Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của VNPT mảng viễn thông đến 2010

2,949
862
124
71
CHÖÔNG 3 :CAÙC GIAÛI PHAÙP GIÖÕ VÖÕNG VAØ NAÂNG
CAO LÔÏI THEÁ CAÏNH TRANH CUÛA VNPT
3.1 Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån cuûa VNPT veà
maûng vieãn thoâng ñeán naêm 2010
Thoâng qua caùc baûng ma traän ñaùnh giaù caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu noäi boä,
caùc nguy cô vaø moái ñe doaï cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi cuûa VNPT, ñeå xaây döïng
chieán löôïc VNPT;
3.1.1 Ma traän IEF
Töø thöïc traïng ñaõ ñöôïc phaân tích ôû treân, coù ma traän IFE ñaùnh giaù caùc yeáu
toá beân trong cuûa Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng nhö sau:
Caùc yeáu toá chuû yeáu beân trong Möùc ñoä
quan
troïng
Phaân
loaïi
Soá ñieåm
quan troïng
1.Cô caáu toå chöùc môùi, moâ hình taäp ñoaøn
kinh teá ñaàu tieân cuûa nhaø nöôùc, laïi theâm
phaân nhieàu caáp, thieáu linh hoaït, treân chôø
döôùi ñeà xuaát, döôùi chôø treân duyeät, aûnh
höôûng ñeán tieán ñoä ñaàu tö, naâng caáp heä
thoáng.
0.1 1 0.1
2.Chöa taùch baïch roõ raøng giöõa hai muïc ñích
kinh doanh vaø phuïc vuï, haïch toaùn taäp
trung, keát quaû kinh doanh chöa phaûn aùnh
ñuùng thöïc traïng, gaây ra tình traïng beänh
thaønh tích taïi cô sôû.
0.04 2 0.08
3.Naêng suaát lao ñoäng chöa cao, do nhaân söï
trình ñoä thaáp töø cô caáu cuõ ñeå laïi, trong khi
chính saùch ñaõi ngoä chöa thoaû ñaùng lao ñoäng
coù trình ñoä cao laïi ra ñi.
0.05 2 0.1
4.Taäp Ñoaøn kinh teá lôùn cuûa nhaø nöôùc, xaây 0.06 2 0.12
71 CHÖÔNG 3 :CAÙC GIAÛI PHAÙP GIÖÕ VÖÕNG VAØ NAÂNG CAO LÔÏI THEÁ CAÏNH TRANH CUÛA VNPT 3.1 Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån cuûa VNPT veà maûng vieãn thoâng ñeán naêm 2010 Thoâng qua caùc baûng ma traän ñaùnh giaù caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu noäi boä, caùc nguy cô vaø moái ñe doaï cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi cuûa VNPT, ñeå xaây döïng chieán löôïc VNPT; 3.1.1 Ma traän IEF Töø thöïc traïng ñaõ ñöôïc phaân tích ôû treân, coù ma traän IFE ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân trong cuûa Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng nhö sau: Caùc yeáu toá chuû yeáu beân trong Möùc ñoä quan troïng Phaân loaïi Soá ñieåm quan troïng 1.Cô caáu toå chöùc môùi, moâ hình taäp ñoaøn kinh teá ñaàu tieân cuûa nhaø nöôùc, laïi theâm phaân nhieàu caáp, thieáu linh hoaït, treân chôø döôùi ñeà xuaát, döôùi chôø treân duyeät, aûnh höôûng ñeán tieán ñoä ñaàu tö, naâng caáp heä thoáng. 0.1 1 0.1 2.Chöa taùch baïch roõ raøng giöõa hai muïc ñích kinh doanh vaø phuïc vuï, haïch toaùn taäp trung, keát quaû kinh doanh chöa phaûn aùnh ñuùng thöïc traïng, gaây ra tình traïng beänh thaønh tích taïi cô sôû. 0.04 2 0.08 3.Naêng suaát lao ñoäng chöa cao, do nhaân söï trình ñoä thaáp töø cô caáu cuõ ñeå laïi, trong khi chính saùch ñaõi ngoä chöa thoaû ñaùng lao ñoäng coù trình ñoä cao laïi ra ñi. 0.05 2 0.1 4.Taäp Ñoaøn kinh teá lôùn cuûa nhaø nöôùc, xaây 0.06 2 0.12
72
döïng caåm nang thöông hieäu trong nöôùc vaø
nöôùc ngoaøi baøi baûn, nhöng möùc ñoä nhaän
bieát thöông hieäu cuûa ngöôøi tieâu duøng coøn
quaù thaáp, chöa töông xöùng vôùi taàm voùc cuûa
Taäp Ñoaøn.
5.Voán lôùn vaø coù khaû naêng thu huùt voán ñaàu
tö cao cuûa nöôùc ngoaøi.
0.1 4 0.4
6.Thò phaàn hieän nay ñang chieám aùp ñaûo
treân taát caû caùc dòch vuï vieãn thoâng.
0.15 4 0.6
7.Giöõ ñöôøng truïc maïng quoác gia. 0.2 4 0.8
8.Veà kinh doanh seõ bò khoáng cheá treân moät
soá lónh vöïc : giaù cöôùc, chính saùch …, do chuû
tröông cuûa nhaø nöôùc taïo ñieàu kieän cho caùc
doanh nghieäp môùi vieãn thoâng phaùt trieån töø
40-50% thò phaàn.
0.08 3 0.24
9.Chöa coù chieán löôïc daøi haïn naâng cao lôïi
theá caïnh tranh khaùc bieät so vôùi caùc ñoái thuû
caïnh tranh.
0.05 1 0.05
10.Treân maïng löôùi taäp trung nhieàu loaïi
coâng ngheä, töø nhieàu nöôùc khaùc nhau, daãn
ñeán tình traïng khoâng ñoàng boä.
0.05 2 0.1
11.Maïng löôùi phaân phoái roäng khaép 64 tænh
thaønh.
0.04 3 0.12
12.Thò phaàn cao nhöng khoâng beàn vöõng, do
soá löôïng khaùch haøng trung thaønh thì ít maø
soá löôïng thueâ bao vì nhöõng lyù do khaùch
quan baét buoäc phaûi söû duïng dòch vuï thì
nhieàu.
