Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của VNPT mảng viễn thông đến 2010

2,943
862
124
91
maïng kyõ thuaät hieän coù, trong giai ñoaïn phaùt trieån 2006-2010, xaây döïng thaønh
coâng treân caùc lónh vöïc: phaùt trieån caùc dòch vuï muõi nhoïn; phaùt trieån maïng NGN;
xaây döïng caùc heä thoáng truyeàn daãn môùi; phaùt trieån maïng thoâng tin di ñoäng vaø ñaåy
maïnh trieån khai caùc dòch vuï di ñoäng môùi.
Veà lónh vöïc phaùt trieån dòch vuï, troïng taâm seõ taäp trung vaøo dòch vuï baêng
roäng, ña phöông tieän (video streaming, VOD, multimedia…); dòch vuï ñieän thoaïi di
ñoäng (Color Ring, MMS, Instant MS…); ñieän thoaïi coá ñònh (lieân tænh vaø quoác teá);
dòch vuï ñieän thoaïi traû tröôùc (coá ñònh, VoIP, di ñoäng, Internet traû tröôùc).
Veà lónh vöïc maïng NGN, seõ taäp trung vaøo xaây döïng maïng chuyeån maïch
theo höôùng NGN; trieån khai maïng NGN tôùi taát caû caùc tænh thaønh; cung caáp dòch
vuï giaù trò gia taêng cho caùc vuøng noâng thoân, vuøng saâu, cuøng xa.
Veà heä thoáng truyeàn daãn, taäp trung ñaàu tö xaây döïng môùi caùc tuyeán caùp
quang bieån quoác teá; xaây döïng tuyeán caùp quang baéc nam; ñöa veä tinh vieãn thoâng
VINASAT vaøo khai thaùc (döï kieán trong naêm 2008).
Veà maïng thoâng tin di ñoäng seõ tieán haønh thöû nghieäm vaø trieån khai coâng
ngheä 3G; trieån khai dòch vuï truyeàn thoâng ña phöông tieän treân neàn IP; trieån khai
caùc dòch vuï: Push to Talk, Push to Share, IP Present Service, Video streaming,
Video call…; xaây döïng maïng IP thoáng nhaát, tieán tôùi hoäi tuï maïng coá ñònh vaø maïng
di ñoäng.
Veà truy nhaäp, ñaåy maïnh maïng ADSL2+, töøng böôùc trieån khai VDSl,
VDSL2; trieån khai coâng ngheä FTTx, môû roäng khaû naêng trieån khai maïng Wi-Fi;
thöû nghieäm vaø ñaùnh giaù khaû naêng trieån khai WiMax
14
.
Toùm laïi veà chaát löôïng maïng löôùi: laáy phaùt trieån ñieän thoaïi di ñoäng laøm
giaûi phaùp taêng tröôûng cho caùc dòch vuï vieãn thoâng khaùc; lôïi duïng haï taàng maïng
ñaõ coù ñeå taäp trung phaùt trieån caùc dòch vuï hoäi tuï, baêng roäng vaø gia taêng; naém baét
coâng ngheä môùi, ñaûm baûo chaát löôïng dòch vuï laø noäi löïc caàn thieát ñeå caïnh tranh.
3.2.3.2 Nghieân cöùu ñaàu tö cho saûn phaåm môùi
Taêng cöôøng ñaàu tö nghieân cöùu phaùt trieån nhö: ñaàu tö cho caùc Trung taâm
chuyeân bieät laøm R&D veà coâng ngheä, taän duïng toái ña caùc nguoàn taøi trôï töø nöôùc
ngoaøi, hoaëc lieân doanh lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp coâng ngheä cao nöôùc ngoaøi
ñaàu tö xaây döïng caùc cô sôû nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc phoøng lab veà coâng ngheä
hieän nay caùc doanh nghieäp vieãn thoâng ñang söû duïng. Böôùc ñaàu chöa kyø voïng
vaøo vieäc saùng taïo ra moät heä coâng ngheä vieãn thoâng môùi, chæ caàn chuyeân saâu vaøo
töøng loaïi coâng ngheä ñang söû duïng ñeå taïo ra moät thò tröôøng môùi cho ngaønh vieãn
14
Nguoàn: trích phaùt bieåu cuaû oâng Nghieâm Phuù Hoaøn, Phoù Tröôûng ban vieãn thoâng VNPT, taïi
Vietnam telecom 2006.
91 maïng kyõ thuaät hieän coù, trong giai ñoaïn phaùt trieån 2006-2010, xaây döïng thaønh coâng treân caùc lónh vöïc: phaùt trieån caùc dòch vuï muõi nhoïn; phaùt trieån maïng NGN; xaây döïng caùc heä thoáng truyeàn daãn môùi; phaùt trieån maïng thoâng tin di ñoäng vaø ñaåy maïnh trieån khai caùc dòch vuï di ñoäng môùi. Veà lónh vöïc phaùt trieån dòch vuï, troïng taâm seõ taäp trung vaøo dòch vuï baêng roäng, ña phöông tieän (video streaming, VOD, multimedia…); dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng (Color Ring, MMS, Instant MS…); ñieän thoaïi coá ñònh (lieân tænh vaø quoác teá); dòch vuï ñieän thoaïi traû tröôùc (coá ñònh, VoIP, di ñoäng, Internet traû tröôùc). Veà lónh vöïc maïng NGN, seõ taäp trung vaøo xaây döïng maïng chuyeån maïch theo höôùng NGN; trieån khai maïng NGN tôùi taát caû caùc tænh thaønh; cung caáp dòch vuï giaù trò gia taêng cho caùc vuøng noâng thoân, vuøng saâu, cuøng xa. Veà heä thoáng truyeàn daãn, taäp trung ñaàu tö xaây döïng môùi caùc tuyeán caùp quang bieån quoác teá; xaây döïng tuyeán caùp quang baéc nam; ñöa veä tinh vieãn thoâng VINASAT vaøo khai thaùc (döï kieán trong naêm 2008). Veà maïng thoâng tin di ñoäng seõ tieán haønh thöû nghieäm vaø trieån khai coâng ngheä 3G; trieån khai dòch vuï truyeàn thoâng ña phöông tieän treân neàn IP; trieån khai caùc dòch vuï: Push to Talk, Push to Share, IP Present Service, Video streaming, Video call…; xaây döïng maïng IP thoáng nhaát, tieán tôùi hoäi tuï maïng coá ñònh vaø maïng di ñoäng. Veà truy nhaäp, ñaåy maïnh maïng ADSL2+, töøng böôùc trieån khai VDSl, VDSL2; trieån khai coâng ngheä FTTx, môû roäng khaû naêng trieån khai maïng Wi-Fi; thöû nghieäm vaø ñaùnh giaù khaû naêng trieån khai WiMax 14 . Toùm laïi veà chaát löôïng maïng löôùi: laáy phaùt trieån ñieän thoaïi di ñoäng laøm giaûi phaùp taêng tröôûng cho caùc dòch vuï vieãn thoâng khaùc; lôïi duïng haï taàng maïng ñaõ coù ñeå taäp trung phaùt trieån caùc dòch vuï hoäi tuï, baêng roäng vaø gia taêng; naém baét coâng ngheä môùi, ñaûm baûo chaát löôïng dòch vuï laø noäi löïc caàn thieát ñeå caïnh tranh. 3.2.3.2 Nghieân cöùu ñaàu tö cho saûn phaåm môùi Taêng cöôøng ñaàu tö nghieân cöùu phaùt trieån nhö: ñaàu tö cho caùc Trung taâm chuyeân bieät laøm R&D veà coâng ngheä, taän duïng toái ña caùc nguoàn taøi trôï töø nöôùc ngoaøi, hoaëc lieân doanh lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp coâng ngheä cao nöôùc ngoaøi ñaàu tö xaây döïng caùc cô sôû nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc phoøng lab veà coâng ngheä hieän nay caùc doanh nghieäp vieãn thoâng ñang söû duïng. Böôùc ñaàu chöa kyø voïng vaøo vieäc saùng taïo ra moät heä coâng ngheä vieãn thoâng môùi, chæ caàn chuyeân saâu vaøo töøng loaïi coâng ngheä ñang söû duïng ñeå taïo ra moät thò tröôøng môùi cho ngaønh vieãn 14 Nguoàn: trích phaùt bieåu cuaû oâng Nghieâm Phuù Hoaøn, Phoù Tröôûng ban vieãn thoâng VNPT, taïi Vietnam telecom 2006.
