Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

7,916
730
109
Ph lc 1: Danh dách các đối tưng kho sát
STT
Tên doanh nghiệp
Ngành nghề KD
1
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Xây
Dựng Kiên Giang
Xây Dựng
41
2
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Nhà
Kiên Giang
Xây Dựng
41
3
Hà Việt
Xây Dựng
41
4
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Tiến
Xây Dựng
41
5
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Thành
Xây Dựng
41
6
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Phát
Xây Dựng
41
7
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huỳnh Gia Đức
Xây Dựng
41
8
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Duy Anh
Xây Dựng
41
9
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Giang
Xây Dựng
41
10
Lê Tân
Xây Dựng
41
11
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư
Và Xây Dựng Vạn Hào
Xây Dựng
41
12
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Tín
Xây Dựng
41
13
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Xây Dựng
Đức Thiện
Xây Dựng
41
14
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Cường Thịnh
Xây Dựng Dân Dụng
41
15
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Định ích
Xây Dựng
41
16
Trần Tiến Phát
Xây Dựng
41
17
Nguyệt Nga
Xây Dựng
41
18
Thanh Tân Phát
Xây Dựng
41
19
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Trí
Công
Xây Dựng
41
20
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cao Phong
Xây Dựng
41
21
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Hiệp Tiến
Phát
Xây Dựng
41
22
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và
Trang Trí Nội Thất Trang Thành
Xây Dựng
41
23
Đức Mạnh
Xây Dựng
41
24
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lê Hữu Điền
Xây Dựng
41
25
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TV Xây Dựng
Thanh Anh
Xây Dựng
41
26
Hải Phụng
Xây Dựng
41
27
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Ngọc
Xây Dựng
41
28
Lê Tấn
Xây Dựng
41
29
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Thời
Xây Dựng
41
30
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Phú
Xây Dựng Nhà Các Loại
41
31
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Phú
Long
Xây Dựng
41
32
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trị An
Xây Dựng
41
Phụ lục 1: Danh dách các đối tượng khảo sát STT Tên doanh nghiệp Ngành nghề KD 1 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Xây Dựng Kiên Giang Xây Dựng 41 2 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Nhà Kiên Giang Xây Dựng 41 3 Hà Việt Xây Dựng 41 4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Tiến Xây Dựng 41 5 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Thành Xây Dựng 41 6 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Phát Xây Dựng 41 7 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huỳnh Gia Đức Xây Dựng 41 8 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Duy Anh Xây Dựng 41 9 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Giang Xây Dựng 41 10 Lê Tân Xây Dựng 41 11 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Vạn Hào Xây Dựng 41 12 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Tín Xây Dựng 41 13 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Xây Dựng Đức Thiện Xây Dựng 41 14 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Cường Thịnh Xây Dựng Dân Dụng 41 15 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Định ích Xây Dựng 41 16 Trần Tiến Phát Xây Dựng 41 17 Nguyệt Nga Xây Dựng 41 18 Thanh Tân Phát Xây Dựng 41 19 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Trí Công Xây Dựng 41 20 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cao Phong Xây Dựng 41 21 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Hiệp Tiến Phát Xây Dựng 41 22 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Trang Thành Xây Dựng 41 23 Đức Mạnh Xây Dựng 41 24 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lê Hữu Điền Xây Dựng 41 25 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TV Xây Dựng Thanh Anh Xây Dựng 41 26 Hải Phụng Xây Dựng 41 27 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Ngọc Xây Dựng 41 28 Lê Tấn Xây Dựng 41 29 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Thời Xây Dựng 41 30 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Phú Xây Dựng Nhà Các Loại 41 31 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Phú Long Xây Dựng 41 32 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trị An Xây Dựng 41
33
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Huy
Xây Dựng
41
34
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đức
Anh
Xây Dựng
41
35
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Hưng
Long
Xây Dựng Nhà Các Loại
41
36
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năm Đức
Xây Dựng
41
37
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Dịch
Vụ Tổng Hợp Phú Mỹ
Xây Dựng
41
38
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đồng Tâm
Xây Dựng
41
39
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Phúc
Xây Dựng
41
40
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Thành
Công
Xây Dựng
41
41
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Giang
Xây Dựng Cộng Trình
41
42
Thanh Nhàn
Xây Dựng
41
43
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lập Phát
Xây Dựng
41
44
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Thúy
Xây Dựng
41
45
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hải
Xây Dựng
41
46
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Cường
Xây Dựng
41
47
Hòa Bình
Xây Dựng
41
48
Khang Thịnh
Xây Dựng
41
49
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Phước
Xây Dựng
41
50
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Hà
Xây Dựng
41
51
Chí Thành Phát
Xây Dựng
41
52
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Tiến Hoàng
Xây Dựng
41
53
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Kiến Tạo
Xây Dựng
41
54
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thiên
Thạch
Xây Dựng
41
55
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hà Tiên
Xây Dựng
41
56
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thái Dương
Xây Dựng
41
57
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Sơn
Xây Dựng
41
58
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hậu Phát
Xây Dựng
41
59
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Minh Bảo
Xây Dựng
41
60
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng Và
Kiểm Định I M M I
Xây Dựng
41
61
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Thành
Xây Dựng
41
62
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Dân
Xây Dựng
41
63
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Xây
Dựng Hoài Tiến Phát
Xây Dựng
41
64
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hằng An
Xây Dựng
41
65
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phan Tiến Đại
Xây Dựng
41
66
Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghĩa Nhân Thành
Xây Dựng
41
67
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Phước
Khang
Xây Dựng
41
68
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv TV Và Đt Xây
Xây Dựng
41
33 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Huy Xây Dựng 41 34 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đức Anh Xây Dựng 41 35 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Hưng Long Xây Dựng Nhà Các Loại 41 36 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năm Đức Xây Dựng 41 37 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Dịch Vụ Tổng Hợp Phú Mỹ Xây Dựng 41 38 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đồng Tâm Xây Dựng 41 39 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Phúc Xây Dựng 41 40 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Thành Công Xây Dựng 41 41 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Giang Xây Dựng Cộng Trình 41 42 Thanh Nhàn Xây Dựng 41 43 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lập Phát Xây Dựng 41 44 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Thúy Xây Dựng 41 45 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hải Xây Dựng 41 46 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Cường Xây Dựng 41 47 Hòa Bình Xây Dựng 41 48 Khang Thịnh Xây Dựng 41 49 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Phước Xây Dựng 41 50 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Hà Xây Dựng 41 51 Chí Thành Phát Xây Dựng 41 52 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Tiến Hoàng Xây Dựng 41 53 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Kiến Tạo Xây Dựng 41 54 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thiên Thạch Xây Dựng 41 55 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hà Tiên Xây Dựng 41 56 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thái Dương Xây Dựng 41 57 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Sơn Xây Dựng 41 58 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hậu Phát Xây Dựng 41 59 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Minh Bảo Xây Dựng 41 60 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng Và Kiểm Định I M M I Xây Dựng 41 61 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Thành Xây Dựng 41 62 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiến Dân Xây Dựng 41 63 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Xây Dựng Hoài Tiến Phát Xây Dựng 41 64 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hằng An Xây Dựng 41 65 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phan Tiến Đại Xây Dựng 41 66 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghĩa Nhân Thành Xây Dựng 41 67 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Phước Khang Xây Dựng 41 68 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv TV Và Đt Xây Xây Dựng 41