0.08 1 0.08
Toång coäng
1 2.79
Baûng 3-1 Ma traän IFE cuûa VNPT hieän nay
Qua baûng ma traän IFE cuûa VNPT veà maûng vieãn thoâng, toång soá ñieåm quan
troïng cuûa toå chöùc laø 2.79 cao hôn so vôùi soá ñieåm trung bình laø 2,5, do ñoù thoâng
qua hình aûnh ma traän ta nhaän thaáy raèng taäp ñoaøn coù naêng löïc caïnh tranh nhöng
khoâng cao. Ñieåm maïnh cuûa Taâïp Ñoaøn hieän nay laø giöõ trong tay ñöôøng maïng truïc
72 döïng caåm nang thöông hieäu trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi baøi baûn, nhöng möùc ñoä nhaän bieát thöông hieäu cuûa ngöôøi tieâu duøng coøn quaù thaáp, chöa töông xöùng vôùi taàm voùc cuûa Taäp Ñoaøn. 5.Voán lôùn vaø coù khaû naêng thu huùt voán ñaàu tö cao cuûa nöôùc ngoaøi. 0.1 4 0.4 6.Thò phaàn hieän nay ñang chieám aùp ñaûo treân taát caû caùc dòch vuï vieãn thoâng. 0.15 4 0.6 7.Giöõ ñöôøng truïc maïng quoác gia. 0.2 4 0.8 8.Veà kinh doanh seõ bò khoáng cheá treân moät soá lónh vöïc : giaù cöôùc, chính saùch …, do chuû tröông cuûa nhaø nöôùc taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp môùi vieãn thoâng phaùt trieån töø 40-50% thò phaàn. 0.08 3 0.24 9.Chöa coù chieán löôïc daøi haïn naâng cao lôïi theá caïnh tranh khaùc bieät so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. 0.05 1 0.05 10.Treân maïng löôùi taäp trung nhieàu loaïi coâng ngheä, töø nhieàu nöôùc khaùc nhau, daãn ñeán tình traïng khoâng ñoàng boä. 0.05 2 0.1 11.Maïng löôùi phaân phoái roäng khaép 64 tænh thaønh. 0.04 3 0.12 12.Thò phaàn cao nhöng khoâng beàn vöõng, do soá löôïng khaùch haøng trung thaønh thì ít maø soá löôïng thueâ bao vì nhöõng lyù do khaùch quan baét buoäc phaûi söû duïng dòch vuï thì nhieàu. 0.08 1 0.08 Toång coäng 1 2.79 Baûng 3-1 Ma traän IFE cuûa VNPT hieän nay Qua baûng ma traän IFE cuûa VNPT veà maûng vieãn thoâng, toång soá ñieåm quan troïng cuûa toå chöùc laø 2.79 cao hôn so vôùi soá ñieåm trung bình laø 2,5, do ñoù thoâng qua hình aûnh ma traän ta nhaän thaáy raèng taäp ñoaøn coù naêng löïc caïnh tranh nhöng khoâng cao. Ñieåm maïnh cuûa Taâïp Ñoaøn hieän nay laø giöõ trong tay ñöôøng maïng truïc
73
quoác gia, thò phaàn öu theá vaø coù nguoàn voán lôùn, khaû naêng thu huùt voán ñaàu tö
maïnh. Tuy nhieân Taäïp Ñoaøn hieän nay cuõng coù nhieàu maët yeáu keùm caàn khaéc phuïc
nhö veà cô caáu toå chöùc, haïch toaùn keá toaùn, quaûng caùo hình aûnh thöông hieäu vaø
chieán löôïc naâng cao lôïi theá caïnh tranh khoâng coù gì vöôït troäi so vôùi ñoái thuû.
3.1.2 Ma traän EFE
Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi- EFE- cuûa Taäp Ñoaøn Böu Chính
Vieãn Thoâng Vieät Nam veà maûng vieãn thoâng.
Caùc nhaân toá beân ngoaøi Möùc ñoä
quan troïng
Phaân loaïi Soá ñieåm
quan
troïng
1.Moâi tröôøng kinh teá chính trò oån ñònh,
toác ñoä taêng tröôûng GDP bình quaân
haøng naêm ñeàu cao treân 7%.
0.09 4 0.36
2.Coâng ngheä vieãn thoâng phaùt trieån quaù
nhanh, voøng ñôøi saûn phaåm dòch vuï
vieãn thoângï ngaén.
0.12 3 0.36
3.Moâi tröôøng caïnh tranh gay gaét cuûa
caùc doanh nghieäp vieãn thoâng trong
nöôùc, laïi theâm khoáng cheá cuûa nhaø
nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp chieám
thò phaàn öu theá.
0.15 2 0.3
4.Ñoái thuû tieàm naêng laø nhaø ñaàu tö
nöôùc ngoaøi bò haïn cheá do thoaû thuaän
veà vieãn thoâng cam keát gia nhaäp WTO
cuûa Vieät Nam.
0.1 4 0.4
5.Soá löôïng dòch vuï coäng theâm cuûa caùc
dòch vuï vieãn thoâng ngaøy caøng taêng
theâm, giaù dòch vuï vieãn thoâng laïi coù xu
höôùng ngaøy caøng giaûm xuoáng.
0.10 2 0.20
6.Taêng daân soá cô hoïc taïi caùc thaønh
phoá lôùn ngaøy caøng nhanh, coäng vôùi cô
caáu daân soá treû cao.
0.05 2 0.10
7.Trình ñoä hieåu luaät, laøm theo phaùp
luaät trong daân cö coøn thaáp, trong khi
ñoù hieäu quaû thi haønh aùn khoâng cao
aûnh höôûng ñeán phaàn xöû lyù nôï khoù ñoøi
0.08 3 0.24
73 quoác gia, thò phaàn öu theá vaø coù nguoàn voán lôùn, khaû naêng thu huùt voán ñaàu tö maïnh. Tuy nhieân Taäïp Ñoaøn hieän nay cuõng coù nhieàu maët yeáu keùm caàn khaéc phuïc nhö veà cô caáu toå chöùc, haïch toaùn keá toaùn, quaûng caùo hình aûnh thöông hieäu vaø chieán löôïc naâng cao lôïi theá caïnh tranh khoâng coù gì vöôït troäi so vôùi ñoái thuû. 3.1.2 Ma traän EFE Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá beân ngoaøi- EFE- cuûa Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam veà maûng vieãn thoâng. Caùc nhaân toá beân ngoaøi Möùc ñoä quan troïng Phaân loaïi Soá ñieåm quan troïng 1.Moâi tröôøng kinh teá chính trò oån ñònh, toác ñoä taêng tröôûng GDP bình quaân haøng naêm ñeàu cao treân 7%. 0.09 4 0.36 2.Coâng ngheä vieãn thoâng phaùt trieån quaù nhanh, voøng ñôøi saûn phaåm dòch vuï vieãn thoângï ngaén. 0.12 3 0.36 3.Moâi tröôøng caïnh tranh gay gaét cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng trong nöôùc, laïi theâm khoáng cheá cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc doanh nghieäp chieám thò phaàn öu theá. 0.15 2 0.3 4.Ñoái thuû tieàm naêng laø nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi bò haïn cheá do thoaû thuaän veà vieãn thoâng cam keát gia nhaäp WTO cuûa Vieät Nam. 0.1 4 0.4 5.Soá löôïng dòch vuï coäng theâm cuûa caùc dòch vuï vieãn thoâng ngaøy caøng taêng theâm, giaù dòch vuï vieãn thoâng laïi coù xu höôùng ngaøy caøng giaûm xuoáng. 0.10 2 0.20 6.Taêng daân soá cô hoïc taïi caùc thaønh phoá lôùn ngaøy caøng nhanh, coäng vôùi cô caáu daân soá treû cao. 0.05 2 0.10 7.Trình ñoä hieåu luaät, laøm theo phaùp luaät trong daân cö coøn thaáp, trong khi ñoù hieäu quaû thi haønh aùn khoâng cao aûnh höôûng ñeán phaàn xöû lyù nôï khoù ñoøi 0.08 3 0.24
74
cuûa Taäp Ñoaøn.
8.Qui hoaïch ñoâ thò ôû caùc thaønh phoá lôùn
cuûa Vieät Nam coøn chöa coù tính oån
ñònh vaø chöa ñaït ñeán taàm chuaån hoùa
0.08 2 0.16
9.Toác ñoä coå phaàn hoùa caùc doanh
nghieäp nhaø nöôùc coøn dieãn ra quaù
chaäm chaïp.