92
thoâng Vieät Nam hieän nay ñang thieáu traàm troïng, ñoù laø coâng taùc söûa chöõa baûo trì
thay theá caùc linh kieän thieát bò lieân quan ñeán ñaøi traïm.
Ñeå taïo ra thò tröôøng môùi ngoaøi vieäc nghieân cöùu öùng duïng coâng ngheä, coøn
coù höôùng ñi môùi laø ñaåy maïnh ñaàu tö hôïp taùc vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân
theá giôùi. Qua ñoù xaây döïng caùc ñeà aùn coù theå phaùt trieån noäi dung soá, ñeå coù theå
phaùt trieån noäi dung soá ña ngoân ngöõ, ña vaên hoùa, khuyeán khích taän duïng khai thaùc
nguoàn thoâng tin trong nöôùc vaø khu vöïc. Khía caïnh naøy cuõng hoaøn toaøn phuø hôïp
vôùi ñònh höôùng ngaønh vieãn thoâng töø naêm 2006-2010 laø phaùt trieån caùc dòch vuï
coäng theâm vaø giaù trò gia taêng trong ñoù ngaønh coâng nghieäp noäi dung soá laø xu
höôùng cuûa thôøi ñaïi digital (coâng nghieäp soá).
3.2.4 Nhoùm giaûi phaùp phaùt trieån thò tröôøng môi
3.2.4.1 Höôùng ra thò tröôøng theá giôùi
Vôùi söï uûng hoä vaø taïo ñieàu kieän töø phía chính phuû laø ñoäng löïc quan troïng
trong quaù trình phaùt trieån cuûa Taäp ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam. Ñeå
xöùng ñaùng voùi taàm voùc moät Taäp ñoaøn kinh teá lôùn ñaàu tieân cuûa nhaø nöôùc, VNPT
khoâng chæ ñöùng ñaàu trong thò tröôøng noäi ñòa, maø phaûi khaéc phuïc caùc thieáu soùt coøn
toàn taïi, töï xaây döïng cho mình moät noäi löïc ñeå caïnh tranh thaéng lôïi khoâng chæ thò
tröôøng trong nöôùc, maø caû vôùi caùc toång coâng ty, doanh nghieäp lôùn cuûa nöôùc ngoaøi.
Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ngaøy caøng xa hôn, vöôn ra thò tröôøng theá
giôùi. Ñaây chính laø chieán löôïc laâu daøi cuûa VNPT ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh
treân thò tröôøng vieãn thoâng quoác teá, böôùc ra saân chôi quoác teá, ñaàu tö vaø phaùt trieån
ôû thò tröôøng nöôùc ngoaøi, vì nhieäm vuï chính cuûa Taäp ñoaøn laø phaûi ñaàu tö taøi chính
moät caùch hieäu quaû.
Cuõng nhö giaûi phaùp xaây döïng doanh nghieäp ñeå höôùng ñeán thò tröôøng, ñeå
vöôn ra thò tröôøng theá giôùi phaûi nghieân cöùu nhieàu yeáu toá, nhaát laø thoùi quen ngöôøi
tieâu duøng vaø nhöõng luaät, thaäm chí caû leä treân thò tröôøng muoán thaâm nhaäp, vì ñaây
laø nhöõng thò tröônøg hoaøn toaøn khaùc vôùi thò tröôøng noäi ñòa. Hieän nay VNPT ñaõ coù
vaên phoøng ñaïi dieän taïi Myõ, vaø ngaøy 05/04/2006 VNPT ñaõ kyù bieân baûn ghi nhôù
ba beân giöõa Vieät Nam. Laøo vaø Taäp ñoaøn Siemens veà vaán ñeà hôïp taùc phaùt trieån
maïng di ñoäng GSM taïi Coäng Hoaø Daân Chuû Laøo. Tieáp theo caàn xaùc ñònh nhöõng
saûn phaåm öu theá cuûa doanh nghieäp ñeå tieáp caän thò tröônøg môùi moät caùch thaønh
coâng. Trong nhoùm giaûi phaùp naøy coù theå chia thaønh ba höôùng sau:
Thöù nhaát: hôïp taùc phaùt trieån vôùi ñoái taùc nhöõng lónh vöïc maø hieän nay vieãn
thoâng trong nöôùc caàn phaûi noái daøi ñeán quoác teá nhö ñieän thoaïi truyeàn thoáng, VoIP
quoác teá, roaming maïng thoâng tin di ñoäng trong nöôùc vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi….;
92 thoâng Vieät Nam hieän nay ñang thieáu traàm troïng, ñoù laø coâng taùc söûa chöõa baûo trì thay theá caùc linh kieän thieát bò lieân quan ñeán ñaøi traïm. Ñeå taïo ra thò tröôøng môùi ngoaøi vieäc nghieân cöùu öùng duïng coâng ngheä, coøn coù höôùng ñi môùi laø ñaåy maïnh ñaàu tö hôïp taùc vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Qua ñoù xaây döïng caùc ñeà aùn coù theå phaùt trieån noäi dung soá, ñeå coù theå phaùt trieån noäi dung soá ña ngoân ngöõ, ña vaên hoùa, khuyeán khích taän duïng khai thaùc nguoàn thoâng tin trong nöôùc vaø khu vöïc. Khía caïnh naøy cuõng hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi ñònh höôùng ngaønh vieãn thoâng töø naêm 2006-2010 laø phaùt trieån caùc dòch vuï coäng theâm vaø giaù trò gia taêng trong ñoù ngaønh coâng nghieäp noäi dung soá laø xu höôùng cuûa thôøi ñaïi digital (coâng nghieäp soá). 3.2.4 Nhoùm giaûi phaùp phaùt trieån thò tröôøng môi 3.2.4.1 Höôùng ra thò tröôøng theá giôùi Vôùi söï uûng hoä vaø taïo ñieàu kieän töø phía chính phuû laø ñoäng löïc quan troïng trong quaù trình phaùt trieån cuûa Taäp ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam. Ñeå xöùng ñaùng voùi taàm voùc moät Taäp ñoaøn kinh teá lôùn ñaàu tieân cuûa nhaø nöôùc, VNPT khoâng chæ ñöùng ñaàu trong thò tröôøng noäi ñòa, maø phaûi khaéc phuïc caùc thieáu soùt coøn toàn taïi, töï xaây döïng cho mình moät noäi löïc ñeå caïnh tranh thaéng lôïi khoâng chæ thò tröôøng trong nöôùc, maø caû vôùi caùc toång coâng ty, doanh nghieäp lôùn cuûa nöôùc ngoaøi. Hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ngaøy caøng xa hôn, vöôn ra thò tröôøng theá giôùi. Ñaây chính laø chieán löôïc laâu daøi cuûa VNPT ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh treân thò tröôøng vieãn thoâng quoác teá, böôùc ra saân chôi quoác teá, ñaàu tö vaø phaùt trieån ôû thò tröôøng nöôùc ngoaøi, vì nhieäm vuï chính cuûa Taäp ñoaøn laø phaûi ñaàu tö taøi chính moät caùch hieäu quaû. Cuõng nhö giaûi phaùp xaây döïng doanh nghieäp ñeå höôùng ñeán thò tröôøng, ñeå vöôn ra thò tröôøng theá giôùi phaûi nghieân cöùu nhieàu yeáu toá, nhaát laø thoùi quen ngöôøi tieâu duøng vaø nhöõng luaät, thaäm chí caû leä treân thò tröôøng muoán thaâm nhaäp, vì ñaây laø nhöõng thò tröônøg hoaøn toaøn khaùc vôùi thò tröôøng noäi ñòa. Hieän nay VNPT ñaõ coù vaên phoøng ñaïi dieän taïi Myõ, vaø ngaøy 05/04/2006 VNPT ñaõ kyù bieân baûn ghi nhôù ba beân giöõa Vieät Nam. Laøo vaø Taäp ñoaøn Siemens veà vaán ñeà hôïp taùc phaùt trieån maïng di ñoäng GSM taïi Coäng Hoaø Daân Chuû Laøo. Tieáp theo caàn xaùc ñònh nhöõng saûn phaåm öu theá cuûa doanh nghieäp ñeå tieáp caän thò tröônøg môùi moät caùch thaønh coâng. Trong nhoùm giaûi phaùp naøy coù theå chia thaønh ba höôùng sau: Thöù nhaát: hôïp taùc phaùt trieån vôùi ñoái taùc nhöõng lónh vöïc maø hieän nay vieãn thoâng trong nöôùc caàn phaûi noái daøi ñeán quoác teá nhö ñieän thoaïi truyeàn thoáng, VoIP quoác teá, roaming maïng thoâng tin di ñoäng trong nöôùc vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi….;
93
Thöù hai: hieän nay VNPT coù moät soá saûn phaåm veà caùp vaø moät soá thieát bò
vieãn thoâng nhö ñaøi trung keá, ñaøi con… tieáp caän vaø chaøo baùn saûn phaåm caïnh tranh
treân thò tröôøng nöôùc ngoaøi.