Dựng Khả Nhân Đạt
69
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng
Vdk
Xây Dựng
41
70
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Hoàng
Thiện Thành
Xây Dựng
41
70
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Hoàng
Thiện Thành
Xây Dựng
41
71
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Phương
Xây Dựng
41
72
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TVxd Triển Đức
Hoạt Động Kiết Trúc + Tư Vấn Xây
Dựng Thi Công
41
73
Việt Toàn
Xây Dựng
41
74
Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thành Đạt
Xây Dựng
41
75
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư
Xây Dựng Số 5
Xây Dựng
41
76
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đức
Hạnh
Xây Dựng
41
77
Hợp Tác Xã Xây Dựng Tân Mỹ
Xây Dựng
41
78
Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Tuấn
Xây Dựng
41
79
Hùng Vỹ
Xây Dựng
41
80
Quang Minh
Xây Dựng
41
81
Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Anh
Xây Dựng
41
82
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phương Yến
Xây Dựng
41
83
Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Bời
Xây Dựng
41
84
Trần Bé
Xây Dựng
41
85
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Viễn Thông
Thuận Thiên
Xây Dựng
41
86
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng Và
Dịch Vụ Bùng Binh
Xây Dựng
41
87
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Anh Huy
Xây Dựng
41
88
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Hoàng
Xây Dựng
41
89
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Anh
Xây Dựng
41
90
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kiên Giang
Xây Dựng
41
91
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiên Giang
Xây Dựng
41
92
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng
Kiên Giang
Xây Dựng
41
93
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Ngọc Phát
Xây Dựng
41
94
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông Thủy Lợi
Kiên Giang
Xây Dựng
42
95
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyễn Hà
Xây Dựng
42
96
Năm Kim
Xây Dựng
42
97
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyễn Hưng
Xây Dựng Giao Thông
42
98
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Dương
Xây Dựng
42
99
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Quyên
Xây Dựng
42
100
Xí Nghiệp Xây Dựng Thủy Lợi Bá Phúc
Xây Dựng Thủy Lợi
42
Dựng Khả Nhân Đạt 69 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng Vdk Xây Dựng 41 70 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Hoàng Thiện Thành Xây Dựng 41 70 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Hoàng Thiện Thành Xây Dựng 41 71 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Phương Xây Dựng 41 72 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TVxd Triển Đức Hoạt Động Kiết Trúc + Tư Vấn Xây Dựng Thi Công 41 73 Việt Toàn Xây Dựng 41 74 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thành Đạt Xây Dựng 41 75 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Số 5 Xây Dựng 41 76 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đức Hạnh Xây Dựng 41 77 Hợp Tác Xã Xây Dựng Tân Mỹ Xây Dựng 41 78 Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Tuấn Xây Dựng 41 79 Hùng Vỹ Xây Dựng 41 80 Quang Minh Xây Dựng 41 81 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Anh Xây Dựng 41 82 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phương Yến Xây Dựng 41 83 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Bời Xây Dựng 41 84 Trần Bé Xây Dựng 41 85 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Viễn Thông Thuận Thiên Xây Dựng 41 86 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng Và Dịch Vụ Bùng Binh Xây Dựng 41 87 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Anh Huy Xây Dựng 41 88 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Hoàng Xây Dựng 41 89 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Anh Xây Dựng 41 90 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kiên Giang Xây Dựng 41 91 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiên Giang Xây Dựng 41 92 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Kiên Giang Xây Dựng 41 93 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Ngọc Phát Xây Dựng 41 94 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông Thủy Lợi Kiên Giang Xây Dựng 42 95 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyễn Hà Xây Dựng 42 96 Năm Kim Xây Dựng 42 97 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyễn Hưng Xây Dựng Giao Thông 42 98 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Dương Xây Dựng 42 99 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Quyên Xây Dựng 42 100 Xí Nghiệp Xây Dựng Thủy Lợi Bá Phúc Xây Dựng Thủy Lợi 42
101
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hà
Lắp Trụ Bơm Dầu
42
102
Ca Minh Quyền
Xây Dựng
42
103
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mong Thọ
Xây Dựng
42
104
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Thanh
Xây Dựng Công Trình Đường Bộ
42
105
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Phú
Quốc
Xây Dựng
42
106
Hợp Tác Xã Xây Dựng Thương Mại Thuận Phát
Xây Dựng
42
107
Linh Tuyển
Xây Dựng
42
108
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ
Xây Dựng San Lấp Mặt Bằng
42
109
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xạy Dựng An Bảo
Tín
Công Trình Xây Dựng
42
110
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Vinh
Xây Dựng Công Trình
42
111
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Lập
Xây Dựng
42
112
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật Khải Minh
Xây Dựng Công Trình
42
113
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thần Nông
Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi
42
114
Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Cảnh
Xây Dụng Công Trình Thủy Lợi
42
115
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Long
Xây Dựng Công Trình
42
116
Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Chí Linh
Xây Dựng
42
117
Phú Diệp
Xây Dựng
42
118
Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Duy Linh
Xây Dựng
42
119
Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Hưng
Xây Dưng Công Trình Thủy Lợi
42
120
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Thắng
Xây Dựng
42
121
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây
Dựng Hành Trình Xanh
Xây Dựng
42
122
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Hạnh
Xây Dựng
42
123
Doanh Nghiệp Tư Nhân Xn Xây Dựng Vạn Lợi
Xd Công Trình Thuỷ Lợi
42
124
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 T V Vạn Phú
Quý
Xây Dựng
42
125
Công Ty Cổ Phần Phát Hùng Anh
Xây Dựng
42
126
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Quyên
Thanh
Xây Dựng
42
127
Tuấn Thịnh Phát
Xây Dựng
42
128
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đạt Phong
Xây Dựng
42
129
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương
Mại 68
Xây Dựng
42
130
Xí Nghiệp Xây Dựng Thuỷ Lợi Thành Phát
Xây Dựng
42
131
Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Dịch Vụ Bưu Điện
Kg
Xây Dựng Công Trình Viễn Thông
42
132
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Tiến Phát
Xây Dựng Các Công Trình Điện
43
133
Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồng Lệ
San Lấp Mặt Bằng
43
134
Lâm Sang
Lắp Đặt Trụ Bơm
43
135
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Sanh
San Lắp Mặt Bằng
43
136
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Phong
San Lắp Mặt Bằng
43
137
Doanh Nghiệp Tư Nhân Cát Kiến Thành
San Lắp Mặt Bằng
43