0.07 2 0.14
10.Thò tröôøng vieãn thoâng vaø tyû leä söû
duïng dòch vuï vieãn thoâng coøn ôû möùc
thaáp so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc, thò
tröôøng tieàm naêng coøn nhieàu.
0.1 3 0.3
11.Daân cö thay ñoåi nhu caàu thoâng tin
lieân laïc caù nhaân do xu theá thôøi ñaïi ñoøi
hoûi.
0.06 3 0.18
Toång coäng 1.00 2.74
Baûng 3-2 Ma traän EFE cuûa VNPT hieän nay
Soá ñieåm quan troïng toång coäng laø 2.74, phaûn aùnh möùc ñoä phaûn öùng vôùi caùc
yeáu toá caïnh tranh beân ngoaøi cao hôn möùc trung bình laø 2.5. Taäp ñoaøn coù nhöõng
phaûn öùng thay ñoåi nhanh linh hoaït nhöõng yeáu toá taùc ñoäng thuoäc veà nhoùm yeáu toá
kyõ thuaät nhö: coâng ngheä, voøng ñôøi saûn phaåm dòch vuï ngaén, thò tröôøng caïnh tranh
vôùi caùc doanh nghieäp vieãn thoâng khaùc, nhöng laïi coù phaûn öùng yeáu ñoái vôùi caùc
yeáu toá thuoäc nhoùm thay ñoåi chính saùch cô caáu daân cö, quy hoaïch nhaø cöûa, chính
saùch khoáng cheá giaù cuûa nhaø nöôùc.
3.1.3 Ma traän hình aûnh caïnh tranh
Ñöôïc xaây döïng treân hình aûnh caïnh tranh cuûa 06 doanh nghieäp vieãn thoâng
trong nöôùc
VNPT Viettel SPT
Caùc yeáu toá thaønh coâng Möùc
ñoä
quan
troïng
Phaân
loaïi
Soá
ñieåm
quan
troïng
Phaân
loaïi
Soá
ñieåm
quan
troïng
Phaân
loaïi
Soá
ñieåm
quan
troïng
1.Hình aûnh thöông hieäu
trong taâm trí khaùch haøng
0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.3
2.Thò phaàn 0.2 4 0.8 3 0.6 2 0.4
3.Ñöôïc taøi trôï bôûi taøi 0.05 4 0.2 3 0.15 2 0.1
74 cuûa Taäp Ñoaøn. 8.Qui hoaïch ñoâ thò ôû caùc thaønh phoá lôùn cuûa Vieät Nam coøn chöa coù tính oån ñònh vaø chöa ñaït ñeán taàm chuaån hoùa 0.08 2 0.16 9.Toác ñoä coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc coøn dieãn ra quaù chaäm chaïp. 0.07 2 0.14 10.Thò tröôøng vieãn thoâng vaø tyû leä söû duïng dòch vuï vieãn thoâng coøn ôû möùc thaáp so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc, thò tröôøng tieàm naêng coøn nhieàu. 0.1 3 0.3 11.Daân cö thay ñoåi nhu caàu thoâng tin lieân laïc caù nhaân do xu theá thôøi ñaïi ñoøi hoûi. 0.06 3 0.18 Toång coäng 1.00 2.74 Baûng 3-2 Ma traän EFE cuûa VNPT hieän nay Soá ñieåm quan troïng toång coäng laø 2.74, phaûn aùnh möùc ñoä phaûn öùng vôùi caùc yeáu toá caïnh tranh beân ngoaøi cao hôn möùc trung bình laø 2.5. Taäp ñoaøn coù nhöõng phaûn öùng thay ñoåi nhanh linh hoaït nhöõng yeáu toá taùc ñoäng thuoäc veà nhoùm yeáu toá kyõ thuaät nhö: coâng ngheä, voøng ñôøi saûn phaåm dòch vuï ngaén, thò tröôøng caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp vieãn thoâng khaùc, nhöng laïi coù phaûn öùng yeáu ñoái vôùi caùc yeáu toá thuoäc nhoùm thay ñoåi chính saùch cô caáu daân cö, quy hoaïch nhaø cöûa, chính saùch khoáng cheá giaù cuûa nhaø nöôùc. 3.1.3 Ma traän hình aûnh caïnh tranh Ñöôïc xaây döïng treân hình aûnh caïnh tranh cuûa 06 doanh nghieäp vieãn thoâng trong nöôùc VNPT Viettel SPT Caùc yeáu toá thaønh coâng Möùc ñoä quan troïng Phaân loaïi Soá ñieåm quan troïng Phaân loaïi Soá ñieåm quan troïng Phaân loaïi Soá ñieåm quan troïng 1.Hình aûnh thöông hieäu trong taâm trí khaùch haøng 0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.3 2.Thò phaàn 0.2 4 0.8 3 0.6 2 0.4 3.Ñöôïc taøi trôï bôûi taøi 0.05 4 0.2 3 0.15 2 0.1
75
chính vaø uy tín cuûa doanh
nghieäp ñoái vôùi caùc nhaø
ñaàu tö trong vaø ngoaøi
nöôùc.
4.Thôøi gian kinh nghieäm
kinh doanh trong ngaønh
0.05 4 0.2 2 0.1 2 0.1
5.Quy moâ xaây döïng
thöông hieäu.
0.10 3 0.3 3 0.3 2 0.2
6.Söï ñoàng nhaát cuûa caùc
ñieåm giao dòch cuûa
doanh nghieäp.
0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24
7.Maïng löôùi phuû khaép 64
tænh thaønh vaø möùc ñoä ñaàu
tö vöôn xa thò tröôøng
quoác teá.
0.15 4 0.6 4 0.6 2 0.3
8.Thaùi ñoä phuïc vuï cuûa
doanh nghieäp ñoái vôùi
khaùch haøng.
0.07 2 0.14 3 0.21 3 0.21
9.Möùc ñoä taïo theâm giaù
trò gia taêng khi söû duïng
dòch vuï.
0.10 4 0.4 4 0.4 4 0.4
10.Loøng trung thaønh
khaùch haøng
0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1
Toång coäng 1.00 3.35 3.15 2.35
HT ETC Vishipel
Caùc yeáu toá thaønh coâng Möùc
ñoä
quan
troïng
Phaân
loaïi
Soá
ñieåm
quan
troïng
Phaân
loaïi
Soá
ñieåm
quan
troïng
Phaân
loaïi
Soá
ñieåm
quan
troïng
1.Hình aûnh thöông hieäu
trong taâm trí khaùch haøng
0.15 2 0.3 1 0.15 1 0.15
2.Thò phaàn 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2
3.Ñöôïc taøi trôï bôûi taøi
chính vaø uy tín cuûa doanh
nghieäp ñoái vôùi caùc nhaø
ñaàu tö trong vaø ngoaøi
nöôùcï.