Thöù ba: veà lónh vöïc khai thaùc dòch vuï, tích cöïc tìm hieåu thò tröôøng taïi caùc
nöôùc coù nhu caàu coøn thieáu hoaëc chöa coù kinh nghieäm ñeå lieân doanh lieân keát khai
thaùc dòch vuï. Khía caïnh toác ñoä thôøi gian vaø naém baét cô hoäi trong giaûi phaùp naøy laø
yeáu toá quan troïng soá moät, vì thôøi buoåi caïnh tranh neáu khoâng ñi tröôùc thì seõ coù
caùc doanh nghieäp khaùc chieám laáy vò trí ñoù.
3.2.4.2 Môû ra moät thò tröôøng vieãn thoâng môùi ngay trong thò tröôøng noäi
ñòa
Ñeå taïo ra moät thò tröôøng môùi veà maët kyõ thuaät coâng ngheä môùi, khoâng phaûi
ñôn giaûn, do ñoù VNPT neân ñi vaøo taän duïng khai thaùc caùc ñieåm khaùc bieät cuûa
doanh nghieäp mình maø hieän nay caùc doanh nghieäp khaùc khoâng coù ñeå taän duïng
khai thaùc, ñoù laø:
Do thò phaàn ñaõ chieám öu theá, neân:
Taäp trung vaøo caùc dòch vuï giöõ chaân khaùch haøng trung thaønh ví duï nhö goïi
nhoùm, goïi gia ñình, neáu gia ñình cuøng söû duïng ñieän thoaïi coá ñònh, di ñoäng cuûa
VNPT ..goïi cho nhau, chæ thu phí möùc phí giôùi haïn, coøn goïi trong nhoùm thì
khoâng tính tieàn. Thaønh laäp caùc trung taâm tö vaán tieâu duøng haøng vieãn thoâng, hieän
nay coâng ngheä kyõ thuaät thì nhieàu, loaïi hình dòch vuï ña daïng, caùc doanh nghieäp
cung caáp thì phong phuù, giaù caû coù nhieàu loaïi, caùc trung taâm tö vaán tieâu duøng
cuõng mang laïi lôïi ích khaùch haøng, maø lôïi ích khaùch haøng caøng cao thì khaû naêng
mang laïi lôïi nhuaän caøng lôùn cho doanh nghieäp;
Lieân doanh lieân keát vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi ñeå taïo caùc dòch
vuï coâng theâm, ví duï nhö caùc troø chôi giaûi trí khu vöïc, dòch vuï tìm baïn boán
phöông, dòch vuï noäi dung soá ña ngoân ngöõ, ña hình thöùc, taän duïng cô sôû thoâng tin
trong khu vöïc vaø treân theá giôùi;
Taêng cöôøng nghieân cöùu ñaàu tö vaø lieân doanh lieân keát vôùi nöôùc ngoaøi trong
caùc lónh vöïc söûa chöõa cung caáp thieát bò ñaøi traïm, böôùc ñaàu khoâng neân tham voïng
taát caû caùc kyõ thuaät coâng ngheä, chæ neân thoáng keâ caùc coâng ngheä hieän nay ñang
chieám tyû leä ña phaàn treân thò tröôøng, thaønh laäp caùc trung taâm söûa chöõa vaø baûo
döôõng;
Tieáp tuïc nghieân cöùu ñoùn ñaàu caùc coâng ngheä môùi, ñöa ra caùc dòch vuï môùi
öùng duïng töø coâng ngheä môùi, ñoàng thôøi thaønh laäp caùc trung taâm thanh lyù caùc coâng
ngheä cuõ taùi söû duïng cho caùc muïc ñích khaùc ngoaøi muïc ñích kinh doanh vieãn
thoâng, nhö ñaøo taïo hoïc taäp hoaëc nhöõng muïc ñích phuïc vuï coâng ích taïi nhöõng
vuøng saâu vuøng xa.
93 Thöù hai: hieän nay VNPT coù moät soá saûn phaåm veà caùp vaø moät soá thieát bò vieãn thoâng nhö ñaøi trung keá, ñaøi con… tieáp caän vaø chaøo baùn saûn phaåm caïnh tranh treân thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Thöù ba: veà lónh vöïc khai thaùc dòch vuï, tích cöïc tìm hieåu thò tröôøng taïi caùc nöôùc coù nhu caàu coøn thieáu hoaëc chöa coù kinh nghieäm ñeå lieân doanh lieân keát khai thaùc dòch vuï. Khía caïnh toác ñoä thôøi gian vaø naém baét cô hoäi trong giaûi phaùp naøy laø yeáu toá quan troïng soá moät, vì thôøi buoåi caïnh tranh neáu khoâng ñi tröôùc thì seõ coù caùc doanh nghieäp khaùc chieám laáy vò trí ñoù. 3.2.4.2 Môû ra moät thò tröôøng vieãn thoâng môùi ngay trong thò tröôøng noäi ñòa Ñeå taïo ra moät thò tröôøng môùi veà maët kyõ thuaät coâng ngheä môùi, khoâng phaûi ñôn giaûn, do ñoù VNPT neân ñi vaøo taän duïng khai thaùc caùc ñieåm khaùc bieät cuûa doanh nghieäp mình maø hieän nay caùc doanh nghieäp khaùc khoâng coù ñeå taän duïng khai thaùc, ñoù laø: Do thò phaàn ñaõ chieám öu theá, neân: Taäp trung vaøo caùc dòch vuï giöõ chaân khaùch haøng trung thaønh ví duï nhö goïi nhoùm, goïi gia ñình, neáu gia ñình cuøng söû duïng ñieän thoaïi coá ñònh, di ñoäng cuûa VNPT ..goïi cho nhau, chæ thu phí möùc phí giôùi haïn, coøn goïi trong nhoùm thì khoâng tính tieàn. Thaønh laäp caùc trung taâm tö vaán tieâu duøng haøng vieãn thoâng, hieän nay coâng ngheä kyõ thuaät thì nhieàu, loaïi hình dòch vuï ña daïng, caùc doanh nghieäp cung caáp thì phong phuù, giaù caû coù nhieàu loaïi, caùc trung taâm tö vaán tieâu duøng cuõng mang laïi lôïi ích khaùch haøng, maø lôïi ích khaùch haøng caøng cao thì khaû naêng mang laïi lôïi nhuaän caøng lôùn cho doanh nghieäp; Lieân doanh lieân keát vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi ñeå taïo caùc dòch vuï coâng theâm, ví duï nhö caùc troø chôi giaûi trí khu vöïc, dòch vuï tìm baïn boán phöông, dòch vuï noäi dung soá ña ngoân ngöõ, ña hình thöùc, taän duïng cô sôû thoâng tin trong khu vöïc vaø treân theá giôùi; Taêng cöôøng nghieân cöùu ñaàu tö vaø lieân doanh lieân keát vôùi nöôùc ngoaøi trong caùc lónh vöïc söûa chöõa cung caáp thieát bò ñaøi traïm, böôùc ñaàu khoâng neân tham voïng taát caû caùc kyõ thuaät coâng ngheä, chæ neân thoáng keâ caùc coâng ngheä hieän nay ñang chieám tyû leä ña phaàn treân thò tröôøng, thaønh laäp caùc trung taâm söûa chöõa vaø baûo döôõng; Tieáp tuïc nghieân cöùu ñoùn ñaàu caùc coâng ngheä môùi, ñöa ra caùc dòch vuï môùi öùng duïng töø coâng ngheä môùi, ñoàng thôøi thaønh laäp caùc trung taâm thanh lyù caùc coâng ngheä cuõ taùi söû duïng cho caùc muïc ñích khaùc ngoaøi muïc ñích kinh doanh vieãn thoâng, nhö ñaøo taïo hoïc taäp hoaëc nhöõng muïc ñích phuïc vuï coâng ích taïi nhöõng vuøng saâu vuøng xa.
