Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển Công ty cổ phần Đại chúng tỉnh Lâm Đồng

4,469
86
76
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
TRN NHT THIN
PHÁT TRIN CÔNG TY C PHN
ĐẠI CHÚNG TNH LÂM ĐỒNG
LUN VĂN THC SĨ KINH T
TP. H CHÍ MINH - NĂM 2007
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN NHẬT THIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2007
2
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
TRN NHT THIN
PHÁT TRIN CÔNG TY C PHN
ĐẠI CHÚNG TNH LÂM ĐỒNG
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Mã s: 60.31.12
LUN VĂN THC SĨ KINH T
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC:
PGS. TS. TRN NGC THƠ
TP. H CHÍ MINH - NĂM 2007
2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN NHẬT THIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG TỈNH LÂM ĐỒNG Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRẦN NGỌC THƠ TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2007
3
MC LC
LI NÓI ĐẦU .........................................................................................Trang 1
Chương 1: Cơ s lý thuyết v c phn hóa và cu trúc vn ti ưu cho hu c
phn hóa...................................................................................................Trang 4
1.1. Các vn đề v c phn hóa...............................................................Trang 4
1.1.1. Công ty c phn ..........................................................................Trang 4
1.1.2. Mc tiêu ca c phn hóa ...........................................................Trang 5
1.1.3. Đối tượng và điu kin c phn hóa ...........................................Trang 5
1.1.4. Các hình thc c phn hóa DNNN .............................................Trang 6
1.1.5. Đối tượng và điu kin c phn hóa ...........................................Trang 7
1.1.6. Các ưu đãi đối vi doanh nghip thc hin CPH .......................Trang 7
1.1.7. Các ưu đãi đối vi người lao động.............................................. Trang 8
1.1.8. Nguyên tc kế tha quyn và nghĩa v ca công ty c phn được chuyn
đổi t DNNN.............................................................................................Trang 8
1.2. Các vn đề sau c phn hóa.............................................................Trang 9
1.2.1. To vn lưu động ........................................................................Trang 9
1.2.2. To vn đầu tư ............................................................................Trang 9
1.2.3. Vai trò ca các đại din nhà nước............................................... Trang 9
1.3. Xây dng cu trúc vn cho hu c phn hóa...............................Trang 10
1.3.1. Tng quan v cu trúc vn........................................................ Trang 10
1.3.2. Chính sách c tc đối vi giá tr ca doanh nghip..................Trang 10
1.3.3. Chính sách n và giá tr ca doanh nghiêp ...............................Trang 12
1.3.4. Mt doanh nghip nên vay bao nhiêu.......................................Trang 15
Kết lun chương 1 .................................................................................Trang 17
Chương 2: Thc trng c phn hóa và phát trin công ty c phn đại chúng
tnh Lâm Đồng.......................................................................................Trang 19
2.1. Khái quát chung .............................................................................Trang 19
2.1.1. Khái quát c phn hóa DNNN Vit Nam .................................Trang 19
3 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .........................................................................................Trang 1 Chương 1: Cơ sở lý thuyết về cổ phần hóa và cấu trúc vốn tối ưu cho hậu cổ phần hóa...................................................................................................Trang 4 1.1. Các vấn đề về cổ phần hóa...............................................................Trang 4 1.1.1. Công ty cổ phần ..........................................................................Trang 4 1.1.2. Mục tiêu của cổ phần hóa ...........................................................Trang 5 1.1.3. Đối tượng và điều kiện cổ phần hóa ...........................................Trang 5 1.1.4. Các hình thức cổ phần hóa DNNN .............................................Trang 6 1.1.5. Đối tượng và điều kiện cổ phần hóa ...........................................Trang 7 1.1.6. Các ưu đãi đối với doanh nghiệp thực hiện CPH .......................Trang 7 1.1.7. Các ưu đãi đối với người lao động.............................................. Trang 8 1.1.8. Nguyên tắc kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNN.............................................................................................Trang 8 1.2. Các vấn đề sau cổ phần hóa.............................................................Trang 9 1.2.1. Tạo vốn lưu động ........................................................................Trang 9 1.2.2. Tạo vốn đầu tư ............................................................................Trang 9 1.2.3. Vai trò của các đại diện nhà nước............................................... Trang 9 1.3. Xây dựng cấu trúc vốn cho hậu cổ phần hóa...............................Trang 10 1.3.1. Tổng quan về cấu trúc vốn........................................................ Trang 10 1.3.2. Chính sách cổ tức đối với giá trị của doanh nghiệp..................Trang 10 1.3.3. Chính sách nợ và giá trị của doanh nghiêp ...............................Trang 12 1.3.4. Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu.......................................Trang 15 Kết luận chương 1 .................................................................................Trang 17 Chương 2: Thực trạng cổ phần hóa và phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng.......................................................................................Trang 19 2.1. Khái quát chung .............................................................................Trang 19 2.1.1. Khái quát cổ phần hóa DNNN Việt Nam .................................Trang 19
4
2.1.2. Đặc trưng ca các công ty c phn tnh Lâm Đồng.................. Trang 22
2.2. Thc trng c phn hóa và phát trin công ty c phn đại chúng tnh
Lâm Đồng...............................................................................................Trang 23
2.2.1. Thc trng tình hình và hot động sn xut kinh doanh ca các công ty
c phn tnh Lâm Đồng...........................................................................Trang 25
2.2.1.1. Tình hình vn điu l ca các công ty CP tnh Lâm Đồng....Trang 25
2.2.1.2.Đánh giá hot động sn xut kinh doanh ca các công ty c phn tnh
Lâm Đồng............................................................................................... Trang 28
2.2.2. Thc trng c phn hóa và phát trin công ty c phn đại chúng tnh
Lâm Đồng................................................................................................ Trang 28
2.2.2.1. Giá tr doanh nghip nhà nước và vn c phn ca công ty c phn
tnh Lâm Đồng.........................................................................................Trang 28
2.2.2.2. Qun lý...................................................................................Trang 30
2.2.2.3. Lc lượng lao động................................................................Trang 30
2.2.2.4. Tài sn, cơ s vt cht............................................................Trang 31
2.2.2.5. Tình hình tài chính và hot động ...........................................Trang 32
2.3. Thc trng các vn đề sau c phn hóa .......................................Trang 36
2.3.1. Nhng tn đọng ca quá trình c phn hóa ..............................Trang 36
2.3.2. Thc trng vn đề to ngun vn lao động...............................Trang 37
2.3.3. Thc trng vn đề to ngun vn đầu tư ..................................Trang 38
2.3.4. Nhng vn đề qun lý và điu hành ca DN sau CPH .............Trang 38
2.3.5. Vn đề chuyn nhượng c phn................................................ Trang 39
2.3.6. Vai trò ca các đại din nhà nước............................................. Trang 40
2.4. Thc trng tình hình v vn và cu trúc vn ca các công ty c phn
tnh Lâm Đồng sau c phn hóa ..........................................................Trang 40
2.5. Nhng tn ti trong quá trình thc hin c phn hóa DNNN tnh Lâm
Đồng........................................................................................................Trang 46
Kết lun chương 2 .................................................................................Trang 49
Chương 3: Nghiên cu và gii pháp phát trin công ty c phn đại chúng
