Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của VNPT mảng viễn thông đến 2010

2,945
862
124
101
Ñeå thu huùt ñöôïc khaùch haøng môùi thì caùc doanh nghieäp ñua nhau ñöa ra
caùc chöông trình khuyeán maõi, thaäm chí coøn ñöôïc dö luaän ñaùnh giaù laø caùc doanh
nghieäp vieãn thoâng ‘nghieän ‘ khuyeán maõi. Thoâng thöôøng thì caùc coâng ty naøo coù
khuyeán maõi lôùn nhaát seõ thu huùt ñöôïc löôïng khaùch haøng hoøa maïng môùi nhieàu
nhaát. Nhöng keát quaû thu veà sau caùc chöông trình khuyeán maõi laø gì ? Sau moãi ñôït
khuyeán maõi lôùn thu veà moät löôïng thueâ bao khoâng nhoû, nhöng ñoàng thôøi trong
moät boä phaän thueâ bao môùi phaùt trieån naøy laïi ñang sôû höõu moät saûn phaåm dòch vuï
töông töï cuûa caùc maïng khaùc. Nhieàu khaùch haøng hoaø maïng môùi chæ vì vôùi moät
chieác sim môùi, hoï coù theå goïi ñöôïc nhieàu hôn, vôùi giaù reû hôn chieác sim di ñoäng
hieän coù do chöông trình khuyeán maïi mang laïi, do ñoù moät boä phaän lôùn khaùch
haøng ñaõ söû duïng hieän moät luùc hai sim di ñoäng. Cuoäc chaïy ñua khuyeán maïi giöõa
caùc maïng thoâng tin di ñoäng khoâng taäp trung vaøo vieäc giaønh giaät caùc khaùch haøng
môùi hoaø maïng laàn ñaàu tieân maø thöïc chaát laø giaønh giaät caùc khaùch haøng chieác sim
di ñoäng thöù hai. Chính vì vaäy maø coù hieän töôïng thueâ bao aûo treân maïng, nhaát laø
thôøi kyø maïng Viettel baét ñaàu tham gia thò tröôøng vieãn thoâng, vôùi caùc chöông
trình khuyeán maõi coù caùc goùi cöôùc giaù reû keøm theo caùc chöông trình haäu maõi, soá
löôït thueâ bao luõ löôït rôøi töø maïng noï sang maïng kia. Theo tính toaùn cuûa caùc
chuyeân gia trong lónh vöïc vieãn thoâng soá thueâ bao di ñoäng aûo chieám khoaûng 35%
trong toång soá thueâ bao di ñoäng treân maïng vaø soá tieàn phaûi boû ra ñeå nuoâi caùc thueâ
bao aûo naøy leân tôùi haøng tyû ñoàng, hôn nöõa taøi nguyeân soá cho caùc thueâ bao aûo bò
laõng phí traàm troïng
15
. Ñeå traùnh tình traïng naøy, môùi ñaây caùc maïng di ñoäng laïi ñeàu
chuyeån höôùng khuyeán maõi ñem laïi lôïi ích laâu daøi cho thueâ bao, vì theo tính toaùn
neáu thueâ bao hoaït ñoäng töø 06 thaùng trôû leân thì khaû naêng rôøi maïng cuûa thueâ bao
laø raát ít.
Ñoù laø maïng di ñoäng, tình hình treân cuõng khoâng khaùc gì maáy so vôùi thò
tröôøng dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh vaø Intrenet. Do chöông rình khuyeán maõi cho
thueâ bao môùi haáp daãn, nhieàu khaùch haøng ñaõ ñang laø thueâ bao cuûa maïng naøy, vì
baát kyø lyù do naøo khoâng hôïp yù ngöôøi söû duïng saüng saøng töø boû dòch vuï naøy ñeå
nhaûy sang maïng khaùc. Maët khaùc cô quan quaûn lyù böu chính vieãn thoâng chaäm
duyeät giaûm giaù cöôùc cuûa doanh nghieäp vieãn thoâng cuõ vaø cuõng do aùp löïc caïnh
tranh ngaøy caøng gia taêng ñoái vôùi caû doanh nghieäp cuõ vaø môùi, ñaây cuõng laø moät lyù
do khieán cho caùc doanh nghieäp ñua nhau ñöa ra caùc chöông trình khuyeán maõi,
khuyeán maõi noái tieáp khuyeán maõi chính laø moät daïng giaûm giaù cöôùc traù hình.
Tung ra caùc chöông trình khuyeán maõi raàm roä, caùc nhaø khai thaùc coøn ñua
nhau giaûm giaù vaø thay ñoåi phöông thöùc tính cöôùc nhaèm loâi keùo khaùch haøng. Coù
theå noùi hieän nay caïnh tranh giöõa caùc nhaø khai thaùc thoâng tin di ñoäng laø caïnh
15
Nguoàn : Tin Nhanh Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng soá 35 naêm 2006 [27].
