Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của VNPT mảng viễn thông đến 2010

3,062
862
124
31
2.1.2 Caùc nhaø khai thaùc dòch vuï vieãn thoâng – coâng ngheä
thoâng tin hieän taïi
Baét ñaàu töø 04/2003, chính phuû Vieät Nam quyeát ñònh vieãn thoâng seõ khoâng coøn
tình traïng ñoäc quyeàn coâng ty nöõa, maø treân thò tröôøng vieãn thoâng seõ coù nhieàu coâng
ty cuøng caïnh tranh, hôïp taùc khai thaùc dòch vuï. Hieän nay ñaõ coù saùu coâng ty cung
caáp haï taàng, trong ñoù coù 03 coâng ty voán nhaø nöôùc 100% vaø coù ba coâng ty coå
phaàn.
Nhö vaäy coù 03 coâng ty coù cô sôû haï taàng gioáng nhö Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn
Thoâng Vieät Nam (VNPT) laøm töø tröôùc ñeán nay, coù nghóa laø ñöôïc cung caáp taát caû
caùc dòch vuï cuõng nhö xaây döïng haï taàng cô sôû trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc moätä caùch
bình ñaúng: Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam (VNPT), Toång Coâng Ty
Vieãn Thoâng Quaân Ñoäi (Viettel), Coâng Ty Thoâng Tin Vieãn Thoâng Ñieän Löïc
(VPTelecom).
Caùc doanh nghieäp coå phaàn thì theo quy ñònh phaùp leänh cuûa Böu Chính Vieãn
Thoâng chöa cho pheùp xaây döïng haï taàng ñöôøng truïc ñi quoác teá vaø trong nöôùc:
Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Böu Chính Vieãn Thoâng Saøi Goøn (SPT), Coâng Ty Coå
Phaàn Vieãn Thoâng Haø Noäi (HaNoi Telecom), Vishipel cuûa Boä Giao Thoâng Vaän
Taûi.
Ngoaøi 06 coâng ty cung caáp haï taàng treân thì thò tröôøng coøn coù 06 doanh nghieäp
cung caáp dòch vuï keát noái internet (IXP), 13 doanh nghieäp cung caáp dòch vuï öùng
duïng internet (OSP) vaø 16 doanh nghieäp cung caáp dòch vuï truy nhaäp internet
(ISP). Caùc doanh nghieäp môùi ñang phaùt trieån treân 15% thueâ bao di ñoäng, 50% soá
thueâ bao internet, 72% tæ troïng dòch vuï ñieän thoaïi quoác teá VoIP
8
.
Coù hai goùc ñoä ñeå ñaùnh giaù doanh nghieäp: ñaùnh giaù doanh nghieäp treân taát caû
caùc dòch vuï cung caáp ra treân thò tröôøng, hoaëc ñaùnh giaù töøng doanh nghieäp theo
töøng dòch vuï. Ñeå ñaùnh giaù doanh nghieäp theo thò phaàn ôû phaàn sau (phaàn 2.2.1.3),
tröôùc tieân caàn phaûi giôùi thieäu caùc doanh nghieäp vieãn thoâng- coâng ngheä thoâng tin
cuõng treân hai goùc ñoä:
Giôùi thieäu töøng doanh nghieäp, coù cung caáp caùc loaïi dòch vuï vieãn
thoâng- coâng ngheä thoâng tin:
Thöù nhaát, Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieât Nam, thöông hieäu laø VNPT,
tieàn thaân laø Böu Ñieän Vieät Nam ra ñôøi töø naêm 1945, ñöôïc thaønh laäp theo quyeát
ñònh soá 06/2006/QÑ-TTg ngaøy 09/01/2006 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc
thaønh laäp Coâng ty meï- Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieât Nam. Hieän ñang
cung caáp dòch vuï vieãn thoâng – coâng ngheä thoâng tin laø moät trong nhieàu ngaønh
8
Nguoàn: Toång Hôïp Baùo Chí Tuaàn, cuûa Boä Böu Chính Vieãn Thoâng, soá 33 naêm 2005 [3].
31 2.1.2 Caùc nhaø khai thaùc dòch vuï vieãn thoâng – coâng ngheä thoâng tin hieän taïi Baét ñaàu töø 04/2003, chính phuû Vieät Nam quyeát ñònh vieãn thoâng seõ khoâng coøn tình traïng ñoäc quyeàn coâng ty nöõa, maø treân thò tröôøng vieãn thoâng seõ coù nhieàu coâng ty cuøng caïnh tranh, hôïp taùc khai thaùc dòch vuï. Hieän nay ñaõ coù saùu coâng ty cung caáp haï taàng, trong ñoù coù 03 coâng ty voán nhaø nöôùc 100% vaø coù ba coâng ty coå phaàn. Nhö vaäy coù 03 coâng ty coù cô sôû haï taàng gioáng nhö Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam (VNPT) laøm töø tröôùc ñeán nay, coù nghóa laø ñöôïc cung caáp taát caû caùc dòch vuï cuõng nhö xaây döïng haï taàng cô sôû trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc moätä caùch bình ñaúng: Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam (VNPT), Toång Coâng Ty Vieãn Thoâng Quaân Ñoäi (Viettel), Coâng Ty Thoâng Tin Vieãn Thoâng Ñieän Löïc (VPTelecom). Caùc doanh nghieäp coå phaàn thì theo quy ñònh phaùp leänh cuûa Böu Chính Vieãn Thoâng chöa cho pheùp xaây döïng haï taàng ñöôøng truïc ñi quoác teá vaø trong nöôùc: Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Böu Chính Vieãn Thoâng Saøi Goøn (SPT), Coâng Ty Coå Phaàn Vieãn Thoâng Haø Noäi (HaNoi Telecom), Vishipel cuûa Boä Giao Thoâng Vaän Taûi. Ngoaøi 06 coâng ty cung caáp haï taàng treân thì thò tröôøng coøn coù 06 doanh nghieäp cung caáp dòch vuï keát noái internet (IXP), 13 doanh nghieäp cung caáp dòch vuï öùng duïng internet (OSP) vaø 16 doanh nghieäp cung caáp dòch vuï truy nhaäp internet (ISP). Caùc doanh nghieäp môùi ñang phaùt trieån treân 15% thueâ bao di ñoäng, 50% soá thueâ bao internet, 72% tæ troïng dòch vuï ñieän thoaïi quoác teá VoIP 8 . Coù hai goùc ñoä ñeå ñaùnh giaù doanh nghieäp: ñaùnh giaù doanh nghieäp treân taát caû caùc dòch vuï cung caáp ra treân thò tröôøng, hoaëc ñaùnh giaù töøng doanh nghieäp theo töøng dòch vuï. Ñeå ñaùnh giaù doanh nghieäp theo thò phaàn ôû phaàn sau (phaàn 2.2.1.3), tröôùc tieân caàn phaûi giôùi thieäu caùc doanh nghieäp vieãn thoâng- coâng ngheä thoâng tin cuõng treân hai goùc ñoä: Giôùi thieäu töøng doanh nghieäp, coù cung caáp caùc loaïi dòch vuï vieãn thoâng- coâng ngheä thoâng tin: Thöù nhaát, Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieât Nam, thöông hieäu laø VNPT, tieàn thaân laø Böu Ñieän Vieät Nam ra ñôøi töø naêm 1945, ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 06/2006/QÑ-TTg ngaøy 09/01/2006 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc thaønh laäp Coâng ty meï- Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng Vieât Nam. Hieän ñang cung caáp dòch vuï vieãn thoâng – coâng ngheä thoâng tin laø moät trong nhieàu ngaønh 8 Nguoàn: Toång Hôïp Baùo Chí Tuaàn, cuûa Boä Böu Chính Vieãn Thoâng, soá 33 naêm 2005 [3].