tnh Lâm Đồng.......................................................................................Trang 52
4 2.1.2. Đặc trưng của các công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng.................. Trang 22 2.2. Thực trạng cổ phần hóa và phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng...............................................................................................Trang 23 2.2.1. Thực trạng tình hình và hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng...........................................................................Trang 25 2.2.1.1. Tình hình vốn điều lệ của các công ty CP tỉnh Lâm Đồng....Trang 25 2.2.1.2.Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng............................................................................................... Trang 28 2.2.2. Thực trạng cổ phần hóa và phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng................................................................................................ Trang 28 2.2.2.1. Giá trị doanh nghiệp nhà nước và vốn cổ phần của công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng.........................................................................................Trang 28 2.2.2.2. Quản lý...................................................................................Trang 30 2.2.2.3. Lực lượng lao động................................................................Trang 30 2.2.2.4. Tài sản, cơ sở vật chất............................................................Trang 31 2.2.2.5. Tình hình tài chính và hoạt động ...........................................Trang 32 2.3. Thực trạng các vấn đề sau cổ phần hóa .......................................Trang 36 2.3.1. Những tồn đọng của quá trình cổ phần hóa ..............................Trang 36 2.3.2. Thực trạng vấn đề tạo nguồn vốn lao động...............................Trang 37 2.3.3. Thực trạng vấn đề tạo nguồn vốn đầu tư ..................................Trang 38 2.3.4. Những vấn đề quản lý và điều hành của DN sau CPH .............Trang 38 2.3.5. Vấn đề chuyển nhượng cổ phần................................................ Trang 39 2.3.6. Vai trò của các đại diện nhà nước............................................. Trang 40 2.4. Thực trạng tình hình về vốn và cấu trúc vốn của các công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng sau cổ phần hóa ..........................................................Trang 40 2.5. Những tồn tại trong quá trình thực hiện cổ phần hóa DNNN tỉnh Lâm Đồng........................................................................................................Trang 46 Kết luận chương 2 .................................................................................Trang 49 Chương 3: Nghiên cứu và giải pháp phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng.......................................................................................Trang 52
5
3.1. Nhóm gii pháp phát trin công ty c phn đại chúng tnh Lâm Đồng
.................................................................................................................Trang 53
3.1.1. Cơ chế chính sách .....................................................................Trang 53
3.1.2. Ci thin quy trình c phn hóa ................................................Trang 55
3.1.3. Ci thin môi trường kinh doanh ..............................................Trang 56
3.1.4. Hoàn thin b máy t chc ch đạo thc hin c phn hóa ......Trang 56
3.2. Nhóm gii pháp phát trin công ty c phn đại chúng tnh Lâm Đồng
sau c phn hóa .....................................................................................Trang 57
3.2.1. Gii pháp xây dng cu trúc vn và cu trúc vn ti ưu ..........Trang 57
3.2.2. Gii pháp phát hành chng khoán ra công chúng.....................Trang 60
3.2.3. Gii pháp thu hút vn đầu tư gián tiếp FII................................Trang 64
3.2.4. Các gii pháp b tr khác .........................................................Trang 65
3.2.4.1. Kim kê, rà soát li toàn b tài sn hin có ca DN, thanh lý, nhượng
bán nhng tài sn không cn dùng, đọng để thu hi vn.....................Trang 65
3.2.4.2. Gii pháp s dng hiu qu qu c phn hóa và phn thng dư vn c
phn .........................................................................................................Trang 66
3.2.4.3. Gii pháp bán hết hoc bán bt mt phn s lượng c phn chi phi