94
Trong phaàn phuï luïc D, seõ phaùc thaûo sôï boä vaøi neùt veà caùch hình thaønh moät
thò tröôøng vieãn thoâng môùi cho VNPT ngay trong thò tröôøng maø caùc doanh nghieäp
ñang khai thaùc hieän nay, qua ñoù cho thaáy vôùi nhöõng theá maïnh saün coù cuûa mình
VNPT khoâng caàn phaûi baèng moïi caùch caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp vieãn
thoâng môùi ñeå thu huùt thueâ bao tranh giaønh thò phaàn.
3.3 Toùm taét chöông III
Qua phaân tích caùc ma traän IFE, EFE, ma traän hình aûnh caïnh tranh, ma traän
SWOT vaø ma traän vò trí chieán löôïc ñaùnh giaù hoaït ñoäng SPACE cho thaáy VNPT
hieän laø doanh nghieäp ñang coù vò trí lôïi theá caïnh tranh cao nhaát trong ngaønh vieãn
thoâng Vieät Nam, laø ngaønh coù toác ñoä taêng tröôûng khaù toát trong caùc ngaønh kinh teá
muõi nhoïn khaùc cuûa ñaát nöôùc. Tuy nhieân VNPT vaãn coøn nhieàu ñieåm yeáu thuoäc veà
phaïm vi noäi löïc ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa mình nhö: veà toå chöùc, veà
nguoàn nhaân löïc, veà kinh doanh, veà thöông hieäu, veà uy tín treân thò tröôøng, veà
chieán löôïc phaùt trieån trong keá hoaïch daøi haïn vaø chieán löôïc naâng cao lôïi theá caïnh
tranh trong thò tröôøng noäi ñòa vaø thò tröôøng quoác teá. Vôùi vò theá caïnh tranh cuûa
VNPT trong thò tröôøng hieän nay, hai chieán löôïc coù theå ñöôïc xem laø chuû löïc
laø chieán löôïc xaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng hieän taïi, chuû yeáu baèng caùch
taêng theâm caùc dòch vuï coäng theâm, caùc dòch vuï giaù trò gia taêng treân neàn maïng
khai thaùc, vaø chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau coù theå töï baûo trì baûo döôõng söûa
chöõa vaø thay theá caùc thieát bò ñaøi traïm thuoäc veà coâng ngheä kyõ thuaät cao, tieán
tôùi moät böôùc trong vaán ñeà cung caáp caùc thieát bò ñaàu cuoái cho thò tröôøng vieãn
thoâng Vieät Nam. Caên cöù vaøo thöïc traïng cuûa ngaønh vieãn thoâng noùi chung vaø cuûa
VNPT noùi rieâng ñaõ ñöôïc phaân tích ôû chöông hai vaø caùc ma traän phaân tích caùc
ñieåm maïnh ñieåm yeáu, caùc cô hoäi vaø nguy cô cuûa VNPT ôû ñaàu chöông ba, moät soá
giaûi phaùp ñöôïc ñeà nghò ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa VNPT töø nay
ñeán 2010, thuoäc boán nhoùm giaûm phaùp chính, taát caû caùc nhoùm giaûi phaùp naøy
lieân quan chuû yeáu ñeán phaïm vi vi moâ cuûa VNPT laø: nhoùm giaûi phaùp lieân quan
ñeán quaûn lyù toå chöùc vaø nguoàn nhaân löïc, nhoùm giaûi phaùp lieân quan ñeán
thöông hieäu vaø uy tín cuûa doanh nghieäp, nhoùm giaûi phaùp nghieân cöùu ñaàu tö
naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø saûn phaåm môùi vaø cuoái cuøng laø nhoùm giaûi
phaùp phaùt trieån thò tröôøng môi.
94 Trong phaàn phuï luïc D, seõ phaùc thaûo sôï boä vaøi neùt veà caùch hình thaønh moät thò tröôøng vieãn thoâng môùi cho VNPT ngay trong thò tröôøng maø caùc doanh nghieäp ñang khai thaùc hieän nay, qua ñoù cho thaáy vôùi nhöõng theá maïnh saün coù cuûa mình VNPT khoâng caàn phaûi baèng moïi caùch caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp vieãn thoâng môùi ñeå thu huùt thueâ bao tranh giaønh thò phaàn. 3.3 Toùm taét chöông III Qua phaân tích caùc ma traän IFE, EFE, ma traän hình aûnh caïnh tranh, ma traän SWOT vaø ma traän vò trí chieán löôïc ñaùnh giaù hoaït ñoäng SPACE cho thaáy VNPT hieän laø doanh nghieäp ñang coù vò trí lôïi theá caïnh tranh cao nhaát trong ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam, laø ngaønh coù toác ñoä taêng tröôûng khaù toát trong caùc ngaønh kinh teá muõi nhoïn khaùc cuûa ñaát nöôùc. Tuy nhieân VNPT vaãn coøn nhieàu ñieåm yeáu thuoäc veà phaïm vi noäi löïc ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa mình nhö: veà toå chöùc, veà nguoàn nhaân löïc, veà kinh doanh, veà thöông hieäu, veà uy tín treân thò tröôøng, veà chieán löôïc phaùt trieån trong keá hoaïch daøi haïn vaø chieán löôïc naâng cao lôïi theá caïnh tranh trong thò tröôøng noäi ñòa vaø thò tröôøng quoác teá. Vôùi vò theá caïnh tranh cuûa VNPT trong thò tröôøng hieän nay, hai chieán löôïc coù theå ñöôïc xem laø chuû löïc laø chieán löôïc xaâm nhaäp vaø phaùt trieån thò tröôøng hieän taïi, chuû yeáu baèng caùch taêng theâm caùc dòch vuï coäng theâm, caùc dòch vuï giaù trò gia taêng treân neàn maïng khai thaùc, vaø chieán löôïc hoäi nhaäp veà phía sau coù theå töï baûo trì baûo döôõng söûa chöõa vaø thay theá caùc thieát bò ñaøi traïm thuoäc veà coâng ngheä kyõ thuaät cao, tieán tôùi moät böôùc trong vaán ñeà cung caáp caùc thieát bò ñaàu cuoái cho thò tröôøng vieãn thoâng Vieät Nam. Caên cöù vaøo thöïc traïng cuûa ngaønh vieãn thoâng noùi chung vaø cuûa VNPT noùi rieâng ñaõ ñöôïc phaân tích ôû chöông hai vaø caùc ma traän phaân tích caùc ñieåm maïnh ñieåm yeáu, caùc cô hoäi vaø nguy cô cuûa VNPT ôû ñaàu chöông ba, moät soá giaûi phaùp ñöôïc ñeà nghò ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa VNPT töø nay ñeán 2010, thuoäc boán nhoùm giaûm phaùp chính, taát caû caùc nhoùm giaûi phaùp naøy lieân quan chuû yeáu ñeán phaïm vi vi moâ cuûa VNPT laø: nhoùm giaûi phaùp lieân quan ñeán quaûn lyù toå chöùc vaø nguoàn nhaân löïc, nhoùm giaûi phaùp lieân quan ñeán thöông hieäu vaø uy tín cuûa doanh nghieäp, nhoùm giaûi phaùp nghieân cöùu ñaàu tö naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø saûn phaåm môùi vaø cuoái cuøng laø nhoùm giaûi phaùp phaùt trieån thò tröôøng môi.
95
KEÁT LUAÄN
Xu theá caïnh tranh vaø hoäi nhaäp laø moät xu theá taát yeáu trong thôøi ñaïi ngaøy
nay, ngaønh vieãn thoâng cuõng khoâng naèm ngoaøi quyõ ñaïo. Khaùi nieäm caïnh tranh
hieän nay ñaõ hoaøn toaøn khaùc haún vôùi khaùi nieäm caïnh tranh thôøi buoåi sô khai cuûa
neàn kinh teá thò tröôøng. Caïnh tranh töùc laø phaûi tìm moïi caùch hoaøn thieän saûn xuaát
quaûn lyù kinh cuûa doanh nghieäp mình, tìm höôùng ñi khaùc bieät, töï taïo ra cho doanh
nghieäp coù saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu vaø lôïi ích cuûa khaùch haøng theo kieåu
rieâng coù cuûa doanh nghieäp, vì vaäy maø ngaøy nay ngöôøi ta thöôøng noùi caïnh tranh
vaø phaùt trieån. Trong boái caûnh Vieät nam ñaõ tham gia toå chöùc thöông maïi theá giôùi
WTO, nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ tham gia vaøo thò tröôøng vieãn thoâng trong
lónh vöïc lieân doanh lieân keát vaø khai thaùc caùc dòch vuï vieãn thoâng, coäng vôùi raát
nhieàu doanh nghieäp vieãn thoâng noäi ñòa, taïo cho thò tröôøng caïnh tranh vieãn thoâng
Vieät Nam thöïc söï soâi ñoäng. Cuõng chính nhôø nhöõng ñònh höôùng ñuùng ñaén vaø kòp
thôøi cuûa chính phuû, ñaõ taïo cho ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam coù nhieàu löïa choïn, coù
nhieàu cô hoäi tieáp caän vôùi saûn phaãm vaên minh cuûa trí tueä loaøi ngöôøi, ñoù laø caùc
dòch vuï vieãn thoâng. Goùp phaàn laøm cho trình ñoä ngöôøi daân Vieät Nam coù chieàu
höôùng ngaøy caøng taêng ñeå ngang baèng caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi.