32
ngheà kinh doanh maø VNPT ñöôïc pheùp cung caáp treân thò tröôøng. Rieâng dòch vuï
vieãn thoâng- coâng ngheä thoâng tin, hieän nay bao goàm caùc saûn phaåm dòch vuï nhö
sau:
Ñieän thoaïi coá ñònh, taïi 64 tænh thaønh cuûa Vieät Nam do Böu Ñieän tænh thaønh
phoá tröïc tieáp kinh doanh, vôùi nguyeân taéc haïch toaùn phuï thuoäc ngaønh.
Ñieän thoaïi di ñoäng GSM Mobilefone, thöông hieäu naøy ñöôïc tung ra thò tröôøng
Vieät Nam vaøo 1994. Vöøa qua MobiFone ñöôïc ñöôïc trao giaûi thöông hieäu maïnh
trong toång soá 3.500 doanh nghieäp tham gia, ñaây laø danh hieäu do ñoäc giaû Thôøi
baùo Kinh teá Vieät Nam bình choïn, vaø ñoäc giaû e-CHIP Mobile vaø VietNamNet
bình choïn laø ‘Nhaø cung caáp ñieän thoaïi di ñoäng toát nhaát naêm 2005‘.
Ñieän thoaïi di ñoäng GSM Vinaphone, ra ñôøi naêm 1996, cuõng nhö MobiFone
naèm trong 84 doanh nhieäp ñöôïc trao giaûi thöông hieäu maïnh do ñoäc giaû Thôøi baùo
Kinh teá Vieät Nam bình choïn.
Ñieän thoaïi di ñoäng Cityphone ra ñôøi treân thò tröôøng naêm 2002, cung caáp ñieän
thoaïi di ñoäng noäi vuøng, vaø voâ tuyeán coá ñònh PHS. Cityphone ñaõ loït vaøo danh
saùch 500 thöông hieäu noåi tieáng Vieät Nam naêm 2006 do ngöôøi tieâu duøng bình
choïn. Keát quaû naøy do Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam phoái hôïp
vôùi Coâng Ty Truyeàn Thoâng Cuoäc soáng vaø Coâng Ty Nghieân Cöùu Thò Tröôøng
ACNielsen Vieät Nam dieãn ra taïi Haø Noäi ngaøy 05/04/2006 vöøa qua.
Dòch vuï ñieän thoaïi ñöôøng daøi trong nöôùc vaø quoác teá giao thöùc VoIP 171.
Dòch vuï Internet.
Ngoaøi ra VNPT coøn cung caáp caùc dòch vuï vieãn thoâng khaùc nhö: truyeàn soá
lieäu; dòch vuï treân neàn NGN: dòch vuï 1800, 1900, ñieän thoaïi traû tröôùc 1719; dòch
vuï khaùc: ñieän thoaïi hoäi nghò quoác teá, thu phaùt hình qua traïm coá ñònh, VSAT-IP,
VSAT DAMA.
Thöù hai, Toång Coâng ty Vieãn Thoâng Quaân Ñoäi, thöông hieäu laø Viettel, tieàn thaân
laø Toång Coâng Ty ñieän Töû Thieát Bò Thoâng Tin ra ñôøi naêm 1989, ñeán naêm 1995
ñoåi teân thaønh Toång Coâng ty Vieãn Thoâng Quaân Ñoäi, trôû thaønh nhaø khai thaùc vieãn
thoâng thöù hai taïi Vieät Nam. Hieän ñang cung caáp caùc saûn phaåm dòch vuï nhö sau:
Dòch vuï ñieän thoaïi ñöôøng daøi trong nöôùc vaø quoác teá söû duïng giao thöùc IP
178, ñaõ thieát laäp treân hôn 20 tænh thaønh trong caû nöôùc vaø keát noái hôn 200 nöôùc
treân theá giôùi, dung löôïng maïng löôùi hieän ñaït 30 trieäu phuùt/thaùng. Dòch vuï theû traû
tröôùc 1788, 1789.
Dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh noäi haït, ñöôøng daøi trong nöôùc vaø quoác teá
truyeàn thoáng PSTN, khi thaønh laäp môùi trieån khai taïi hai thaønh phoá lôùn laø Haø Noäi
vaø TP Hoà Chí Minh, ñeán naêm 2004, Coâng ty phaùt trieån maïng löôùi ñeán 20 tænh
thaønh phoá vaø tieán tôùi laø phaùt trieån treân toaøn quoác.
32 ngheà kinh doanh maø VNPT ñöôïc pheùp cung caáp treân thò tröôøng. Rieâng dòch vuï vieãn thoâng- coâng ngheä thoâng tin, hieän nay bao goàm caùc saûn phaåm dòch vuï nhö sau: Ñieän thoaïi coá ñònh, taïi 64 tænh thaønh cuûa Vieät Nam do Böu Ñieän tænh thaønh phoá tröïc tieáp kinh doanh, vôùi nguyeân taéc haïch toaùn phuï thuoäc ngaønh. Ñieän thoaïi di ñoäng GSM Mobilefone, thöông hieäu naøy ñöôïc tung ra thò tröôøng Vieät Nam vaøo 1994. Vöøa qua MobiFone ñöôïc ñöôïc trao giaûi thöông hieäu maïnh trong toång soá 3.500 doanh nghieäp tham gia, ñaây laø danh hieäu do ñoäc giaû Thôøi baùo Kinh teá Vieät Nam bình choïn, vaø ñoäc giaû e-CHIP Mobile vaø VietNamNet bình choïn laø ‘Nhaø cung caáp ñieän thoaïi di ñoäng toát nhaát naêm 2005‘. Ñieän thoaïi di ñoäng GSM Vinaphone, ra ñôøi naêm 1996, cuõng nhö MobiFone naèm trong 84 doanh nhieäp ñöôïc trao giaûi thöông hieäu maïnh do ñoäc giaû Thôøi baùo Kinh teá Vieät Nam bình choïn. Ñieän thoaïi di ñoäng Cityphone ra ñôøi treân thò tröôøng naêm 2002, cung caáp ñieän thoaïi di ñoäng noäi vuøng, vaø voâ tuyeán coá ñònh PHS. Cityphone ñaõ loït vaøo danh saùch 500 thöông hieäu noåi tieáng Vieät Nam naêm 2006 do ngöôøi tieâu duøng bình choïn. Keát quaû naøy do Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam phoái hôïp vôùi Coâng Ty Truyeàn Thoâng Cuoäc soáng vaø Coâng Ty Nghieân Cöùu Thò Tröôøng ACNielsen Vieät Nam dieãn ra taïi Haø Noäi ngaøy 05/04/2006 vöøa qua. Dòch vuï ñieän thoaïi ñöôøng daøi trong nöôùc vaø quoác teá giao thöùc VoIP 171. Dòch vuï Internet. Ngoaøi ra VNPT coøn cung caáp caùc dòch vuï vieãn thoâng khaùc nhö: truyeàn soá lieäu; dòch vuï treân neàn NGN: dòch vuï 1800, 1900, ñieän thoaïi traû tröôùc 1719; dòch vuï khaùc: ñieän thoaïi hoäi nghò quoác teá, thu phaùt hình qua traïm coá ñònh, VSAT-IP, VSAT DAMA. Thöù hai, Toång Coâng ty Vieãn Thoâng Quaân Ñoäi, thöông hieäu laø Viettel, tieàn thaân laø Toång Coâng Ty ñieän Töû Thieát Bò Thoâng Tin ra ñôøi naêm 1989, ñeán naêm 1995 ñoåi teân thaønh Toång Coâng ty Vieãn Thoâng Quaân Ñoäi, trôû thaønh nhaø khai thaùc vieãn thoâng thöù hai taïi Vieät Nam. Hieän ñang cung caáp caùc saûn phaåm dòch vuï nhö sau: Dòch vuï ñieän thoaïi ñöôøng daøi trong nöôùc vaø quoác teá söû duïng giao thöùc IP 178, ñaõ thieát laäp treân hôn 20 tænh thaønh trong caû nöôùc vaø keát noái hôn 200 nöôùc treân theá giôùi, dung löôïng maïng löôùi hieän ñaït 30 trieäu phuùt/thaùng. Dòch vuï theû traû tröôùc 1788, 1789. Dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh noäi haït, ñöôøng daøi trong nöôùc vaø quoác teá truyeàn thoáng PSTN, khi thaønh laäp môùi trieån khai taïi hai thaønh phoá lôùn laø Haø Noäi vaø TP Hoà Chí Minh, ñeán naêm 2004, Coâng ty phaùt trieån maïng löôùi ñeán 20 tænh thaønh phoá vaø tieán tôùi laø phaùt trieån treân toaøn quoác.
