Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của VNPT mảng viễn thông đến 2010

3,047
862
124
111
10. Theo baïn caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay coù chieán löôïc quaûn lyù thoâng
tin cuûa caùc khaùch haøng tieàm naêng hay khoâng?
Ž11. Khaùch haøng tieàm naêng chöa söû duïng dòch vuï
vóeân thoâng coøn nhieàu hay ít?
12. Coù khaû naêng lieân keát giöõa khaùch haøng ñeå laøm aùp löïc giaù ñoái vôùi ngaønh vieãn
thoâng hay khoâng?
CHÖÔNG 6
CHÖÔNG 7 C. Söùc eùp töø nhaø cung caáp
13. Coù deã daøng thay ñoåi nhaø cung caáp thieát bò ñaøi traïm cho caùc doanh nghieäp hay
khoâng?
1 234567
1 234567
1 234567
1 234567
1 234567
Cao
Thaáp
Khoâng
Coù
Nhieàu
Ít
Coù Khoâng
Deã Khoù
111 10. Theo baïn caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay coù chieán löôïc quaûn lyù thoâng tin cuûa caùc khaùch haøng tieàm naêng hay khoâng? Ž11. Khaùch haøng tieàm naêng chöa söû duïng dòch vuï vóeân thoâng coøn nhieàu hay ít? 12. Coù khaû naêng lieân keát giöõa khaùch haøng ñeå laøm aùp löïc giaù ñoái vôùi ngaønh vieãn thoâng hay khoâng? CHÖÔNG 6 CHÖÔNG 7 C. Söùc eùp töø nhaø cung caáp 13. Coù deã daøng thay ñoåi nhaø cung caáp thieát bò ñaøi traïm cho caùc doanh nghieäp hay khoâng? 1 234567 1 234567 1 234567 1 234567 1 234567 Cao Thaáp Khoâng Coù Nhieàu Ít Coù Khoâng Deã Khoù
112
14. Coù khaû naêng caùc nhaø cung caáp thieát bò ñaàu cuoái lieân keát vôùi nhau ñeå gaây
bieán ñoäng thò tröôøng thieát bò ñaàu cuoái hay khoâng?
15. Caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay coù naém thoâng tin cuûa taát caû caùc nhaø
cung caáp thieát bò ñaøi traïm treân theá giôùi hay khoâng?
16. Caùc nhaø cung caáp thieát bò cho ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam hieän nay taïi Vieät
Nam hay nöôùc ngoaøi?
D. Söùc eùp töø saûn phaåm thay theá
17. Theo baïn coù dòch vuï naøo khaùc ngaønh vieãn thoâng coù khaû naêng thay theá caùc
dòch vuï vieãn thoâng hay khoâng? (Hay chæ coù caùc dòch vuï vieãn thoâng thay theá
cho nhau)
18. Theo baïn dòch vuï vieãn thoâng trong töông lai coù khaû naêng thay theá caùc dòch
vuï khaùc hay khoâng? (maùy tính, tivi, boä nhôù ñieän töû..)
1 234567
1 234567
1 234567
1234567
1234567
Coù
Coù
Nöôùc n
g
oaøi
Vieät Nam
Khoân
g
Coù
Coù Khoân
g
112 14. Coù khaû naêng caùc nhaø cung caáp thieát bò ñaàu cuoái lieân keát vôùi nhau ñeå gaây bieán ñoäng thò tröôøng thieát bò ñaàu cuoái hay khoâng? 15. Caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay coù naém thoâng tin cuûa taát caû caùc nhaø cung caáp thieát bò ñaøi traïm treân theá giôùi hay khoâng? 16. Caùc nhaø cung caáp thieát bò cho ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam hieän nay taïi Vieät Nam hay nöôùc ngoaøi? D. Söùc eùp töø saûn phaåm thay theá 17. Theo baïn coù dòch vuï naøo khaùc ngaønh vieãn thoâng coù khaû naêng thay theá caùc dòch vuï vieãn thoâng hay khoâng? (Hay chæ coù caùc dòch vuï vieãn thoâng thay theá cho nhau) 18. Theo baïn dòch vuï vieãn thoâng trong töông lai coù khaû naêng thay theá caùc dòch vuï khaùc hay khoâng? (maùy tính, tivi, boä nhôù ñieän töû..) 1 234567 1 234567 1 234567 1234567 1234567 Coù Coù Nöôùc n g oaøi Vieät Nam Khoân g Coù Coù Khoân g
113
E.Raøo caûn ñoái vôùi caùc ñoái thuû tieàm naêng
19. Ngaønh vieãn thoâng laø ngaønh thu huùt caùc nhaø ñaàu tö veà tyû suaát lôïi nhuaän hay
khoâng?
20. Caùc Nhaø ñaàu tö môùi vaøo ngaønh vieãn thoâng coù gaëp caûn trôû töø chính saùch, töø
cam keát ra nhaäp WTO trong lónh vöïc vieãn thoâng cuûa chính phuû khoâng?
21. Voán ñaàu tö coù laø moät trôû ngaïi cho caùc doanh nghieäp coù yù ñònh tham gia thò
tröôøng ngaønh vieãn thoâng hay khoâng?
22. Thò tröôøng vieãn thoâng hieän nay coù lôïi ích kinh teá töø vieäc môû roâng qui moâ
hay khoâng? (Taêng dung löôïng toång ñaøi, vöôn xa ra caùc vuøng saâu, vuøng xa)
23. Thò tröôøng vieãn thoâng tieàm naêng cuûa Vieät Nam hieän nay coøn söùc haáp daãn
naøo ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö môùi khoâng?
1234567
1234567
1234567
1234567
Coù
Coù Khoân
g
Khoân
g
Coù
Coù
113 E.Raøo caûn ñoái vôùi caùc ñoái thuû tieàm naêng 19. Ngaønh vieãn thoâng laø ngaønh thu huùt caùc nhaø ñaàu tö veà tyû suaát lôïi nhuaän hay khoâng? 20. Caùc Nhaø ñaàu tö môùi vaøo ngaønh vieãn thoâng coù gaëp caûn trôû töø chính saùch, töø cam keát ra nhaäp WTO trong lónh vöïc vieãn thoâng cuûa chính phuû khoâng? 21. Voán ñaàu tö coù laø moät trôû ngaïi cho caùc doanh nghieäp coù yù ñònh tham gia thò tröôøng ngaønh vieãn thoâng hay khoâng? 22. Thò tröôøng vieãn thoâng hieän nay coù lôïi ích kinh teá töø vieäc môû roâng qui moâ hay khoâng? (Taêng dung löôïng toång ñaøi, vöôn xa ra caùc vuøng saâu, vuøng xa) 23. Thò tröôøng vieãn thoâng tieàm naêng cuûa Vieät Nam hieän nay coøn söùc haáp daãn naøo ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö môùi khoâng? 1234567 1234567 1234567 1234567 Coù Coù Khoân g Khoân g Coù Coù
114
Caâu hoûi môû: ñeå taêng lôïi theá caïnh tranh cuûa ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam hieän
nay, caàn phaûi xaây döïng vaø boå sung theâm maët coøn yeáu naøo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
I/Phaàn II: keát quaû phaân tích soá lieäu sô caáp ñieàu tra
A/ Keát quaû tìm hieåu möùc ñoä caïnh tranh trong noäi boä ngaønh :
1) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình soá löôïng hieän nay cuûa caùc nhaø
doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay trong khoûang [4,09; 4,64], trong thang
ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän hieän nay vôùi soá löôïng 06 nhaø doanh nghieäp vieãn
thoâng ñöôïc coi nhö laø vöøa ñuûû khoâng ít, khoâng nhieàu.
2) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï chia seû thò phaàn giöõa caùc
doanh nghieäp vieãn thoâng trong khoûang [2,92; 3,59], trong thang ñieåm töø 1
ñeán 7, keát luaän hieän nay haàu nhö khoâng coù söï chia seû thò phaàn giöõa caùc
doanh nghieäp vieãn thoâng.
3) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï caù bieät hoùa saûn phaåm giöõa caùc
doanh nghieäp vieãn thoâng trong khoûang [3,16; 3,78], trong thang ñieåm töø 1
ñeán 7, keát luaän hieän nay giöõa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng chöa coù söï caù
bieät hoùa caùc saûn phaåm maïnh, neáu coù thì raát laø môø nhaït.
4) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa toång naêng löïc ngaønh vieãn thoâng
hieän nay trong khoûang [3,16; 3,83], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän
hieän nay toång naêng löïc ngaønh vieãn thoâng laø trung bình yeáu, chöa caïnh
tranh vôùi caùc ñoái thuû nöôùc ngoøai ñöôïc, maëc duø veà soá löôïng ñöôïc xem nhö
laø ñuû.