Trong tình hình ñoù VNPT laø moät doanh nghieäp vieãn thoâng cuõ, hieän nay ñöôïc
ñaùnh giaù laø moät doanh nghieäp coù raát nhieàu öu theá treân thò tröôøng caû veà thò phaàn
vaø löïc, coù vò theá caïnh tranh cao nhaát trong caùc doanh nghieäp noäi ñòa veà lónh vöïc
vieãn thoâng. Tuy nhieân vôùi cô cheá bao caáp laâu naêm, vôùi toå chöùc nhaân söï coàng
keành, vôùi muïc ñích phuïc vuï vaø kinh doanh laãn loän, vôùi cô cheá haïch toaùn toaøn
ngaønh, bò ñoäng khoâng linh hoaït trong saûn xuaát kinh doanh, vaø coøn nhieàu yeáu
ñieåm khaùc, neáu khoâng töï ñoåi môùi, khoâng ñoùn laáy cô hoäi, thì VNPT seõ maát vò theá
caïnh tranh hieän nay laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi. Hôn nöõa trong nöôùc thì hôn raát
nhieàu doanh nghieäp khaùc nhöng nhìn ra caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi
thì chöa chaéc baèng ai, do ñoù vieäc phaân tích ñeå xaây döïng moät chieán löôïc nhaèm
naâng cao lôïi theá caïnh tranh cuûa VNPT töø nay ñeán 2010, laø naêm keát thuùc cuûa vieäc
thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm cuûa nghò quyeát ñaïi hoäi laàn X cuûa Ñaûng, laø moät ñieàu
heát söùc caàn thieát vaø thieát thöïc, giuùp cho VNPT ngaøy caøng vöôn xa toaû roäng hôn
nöõa trong thò tröôøng noäi ñòa vaø quoác teá. Caùc giaûi phaùp ñöôïc ñeà xuaát ôû ñaây mang
tính toång hôïp, phaùt sinh yù töôûng laø chính, khoâng ñöa ra caùc giaûi phaùp chi tieát
thuoäc veà chuyeân moân cuûa töøng ngaønh: keá toaùn taøi chính, quaûn trò nhaân söï, lao
ñoäng tieàn löông, marketting vaø quaûng caùo, do ñoù töø giaûi phaùp toång theå muoán
bieán thaønh hieän thöïc, thì ñoøi hoûi caàn coù nhieàu ñeà taøi khoa hoïc khaùc lieân quan
95 KEÁT LUAÄN Xu theá caïnh tranh vaø hoäi nhaäp laø moät xu theá taát yeáu trong thôøi ñaïi ngaøy nay, ngaønh vieãn thoâng cuõng khoâng naèm ngoaøi quyõ ñaïo. Khaùi nieäm caïnh tranh hieän nay ñaõ hoaøn toaøn khaùc haún vôùi khaùi nieäm caïnh tranh thôøi buoåi sô khai cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Caïnh tranh töùc laø phaûi tìm moïi caùch hoaøn thieän saûn xuaát quaûn lyù kinh cuûa doanh nghieäp mình, tìm höôùng ñi khaùc bieät, töï taïo ra cho doanh nghieäp coù saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu vaø lôïi ích cuûa khaùch haøng theo kieåu rieâng coù cuûa doanh nghieäp, vì vaäy maø ngaøy nay ngöôøi ta thöôøng noùi caïnh tranh vaø phaùt trieån. Trong boái caûnh Vieät nam ñaõ tham gia toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO, nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ tham gia vaøo thò tröôøng vieãn thoâng trong lónh vöïc lieân doanh lieân keát vaø khai thaùc caùc dòch vuï vieãn thoâng, coäng vôùi raát nhieàu doanh nghieäp vieãn thoâng noäi ñòa, taïo cho thò tröôøng caïnh tranh vieãn thoâng Vieät Nam thöïc söï soâi ñoäng. Cuõng chính nhôø nhöõng ñònh höôùng ñuùng ñaén vaø kòp thôøi cuûa chính phuû, ñaõ taïo cho ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam coù nhieàu löïa choïn, coù nhieàu cô hoäi tieáp caän vôùi saûn phaãm vaên minh cuûa trí tueä loaøi ngöôøi, ñoù laø caùc dòch vuï vieãn thoâng. Goùp phaàn laøm cho trình ñoä ngöôøi daân Vieät Nam coù chieàu höôùng ngaøy caøng taêng ñeå ngang baèng caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi. Trong tình hình ñoù VNPT laø moät doanh nghieäp vieãn thoâng cuõ, hieän nay ñöôïc ñaùnh giaù laø moät doanh nghieäp coù raát nhieàu öu theá treân thò tröôøng caû veà thò phaàn vaø löïc, coù vò theá caïnh tranh cao nhaát trong caùc doanh nghieäp noäi ñòa veà lónh vöïc vieãn thoâng. Tuy nhieân vôùi cô cheá bao caáp laâu naêm, vôùi toå chöùc nhaân söï coàng keành, vôùi muïc ñích phuïc vuï vaø kinh doanh laãn loän, vôùi cô cheá haïch toaùn toaøn ngaønh, bò ñoäng khoâng linh hoaït trong saûn xuaát kinh doanh, vaø coøn nhieàu yeáu ñieåm khaùc, neáu khoâng töï ñoåi môùi, khoâng ñoùn laáy cô hoäi, thì VNPT seõ maát vò theá caïnh tranh hieän nay laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi. Hôn nöõa trong nöôùc thì hôn raát nhieàu doanh nghieäp khaùc nhöng nhìn ra caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi thì chöa chaéc baèng ai, do ñoù vieäc phaân tích ñeå xaây döïng moät chieán löôïc nhaèm naâng cao lôïi theá caïnh tranh cuûa VNPT töø nay ñeán 2010, laø naêm keát thuùc cuûa vieäc thöïc hieän keá hoaïch 5 naêm cuûa nghò quyeát ñaïi hoäi laàn X cuûa Ñaûng, laø moät ñieàu heát söùc caàn thieát vaø thieát thöïc, giuùp cho VNPT ngaøy caøng vöôn xa toaû roäng hôn nöõa trong thò tröôøng noäi ñòa vaø quoác teá. Caùc giaûi phaùp ñöôïc ñeà xuaát ôû ñaây mang tính toång hôïp, phaùt sinh yù töôûng laø chính, khoâng ñöa ra caùc giaûi phaùp chi tieát thuoäc veà chuyeân moân cuûa töøng ngaønh: keá toaùn taøi chính, quaûn trò nhaân söï, lao ñoäng tieàn löông, marketting vaø quaûng caùo, do ñoù töø giaûi phaùp toång theå muoán bieán thaønh hieän thöïc, thì ñoøi hoûi caàn coù nhieàu ñeà taøi khoa hoïc khaùc lieân quan
96
ñeán töøng lónh vöïc cuï theå. Tuy nhieân taùc giaû ñöa ra caùc giaûi phaùp treân vôùi mong
muoán doanh nghieäp VNPT thöïc söï naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa mình caû veà
chieàu saâu vaø chieàu roäng, thöïc hieän thaønh coâng yeâu caàu cuûa chính phuû laø doanh
nghieäp chuû ñaïo laø coâng cuï cuûa nhaø nöôùc trong vieäc höôùng ñích ñeán cho thò
tröôøng ngaønh, ñieàu chænh vaø ñieàu tieát thò tröôøng vieãn thoâng vaø cuõng thöïc hieän
thaønh coâng theâm moät muïc tieâu lôùn cuûa chính phuû laø caûi caùch thaønh coâng cô cheá
hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc.