33
Ñieän thoaïi di ñoäng Viettel Mobile ra ñôøi 31/05/2002, chính thöùc ñi vaøo
khai thaùc kinh doanh ngaøy 15/10/2004. Sau chöa ñaày moät naêm hoaït ñoäng
09/2005 ñaït moät trieäu thueâ bao, ñeán thaùng 01/2006 ñaït ñöôïc hai trieäu thueâ bao,
toác ñoä phaùt trieån cuûa Viettel mobile treân thò tröôøng quaû laø ñaùng neå ngay caû ñoái
vôùi hai maïng di ñoäng lôùn cuûa VNPT.
Dòch vuï truy nhaäp Internet ISP, vaø dòch vuï keát noái Internet IXP chính thöùc
hoaït ñoäng vaøo naêm 2000. Ñeán naêm 2005 maïng Internet Viettel ñaõ ñöôïc môû roäng
ra toaøn quoác.
Ngoaøi ra Viettel coøn cung caáp dòch vuï thueâ keânh truyeàn daãn trong nöôùc vaø
quoác teá, dòch vuï truyeàn hình tröïc tieáp, hoäi nghò truyeàn hình….
Thöù ba, Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Böu Chính Vieãn Thoâng Saøi Goøn, thöông
hieäu laø SPT, thaønh laäp naêm 1995, laø moät coâng ty coå phaàn ñaàu tieân ôû Vieät Nam
hoaït ñoäng trong lónh vöïc böu chính vieãn thoâng. Caùc thaønh vieân saùng laäp SPT
goàm 11 doanh nghieäp nhaø nöôùc hoaït ñoäng treân caùc lónh vöïc nhö kinh doanh, dòch
vuï xuaát nhaäp khaåu, daàu khí ñòa oác, nhaø haøng khaùch saïn du lòch, kim khí ñieän
maùy, saûn xuaát thieát bò vieãn thoâng ñieän töû tin hoïc vaø cung caáp dòch vuï böu chính
vieãn thoâng. Veà caùc saûn phaåm vieãn thoâng- Coâng ngheä thoâng tin:
SPT laø coâng ty thöù hai taïi Vieät Nam thieát laäp mang ñieän thoaïi coá ñònh,
nhöng hieän nay môùi trieån khai taïi ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh.
Dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng S-Fone, dòch vuï ñieän thoaïi IP 177, Internet.
Thöù tö, Coâng Ty Coå Phaàn Vieãn Thoâng HaøNoäi, thöông hieäu laø HaNoi Telecom,
ra ñôøi 2006, caùc lónh vöïc hoaït ñoäng:
Dòch vuï internet.
Dòch vuï VoIP.
Dòch vuï thoâng tin di ñoäng.
Dòch vuï thoaïi coá ñònh.
Thöù naêm, Coâng Ty Thoâng Tin Vieãn Thoâng Ñieän Löïc, thöông hieäu laø EVN
Telecom, laø thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp tröïc thuoäc Toång Coâng Ty Ñieän Löïc
Vieät Nam, ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 380/NL/TCCBLÑ ngaøy 8/7/1995
cuûa Boä Naêng Löôïng. Kinh doanh caùc dòch vuï vieãn thoâng trong nöôùc vaø quoác teá
laø moät trong nhieàu chöùc naêng nhieäm vuï cuûa EVN. Hieän nay caùc dòch vuï cung caáp
cho khaùch haøng:
Dòch vuï thueâ keânh rieâng trong nöôùc vaø quoác teá, coù thöông hieäu thaønh
phaàn E-Line.
33 Ñieän thoaïi di ñoäng Viettel Mobile ra ñôøi 31/05/2002, chính thöùc ñi vaøo khai thaùc kinh doanh ngaøy 15/10/2004. Sau chöa ñaày moät naêm hoaït ñoäng 09/2005 ñaït moät trieäu thueâ bao, ñeán thaùng 01/2006 ñaït ñöôïc hai trieäu thueâ bao, toác ñoä phaùt trieån cuûa Viettel mobile treân thò tröôøng quaû laø ñaùng neå ngay caû ñoái vôùi hai maïng di ñoäng lôùn cuûa VNPT. Dòch vuï truy nhaäp Internet ISP, vaø dòch vuï keát noái Internet IXP chính thöùc hoaït ñoäng vaøo naêm 2000. Ñeán naêm 2005 maïng Internet Viettel ñaõ ñöôïc môû roäng ra toaøn quoác. Ngoaøi ra Viettel coøn cung caáp dòch vuï thueâ keânh truyeàn daãn trong nöôùc vaø quoác teá, dòch vuï truyeàn hình tröïc tieáp, hoäi nghò truyeàn hình…. Thöù ba, Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Böu Chính Vieãn Thoâng Saøi Goøn, thöông hieäu laø SPT, thaønh laäp naêm 1995, laø moät coâng ty coå phaàn ñaàu tieân ôû Vieät Nam hoaït ñoäng trong lónh vöïc böu chính vieãn thoâng. Caùc thaønh vieân saùng laäp SPT goàm 11 doanh nghieäp nhaø nöôùc hoaït ñoäng treân caùc lónh vöïc nhö kinh doanh, dòch vuï xuaát nhaäp khaåu, daàu khí ñòa oác, nhaø haøng khaùch saïn du lòch, kim khí ñieän maùy, saûn xuaát thieát bò vieãn thoâng ñieän töû tin hoïc vaø cung caáp dòch vuï böu chính vieãn thoâng. Veà caùc saûn phaåm vieãn thoâng- Coâng ngheä thoâng tin: SPT laø coâng ty thöù hai taïi Vieät Nam thieát laäp mang ñieän thoaïi coá ñònh, nhöng hieän nay môùi trieån khai taïi ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh. Dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng S-Fone, dòch vuï ñieän thoaïi IP 177, Internet. Thöù tö, Coâng Ty Coå Phaàn Vieãn Thoâng HaøNoäi, thöông hieäu laø HaNoi Telecom, ra ñôøi 2006, caùc lónh vöïc hoaït ñoäng: Dòch vuï internet. Dòch vuï VoIP. Dòch vuï thoâng tin di ñoäng. Dòch vuï thoaïi coá ñònh. Thöù naêm, Coâng Ty Thoâng Tin Vieãn Thoâng Ñieän Löïc, thöông hieäu laø EVN Telecom, laø thaønh vieân haïch toaùn ñoäc laäp tröïc thuoäc Toång Coâng Ty Ñieän Löïc Vieät Nam, ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 380/NL/TCCBLÑ ngaøy 8/7/1995 cuûa Boä Naêng Löôïng. Kinh doanh caùc dòch vuï vieãn thoâng trong nöôùc vaø quoác teá laø moät trong nhieàu chöùc naêng nhieäm vuï cuûa EVN. Hieän nay caùc dòch vuï cung caáp cho khaùch haøng: Dòch vuï thueâ keânh rieâng trong nöôùc vaø quoác teá, coù thöông hieäu thaønh phaàn E-Line.