101 Ñeå thu huùt ñöôïc khaùch haøng môùi thì caùc doanh nghieäp ñua nhau ñöa ra caùc chöông trình khuyeán maõi, thaäm chí coøn ñöôïc dö luaän ñaùnh giaù laø caùc doanh nghieäp vieãn thoâng ‘nghieän ‘ khuyeán maõi. Thoâng thöôøng thì caùc coâng ty naøo coù khuyeán maõi lôùn nhaát seõ thu huùt ñöôïc löôïng khaùch haøng hoøa maïng môùi nhieàu nhaát. Nhöng keát quaû thu veà sau caùc chöông trình khuyeán maõi laø gì ? Sau moãi ñôït khuyeán maõi lôùn thu veà moät löôïng thueâ bao khoâng nhoû, nhöng ñoàng thôøi trong moät boä phaän thueâ bao môùi phaùt trieån naøy laïi ñang sôû höõu moät saûn phaåm dòch vuï töông töï cuûa caùc maïng khaùc. Nhieàu khaùch haøng hoaø maïng môùi chæ vì vôùi moät chieác sim môùi, hoï coù theå goïi ñöôïc nhieàu hôn, vôùi giaù reû hôn chieác sim di ñoäng hieän coù do chöông trình khuyeán maïi mang laïi, do ñoù moät boä phaän lôùn khaùch haøng ñaõ söû duïng hieän moät luùc hai sim di ñoäng. Cuoäc chaïy ñua khuyeán maïi giöõa caùc maïng thoâng tin di ñoäng khoâng taäp trung vaøo vieäc giaønh giaät caùc khaùch haøng môùi hoaø maïng laàn ñaàu tieân maø thöïc chaát laø giaønh giaät caùc khaùch haøng chieác sim di ñoäng thöù hai. Chính vì vaäy maø coù hieän töôïng thueâ bao aûo treân maïng, nhaát laø thôøi kyø maïng Viettel baét ñaàu tham gia thò tröôøng vieãn thoâng, vôùi caùc chöông trình khuyeán maõi coù caùc goùi cöôùc giaù reû keøm theo caùc chöông trình haäu maõi, soá löôït thueâ bao luõ löôït rôøi töø maïng noï sang maïng kia. Theo tính toaùn cuûa caùc chuyeân gia trong lónh vöïc vieãn thoâng soá thueâ bao di ñoäng aûo chieám khoaûng 35% trong toång soá thueâ bao di ñoäng treân maïng vaø soá tieàn phaûi boû ra ñeå nuoâi caùc thueâ bao aûo naøy leân tôùi haøng tyû ñoàng, hôn nöõa taøi nguyeân soá cho caùc thueâ bao aûo bò laõng phí traàm troïng 15 . Ñeå traùnh tình traïng naøy, môùi ñaây caùc maïng di ñoäng laïi ñeàu chuyeån höôùng khuyeán maõi ñem laïi lôïi ích laâu daøi cho thueâ bao, vì theo tính toaùn neáu thueâ bao hoaït ñoäng töø 06 thaùng trôû leân thì khaû naêng rôøi maïng cuûa thueâ bao laø raát ít. Ñoù laø maïng di ñoäng, tình hình treân cuõng khoâng khaùc gì maáy so vôùi thò tröôøng dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh vaø Intrenet. Do chöông rình khuyeán maõi cho thueâ bao môùi haáp daãn, nhieàu khaùch haøng ñaõ ñang laø thueâ bao cuûa maïng naøy, vì baát kyø lyù do naøo khoâng hôïp yù ngöôøi söû duïng saüng saøng töø boû dòch vuï naøy ñeå nhaûy sang maïng khaùc. Maët khaùc cô quan quaûn lyù böu chính vieãn thoâng chaäm duyeät giaûm giaù cöôùc cuûa doanh nghieäp vieãn thoâng cuõ vaø cuõng do aùp löïc caïnh tranh ngaøy caøng gia taêng ñoái vôùi caû doanh nghieäp cuõ vaø môùi, ñaây cuõng laø moät lyù do khieán cho caùc doanh nghieäp ñua nhau ñöa ra caùc chöông trình khuyeán maõi, khuyeán maõi noái tieáp khuyeán maõi chính laø moät daïng giaûm giaù cöôùc traù hình. Tung ra caùc chöông trình khuyeán maõi raàm roä, caùc nhaø khai thaùc coøn ñua nhau giaûm giaù vaø thay ñoåi phöông thöùc tính cöôùc nhaèm loâi keùo khaùch haøng. Coù theå noùi hieän nay caïnh tranh giöõa caùc nhaø khai thaùc thoâng tin di ñoäng laø caïnh 15 Nguoàn : Tin Nhanh Taäp Ñoaøn Böu Chính Vieãn Thoâng soá 35 naêm 2006 [27].
102
tranh veà giaù. Toång hôïp loä trình giaûm cöôùc trong hai naêm qua, Boä Böu Chính
Vieãn thoâng vaãn giöõ laäp tröôøng tieáp tuïc uûng hoä caùc doanh nghieäp môùi baèng caùch
chuû yeáu chæ cho pheùp VNPT giaûm giaù cöôùc thueâ bao vaø ñieàu chænh caùch tính
cöôùc theo moät loä trình nhaát ñònh, ñeå cho caùc doanh nghieäp vieãn thoâng môùi ra ñôøi
coù söùc haáp daãn veà giaù hôn so vôùi doanh nghieäp ñaõ toàn taïi treân thò tröôøng laâu
naêm. Chính vì vaäy maø caùc doanh nghieäp môùi ra ñôøi khoâng ngöøng khai thaùc theá
maïnh veà giaù cöôùc, lieân tuïc khoâng ngöøng taïo ra caùc goùi cöôùc raát haáp daãn thu huùt