1234567
Coù
114 Caâu hoûi môû: ñeå taêng lôïi theá caïnh tranh cuûa ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam hieän nay, caàn phaûi xaây döïng vaø boå sung theâm maët coøn yeáu naøo? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ I/Phaàn II: keát quaû phaân tích soá lieäu sô caáp ñieàu tra A/ Keát quaû tìm hieåu möùc ñoä caïnh tranh trong noäi boä ngaønh : 1) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình soá löôïng hieän nay cuûa caùc nhaø doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay trong khoûang [4,09; 4,64], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän hieän nay vôùi soá löôïng 06 nhaø doanh nghieäp vieãn thoâng ñöôïc coi nhö laø vöøa ñuûû khoâng ít, khoâng nhieàu. 2) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï chia seû thò phaàn giöõa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng trong khoûang [2,92; 3,59], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän hieän nay haàu nhö khoâng coù söï chia seû thò phaàn giöõa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng. 3) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï caù bieät hoùa saûn phaåm giöõa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng trong khoûang [3,16; 3,78], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän hieän nay giöõa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng chöa coù söï caù bieät hoùa caùc saûn phaåm maïnh, neáu coù thì raát laø môø nhaït. 4) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa toång naêng löïc ngaønh vieãn thoâng hieän nay trong khoûang [3,16; 3,83], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän hieän nay toång naêng löïc ngaønh vieãn thoâng laø trung bình yeáu, chöa caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû nöôùc ngoøai ñöôïc, maëc duø veà soá löôïng ñöôïc xem nhö laø ñuû. 1234567 Coù
115
5) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï deã daøng ruùt ra khoûi thò tröôøng
ngaønh cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng trong khoûang [2,56; 3,21], trong
thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän söï ruùt khoûi thò tröôøng ngaønh laø hôi
nghieâng veà phaàn khoù.
6) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï taêng giaûm chi coá ñònh/chi phí
bieán ñoåi trong ngaønh vieãn thoâng hieän nay trong khoûang [3,68; 4,38], trong
thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän chæ soá treân coù xu höôùng khoâng taêng khoâng
giaûm hôi nghieâng veà beân coù giaûm nheï.
Toùm laïi: toång naêng löïc caïnh tranh trong ngaønh vieãn thoâng hieän nay laø
chöa cao, soá löôïng caùc doanh nghieäp tuy ñuû soá löôïng nhöng chaát löôïng coøn
keùm chöa ñaùp öùng ñoøi hoûi nhu caàu thò tröôøng noäi ñòa vaø chöa ñuû maïnh ñeå
caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi. Nhöng maët khaùc söï caïnh tranh
trong noäi boä ngaønh laïi gay gaét do caùc doanh nghieäp khoâng chia seû thò phaàn vaø
caïnh tranh baèng kieåu theo ñuoâi chöa coù söï dò bieät hoaù saûn phaåm. Hai vaán ñeà
ñaùng quan taâm laø ñaõ tham gia thò tröôøng vieãn thoâng thì vieäc ruùt ra khoûi thò
tröôøng ngaønh laø hôi khoù do ñoù caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän taïi phaûi
naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, nhaát laø naâng cao lôïi theá
caïnh tranh baèng söï dò bieät hoaù saûn phaåm.
B/ Söùc eùp töø ngöôøi mua:
7) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï löïa choïn saûn phaåm vieãn thoâng
hieän nay cuûa khaùch haøng theo tieâu chí chaát löôïng hay chi phí trong khoûang
[4,61; 5,31], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän khaùch haøng löïa choïn
saûn phaåm nghieâng veà chaát löôïng hôn chi phí.
8) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa möùc toán chi phí khi thay ñoåi caùc
saûn phaåm vieãn thoâng cuûa khaùch haøng giöõa caùc dòch vuï trong khoûang [3,84;
3,44], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän khaùch haøng haàu nhö khoâng
toán hoaëc toán chi phí khoâng ñaùng keå cho vieäc thay ñoåi giöõa caùc doanh
nghieäp vieãn thoâng.
9) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù tyû leä giöõa chi phí
quaûng caùo khuyeán maõi, treân chi phí baùn ban ñaàu laø cao hay thaápï trong
khoûang [4,56; 5,20], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän tyû leä treân coù xu
höôùng taêng.
115 5) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï deã daøng ruùt ra khoûi thò tröôøng ngaønh cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng trong khoûang [2,56; 3,21], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän söï ruùt khoûi thò tröôøng ngaønh laø hôi nghieâng veà phaàn khoù. 6) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï taêng giaûm chi coá ñònh/chi phí bieán ñoåi trong ngaønh vieãn thoâng hieän nay trong khoûang [3,68; 4,38], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän chæ soá treân coù xu höôùng khoâng taêng khoâng giaûm hôi nghieâng veà beân coù giaûm nheï. Toùm laïi: toång naêng löïc caïnh tranh trong ngaønh vieãn thoâng hieän nay laø chöa cao, soá löôïng caùc doanh nghieäp tuy ñuû soá löôïng nhöng chaát löôïng coøn keùm chöa ñaùp öùng ñoøi hoûi nhu caàu thò tröôøng noäi ñòa vaø chöa ñuû maïnh ñeå caïnh tranh vôùi caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi. Nhöng maët khaùc söï caïnh tranh trong noäi boä ngaønh laïi gay gaét do caùc doanh nghieäp khoâng chia seû thò phaàn vaø caïnh tranh baèng kieåu theo ñuoâi chöa coù söï dò bieät hoaù saûn phaåm. Hai vaán ñeà ñaùng quan taâm laø ñaõ tham gia thò tröôøng vieãn thoâng thì vieäc ruùt ra khoûi thò tröôøng ngaønh laø hôi khoù do ñoù caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän taïi phaûi naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, nhaát laø naâng cao lôïi theá caïnh tranh baèng söï dò bieät hoaù saûn phaåm. B/ Söùc eùp töø ngöôøi mua: 7) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï löïa choïn saûn phaåm vieãn thoâng hieän nay cuûa khaùch haøng theo tieâu chí chaát löôïng hay chi phí trong khoûang [4,61; 5,31], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän khaùch haøng löïa choïn saûn phaåm nghieâng veà chaát löôïng hôn chi phí. 8) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa möùc toán chi phí khi thay ñoåi caùc saûn phaåm vieãn thoâng cuûa khaùch haøng giöõa caùc dòch vuï trong khoûang [3,84; 3,44], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän khaùch haøng haàu nhö khoâng toán hoaëc toán chi phí khoâng ñaùng keå cho vieäc thay ñoåi giöõa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng. 9) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù tyû leä giöõa chi phí quaûng caùo khuyeán maõi, treân chi phí baùn ban ñaàu laø cao hay thaápï trong khoûang [4,56; 5,20], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän tyû leä treân coù xu höôùng taêng.
116
10) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa chieán löôïc quaûn lyù thoâng tin
khaùch haøng tieàm naêng cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng trong khoûang
[3,39; 4,03, trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän caùc doanh nghieäp vieãn
thoâng haàu nhö khoâng quan taâm ñeán thoâng tin khaùch haøng tieàm naêng, hoaëc
coù quan taâm chæ ôû möùc ñoä raát trung bình.
11) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù soá löôïng khaùch
haøng tieàm naêng cuûa thò tröôøng vieãn thoâng trong khoûang [4,53; 5,1], trong
thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän soá löôïng khaùch haøng tieàm naêng cuûa thò
tröôøng vieãn thoâng hieän nay laø coøn nhieàu.
12) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù söï lieân keát cuûa
khaùch haøng ñeå laøm aùp löïc giaù trong khoûang [2,68; 3,24], trong thang ñieåm
töø 1 ñeán 7, keát luaän haàu nhö khoâng coù söï lieân keát, neáu coù chæ ôû möùc ñoä
rieâng leû vaø môø nhaït.