ca Nhà nước trong các công ty c phn cho các nhà đầu tư để tăng vn hot
động.........................................................................................................Trang 68
3.2.4.4. Thay đổi chính sách phân chia li nhun và gi li li nhun để tái
đầu tư.......................................................................................................Trang 70
3.3. Khuyến ngh.................................................................................... Trang 71
Kết lun chương 3 .................................................................................Trang 73
KT LUN ............................................................................................Trang 74
5 3.1. Nhóm giải pháp phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng .................................................................................................................Trang 53 3.1.1. Cơ chế chính sách .....................................................................Trang 53 3.1.2. Cải thiện quy trình cổ phần hóa ................................................Trang 55 3.1.3. Cải thiện môi trường kinh doanh ..............................................Trang 56 3.1.4. Hoàn thiện bộ máy tổ chức chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa ......Trang 56 3.2. Nhóm giải pháp phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng sau cổ phần hóa .....................................................................................Trang 57 3.2.1. Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu ..........Trang 57 3.2.2. Giải pháp phát hành chứng khoán ra công chúng.....................Trang 60 3.2.3. Giải pháp thu hút vốn đầu tư gián tiếp FII................................Trang 64 3.2.4. Các giải pháp bổ trợ khác .........................................................Trang 65 3.2.4.1. Kiểm kê, rà soát lại toàn bộ tài sản hiện có của DN, thanh lý, nhượng bán những tài sản không cần dùng, ứ đọng để thu hồi vốn.....................Trang 65 3.2.4.2. Giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ cổ phần hóa và phần thặng dư vốn cổ phần .........................................................................................................Trang 66 3.2.4.3. Giải pháp bán hết hoặc bán bớt một phần số lượng cổ phần chi phối của Nhà nước trong các công ty cổ phần cho các nhà đầu tư để tăng vốn hoạt động.........................................................................................................Trang 68 3.2.4.4. Thay đổi chính sách phân chia lợi nhuận và giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.......................................................................................................Trang 70 3.3. Khuyến nghị.................................................................................... Trang 71 Kết luận chương 3 .................................................................................Trang 73 KẾT LUẬN ............................................................................................Trang 74
6
DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT
FII : Foreign Indirect Investment – Đầu tư gián tiếp nước ngoài
TTCK : Th trường chng khoán
IMF : Qu tin t quc tế
WTO : T chc thương mi thế gii
CPH : C phn hóa
CPHDNNN : C phn hóa Doanh nghip nhà nước
DN : Doanh nghip
DNNN : Doanh nghip nhà nước
ĐTNN : Đầu tư nước ngoài
HĐQT : Hi đồng qun tr
NHTM : Ngân hàng thương mi
NHTMNN : Ngân hàng thương mi nhà nước
NHTMCP : Ngân hàng thương mi c phn
UBCKNN : U ban chng khoán nhà nước
TTGDCK : Trung tâm giao dch chng khoán
6 DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT FII : Foreign Indirect Investment – Đầu tư gián tiếp nước ngoài TTCK : Thị trường chứng khoán IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế WTO : Tổ chức thương mại thế giới CPH : Cổ phần hóa CPHDNNN : Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐTNN : Đầu tư nước ngoài HĐQT : Hội đồng quản trị NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần UBCKNN : Uỷ ban chứng khoán nhà nước TTGDCK : Trung tâm giao dịch chứng khoán
7
DANH MUÏC CAÙC BAÛNG
Trang
Bng 2.1. Tình hình sp xếp chuyn đổi các DN ti tnh Lâm Đồng giai
đon (1998 -2006)
Bng 2.2. Tình hình vn điu l ca các công ty c phn ti Lâm Đồng
(1998 – 2006)
Bng 2.3. S hu c phn
Bng 2.4. Phương pháp mua c phiếu ca người lao động