34
Dòch vuï VoIP 179.
Dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh truyeàn thoáng , thöông hieäu thaønh phaàn E-Tel.
Dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh khoâng daây, thöông hieäu thaønh phaàn E-Com.
Dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng noäi tænh, thöông hieäu E-Phone, söû duïng coâng
ngheä tieân tieán CDMA 2000- 1X EV-DO tieân tieán taàn soá 450 MHZ, chaát löôïng
cao.
Dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng, thöông hieäu E-Mobile.
Dòch vuï Internet, thöông hieäu E-NET, nhaø cung caáp ñaàu tieân trieån khai
maïng truy nhaäp Internet qua truyeàn hình caùp lôùn nhaát Vieät Nam.
EVN Telecom laø coâng ty vieãn thoâng ñaàu tieân ñöôïc aáp chöùng chæ ISO
9001:2000.
Thöù saùu, Coâng Ty Thoâng Tin Ñieän Töû Haøng Haûi, thöông hieäu laø Vishipel. Tieàn
thaân ñöïôc thaønh laäp 1955, laø moät trong nhöõng nhaø cung caáp dòch vuï vieãn thoâng
haøng haûi vaø dòch vuï vieãn thoâng coâng coäng cuûa Vieät Nam. Trong suoát quaù trình
lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån , Vishipel coù chöùc naêng nhieäm vuï veà thoâng tin
haøng haûi, trong thôøi kyø caïnh tranh vaø hoäi nhaäp, Vishipel tham gia vaøo thò tröôøng
caïnh tranh vieãn thoâng. 2003 khai tröông dòch vuï vieãn thoâng trong nöôùc vaø quoác
teá IP 175, 2006 cung caáp dòch vuï vieãn thoâng coá ñònh vaø di ñoäng veä tinh thoâng qua
heä thoáng thoâng tin veä tinh ñaïi tónh Chaâu AÙ- Asia Celllar Satellite, vaø cuõng naêm
2006 khai tröông cung caáp dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh.
Laø moät trong saùu doanh nghieäp ñöôïc pheùp cung caáp haï taàng maïng taïi Viet
nam, Vishipel hieän ñaõ trieån khai dòch vuï ñieän thoaïi tieát kieäm treân neàn coâng
ngheä VoIP ñeán 10 tænh trong caû nöôùc, ñaây laø dòch vuï vieãn thoâng noåi baät cuûa
Vishipel cung caáp dòch vuï vieãn thoâng ñaàu tieân ra thò tröôøng vieãn thoâng coâng
coäng, ñoù chæ laø moät trong nhieàu keá hoaïch cuûa Vishipel seõ cung caáp ra cho thò
tröôøng dòch vuï vieãn thoâng.
34 Dòch vuï VoIP 179. Dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh truyeàn thoáng , thöông hieäu thaønh phaàn E-Tel. Dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh khoâng daây, thöông hieäu thaønh phaàn E-Com. Dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng noäi tænh, thöông hieäu E-Phone, söû duïng coâng ngheä tieân tieán CDMA 2000- 1X EV-DO tieân tieán taàn soá 450 MHZ, chaát löôïng cao. Dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng, thöông hieäu E-Mobile. Dòch vuï Internet, thöông hieäu E-NET, nhaø cung caáp ñaàu tieân trieån khai maïng truy nhaäp Internet qua truyeàn hình caùp lôùn nhaát Vieät Nam. EVN Telecom laø coâng ty vieãn thoâng ñaàu tieân ñöôïc aáp chöùng chæ ISO 9001:2000. Thöù saùu, Coâng Ty Thoâng Tin Ñieän Töû Haøng Haûi, thöông hieäu laø Vishipel. Tieàn thaân ñöïôc thaønh laäp 1955, laø moät trong nhöõng nhaø cung caáp dòch vuï vieãn thoâng haøng haûi vaø dòch vuï vieãn thoâng coâng coäng cuûa Vieät Nam. Trong suoát quaù trình lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån , Vishipel coù chöùc naêng nhieäm vuï veà thoâng tin haøng haûi, trong thôøi kyø caïnh tranh vaø hoäi nhaäp, Vishipel tham gia vaøo thò tröôøng caïnh tranh vieãn thoâng. 2003 khai tröông dòch vuï vieãn thoâng trong nöôùc vaø quoác teá IP 175, 2006 cung caáp dòch vuï vieãn thoâng coá ñònh vaø di ñoäng veä tinh thoâng qua heä thoáng thoâng tin veä tinh ñaïi tónh Chaâu AÙ- Asia Celllar Satellite, vaø cuõng naêm 2006 khai tröông cung caáp dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh. Laø moät trong saùu doanh nghieäp ñöôïc pheùp cung caáp haï taàng maïng taïi Viet nam, Vishipel hieän ñaõ trieån khai dòch vuï ñieän thoaïi tieát kieäm treân neàn coâng ngheä VoIP ñeán 10 tænh trong caû nöôùc, ñaây laø dòch vuï vieãn thoâng noåi baät cuûa Vishipel cung caáp dòch vuï vieãn thoâng ñaàu tieân ra thò tröôøng vieãn thoâng coâng coäng, ñoù chæ laø moät trong nhieàu keá hoaïch cuûa Vishipel seõ cung caáp ra cho thò tröôøng dòch vuï vieãn thoâng.