Toùm laïi: khaùch haøng vieãn thoâng hieän nay chöa coù khaû naêng maïnh ñeå eùp
giaù vieãn thoâng, vì lyù do giaù thò tröôøng vieãn thoâng Vieät Nam hieän nay cuõng
ngang baèng trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, nhöng do khoâng toán chi phí
hoaëc toán ít ñeå chuyeån ñoåi nhaø khai thaùc vaø söï löïa choïn saûn phaåm vieãn
thoâng nghieâng veà chaát löôïng hôn chi phí laø moät söùc eùp cho caùc nhaø khai
thaùc phaûi caûi tieán chaát löôïng dòch vuï khoâng ngöøng. Cuõng chính vì söùc eùp
naøy töø phía khaùch haøng, maø ngaønh vieãn thoâng coù xu höôùng taêng chi phí
baùn treân moät ñôn vò saûn phaåm. Khaùch haøng tieàm naêng coøn nhieàu, nhöng
moät ñieåm yeáu cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng chöa coù chieán löôïc quaûn
lyù thoâng tin khaùch tieàm naêng, ñaây cuõng laø moät lyù do khaùch haøng khoâng coù
lyù do gì trung thaønh vôùi moät maïng naøo ñaëc bieät , caùc doanh nghieäp muoán
naâng cao naêng löïc caïnh tranh khoâng neân boû qua vieäc ñoùn ñaàu tröôùc thoâng
tin cuûa caùc khaùch haøng tieàm naêng.
C/ Söùc eùp töø nhaø cung caáp
13) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï deã daøng thay ñoåi nhaø cung
caáp thieát bò ñaøi traïm trong khoûang [2,58; 3,18], trong thang ñieåm töø 1 ñeán
7, keát luaän söï thay ñoåi töø khoù ñeán raát khoù.
14) Vôùi ñoä tin caäy 95%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù söï lieân keát cuûa caùc
nhaø cung caáp thieát bò ñaàu cuoái ñeå gaây bieán ñoäng thò tröôøng, trong khoûang
[3,32; 3,99], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän khoâng coù söï lieân keát.
116 10) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa chieán löôïc quaûn lyù thoâng tin khaùch haøng tieàm naêng cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng trong khoûang [3,39; 4,03, trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän caùc doanh nghieäp vieãn thoâng haàu nhö khoâng quan taâm ñeán thoâng tin khaùch haøng tieàm naêng, hoaëc coù quan taâm chæ ôû möùc ñoä raát trung bình. 11) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù soá löôïng khaùch haøng tieàm naêng cuûa thò tröôøng vieãn thoâng trong khoûang [4,53; 5,1], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän soá löôïng khaùch haøng tieàm naêng cuûa thò tröôøng vieãn thoâng hieän nay laø coøn nhieàu. 12) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù söï lieân keát cuûa khaùch haøng ñeå laøm aùp löïc giaù trong khoûang [2,68; 3,24], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän haàu nhö khoâng coù söï lieân keát, neáu coù chæ ôû möùc ñoä rieâng leû vaø môø nhaït. Toùm laïi: khaùch haøng vieãn thoâng hieän nay chöa coù khaû naêng maïnh ñeå eùp giaù vieãn thoâng, vì lyù do giaù thò tröôøng vieãn thoâng Vieät Nam hieän nay cuõng ngang baèng trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, nhöng do khoâng toán chi phí hoaëc toán ít ñeå chuyeån ñoåi nhaø khai thaùc vaø söï löïa choïn saûn phaåm vieãn thoâng nghieâng veà chaát löôïng hôn chi phí laø moät söùc eùp cho caùc nhaø khai thaùc phaûi caûi tieán chaát löôïng dòch vuï khoâng ngöøng. Cuõng chính vì söùc eùp naøy töø phía khaùch haøng, maø ngaønh vieãn thoâng coù xu höôùng taêng chi phí baùn treân moät ñôn vò saûn phaåm. Khaùch haøng tieàm naêng coøn nhieàu, nhöng moät ñieåm yeáu cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng chöa coù chieán löôïc quaûn lyù thoâng tin khaùch tieàm naêng, ñaây cuõng laø moät lyù do khaùch haøng khoâng coù lyù do gì trung thaønh vôùi moät maïng naøo ñaëc bieät , caùc doanh nghieäp muoán naâng cao naêng löïc caïnh tranh khoâng neân boû qua vieäc ñoùn ñaàu tröôùc thoâng tin cuûa caùc khaùch haøng tieàm naêng. C/ Söùc eùp töø nhaø cung caáp 13) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï deã daøng thay ñoåi nhaø cung caáp thieát bò ñaøi traïm trong khoûang [2,58; 3,18], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän söï thay ñoåi töø khoù ñeán raát khoù. 14) Vôùi ñoä tin caäy 95%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù söï lieân keát cuûa caùc nhaø cung caáp thieát bò ñaàu cuoái ñeå gaây bieán ñoäng thò tröôøng, trong khoûang [3,32; 3,99], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän khoâng coù söï lieân keát.
117
15) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình veà ñaùnh giaù söï am hieåu thoâng tin caùc
nhaø cung caáp thieát bò cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng trong khoûang
[3,95; 4,57], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän caùc doanh nghieäp haàu
nhö khoâng coù nhieàu thoâng tin hoaëc khoâng am hieåu veà caùc nhaø cung caáp.
16) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù nhaø cung caáp thieát
bò trong nöôùc hay ngoaøi nöôùc trong khoûang [5,42; 6,00], trong thang ñieåm
töø 1 ñeán 7, keát luaän ña soá nhaø cung caáp thieát bò laø nöôùc ngoøai.
Toùm laïi: thò tröôøng vieãn thoâng hieän nay khoâng chòu söùc eùp töø caùc nhaø
cung caáp thieát bò ñaàu cuoái, nhöng ngöôïc laïi vôùi nhaø cung caáp thieát bò ñaøi
traïm seõ gaëp ba trôû ngaïi lôùn laø: nhaø cung caáp ña soá ñeàu töø thò tröôøng nöôùc
ngoaøi, khaû naêng thay ñoåi nhaø cung caáp khoù vaø thoâng tin caùc nhaø cung caáp
taïi thò tröôøng nöôùc ngoaøi laïi khoâng ñaày ñuû, ñieàu naøy coù theå laø moät söùc eùp
lôùn aûnh höôûng ñeán möùc ñoä caïnh tranh cuûa ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam
hieän nay, caïnh tranh khoâng hoaøn haûo, maát caân ñoái veà thoâng tin thöông
thaûo hôïp ñoàng.
D/ Söùc eùp töø saûn phaåm thay theá:
17) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù khaû naêng thay theá
saûn phaåm vieãn thoâng cuûa caùc ngaønh khaùc trong khoûang [2,84; 3,51], trong
thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän haàu nhö khoâng coù saûn phaãm cuûa ngaønh
naøo coù theå thay theá ñöôïc ngaønh vieãn thoâng.
18) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù khaû naêng thay theá
caùc saûn phaåm caùc ngaønh khaùc cuûa dòch vuï vieãn thoâng trong khoûang [4,62;
5,23], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän saûn phaãm cuûa ngaønh vieãn
thoâng coù theå thay theá ñöôïc caùc saûn phaåm cuõa caùc ngaønh khaùc.
Toùm laïi: khaû naêng saûn phaåm vieãn thoâng coù khaû naêng thay theá saûn phaåm
caùc ngaønh khaùc lôùn hôn nhieàu so vôùi khaû naêng saûn phaåm ngaønh khaùc thay
theá saûn phaåm vieãn thoâng, do ñoù ngaønh vieãn thoâng noùi chung seõ ñöôïc taêng
khaû naêng caïnh tranh, do thò tröôøng tieàm naêng trong töông lai coøn ñöôøng
roäng môû.