Bng 2. 5. Nhng thay đổi lc lượng lao động
Bng 2.6. Tình hình công ty c phn ti công ty Lâm Đồng qua mt s
ch tiêu tng hp
Bng 2.7. Tình hình Kinh doanh đối vi các công ty c phn ti Lâm
Đồng (2001-2006)
Bng 2.8. Tình hình Kinh doanh đối vi các công ty c phn ti Lâm
Đồng (2001-2006)
Bng 2.9. Bng các công ty c phn ti Lâm Đồng chn phân tích v
thc trng vn và cu trúc vn sau khi c phn hóa
Bng 2.10. Bng tng hp ch tiêu vn, ngun vn các công ty c phn,
chn phân tích thc trng v vn và cu trúc vn sau khi c phn hóa,
năm 2006
Bng 2.11. Bng tng hp ch tiêu kết qu hot động kinh doanh các
công ty c phn chn phân tích thc trng v vn và cu trúc vn sau
khi c phn hóa, năm 2006
Bng 2.12. Bng s lượng c phiếu đang lưu hành ca các công ty c
phn ti Lâm Đồng chn phân tích thc trng v vn và cu trúc vn
sau khi c phn hóa đến năm 2006
Bng 2.13. Bng t s kh năng sinh li ca các công ty c phn ti
Lâm Đồng chn phân tích thc trng v vn và cu trúc vn
sau khi c phn hóa năm 2006
Bng 2.14. Bng tính EPS ca các công ty c phn ti tnh Lâm Đồng
chn phân tích thc trng vn và cu trúc vn sau khi c phn hóa
23
25
29
29
30
32
33
35
40
41
42
43
44
45
7 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Trang Bảng 2.1. Tình hình sắp xếp chuyển đổi các DN tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn (1998 -2006) Bảng 2.2. Tình hình vốn điều lệ của các công ty cổ phần tại Lâm Đồng (1998 – 2006) Bảng 2.3. Sở hữu cổ phần Bảng 2.4. Phương pháp mua cổ phiếu của người lao động Bảng 2. 5. Những thay đổi lực lượng lao động Bảng 2.6. Tình hình công ty cổ phần tại công ty Lâm Đồng qua một số chỉ tiêu tổng hợp Bảng 2.7. Tình hình Kinh doanh đối với các công ty cổ phần tại Lâm Đồng (2001-2006) Bảng 2.8. Tình hình Kinh doanh đối với các công ty cổ phần tại Lâm Đồng (2001-2006) Bảng 2.9. Bảng các công ty cổ phần tại Lâm Đồng chọn phân tích về thực trạng vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hóa Bảng 2.10. Bảng tổng hợp chỉ tiêu vốn, nguồn vốn các công ty cổ phần, chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hóa, năm 2006 Bảng 2.11. Bảng tổng hợp chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh các công ty cổ phần chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hóa, năm 2006 Bảng 2.12. Bảng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của các công ty cổ phần tại Lâm Đồng chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hóa đến năm 2006 Bảng 2.13. Bảng tỷ số khả năng sinh lợi của các công ty cổ phần tại Lâm Đồng chọn phân tích thực trạng về vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hóa năm 2006 Bảng 2.14. Bảng tính EPS của các công ty cổ phần tại tỉnh Lâm Đồng chọn phân tích thực trạng vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hóa 23 25 29 29 30 32 33 35 40 41 42 43 44 45
8
LI NÓI ĐẦU
TÍNH CP THIT CA ĐỀ TÀI
Thc hin đường li phát trin kinh tế hàng hóa nhiu thành phn, vn hành
theo cơ chế th trường có s qun lý ca Nhà nước, theo định hướng xã hi ch
nghĩa, trong nhng năm va qua Đảng, Quc hi, Chính ph đã có nhiu ch trương
đường li, chính sách, nhm khai thác, huy động và s dng có hiu qu mi tim
năng trong các thành phn kinh tế, để phát trin nn kinh tế theo hướng công nghip
hóa, hin đại hóa. Trong đó, ch trương thc hin sp xếp, đổi mi, chuyn đổi doanh
nghip nhà nước thành các công ty c phn là mt trong nhng ni dung quan trng
trong vic phát trin kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình phát trin, tim năng dành
cho các doanh nghip nhà nước đã chuyn đổi sang công ty c phn chưa được khai
thác hết và trên thc tế hot động ca các công ty c phn đang có nhng khó khăn,
vướng mc, đòi hi phi tiếp tc đổi mi để phát trin.
Cũng như các ch th kinh doanh khác, để thc hin các hot động sn xut
kinh doanh Công ty c phn phi có vn và mt trong nhng vn đề khó khăn ln ca
các doanh nghip sau c phn hóa là vn hot động và đầu tư m rng sn xut kinh
doanh. Vn ca Công ty c phn là vn đề phc tp, không ch liên quan đến bn
cht kinh tế, kh năng tài chính mà còn là yếu t xác định v thế, năng lc cnh tranh
ca Công ty c phn trên th trường, liên quan đến hàng lot các vn đề pháp lý như
quyn s hu, chuyn nhượng, thế chp. Không th không nhn thy rng vn ca
công ty c phn là cơ s vt cht cho hot động ca nó, có th nói s tn ti và độ tin
cy ca mt công ty c phn trước các đối tác ch yếu ph thuc vào cu trúc vn và
tư cách pháp lý ca nó. Nhng yếu t đó được các đối tác ca công ty quan tâm đến
nhiu nht.