0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1
75 chính vaø uy tín cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. 4.Thôøi gian kinh nghieäm kinh doanh trong ngaønh 0.05 4 0.2 2 0.1 2 0.1 5.Quy moâ xaây döïng thöông hieäu. 0.10 3 0.3 3 0.3 2 0.2 6.Söï ñoàng nhaát cuûa caùc ñieåm giao dòch cuûa doanh nghieäp. 0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24 7.Maïng löôùi phuû khaép 64 tænh thaønh vaø möùc ñoä ñaàu tö vöôn xa thò tröôøng quoác teá. 0.15 4 0.6 4 0.6 2 0.3 8.Thaùi ñoä phuïc vuï cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi khaùch haøng. 0.07 2 0.14 3 0.21 3 0.21 9.Möùc ñoä taïo theâm giaù trò gia taêng khi söû duïng dòch vuï. 0.10 4 0.4 4 0.4 4 0.4 10.Loøng trung thaønh khaùch haøng 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 Toång coäng 1.00 3.35 3.15 2.35 HT ETC Vishipel Caùc yeáu toá thaønh coâng Möùc ñoä quan troïng Phaân loaïi Soá ñieåm quan troïng Phaân loaïi Soá ñieåm quan troïng Phaân loaïi Soá ñieåm quan troïng 1.Hình aûnh thöông hieäu trong taâm trí khaùch haøng 0.15 2 0.3 1 0.15 1 0.15 2.Thò phaàn 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 3.Ñöôïc taøi trôï bôûi taøi chính vaø uy tín cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùcï. 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1
76
4.Thôøi gian kinh nghieäm
kinh doanh trong ngaønh
0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1
5.Quy moâ xaây döïng
thöông hieäu.
0.10 2 0.2 2 0.2 1 0.1
6.Söï ñoàng nhaát cuûa caùc
ñieåm giao dòch cuûa
doanh nghieäp.
0.08 2 0.16 2 0.16 1 0.08
7.Maïng löôùi phuû khaép 64
tænh thaønh vaø möùc ñoä ñaàu
tö vöôn xa thò tröôøng
quoác teá.
0.15 3 0.45 3 0.45 1 0.15
8.Thaùi ñoä phuïc vuï cuûa
doanh nghieäp ñoái vôùi
khaùch haøng.
0.07 3 0.21 3 0.21 1 0.07
9.Möùc ñoä taïo theâm giaù
trò gia taêng khi söû duïng
dòch vuï.
0.10 4 0.4 4 0.4 2 0.2
10.Loøng trung thaønh
khaùch haøng
0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1
Toång coäng 1.00 2.22 2.07 1.25
Baûng 3-3 Ma traän hình aûnh caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp vieãn
thoâng hieän nay
Qua phaân tích ma traän hình aûnh caïnh tranh cho thaáy hieän nay VNPT laø ñoái
thuû caïnh tranh maïnh nhaát treân thò tröôøng, keá ñeán laø Viettel, SPT, HT, ETC vaø
cuoái cuøng laø Vishipel. Ñieàu caàn phaûi nhaán maïnh ôû ñaây laø xuaát phaùt ñieåm cuûa caùc
doanh nghieäp hoaøn toaøn khaùc nhau, maëc duø VNPT coù toång soá ñieåm cao nhaát
nhöng khoâng phaûi khoâng ñaùng lo ngaïi so vôùi caùc doanh nghieäp môùi, ñi sau VNPT
moät chaëng ñöôøng khaù daøi nhöng ñaõ baét ñaàu taïo thöông hieäu vaø thò phaàn treân thò
tröôøng. Ñoái thuû naëng kyù nhaát cuûa VNPT hieän nay laø Viettel, trong voøng thôøi gian
hai naêm Viettel ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû maø VNPT phaûi maát hôn 10 naêm vaø hình aûnh
caïnh tranh cuûa thöông hieäu Viettel cuõng ngang ngöûa VNPT trong taâm trí khaùch
haøng. Toång soá ñieåm quan troïng cuûa VNPT laø 3.35 trong khi cuûa Viettel laø 3.15
3.1.4 Ma traän SWOT
Sau ñaây laø ma traän caùc chieán löôc caïnh tranh döïa treân caùc ñieåm maïnh,
ñieåm yeáu , cô hoäi vaø nguy cô cuûa VNPT :
76 4.Thôøi gian kinh nghieäm kinh doanh trong ngaønh 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 5.Quy moâ xaây döïng thöông hieäu. 0.10 2 0.2 2 0.2 1 0.1 6.Söï ñoàng nhaát cuûa caùc ñieåm giao dòch cuûa doanh nghieäp. 0.08 2 0.16 2 0.16 1 0.08 7.Maïng löôùi phuû khaép 64 tænh thaønh vaø möùc ñoä ñaàu tö vöôn xa thò tröôøng quoác teá. 0.15 3 0.45 3 0.45 1 0.15 8.Thaùi ñoä phuïc vuï cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi khaùch haøng. 0.07 3 0.21 3 0.21 1 0.07 9.Möùc ñoä taïo theâm giaù trò gia taêng khi söû duïng dòch vuï. 0.10 4 0.4 4 0.4 2 0.2 10.Loøng trung thaønh khaùch haøng 0.05 2 0.1 2 0.1 2 0.1 Toång coäng 1.00 2.22 2.07 1.25 Baûng 3-3 Ma traän hình aûnh caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay Qua phaân tích ma traän hình aûnh caïnh tranh cho thaáy hieän nay VNPT laø ñoái thuû caïnh tranh maïnh nhaát treân thò tröôøng, keá ñeán laø Viettel, SPT, HT, ETC vaø cuoái cuøng laø Vishipel. Ñieàu caàn phaûi nhaán maïnh ôû ñaây laø xuaát phaùt ñieåm cuûa caùc doanh nghieäp hoaøn toaøn khaùc nhau, maëc duø VNPT coù toång soá ñieåm cao nhaát nhöng khoâng phaûi khoâng ñaùng lo ngaïi so vôùi caùc doanh nghieäp môùi, ñi sau VNPT moät chaëng ñöôøng khaù daøi nhöng ñaõ baét ñaàu taïo thöông hieäu vaø thò phaàn treân thò tröôøng. Ñoái thuû naëng kyù nhaát cuûa VNPT hieän nay laø Viettel, trong voøng thôøi gian hai naêm Viettel ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû maø VNPT phaûi maát hôn 10 naêm vaø hình aûnh caïnh tranh cuûa thöông hieäu Viettel cuõng ngang ngöûa VNPT trong taâm trí khaùch haøng. Toång soá ñieåm quan troïng cuûa VNPT laø 3.35 trong khi cuûa Viettel laø 3.15 3.1.4 Ma traän SWOT Sau ñaây laø ma traän caùc chieán löôc caïnh tranh döïa treân caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu , cô hoäi vaø nguy cô cuûa VNPT :
77
S: ñieåm maïnh:
Thò phaàn lôùn.
Voán vaø khaû naêng thu huùt
ñaàu tö maïnh.
Naém giöõ maïng ñöôøng truïc
quoác gia.
Maïng löôùi vieãn thoâng coù
maët khaép 64 tænh thaønh
Vieät Nam.
Doanh nghieäp cuõ coù
nhieàu kinh nghieäm
trong ngaønh vieãn thoâng.
W:ñieåm yeáu
Moâ hình taäp ñoaøn kinh
teá ñaàu tieân cuûa nhaø
nöôùc
Cô cheá haïch toaùn phuï
thuoäc, chöa giao töï chuû
cao cho caùc ñôn vò cô
sôû.