E/ Raøo caûn ñoái vôùi caùc ñoái thuû tieàm naêng:
19) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù khaû naêng thu huùt ñaàu
tö vaøo ngaønh vieãn thoâng do tyû suaát lôïi nhuaän trong khoûang [5,53; 5,98],
117 15) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình veà ñaùnh giaù söï am hieåu thoâng tin caùc nhaø cung caáp thieát bò cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng trong khoûang [3,95; 4,57], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän caùc doanh nghieäp haàu nhö khoâng coù nhieàu thoâng tin hoaëc khoâng am hieåu veà caùc nhaø cung caáp. 16) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù nhaø cung caáp thieát bò trong nöôùc hay ngoaøi nöôùc trong khoûang [5,42; 6,00], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän ña soá nhaø cung caáp thieát bò laø nöôùc ngoøai. Toùm laïi: thò tröôøng vieãn thoâng hieän nay khoâng chòu söùc eùp töø caùc nhaø cung caáp thieát bò ñaàu cuoái, nhöng ngöôïc laïi vôùi nhaø cung caáp thieát bò ñaøi traïm seõ gaëp ba trôû ngaïi lôùn laø: nhaø cung caáp ña soá ñeàu töø thò tröôøng nöôùc ngoaøi, khaû naêng thay ñoåi nhaø cung caáp khoù vaø thoâng tin caùc nhaø cung caáp taïi thò tröôøng nöôùc ngoaøi laïi khoâng ñaày ñuû, ñieàu naøy coù theå laø moät söùc eùp lôùn aûnh höôûng ñeán möùc ñoä caïnh tranh cuûa ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam hieän nay, caïnh tranh khoâng hoaøn haûo, maát caân ñoái veà thoâng tin thöông thaûo hôïp ñoàng. D/ Söùc eùp töø saûn phaåm thay theá: 17) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù khaû naêng thay theá saûn phaåm vieãn thoâng cuûa caùc ngaønh khaùc trong khoûang [2,84; 3,51], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän haàu nhö khoâng coù saûn phaãm cuûa ngaønh naøo coù theå thay theá ñöôïc ngaønh vieãn thoâng. 18) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù khaû naêng thay theá caùc saûn phaåm caùc ngaønh khaùc cuûa dòch vuï vieãn thoâng trong khoûang [4,62; 5,23], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän saûn phaãm cuûa ngaønh vieãn thoâng coù theå thay theá ñöôïc caùc saûn phaåm cuõa caùc ngaønh khaùc. Toùm laïi: khaû naêng saûn phaåm vieãn thoâng coù khaû naêng thay theá saûn phaåm caùc ngaønh khaùc lôùn hôn nhieàu so vôùi khaû naêng saûn phaåm ngaønh khaùc thay theá saûn phaåm vieãn thoâng, do ñoù ngaønh vieãn thoâng noùi chung seõ ñöôïc taêng khaû naêng caïnh tranh, do thò tröôøng tieàm naêng trong töông lai coøn ñöôøng roäng môû. E/ Raøo caûn ñoái vôùi caùc ñoái thuû tieàm naêng: 19) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù khaû naêng thu huùt ñaàu tö vaøo ngaønh vieãn thoâng do tyû suaát lôïi nhuaän trong khoûang [5,53; 5,98],
118
trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän tyû suaát lôïi nhuaän cuûa ngaønh vieãn
thoâng coù söùc huùt raát lôùn ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö.
20) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù söï caûn trôû veà chính
saùch ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong khoûang [4,14 ; 4,73], trong thang ñieåm
töø 1 ñeán 7, keát luaän söï caûn trôû veà maët chính saùch laø khoâng coù, neáu coù chæ ôû
moät möùc ñoä hoaëc khía caïnh naøo ñoù thoâi.
21) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù trôû ngaïi veà voán ñaàu
tö ra nhaäp thò tröôøng vieãn thoâng trong khoûang [4,57; 5,22], trong thang
ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän caùc nhaø tö môùi gia nhaäp thò tröôøng vieãn thoâng thì
trôû ngaïi veà voán ñaàu tö laø ñaùng keå.
22) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù lôïi ích kinh teá töø
vieäc taêng qui moâ doanh nghieäp caû veà dung löôïng vaø vuøng phuû soùng trong
khoûang [5,11; 5,64], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän vieäc taêng qui
moâ kinh doanh hieän nay cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng laø hoaøn toaøn coù
lôïi ích kinh teá .
23) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù veà söï haáp daãn cuûa
thò tröôøng vieãn thoâng tieàm naêng trong khoûang [5,56; 6,01], trong thang
ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän thò tröôøng vieãn thoâng tieàm naêng hieän nay cuûa
Vieät Nam coøn raát nhieàu söùc haáp daãn vôùi caùc nhaø ñaàu tö.
Toùm laïi: thò tröôøng Vieät Nam döôïc ñaùnh giaù laø thò tröôøng vieãn thoâng ñaày
tieàm naêng, theâm vaøo ñoù tyû suaát lôïi nhuaän ngaønh laïi coù söùc haáp daãn lôùn,
neân thu huùt caùc nhaø ñaàu tö tham gia thò tröôøng ngaønh raát cao, nhaát laø ñoái
vôùi caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi vì voán ñaàu tö tham gia thò tröôøng ngaønh
ñöôïc coi laø moät quan taâm lôùn ñoái doanh nghieäp môùi. Do ñoù vieäc môû roäng
qui moâ doanh nghieäp vaø taêng naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp
vieãn thoâng Vieät Nam hieän nay laø ñieàu caáp baùch, thöù nhaát laø ñeå thu lôïi ích
kinh teá töø thò tröôøng tieàm naêng vaø thöù hai laø phaûi chuaån bò ñoái phoù vôùi caùc
ñoái thuû ñang laêm le ra nhaäp thò tröôøng ngaønh. (taát nhieân laø nhöõng lónh vöïc
phaïm vi cuûa ngaønh, cuï theå laø cam keát gia nhaäp WTO ngaønh vieãn thoâng
cuûa Vieät Nam).
118 trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän tyû suaát lôïi nhuaän cuûa ngaønh vieãn thoâng coù söùc huùt raát lôùn ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö. 20) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù söï caûn trôû veà chính saùch ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong khoûang [4,14 ; 4,73], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän söï caûn trôû veà maët chính saùch laø khoâng coù, neáu coù chæ ôû moät möùc ñoä hoaëc khía caïnh naøo ñoù thoâi. 21) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù trôû ngaïi veà voán ñaàu tö ra nhaäp thò tröôøng vieãn thoâng trong khoûang [4,57; 5,22], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän caùc nhaø tö môùi gia nhaäp thò tröôøng vieãn thoâng thì trôû ngaïi veà voán ñaàu tö laø ñaùng keå. 22) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù lôïi ích kinh teá töø vieäc taêng qui moâ doanh nghieäp caû veà dung löôïng vaø vuøng phuû soùng trong khoûang [5,11; 5,64], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän vieäc taêng qui moâ kinh doanh hieän nay cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng laø hoaøn toaøn coù lôïi ích kinh teá . 23) Vôùi ñoä tin caäy 99%, ñieãm trung bình cuûa söï ñaùnh giaù veà söï haáp daãn cuûa thò tröôøng vieãn thoâng tieàm naêng trong khoûang [5,56; 6,01], trong thang ñieåm töø 1 ñeán 7, keát luaän thò tröôøng vieãn thoâng tieàm naêng hieän nay cuûa Vieät Nam coøn raát nhieàu söùc haáp daãn vôùi caùc nhaø ñaàu tö. Toùm laïi: thò tröôøng Vieät Nam döôïc ñaùnh giaù laø thò tröôøng vieãn thoâng ñaày tieàm naêng, theâm vaøo ñoù tyû suaát lôïi nhuaän ngaønh laïi coù söùc haáp daãn lôùn, neân thu huùt caùc nhaø ñaàu tö tham gia thò tröôøng ngaønh raát cao, nhaát laø ñoái vôùi caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi vì voán ñaàu tö tham gia thò tröôøng ngaønh ñöôïc coi laø moät quan taâm lôùn ñoái doanh nghieäp môùi. Do ñoù vieäc môû roäng qui moâ doanh nghieäp vaø taêng naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng Vieät Nam hieän nay laø ñieàu caáp baùch, thöù nhaát laø ñeå thu lôïi ích kinh teá töø thò tröôøng tieàm naêng vaø thöù hai laø phaûi chuaån bò ñoái phoù vôùi caùc ñoái thuû ñang laêm le ra nhaäp thò tröôøng ngaønh. (taát nhieân laø nhöõng lónh vöïc phaïm vi cuûa ngaønh, cuï theå laø cam keát gia nhaäp WTO ngaønh vieãn thoâng cuûa Vieät Nam).
119
PHUÏ LUÏC D
Laøm theá naøo ñeå hình thaønh thò tröôøng môùi ngay trong loøng thò tröôøng veà
vieãn thoâng ñang dieãn ra caïnh tranh maïnh meõ giöõa caùc ñoái thuû caïnh tranh, maø caùc
chieán löôïc thay ñoåi kinh doanh haàu nhö ñeàu bò ñoái thuû baét chöôùc naém baét, coù khi
coøn tung ra tröôùc khi boä phaän kinh doanh trieån khai cho caùc ñôn vò noäi boä ñeå thöïc
hieän cho khaùch haøng. Roài moät vaán ñeà môùi nöõa ñaët ra laø khi ñaõ taïo ra ñöôïc thò
tröôøng môùi roài thì muïc tieâu cuûa doanh nghieäp laø gì vaø thò tröôøng môùi coù beàn
vöõng daøi laâu bao nhieâu cho doanh nghieäp khai thaùc. Moät quy luaät caàn naém baét
ñeå taän duïng moïi cô hoäi kinh doanh, ñoù laø duø môùi ñeán ñaâu, caùch maïng ñeán ñaâu
chaêng nöõa môùi roài cuõng bieán thaønh cuõ, caùc ñoái thuû caïnh tranh vaø caùc ñoái thuû
tieàm naêng cuõng nhaûy vaøo vaø chia seû thò phaàn, do ñoù moät khi chieán löôïc thò
tröôøng môùi ñöôïc hình thaønh phaûi naém vöõng nguyeân taéc sau ñeå laøm chaäm quaù
trình bieán ñoåi töø môùi thaønh cuõ, laøm naûn loøng caùc ñoái thuû caïnh tranh trong vaán ñeà
baét chöôùc vaø taän duïng toái ña thôøi cô ñeå thu lôïi veà cho doanh nghieäp .