35
Hình 2-6
Saùu hình aûnh logo cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay
Giôùi thieäu töøng dòch vuï vieãn thoâng- Coâng ngheä thoâng tin, coù caùc
doanh nghieäp cung caáp:
Theo Boä Böu Chính Vieãn Thoâng, caùc doanh nghieäp hieän nay ñöôïc chính
thöùc caáp pheùp hoaït ñoäng theo töøng loaïi dòch vuï vieãn thoâng – coâng ngheä thoâng tin
nhö sau :
Caùc Dòch Vuï Cung Caáp
STT Teân Doanh Nghieäp
ÑT
coá
ñònh
ÑT di
ñoäng
Dòch vuï
vieãn
thoâng
quoác teá
Dòch vuï
thoâng
tin di
ñoäng
VoIP IXP ISP OSP
1 VNPT X X X X X X X X
2 SPT X X X X X X X
3 EVN Telecom X X X X X X X X
4 Hanoi Telecom X X X X X
5 Viettel X X X X X X X X
6 Vishipel X
7
Toång Coâng Ty Haøng
Khoâng Vieät Nam X
8 FPT X X X
9
Coâng Ty Coå Phaàn
Dòch Vuï Internet
X X
10
Coâng Ty Saûn Xuaát
Kinh Doanh Ñieän,
Ñieän Töû Quaän 10
TP.HCM X X
11 Coâng Ty Netnam X X
Baûng 2-1 Caùc dòch vuï ñuôïc cung caâáp bôûi caùc doanh nghieäp
35 Hình 2-6 Saùu hình aûnh logo cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay Giôùi thieäu töøng dòch vuï vieãn thoâng- Coâng ngheä thoâng tin, coù caùc doanh nghieäp cung caáp: Theo Boä Böu Chính Vieãn Thoâng, caùc doanh nghieäp hieän nay ñöôïc chính thöùc caáp pheùp hoaït ñoäng theo töøng loaïi dòch vuï vieãn thoâng – coâng ngheä thoâng tin nhö sau : Caùc Dòch Vuï Cung Caáp STT Teân Doanh Nghieäp ÑT coá ñònh ÑT di ñoäng Dòch vuï vieãn thoâng quoác teá Dòch vuï thoâng tin di ñoäng VoIP IXP ISP OSP 1 VNPT X X X X X X X X 2 SPT X X X X X X X 3 EVN Telecom X X X X X X X X 4 Hanoi Telecom X X X X X 5 Viettel X X X X X X X X 6 Vishipel X 7 Toång Coâng Ty Haøng Khoâng Vieät Nam X 8 FPT X X X 9 Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Internet X X 10 Coâng Ty Saûn Xuaát Kinh Doanh Ñieän, Ñieän Töû Quaän 10 TP.HCM X X 11 Coâng Ty Netnam X X Baûng 2-1 Caùc dòch vuï ñuôïc cung caâáp bôûi caùc doanh nghieäp
36
Hai trong 11 doanh nghieäp ôû baûng treân cung caáp taát caû caùc dòch vuï
vieãn thoâng laø VNPT vaø Viettel ñöôïc xem nhö laøø hai doanh nghieäp coùù lôïi theá
caïnh tranh cao hôn caùc ñoái thuû trong thò tröøôøng vieãn thoâng hieän nay cuûa
Vieâät Nam.
2.1.3 Thò phaàn hieän taïi giöõa caùc nhaø khai thaùc
Tröôùc khi thaønh laäp Boä Böu Chính Vieãn Thoâng 1995, VNPT chieám haàu nhö
100% thò phaàn veà Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam. Sau hôn hai naêm thaønh laäp
vaø choáng ñoäc quyeàn quyeát lieät VNPT chæ coøn chieám 95% thò tröôøng vieãn thoâng
Vieät Nam. Tuy nhieân con soá 95% seõ coøn giaûm nhieàu, vì hieän nay beân caïnh
VNPT coøn 05 nhaø khai thaùc khaùc raát naêng ñoäng uyeån chuyeån trong quaù trình
thích nghi vôùi moâi tröôøng kinh doanh caïnh tranh, trong khi ñoù VNPT quaù naëng
neà veà gaùnh nhaân löïc, cô cheá bao naêm trôøi trong cheá ñoä ñoäc quyeàn, ñaõ sinh ra cöûa
quyeàn, maëc duø thay ñoåi theo cô cheá toå chöùc môùi laø taäp ñoaøn kinh teá lôùn cuûa nhaø
nöôùc ñaàu tieân, nhöng giöõa yeâu caàu ñoåi môùi vaø keá hoaïch thuïc hieän caàn moät thôøi
gian khoâng phaûi moät sôùm moät chieàu .
Ñieän thoaïi coá ñònh:
Traùi ngöôïc vôùi thò tröôøng thoâng tin di ñoäng trong maáy naêm trôû laïi ñaây, dòch
vuï ñieän thoai coá ñònh treân thò tröôøng vieãn thoâng Vieät Nam khaù traàm laéng. Naêm
2004 soá thueâ bao ñieän thoaïi coá ñònh chieám treân 50% toång soá thueâ bao treân toaøn
maïng, thì ñeán heát naêm 2005, soá thueâ bao di ñoäng ñaõ vöôït leân chieám 57% vaø ñeán
thôøi ñieåm thaùng 06/2006 thì toång soá thueâ bao coá ñònh chæ coøn 37,07% treân toång
soá thueâ bao ñieän thoaïi. Theo baùo caùo toång keát cuûa Boä Böu Chính Vieãn Thoâng
hieän nay chæ môùi coù naêm doanh nghieäp ñöôïc caáp pheùp cung caáp dòch vuï ñieän
thoaïi coá ñònh, toång soá thueâ bao ñieän thoaïi coá ñònh tính ñeán heát thaùng 06/2006,
Vieät Nam ñaõ coù 20,18 trieäu thueâ bao ñieän thoaïi, trong ñoù coù 7,48 trieäu thueâ bao
ñieän thoaïi coá ñònh vaø coøn laïi laø ñieän thoaïi di ñoäng. Chi tieát thò phaàn cuûa 05 nhaø
khai thaùc ñieän thoaïi coá ñònh nhö sau:
SOÁ LIEÄU THUEÂ BAO ÑIEÄN THOAÏI COÁ ÑÒNH
Thôøi ñieåm thaùng 06/2006
Nguoàn: Baùo caùo toång keát cuûa Boä Böu Chính Vieãn Thoâng-ñaêng trong Tôø
tin Nhanh soá 34 naêm 2006 [8]
Ñôn vò tính: trieäu TB
STT NHAØ KHAI THAÙC Thueâ
bao
GHI CHUÙ