khaùch haøng, heä quaû taát yeáu trong xu theá phaùt trieån, caùc doanh nghieäp môùi tham
gia thò tröôøng vieãn thoâng ñaõ maïnh leân troâng thaáy, cuï theå maïng Viettel trong
voøng chöa ñaày hai naêm môùi ñi vaøo khai thaùc maø ñaõ ñaït ñöôïc con soá thueâ bao di
ñoäng laø 02 trieäu, moät con soá maø VNPT naèm mô cuõng chöa thaáy, vì so ra hai
maïng MobiFone vaø Vinaphone ñaõ hoaït ñoäng treân möôøi naêm soá thueâ bao ñaït
ñöôïc cuõng chæ gaáp ñoâi hoaëc hôn moät chuùt, ñieàu naøy baùo hieäu seõ coù nhöõng cuoäc
caïnh tranh quyeát lieät veà giaù cöôùc theo chieàu saâu vaø ñöông nhieân laø khaùch haøng
cuõng ñöôïc höôûng lôïi. Cuoäc caïnh tranh caøng gay gaét hôn khi thôøi ñieåm ngaøy
01/06/2006, Boä Böu chính Vieãn Thoâng chaáp nhaän ñeà nghò cuûa VNPT cuøng moät
luùc vöøa thay ñoåi phöông thöùc tính cöôùc, vöøa giaûm giaù cöôùc cuoäc goïi taát caû caùc
höôùng vaø dòch vuï cuûa VNPT. Vieäc naøy khieán cho caùc doanh nghieäp vieãn thoâng
môùi raát lo ngaïi, muoán toàn taïi caùc doanh nghieäp naøy laïi tieáp tuïc giaûm cöôùc hoaëc
tính toaùn laïi caùc phöông aùn veà giaù cöôùc, cuoäc chieán veà giaù cöôùc laïi tieáp tuïc. Moät
ñaëc ñieåm caïnh tranh trong thôøi gian naøy laø chaát löôïng vieãn thoâng giaûm do caïnh
tranh hoãn loaïn, ñoàng thôøi vôùi hieän töôïng khuyeán maõi giaûm giaù, doanh nghieäp thu
veà ñöôïc soá thueâ bao môùi, thì soá löôïng khaùch haøng phaøn naøn do chaát löôïng dòch
vuï, soùng yeáu ngheõn maïch, soùng chaäp chôøn, khoâng keát noái ñöôïc taêng leân. Ñaây
chính laø moät trong nhöõng nhöõng lyù do thò tröôøng vieãn thoâng ñang coù moät nghòch
lyù laø haàu heát vaät giaù ñeàu taêng
16
, thì rieâng giaù cöôùc vieãn thoâng laïi giaûm kinh
khuûng nhôø caùc chöông trình khuyeán maõi giaûm giaù cuûa caùc maïng. Vieäc giaûm giaù
ñoàng thôøi vôùi vieäc giaûm chaát löôïng cuûa caùc maïng laø moät yeáu ñieåm roõ raøng cho
thaáy taát caû caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay chöa coù moät ñònh höôùng chieán
löôïc caïnh tranh laâu daøi, thaáy doanh nghieäp baïn ñöa ra moät chöông trình khuyeán
maõi thì cuõng ñöa ra moät chöông trình khuyeán maõi haáp daãn hôn ñeå thu huùt ‘noùng’
khaùch haøng môùi. ÔÛ ñaây söû duïng töø ‘noùng’ laø do chính saùch caïnh tranh cho thueâ
bao treân maïng laâu daøi hieän nay chöa ñöôïc chuù yù, maø chæ thöïc hieän thu huùt soá
löôïng thueâ bao noåi theo soá löôïng phaùt trieån ban ñaàu, do ñoù soá thueâ bao aûo treân
16
Chæ soá CPI naêm 2005 cuûa Vieät Nam ñöôïc Toång Cuïc Thoáng Keâ coâng boá laø 8,4%, vaø naêm 2006
8,2%.
102 tranh veà giaù. Toång hôïp loä trình giaûm cöôùc trong hai naêm qua, Boä Böu Chính Vieãn thoâng vaãn giöõ laäp tröôøng tieáp tuïc uûng hoä caùc doanh nghieäp môùi baèng caùch chuû yeáu chæ cho pheùp VNPT giaûm giaù cöôùc thueâ bao vaø ñieàu chænh caùch tính cöôùc theo moät loä trình nhaát ñònh, ñeå cho caùc doanh nghieäp vieãn thoâng môùi ra ñôøi coù söùc haáp daãn veà giaù hôn so vôùi doanh nghieäp ñaõ toàn taïi treân thò tröôøng laâu naêm. Chính vì vaäy maø caùc doanh nghieäp môùi ra ñôøi khoâng ngöøng khai thaùc theá maïnh veà giaù cöôùc, lieân tuïc khoâng ngöøng taïo ra caùc goùi cöôùc raát haáp daãn thu huùt khaùch haøng, heä quaû taát yeáu trong xu theá phaùt trieån, caùc doanh nghieäp môùi tham gia thò tröôøng vieãn thoâng ñaõ maïnh leân troâng thaáy, cuï theå maïng Viettel trong voøng chöa ñaày hai naêm môùi ñi vaøo khai thaùc maø ñaõ ñaït ñöôïc con soá thueâ bao di ñoäng laø 02 trieäu, moät con soá maø VNPT naèm mô cuõng chöa thaáy, vì so ra hai maïng MobiFone vaø Vinaphone ñaõ hoaït ñoäng treân möôøi naêm soá thueâ bao ñaït ñöôïc cuõng chæ gaáp ñoâi hoaëc hôn moät chuùt, ñieàu naøy baùo hieäu seõ coù nhöõng cuoäc caïnh tranh quyeát lieät veà giaù cöôùc theo chieàu saâu vaø ñöông nhieân laø khaùch haøng cuõng ñöôïc höôûng lôïi. Cuoäc caïnh tranh caøng gay gaét