Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

7,869
730
109
3.3. Gia Doanh nghip xây dng nhà các loi và doanh nghip xây di
Ph lc 4: Thng kê mô t các biến trong mô hình hi quy
3.3. Gia Doanh nghip xây dng nhà các loi và doanh nghip xây di Phụ lục 4: Thống kê mô tả các biến trong mô hình hồi quy
Ph lc 5: Kết qu tương quan Pearson – tương quan đơn biến gia các biến
trong mô hình hi quy
Phụ lục 5: Kết quả tương quan Pearson – tương quan đơn biến giữa các biến trong mô hình hồi quy
Ph lc 6: Kết qu hồi quy mô hình theo phương pháp OLS
Phụ lục 6: Kết quả hồi quy mô hình theo phương pháp OLS
Ph lc 7: Kết qu hi quy Stepwise
Phụ lục 7: Kết quả hồi quy Stepwise
Ph lc 8: Kết qu hi quy ph
Ph lc 9: Đồ th v phân phi chun
Phụ lục 8: Kết quả hồi quy phụ Phụ lục 9: Đồ thị về phân phối chuẩn
Ph lc 10: Hình nh mt s công ty kho sát
Phụ lục 10: Hình ảnh một số công ty khảo sát
Ph lc 11: Bản đồ hành chính tnh Kiên Giang
Ph lc 12: Phiếu điều tra 1A/ĐTDN-DN
Phụ lục 11: Bản đồ hành chính tỉnh Kiên Giang Phụ lục 12: Phiếu điều tra 1A/ĐTDN-DN