1) Moät lòch söû kinh doanh cuûa VNPT trong ngaønh vieãn thoâng laâu ñôøi
nhaát Vieät Nam, gaén lieàn vôùi lòch söû hai cuoäc caùch maïng, goùp phaàn
taïo neân thaéng lôïi cuûa ñaát nöôùc.
2) Vôùi thò phaàn hieän coù trong tay, coäng vôùi vieäc thöïc hieän ñoåi môùi
chieán löôïc trong kinh doanh vaø chaêm soùc khaùch haøng seõ taïo ñöôïc
danh tieáng lôùn vaø khaùch haøng trung thaønh vôùi VNPT laøm naûn loøng
ñoái thuû caïnh tranh trong vieäc loâi keùo thueâ bao treân maïng cuûa
VNPT.
3) Nghieân cöùu phaùt trieån dòch vuï, tröôùc khi ñi vaøo khai thaùc ñaêng kyù
baûn quyeàn, baèng phaùt minh saùng cheá cuõng laø moät phöông phaùp ñeå
coù ñoäc quyeàn khai thaùc saûn phaåm môùi treân thò tröôøng trong moät thôøi
gian.
4) Vieäc ñoåi môùi khoâng chæ döïa treân logic chieán löôïc thoâng thöôøng laø
caên cöù vaøo moät neàn coâng ngheä môùi, moät saûn phaåm cuûa kyõ thuaät
môùi, moät maïng vieãn thoâng môùi ra ñôøi, maø ngay trong neàn dòch vuï
vaø kyõ thuaät hieän coù taïo ra nhöõng dòch vuï ñoùn baét ñöôïc nhu caàu
khaùch haøng, baét gaëp ñöôïc vôùi nhöõng mong muoán thoûa maõn lôïi ích
cuûa khaùch haøng, hay moät trieát lyù ñôn giaûn hôn laø thò tröôøng môùi
ñöôïc môû ra khoâng tìm ñaâu xa naèm ngay trong loøng thò tröôøng cuõ.
5) Taïo ra nhöõng ñieàu kieän ngoïai lai ñeå laøm neàn taûng cho thò tröôøng
môùi, khieán cho caùc ñoái thuû caïnh tranh khoâng theå baét chöôùc do ñieàu
kieän khoâng theå thöïc hieän ñöôïc.
119 PHUÏ LUÏC D Laøm theá naøo ñeå hình thaønh thò tröôøng môùi ngay trong loøng thò tröôøng veà vieãn thoâng ñang dieãn ra caïnh tranh maïnh meõ giöõa caùc ñoái thuû caïnh tranh, maø caùc chieán löôïc thay ñoåi kinh doanh haàu nhö ñeàu bò ñoái thuû baét chöôùc naém baét, coù khi coøn tung ra tröôùc khi boä phaän kinh doanh trieån khai cho caùc ñôn vò noäi boä ñeå thöïc hieän cho khaùch haøng. Roài moät vaán ñeà môùi nöõa ñaët ra laø khi ñaõ taïo ra ñöôïc thò tröôøng môùi roài thì muïc tieâu cuûa doanh nghieäp laø gì vaø thò tröôøng môùi coù beàn vöõng daøi laâu bao nhieâu cho doanh nghieäp khai thaùc. Moät quy luaät caàn naém baét ñeå taän duïng moïi cô hoäi kinh doanh, ñoù laø duø môùi ñeán ñaâu, caùch maïng ñeán ñaâu chaêng nöõa môùi roài cuõng bieán thaønh cuõ, caùc ñoái thuû caïnh tranh vaø caùc ñoái thuû tieàm naêng cuõng nhaûy vaøo vaø chia seû thò phaàn, do ñoù moät khi chieán löôïc thò tröôøng môùi ñöôïc hình thaønh phaûi naém vöõng nguyeân taéc sau ñeå laøm chaäm quaù trình bieán ñoåi töø môùi thaønh cuõ, laøm naûn loøng caùc ñoái thuû caïnh tranh trong vaán ñeà baét chöôùc vaø taän duïng toái ña thôøi cô ñeå thu lôïi veà cho doanh nghieäp . 1) Moät lòch söû kinh doanh cuûa VNPT trong ngaønh vieãn thoâng laâu ñôøi nhaát Vieät Nam, gaén lieàn vôùi lòch söû hai cuoäc caùch maïng, goùp phaàn taïo neân thaéng lôïi cuûa ñaát nöôùc. 2) Vôùi thò phaàn hieän coù trong tay, coäng vôùi vieäc thöïc hieän ñoåi môùi chieán löôïc trong kinh doanh vaø chaêm soùc khaùch haøng seõ taïo ñöôïc danh tieáng lôùn vaø khaùch haøng trung thaønh vôùi VNPT laøm naûn loøng ñoái thuû caïnh tranh trong vieäc loâi keùo thueâ bao treân maïng cuûa VNPT. 3) Nghieân cöùu phaùt trieån dòch vuï, tröôùc khi ñi vaøo khai thaùc ñaêng kyù baûn quyeàn, baèng phaùt minh saùng cheá cuõng laø moät phöông phaùp ñeå coù ñoäc quyeàn khai thaùc saûn phaåm môùi treân thò tröôøng trong moät thôøi gian. 4) Vieäc ñoåi môùi khoâng chæ döïa treân logic chieán löôïc thoâng thöôøng laø caên cöù vaøo moät neàn coâng ngheä môùi, moät saûn phaåm cuûa kyõ thuaät môùi, moät maïng vieãn thoâng môùi ra ñôøi, maø ngay trong neàn dòch vuï vaø kyõ thuaät hieän coù taïo ra nhöõng dòch vuï ñoùn baét ñöôïc nhu caàu khaùch haøng, baét gaëp ñöôïc vôùi nhöõng mong muoán thoûa maõn lôïi ích cuûa khaùch haøng, hay moät trieát lyù ñôn giaûn hôn laø thò tröôøng môùi ñöôïc môû ra khoâng tìm ñaâu xa naèm ngay trong loøng thò tröôøng cuõ. 5) Taïo ra nhöõng ñieàu kieän ngoïai lai ñeå laøm neàn taûng cho thò tröôøng môùi, khieán cho caùc ñoái thuû caïnh tranh khoâng theå baét chöôùc do ñieàu kieän khoâng theå thöïc hieän ñöôïc.
120
6) Moät vaên hoùa doanh nghieäp rieâng coù, moät toå chöùc hoïat ñoäng saûn
xuaát kinh doanh laâu ñôøi vaø khoång loà ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao
cuõng khieán cho ñoái thuû khoâng theå baét chöôùc.
Tuy nhieân caùc nguyeân taéc treân chæ laø raøo caûn haïn cheá caùc ñoái thuû caïnh
tranh baét chöôùc chöù khoâng loïai boû ñöôïc hoøan toøan, maët khaùc do taùc ñoäng cuûa
quy luaät voøng ñôøi saûn phaåm: coù sinh ra lôùn leân, phaùt trieån ñeán ñænh vinh quang,
xuoáng doác vaø luïi taøn. Do ñoù phaûi giaùm saùt ñöôøng giaù trò treân baûn ñoà chieán löôïc.
Vieäc giaùm saùt ñöôøng giaù trò nhö vaäy coù theå chæ ra khi naøo neân tieán haønh taùi ñoåi
môùi, khi naøo khoâng. Vieäc giaùm saùt ñöôøng giaù trò seõ traùnh ñöôïc tìm moät thò tröôøng
môùi trong khi thò tröôøng hieän taïi vaãn coøn coù lôïi nhuaän, khi döôøng giaù trò cuûa
doanh nghieäp coøn chöa truøng vôùi caùc ñoái thuû, thay vì ñoåi môùi giaù trò moät laàn nöõa,
neân taäp trung vaøo nhöõng höôùng kinh doanh hieän taïi baèng caùch caûi tieán caùc hoïat
ñoäng vaän haønh vaø söï môû roäng veà ñòa lyù ñeå ñaït ñöôïc lôïi ích kinh teá theo quy moâ
vaø thò phaàn hôn nöõa, vieäc naøy coù ích lôïi caøng laøm naûn loøng caùc ñoái thuû caïnh
tranh baét chöôùc coù taùc duïng keùo daøi chu kyø cuûa saûn phaåm.