hôn khi thôøi ñieåm ngaøy 01/06/2006, Boä Böu chính Vieãn Thoâng chaáp nhaän ñeà nghò cuûa VNPT cuøng moät luùc vöøa thay ñoåi phöông thöùc tính cöôùc, vöøa giaûm giaù cöôùc cuoäc goïi taát caû caùc höôùng vaø dòch vuï cuûa VNPT. Vieäc naøy khieán cho caùc doanh nghieäp vieãn thoâng môùi raát lo ngaïi, muoán toàn taïi caùc doanh nghieäp naøy laïi tieáp tuïc giaûm cöôùc hoaëc tính toaùn laïi caùc phöông aùn veà giaù cöôùc, cuoäc chieán veà giaù cöôùc laïi tieáp tuïc. Moät ñaëc ñieåm caïnh tranh trong thôøi gian naøy laø chaát löôïng vieãn thoâng giaûm do caïnh tranh hoãn loaïn, ñoàng thôøi vôùi hieän töôïng khuyeán maõi giaûm giaù, doanh nghieäp thu veà ñöôïc soá thueâ bao môùi, thì soá löôïng khaùch haøng phaøn naøn do chaát löôïng dòch vuï, soùng yeáu ngheõn maïch, soùng chaäp chôøn, khoâng keát noái ñöôïc taêng leân. Ñaây chính laø moät trong nhöõng nhöõng lyù do thò tröôøng vieãn thoâng ñang coù moät nghòch lyù laø haàu heát vaät giaù ñeàu taêng 16 , thì rieâng giaù cöôùc vieãn thoâng laïi giaûm kinh khuûng nhôø caùc chöông trình khuyeán maõi giaûm giaù cuûa caùc maïng. Vieäc giaûm giaù ñoàng thôøi vôùi vieäc giaûm chaát löôïng cuûa caùc maïng laø moät yeáu ñieåm roõ raøng cho thaáy taát caû caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay chöa coù moät ñònh höôùng chieán löôïc caïnh tranh laâu daøi, thaáy doanh nghieäp baïn ñöa ra moät chöông trình khuyeán maõi thì cuõng ñöa ra moät chöông trình khuyeán maõi haáp daãn hôn ñeå thu huùt ‘noùng’ khaùch haøng môùi. ÔÛ ñaây söû duïng töø ‘noùng’ laø do chính saùch caïnh tranh cho thueâ bao treân maïng laâu daøi hieän nay chöa ñöôïc chuù yù, maø chæ thöïc hieän thu huùt soá löôïng thueâ bao noåi theo soá löôïng phaùt trieån ban ñaàu, do ñoù soá thueâ bao aûo treân 16 Chæ soá CPI naêm 2005 cuûa Vieät Nam ñöôïc Toång Cuïc Thoáng Keâ coâng boá laø 8,4%, vaø naêm 2006 8,2%.
103
maïng vieãn thoâng laø moät vaán ñeà hieän nay maïng naøo cuõng coøn toàn taïi, gaây laõng
phí veà chi phí vaø nguoàn taøi nguyeân soá.
Vieäc thay ñoåi phöông thöùc tính cöôùc cuõng laø moät hình thöùc giaûm giaù, tính
saùt hôn vôùi thôøi löôïng khaùch haøng söû duïng, khoâng laøm troøn leân ñôn vò thôøi gian
lôùn hôn, doanh thu doanh nghieäp giaûm, nhöng ñoåi laïi haáp daãn thueâ bao khi thôøi
gian tính cöôùc saùt vôùi thôøi gian goïi. Do ñoù caùc doanh nghieäp ngoaøi vieäc giaûm
giaù, khuyeán maõi, coøn caïnh tranh khoâng keùm soâi noåi trong vaán ñeà thay ñoåi
phöông thöùc tính cöôùc. Traøo löu tính cöôùc 6 giaây, ñi ñaàu laø Viettel, hoï ñaõ taïo ra
tính cöôùc block 6 giaây cho caû dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh vaø di ñoäng khieán cho S-
Fone töø block 10 giaây cuõng haï xuoáng thaønh 6 giaây. Vinaphone vaø Mobifone
cuõng thöïc hieän tính cöôùc theo block 6 giaây sau 30 giaây ñaàu tieân. Ngoaøi ra dòch vuï
VoIP cuûa Viettel 178 vaø Saigon Postel 177 cuõng thöïc hieän tính cöôùc theo block 6
giaây cho ñieän thoaïi ñöôøng daøi lieân tænh vaø quoác teá ngay töø nhöõng giaây ñaàu tieân.
Ngoaøi vieäc thay ñoåi phöông thöùc tính cöôùc thì caùc doanh nghieäp vieãn
thoâng coøn chieâu keùo daøi thôøi haïn söû duïng cuûa caùc theû traû tröôùc, vì soá löôïng thueâ
bao traû tröôùc thöôøng thì chieám ñeán hai phaàn ba maïng, neân chieâu naøy ñöôïc caùc
doanh nghieäp ñua nhau aùp duïng. Töø 1/1/2006 VNPT quyeát ñònh thay ñoåi thôøi haïn
söû duïng meänh gía theû naïp tieàn cho ñieän thoaïi di ñoäng traû tröôùc. Meänh giaù
200.00 ñoàng taêng theâm 50% thôøi gian (töø 45 ngaøy taêng leân thaønh 70 ngaøy),
meänh giaù 100.000 ñoàng taêng leân 100% ( töø 15 ngaøy thaønh 30 ngaøy) . Laäp töùc S-
Fone quyeát ñònh gia taêng hôn 70% thôøi haïn söû duïng cho taát caû caùc loaïi theû caøo
vôùi giaù khoâng ñoåi cuõng töø 1/1/2006. Viettel cuõng khoâng thua keùm taêng gaàn 100%
thôøi haïn theû traû tröôùc cuûa maïng 098.