101 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hà Lắp Trụ Bơm Dầu 42 102 Ca Minh Quyền Xây Dựng 42 103 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mong Thọ Xây Dựng 42 104 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Thanh Xây Dựng Công Trình Đường Bộ 42 105 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Phú Quốc Xây Dựng 42 106 Hợp Tác Xã Xây Dựng Thương Mại Thuận Phát Xây Dựng 42 107 Linh Tuyển Xây Dựng 42 108 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Xây Dựng San Lấp Mặt Bằng 42 109 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xạy Dựng An Bảo Tín Công Trình Xây Dựng 42 110 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Vinh Xây Dựng Công Trình 42 111 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Lập Xây Dựng 42 112 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật Khải Minh Xây Dựng Công Trình 42 113 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thần Nông Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi 42 114 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Cảnh Xây Dụng Công Trình Thủy Lợi 42 115 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Long Xây Dựng Công Trình 42 116 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Chí Linh Xây Dựng 42 117 Phú Diệp Xây Dựng 42 118 Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Duy Linh Xây Dựng 42 119 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bảo Hưng Xây Dưng Công Trình Thủy Lợi 42 120 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Thắng Xây Dựng 42 121 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây Dựng Hành Trình Xanh Xây Dựng 42 122 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Hạnh Xây Dựng 42 123 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xn Xây Dựng Vạn Lợi Xd Công Trình Thuỷ Lợi 42 124 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 T V Vạn Phú Quý Xây Dựng 42 125 Công Ty Cổ Phần Phát Hùng Anh Xây Dựng 42 126 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Quyên Thanh Xây Dựng 42 127 Tuấn Thịnh Phát Xây Dựng 42 128 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đạt Phong Xây Dựng 42 129 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại 68 Xây Dựng 42 130 Xí Nghiệp Xây Dựng Thuỷ Lợi Thành Phát Xây Dựng 42 131 Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Dịch Vụ Bưu Điện Kg Xây Dựng Công Trình Viễn Thông 42 132 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Tiến Phát Xây Dựng Các Công Trình Điện 43 133 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đồng Lệ San Lấp Mặt Bằng 43 134 Lâm Sang Lắp Đặt Trụ Bơm 43 135 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Sanh San Lắp Mặt Bằng 43 136 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Phong San Lắp Mặt Bằng 43 137 Doanh Nghiệp Tư Nhân Cát Kiến Thành San Lắp Mặt Bằng 43
138
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Minh
Thường
San Lắp Mặt Bằng
43
139
Công Ty Cổ Phần Thiên Lộc
Xây Dựng
43
140
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Lắp Điện
Hiệp Thành
Xây Lắp Điện
43
141
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện ánh
Dương
Xây Lắp Điện
43
142
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ KT Gia
Dụng Tiến Sỹ
Lắp Đặt Hệ Thống Điện
43
143
Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Thanh Sơn
San Lắp Mặt Bằng
43
144
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Khang
San Lấp Mặt Bằng
43
145
Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Vy
Cơ Khí Lắp Đặt
43
146
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tây Sông Hậu
Lắp Đặt Hệ Thống Điện
43
147
Lương Xuân Tiếng
Kinh Doanh Máy Cuốc Đất
45
148
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch
Vụ Đức Tường
Bán Thiết Bị Điện, Nước
46
149
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Long Long
Bán Vật Liệu Xây Dựng
46
150
Công Ty Cổ Phần Trang Trí
Bán Vật Liệu Xây Dựng
46
151
Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Tấn Kiên Giang
Bán Sắt Thép
46
152
Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Lâm
Thu Mua Gỗ
46
153
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật
Liệu Xây Dựng
Bán Vật Liệu Xây Dựng
46
154
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Linh
Mua Bán Đồ Gỗ
47
155
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ Nghi
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
156
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phương Thịnh
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
157
Xuân Quyền
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
158
Nguyễn Hồng
Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Nội
Thất
47
159
Đỗ Quyên
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
160
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Thu Mai
Kinh Doanh Sắt Thép Xây Dựng
47
161
Nguyễn Thành Long
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
162
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bé Năm
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
163
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch
Vụ Hoàng Phát Lộc
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
164
Phương Thùy
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
165
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thép Thanh Tâm
Buôn Bán Sắt Thép
47
166
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhựt Tân
Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng
47
167
Mai Thu
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
168
Trúc Thêm
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
169
Thu Vân
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
170
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Song Phúc
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
171
Kiến Hưng
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
172
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Thịnh Phát
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
173
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phụng Minh
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
138 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Minh Thường San Lắp Mặt Bằng 43 139 Công Ty Cổ Phần Thiên Lộc Xây Dựng 43 140 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Lắp Điện Hiệp Thành Xây Lắp Điện 43 141 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện ánh Dương Xây Lắp Điện 43 142 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ KT Gia Dụng Tiến Sỹ Lắp Đặt Hệ Thống Điện 43 143 Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Thanh Sơn San Lắp Mặt Bằng 43 144 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Khang San Lấp Mặt Bằng 43 145 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Vy Cơ Khí Lắp Đặt 43 146 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tây Sông Hậu Lắp Đặt Hệ Thống Điện 43 147 Lương Xuân Tiếng Kinh Doanh Máy Cuốc Đất 45 148 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Đức Tường Bán Thiết Bị Điện, Nước 46 149 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Long Long Bán Vật Liệu Xây Dựng 46 150 Công Ty Cổ Phần Trang Trí Bán Vật Liệu Xây Dựng 46 151 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Tấn Kiên Giang Bán Sắt Thép 46 152 Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Lâm Thu Mua Gỗ 46 153 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Bán Vật Liệu Xây Dựng 46 154 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Linh Mua Bán Đồ Gỗ 47 155 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ Nghi Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 156 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phương Thịnh Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 157 Xuân Quyền Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 158 Nguyễn Hồng Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Nội Thất 47 159 Đỗ Quyên Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 160 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Thu Mai Kinh Doanh Sắt Thép Xây Dựng 47 161 Nguyễn Thành Long Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 162 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bé Năm Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 163 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Phát Lộc Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 164 Phương Thùy Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 165 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thép Thanh Tâm Buôn Bán Sắt Thép 47 166 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhựt Tân Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng 47 167 Mai Thu Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 168 Trúc Thêm Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 169 Thu Vân Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 170 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Song Phúc Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 171 Kiến Hưng Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 172 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Thịnh Phát Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 173 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phụng Minh Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47
Hùng
174
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Hiếu
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
175
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Tùng
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
176
Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Phúc
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
177
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sáu Thang
Bán Tol
47
178
Doanh Nghiệp Tư Nhân út Hồng
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
179
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huyền Thanh
Phong
Buôn Bán Gỗ
47
180
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Dương
Bán Đồ Trang Trí Nội Thất
47
181
Cẩm Hường
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
182
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv út Tỵ
Mua Bán Vật Liệu Xd
47
183
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Tú Linh
Mua Bán Kính Xây Dựng
47
184
Doanh Nghiệp Tư Nhân Tôn Kiến Thành
Bán Vật Liệu Xd
47
185
Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Dương.