96 ñeán töøng lónh vöïc cuï theå. Tuy nhieân taùc giaû ñöa ra caùc giaûi phaùp treân vôùi mong muoán doanh nghieäp VNPT thöïc söï naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa mình caû veà chieàu saâu vaø chieàu roäng, thöïc hieän thaønh coâng yeâu caàu cuûa chính phuû laø doanh nghieäp chuû ñaïo laø coâng cuï cuûa nhaø nöôùc trong vieäc höôùng ñích ñeán cho thò tröôøng ngaønh, ñieàu chænh vaø ñieàu tieát thò tröôøng vieãn thoâng vaø cuõng thöïc hieän thaønh coâng theâm moät muïc tieâu lôùn cuûa chính phuû laø caûi caùch thaønh coâng cô cheá hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc.
97
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
1. Hoaøng Laâm - Thanh Anh (2006), Kim Chæ Nam Cuûa caùc Nhaø Kinh Teá Hoïc,
Nxb Haø Noäi.
2. Tröông Kyø – Thanh Anh (2007), Giaù trò Veà Söï Haøi Loøng Cuûa Khaùch Haøng, Söï
Haøi Loøng Tröôùc Khi Mua Taäp 1&2, Nxb Haø Noäi.
3. GS. TS. Vuõ Ñình Baùch, GS. TS. Traàn Minh Ñaïo (2006), Ñaëc Tröng Cuûa Neàn
Kinh Teá Thò Tröôøng Ñònh höôùng Xaõ Hoäi Chuû Nghóa ÔÛ Vieät Nam, Nxb Chính
Trò Quoác Gia.
4. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Phaïm Vaên Nam (2003), Chíeán Löôïc Vaø chính Saùch
Kinh Doanh, Nxb Thoáng Keâ.
5. Mai Lieân (2006), Nhöõng Yeáu Toá Quyeát Ñònh Söï Thaát baïi Cuûa Doanh Nghieäp,
Nxb Lao Ñoäng Vaø Xaõ Hoäi.
6. Phaïm Hoaøng Minh (2006), Kinh Nghieäm Vaøng vaø Chieán Löôïc Kinh Doanh
Trong Cuoäc Soáng Hieän Ñaïi, Nxb Haø Noäi.
7. Tuaán Sôn (2006), Söùc Caïnh Tranh, Nxb Lao Ñoäng Xaõ Hoäi.
8. Traàn Söûu (2006), Naêng Löïc Caïnh Tranh Cuûa Doanh Nghieäp Trong Ñieàu Kieän
Toaøn Caàu Hoùa, Nxb Lao Ñoäng.
9. PGS. TS. Haø Huy Thaønh (2006), Theå Cheá Kinh Teá Thò Tröôøng Ñònh Höôùng Xaõ
Hoäi Chuû Nghóa ÔÛ Vieät Nam, Nxb Chính Trò Quoác Gia.
10. Toân Thaát Nguyeãn Theâm (2005), Thò Tröôøng, Chieán Löôïc, Cô Caáu: Caïnh
Tranh Veà Giaù Trò Gia Taêng, Ñònh Vò Vaø Phaùt Trieån Doanh Nghieäp, Nxb Toång
Hôïp Thaønh Phoá Hoà Chí Minh.
11. PGS. TS. Ñinh Troïng Thònh, TS. Nguyeãn Minh Phong (2007), Doanh Nghieäp
Vieät Nam Hôïp Taùc vaø Lieân Keát Trong Hoäi Nhaäp, Nxb Taøi chính.
12. Nguyeãn Troïng Theå, Nguyeãn Höõu Thoï (2007), Quaûn Lyù Hieäu Quaû Caùc Hoaït
Ñoäng Cuûa Doanh Nghieäp, Nxb Lao Ñoäng Xaõ Hoäi.
13. Traàn Vaên Tuøng (2004), Caïnh Tranh Kinh Teá, Nxb Theá Giôùi.
97 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Hoaøng Laâm - Thanh Anh (2006), Kim Chæ Nam Cuûa caùc Nhaø Kinh Teá Hoïc, Nxb Haø Noäi. 2. Tröông Kyø – Thanh Anh (2007), Giaù trò Veà Söï Haøi Loøng Cuûa Khaùch Haøng, Söï Haøi Loøng Tröôùc Khi Mua Taäp 1&2, Nxb Haø Noäi. 3. GS. TS. Vuõ Ñình Baùch, GS. TS. Traàn Minh Ñaïo (2006), Ñaëc Tröng Cuûa Neàn Kinh Teá Thò Tröôøng Ñònh höôùng Xaõ Hoäi Chuû Nghóa ÔÛ Vieät Nam, Nxb Chính Trò Quoác Gia. 4. Nguyeãn Thò Lieân Dieäp, Phaïm Vaên Nam (2003), Chíeán Löôïc Vaø chính Saùch Kinh Doanh, Nxb Thoáng Keâ. 5. Mai Lieân (2006), Nhöõng Yeáu Toá Quyeát Ñònh Söï Thaát baïi Cuûa Doanh Nghieäp, Nxb Lao Ñoäng Vaø Xaõ Hoäi. 6. Phaïm Hoaøng Minh (2006), Kinh Nghieäm Vaøng vaø Chieán Löôïc Kinh Doanh Trong Cuoäc Soáng Hieän Ñaïi, Nxb Haø Noäi. 7. Tuaán Sôn (2006), Söùc Caïnh Tranh, Nxb Lao Ñoäng Xaõ Hoäi. 8. Traàn Söûu (2006), Naêng Löïc Caïnh Tranh Cuûa Doanh Nghieäp Trong Ñieàu Kieän Toaøn Caàu Hoùa, Nxb Lao Ñoäng. 9. PGS. TS. Haø Huy Thaønh (2006), Theå Cheá Kinh Teá Thò Tröôøng Ñònh Höôùng Xaõ Hoäi Chuû Nghóa ÔÛ Vieät Nam, Nxb Chính Trò Quoác Gia. 10. Toân Thaát Nguyeãn Theâm (2005), Thò Tröôøng, Chieán Löôïc, Cô Caáu: Caïnh Tranh Veà Giaù Trò Gia Taêng, Ñònh Vò Vaø Phaùt Trieån Doanh Nghieäp, Nxb Toång Hôïp Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 11. PGS. TS. Ñinh Troïng Thònh, TS. Nguyeãn Minh Phong (2007), Doanh Nghieäp Vieät Nam Hôïp Taùc vaø Lieân Keát Trong Hoäi Nhaäp, Nxb Taøi chính. 12. Nguyeãn Troïng Theå, Nguyeãn Höõu Thoï (2007), Quaûn Lyù Hieäu Quaû Caùc Hoaït Ñoäng Cuûa Doanh Nghieäp, Nxb Lao Ñoäng Xaõ Hoäi. 13. Traàn Vaên Tuøng (2004), Caïnh Tranh Kinh Teá, Nxb Theá Giôùi.
98
14. Nguyeãn Vaên Trình, Nguyeãn Tieán Duõng, Vuõ Vaên Nghinh (2002), Lòch Söû Caùc
Hoïc Thuyeát Kinh Teá, Nxb Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp Hoà Chí Minh.
15. Brian Tracy (2006), The 100 Absolutely Unbreakable Laws Of Business
Success, Nxb Haø Noäi.
16. Fredr David (2006), Khaùi Luaän Veà Quaûn Trò Chieán Löôïc, Nxb Thoáng Keâ.
17. Michael Hammer vaø James Champy ( Vuõ Tieán Phuù dòch) (1996), Taùi Laäp
Coâng Ty, Nxb Thaønh Phoá Hoà Chí Minh.
18. Larry Borridy vaø Rar Charan (2007), Thöïc Thi Nguyeân Taéc Cô Baûn Ñeå Ñaët
Muïc Tieâu Trong Kinh Doanh, Nxb Tri Thöùc.
19. Lyù Ñoâng, Toáng Chí Bình (2004), Tö Vaán quaûn Lyù Chieán Löôïc – Nguyeân Lyù
Phaân Tích Kyõ Thuaät Vaø Saùch Löôïc Thöïc Hieän Caïnh Tranh vaø Öu Theá Caïnh
Tranh, Nxb Lao Ñoäng – Xaõ Hoäi.
20. Kornaijaùncs (2000), Con Ñöôøng Daãn Ñeán Neàn Kinh Teá Töï Do, NXB Tri Thöùc.
21. W.Chan Kim , Reneeù Mauborgne (2005), Chieán Löôïc Ñaïi Döông Xanh, Nxb
Tri thöùc.