Sau khi ñeå VNPT “ñi tröôùc” trong chieán löôïc gia taêng thôøi haïn söû duïng
cuûa theû traû tröôùc , Viettel Mobile laø doanh nghieäp ñaàu tieân giaûm giaù cöôùc trong
naêm 2006 töø 1/1/2006 giaûm 100 ñoàng/phuùt (moãi block 6 giaây giaûm 10 ñoàng) ñoái
vôùi caû traû tröôùc vaø traû sau, möùc cöôùc naøy so vôùi VNPT thaáp hôn 10%. Laäp töùc
VNPT khoâng thua keùm, cuõng ñeà nghò Boä Böu Chính Vieãn Thoâng thöïc hieän giai
ñoaïn hai cuûa vieäc giaûm cöôùc. Giai ñoaïn 1 ñaõ aùp duïng töø ngaøy 1/10/2005 aùp duïng
phöông thöùc 30”+ 6” vaø giaûm thueâ bao thaùng ngaøy, ñeà nghò giaûm 636-727
ñoàng/30 giaây, thueâ bao traû tröôùc 1.000-1.182 doàng/ ngaøy vaø cöôùc döû duïng 682-
818 ñoàng/30”, cöôùc hoaø maïng giaûm xuoáng 50.000 ñeán 100.000 ñoàng/ maùy/ laàn,
nguoàn tin VNPT tieáp tuïc xin Boä Böu Chính Vieãn Thoâng aùp duïng phöông thöùc
tính cöôùc 6”+6” , ñaây laø moät ñoäng thaùi khieán cho Vietel vaø S-Fone heát söùc quan
taâm, vì neáu Boä ñoàng yù thì hai maïng naøy cuõng phaûi ñieàu chænh giaù cöôùc thaáp hôn
nöõa môùi coù khaû naêng thu huùt thueâ bao. Theo caùc chuyeân gia ngoaøi chính saùch giaù
cöôùc cuûa VNPT, thì söï tham gia thò tröôøng ñieän thoaïi di ñoäng cuûa hai maïng môùi
103 maïng vieãn thoâng laø moät vaán ñeà hieän nay maïng naøo cuõng coøn toàn taïi, gaây laõng phí veà chi phí vaø nguoàn taøi nguyeân soá. Vieäc thay ñoåi phöông thöùc tính cöôùc cuõng laø moät hình thöùc giaûm giaù, tính saùt hôn vôùi thôøi löôïng khaùch haøng söû duïng, khoâng laøm troøn leân ñôn vò thôøi gian lôùn hôn, doanh thu doanh nghieäp giaûm, nhöng ñoåi laïi haáp daãn thueâ bao khi thôøi gian tính cöôùc saùt vôùi thôøi gian goïi. Do ñoù caùc doanh nghieäp ngoaøi vieäc giaûm giaù, khuyeán maõi, coøn caïnh tranh khoâng keùm soâi noåi trong vaán ñeà thay ñoåi phöông thöùc tính cöôùc. Traøo löu tính cöôùc 6 giaây, ñi ñaàu laø Viettel, hoï ñaõ taïo ra tính cöôùc block 6 giaây cho caû dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh vaø di ñoäng khieán cho S- Fone töø block 10 giaây cuõng haï xuoáng thaønh 6 giaây. Vinaphone vaø Mobifone cuõng thöïc hieän tính cöôùc theo block 6 giaây sau 30 giaây ñaàu tieân. Ngoaøi ra dòch vuï VoIP cuûa Viettel 178 vaø Saigon Postel 177 cuõng thöïc hieän tính cöôùc theo block 6 giaây cho ñieän thoaïi ñöôøng daøi lieân tænh vaø quoác teá ngay töø nhöõng giaây ñaàu tieân. Ngoaøi vieäc thay ñoåi phöông thöùc tính cöôùc thì caùc doanh nghieäp vieãn thoâng coøn chieâu keùo daøi thôøi haïn söû duïng cuûa caùc theû traû tröôùc, vì soá löôïng thueâ bao traû tröôùc thöôøng thì chieám ñeán hai phaàn ba maïng, neân chieâu naøy ñöôïc caùc doanh nghieäp ñua nhau aùp duïng. Töø 1/1/2006 VNPT quyeát ñònh thay ñoåi thôøi haïn söû duïng meänh gía theû naïp tieàn cho ñieän thoaïi di ñoäng traû tröôùc. Meänh giaù 200.00 ñoàng taêng theâm 50% thôøi gian (töø 45 ngaøy taêng leân thaønh 70 ngaøy), meänh giaù 100.000 ñoàng taêng leân 100% ( töø 15 ngaøy thaønh 30 ngaøy) . Laäp töùc S- Fone quyeát ñònh gia taêng hôn 70% thôøi haïn söû duïng cho taát caû caùc loaïi theû caøo vôùi giaù khoâng ñoåi cuõng töø 1/1/2006. Viettel cuõng khoâng thua keùm taêng gaàn 100% thôøi haïn theû traû tröôùc cuûa maïng 098. Sau khi ñeå VNPT “ñi tröôùc” trong chieán löôïc gia taêng thôøi haïn söû duïng cuûa theû traû tröôùc , Viettel Mobile laø doanh nghieäp ñaàu tieân giaûm giaù cöôùc trong naêm 2006 töø 1/1/2006 giaûm 100 ñoàng/phuùt (moãi block 6 giaây giaûm 10 ñoàng) ñoái vôùi caû traû tröôùc vaø traû sau, möùc cöôùc naøy so vôùi VNPT thaáp hôn 10%. Laäp töùc VNPT khoâng thua keùm, cuõng ñeà nghò Boä Böu Chính Vieãn Thoâng thöïc hieän giai ñoaïn hai cuûa vieäc giaûm cöôùc. Giai ñoaïn 1 ñaõ aùp duïng töø ngaøy 1/10/2005 aùp duïng phöông thöùc 30”+ 6” vaø giaûm thueâ bao thaùng ngaøy, ñeà nghò giaûm 636-727 ñoàng/30 giaây, thueâ bao traû tröôùc 1.000-1.182 doàng/ ngaøy vaø cöôùc döû duïng 682- 818 ñoàng/30”, cöôùc hoaø maïng giaûm xuoáng 50.000 ñeán 100.000 ñoàng/ maùy/ laàn, nguoàn tin VNPT tieáp tuïc xin Boä Böu Chính Vieãn Thoâng aùp duïng phöông thöùc tính cöôùc 6”+6” , ñaây laø moät ñoäng thaùi khieán cho Vietel vaø S-Fone heát söùc quan taâm, vì neáu Boä ñoàng yù thì hai maïng naøy cuõng phaûi ñieàu chænh giaù cöôùc thaáp hôn nöõa môùi coù khaû naêng thu huùt thueâ bao. Theo caùc chuyeân gia ngoaøi chính saùch giaù cöôùc cuûa VNPT, thì söï tham gia thò tröôøng ñieän thoaïi di ñoäng cuûa hai maïng môùi
104
092 vaø 096 seõ ñoùng vai troø quan troïng ñeán vieäc giaù cöôùc di ñoäng seõ ñöôïc giaûm
nhö theá naøo.