Nhaän dieän thöông hieäu
VNPT treân thò tröôøng
chöa töông xöùng vôí
taàm voùc cuûa taäp ñoaøn.
Chaûy maùu chaát xaùm
qua caùc doanh nghieäp
vieãn thoâng khaùc.
O: cô hoäi:
Hoäi nhaäp vaø phaùt trieån
vôí neàn kinh teá theá giôùi
sau khi Vieät Nam tham
gia WTO.
Thò tröôøng vieãn thoâng
tieàm naêng cuûa Vieät
Nam so vôí khu vöïc vaø
theá giôùi.
Chieán löôïc kinh doanh
S/O:
Chieán löôïc phaùt trieån
thò tröôøng ra nöôùc
ngoaøi.
Chieán löôïc naâng cao
lôïi theá caïnh tranh, giöõ
vöõng thò phaàn hieän taïi,
thu huùt theâm khaùch
haøng töông lai.
Chieán löôïc kinh doanh
W/O:
Caûi caùch noäi boä veà cô
cheá quaûn lyù, toå chöùc,
chính saùch ñaõi ngoä
nhaân taøi.
Taêng söï nhaän dieän
thöông hieäu VNPT
trong vaø ngoaøi nöôùc
baèng chaát löôïng, baèng
söï phuïc vuï khaùch haøng,
baèng theå hieän ñoàng
nhaát caùc nôi tieáp xuùc
khaùch.
T:nguy cô:
Kinh doanh coøn bò haïn
cheá do chính saùch nhaø
nöôùc öu tieân cho caùc
doanh nghieäp vieãn
thoâng môùi.
Coå phaàn hoaù chaäm
nguy cô naêng suaát lao
ñoäng thaáp, lôïi theá caïnh
tranh giaûm.
Bò caùc doanh nghieäp
vieãn thoâng môùi laán
Chieán löôïc kinh doanh
S/T:
Thuùc ñaåy coå phaàn hoaù
caùc coâng ty trong taäp
ñoaøn ñaõ hoäi ñuû ñieàu
kieän.
Phaân khuùc thò tröôøng
theo khu vöïc ñiaï lyù vaø
loaïi khaùch haøng, ñeå
phaùt trieån thò tröôøng
caùc doanh nghieäp vieãn
thoâng khaùc coøn boû ngoû.
Chieán löôïc kinh doanh
W/T:
Ñoåi môùi taùi caáu truùc
taäp ñoaøn theo höôùng
giao töï chuû cho cô sôû,
haïch toaùn ñoäc laäp, linh
hoaït cô cheá löông
thöôûng thu huùt nhaân
taøi.
Taïo söï dò bieät hoaù
trong chieán löôïc kinh
doanh ñeå môû ra thò
77 S: ñieåm maïnh:  Thò phaàn lôùn.  Voán vaø khaû naêng thu huùt ñaàu tö maïnh.  Naém giöõ maïng ñöôøng truïc quoác gia.  Maïng löôùi vieãn thoâng coù maët khaép 64 tænh thaønh Vieät Nam.  Doanh nghieäp cuõ coù nhieàu kinh nghieäm trong ngaønh vieãn thoâng. W:ñieåm yeáu  Moâ hình taäp ñoaøn kinh teá ñaàu tieân cuûa nhaø nöôùc  Cô cheá haïch toaùn phuï thuoäc, chöa giao töï chuû cao cho caùc ñôn vò cô sôû.  Nhaän dieän thöông hieäu VNPT treân thò tröôøng chöa töông xöùng vôí taàm voùc cuûa taäp ñoaøn.  Chaûy maùu chaát xaùm qua caùc doanh nghieäp vieãn thoâng khaùc. O: cô hoäi:  Hoäi nhaäp vaø phaùt trieån vôí neàn kinh teá theá giôùi sau khi Vieät Nam tham gia WTO.  Thò tröôøng vieãn thoâng tieàm naêng cuûa Vieät Nam so vôí khu vöïc vaø theá giôùi. Chieán löôïc kinh doanh S/O:  Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng ra nöôùc ngoaøi.  Chieán löôïc naâng cao lôïi theá caïnh tranh, giöõ vöõng thò phaàn hieän taïi, thu huùt theâm khaùch haøng töông lai. Chieán löôïc kinh doanh W/O:  Caûi caùch noäi boä veà cô cheá quaûn lyù, toå chöùc, chính saùch ñaõi ngoä nhaân taøi.  Taêng söï nhaän dieän thöông hieäu VNPT trong vaø ngoaøi nöôùc baèng chaát löôïng, baèng söï phuïc vuï khaùch haøng, baèng theå hieän ñoàng nhaát caùc nôi tieáp xuùc khaùch. T:nguy cô:  Kinh doanh coøn bò haïn cheá do chính saùch nhaø nöôùc öu tieân cho caùc doanh nghieäp vieãn thoâng môùi.  Coå phaàn hoaù chaäm nguy cô naêng suaát lao ñoäng thaáp, lôïi theá caïnh tranh giaûm.  Bò caùc doanh nghieäp vieãn thoâng môùi laán Chieán löôïc kinh doanh S/T:  Thuùc ñaåy coå phaàn hoaù caùc coâng ty trong taäp ñoaøn ñaõ hoäi ñuû ñieàu kieän.  Phaân khuùc thò tröôøng theo khu vöïc ñiaï lyù vaø loaïi khaùch haøng, ñeå phaùt trieån thò tröôøng caùc doanh nghieäp vieãn thoâng khaùc coøn boû ngoû. Chieán löôïc kinh doanh W/T:  Ñoåi môùi taùi caáu truùc taäp ñoaøn theo höôùng giao töï chuû cho cô sôû, haïch toaùn ñoäc laäp, linh hoaït cô cheá löông thöôûng thu huùt nhaân taøi.  Taïo söï dò bieät hoaù trong chieán löôïc kinh doanh ñeå môû ra thò
78
ngay treân thò tröôøng noäi
ñiaï, do cô cheá kinh
doanh khoâng bò khoáng
cheá nhö VNPT.
Chính saùch taêng thò
phaàn caùc doanh nghieäp
môùi leân 40-50% thò ñeán
2010.
tröôøng môùi, taêng khaùch
haøng trung thaønh, thu
huùt khaùch haøng môí
khoâng theo kieåu caïnh
tranh thoâng thöôøng veà
giaù caû.
Baûng 3-4
Ma traän SWOT cuûa VNPT hieän nay
3.1.5 Ma traän vò trí chieán löôïc caïnh tranh vaø ñaùnh giaù hoaït
ñoäng SPACE
Hình 3-1 Ma traän vò trí chieán löôïc caïnh tranh vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng SPACE
Goùc tö II
Goùc tö Goùc tö
Goùc tö I
1. Phaùt trieån thò tröôøng.
2. Thaâm nhaäp thò tröôøng.
3. Phaùt trieån saûn phaåm.
4. Keát hôïp theo chieàu ngang.
5. Loaïi bôùt.
6. Thanh lyù.
1. Phaùt trieån thò tröôøng.
2. Thaâm nhaäp thò tröôøng.
3. Phaùt trieån saûn phaåm.
4. Keát hôïp veà phía tröôùc.
5. Keát hôïp veà phía sau.
6. Keát hôïp theo chieàu
ngang
7. Ña daïng hoaù taäp trung.
1. Giaûm bôùt chi tieâu.
2. Ña daïng hoaù taäp trung.