36 Hai trong 11 doanh nghieäp ôû baûng treân cung caáp taát caû caùc dòch vuï vieãn thoâng laø VNPT vaø Viettel ñöôïc xem nhö laøø hai doanh nghieäp coùù lôïi theá caïnh tranh cao hôn caùc ñoái thuû trong thò tröøôøng vieãn thoâng hieän nay cuûa Vieâät Nam. 2.1.3 Thò phaàn hieän taïi giöõa caùc nhaø khai thaùc Tröôùc khi thaønh laäp Boä Böu Chính Vieãn Thoâng 1995, VNPT chieám haàu nhö 100% thò phaàn veà Böu Chính Vieãn Thoâng Vieät Nam. Sau hôn hai naêm thaønh laäp vaø choáng ñoäc quyeàn quyeát lieät VNPT chæ coøn chieám 95% thò tröôøng vieãn thoâng Vieät Nam. Tuy nhieân con soá 95% seõ coøn giaûm nhieàu, vì hieän nay beân caïnh VNPT coøn 05 nhaø khai thaùc khaùc raát naêng ñoäng uyeån chuyeån trong quaù trình thích nghi vôùi moâi tröôøng kinh doanh caïnh tranh, trong khi ñoù VNPT quaù naëng neà veà gaùnh nhaân löïc, cô cheá bao naêm trôøi trong cheá ñoä ñoäc quyeàn, ñaõ sinh ra cöûa quyeàn, maëc duø thay ñoåi theo cô cheá toå chöùc môùi laø taäp ñoaøn kinh teá lôùn cuûa nhaø nöôùc ñaàu tieân, nhöng giöõa yeâu caàu ñoåi môùi vaø keá hoaïch thuïc hieän caàn moät thôøi gian khoâng phaûi moät sôùm moät chieàu . Ñieän thoaïi coá ñònh: Traùi ngöôïc vôùi thò tröôøng thoâng tin di ñoäng trong maáy naêm trôû laïi ñaây, dòch vuï ñieän thoai coá ñònh treân thò tröôøng vieãn thoâng Vieät Nam khaù traàm laéng. Naêm 2004 soá thueâ bao ñieän thoaïi coá ñònh chieám treân 50% toång soá thueâ bao treân toaøn maïng, thì ñeán heát naêm 2005, soá thueâ bao di ñoäng ñaõ vöôït leân chieám 57% vaø ñeán thôøi ñieåm thaùng 06/2006 thì toång soá thueâ bao coá ñònh chæ coøn 37,07% treân toång soá thueâ bao ñieän thoaïi. Theo baùo caùo toång keát cuûa Boä Böu Chính Vieãn Thoâng hieän nay chæ môùi coù naêm doanh nghieäp ñöôïc caáp pheùp cung caáp dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh, toång soá thueâ bao ñieän thoaïi coá ñònh tính ñeán heát thaùng 06/2006, Vieät Nam ñaõ coù 20,18 trieäu thueâ bao ñieän thoaïi, trong ñoù coù 7,48 trieäu thueâ bao ñieän thoaïi coá ñònh vaø coøn laïi laø ñieän thoaïi di ñoäng. Chi tieát thò phaàn cuûa 05 nhaø khai thaùc ñieän thoaïi coá ñònh nhö sau: SOÁ LIEÄU THUEÂ BAO ÑIEÄN THOAÏI COÁ ÑÒNH Thôøi ñieåm thaùng 06/2006 Nguoàn: Baùo caùo toång keát cuûa Boä Böu Chính Vieãn Thoâng-ñaêng trong Tôø tin Nhanh soá 34 naêm 2006 [8] Ñôn vò tính: trieäu TB STT NHAØ KHAI THAÙC Thueâ bao GHI CHUÙ
37
1 VNPT 7.10 Khaép caû nöôùc
2 Viettel 0.12 Treân 40 tænh thaønh
3 SPT 0.10 Môùi cung caáp dòch vuï taïi TP HCM
4 EVN Telecom 0.16 Môùùi trieån khai
5 Hanoi Telecom 0.00 Vaãn trong giai ñoaïn chuaån bò
Toång coäng 7.48
Baûng 2-2 Soá lieäu thueâ bao ñieän thoaïi coá ñònh thôøi ñieåm thaùng 06/2006
BIEÅU ÑOÀ THÒ PHAÀN ÑIEÄN THOAÏI COÁ ÑÒNH
Thôøi ñieåm thaùng 06/2006
Hình 2-7 Thò phaàn ñieän thoaïi coá ñònh thaùng 06/2006
Thò phaàn ñieän thoaïi coá ñònh hieän nay VNPT chieám öu theá gaàn nhö thuyeät ñoái
95%, laø do: thöøa höôûng löôïng thueâ bao cuûa hôn 60 naêm cuûa ngaønh Böu Ñieän
Vieät Nam, maët khaùc caùc doanh nghieäp khaùc chæ phaùt trieån taäp trung vaøo lónh vöïc
thoâng tin di ñoäng maø boû quyeân lónh vöïc ñieän thoaïi coá ñònh, vì möùc ñaàu tö cho
ñieän thoaïi coá ñònh raát lôùn trong khi thu hoài voán chaäm vaø khoâng cao nhö dòch vuï
di ñoäng.
Ñieän thoaïi di ñoäng:
THÒ PHAÀN ÑIEÄN THOAÏI DI ÑOÄNG
Hanoi Tele
c
0%
Viettel
2%
VNPT
95%
SPT
1%
VNPT Viettel SPT EVN Telecom Hanoi Telecom
EVN
37 1 VNPT 7.10 Khaép caû nöôùc 2 Viettel 0.12 Treân 40 tænh thaønh 3 SPT 0.10 Môùi cung caáp dòch vuï taïi TP HCM 4 EVN Telecom 0.16 Môùùi trieån khai 5 Hanoi Telecom 0.00 Vaãn trong giai ñoaïn chuaån bò Toång coäng 7.48 Baûng 2-2 Soá lieäu thueâ bao ñieän thoaïi coá ñònh thôøi ñieåm thaùng 06/2006 BIEÅU ÑOÀ THÒ PHAÀN ÑIEÄN THOAÏI COÁ ÑÒNH Thôøi ñieåm thaùng 06/2006 Hình 2-7 Thò phaàn ñieän thoaïi coá ñònh thaùng 06/2006 Thò phaàn ñieän thoaïi coá ñònh hieän nay VNPT chieám öu theá gaàn nhö thuyeät ñoái 95%, laø do: thöøa höôûng löôïng thueâ bao cuûa hôn 60 naêm cuûa ngaønh Böu Ñieän Vieät Nam, maët khaùc caùc doanh nghieäp khaùc chæ phaùt trieån taäp trung vaøo lónh vöïc thoâng tin di ñoäng maø boû quyeân lónh vöïc ñieän thoaïi coá ñònh, vì möùc ñaàu tö cho ñieän thoaïi coá ñònh raát lôùn trong khi thu hoài voán chaäm vaø khoâng cao nhö dòch vuï di ñoäng. Ñieän thoaïi di ñoäng: THÒ PHAÀN ÑIEÄN THOAÏI DI ÑOÄNG Hanoi Tele c 0% Viettel 2% VNPT 95% SPT 1% VNPT Viettel SPT EVN Telecom Hanoi Telecom EVN
38
Tính ñeán thaùng 03/2006
Nguoàn: Soá lieäu cuûa Vieän Chieán Löôïc BCVT vaø CNTT
Ñaêng trong tôø Tin Nhanh soá 9 naêm 2006 [39]
STT NHAØ KHAI THAÙC THÒ PHAÀN (%)
1 Vinaphone 48,72
2 MobiFone 35,63
3 Viettel 11,41
4 S-Fone 4,24
Toång coäng 100,00
Baûng 2-3 Soá lieäu thò phaàn ñieän thoaïi di ñoäng thaùng 03/2006
THÒ PHAÀN ÑT DÑ THAÙNG 03/2006
Vinaphone
49%
MobiFone
36%
Viettel
11%
S-Fone
4%
Vinaphone MobiFone Viettel S-Fone
Hình 2-8 Thò phaàn ñieän thoaïi di ñoäng thaùng 03/2006
Trong bieåu ñoà thò phaàn caùc thöông hieäu trong lónh vöïc ñieän thoaïi di ñoäng treân
ñeán thaùng 03/2006 thì, VNPT ñaõ chieám ñeán 85% (bao goàm thò phaàn cuûa
Vinaphone coäng thò phaàn cuûa MobileFone), coøn laïi 15% laø cuûa Viettel vaø S-
Fone. Tuy nhieân thò phaàn treân hoaøn toaøn chæ coù tính chaát taïm thôøi chöa oån ñònh.