Moät thôøi gian taïm laéng , cuoäc chieán giaûm giaù laïi buøng leân döõ doäi, khi Boä
Böu Chính Vieãn Thoâng cho pheùp VNPT giaûm giaù. Chöa chôø tuyeân boá chính thöùc
cho VNPT giaûm giaù caùc maïng di ñoäng khaùc ñua nhau lieân tuïc ñöa ra caùc chöông
trình khuyeán maõi ñeå giaønh giaät khaùch haøng S-Fone giôùi thieäu dòch vuï Forever
vaøo ngaøy 14/03/2006, khoâng giôùi haïn thôøi haïn goïi vaø thôøi haïn nghe. Töø 1/3 ñeán
31/3/2006 cho pheùp caùc thueâ bao môùi nhaân ñoâi taøi khoaûn , Vinaphone taëng theâm
10% giaù trò naïp theû cho cho caùc thueâ môùi hoaø maïng, MobiFone taëng theâm 30%
giaù trò naïp theû ñoái vôùi 3 theû naïp lieân tieáp. Vöøa keát thuùc chöông trình nhaân ñoâi taøi
khoaûn, MobiFone laïi chuyeån qua chöông trình “ Caû nhaø ñeàu vui” keùo daøi suoát
thaùng 4/2006 , giaûm 10% cöôùc cuoäc goïi tôùi caùc thaønh vieân trong nhoùm cuøng hoä
khaåu. Khoâng chòu thua keùm Viettel Mobile tung ra chöông trình “nhöõng soá 6” töø
26/3 ñeán 26/5/06 giaûm 60% cöôùc hoaø maïng, giaûm lieân tuïc 6 thaùng cöôùc thueâ bao
lieân tieáp vaø taëng theâm 25% giaù trò cuûa 6 theû naïp lieân tieáp, ngoaøi ra Viettel
Mobile coøn toå chöùc boác thaêm truùng thöôûng 6 xe Innova J. Töø ngaøy 01/06/2006
Viettel Mobile laïi tung ra goùi cöôùc Z60, giaûm tôùi 10% so vôùi möùc cöôùc tröôùc
ñaây, goùi cöôùc naøy töông töï nhö goùi cöôùc forever cuûa S-Fone nhaém tôùi khaùch
haøng chuyeân nghe nhaän maø khoâng goïi ñi. VNPT coù hai maïng lôùn cuõng ñöa ra
moät goùi cöôùc ñeâ’ caïnh tranh töø 1/6/2006 chæ coù giaù 200.00 ñoàng söû duïng 5.000
block 1 giaây vaø 50 tin nhaén mieãn phí. Tieáp theo ngaøy 14/8/2006 S-Fone ra maét
goùi cöôùc môùi Forever Couple cuøng vôùi chöông trình “ Thöù 6, Cinema cho ñoâi ta”.
Do aùp löïc caïnh tranh, maø giaù laïi bò nhaø nöôùc quaûn lyù do ñoù VNPT buoäc phaûi
khuyeán maïi theo kieåu môùi, tieáp tuïc ñeán 1/10/2006 VNPT tieáp tuïc giaûm 5% cöôùc
di ñoäng noäi maïng ñeå taêng phaàn haáp daãn veà giaù trong khi caùc maïng di ñoäng khaùc
giaûm giaù vaø khuyeán maõi quaù maïnh tay.
Haäu quaû cuûa caùc ñôït giaûm giaù vaø khuyeán maõi lieän tieáp laø gì ? Caùc maïng
di ñoäng lieân tuïc xaûy ra ngheõn maïng taïi dieän roäng laøm aûnh höôûng nghieâm troïng
tôùi thoâng tin lieân laïc cuûa ngöôøi tieâu duøng, ñaàu naêm 2005 hai maïng lôùn
Vinaphone vaø Mobifone bò ngheõn maïng traàm troïng do khoâng löôøng tröôùc nhu
caàu taêng ñoät bieán cuûa khaùch haøng vaø do coù khoù khaên trong ñaàu tö cuûa hai maïng
naøy. Tieáp ñoù ñeán vieäc ngheõn maïng cuûa Viettel Mobile do ñôït khuyeán maïi “mieãn
phí cuoäc goïi noäi maïng”. Lieân tuïc trong naêm, khaùch haøng cuûa caùc maïng di ñoäng
vaãn phaøn naøn raát khoù thöïc hieän caùc cuoäc goïi
17
. Chính vì khuyeán maõi raàm roä
Viettel Mobile ñaït toác ñoä phaùt trieån thueâ bao chöa töøng coù, trong khi maïng löôùi
17
Nguoàn tin nhanh 2 ,2006[43].