Nguyeân taéc thöù nhaát ñaõ ñöôïc VNPT ñöa vaøo baûn saéc thöông hieäu, baûn saéc
thöông hieäu VNPT theå hieän: taàm nhìn, söù maïng vaø giaù trò coát loõi. Giaù trò coát loõi
laïi theå hieän ôû ba khía caïnh: giaù trò lòch söû, tính nhaân vaên vaø tính keát noái. Noäi
dung ngaén goïn cuûa giaù trò coát loõi laø: VNPT ñaõ cuøng ñaát nöôùc qua nhieàu bieán coá
lòch söû, cam keát nhöõng giaù trò toát ñeïp höôùng ñeán con ngöôøi, keát noái nhöõng con
ngöôøi vöôït thôøi gian khoâng gian gaàn nhau hôn chia seû vôùi nhau trong cuoäc soáng.
Vaäy thì baûn saéc thöông hieäu coù quaûng caùo thaønh coâng seõ deã daøng gôïi nhôù trong
tri thöùc cuûa khaùch haøng veà hình aûnh cuûa VNPT gaén vôùi hình aûnh lòch söû cuûa ñaát
nöôùc, nhöng ñeå taïo ñöôïc aán töôïng thaønh keát quaû hieän thöïc caàn phaûi gaén vôùi
chính saùch kinh doanh thöïc teá. Chính saùch ñaët ra cho thueâ bao söû duïng laâu ñôøi laø
mang tính coá ñònh ít thay ñoåi, nhö tích luyõ ñieåm theo naêm seõ coù nhöõng chöông
trình tham quan veà nhöõng di tích lòch söû nhö Ñieän Bieân, thaønh phoá Buoân Meâ
Thuoät, thaønh phoá Hoà Chí Minh, neáu khaùch haøng khoâng ñi chi phí seõ ñöôïc chuyeån
qua caùc chöông trình hoã trôï xaây döïng caùc di tích lòch söû hoaëc cöùu trôï caùc naïn
nhaân chieán tranh.
Nguyeân taéc thöù hai, chi phí keát noái cuõng laø moät khoaûn chi phí ñaùng keå, do
ñoù cöôùc goïi trong maïng VNPT giaûm xuoáng thaáp hôn so vôùi caùc maïng beân ngoaøi,
thueâ bao treân maïng vaãn coù theå ñaùp öùng ñöôïc 80% nhu caàu thoâng tin lieân laïc vôùi
giaù cöôùc noäi maïng reû hôn 10%, vì hieän nay thueâ bao VNPT di ñoäng coá ñònh vaãn
chieám ña soá thò phaàn. Hoaëc khaùch haøng hoaëc hoä gia ñình naøo ñaõ söû duïng toång
coäng 10 caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa VNPT trôû leân seõ trôû thaønh thaønh vieân cuûa hoäi
khaùch haøng VNPT. Hoäi khaùch haøng VNPT coù quyeàn lôïi ñöôïc laép ñaët caùc dòch vuï
cuûa VNPT mieãn phí baát cöù luùc naøo khi coù yeâu caàu.
120 6) Moät vaên hoùa doanh nghieäp rieâng coù, moät toå chöùc hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh laâu ñôøi vaø khoång loà ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao cuõng khieán cho ñoái thuû khoâng theå baét chöôùc. Tuy nhieân caùc nguyeân taéc treân chæ laø raøo caûn haïn cheá caùc ñoái thuû caïnh tranh baét chöôùc chöù khoâng loïai boû ñöôïc hoøan toøan, maët khaùc do taùc ñoäng cuûa quy luaät voøng ñôøi saûn phaåm: coù sinh ra lôùn leân, phaùt trieån ñeán ñænh vinh quang, xuoáng doác vaø luïi taøn. Do ñoù phaûi giaùm saùt ñöôøng giaù trò treân baûn ñoà chieán löôïc. Vieäc giaùm saùt ñöôøng giaù trò nhö vaäy coù theå chæ ra khi naøo neân tieán haønh taùi ñoåi môùi, khi naøo khoâng. Vieäc giaùm saùt ñöôøng giaù trò seõ traùnh ñöôïc tìm moät thò tröôøng môùi trong khi thò tröôøng hieän taïi vaãn coøn coù lôïi nhuaän, khi döôøng giaù trò cuûa doanh nghieäp coøn chöa truøng vôùi caùc ñoái thuû, thay vì ñoåi môùi giaù trò moät laàn nöõa, neân taäp trung vaøo nhöõng höôùng kinh doanh hieän taïi baèng caùch caûi tieán caùc hoïat ñoäng vaän haønh vaø söï môû roäng veà ñòa lyù ñeå ñaït ñöôïc lôïi ích kinh teá theo quy moâ vaø thò phaàn hôn nöõa, vieäc naøy coù ích lôïi caøng laøm naûn loøng caùc ñoái thuû caïnh tranh baét chöôùc coù taùc duïng keùo daøi chu kyø cuûa saûn phaåm. Nguyeân taéc thöù nhaát ñaõ ñöôïc VNPT ñöa vaøo baûn saéc thöông hieäu, baûn saéc thöông hieäu VNPT theå hieän: taàm nhìn, söù maïng vaø giaù trò coát loõi. Giaù trò coát loõi laïi theå hieän ôû ba khía caïnh: giaù trò lòch söû, tính nhaân vaên vaø tính keát noái. Noäi dung ngaén goïn cuûa giaù trò coát loõi laø: VNPT ñaõ cuøng ñaát nöôùc qua nhieàu bieán coá lòch söû, cam keát nhöõng giaù trò toát ñeïp höôùng ñeán con ngöôøi, keát noái nhöõng con ngöôøi vöôït thôøi gian khoâng gian gaàn nhau hôn chia seû vôùi nhau trong cuoäc soáng. Vaäy thì baûn saéc thöông hieäu coù quaûng caùo thaønh coâng seõ deã daøng gôïi nhôù trong tri thöùc cuûa khaùch haøng veà hình aûnh cuûa VNPT gaén vôùi hình aûnh lòch söû cuûa ñaát nöôùc, nhöng ñeå taïo ñöôïc aán töôïng thaønh keát quaû hieän thöïc caàn phaûi gaén vôùi chính saùch kinh doanh thöïc teá. Chính saùch ñaët ra cho thueâ bao söû duïng laâu ñôøi laø mang tính coá ñònh ít thay ñoåi, nhö tích luyõ ñieåm theo naêm seõ coù nhöõng chöông trình tham quan veà nhöõng di tích lòch söû nhö Ñieän Bieân, thaønh phoá Buoân Meâ Thuoät, thaønh phoá Hoà Chí Minh, neáu khaùch haøng khoâng ñi chi phí seõ ñöôïc chuyeån qua caùc chöông trình hoã trôï xaây döïng caùc di tích lòch söû hoaëc cöùu trôï caùc naïn nhaân chieán tranh. Nguyeân taéc thöù hai, chi phí keát noái cuõng laø moät khoaûn chi phí ñaùng keå, do ñoù cöôùc goïi trong maïng VNPT giaûm xuoáng thaáp hôn so vôùi caùc maïng beân ngoaøi, thueâ bao treân maïng vaãn coù theå ñaùp öùng ñöôïc 80% nhu caàu thoâng tin lieân laïc vôùi giaù cöôùc noäi maïng reû hôn 10%, vì hieän nay thueâ bao VNPT di ñoäng coá ñònh vaãn chieám ña soá thò phaàn. Hoaëc khaùch haøng hoaëc hoä gia ñình naøo ñaõ söû duïng toång coäng 10 caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa VNPT trôû leân seõ trôû thaønh thaønh vieân cuûa hoäi khaùch haøng VNPT. Hoäi khaùch haøng VNPT coù quyeàn lôïi ñöôïc laép ñaët caùc dòch vuï cuûa VNPT mieãn phí baát cöù luùc naøo khi coù yeâu caàu.