Vôùi vieäc chính thöùc xuaát hieän cuûa hai maïng di ñoäng CDMA môùi 092 cuûa HaNoi
Telecom vaø 096 cuûa EVN Telecom trong naêm 2006, coâng ngheä thoâng tin di ñoäng
38 Tính ñeán thaùng 03/2006 Nguoàn: Soá lieäu cuûa Vieän Chieán Löôïc BCVT vaø CNTT Ñaêng trong tôø Tin Nhanh soá 9 naêm 2006 [39] STT NHAØ KHAI THAÙC THÒ PHAÀN (%) 1 Vinaphone 48,72 2 MobiFone 35,63 3 Viettel 11,41 4 S-Fone 4,24 Toång coäng 100,00 Baûng 2-3 Soá lieäu thò phaàn ñieän thoaïi di ñoäng thaùng 03/2006 THÒ PHAÀN ÑT DÑ THAÙNG 03/2006 Vinaphone 49% MobiFone 36% Viettel 11% S-Fone 4% Vinaphone MobiFone Viettel S-Fone Hình 2-8 Thò phaàn ñieän thoaïi di ñoäng thaùng 03/2006 Trong bieåu ñoà thò phaàn caùc thöông hieäu trong lónh vöïc ñieän thoaïi di ñoäng treân ñeán thaùng 03/2006 thì, VNPT ñaõ chieám ñeán 85% (bao goàm thò phaàn cuûa Vinaphone coäng thò phaàn cuûa MobileFone), coøn laïi 15% laø cuûa Viettel vaø S- Fone. Tuy nhieân thò phaàn treân hoaøn toaøn chæ coù tính chaát taïm thôøi chöa oån ñònh. Vôùi vieäc chính thöùc xuaát hieän cuûa hai maïng di ñoäng CDMA môùi 092 cuûa HaNoi Telecom vaø 096 cuûa EVN Telecom trong naêm 2006, coâng ngheä thoâng tin di ñoäng
39
Vieät Nam seõ ôû theá caân baèng vôùi 03 maïng GSM: Vinaphone, Mobifone, Viettel
Mobile; vaø 03 maïng CDMA: S-Fone, EVN Telecom vaø HaNoi Telecom. Tröôùc
naêm 2006 thò tröôøng dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng hoaøn toaøn do VNPT naém giöõ vôùi
hai thöông hieäu thaønh phaàn laø Mobilefone vaø Vinaphone, nhöng thôøi gian gaàn
ñaây vò theá cuûa hai teân tuoåi treân ñang bò lung lay cuøng vôùi söï vuøng leân manh meõ
cuûa nhöõng nhaø cung caáp dòch vuï thoâng tin di ñoäng khaùc vôùi nhieàu göông maët môùi
laãn cuõ. Hai naêm trôû laïi ñaây ñaùnh daáu söï caïnh tranh quyeát lieät nhaát trong lòch söû
phaùt trieån ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam, vôùi söï tham gia cuûa 04 nhaø cung caáp, ñaàu
naêm 2006 laø 05 nhaø cung caáp, qua ñoù taïo ra nhöõng thay ñoåi mang tính ñoät phaù veà
chính saùch kinh doanh, ñaëc bieät giaù cöôùc vaø chi phí tieáp caän dòch vuï. Nhieàu nhaø
cung caáp dòch vuï thoâng tin di ñoäng tröôùc ñaây ñöôïc coi laø yeáu theá, nay ñaõ phaùt
trieån maïnh meõ hôn vaø ñang caïnh tranh raát quyeát lieät vôùi hai “ñaïi gia“ Vinaphone
vaø Mobifone.
Toác ñoä phaùt trieån ñieän thoaïi cuûa Vieät Nam, trong ñoù ñieän thoaïi di ñoäng laø chuû
yeáu, ñöùng vaøo haøng nhöõng nöôùc coù toác ñoä phaùt trieån cao nhaát theá giôùi. Moät maët
caùc doanh nghieäp khai thaùc ñieän thoaïi di ñoäng trong nöôùc phaûi ñoái phoù vôùi söùc
eùp caïnh tranh trong noäi ñòa, nhöng cuõng khoâng queân cô hoäi vaø thaùch thöùc khi
Vieät Nam ra nhaäp WTO. Ñoù laø thaùch thöùc cuûa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ra nhaäp
thò tröôøng ngaønh trong nöôùc vaø cô hoäi vöôn ra thò tröôøng ngoaøi nöôùc. Hieän nay
Viettel ñaõ ñaàu tö taïi thò tröôøng ñieän thoaïi di ñoäng Campuchia vaø VNPT ñaõ thaønh
laäp vaên phoøng ñaïi dieän vaø ñaêng kyù baûn quyeàn thöông hieäu taïi thò tröôøng Myõ,
böôùc ñaàu cuõng ñaùnh giaù ñöôïc khaû naêng hoäi nhaäp vaø ñoät phaù thaønh coâng vaøo thò
tröôøng vieãn thoâng quoác teá cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam.
Internet:
Internet ñöôïc söû duïng chính thöùc ôû Vieät Nam töø ngaøy 19/11/1997, haøng naêm
toác ñoä phaùt trieån thueâ bao vaø soá ngöôøi duøng ñeàu coù xu höôùng taêng gaáp khoaûng
1,5 laàn so vôùi naêm tröôùc. Muïc tieâu phaùt trieån Internet cuûa Vieät Nam ñeán naêm
2005: taát caû caùc boä, ngaønh, cô quan haønh chính nhaø nöôùc, chính quyeàn caáp tænh
vaø huyeän ñöôïc keát noái Internet vaø maïng dieän roäng cuûa chính phuû, haàu heát caùn
boä, coâng chöùc ñöôïc söû duïng Internet phuïc vuï coâng taùc chuyeân moân vaø haønh
chính coâng ñieän töû; ñaûm baûo caùc dòch vuï trong moâi tröôøng Internet cho phaùt trieån
thöông maïi ñieän töû, dòch vuï ngaân haøng, taøi chính, haûi quan....Tyû leä toác ñoä phaùt
trieån Intrenet cuûa Vieät Nam ñöùng haøng thöù 03 treân theá giôùi
9
.
Tình hình phaùt trieån Internet tính ñeán thaùng 11/2006: soá löôïng thueâ bao
Internet ñaït 4.008.007, soá ngöôøi söû duïng intrenet qui ñoåi 14.509.075, ñaït tyû leä
9
Nguoàn: Tin nhanh cuûa Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng, soá 9 naêm 2006 [45].