104 092 vaø 096 seõ ñoùng vai troø quan troïng ñeán vieäc giaù cöôùc di ñoäng seõ ñöôïc giaûm nhö theá naøo. Moät thôøi gian taïm laéng , cuoäc chieán giaûm giaù laïi buøng leân döõ doäi, khi Boä Böu Chính Vieãn Thoâng cho pheùp VNPT giaûm giaù. Chöa chôø tuyeân boá chính thöùc cho VNPT giaûm giaù caùc maïng di ñoäng khaùc ñua nhau lieân tuïc ñöa ra caùc chöông trình khuyeán maõi ñeå giaønh giaät khaùch haøng S-Fone giôùi thieäu dòch vuï Forever vaøo ngaøy 14/03/2006, khoâng giôùi haïn thôøi haïn goïi vaø thôøi haïn nghe. Töø 1/3 ñeán 31/3/2006 cho pheùp caùc thueâ bao môùi nhaân ñoâi taøi khoaûn , Vinaphone taëng theâm 10% giaù trò naïp theû cho cho caùc thueâ môùi hoaø maïng, MobiFone taëng theâm 30% giaù trò naïp theû ñoái vôùi 3 theû naïp lieân tieáp. Vöøa keát thuùc chöông trình nhaân ñoâi taøi khoaûn, MobiFone laïi chuyeån qua chöông trình “ Caû nhaø ñeàu vui” keùo daøi suoát thaùng 4/2006 , giaûm 10% cöôùc cuoäc goïi tôùi caùc thaønh vieân trong nhoùm cuøng hoä khaåu. Khoâng chòu thua keùm Viettel Mobile tung ra chöông trình “nhöõng soá 6” töø 26/3 ñeán 26/5/06 giaûm 60% cöôùc hoaø maïng, giaûm lieân tuïc 6 thaùng cöôùc thueâ bao lieân tieáp vaø taëng theâm 25% giaù trò cuûa 6 theû naïp lieân tieáp, ngoaøi ra Viettel Mobile coøn toå chöùc boác thaêm truùng thöôûng 6 xe Innova J. Töø ngaøy 01/06/2006 Viettel Mobile laïi tung ra goùi cöôùc Z60, giaûm tôùi 10% so vôùi möùc cöôùc tröôùc ñaây, goùi cöôùc naøy töông töï nhö goùi cöôùc forever cuûa S-Fone nhaém tôùi khaùch haøng chuyeân nghe nhaän maø khoâng goïi ñi. VNPT coù hai maïng lôùn cuõng ñöa ra moät goùi cöôùc ñeâ’ caïnh tranh töø 1/6/2006 chæ coù giaù 200.00 ñoàng söû duïng 5.000 block 1 giaây vaø 50 tin nhaén mieãn phí. Tieáp theo ngaøy 14/8/2006 S-Fone ra maét goùi cöôùc môùi Forever Couple cuøng vôùi chöông trình “ Thöù 6, Cinema cho ñoâi ta”. Do aùp löïc caïnh tranh, maø giaù laïi bò nhaø nöôùc quaûn lyù do ñoù VNPT buoäc phaûi khuyeán maïi theo kieåu môùi, tieáp tuïc ñeán 1/10/2006 VNPT tieáp tuïc giaûm 5% cöôùc di ñoäng noäi maïng ñeå taêng phaàn haáp daãn veà giaù trong khi caùc maïng di ñoäng khaùc giaûm giaù vaø khuyeán maõi quaù maïnh tay. Haäu quaû cuûa caùc ñôït giaûm giaù vaø khuyeán maõi lieän tieáp laø gì ? Caùc maïng di ñoäng lieân tuïc xaûy ra ngheõn maïng taïi dieän roäng laøm aûnh höôûng nghieâm troïng tôùi thoâng tin lieân laïc cuûa ngöôøi tieâu duøng, ñaàu naêm 2005 hai maïng lôùn Vinaphone vaø Mobifone bò ngheõn maïng traàm troïng do khoâng löôøng tröôùc nhu caàu taêng ñoät bieán cuûa khaùch haøng vaø do coù khoù khaên trong ñaàu tö cuûa hai maïng naøy. Tieáp ñoù ñeán vieäc ngheõn maïng cuûa Viettel Mobile do ñôït khuyeán maïi “mieãn phí cuoäc goïi noäi maïng”. Lieân tuïc trong naêm, khaùch haøng cuûa caùc maïng di ñoäng vaãn phaøn naøn raát khoù thöïc hieän caùc cuoäc goïi 17 . Chính vì khuyeán maõi raàm roä Viettel Mobile ñaït toác ñoä phaùt trieån thueâ bao chöa töøng coù, trong khi maïng löôùi 17 Nguoàn tin nhanh 2 ,2006[43].
105
chöa ñuû naêng löïc phuïc vuï sau ñoù nhaø cung öùng phaûi chính thöùc xin loãi baùo chí vaø
khaùch haøng. S-Fone vôùi tham voïng tieán saâu hôn vaøo thò tröôøng di ñoäng cuõng ñaõ
sôùm ñoå beå vì môùi chæ quan taâm tôùi khuyeán maõi maø chöa chuù troïng ñeán phaùt trieån
dòch vuï môû roäng vuøng phuû soùng.
Teát Bính Tuaát maëc duø ñaõ coù nhieàu phöông aùn chuaån bò ñoái phoù vôùi ngheõn
maïng nhö:
Ngaøy 04/01/2006 VNPT ñeà nghò giaûm 50% cöôùc ñieän thoaïi coá ñònh trong
dòp teát Bính Tuaát ñeå giaûm taûi maïng di ñoäng;
Viettel giaûm 30% cöôùc ñieän thoaïi ñöôøng daøi trong nöôùc töø ngaøy 22/01 ñeán
05/02/2006 cuõng nhaèm muïc ñích giaûm taûi cho caùc maïng thoâng tin di ñoäng.
