Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hùng Vương TPHCM

4,773
976
113
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
………………….
TRIU KIM LOAN
NÂNG CAO CHT LƯỢNG TÍN DNG TI CHI
NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT
TRIN NÔNG THÔN HÙNG VƯƠNG
THÀNH PH H CHÍ MINH
LUN VĂN THC SĨ KINH T
TP. H CHÍ MINH-NĂM 2010
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH …………………. TRIỆU KIM LOAN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH-NĂM 2010
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP. H CHÍ MINH
………………….
TRIU KIM LOAN
NÂNG CAO CHT LƯỢNG TÍN DNG TI CHI
NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT
TRIN NÔNG THÔN HÙNG VƯƠNG
THÀNH PH H CHÍ MINH
Chuyên ngành: KINH T TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã s: 60.31.12
LUN VĂN THC SĨ KINH T
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC:
TS. TRN QUC TUN
TP. H CHÍ MINH-NĂM 2010
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH …………………. TRIỆU KIM LOAN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN QUỐC TUẤN TP. HỒ CHÍ MINH-NĂM 2010
LI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan lun văn “NÂNG CAO CHT
LƯỢNG TÍN DNG TI CHI NHÁNH NGÂN
HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG
THÔN HÙNG VƯƠNG THÀNH PH H CHÍ
MINH” là công trình nghiên cu khoa hc ca bn
thân, được đúc kết t quá trình hc tp và nghiên cu
ca tôi trong sut thi gian qua.
TRIU KIM LOAN
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân, được đúc kết từ quá trình học tập và nghiên cứu của tôi trong suốt thời gian qua. TRIỆU KIM LOAN
MC LC
--------
Trang Ph bìa
Li cam đoan
Mc lc
Danh mc các ch viết tt
Danh mc bng biu
LI M ĐẦU..............................................................................................................1
Chương 1
: Cơ s lý lun v cht lượng tín dng ca Ngân hàng thương mi......3
1.1 Lý lun chung v Tín dng .....................................................................................3
1.1.1 Khái nim v tín dng Ngân hàng................................................................3
1.1.2 Quá trình ra đời và bn cht ca tín dng.....................................................3
1.1.3 Vai trò ca tín dng Ngân hàng....................................................................4
1.1.4 Phân loi tín dng và các hình thc tín dng Ngân hàng.............................4
1.1.5 Các sn phm tín dng Ngân hàng ch yếu hin nay....................................6
1.2 Mt s vn đề cơ bn v cht lượng hot động tín dng ca NHTM....................7
1.2.1 Khái nim v cht lượng tín dng
..................................................................7
1.2.2 Các ch tiêu đánh giá cht lượng tín dng ca NHTM...................................8
1.2.3 S cn thiết nâng cao cht lượng tín dng .....................................................11
1.2.3.1 Do yêu cu phát trin kinh tế - xã hi:......................................................11
1.2.3.2 Do yêu cu hot động và nâng cao năng lc cnh tranh ca ngân hàng ..12
1.2.3.3 Do quá trình toàn cu hóa ngành ngân hàng và cam kết ca Vit Nam
khi gia nhp WTO.........................................................................................................12
1.2.3.4 Do nhu cu ca khách hàng......................................................................13
1.2.4 Các nguyên nhân nh hưởng đến cht lượng tín dng ngân hàng..................13
1.2.4.1 Môi trường kinh tế vĩ mô..........................................................................13
1.2.4.2 Môi trường pháp lý...................................................................................14
1.2.4.3 Chiến lược phát trin ca ngân hàng
........................................................14
1.2.4.4 Chính sách tín dng ca NHTM...............................................................14
MỤC LỤC -------- Trang Phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng biểu LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................1 Chương 1 : Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại......3 1.1 Lý luận chung về Tín dụng .....................................................................................3 1.1.1 Khái niệm về tín dụng Ngân hàng................................................................3 1.1.2 Quá trình ra đời và bản chất của tín dụng.....................................................3 1.1.3 Vai trò của tín dụng Ngân hàng....................................................................4 1.1.4 Phân loại tín dụng và các hình thức tín dụng Ngân hàng.............................4 1.1.5 Các sản phẩm tín dụng Ngân hàng chủ yếu hiện nay....................................6 1.2 Một số vấn đề cơ bản về chất lượng hoạt động tín dụng của NHTM....................7 1.2.1 Khái niệm về chất lượng tín dụng ..................................................................7 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM...................................8 1.2.3 Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng .....................................................11 1.2.3.1 Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội:......................................................11 