3. Ña daïng hoaù theo chieàu
ngang.
4. Ña daïng hoaù lieân keát.
5. Loaïi bôùt.
6. Thanh lyù.
1. Ña daïng hoaù taäp trung.
2. Ña daïng hoaù theo chieàu
ngang.
3. Ña daïng hoaù lieân keát.
4. Lieân doanh
Vò trí caïnh
tranh
y
eáu
Vò trí caïnh
tranh maïnh
Söï taêng tröôûng nhanh
choùng cuûa thò tröôøng
Söï taêng tröôûng chaäm
cha
ïp
cuûa th
ò
tröôøn
g
78 ngay treân thò tröôøng noäi ñiaï, do cô cheá kinh doanh khoâng bò khoáng cheá nhö VNPT.  Chính saùch taêng thò phaàn caùc doanh nghieäp môùi leân 40-50% thò ñeán 2010. tröôøng môùi, taêng khaùch haøng trung thaønh, thu huùt khaùch haøng môí khoâng theo kieåu caïnh tranh thoâng thöôøng veà giaù caû. Baûng 3-4 Ma traän SWOT cuûa VNPT hieän nay 3.1.5 Ma traän vò trí chieán löôïc caïnh tranh vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng SPACE Hình 3-1 Ma traän vò trí chieán löôïc caïnh tranh vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng SPACE Goùc tö II Goùc tö Goùc tö Goùc tö I 1. Phaùt trieån thò tröôøng. 2. Thaâm nhaäp thò tröôøng. 3. Phaùt trieån saûn phaåm. 4. Keát hôïp theo chieàu ngang. 5. Loaïi bôùt. 6. Thanh lyù. 1. Phaùt trieån thò tröôøng. 2. Thaâm nhaäp thò tröôøng. 3. Phaùt trieån saûn phaåm. 4. Keát hôïp veà phía tröôùc. 5. Keát hôïp veà phía sau. 6. Keát hôïp theo chieàu ngang 7. Ña daïng hoaù taäp trung. 1. Giaûm bôùt chi tieâu. 2. Ña daïng hoaù taäp trung. 3. Ña daïng hoaù theo chieàu ngang. 4. Ña daïng hoaù lieân keát. 5. Loaïi bôùt. 6. Thanh lyù. 1. Ña daïng hoaù taäp trung. 2. Ña daïng hoaù theo chieàu ngang. 3. Ña daïng hoaù lieân keát. 4. Lieân doanh Vò trí caïnh tranh y eáu Vò trí caïnh tranh maïnh Söï taêng tröôûng nhanh choùng cuûa thò tröôøng Söï taêng tröôûng chaäm cha ïp cuûa th ò tröôøn g
79
Ma traän chieán löôïc chính döïa treân hai khía caïnh ñeå ñaùnh giaù: vò trí caïnh
tranh vaø söï taêng tröôûng cuûa thò tröôøng. Caùc chieán löôïc thích hôïp ñöôïc lieät keâ
theo thöù töï haáp daãn trong moãi goùc vuoâng cuûa ma traän. Caên cöù vaøo nhöõng döï baùo
töông lai cuûa thò tröôøng vieãn thoâng laø thò tröôøng ñang coù söï taêng tröôûng nhanh, vaø
ma traän hình aûnh caïnh tranh keát hôïp vôùi phaân tích lôïi theá caïnh tranh cuûa VNPT,
laø moät doanh nghieäp coù lôïi theá caïnh tranh cao treân thò tröôøng vieãn thoâng hieän
nay, maø coù theå xeáp VNPT trong goùc vuoâng thöù I.
Doanh nghieäpï naèm ôû goùc vuoâng thöù I cuûa ma traän chieán löôïc chính coù vò
trí chieán löôïc raát toát, chieán löôïc thích hôïp cho caùc doanh nghieäp ôû vò trí goùc
vuoâng thöù I naøy laø: tieáp tuïc taäp trung vaøo thò tröôøng hieän taïi baèng caùch phaùt trieån
saûn phaåm môùi vaø phaùt trieån thò tröôøng. Coù theå keát hôïp veà phía sau, veà phía tröôùc
hay theo chieàu ngang ñeàu coù theå laø nhöõng chieán löôïc höõu hieäu.
Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng noäi ñòa vaø phaùt trieån ra thò tröôøng theá giôùi,
lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi trong vieäc khai thaùc caùc dòch vuï coäng theâm, caùc dòch
vuï giaù trò gia taêng treân neàn ñieän thoaïi hieän höõu laø moät chieán löôïc chính cuûa
VNPT. Ñeå coù theå phaùt trieån thò tröôøng vaø saûn phaãm, trong giai ñoaïn tôùi VNPT
phaûi nghó ñeán moät chieán löôïc hoaøn toaøn môùi taïo ra moät thò tröôøng ôû ñoù caùc ñoái
thuû caïnh tranh ñaõ bò voâ hieäu hoaù, töùc laø töï taïo ra moâi tröôøng maø caùc ñoái thuû caïnh
tranh chöa quan taâm hoaëc khoâng coù khaû naêng thích hôïp ñeå tham gia. Theo chính
saùch khoáng cheá caùc doanh nghieäp cuõ ñaûm baûo khoâng chieám thò phaàn tuyeät ñoái töø
nay ñeán 2010, thì soá löôïng thueâ bao VNPT treân maïng hieän nay taïi caùc dòch vuï
vieãn thoâng ñaõ phaùt trieån ñuû theo soá löôïng döï kieán ñeán 2010 ñeå chieám thò phaàn
döï baùo 40-50% thò phaàn. Vaäy thì hieän nay VNPT coù theå taùch ra ñi theo moät
höôùng hoaøn toaøn khaùc bieät vôùi ñoái thuû caïnh tranh: khoâng giaønh giaät thueâ bao
phaùt trieån môùi maø giöõ chaân khaùch haøng trung thaønh, phaùt trieån caùc dòch vuï coäng
theâm, thuùc ñaåy quaù trình hoäi tuï giöõ caùc daïng dòch vuï vieãn thoâng, lieân keát caùc
thueâ bao cuûa caùc loaïi dòch vuï vieãn thoâng VNPT, thaønh moät daïng duy nhaát laø
khaùch haøng VNPT. Noäi dung chính cuûa chieán löôïc töø nay ñeán 2010 cuûa VNPT
dieãn giaûi moät caùch ngaén goïn laø: taïo söï trung thaønh cuûa khaùch haøng cuõ, giaûm chi
phí phaùt trieån thueâ bao môùi vaø taêng doanh thu töø giaù trò gia taêng vaø löu thoaïi
hoaëc truyeàn döõ lieäu. Nhö Oâng Traàn Ñöùc Lai, thöù tröôûng Boä Böu Chính Vieãn
Thoâng ñaõ phaùt bieåu buoåi leã coâng boá Quyeát Ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà
vieäc thaønh laäp Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam 26/03/2006: “Chính
Phuû ñaõ quyeát ñònh thaønh laäp Taäp Ñoaøn laø nhaèm taïo ra moät Taäp Ñoaøn kinh teá
maïnh vaø laø coâng cuï ñeå nhaø nöôùc ñieàu tieát thò tröôøng. Thò phaàn cuûa VNPT sau khi
thaønh laäp Taäp Ñoaøn seõ khoâng taêng leân maø giaûm ñi, nhöng noäi löïc vaø doanh thu
cuûa Taäp Ñoaøn seõ phaùt trieån maïnh meõ…”.