121
Ñoåi môùi ngay trong phong caùch phuïc vuï, caùc dòch vuï VNPT coù theå thu
cöôùc nhaéc nôï laäp giaáy baùo cöôùc chung moät ñaàu moái, khoâng phaân taùn theo töøng
dòch vuï nhö hieän nay theo yeâu caàu cuûa khaùch, vì nhieàu gia ñình hieän nay söû duïng
nhieàu dòch vuï cuûa VNPT moät luùc: coá ñònh, Vinaphone, Mobifone, ADSL.., khoâng
muoán bò caùc dòch vuï ñoøi caùc thu cöôùc nhaéc nôï rieâng leû. Hoaëc gheùp nhöõng ñaëc
tính dòch vuï vieãn thoâng vôùi nhöõng nhu caàu sinh hoaït cuûa moãi con ngöôøi vaø moãi
gia ñình. Ví duï: maùy coá ñònh taïi nhaø thöïc hieän chöùc naêng nhaéc thôøi khoaù bieåu
cho ngöôøi giaø treû em, maùy di ñoäng ngoaøi nhu caàu thoâng tin lieân laïc ngöôøi goïi ñeán
coøn bieát vò trí cuûa ngöôøi nhaän ôû ñaâu ñeå kieåm soaùt con, hoaëc ngöôøi thaân trong gia
ñình.
Nhöõng ñieàu kieän ngoaïi lai cuûa VNPT raát deã khaùc bieät vôùi caùc doanh
nghieäp vieãn thoâng khaùc, ví duï trong thaùng söû duïng tuyø theo möùc ñoä phaàn traêm
giaáy baùo cöôùc trong noäi maïng VNPT seõ ñöôïc giaûm töông öùng baáy nhieâu phaàn
traêm cöôùc goïi. Hoäi vieân cuûa VNPT seõ ñöôïc giaûm cöôùc theo möùc ñoä naêm laø hoäi
vieân, ñieàu naøy vöøa khuyeán khích khaùch haøng söû duïng nhieàu, vöøa khuyeán khích
thueâ bao theo hoäi chöùng di chuyeàn seõ coù nhieàu thaønh vieân khaùch haøng VNPT
môùi. Ñaây cuõng laø moät caùch ñeå thu huùt thueâ bao môùi giaùn tieáp, khoâng qua chi phí
tröïc tieáp khuyeán maõi ban ñaàu ñeå taêng thueâ bao treân maïng, vöøa taêng ñöôïc soá
löôïng khaùch haøng trung thaønh.
Ñaëc bieät vaên hoaù doanh nghieäp VNPT hieän nay chöa coù moät neùt gì laø ñaëc
saéc ñeå töông öùng vôùi taàm voùc to lôùn cuûa Taäp ñoaøn. “Vui veû hoøa nhaõ, nhanh
choùng, ñaùp öùng thoâng tin lieân laïc moïi luùc moïi nôi khoâng “, neáu xaây döïng ñöôïc
vaên hoaù doanh nghieäp VNPT nhö caâu khaåu hieäu treân coäng vôùi chính saùch chaêm
soùc khaùch haøng toát, moät thöông hieäu uy tín treân thò tröôøng, thì khoâng theå naøo moät
khaùch haøng ñang laø khaùch haøng cuûa VNPT laïi coù theå boû ñeå ñi qua moät doanh
nghieäp vieãn thoâng khaùc. Ñieàu kieän trôû thaønh hoäi vieân khaùch haøng VNPT, neáu
ñaït döôïc seõ trôû thaønh nieàm töï haøo cuûa ngöôøi tieâu duøng.
121 Ñoåi môùi ngay trong phong caùch phuïc vuï, caùc dòch vuï VNPT coù theå thu cöôùc nhaéc nôï laäp giaáy baùo cöôùc chung moät ñaàu moái, khoâng phaân taùn theo töøng dòch vuï nhö hieän nay theo yeâu caàu cuûa khaùch, vì nhieàu gia ñình hieän nay söû duïng nhieàu dòch vuï cuûa VNPT moät luùc: coá ñònh, Vinaphone, Mobifone, ADSL.., khoâng muoán bò caùc dòch vuï ñoøi caùc thu cöôùc nhaéc nôï rieâng leû. Hoaëc gheùp nhöõng ñaëc tính dòch vuï vieãn thoâng vôùi nhöõng nhu caàu sinh hoaït cuûa moãi con ngöôøi vaø moãi gia ñình. Ví duï: maùy coá ñònh taïi nhaø thöïc hieän chöùc naêng nhaéc thôøi khoaù bieåu cho ngöôøi giaø treû em, maùy di ñoäng ngoaøi nhu caàu thoâng tin lieân laïc ngöôøi goïi ñeán coøn bieát vò trí cuûa ngöôøi nhaän ôû ñaâu ñeå kieåm soaùt con, hoaëc ngöôøi thaân trong gia ñình. Nhöõng ñieàu kieän ngoaïi lai cuûa VNPT raát deã khaùc bieät vôùi caùc doanh nghieäp vieãn thoâng khaùc, ví duï trong thaùng söû duïng tuyø theo möùc ñoä phaàn traêm giaáy baùo cöôùc trong noäi maïng VNPT seõ ñöôïc giaûm töông öùng baáy nhieâu phaàn traêm cöôùc goïi. Hoäi vieân cuûa VNPT seõ ñöôïc giaûm cöôùc theo möùc ñoä naêm laø hoäi vieân, ñieàu naøy vöøa khuyeán khích khaùch haøng söû duïng nhieàu, vöøa khuyeán khích thueâ bao theo hoäi chöùng di chuyeàn seõ coù nhieàu thaønh vieân khaùch haøng VNPT môùi. Ñaây cuõng laø moät caùch ñeå thu huùt thueâ bao môùi giaùn tieáp, khoâng qua chi phí tröïc tieáp khuyeán maõi ban ñaàu ñeå taêng thueâ bao treân maïng, vöøa taêng ñöôïc soá löôïng khaùch haøng trung thaønh. Ñaëc bieät vaên hoaù doanh nghieäp VNPT hieän nay chöa coù moät neùt gì laø ñaëc saéc ñeå töông öùng vôùi taàm voùc to lôùn cuûa Taäp ñoaøn. “Vui veû hoøa nhaõ, nhanh choùng, ñaùp öùng thoâng tin lieân laïc moïi luùc moïi nôi khoâng “, neáu xaây döïng ñöôïc vaên hoaù doanh nghieäp VNPT nhö caâu khaåu hieäu treân coäng vôùi chính saùch chaêm soùc khaùch haøng toát, moät thöông hieäu uy tín treân thò tröôøng, thì khoâng theå naøo moät khaùch haøng ñang laø khaùch haøng cuûa VNPT laïi coù theå boû ñeå ñi qua moät doanh nghieäp vieãn thoâng khaùc. Ñieàu kieän trôû thaønh hoäi vieân khaùch haøng VNPT, neáu ñaït döôïc seõ trôû thaønh nieàm töï haøo cuûa ngöôøi tieâu duøng.
122
Baûng ñieåm ñaùnh giaù caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeân möùc ñoä
caïnh tranh ngaønh vieãn
thoâng Vieät Nam hieän taïi theo phöông phaùp 05 löïc caïnh
n
h cuûa
Michael Porter
Ñieåm ñaùnh giaù: thang ñieåm ñaùnh
giaù 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Söû duïng chöông trình SPSS ñeå
phaân tích soá lieäu:
-Caùc ñaïi löôïng thoáng keâ moâ taû: trung bình coäng, ñoä leäch chuaån, sai soá
chuaån khi öôùc löôïng
giaù trò trung bình.