1.2.3.2 Do yêu cầu hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng ..12 1.2.3.3 Do quá trình toàn cầu hóa ngành ngân hàng và cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.........................................................................................................12 1.2.3.4 Do nhu cầu của khách hàng......................................................................13 1.2.4 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng..................13 1.2.4.1 Môi trường kinh tế vĩ mô..........................................................................13 1.2.4.2 Môi trường pháp lý...................................................................................14 1.2.4.3 Chiến lược phát triển của ngân hàng ........................................................14 1.2.4.4 Chính sách tín dụng của NHTM...............................................................14
1.2.4.5 Lãi sut và qun lý ri ro lãi sut..............................................................14
1.2.4.6 Năng lc kinh doanh ca khách hàng.......................................................15
1.2.4.7 Cán b tín dng.........................................................................................15
1.3 Nhng bài hc kinh nghim đối vi vic nâng cao cht lượng tín dng Ngân
hàng thương mi ca mt s nước trên thế gii............................................................16
1.3.1 Kinh nghim ca Trung Quc ........................................................................16
1.3.2 Kinh nghim ca Hàn Quc ...........................................................................17
1.3.3 Kinh nghim ca Singapore ...........................................................................18
1.3.4 Kinh nghim ca Vương Quc Thái Lan .......................................................19
1.3.5 Mt s bài hc kinh nghim mt s nước...................................................20
Kết Lun Chương 1
....................................................................................................21
Chương 2
: Thc trng cht lượng tín dng ti Chi nhánh NHNo Hùng Vương
TPHCM........................................................................................................................22
2.1 Gii thiu sơ lược lch s hình thành và phát trin NHNo Vit Nam và Chi
nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM ............................................................................22
2.1.1 Lch s hình thành và phát trin NHNo Vit Nam........................................22
2.1.2 Tình hình hot động kinh doanh ca NHNo .................................................23
2.1.3 Gii thiu v Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM.................................32
2.1.4 Cơ cu b máy t chc, hot động ca Chi nhánh NHNo Hùng Vương ......32
2.2 Thc trng hot động ti Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM.......................33
2.2.1 Tình hình huy động vn................................................................................33
2.2.1.1 Thc trng huy động vn
..........................................................................33
2.2.1.2 So sánh vi các Ngân hàng thương mi được nâng cp cùng đợt..........35
2.2.1.3 Đánh giá v kết qu huy động vn => Rút ra hn chế và khó khăn.........37
2.2.2 Tình hình cho vay..........................................................................................38
2.2.2.1 Thc trng cho vay ...................................................................................38
2.2.2.2 So sánh vi các Ngân hàng thương mi trên cùng địa bàn.......................43
2.2.2.3 Đánh giá v kết qu cho vay => Rút ra hn chế và khó khăn ..................45
2.2.3 D phòng x lý ri ro .....................................................................................46
1.2.4.5 Lãi suất và quản lý rủi ro lãi suất..............................................................14 1.2.4.6 Năng lực kinh doanh của khách hàng.......................................................15 1.2.4.7 Cán bộ tín dụng.........................................................................................15 1.3 Những bài học kinh nghiệm đối với việc nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại của một số nước trên thế giới............................................................16 1.3.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc ........................................................................16 1.3.2 Kinh nghiệm của Hàn Quốc ...........................................................................17 1.3.3 Kinh nghiệm của Singapore ...........................................................................18 1.3.4 Kinh nghiệm của Vương Quốc Thái Lan .......................................................19 1.3.5 Một số bài học kinh nghiệm ở một số nước...................................................20 Kết Luận Chương 1 ....................................................................................................21 Chương 2 : Thực trạng chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM........................................................................................................................22 