79 Ma traän chieán löôïc chính döïa treân hai khía caïnh ñeå ñaùnh giaù: vò trí caïnh tranh vaø söï taêng tröôûng cuûa thò tröôøng. Caùc chieán löôïc thích hôïp ñöôïc lieät keâ theo thöù töï haáp daãn trong moãi goùc vuoâng cuûa ma traän. Caên cöù vaøo nhöõng döï baùo töông lai cuûa thò tröôøng vieãn thoâng laø thò tröôøng ñang coù söï taêng tröôûng nhanh, vaø ma traän hình aûnh caïnh tranh keát hôïp vôùi phaân tích lôïi theá caïnh tranh cuûa VNPT, laø moät doanh nghieäp coù lôïi theá caïnh tranh cao treân thò tröôøng vieãn thoâng hieän nay, maø coù theå xeáp VNPT trong goùc vuoâng thöù I. Doanh nghieäpï naèm ôû goùc vuoâng thöù I cuûa ma traän chieán löôïc chính coù vò trí chieán löôïc raát toát, chieán löôïc thích hôïp cho caùc doanh nghieäp ôû vò trí goùc vuoâng thöù I naøy laø: tieáp tuïc taäp trung vaøo thò tröôøng hieän taïi baèng caùch phaùt trieån saûn phaåm môùi vaø phaùt trieån thò tröôøng. Coù theå keát hôïp veà phía sau, veà phía tröôùc hay theo chieàu ngang ñeàu coù theå laø nhöõng chieán löôïc höõu hieäu. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng noäi ñòa vaø phaùt trieån ra thò tröôøng theá giôùi, lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi trong vieäc khai thaùc caùc dòch vuï coäng theâm, caùc dòch vuï giaù trò gia taêng treân neàn ñieän thoaïi hieän höõu laø moät chieán löôïc chính cuûa VNPT. Ñeå coù theå phaùt trieån thò tröôøng vaø saûn phaãm, trong giai ñoaïn tôùi VNPT phaûi nghó ñeán moät chieán löôïc hoaøn toaøn môùi taïo ra moät thò tröôøng ôû ñoù caùc ñoái thuû caïnh tranh ñaõ bò voâ hieäu hoaù, töùc laø töï taïo ra moâi tröôøng maø caùc ñoái thuû caïnh tranh chöa quan taâm hoaëc khoâng coù khaû naêng thích hôïp ñeå tham gia. Theo chính saùch khoáng cheá caùc doanh nghieäp cuõ ñaûm baûo khoâng chieám thò phaàn tuyeät ñoái töø nay ñeán 2010, thì soá löôïng thueâ bao VNPT treân maïng hieän nay taïi caùc dòch vuï vieãn thoâng ñaõ phaùt trieån ñuû theo soá löôïng döï kieán ñeán 2010 ñeå chieám thò phaàn döï baùo 40-50% thò phaàn. Vaäy thì hieän nay VNPT coù theå taùch ra ñi theo moät höôùng hoaøn toaøn khaùc bieät vôùi ñoái thuû caïnh tranh: khoâng giaønh giaät thueâ bao phaùt trieån môùi maø giöõ chaân khaùch haøng trung thaønh, phaùt trieån caùc dòch vuï coäng theâm, thuùc ñaåy quaù trình hoäi tuï giöõ caùc daïng dòch vuï vieãn thoâng, lieân keát caùc thueâ bao cuûa caùc loaïi dòch vuï vieãn thoâng VNPT, thaønh moät daïng duy nhaát laø khaùch haøng VNPT. Noäi dung chính cuûa chieán löôïc töø nay ñeán 2010 cuûa VNPT dieãn giaûi moät caùch ngaén goïn laø: taïo söï trung thaønh cuûa khaùch haøng cuõ, giaûm chi phí phaùt trieån thueâ bao môùi vaø taêng doanh thu töø giaù trò gia taêng vaø löu thoaïi hoaëc truyeàn döõ lieäu. Nhö Oâng Traàn Ñöùc Lai, thöù tröôûng Boä Böu Chính Vieãn Thoâng ñaõ phaùt bieåu buoåi leã coâng boá Quyeát Ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc thaønh laäp Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam 26/03/2006: “Chính Phuû ñaõ quyeát ñònh thaønh laäp Taäp Ñoaøn laø nhaèm taïo ra moät Taäp Ñoaøn kinh teá maïnh vaø laø coâng cuï ñeå nhaø nöôùc ñieàu tieát thò tröôøng. Thò phaàn cuûa VNPT sau khi thaønh laäp Taäp Ñoaøn seõ khoâng taêng leân maø giaûm ñi, nhöng noäi löïc vaø doanh thu cuûa Taäp Ñoaøn seõ phaùt trieån maïnh meõ…”.
80
Ngoaøi chieán löôïc phaùt trieån thaâm nhaäp thò tröôøng, nhö trong phaàn 3.2.4 ñaõ
phaân tích hieän nay caùc trung taâm nghieân cöùu öùng duïng coâng ngheä vieãn thoâng cho
muïc ñích khai thaùc kinh doanh ñang coøn boû ngoû, ñeå taïo chieán löôïc hoaøn toaøn
môùi, ñoù laø taïo ra moâi tröôøng maø caùc ñoái thuû caïnh tranh chöa quan taâm hoaëc
khoâng coù khaû naêng thích hôïp ñeå tham gia, VNPT laø moät Taäp Ñoaøn kinh teá lôùn
cuûa nhaø nöôùc hieän nay ñang naèm ôû vò trí lôïi theá caïnh tranh cao trong ngaønh coù
möùc ñoä taêng tröôûng lôùn, do ñoù coù theå aùp duïng chieán löôïc keát hôïp veà phiaù sau,
nghieân cöuù öùng duïng, saûn xuaát, söûa chöõa thieát bò ñaøi traïm, saûn xuaát thieát bò ñaàu
cuoái. Trong thôøi gian ñaàu coù theå keâu goïi hôïp taùc ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi trong lónh
vöïc ñoøi hoûi trình ñoä coâng ngheä vaø chaát xaùm raát cao naøy.
Vì chæ muïc ñích nghieân cöuù giöõ vöõng vaø naâng cao lôïi theá caïnh tranh neân
chæ ñi vaøo phaân tích chieán löôïc toång theå, khoâng ñi vaøo phaân tích ma traän chieán
löôïc chính QSPM.