Bán Vật Liệu Xd Sắt Thép
47
186
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năm Phương
Mua Bán Các Loại Nhôm Inox
47
187
Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Duy
Bán Đồ Trang Trí Nội Thất
47
188
Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Đức Lương
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
189
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên
Dương Đức Nhân
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
190
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Phước
Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
191
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên
Vlxd Thanh Duy
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
192
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cường Thịnh
Phát
Bán Vật Liệu Xây Dựng
47
193
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Tâm
Mua Bán Gỗ
47
194
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thoại
Mua Bán Vật Liệu Xd
47
195
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Điện Lạnh
Việt Phú
Mua Bán Sửa Chữa Máy Móc, Vật
Liệu Điện
47
196
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Thời
Xây Dựng
41
197
Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Cảnh
Xây Dựng Thuỷ Lợi
42
198
Lâm Sang
Lắp Đặt Trụ Bơm
43
199
Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Chí Linh
Xây Dựng Công Trình Kỹ Thuật Dân
Dụng
42
200
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Phúc
Xây Dựng Nhà Các Loại
41
201
Việt Toàn
Xây Dựng Nhà Các Loại
41
202
Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thành Đạt
Xây Dựng Nhà Các Loại
41
203
Hợp Tác Xã Xây Dựng Tân Mỹ
Xây Dựng Nhà Các Loại
41
204
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Long
Xây Dựng Công Trrình
42
205
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đức
Hạnh
Xây Dựng Nhà Các Loại
41
206
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tây Sông Hậu
Xây Lắp Điện
43
207
Hà Việt
Xây Dựng
41
208
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và
Trang Trí Nội Thất Trang Thành
Xây Dựng
41
Hùng 174 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Hiếu Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 175 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Tùng Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 176 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Phúc Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 177 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sáu Thang Bán Tol 47 178 Doanh Nghiệp Tư Nhân út Hồng Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 179 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huyền Thanh Phong Buôn Bán Gỗ 47 180 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Dương Bán Đồ Trang Trí Nội Thất 47 181 Cẩm Hường Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 182 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv út Tỵ Mua Bán Vật Liệu Xd 47 183 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Tú Linh Mua Bán Kính Xây Dựng 47 184 Doanh Nghiệp Tư Nhân Tôn Kiến Thành Bán Vật Liệu Xd 47 185 Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Dương. Bán Vật Liệu Xd Sắt Thép 47 186 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năm Phương Mua Bán Các Loại Nhôm Inox 47 187 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ba Duy Bán Đồ Trang Trí Nội Thất 47 188 Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Đức Lương Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 189 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên Dương Đức Nhân Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 190 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Phước Mua Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 191 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên Vlxd Thanh Duy Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 192 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cường Thịnh Phát Bán Vật Liệu Xây Dựng 47 193 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Tâm Mua Bán Gỗ 47 194 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hiệp Thoại Mua Bán Vật Liệu Xd 47 195 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Điện Lạnh Việt Phú Mua Bán Sửa Chữa Máy Móc, Vật Liệu Điện 47 196 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Thời Xây Dựng 41 197 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Cảnh Xây Dựng Thuỷ Lợi 42 198 Lâm Sang Lắp Đặt Trụ Bơm 43 199 Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Chí Linh Xây Dựng Công Trình Kỹ Thuật Dân Dụng 42 200 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Phúc Xây Dựng Nhà Các Loại 41 201 Việt Toàn Xây Dựng Nhà Các Loại 41 202 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thành Đạt Xây Dựng Nhà Các Loại 41 203 Hợp Tác Xã Xây Dựng Tân Mỹ Xây Dựng Nhà Các Loại 41 204 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Long Xây Dựng Công Trrình 42 205 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đức Hạnh Xây Dựng Nhà Các Loại 41 206 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tây Sông Hậu Xây Lắp Điện 43 207 Hà Việt Xây Dựng 41 208 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Trang Thành Xây Dựng 41
209
Nguyệt Nga
Hoàn Thiệ Công Trình Xây Dựng
43
210
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Giang
Xây Dựng Nhà
41
211
Linh Tuyển
Xây Dựng
42
212
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Hà