2.1 Giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển NHNo Việt Nam và Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM ............................................................................22 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển NHNo Việt Nam........................................22 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo .................................................23 2.1.3 Giới thiệu về Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM.................................32 2.1.4 Cơ cấu bộ máy tổ chức, hoạt động của Chi nhánh NHNo Hùng Vương ......32 2.2 Thực trạng hoạt động tại Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM.......................33 2.2.1 Tình hình huy động vốn................................................................................33 2.2.1.1 Thực trạng huy động vốn ..........................................................................33 2.2.1.2 So sánh với các Ngân hàng thương mại được nâng cấp cùng đợt..........35 2.2.1.3 Đánh giá về kết quả huy động vốn => Rút ra hạn chế và khó khăn.........37 2.2.2 Tình hình cho vay..........................................................................................38 2.2.2.1 Thực trạng cho vay ...................................................................................38 2.2.2.2 So sánh với các Ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn.......................43 2.2.2.3 Đánh giá về kết quả cho vay => Rút ra hạn chế và khó khăn ..................45 2.2.3 Dự phòng xử lý rủi ro .....................................................................................46
2.2.4 Sn phm – Dch v........................................................................................47
2.2.5 Nhân s, mng lưới, công tác điu hành ........................................................48
2.3 Đánh giá kết qu kinh doanh ca Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM..........49
2.4 Đánh giá và đưa ra nhn xét v cht lượng tín dng ti Chi nhánh NHNo Hùng
Vương TPHCM.............................................................................................................51
2.4.1 Mt s ch tiêu đánh giá cht lượng tín dng ti chi nhánh NHNo Hùng
Vương TPHCM .......................................................................................................51
2.4.1.1 T l n xu ..............................................................................................51
2.4.1.2 Ch tiêu hiu sut s dng vn..................................................................53
2.4.1.3 Ch tiêu vòng quay vn tín dng...............................................................54
2.4.
1.4 Ch tiêu li nhun......................................................................................55
2.4.2 Quy trình cho vay ti chi nhánh .....................................................................56
2.4.2.1 Đối vi khon vay thuc thm quyn phê duyt ca Chi nhánh và
Phòng giao dch.............................................................................................................56
2.4.2.2 Đối vi khon vay vượt thm quyn phê duyt theo quy định v phân
cp mc phán quyết cho vay ti đa đối vi mt KH ....................................................57
2.4.2.3 Thi gian thm định cho vay ....................................................................57
2.4.2.4 So sánh vi quy trình cho vay ti mt NHTM c phn như Ngân hàng
Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ...............................................................................58
2.4.3 Lãi sut bình quân ca chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM và
Sacombank chi nhánh Sài Gòn .....................................................................................60
2.4.4 Nhn xét v bng kho sát khác
h hàng s dng sn phm dch v vay vn
ca NHNo Hùng Vương TPHCM.................................................................................60
2.4.5 Nhn xét v cht lượng tín dng ca chi nhánh .............................................61
2.4.5.1 Nhng mt đạt được .................................................................................61
2.4.5.2 Mt hn chế và nguyên nhân ....................................................................63
2.4.6 Các nguyên nhân nh hưởng đến cht lượng tín dng ngân hàng..................64
2.4.6.1 Nguyên nhân thuc v phía khách hàng...................................................64
2.4.6.2 Nguyên nhân thuc phía ngân hàng..........................................................64