-Kieåm ñònh giaû thuyeát veà trò trung bình cuûa moät toång theå, baèng
caùch söû duïng
One-Sample T-Test
STT
Ñaùnh Giaù Caùc Yeáu
Toá
Côõ
maãu
Ñieåm
Trung
Bình
Ñoä
Leäch
Chuaån
Giaû
thuyeát
ñieåm
TB
toång
theå
Keát luaän
Ñoä Tin
caäy
Trong khoaûng
1
Soá löôïng caùc doanh
nghieäp vieãn thoâng
(Ít/Nhieàu )
133 4.37 1.598 5
Ñieåm TB
toång theå <5 99% 4.09 4.64
2
Chia seû thò phaàn giöõa
doanh nghieäp
vieãn thoâng 133 3.26 1.957 4
Ñieåm TB
toång theå <4 99% 2.92 3.59
3
Söï caù bieät hoaù saûn
phaåm giöõa caùc
doanh nghieäp vieãn
thoâng
125 3.47 1.735 4
Ñieåm TB
toång theå <4 99% 3.16 3.78
4
Söï ñaùp öùng nhu caàu
thò tröôøng cuûa
ngaønh vieãn thoâng 128 3.49 1.916 4
Ñieåm TB
toång theå <4
99% 3.16 3.83
5
Söï ruùt ra khoûi thò
tröôøng ngaønh 128 2.88 1.86 4
Ñieåm TB
toång theå <4 99% 2.56 3.21
122 Baûng ñieåm ñaùnh giaù caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeân möùc ñoä caïnh tranh ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam hieän taïi theo phöông phaùp 05 löïc caïnh n h cuûa Michael Porter Ñieåm ñaùnh giaù: thang ñieåm ñaùnh giaù 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Söû duïng chöông trình SPSS ñeå phaân tích soá lieäu: -Caùc ñaïi löôïng thoáng keâ moâ taû: trung bình coäng, ñoä leäch chuaån, sai soá chuaån khi öôùc löôïng giaù trò trung bình. -Kieåm ñònh giaû thuyeát veà trò trung bình cuûa moät toång theå, baèng caùch söû duïng One-Sample T-Test STT Ñaùnh Giaù Caùc Yeáu Toá Côõ maãu Ñieåm Trung Bình Ñoä Leäch Chuaån Giaû thuyeát ñieåm TB toång theå Keát luaän Ñoä Tin caäy Trong khoaûng 1 Soá löôïng caùc doanh nghieäp vieãn thoâng (Ít/Nhieàu ) 133 4.37 1.598 5 Ñieåm TB toång theå <5 99% 4.09 4.64 2 Chia seû thò phaàn giöõa doanh nghieäp vieãn thoâng 133 3.26 1.957 4 Ñieåm TB toång theå <4 99% 2.92 3.59 3 Söï caù bieät hoaù saûn phaåm giöõa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng 125 3.47 1.735 4 Ñieåm TB toång theå <4 99% 3.16 3.78 4 Söï ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng cuûa ngaønh vieãn thoâng 128 3.49 1.916 4 Ñieåm TB toång theå <4 99% 3.16 3.83 5 Söï ruùt ra khoûi thò tröôøng ngaønh 128 2.88 1.86 4 Ñieåm TB toång theå <4 99% 2.56 3.21
123
vieãn thoâng
6
Tyû leä chi phí coá ñònh/
chi phí bieán ñoåi 127 4.03 1.996 5
Ñieåm TB
toång theå <5 99% 3.68 4.38
7
Söï löïa choïn cuûa
khaùch haøng giöõa
chaát löôïng vaø chi phí 127 4.96 1.998 4
Ñieåm TB
toång theå >4
99% 4.61 5.31
8
Toán chi phí chuyeån
ñoåi saûn phaåm
vieãn thoâng 126 3.14 1.7 4
Ñieåm TB
toång theå <4 99% 2.84 3.44
9
Chi phí quaûng caùo
khuyeán maõi thu huùt
khaùch /CP baùn ban
ñaàu 127 4.88 1.828 4
Ñieåm TB
toång theå >4 99% 4.56 5.2
10
Chieán löôïc quaûn lyù
thoâng tin khaùch
haøng tieàm naêng 127 3.71 1.804 5
Ñieåm TB
toång theå <5
99% 3.39 4.03
11
Soá löôïng khaùch haøng
tieàm naêng trong vieãn
thoâng 123 4.81 1.58 4
Ñieåm TB
toång theå>4 99% 4.53 5.1
12
Khaùch haøng lieân keát
laøm aùp löïc giaù 128 2.96 1.604 4
Ñieåm TB
toång theå <4 99% 2.68 3.24
13
Söï deã daøng thay ñoåi
nhaø cung caáp
thieát bò ñaøi traïm
126 2.88 1.686 4
Ñieåm TB
toång theå <4 99% 2.58 3.18
14
Söï lieân keát caùc nhaø
cung caáp thieát bò
ñaàu cuoái 128 3.66 1.917 4
Ñieåm TB
toång theå <4 95% 3.32 3.99
15
Am hieåu thoâng tin
caùc nhaø cung caáp
thieát bò 128 4.26 1.785 5
Ñieåm TB
toång theå <5
99% 3.95 4.57
16
Nhaø cung caáp thieát
bò laø nöôùc ngoaøi
128 5.71 1.637 5
Ñieåm TB
toång theå >5
99% 5.42 6
17
Khaû naêng saûn phaåm
thay theá vieãn
thoâng 128 3.17 1.908 4
Ñieåm TB
toång theå <4 99% 2.84 3.51
18
Khaû naêng saûn phaåm
vieãn thoâng thay
theá saûn phaåm khaùc
132 4.92 1.776 4
Ñieåm TB
toång theå >4 99% 4.62 5.23
123 vieãn thoâng 6 Tyû leä chi phí coá ñònh/ chi phí bieán ñoåi 127 4.03 1.996 5 Ñieåm TB toång theå <5 99% 3.68 4.38 7 Söï löïa choïn cuûa khaùch haøng giöõa chaát löôïng vaø chi phí 127 4.96 1.998 4 Ñieåm TB toång theå >4 99% 4.61 5.31 8 Toán chi phí chuyeån ñoåi saûn phaåm vieãn thoâng 126 3.14 1.7 4 Ñieåm TB toång theå <4 99% 2.84 3.44 9 Chi phí quaûng caùo khuyeán maõi thu huùt khaùch /CP baùn ban ñaàu 127 4.88 1.828 4 Ñieåm TB toång theå >4 99% 4.56 5.2 10 Chieán löôïc quaûn lyù thoâng tin khaùch haøng tieàm naêng 127 3.71 1.804 5 Ñieåm TB toång theå <5 99% 3.39 4.03 11 Soá löôïng khaùch haøng tieàm naêng trong vieãn thoâng 123 4.81 1.58 4 Ñieåm TB toång theå>4 99% 4.53 5.1 12 Khaùch haøng lieân keát laøm aùp löïc giaù 128 2.96 1.604 4 Ñieåm TB toång theå <4 99% 2.68 3.24 13 Söï deã daøng thay ñoåi nhaø cung caáp thieát bò ñaøi traïm 126 2.88 1.686 4 Ñieåm TB toång theå <4 99% 2.58 3.18 14 Söï lieân keát caùc nhaø cung caáp thieát bò ñaàu cuoái 128 3.66 1.917 4 Ñieåm TB toång theå <4 95% 3.32 3.99 15 Am hieåu thoâng tin caùc nhaø cung caáp thieát bò 128 4.26 1.785 5 Ñieåm TB toång theå <5 99% 3.95 4.57 16 Nhaø cung caáp thieát bò laø nöôùc ngoaøi 128 5.71 1.637 5 Ñieåm TB toång theå >5 99% 5.42 6 17 Khaû naêng saûn phaåm thay theá vieãn thoâng 128 3.17 1.908 4 Ñieåm TB toång theå <4 99% 2.84 3.51 18 Khaû naêng saûn phaåm vieãn thoâng thay theá saûn phaåm khaùc 132 4.92 1.776 4 Ñieåm TB toång theå >4 99% 4.62 5.23
124
19
Söï thu huùt ñaàu tö
vieãn thoâng do tyû
suaát lôïi nhuaän 132 5.76 1.314 5
Ñieåm TB
toång theå >5 99% 5.53 5.98
20
Söï caûn trôû veà chính
saùch ñoái vôùi caùc
nhaø ñaàu tö 129 4.43 1.686 5
Ñieåm TB
toång theå <5
99% 4.14 4.73
21
Voán ñaàu tö laø trôû
ngaïi ra nhaäp thò
tröôøng 131 4.89 1.882 6
Ñieåm TB
toång theå <6 99% 4.57 5.22
22
Lôïi ích kinh teá töø
vieäc taêng qui moâ 131 5.37 1.556 6
Ñieåm TB
toång theå <6 99% 5.11 5.64
23
Söï haáp daãn cuûa thò
tröôøng vieãn thoâng
tieàm naêng
131 5.79 1.295 7
Ñieåm TB
toång theå <7
99% 5.56 6.01
124 19 Söï thu huùt ñaàu tö vieãn thoâng do tyû suaát lôïi nhuaän 132 5.76 1.314 5 Ñieåm TB toång theå >5 99% 5.53 5.98 20 Söï caûn trôû veà chính saùch ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö 129 4.43 1.686 5 Ñieåm TB toång theå <5 99% 4.14 4.73 21 Voán ñaàu tö laø trôû ngaïi ra nhaäp thò tröôøng 131 4.89 1.882 6 Ñieåm TB toång theå <6 99% 4.57 5.22 22 Lôïi ích kinh teá töø vieäc taêng qui moâ 131 5.37 1.556 6 Ñieåm TB toång theå <6 99% 5.11 5.64 23 Söï haáp daãn cuûa thò tröôøng vieãn thoâng tieàm naêng 131 5.79 1.295 7 Ñieåm TB toång theå <7 99% 5.56 6.01