22. Ban Tö Töôûng Vaên Hoaù Trung Öông (2006), Taøi lieäu hoïc taäp nghò quyeát ñaïi
hoäi X cuûa Ñaûng, Nxb Chính trò Quoác Gia
23. Boä Böu Chính Vieãn Thoâng, Trung Taâm Thoâng Tin (2005), Toång Hôïp Baùo Chí
Tuaàn tuaàn 1, tuaàn 2,…, tuaàn 52, taøi lieäu löu haønh noäi boä.
24. Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam (2006), Toång Hôïp Tin
Nhanh tuaàn 1, tuaàn 2,…, tuaàn 52, taøi lieäu löu haønh noäi boä.
25. Boä Tröôûng Thöông Maïi Tröông Ñình Tuyeån (17/01/2005), “Toaøn caàu hoaù
kinh teá, caùch tieáp caän, cô hoäi vaø thaùch thöùc”, baùo Nhaân Daân Ñieän Töû.
26. TSKH Traàn Nguyeãn Tuyeân (30/08/2004), “Naâng cao söùc caïnh tranh cuûa kinh
teá Vieät Nam”, trang web
www.na.gov.vn.
98 14. Nguyeãn Vaên Trình, Nguyeãn Tieán Duõng, Vuõ Vaên Nghinh (2002), Lòch Söû Caùc Hoïc Thuyeát Kinh Teá, Nxb Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp Hoà Chí Minh. 15. Brian Tracy (2006), The 100 Absolutely Unbreakable Laws Of Business Success, Nxb Haø Noäi. 16. Fredr David (2006), Khaùi Luaän Veà Quaûn Trò Chieán Löôïc, Nxb Thoáng Keâ. 17. Michael Hammer vaø James Champy ( Vuõ Tieán Phuù dòch) (1996), Taùi Laäp Coâng Ty, Nxb Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 18. Larry Borridy vaø Rar Charan (2007), Thöïc Thi Nguyeân Taéc Cô Baûn Ñeå Ñaët Muïc Tieâu Trong Kinh Doanh, Nxb Tri Thöùc. 19. Lyù Ñoâng, Toáng Chí Bình (2004), Tö Vaán quaûn Lyù Chieán Löôïc – Nguyeân Lyù Phaân Tích Kyõ Thuaät Vaø Saùch Löôïc Thöïc Hieän Caïnh Tranh vaø Öu Theá Caïnh Tranh, Nxb Lao Ñoäng – Xaõ Hoäi. 20. Kornaijaùncs (2000), Con Ñöôøng Daãn Ñeán Neàn Kinh Teá Töï Do, NXB Tri Thöùc. 21. W.Chan Kim , Reneeù Mauborgne (2005), Chieán Löôïc Ñaïi Döông Xanh, Nxb Tri thöùc. 22. Ban Tö Töôûng Vaên Hoaù Trung Öông (2006), Taøi lieäu hoïc taäp nghò quyeát ñaïi hoäi X cuûa Ñaûng, Nxb Chính trò Quoác Gia 23. Boä Böu Chính Vieãn Thoâng, Trung Taâm Thoâng Tin (2005), Toång Hôïp Baùo Chí Tuaàn tuaàn 1, tuaàn 2,…, tuaàn 52, taøi lieäu löu haønh noäi boä. 24. Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam (2006), Toång Hôïp Tin Nhanh tuaàn 1, tuaàn 2,…, tuaàn 52, taøi lieäu löu haønh noäi boä. 25. Boä Tröôûng Thöông Maïi Tröông Ñình Tuyeån (17/01/2005), “Toaøn caàu hoaù kinh teá, caùch tieáp caän, cô hoäi vaø thaùch thöùc”, baùo Nhaân Daân Ñieän Töû. 26. TSKH Traàn Nguyeãn Tuyeân (30/08/2004), “Naâng cao söùc caïnh tranh cuûa kinh teá Vieät Nam”, trang web www.na.gov.vn.
99
27. Baùo Coâng Nghieäp Vieät Nam, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (17/12/2004), “Phaùt
huy naêng löïc saùng taïo, lôïi theá lôùn nhaát cuûa söï caïnh tranh”, trang web
www.mof.gov.vn.
28. Vieät Nam development gateway, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (28/09/2006),
“Thaùch thöùc cuûa ngaønh vieãn thoâng di ñoäng Vieät Nam tröôùc ngöôõng cöûa cuûa
WTO”, trang web
www.vndgforcus.vietnamgateway.org.
29. Boä Böu Chính Vieãn Thoâng (2005), “ Chieán löôïc phaùt trieån böu chính vieãn
thoâng ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020”, trang web
www.mpt.gov.vn.
30. Thôøi Baùo Kinh Teá Vieät Nam (15/11/2004), “ Coäng Sinh Hay Caïnh Tranh”,
trang web
www.moi.gov.vn.
31. Theo Vneconomy (16/07/2006), “Vieãn thoâng haäu WTO: ngöôøi tieâu duøng seõ
ñöôïc lôïi”, trang web www.phuongdong.com.
32. Kinh Teá Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông (07/12/2004), “Naâng cao söùc caïnh
tranhcuûa kinh teá Vieät Nam trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá”, trang
web
www.vista.gov.vn.
33. Vieät Laâm (13/01/2005), “Laøm theá naøo ñeå Vieät Nam ñöùng vöõng trong hoäi
nhaäp”, trang web vietnamnet.
34. Nguyeãn Vónh Thanh (29/11/2004), “Taïo Theá Lieân Hoaøn Trong Caïnh Tranh
Cuûa Doanh Nghieäp”, trang web
www.moi.gov.vn.
35. Phaïm Tuyeân (20/03/2007), “Vieãn thoâng Vieät Nam seõ phaùt trieån maïnh trong 3
naêm tôùi”, trang web
www.mpi.gov.vn.
99 27. Baùo Coâng Nghieäp Vieät Nam, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (17/12/2004), “Phaùt huy naêng löïc saùng taïo, lôïi theá lôùn nhaát cuûa söï caïnh tranh”, trang web www.mof.gov.vn. 28. Vieät Nam development gateway, Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam (28/09/2006), “Thaùch thöùc cuûa ngaønh vieãn thoâng di ñoäng Vieät Nam tröôùc ngöôõng cöûa cuûa WTO”, trang web www.vndgforcus.vietnamgateway.org. 29. Boä Böu Chính Vieãn Thoâng (2005), “ Chieán löôïc phaùt trieån böu chính vieãn thoâng ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020”, trang web www.mpt.gov.vn. 30. Thôøi Baùo Kinh Teá Vieät Nam (15/11/2004), “ Coäng Sinh Hay Caïnh Tranh”, trang web www.moi.gov.vn. 31. Theo Vneconomy (16/07/2006), “Vieãn thoâng haäu WTO: ngöôøi tieâu duøng seõ ñöôïc lôïi”, trang web www.phuongdong.com. 32. Kinh Teá Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông (07/12/2004), “Naâng cao söùc caïnh tranhcuûa kinh teá Vieät Nam trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá”, trang web www.vista.gov.vn. 33. Vieät Laâm (13/01/2005), “Laøm theá naøo ñeå Vieät Nam ñöùng vöõng trong hoäi nhaäp”, trang web vietnamnet. 34. Nguyeãn Vónh Thanh (29/11/2004), “Taïo Theá Lieân Hoaøn Trong Caïnh Tranh Cuûa Doanh Nghieäp”, trang web www.moi.gov.vn. 35. Phaïm Tuyeân (20/03/2007), “Vieãn thoâng Vieät Nam seõ phaùt trieån maïnh trong 3 naêm tôùi”, trang web www.mpi.gov.vn.