2.2.4 Sản phẩm – Dịch vụ........................................................................................47 2.2.5 Nhân sự, mạng lưới, công tác điều hành ........................................................48 2.3 Đánh giá kết quả kinh doanh của Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM..........49 2.4 Đánh giá và đưa ra nhận xét về chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM.............................................................................................................51 2.4.1 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM .......................................................................................................51 2.4.1.1 Tỷ lệ nợ xấu ..............................................................................................51 2.4.1.2 Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn..................................................................53 2.4.1.3 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng...............................................................54 2.4. 1.4 Chỉ tiêu lợi nhuận......................................................................................55 2.4.2 Quy trình cho vay tại chi nhánh .....................................................................56 2.4.2.1 Đối với khoản vay thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chi nhánh và Phòng giao dịch.............................................................................................................56 2.4.2.2 Đối với khoản vay vượt thẩm quyền phê duyệt theo quy định về phân cấp mức phán quyết cho vay tối đa đối với một KH ....................................................57 2.4.2.3 Thời gian thẩm định cho vay ....................................................................57 2.4.2.4 So sánh với quy trình cho vay tại một NHTM cổ phần như Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ...............................................................................58 2.4.3 Lãi suất bình quân của chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM và Sacombank chi nhánh Sài Gòn .....................................................................................60 2.4.4 Nhận xét về bảng khảo sát khác h hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ vay vốn của NHNo Hùng Vương TPHCM.................................................................................60 2.4.5 Nhận xét về chất lượng tín dụng của chi nhánh .............................................61 2.4.5.1 Những mặt đạt được .................................................................................61 2.4.5.2 Mặt hạn chế và nguyên nhân ....................................................................63 2.4.6 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng..................64 2.4.6.1 Nguyên nhân thuộc về phía khách hàng...................................................64 2.4.6.2 Nguyên nhân thuộc phía ngân hàng..........................................................64
2.4.6.3 Nguyên nhân t vĩ ..............................................................................66
Kết Lun Chương 2 ....................................................................................................67
Chương 3
: Gii pháp nâng cao cht lượng tín dng ti Chi nhánh NHNo Hùng
Vương TPHCM ...........................................................................................................68
3.1 Định hướng và mc tiêu phát trin ca h thng Ngân hàng Vit Nam trong tiến
trình hi nhp ................................................................................................................68
3.1.1 Định hướng cho h thng Ngân hàng Vit Nam đến năm 2020 ...................68
3.1.2 Định hướng cho NHNo Vit Nam đến năm 2020.........................................70
3.1.3 Định hướng cho chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM.............................71
3.2 Mt s gii pháp, kiến ngh nâng cao cht lượng tín dng ti Chi nhánh NHNo
Hùng Vương TPHCM...................................................................................................72
3.2.1 Gii pháp đối vi Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM
.........................72
3.2.1.1 Nâng cao cht lượng công tác thm định d án đầu tư ............................72
3.2.1.2 Tăng cường huy động vn để m rng và nâng cao cht lượng tín dng 73
3.2.1.3 Hoàn thin cơ chế chính sách góp phn nâng cao cht lượng tín dng....74
3.2.1.4 Đa dng hoá khách hàng, thc hin chiến lược khách hàng hp lý .........75
3.2.1.5. Tăng cường công tác đánh giá và phân loi khách hàng.........................76
3.2.1.6 Tăng cường công tác kim tra, kim soát, qun tr ri ro.........................76
3.2.1.7 Nâng cao công tác t chc cán b đào to, mng lưới, thi đua khe
n
thưởng ...................................................................................................................77
3.2.1.8 Nâng cao công tác điu hành....................................................................79
3.2.2 Kiến ngh đối vi Quc hi, Chính ph các cơ quan qun lý Nhà nước...80
3.2.3 Kiến ngh đối vi NHNN Vit Nam...............................................................80
3.2.4 Kiến ngh đối vi Hip hi ngân hàng ...........................................................82
3.2.5 Kiến ngh đối vi NHNo Vit Nam ...............................................................82
Kết Lun Chương 3 ....................................................................................................83
KT LUN..................................................................................................................83
TÀI LIU THAM KHO
PH LC