Xây Dựng
41
213
Đức Mạnh
Xây Dựng
41
214
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hải
Xây Dựng Công Trình
41
215
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Cường
Xây Dựng
41
216
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Giang
Xây Dựng Công Trình
41
217
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Tiến
Xây Dựng
41
218
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Phước
Xây Dựng
41
219
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Quyên
Thanh
Xây Dựng
41
220
Công Ty Cổ Phần Phát Hùng Anh
Xây Dựng
41
221
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Lập
Xây Dựng
42
222
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Hưng
Long
Xây Dựng
41
223
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Thành
Công
Xây Dựng
41
224
Xí Nghiệp Xây Dựng Thủy Lợi Bá Phúc
Xây Dựng Công Trình Giao Thông
Thuỷ Lợi
42
225
Chí Thành Phát
Xây Dựng
41
226
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv TV Và Đt Xây
Dựng Khả Nhân Đạt
Xây Dựng
41
227
Công Ty Cổ Phần Thiên Lộc
Xây Lắp Điện
42
228
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện ánh
Dương
Xây Lắp Điện
43
229
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thái Dương
Xây Dựng
41
230
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Hạnh
Xây Dựng Thuỷ Lợi
42
231
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cao Phong
Xây Dựng
41
232
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Vinh
Xây Dựng Công Trình
42
233
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xạy Dựng An Bảo
Tín
Xây Dựng
42
234
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năm Đức
Xây Dựng
41
235
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ
Xây Dựng Công Trình
42
236
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyễn Hà
Xây Dựng
42
237
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật Khải Minh
Xây Dựng
42
238
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Dịch
Vụ Tổng Hợp Phú Mỹ
Xây Dựng
42
239
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đồng Tâm
Xây Dựng
42
240
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thần Nông
Xây Dựng Công Trình
42
241
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đức
Anh
Công Trình Xây Dựng
42
242
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Kiến Tạo
Xây Dựng
41
243
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Tiến Hoàng
Xây Dựng
41
209 Nguyệt Nga Hoàn Thiệ Công Trình Xây Dựng 43 210 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Giang Xây Dựng Nhà 41 211 Linh Tuyển Xây Dựng 42 212 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Hà Xây Dựng 41 213 Đức Mạnh Xây Dựng 41 214 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Hải Xây Dựng Công Trình 41 215 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đức Cường Xây Dựng 41 216 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Giang Xây Dựng Công Trình 41 217 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Tiến Xây Dựng 41 218 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Phước Xây Dựng 41 219 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Quyên Thanh Xây Dựng 41 220 Công Ty Cổ Phần Phát Hùng Anh Xây Dựng 41 221 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Lập Xây Dựng 42 222 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Hưng Long Xây Dựng 41 223 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Thành Công Xây Dựng 41 224 Xí Nghiệp Xây Dựng Thủy Lợi Bá Phúc Xây Dựng Công Trình Giao Thông Thuỷ Lợi 42 225 Chí Thành Phát Xây Dựng 41 226 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv TV Và Đt Xây Dựng Khả Nhân Đạt Xây Dựng 41 227 Công Ty Cổ Phần Thiên Lộc Xây Lắp Điện 42 228 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện ánh Dương Xây Lắp Điện 43 229 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thái Dương Xây Dựng 41 230 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Hạnh Xây Dựng Thuỷ Lợi 42 231 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cao Phong Xây Dựng 41 232 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiên Vinh Xây Dựng Công Trình 42 233 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xạy Dựng An Bảo Tín Xây Dựng 42 234 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Năm Đức Xây Dựng 41 235 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Mỹ Xây Dựng Công Trình 42 236 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyễn Hà Xây Dựng 42 237 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật Khải Minh Xây Dựng 42 238 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Dịch Vụ Tổng Hợp Phú Mỹ Xây Dựng 42 239 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đồng Tâm Xây Dựng 42 240 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thần Nông Xây Dựng Công Trình 42 241 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Đức Anh Công Trình Xây Dựng 42 242 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Kiến Tạo Xây Dựng 41 243 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Tiến Hoàng Xây Dựng 41
244
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hà Tiên
Xây Dựng
41
245
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Minh Bảo
Xây Dựng
41
246
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hậu Phát
Xây Dựng
41
247
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Anh
Xây Dựng Dân Dụng
41
248
Đức Mạnh
Xây Dựng
41
249