Ti địa phương tnh Lâm Đồng, mc dù s lượng doanh nghip nhà nước
được bán, khoán, cho thuê và c phn hóa tương đối nhiu, nhưng các doanh nghip
sau khi sp xếp đổi mi thì còn gp rt nhiu khó khăn trong hot động sn xut kinh
doanh, trong đó đặc bit là gp khó khăn v vn và khó khăn trong vic phát trin các
8 LỜI NÓI ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong những năm vừa qua Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều chủ trương đường lối, chính sách, nhằm khai thác, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng trong các thành phần kinh tế, để phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, chủ trương thực hiện sắp xếp, đổi mới, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành các công ty cổ phần là một trong những nội dung quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, tiềm năng dành cho các doanh nghiệp nhà nước đã chuyển đổi sang công ty cổ phần chưa được khai thác hết và trên thực tế hoạt động của các công ty cổ phần đang có những khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới để phát triển. Cũng như các chủ thể kinh doanh khác, để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần phải có vốn và một trong những vấn đề khó khăn lớn của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa là vốn hoạt động và đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Vốn của Công ty cổ phần là vấn đề phức tạp, không chỉ liên quan đến bản chất kinh tế, khả năng tài chính mà còn là yếu tố xác định vị thế, năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần trên thị trường, liên quan đến hàng loạt các vấn đề pháp lý như quyền sở hữu, chuyển nhượng, thế chấp. Không thể không nhận thấy rằng vốn của công ty cổ phần là cơ sở vật chất cho hoạt động của nó, có thể nói sự tồn tại và độ tin cậy của một công ty cổ phần trước các đối tác chủ yếu phụ thuộc vào cấu trúc vốn và tư cách pháp lý của nó. Những yếu tố đó được các đối tác của công ty quan tâm đến nhiều nhất. Tại địa phương tỉnh Lâm Đồng, mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước được bán, khoán, cho thuê và cổ phần hóa tương đối nhiều, nhưng các doanh nghiệp sau khi sắp xếp đổi mới thì còn gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó đặc biệt là gặp khó khăn về vốn và khó khăn trong việc phát triển các
9
công ty c phn đại chúng. Thc tế các doanh nghip sau khi c phn hóa lượng vn
còn ít, ch chiếm t trng nh trong tng lượng vn ca nhà nước và vn ch s hu.
Bên cnh đó, mt vn đề khó khăn na phi k đến là vic các công ty c phn ti
Lâm Đồng gp khó khăn trong cách thc doanh nghip tìm kiếm ngun tài chính như
thế nào, có th thc hin thông qua các phương án kết hp gia bán c phn, quyn
chn mua c phn, hoc phát hành trái phiếu hoc đi vay… đó chính là vic xác định
cu trúc vn ti ưu cho cho doanh nghip hot động sau c phn hóa.
Xut phát t đòi hi cp thiết đó lun văn nghiên cu đề tài: “PHÁT TRIN
CÔNG TY C PHN ĐẠI CHÚNG TNH LÂM ĐỒNG”
MC ĐÍCH NGHIÊN CU
- Lý lun v c phn hóa, sp xếp và c phn hóa các doanh nghip nhà nước;
- Lý lun v vn và cu trúc vn cho hu c phn hóa;
- Phân tích thc trng c phn hóa ti địa phương tnh Lâm Đồng;
- Phân tích thc trng môi trường kinh doanh, thc trng hiu qu s dng
vn và cu trúc vn sau khi c phn hóa ca các công ty c phn tnh Lâm Đồng;
- Đề xut các hướng gii pháp phát trin công ty c phn đại chúng, huy động
vn và cu trúc vn ti ưu sau c phn hóa cho các công ty c phn tnh Lâm Đồng.
