. Internet research. 24. Singh, D. (2002). Electronic commerce: Issues of policy and strategy for India. Indian Council for Research on International Economic Relations. 25. Zheng Qin, Yang Chang, Shundong Li, Fengxiang Li (2014) E-Commerce Strategy, Springer.



Em tên      em 
         Phát triển dịch vụ Ngân hàng
điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam .   
      em      

     


Em      
        



 Nam 
: 18- 23- 36- trên 55 
   
5



e Banking

   Em tên là      em           Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam .          em                Em                    Nam  : 18- 23- 36- trên 55      5    e Banking 