100
PHUÏ LUÏC A
Sau ñaây laø moät soá thoâng tin treân thò tröôøng trong thôøi gian qua 2005-2006
cho thaáy thöïc teá caïnh tranh veâà giaù vaø khuyeán maõi giöõa caùc doanh nghieäp:
Ñeå giöõ chaân caùc thueâ bao hieän höõu treân maïng caùc doanh nghieäp ñeàu naâng
cao coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng : trong taát caû caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán
dòch vuï : chaát löôïng phuû soùng, phaùt haønh giaáy baùo cöôùc vaø thu cöôùc, thay ñoåi caùc
dòch vuï cuûa caùc thueâ bao cuõ khi coù yeâu caàu, thaêm hoûi vaø taëng quaø caùc thueâ bao
trung thaønh coù thôøi gian vaø möùc cöôùc söû duïng trung bình cao. Giaûi quyeát khieáu
naïi cuûa khaùch caøng nhanh caøng toát. Hôn nöõa caùc doanh nghieäp ñeàu coá gaéng taïo
ra caøng nhieàu dòch vuï coäâng theâm ñeå thu huùt khaùch haøng ôû laïi vôùi dòch vuï cuûa
mình. Coâng ngheä di ñoäng CDMA cuûa maïng S-Fone, HaNoi Telecom vaø EVN
Telecom höùa heïn caùc dòch vuï coäng theâm raát tieân tieán do coâng ngheä môùi mang laïi
nhö hoäi nghò truyeàn hình, xem tivi xem phim treân ñieän thoaïi di ñoäng, nhaän vaø taûi
döõ lieäu vôùi dung löôïng lôùn, thì laäp töùc ba thöông hieäu coøn laïi cuûa coâng ngheä
GSM laø MobiFone, Vinaphone vaø Viettel cuõng quaûng baù raàm roä leân vaø höùa heïn
vôùi thueâ bao cuûa mình laø seõ naâng caáp coâng ngheä GSM leân theo coâng ngheä 3G,
töùc laø cuõng khoâng keùm gì CDMA trong lónh vöïc truyeàn hình vaø Internet xem
phim online treân thieát bò di ñoäng ñaàu cuoái. Trong thôøi gian ñaàu töø nhöõng naêm
1992 ñeán naêm 2000, ñieän thoaïi di ñoäng ñöôïc coi laø nhu caàu cho caùc taàng lôùp ñaàu
tieân laø ñaïi gia, sau ñoù ñeán doanh nhaân vaø sau nöõa laø taàng lôùp buoân baùn tieåu
thöông, caùn boä coâng nhaân vieân chöùc coù thu nhaäp oån ñònh, thì ñeán naêm 2002
VNPT ñi ñaàu tieân trong vieäc khai thaùc thò phaàn taàng lôùp daân cö khoâng coù hoaëc
chöa coù thu nhaäp ôû thaønh thò nhö sinh vieân, hoïc sinh caùc baø noäi trôï hoaëc daân cö
coù thu nhaäp khoâng oån ñònh vaø thaáp, baèng vieäc khai tröông dòch vuï voâ tuyeán noäi
thò Cityphone taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi, thì laäp töùc sau ñoù EVN
Telecom cuõng ra ñôøi dòch vuï E-Phone di ñoäng noäi tænh vaøo thaùng 10/2005 ñeå
caïnh tranh vôùi VNPT, thaäm chí coøn coù chính saùch troäâi hôn VNPT laø giaù cöôùc noäi
vuøng nhöng khaùch haøng coù theå söû duïng ngoaøi vuøng. Ñieàu naøy gaàn gioáng vôùi vieäc
caïnh tranh baèng vieäc phaù giaù, do ñoù Boä Böu Chính Vieãn Thoâng phaûi ra quyeát
ñònh yeâu caàu EVN Telecom phaûi ngöng ngay vieäc cung caáp dòch vuï cho caùc thueâ
bao noäi tænh ñöôïc töï do söû duïng ngoaøi tænh nhö di ñoäng toaøn quoác. Hieän nay EVN
Telecom ñang xaây döïng phöông aùn E-Phone seõ hoaït ñoäng theo hình thöùc ñieän
thoaïi di ñoäng vuøng, ñòa baøn caû nöôùc ñöôïc chia ra laøm 06 vuøng : Ñoâng Baéc Boä,
Taây Baéc Boä, Baéc Trung Boä, Nam trung Boä, Taây nguyeân vaø Nam Boä. EVN
Telecom lyù leõ veà haønh ñoäng cuûa mình raèng : doanh nghieäp môùi ra ñôøi, chæ baèng
haï giaù theo kieåu « phaù giaù » so vôùi caùc doanh nghieäp khaùc thì môùi ñuû söùc caïnh
tranh.
100 PHUÏ LUÏC A Sau ñaây laø moät soá thoâng tin treân thò tröôøng trong thôøi gian qua 2005-2006 cho thaáy thöïc teá caïnh tranh veâà giaù vaø khuyeán maõi giöõa caùc doanh nghieäp: Ñeå giöõ chaân caùc thueâ bao hieän höõu treân maïng caùc doanh nghieäp ñeàu naâng cao coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng : trong taát caû caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán dòch vuï : chaát löôïng phuû soùng, phaùt haønh giaáy baùo cöôùc vaø thu cöôùc, thay ñoåi caùc dòch vuï cuûa caùc thueâ bao cuõ khi coù yeâu caàu, thaêm hoûi vaø taëng quaø caùc thueâ bao trung thaønh coù thôøi gian vaø möùc cöôùc söû duïng trung bình cao. Giaûi quyeát khieáu naïi cuûa khaùch caøng nhanh caøng toát. Hôn nöõa caùc doanh nghieäp ñeàu coá gaéng taïo ra caøng nhieàu dòch vuï coäâng theâm ñeå thu huùt khaùch haøng ôû laïi vôùi dòch vuï cuûa mình. Coâng ngheä di ñoäng CDMA cuûa maïng S-Fone, HaNoi Telecom vaø EVN Telecom höùa heïn caùc dòch vuï coäng theâm raát tieân tieán do coâng ngheä môùi mang laïi nhö hoäi nghò truyeàn hình, xem tivi xem phim treân ñieän thoaïi di ñoäng, nhaän vaø taûi döõ lieäu vôùi dung löôïng lôùn, thì laäp töùc ba thöông hieäu coøn laïi cuûa coâng ngheä GSM laø MobiFone, Vinaphone vaø Viettel cuõng quaûng baù raàm roä leân vaø höùa heïn vôùi thueâ bao cuûa mình laø seõ naâng caáp coâng ngheä GSM leân theo coâng ngheä 3G, töùc laø cuõng khoâng keùm gì CDMA trong lónh vöïc truyeàn hình vaø Internet xem phim online treân thieát bò di ñoäng ñaàu cuoái. Trong thôøi gian ñaàu töø nhöõng naêm 1992 ñeán naêm 2000, ñieän thoaïi di ñoäng ñöôïc coi laø nhu caàu cho caùc taàng lôùp ñaàu tieân laø ñaïi gia, sau ñoù ñeán doanh nhaân vaø sau nöõa laø taàng lôùp buoân baùn tieåu thöông, caùn boä coâng nhaân vieân chöùc coù thu nhaäp oån ñònh, thì ñeán naêm 2002 VNPT ñi ñaàu tieân trong vieäc khai thaùc thò phaàn taàng lôùp daân cö khoâng coù hoaëc chöa coù thu nhaäp ôû thaønh thò nhö sinh vieân, hoïc sinh caùc baø noäi trôï hoaëc daân cö coù thu nhaäp khoâng oån ñònh vaø thaáp, baèng vieäc khai tröông dòch vuï voâ tuyeán noäi thò Cityphone taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi, thì laäp töùc sau ñoù EVN Telecom cuõng ra ñôøi dòch vuï E-Phone di ñoäng noäi tænh vaøo thaùng 10/2005 ñeå caïnh tranh vôùi VNPT, thaäm chí coøn coù chính saùch troäâi hôn VNPT laø giaù cöôùc noäi vuøng nhöng khaùch haøng coù theå söû duïng ngoaøi vuøng. Ñieàu naøy gaàn gioáng vôùi vieäc caïnh tranh baèng vieäc phaù giaù, do ñoù Boä Böu Chính Vieãn Thoâng phaûi ra quyeát ñònh yeâu caàu EVN Telecom phaûi ngöng ngay vieäc cung caáp dòch vuï cho caùc thueâ bao noäi tænh ñöôïc töï do söû duïng ngoaøi tænh nhö di ñoäng toaøn quoác. Hieän nay EVN Telecom ñang xaây döïng phöông aùn E-Phone seõ hoaït ñoäng theo hình thöùc ñieän thoaïi di ñoäng vuøng, ñòa baøn caû nöôùc ñöôïc chia ra laøm 06 vuøng : Ñoâng Baéc Boä, Taây Baéc Boä, Baéc Trung Boä, Nam trung Boä, Taây nguyeân vaø Nam Boä. EVN Telecom lyù leõ veà haønh ñoäng cuûa mình raèng : doanh nghieäp môùi ra ñôøi, chæ baèng haï giaù theo kieåu « phaù giaù » so vôùi caùc doanh nghieäp khaùc thì môùi ñuû söùc caïnh tranh.