Toùm laïi chieán löôïc cho VNPT trong giai ñoaïn tôùi 2010, do ñaëc ñieåm laø
doanh nghieäp ñang naém öu theá treân thò tröôøng vaø keát hôïp vôùi chieán löôïc phaùt
trieån ngaønh vieãn thoâng cuûa Vieät Nam thò phaàn trong nöôùc cuûa VNPT baét buoäc
giaûm, ñeå caùc doanh nghieäp môùi ñöôïc taêng thò phaàn ñeán 2010, do ñoù chieán löôïc
cuûa VNPT laø taïo ra moät thò tröôøng môùi, maø caùc ñoái thuû caïnh tranh hieän nay chöa
coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc, ñoù chính laø chuû yeáu taäp trung vaøo hai chieán löôïc
sau:
Thöù nhaát, chieán löôïc phaùt trieån vaø thaâm nhaäp thò tröôøng khoâng quan taâm
ñeán vieäc phaùt trieån thueâ bao môùi, maø giöõ thueâ bao trung thaønh treân maïng, taêng
doanh thu baèng caùc dòch vuï giaù trò gia taêng vaø coäng theâm, thuùc ñaåy söï tích hôïp
giöõa caùc maïng ñieän thoaïi, taêng khaû naêng phuïc vuï tieän ích cho khaùch haøng hieän
ñaõ sôû höõu nhieàu dòch vuï vieãn thoâng moät luùc cuûa VNPT. Vôùi traùch nhieäm cuûa Taäp
Ñoaøn kinh teá lôùn cuûa nhaø nöôùc thì VNPT vaãn phaûi coù tieàm löïc cao trong taát caû
caùc dòch vuï vieãn thoâng, môùi ñuû khaû naêng ñeå trôû thaønh coâng cuï cuûa nhaø nöôùc ñieàu
tieát thò tröôøng trong nöôùc, chieán löôïc naøy caàn nhöõng giaûi phaùp naâng cao lôïi theá
caïnh tranh baèng con ñöôøng chi phí haï;
Thöù hai, chieán löôïc keát hôïp veà phiaù sau, keâu goïi nöôùc ngoaøi hôïp taùc trong
lónh vöïc nghieân cöùu öùng duïng coâng ngheä vieãn thoâng trong caû hai maûng thieát bò
ñaøi traïm vaø thieát bò ñaàu cuoái. Khoâng chæ laø coâng cuï ñieàu tieát thò tröôøng vieãn
thoâng hieän taïi cuûa nhaø nöôùc, VNPT coøn coù nhieäm vuï ñònh höôùng phaùt trieån cho
cho ngaønh vieãn thoâng, phaùt trieån caû trong nhöõng dòch vuï vieãn thoâng hieän taïi vaø
quan troïng hôn nöõa laø phaùt trieån ra nhöõng höôùng ñi môùi, trong thò tröôøng môùi,
khoâng chæ ñaùp öùng nhu caàu cuûa xaõ hoäi, maø coøn coù khaû naêng taïo ra cho xaõ hoäi
nhöõng nhu caàu môùi, taïo ra moät thò tröôøng vieãn thoâng môùi. Chieán löôïc thöù hai naøy
caàn nhöõng giaûi phaùp naâng cao lôïi theá caïnh tranh cuûa VNPT baèng con ñöôøng taïo
80 Ngoaøi chieán löôïc phaùt trieån thaâm nhaäp thò tröôøng, nhö trong phaàn 3.2.4 ñaõ phaân tích hieän nay caùc trung taâm nghieân cöùu öùng duïng coâng ngheä vieãn thoâng cho muïc ñích khai thaùc kinh doanh ñang coøn boû ngoû, ñeå taïo chieán löôïc hoaøn toaøn môùi, ñoù laø taïo ra moâi tröôøng maø caùc ñoái thuû caïnh tranh chöa quan taâm hoaëc khoâng coù khaû naêng thích hôïp ñeå tham gia, VNPT laø moät Taäp Ñoaøn kinh teá lôùn cuûa nhaø nöôùc hieän nay ñang naèm ôû vò trí lôïi theá caïnh tranh cao trong ngaønh coù möùc ñoä taêng tröôûng lôùn, do ñoù coù theå aùp duïng chieán löôïc keát hôïp veà phiaù sau, nghieân cöuù öùng duïng, saûn xuaát, söûa chöõa thieát bò ñaøi traïm, saûn xuaát thieát bò ñaàu cuoái. Trong thôøi gian ñaàu coù theå keâu goïi hôïp taùc ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi trong lónh vöïc ñoøi hoûi trình ñoä coâng ngheä vaø chaát xaùm raát cao naøy. Vì chæ muïc ñích nghieân cöuù giöõ vöõng vaø naâng cao lôïi theá caïnh tranh neân chæ ñi vaøo phaân tích chieán löôïc toång theå, khoâng ñi vaøo phaân tích ma traän chieán löôïc chính QSPM. Toùm laïi chieán löôïc cho VNPT trong giai ñoaïn tôùi 2010, do ñaëc ñieåm laø doanh nghieäp ñang naém öu theá treân thò tröôøng vaø keát hôïp vôùi chieán löôïc phaùt trieån ngaønh vieãn thoâng cuûa Vieät Nam thò phaàn trong nöôùc cuûa VNPT baét buoäc giaûm, ñeå caùc doanh nghieäp môùi ñöôïc taêng thò phaàn ñeán 2010, do ñoù chieán löôïc cuûa VNPT laø taïo ra moät thò tröôøng môùi, maø caùc ñoái thuû caïnh tranh hieän nay chöa coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc, ñoù chính laø chuû yeáu taäp trung vaøo hai chieán löôïc sau: Thöù nhaát, chieán löôïc phaùt trieån vaø thaâm nhaäp thò tröôøng khoâng quan taâm ñeán vieäc phaùt trieån thueâ bao môùi, maø giöõ thueâ bao trung thaønh treân maïng, taêng doanh thu baèng caùc dòch vuï giaù trò gia taêng vaø coäng theâm, thuùc ñaåy söï tích hôïp giöõa caùc maïng ñieän thoaïi, taêng khaû naêng phuïc vuï tieän ích cho khaùch haøng hieän ñaõ sôû höõu nhieàu dòch vuï vieãn thoâng moät luùc cuûa VNPT. Vôùi traùch nhieäm cuûa Taäp Ñoaøn kinh teá lôùn cuûa nhaø nöôùc thì VNPT vaãn phaûi coù tieàm löïc cao trong taát caû caùc dòch vuï vieãn thoâng, môùi ñuû khaû naêng ñeå trôû thaønh coâng cuï cuûa nhaø nöôùc ñieàu tieát thò tröôøng trong nöôùc, chieán löôïc naøy caàn nhöõng giaûi phaùp naâng cao lôïi theá caïnh tranh baèng con ñöôøng chi phí haï; Thöù hai, chieán löôïc keát hôïp veà phiaù sau, keâu goïi nöôùc ngoaøi hôïp taùc trong lónh vöïc nghieân cöùu öùng duïng coâng ngheä vieãn thoâng trong caû hai maûng thieát bò ñaøi traïm vaø thieát bò ñaàu cuoái. Khoâng chæ laø coâng cuï ñieàu tieát thò tröôøng vieãn thoâng hieän taïi cuûa nhaø nöôùc, VNPT coøn coù nhieäm vuï ñònh höôùng phaùt trieån cho cho ngaønh vieãn thoâng, phaùt trieån caû trong nhöõng dòch vuï vieãn thoâng hieän taïi vaø quan troïng hôn nöõa laø phaùt trieån ra nhöõng höôùng ñi môùi, trong thò tröôøng môùi, khoâng chæ ñaùp öùng nhu caàu cuûa xaõ hoäi, maø coøn coù khaû naêng taïo ra cho xaõ hoäi nhöõng nhu caàu môùi, taïo ra moät thò tröôøng vieãn thoâng môùi. Chieán löôïc thöù hai naøy caàn nhöõng giaûi phaùp naâng cao lôïi theá caïnh tranh cuûa VNPT baèng con ñöôøng taïo