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thiên
Thạch
Xây Dựng
41
250
Doanh Nghiệp Tư Nhân Xn Xây Dựng Vạn Lợi
Xây Dựng Thủy Lợi
42
251
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Sơn
Xay Dựng
41
252
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Xây
Dựng Hoài Tiến Phát
Xây Dựng
41
253
Hòa Bình
Xây Dựng
41
254
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đạt Phong
Xây Dựng
41
255
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Lắp Điện
Hiệp Thành
Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Điện
43
256
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây
Dựng Hành Trình Xanh
Xây Dựng
41
257
Tuấn Thịnh Phát
Xây Dựng
41
258
Quang Minh
Xây Dựng Dân Dụng
42
259
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Viễn Thông
Thuận Thiên
Xây Dựng
42
260
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phương Yến
Xây Dựng
41
261
Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Bời
Xây Dựng
41
262
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Hoàng
Xây Dựng
41
263
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Phú
Xây Dựng Nhà Các Loại
41
264
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Thanh
Xây Dựng
42
265
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Phú
Quốc
Xõy Dựng
42
266
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Phong
Xây Dựng Công Trình
43
267
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Tín
Xây Dựng
41
268
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mong Thọ
Xây Dựng Dân Dụng
42
269
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hà
Lắp Đặt Trụ Bơm
42
270
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trị An
Xây Dựng
41
271
Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Vy
Cơ Khí Lắp Đặt
43
272
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Ngọc
Xây Dựng Nhà
41
244 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hà Tiên Xây Dựng 41 245 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Minh Bảo Xây Dựng 41 246 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hậu Phát Xây Dựng 41 247 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Anh Xây Dựng Dân Dụng 41 248 Đức Mạnh Xây Dựng 41 249 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thiên Thạch Xây Dựng 41 250 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xn Xây Dựng Vạn Lợi Xây Dựng Thủy Lợi 42 251 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Sơn Xay Dựng 41 252 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Xây Dựng Hoài Tiến Phát Xây Dựng 41 253 Hòa Bình Xây Dựng 41 254 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đạt Phong Xây Dựng 41 255 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Lắp Điện Hiệp Thành Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Điện 43 256 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây Dựng Hành Trình Xanh Xây Dựng 41 257 Tuấn Thịnh Phát Xây Dựng 41 258 Quang Minh Xây Dựng Dân Dụng 42 259 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Viễn Thông Thuận Thiên Xây Dựng 42 260 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phương Yến Xây Dựng 41 261 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Bời Xây Dựng 41 262 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy Hoàng Xây Dựng 41 263 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn An Phú Xây Dựng Nhà Các Loại 41 264 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiên Thanh Xây Dựng 42 265 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Phú Quốc Xõy Dựng 42 266 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Phong Xây Dựng Công Trình 43 267 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trường Tín Xây Dựng 41 268 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mong Thọ Xây Dựng Dân Dụng 42 269 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngân Hà Lắp Đặt Trụ Bơm 42 270 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trị An Xây Dựng 41 271 Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Vy Cơ Khí Lắp Đặt 43 272 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thế Ngọc Xây Dựng Nhà 41
Ph lc 2: Cơ sở d liu
STT
Gioi
tinh
Loai
hinh
DN
KD
TD
ASSET
LSIZE
PROF
AGE
LRISK
LIQ
FUND
SIZE
1
1
1
41
0.43756
0.098135
10.81374
0.184122
16
4.3405
4.23925
0.695623
49698.986
2
1
1
41
3.0868
0.085754
10.228718
0.054238
7
3.1239
3.334631
0.24469
27686.988
3
1
6
41
2.88609
0.252635
8.9477408
0.068337
4
2.9216
1.196427
0.257328
7690.498
4
1
6
41
0.13568
0.264751
6.1014398
0.038293
4
3.0305
1.104772
0.880531
446.50019
5
1
8
41
0.982
0.437639
6.5147128
0.113793
4
3.0042
2.014723
0.504542
675.00009
6
1
8
41
2.425
0.487066
11.948496
0.077936
8
3.4978
1.979066
0.291971
154584.45
7
1
8
41
0
0.213133
4.3694478
0.201915
3
3.0223
1.740305
1
78.999997
8
1
8
41
0.684
0.151919
6.0520888
-
0.058914
2
3.0068
1.457146
0.593826
424.99985
9
1
8
41
0.25
0.802841
8.6174008
0.410576
4
2.9679
0.696706
0.8
5527.002
10
1
6
41
0.05137
0.775258
7.5213178
0.338508
4
2.8841
0.643984
0.951141
1846.9997
11
1
8
41
1.13301
0.317149
8.8941218
0.090181
3
2.5996
1.198603
0.468822
7289.0013
12
1
8
41
0.65231
0.247656
7.8832578
0.173486
7
2.966
1.012986
0.605215
2652.4999
13
1
8
41
0.83333
0.523125
7.3830578
0.641349
2
2.9473
0.81775
0.545455
1608.5008
14
1
8
41
0.7512
0.500157
7.9599748
-
0.117447
7
2.9334
0.660613
0.571038
2864.0008
15
2
8
41
0
0.175534
4.6443908
0.321585
1
3.011
3.174469
1
103.99999