2.4.6.3 Nguyên nhân từ vĩ mô ..............................................................................66 Kết Luận Chương 2 ....................................................................................................67 Chương 3 : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM ...........................................................................................................68 3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập ................................................................................................................68 3.1.1 Định hướng cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 ...................68 3.1.2 Định hướng cho NHNo Việt Nam đến năm 2020.........................................70 3.1.3 Định hướng cho chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM.............................71 3.2 Một số giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM...................................................................................................72 3.2.1 Giải pháp đối với Chi nhánh NHNo Hùng Vương TPHCM .........................72 3.2.1.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư ............................72 3.2.1.2 Tăng cường huy động vốn để mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng 73 3.2.1.3 Hoàn thiện cơ chế chính sách góp phần nâng cao chất lượng tín dụng....74 3.2.1.4 Đa dạng hoá khách hàng, thực hiện chiến lược khách hàng hợp lý .........75 3.2.1.5. Tăng cường công tác đánh giá và phân loại khách hàng.........................76 3.2.1.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản trị rủi ro.........................76 3.2.1.7 Nâng cao công tác tổ chức cán bộ đào tạo, mạng lưới, thi đua khe n thưởng ...................................................................................................................77 3.2.1.8 Nâng cao công tác điều hành....................................................................79 3.2.2 Kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước...80 3.2.3 Kiến nghị đối với NHNN Việt Nam...............................................................80 3.2.4 Kiến nghị đối với Hiệp hội ngân hàng ...........................................................82 3.2.5 Kiến nghị đối với NHNo Việt Nam ...............................................................82 Kết Luận Chương 3 ....................................................................................................83 KẾT LUẬN..................................................................................................................83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MC CÁC CH VIT TT:
BHXH: Bo him xã hi
BP.TTQT: B phn thanh toán quc tế
Công ty CP: Công ty c phn
Công ty TNHH: Công ty trách nhim hu hn
CNTT: Công ngh thông tin
CNH: Công nghip hóa
CBTD: Cán b tín dng
CBQHKH: Cán b quan h khách hàng
CSTT: Chính sách tin t
DPRRTD: D phòng ri ro tín dng
DNTN: Doanh nghip tư nhân
DNNN: Doanh nghip nhà nước
Đời sng CBCNV: Đời sng cán b công nhân viên
GĐCN: Giám đốc chi nhánh
GĐKV: Giám đốc khu vc
GDV: Giao dch viên
GDV.TD: Giao dch viên tín dng
H SXKD: H sn xut kinh doanh
HĐH: Hin đại hóa
HĐTD: Hp đồng tín dng
HTX: Hp tác xã
KBNN: Kho bc nhà nước
KH: Khách hàng
NH
NN: Ngân hàng nhà nước
NHTM: Ngân hàng thương mi
NHNo: Ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn
NV.QHKH: Nhân viên quan h khách hàng
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT: BHXH: Bảo hiểm xã hội BP.TTQT: Bộ phận thanh toán quốc tế Công ty CP: Công ty cổ phần Công ty TNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn CNTT: Công nghệ thông tin CNH: Công nghiệp hóa CBTD: Cán bộ tín dụng CBQHKH: Cán bộ quan hệ khách hàng CSTT: Chính sách tiền tệ DPRRTD: Dự phòng rủi ro tín dụng DNTN: Doanh nghiệp tư nhân DNNN: Doanh nghiệp nhà nước Đời sống CBCNV: Đời sống cán bộ công nhân viên GĐCN: Giám đốc chi nhánh GĐKV: Giám đốc khu vực GDV: Giao dịch viên GDV.TD: Giao dịch viên tín dụng Hộ SXKD: Hộ sản xuất kinh doanh HĐH: Hiện đại hóa HĐTD: Hợp đồng tín dụng HTX: Hợp tác xã KBNN: Kho bạc nhà nước KH: Khách hàng NH NN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHNo: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn NV.QHKH: Nhân viên quan hệ khách hàng
NV.TV: Nhân viên tư vn
NV.HT: Nhân viên h tr
NV.KSTD: Nhân viên kim soát tín dng
NV.TTQT: Nhân viên thanh toán quc tế
NV.QLN: Nhân viên qun lý n
NV.TĐ: Nhân viên thm định
PGD: Phòng giao dch
P.TĐCN: Phòng thm định chi nhánh
QTDND: Qu tín dng nhân dân
TBCN: Tư bn ch nghĩa
TCKT: T chc kinh tế
TDCN: Tín dng cá nhân
TPTD: Trưởng phòng tín dng
TP.CN: Trưởng phòng cá nhân
TP.DVKH: Trưởng phòng dch v khách hàng
UTĐT: y thác đầu tư
NV.TV: Nhân viên tư vấn NV.HT: Nhân viên hỗ trợ NV.KSTD: Nhân viên kiểm soát tín dụng NV.TTQT: Nhân viên thanh toán quốc tế NV.QLN: Nhân viên quản lý nợ NV.TĐ: Nhân viên thẩm định PGD: Phòng giao dịch P.TĐCN: Phòng thẩm định chi nhánh QTDND: Quỹ tín dụng nhân dân TBCN: Tư bản chủ nghĩa TCKT: Tổ chức kinh tế TDCN: Tín dụng cá nhân TPTD: Trưởng phòng tín dụng TP.CN: Trưởng phòng cá nhân TP.DVKH: Trưởng phòng dịch vụ khách hàng UTĐT: Ủy thác đầu tư
DANH MC BNG BIU
Phương trình 1.1: T l n xu ................................................................................ 8
Phương trình 1.2: Ch tiêu hiu sut s dng vn.................................................... 10