39 Vieät Nam seõ ôû theá caân baèng vôùi 03 maïng GSM: Vinaphone, Mobifone, Viettel Mobile; vaø 03 maïng CDMA: S-Fone, EVN Telecom vaø HaNoi Telecom. Tröôùc naêm 2006 thò tröôøng dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng hoaøn toaøn do VNPT naém giöõ vôùi hai thöông hieäu thaønh phaàn laø Mobilefone vaø Vinaphone, nhöng thôøi gian gaàn ñaây vò theá cuûa hai teân tuoåi treân ñang bò lung lay cuøng vôùi söï vuøng leân manh meõ cuûa nhöõng nhaø cung caáp dòch vuï thoâng tin di ñoäng khaùc vôùi nhieàu göông maët môùi laãn cuõ. Hai naêm trôû laïi ñaây ñaùnh daáu söï caïnh tranh quyeát lieät nhaát trong lòch söû phaùt trieån ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam, vôùi söï tham gia cuûa 04 nhaø cung caáp, ñaàu naêm 2006 laø 05 nhaø cung caáp, qua ñoù taïo ra nhöõng thay ñoåi mang tính ñoät phaù veà chính saùch kinh doanh, ñaëc bieät giaù cöôùc vaø chi phí tieáp caän dòch vuï. Nhieàu nhaø cung caáp dòch vuï thoâng tin di ñoäng tröôùc ñaây ñöôïc coi laø yeáu theá, nay ñaõ phaùt trieån maïnh meõ hôn vaø ñang caïnh tranh raát quyeát lieät vôùi hai “ñaïi gia“ Vinaphone vaø Mobifone. Toác ñoä phaùt trieån ñieän thoaïi cuûa Vieät Nam, trong ñoù ñieän thoaïi di ñoäng laø chuû yeáu, ñöùng vaøo haøng nhöõng nöôùc coù toác ñoä phaùt trieån cao nhaát theá giôùi. Moät maët caùc doanh nghieäp khai thaùc ñieän thoaïi di ñoäng trong nöôùc phaûi ñoái phoù vôùi söùc eùp caïnh tranh trong noäi ñòa, nhöng cuõng khoâng queân cô hoäi vaø thaùch thöùc khi Vieät Nam ra nhaäp WTO. Ñoù laø thaùch thöùc cuûa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ra nhaäp thò tröôøng ngaønh trong nöôùc vaø cô hoäi vöôn ra thò tröôøng ngoaøi nöôùc. Hieän nay Viettel ñaõ ñaàu tö taïi thò tröôøng ñieän thoaïi di ñoäng Campuchia vaø VNPT ñaõ thaønh laäp vaên phoøng ñaïi dieän vaø ñaêng kyù baûn quyeàn thöông hieäu taïi thò tröôøng Myõ, böôùc ñaàu cuõng ñaùnh giaù ñöôïc khaû naêng hoäi nhaäp vaø ñoät phaù thaønh coâng vaøo thò tröôøng vieãn thoâng quoác teá cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam. Internet: Internet ñöôïc söû duïng chính thöùc ôû Vieät Nam töø ngaøy 19/11/1997, haøng naêm toác ñoä phaùt trieån thueâ bao vaø soá ngöôøi duøng ñeàu coù xu höôùng taêng gaáp khoaûng 1,5 laàn so vôùi naêm tröôùc. Muïc tieâu phaùt trieån Internet cuûa Vieät Nam ñeán naêm 2005: taát caû caùc boä, ngaønh, cô quan haønh chính nhaø nöôùc, chính quyeàn caáp tænh vaø huyeän ñöôïc keát noái Internet vaø maïng dieän roäng cuûa chính phuû, haàu heát caùn boä, coâng chöùc ñöôïc söû duïng Internet phuïc vuï coâng taùc chuyeân moân vaø haønh chính coâng ñieän töû; ñaûm baûo caùc dòch vuï trong moâi tröôøng Internet cho phaùt trieån thöông maïi ñieän töû, dòch vuï ngaân haøng, taøi chính, haûi quan....Tyû leä toác ñoä phaùt trieån Intrenet cuûa Vieät Nam ñöùng haøng thöù 03 treân theá giôùi 9 . Tình hình phaùt trieån Internet tính ñeán thaùng 11/2006: soá löôïng thueâ bao Internet ñaït 4.008.007, soá ngöôøi söû duïng intrenet qui ñoåi 14.509.075, ñaït tyû leä 9 Nguoàn: Tin nhanh cuûa Toång Coâng Ty Böu Chính Vieãn Thoâng, soá 9 naêm 2006 [45].
40
17,46 ngöôøi söû duïng treân 100 daân. Toång baêng thoâng keânh keát noái quoác teá cuûa
Vieät Nam 6325 Mbps, toång löu löôïng trao ñoåi qua traïm trung chuyeån VNIX
5.631.288 Gbytes, toång soá teân mieàn .VN ñang hoaït ñoäng 33.193, toång soá ñòa chæ
IP ñaõ caáp 813.824, toång thueâ bao baêng roäng 453.666.
THÒ PHAÀN THUEÂ BAO INTERNET CUÛA CAÙC ISP
Tính ñeán thaùng 11/2006
Nguoàn mpt.gov.com
STT Ñôn vò Toång soá thueâ
bao qui ñoåi
Thò
phaàn
(%)
1 Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn thoâng Vieät Nam
(VNPT)
1,715,285
42.80
2 Coâng Ty Coå phaàn Phaùt Trieån Ñaàu Tö Coâng Ngheä
FPT.
788,188
19.67
3 Toång Coâng Ty Vieãn Thoâng Quaân Ñoäi (VIETTEL)
614,736
15.34
4 Coâng Ty Thoâng Tin Vieãn Thoâng Ñieän Löïc
(EVN Telecom).
572,913
14.29
5 Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï BC-VT Saøi Goøn (SPT)
201,595
5.03
6 Coâng Ty NetNam Vieän CVTT (NETNAM)
82,954
2.07
7 Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Internet (OCI)
25,209
0.63
8 Coâng Ty Saûn Xuaát Kinh Doanh Ñieän,
Ñieän Töû Quaän 10 TP.HCM (TIENET).
4,553
0.11
9 Coâng Ty Coå Phaàn Vieãn Thoâng Haø Noäi (HPT)
2,574
0.06
Toång soá 4,008,007 100.00
Baûng 2-4 Soá lieäu thueâ bao Internet qui ñoåi thaùng 11/2006
40 17,46 ngöôøi söû duïng treân 100 daân. Toång baêng thoâng keânh keát noái quoác teá cuûa Vieät Nam 6325 Mbps, toång löu löôïng trao ñoåi qua traïm trung chuyeån VNIX 5.631.288 Gbytes, toång soá teân mieàn .VN ñang hoaït ñoäng 33.193, toång soá ñòa chæ IP ñaõ caáp 813.824, toång thueâ bao baêng roäng 453.666. THÒ PHAÀN THUEÂ BAO INTERNET CUÛA CAÙC ISP Tính ñeán thaùng 11/2006 Nguoàn mpt.gov.com STT Ñôn vò Toång soá thueâ bao qui ñoåi Thò phaàn (%) 1 Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn thoâng Vieät Nam (VNPT) 1,715,285 42.80 2 Coâng Ty Coå phaàn Phaùt Trieån Ñaàu Tö Coâng Ngheä FPT. 788,188 19.67 3 Toång Coâng Ty Vieãn Thoâng Quaân Ñoäi (VIETTEL) 614,736 15.34 4 Coâng Ty Thoâng Tin Vieãn Thoâng Ñieän Löïc (EVN Telecom). 572,913 14.29 5 Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï BC-VT Saøi Goøn (SPT) 201,595 5.03 6 Coâng Ty NetNam Vieän CVTT (NETNAM) 82,954 2.07 7 Coâng Ty Coå Phaàn Dòch Vuï Internet (OCI) 25,209 0.63 8 Coâng Ty Saûn Xuaát Kinh Doanh Ñieän, Ñieän Töû Quaän 10 TP.HCM (TIENET). 4,553 0.11 9 Coâng Ty Coå Phaàn Vieãn Thoâng Haø Noäi (HPT) 2,574 0.06 Toång soá 4,008,007 100.00 Baûng 2-4 Soá lieäu thueâ bao Internet qui ñoåi thaùng 11/2006