16
1
6
41
0.02113
0.403457
4.6728288
0.181046
2
3.011
2.474816
0.97931
107
17
1
6
41
0
0.243904
6.8123448
-
0.002836
4
3.0153
6.833201
1
908.99975
18
1
6
41
0.11611
0.141134
6.4035738
0.046192
4
3.0211
6.382636
0.895969
603.99977
19
1
8
41
0.44059
0.249152
8.1819998
0.125335
3
2.9272
1.634895
0.69416
3575.9989
20
1
8
41
0.76341
0.20327
8.5878378
0.142615
3
2.9147
1.500888
0.567083
5365.9989
21
2
8
41
0.51975
0.195932
7.3768208
0.034193
4
2.9589
1.03343
0.658004
1598.4998
22
1
8
41
0.06339
0.133766
7.0116648
0.063958
6
2.9702
1.041612
0.940388
1109.5001
23
1
6
41
0.13953
0.174097
9.1305388
0.078986
4
3.0115
1.049881
0.877552
9232.9955
24
1
8
41
0.19833
0.139816
6.5923598
0.053899
2
2.9627
1.010009
0.834496
729.50033
25
1
8
41
0.7426
0.261483
8.2340338
0.159248
4
2.8778
1.259502
0.573855
3766.9985
26
1
6
41
0
0.279172
5.2311088
0.143438
2
3.0115
1.540236
1
187.00004
27
1
8
41
0
0.130521
4.6001578
0.11741
12
3.0268
1.376017
1
99.500017
28
1
6
41
0
0.122123
6.7399278
0.105648
7
3.0148
1.312954
1
845.49971
29
1
6
41
0
0.106138
6.6970338
0.232909
4
3.0003
1.353231
1
809.99965
30
1
6
41
0.55567
0.115434
9.6698198
-
0.110502
4
3.0213
1.442622
0.642808
15832.496
31
1
8
41
13.3333
0.026097
8.7467958
0.06504
2
2.0444
3.588894
0.069767
6290.4999
32
1
8
41
0.24766
0.0463
4.8323058
0.150497
4
3.019
3.473916
0.801503
125.50001
33
1
6
41
0.36148
0.479174
5.9532438
0.061243
2
2.9288
2.686014
0.734495
385.00019
34
1
8
41
0.04674
0.380298
6.8885728
0.105926
4
2.7014
1.522081
0.95535
981.00035
35
1
8
41
2.15642
0.199747
8.6385258
0.332701
3
3.2473
1.414535
0.316815
5645.0019
36
2
8
41
0.15987
0.409117
7.0026108
0.227041
5
3.1188
0.995405
0.862165
1099.5
Phụ lục 2: Cơ sở dữ liệu STT Gioi tinh Loai hinh DN KD TD ASSET LSIZE PROF AGE LRISK LIQ FUND SIZE 1 1 1 41 0.43756 0.098135 10.81374 0.184122 16 4.3405 4.23925 0.695623 49698.986 2 1 1 41 3.0868 0.085754 10.228718 0.054238 7 3.1239 3.334631 0.24469 27686.988 3 1 6 41 2.88609 0.252635 8.9477408 0.068337 4 2.9216 1.196427 0.257328 7690.498 4 1 6 41 0.13568 0.264751 6.1014398 0.038293 4 3.0305 1.104772 0.880531 446.50019 5 1 8 41 0.982 0.437639 6.5147128 0.113793 4 3.0042 2.014723 0.504542 675.00009 6 1 8 41 2.425 0.487066 11.948496 0.077936 8 3.4978 1.979066 0.291971 154584.45 7 1 8 41 0 0.213133 4.3694478 0.201915 3 3.0223 1.740305 1 78.999997 8 1 8 41 0.684 0.151919 6.0520888 - 0.058914 2 3.0068 1.457146 0.593826 424.99985 9 1 8 41 0.25 0.802841 8.6174008 0.410576 4 2.9679 0.696706 0.8 5527.002 10 1 6 41 0.05137 0.775258 7.5213178 0.338508 4 2.8841 0.643984 0.951141 1846.9997 11 1 8 41 1.13301 0.317149 8.8941218 0.090181 3 2.5996 1.198603 0.468822 7289.0013 12 1 8 41 0.65231 0.247656 7.8832578 0.173486 7 2.966 1.012986 0.605215 2652.4999 13 1 8 41 0.83333 0.523125 7.3830578 0.641349 2 2.9473 0.81775 0.545455 1608.5008 14 1 8 41 0.7512 0.500157 7.9599748 - 0.117447 7 2.9334 0.660613 0.571038 2864.0008 15 2 8 41 0 0.175534 4.6443908 0.321585 1 3.011 3.174469 1 103.99999 16 1 6 41 0.02113 0.403457 4.6728288 0.181046 2 3.011 2.474816 0.97931 107 17 1 6 41 0 0.243904 6.8123448 - 0.002836 4 3.0153 6.833201 1 908.99975 18 1 6 41 0.11611 0.141134 6.4035738 0.046192 4 3.0211 6.382636 0.895969 603.99977 19 1 8 41 0.44059 0.249152 8.1819998 0.125335 3 2.9272 1.634895 0.69416 3575.9989 20 1 8 41 0.76341 0.20327 8.5878378 0.142615 3 2.9147 1.500888 0.567083 5365.9989 21 2 8 41 0.51975 0.195932 7.3768208 0.034193 4 2.9589 1.03343 0.658004 1598.4998 22 1 8 41 0.06339 0.133766 7.0116648 0.063958 6 2.9702 1.041612 0.940388 1109.5001 23 1 6 41 0.13953 0.174097 9.1305388 0.078986 4 3.0115 1.049881 0.877552 9232.9955 24 1 8 41 0.19833 0.139816 6.5923598 0.053899 2 2.9627 1.010009 0.834496 729.50033 25 1 8 41 0.7426 0.261483 8.2340338 0.159248 4 2.8778 1.259502 0.573855 3766.9985 26 1 6 41 0 0.279172 5.2311088 0.143438 2 3.0115 1.540236 1 187.00004 27 1 8 41 0 0.130521 4.6001578 0.11741 12 3.0268 1.376017 1 99.500017 28 1 6 41 0 0.122123 6.7399278 0.105648 7 3.0148 1.312954 1 845.49971 29 1 6 41 0 0.106138 6.6970338 0.232909 4 3.0003 1.353231 1 809.99965 30 1 6 41 0.55567 0.115434 9.6698198 - 0.110502 4 3.0213 1.442622 0.642808 15832.496 31 1 8 41 13.3333 0.026097 8.7467958 0.06504 2 2.0444 3.588894 0.069767 6290.4999 32 1 8 41 0.24766 0.0463 4.8323058 0.150497 4 3.019 3.473916 0.801503 125.50001 33 1 6 41 0.36148 0.479174 5.9532438 0.061243 2 2.9288 2.686014 0.734495 385.00019 34 1 8 41 0.04674 0.380298 6.8885728 0.105926 4 2.7014 1.522081 0.95535 981.00035 35 1 8 41 2.15642 0.199747 8.6385258 0.332701 3 3.2473 1.414535 0.316815 5645.0019 36 2 8 41 0.15987 0.409117 7.0026108 0.227041 5 3.1188 0.995405 0.862165 1099.5
37
1
8
41
13.5149
0.29087
10.052597
-
0.003102
3
3.8506
1.612681
0.068895
23215.996
38
1
9
41
0.07916
0.281058
7.8917048
-
0.026981
2
2.8852
1.991089
0.926647
2675.0004
39
2
6
41
0.34364
0.522569
7.7471648
0.391839
2
2.9858
1.185154
0.744246
2314.9997
40
1
8
41
0.15272
0.581665
7.8407068
-
0.016745
4
2.808
0.65018
0.867515
2542.0009
41
1
8
41
1.27851
0.118516
8.2814708
0.088759
4
2.8148
2.212376
0.438884
3949.9998
42
1
8
41
0.06053
0.137085
6.4264888
0.076212
3
3.0161
4.392297
0.942929
618.00022
43
1
8
41
0.09656
0.789901
7.0475168
0.39864
4
2.9849
0.40607
0.911946
1149.9995
44
1
6
41
0
0.799468
6.3279368
0.109004
3
2.9184
0.355344
1
560.00002
45
1
8
41
2.27713
0.487275
10.003197
0.147391
10
1.9674
2.032844
0.305145