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CU
Lun văn nghiên cu vn đề c phn hóa, các yếu t nh hưởng đến vn và
cu trúc vn ca các công ty c phn sau c phn hóa. Trên cơ s đó đánh giá thc
trng môi trường kinh doanh, thc trng hiu qu s dng vn và cu trúc vn ca
các công ty c phn sau c phn hóa ti Lâm Đồng. Đề xut các hướng gii pháp phát
trin công ty c phn đại chúng, huy động vn và đề xut cu trúc vn ti ưu cho các
công ty c phn sau c phn hóa ti Lâm Đồng. Lun văn cũng ch gii hn trong
phm vi khái quát các công ty c phn ti Lâm Đồng, nghĩa là không đề cp quá sâu
vào tng điu kin c th, riêng bit ca tng công ty.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
Lun văn được nghiên cu trên cơ s phương pháp bin chng, đồng thi s
dng các phương pháp c th như: phương pháp h thng, phương pháp quy np,
9 công ty cổ phần đại chúng. Thực tế các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa lượng vốn còn ít, chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng vốn của nhà nước và vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, một vấn đề khó khăn nữa phải kể đến là việc các công ty cổ phần tại Lâm Đồng gặp khó khăn trong cách thức doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính như thế nào, có thể thực hiện thông qua các phương án kết hợp giữa bán cổ phần, quyền chọn mua cổ phần, hoặc phát hành trái phiếu hoặc đi vay… đó chính là việc xác định cấu trúc vốn tối ưu cho cho doanh nghiệp hoạt động sau cổ phần hóa. Xuất phát từ đòi hỏi cấp thiết đó luận văn nghiên cứu đề tài: “PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG TỈNH LÂM ĐỒNG” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Lý luận về cổ phần hóa, sắp xếp và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước; - Lý luận về vốn và cấu trúc vốn cho hậu cổ phần hóa; - Phân tích thực trạng cổ phần hóa tại địa phương tỉnh Lâm Đồng; - Phân tích thực trạng môi trường kinh doanh, thực trạng hiệu quả sử dụng vốn và cấu trúc vốn sau khi cổ phần hóa của các công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng; - Đề xuất các hướng giải pháp phát triển công ty cổ phần đại chúng, huy động vốn và cấu trúc vốn tối ưu sau cổ phần hóa cho các công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Luận văn nghiên cứu vấn đề cổ phần hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến vốn và cấu trúc vốn của các công ty cổ phần sau cổ phần hóa. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh, thực trạng hiệu quả sử dụng vốn và cấu trúc vốn của các công ty cổ phần sau cổ phần hóa tại Lâm Đồng. Đề xuất các hướng giải pháp phát triển công ty cổ phần đại chúng, huy động vốn và đề xuất cấu trúc vốn tối ưu cho các công ty cổ phần sau cổ phần hóa tại Lâm Đồng. Luận văn cũng chỉ giới hạn trong phạm vi khái quát các công ty cổ phần tại Lâm Đồng, nghĩa là không đề cập quá sâu vào từng điều kiện cụ thể, riêng biệt của từng công ty. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp biện chứng, đồng thời sử dụng các phương pháp cụ thể như: phương pháp hệ thống, phương pháp quy nạp,
10
phương pháp so sánh… để làm sáng t ni dung nghiên cu v lý lun, phân tích,
trình bày thc trng, cũng như xác lp các gii pháp c th trong vic thc hin mc
tiêu ca đề tài.
NI DUNG CA ĐỀ TÀI
Phn m đầu
Chương 1: Cơ s lý thuyết v c phn hóa và cu trúc vn ti ưu cho hu
c phn hóa
Chương 2: Thc trng c phn hóa và phát trin công ty c phn
đại chúng tnh Lâm Đồng
Chương 3: Nghiên cu và gii pháp phát trin công ty c phn đại
chúng tnh Lâm Đồng
Phn kết lun
Xin chaân thaønh caûm ôn Quyù Thaày Coâ tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh teá TP. Hoà Chí
Minh, caûm ôn PGS. TS. Trn Ngc Thơ ñaõ truyeàn ñaït kieán thöùc quyù baùu vaø taïo
ñieàu kieän thuaän lôïi cho taùc giaû hoaøn thaønh luaän vaên naøy.
10 phương pháp so sánh… để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu về lý luận, phân tích, trình bày thực trạng, cũng như xác lập các giải pháp cụ thể trong việc thực hiện mục tiêu của đề tài. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Phần mở đầu Chương 1: Cơ sở lý thuyết về cổ phần hóa và cấu trúc vốn tối ưu cho hậu cổ phần hóa Chương 2: Thực trạng cổ phần hóa và phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng Chương 3: Nghiên cứu và giải pháp phát triển công ty cổ phần đại chúng tỉnh Lâm Đồng Phần kết luận Xin chaân thaønh caûm ôn Quyù Thaày Coâ tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh teá TP. Hoà Chí Minh, caûm ôn PGS. TS. Trần Ngọc Thơ ñaõ truyeàn ñaït kieán thöùc quyù baùu vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho taùc giaû hoaøn thaønh luaän vaên naøy.