Phương trình 1.3: Ch tiêu vòng quay vn tín dng................................................. 10
Phương trình 1.4: Ch tiêu li nhun........................................................................ 11
Bng 2.1: Tng tài sn so vi các Ngân hàng thương mi ln ti Vit Nam .......... 23
Bng 2.2: Cơ cu ngun vn huy động ca NHNo t 2003-2009........................... 26
Bng 2.3: Tình hình cho vay các thành phn kinh tế giai đon 2003-2009............. 27
Bng 2.4: Phân loi n, trích lp d phòng, x lý và t
hu n đã x lý ri ro tín dng
năm 2009.................................................................................................................. 29
Bng 2.5: Doanh s thanh toán quc tế giai đon 2003-2009 ................................. 29
Bng 2.6: Tình hình tài chính ca NHNo giai đon 2003-2009.............................. 31
Bng 2.7: Tình hình huy động vn ca NHNo Hùng Vương .................................. 33
Bng 2.8: So sánh vi các ngân hàng thương mi được nâng cp cùng đợt............ 35
Bng 2.9: Phân loi theo loi tin cho vay............................................................... 39
Bng 2.10: Phân loi theo thi hn cho vay............................................................. 40
Bng 2.11: Phân loi theo thành phn kinh tế.......................................................... 41
Bng 2.12: Phân loi theo ngành kinh tế ................................................................. 42
Bng 2.13: So sánh vi
các ngân hàng thương mi được nâng cp cùng đợt.......... 43
Bng 2.14: D phòng x lý ri ro ............................................................................ 46
Bng 2.14: Th, Tài khon....................................................................................... 47
Bng 2.16: Kết qu hot động kinh doanh NHNo Hùng Vương............................. 49
Bng 2.17: T l n xu........................................................................................... 51
Bng 2.18: Dư n xu đối vi tng thành phn kinh tế........................................... 53
Bng 2.19: Ch tiêu hiu sut s dng vn .............................................................. 53
Bng 2.20: Ch tiêu vòng quay vn tín dng ........................................................... 54
Bng 2.21: Ch tiêu li n
hun .................................................................................. 55
DANH MỤC BẢNG BIỂU Phương trình 1.1: Tỷ lệ nợ xấu ................................................................................ 8 Phương trình 1.2: Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn.................................................... 10 Phương trình 1.3: Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng................................................. 10 Phương trình 1.4: Chỉ tiêu lợi nhuận........................................................................ 11 Bảng 2.1: Tổng tài sản so với các Ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam .......... 23 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động của NHNo từ 2003-2009........................... 26 Bảng 2.3: Tình hình cho vay các thành phần kinh tế giai đoạn 2003-2009............. 27 Bảng 2.4: Phân loại nợ, trích lập dự phòng, xử lý và t hu nợ đã xử lý rủi ro tín dụng năm 2009.................................................................................................................. 29 Bảng 2.5: Doanh số thanh toán quốc tế giai đoạn 2003-2009 ................................. 29 Bảng 2.6: Tình hình tài chính của NHNo giai đoạn 2003-2009.............................. 31 Bảng 2.7: Tình hình huy động vốn của NHNo Hùng Vương .................................. 33 Bảng 2.8: So sánh với các ngân hàng thương mại được nâng cấp cùng đợt............ 35 Bảng 2.9: Phân loại theo loại tiền cho vay............................................................... 39 Bảng 2.10: Phân loại theo thời hạn cho vay............................................................. 40 Bảng 2.11: Phân loại theo thành phần kinh tế.......................................................... 41 Bảng 2.12: Phân loại theo ngành kinh tế ................................................................. 42 Bảng 2.13: So sánh với các ngân hàng thương mại được nâng cấp cùng đợt.......... 43 Bảng 2.14: Dự phòng xử lý rủi ro ............................................................................ 46 Bảng 2.14: Thẻ, Tài khoản....................................................................................... 47 Bảng 2.16: Kết quả hoạt động kinh doanh NHNo Hùng Vương............................. 49 Bảng 2.17: Tỷ lệ nợ xấu........................................................................................... 51 Bảng 2.18: Dư nợ xấu đối với từng thành phần kinh tế........................................... 53 Bảng 2.19: Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn .............................................................. 53 Bảng 2.20: Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng ........................................................... 54 Bảng 2.21: Chỉ tiêu lợi n huận .................................................................................. 55