22096.993
46
1
8
41
0
0.488545
8.5648398
0.210861
3
2.9627
2.075296
1
5243.9999
47
1
6
41
5.09168
0.230221
7.6582278
0.010268
10
3.0021
2.740121
0.164158
2118.0006
48
1
6
41
0
0.216877
8.0146668
-
0.060423
2
2.9947
2.812472
1
3025.0014
49
2
8
41
2.00747
0.633092
9.0905428
0.019355
3
2.9762
3.146083
0.332506
8871.0001
50
2
8
41
0
0.415714
6.6346338
0.105302
2
2.9968
1.408413
1
761.00035
51
1
6
41
5.92047
0.340578
6.6852368
0.131119
4
3.0136
2.056333
0.144499
800.50023
52
1
8
41
0.42445
0.347026
7.6615268
0.103956
4
2.9556
2.085245
0.702026
2124.9994
53
2
8
41
0.09202
0.335964
8.0777578
-
0.019292
3
2.0521
1.163316
0.915736
3222.0008
54
1
8
41
0
0.282313
7.7956468
0.09934
2
2.9147
1.124582
1
2430.0007
55
1
9
41
3.40327
0.239955
8.7883648
-
0.020028
2
2.9221
3.042829
0.227104
6557.5007
56
1
8
41
0.41167
0.205815
8.5734788
0.039913
5
2.8114
3.753844
0.708379
5289.499
57
1
8
41
0.40189
0.2406
8.7640528
0.138505
3
2.8661
6.988124
0.713322
6399.9971
58
1
8
41
3.82456
0.200443
8.9682688
0.082117
10
2.4358
5.166726
0.207273
7850.0001
59
1
8
41
1.57298
0.262082
8.6796518
0.059935
2
2.8632
4.034296
0.388655
5881.9982
60
1
8
41
0
0.210881
7.5837558
0.050118
2
3.0102
3.99221
1
1965.9991
61
1
8
41
1.48005
0.692169
8.0370588
0.091787
6
2.911
3.694744
0.403217
3093.5013
62
1
8
41
0
0.736069
6.6592938
0.037494
2
3.0055
3.524398
1
779.99992
63
1
8
41
1.26591
0.450759
7.3472998
0.008572
4
3.074
2.877866
0.441324
1552.0002
64
1
8
41
1.1204
0.413793
7.9800238
0.122595
3
3.078
2.996715
0.47161
2922.0007
65
1
8
41
0.01812
0.082007
6.4068798
0.090389
4
3.046
2.386805
0.982199
605.9999
66
1
6
41
0.02456
0.004481
4.8978398
0.180778
2
3.0325
4.085224
0.976027
134
67
1
8
41
0
0.138717
6.7493458
0.208146
2
3.0736
1.07558
1
853.50024
68
1
8
41
0.06324
0.249519
7.3895638
0.135952
4
2.9429
1.091729
0.940526
1618.9998
69
1
6
41
0.74618
0.143939
6.9650808
-
0.013076
2
2.9461
1.341841
0.572678
1059.0005
70
1
8
41
1.34
0.046053
6.3099178
0.163412
3
3.0182
3.99248
0.42735
549.99975
71
1
8
41
2.27062
0.217761
7.1651068
0.12138
3
2.9785
1.242305
0.305753
1293.4998
72
1
8
41
0.00467
0.220538
6.4417438
0.099586
1
3.0203
1.075855
0.995349
627.50009
73
2
6
41
2.5853
0.167784
7.4818378
-
1.036936
7
3.0444
1.422424
0.278916
1775.5008
74
2
6
41
2.65133
0.159337
7.2936978
0.310166
6
2.8673
1.270681
0.273873
1471.0001
37 1 8 41 13.5149 0.29087 10.052597 - 0.003102 3 3.8506 1.612681 0.068895 23215.996 38 1 9 41 0.07916 0.281058 7.8917048 - 0.026981 2 2.8852 1.991089 0.926647 2675.0004 39 2 6 41 0.34364 0.522569 7.7471648 0.391839 2 2.9858 1.185154 0.744246 2314.9997 40 1 8 41 0.15272 0.581665 7.8407068 - 0.016745 4 2.808 0.65018 0.867515 2542.0009 41 1 8 41 1.27851 0.118516 8.2814708 0.088759 4 2.8148 2.212376 0.438884 3949.9998 42 1 8 41 0.06053 0.137085 6.4264888 0.076212 3 3.0161 4.392297 0.942929 618.00022 43 1 8 41 0.09656 0.789901 7.0475168 0.39864 4 2.9849 0.40607 0.911946 1149.9995 44 1 6 41 0 0.799468 6.3279368 0.109004 3 2.9184 0.355344 1 560.00002 45 1 8 41 2.27713 0.487275 10.003197 0.147391 10 1.9674 2.032844 0.305145 22096.993 46 1 8 41 0 0.488545 8.5648398 0.210861 3 2.9627 2.075296 1 5243.9999 47 1 6 41 5.09168 0.230221 7.6582278 0.010268 10 3.0021 2.740121 0.164158 2118.0006 48 1 6 41 0 0.216877 8.0146668 - 0.060423 2 2.9947 2.812472 1 3025.0014 49 2 8 41 2.00747 0.633092 9.0905428 0.019355 3 2.9762 3.146083 0.332506 8871.0001 50 2 8 41 0 0.415714 6.6346338 0.105302 2 2.9968 1.408413 1 761.00035 51 1 6 41 5.92047 0.340578 6.6852368 0.131119 4 3.0136 2.056333 0.144499 800.50023 52 1 8 41 0.42445 0.347026 7.6615268 0.103956 4 2.9556 2.085245 0.702026 2124.9994 53 2 8 41 0.09202 0.335964 8.0777578 - 0.019292 3 2.0521 1.163316 0.915736 3222.0008 54 1 8 41 0 0.282313 7.7956468 0.09934 2 2.9147 1.124582 1 2430.0007 55 1 9 41 3.40327 0.239955 8.7883648 - 0.020028 2 2.9221 3.042829 0.227104 6557.5007 56 1 8 41 0.41167 0.205815 8.5734788 0.039913 5 2.8114 3.753844 0.708379 5289.499 57 1 8 41 0.40189 0.2406 8.7640528 0.138505 3 2.8661 6.988124 0.713322 6399.9971 58 1 8 41 3.82456 0.200443 8.9682688 0.082117 10 2.4358 5.166726 0.207273 7850.0001 59 1 8 41 1.57298 0.262082 8.6796518 0.059935 2 2.8632 4.034296 0.388655 5881.9982 60 1 8 41 0 0.210881 7.5837558 0.050118 2 3.0102 3.99221 1 1965.9991 61 1 8 41 1.48005 0.692169 8.0370588 0.091787 6 2.911 3.694744 0.403217 3093.5013 62 1 8 41 0 0.736069 6.6592938 0.037494 2 3.0055 3.524398 1 779.99992 63 1 8 41 1.26591 0.450759 7.3472998 0.008572 4 3.074 2.877866 0.441324 1552.0002 64 1 8 41 1.1204 0.413793 7.9800238 0.122595 3 3.078 2.996715 0.47161 2922.0007 65 1 8 41 0.01812 0.082007 6.4068798 0.090389 4 3.046 2.386805 0.982199 605.9999 66 1 6 41 0.02456 0.004481 4.8978398 0.180778 2 3.0325 4.085224 0.976027 134 67 1 8 41 0 0.138717 6.7493458 0.208146 2 3.0736 1.07558 1 853.50024 68 1 8 41 0.06324 0.249519 7.3895638 0.135952 4 2.9429 1.091729 0.940526 1618.9998 69 1 6 41 0.74618 0.143939 6.9650808 - 0.013076 2 2.9461 1.341841 0.572678 1059.0005 70 1 8 41 1.34 0.046053 6.3099178 0.163412 3 3.0182 3.99248 0.42735 549.99975 71 1 8 41 2.27062 0.217761 7.1651068 0.12138 3 2.9785 1.242305 0.305753 1293.4998 72 1 8 41 0.00467 0.220538 6.4417438 0.099586 1 3.0203 1.075855 0.995349 627.50009 73 2 6 41 2.5853 0.167784 7.4818378 - 1.036936 7 3.0444 1.422424 0.278916 1775.5008 74 2 6 41 2.65133 0.159337 7.2936978 0.310166 6 2.8673 1.270681 0.273873 1471.0001