Nhöng 15 % soá maùy thu phaùt cuûa MobileFone ngheõn trong giôø cao ñieåm
trong khi tyû leä naøy cuûa Vinaphone laø 3%. Taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vieäc goïi
vaøo thueâ bao Viettel xaûy ra tình traïng ngheõn maïng laø naëng hôn caû
18
. Hieän töôïng
soùng ñaày nhöng khoâng keát noái; ngaét quaõng keát noái; tín hieäu thoaïi chaäp chôøn …
lieân tuïc dieãn ra vaø coù chieàu höôùng gia taêng trong naêm 2006, chính laø heä quaû cuûa
vieäc gia taêng ñoät bieán soá löôïng thueâ bao, vaø coù theå noùi caùc doanh nghieäp trong
naêm 2005, 2006 ñaõ chaêm soùc caùc chieâu khuyeán maõi hôn laø chaêm soùc ñeán chaát
löôïng maïng löôùi
19
.
18
Tin nhanh 4-5-6 , naêm 2006 [62],[65].
19
Nguoàn: baùo Lao Ñoäng 24/8/2006 .
105 chöa ñuû naêng löïc phuïc vuï sau ñoù nhaø cung öùng phaûi chính thöùc xin loãi baùo chí vaø khaùch haøng. S-Fone vôùi tham voïng tieán saâu hôn vaøo thò tröôøng di ñoäng cuõng ñaõ sôùm ñoå beå vì môùi chæ quan taâm tôùi khuyeán maõi maø chöa chuù troïng ñeán phaùt trieån dòch vuï môû roäng vuøng phuû soùng. Teát Bính Tuaát maëc duø ñaõ coù nhieàu phöông aùn chuaån bò ñoái phoù vôùi ngheõn maïng nhö: Ngaøy 04/01/2006 VNPT ñeà nghò giaûm 50% cöôùc ñieän thoaïi coá ñònh trong dòp teát Bính Tuaát ñeå giaûm taûi maïng di ñoäng; Viettel giaûm 30% cöôùc ñieän thoaïi ñöôøng daøi trong nöôùc töø ngaøy 22/01 ñeán 05/02/2006 cuõng nhaèm muïc ñích giaûm taûi cho caùc maïng thoâng tin di ñoäng. Nhöng 15 % soá maùy thu phaùt cuûa MobileFone ngheõn trong giôø cao ñieåm trong khi tyû leä naøy cuûa Vinaphone laø 3%. Taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh vieäc goïi vaøo thueâ bao Viettel xaûy ra tình traïng ngheõn maïng laø naëng hôn caû 18 . Hieän töôïng soùng ñaày nhöng khoâng keát noái; ngaét quaõng keát noái; tín hieäu thoaïi chaäp chôøn … lieân tuïc dieãn ra vaø coù chieàu höôùng gia taêng trong naêm 2006, chính laø heä quaû cuûa vieäc gia taêng ñoät bieán soá löôïng thueâ bao, vaø coù theå noùi caùc doanh nghieäp trong naêm 2005, 2006 ñaõ chaêm soùc caùc chieâu khuyeán maõi hôn laø chaêm soùc ñeán chaát löôïng maïng löôùi 19 . 18 Tin nhanh 4-5-6 , naêm 2006 [62],[65]. 19 Nguoàn: baùo Lao Ñoäng 24/8/2006 .
106
BAÛNG SO SAÙNH GIAÙ CÖÔÙC VIEÄT NAM VAØ CAÙC NÖÔÙC TRONG KHU VÖÏC VAØ TREÂN THEÁ GIÔÙI
Tieàn
Nöôùc
Loaïi cöôùc
Giaù goác Qui ñoåi VNÑ
Giaù cöôùc Vieät
Nam
töông ñöông
Ghi chuù- Keát luaän
5,1-5,9 P/M
10710- 12390
Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M
Dave Bailey, IT Week, 12
Apr 2007
Euro 0.40/M outgoing 8400 Ñ/M
Gía cöôùc coi nhö töông
ñöông Chaâu Aâu
Chaâu Aâu
Cöôùc quoác teá
trong khu vöïc
Chaâu Aâu
Euro 0.40/M outgoing 3150 Ñ/M
0.2 yuan /M outging 400 Ñ/ P 1363 Ñ/M
UPDATED: 08:18, May 10,
2006
China
Cöôùc mobile
trong nöôùc
0.02 yuan/M incomming 40 Ñ/ P
Vieät Nam ñaát hôn Trung
Quoác gaáp 3 laàn
Cöôùc quoác teá
(I-Vieät Nam)
$1.48/M (Idonesia-
VietNAM) 23754 Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M
Giaù cöôùc Vieät Nam reû hôn
Indonesia
Prepaid
$1.63 /M (I-V) 26160 Ñ/M 10344-11312 Ñ/M
Indonesia
VoIP
69c /M(I-V) 11075 Ñ/M 8025 Ñ/M
$0.285/M (VIETNAM) 4603 Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M
Myõ Cöôùc quoác teá
$0.335/M (VIETNAM
Mobile ) 5410 Ñ/M 10030- 10993 Ñ/M
Giaù cöôùc Vieät Nam ñaét gaáp
hai laàn Myõ
Cöôùc mobile trong
nöôùc
15 Yen /M All domestic
in Japan 2055 Ñ/M 1363 Ñ/M
Giaù cöôùc Vieät Nam noäi ñòa
reû hôn Nhaät
Nhaät
Cöôùc quoác teá
15 Cent /M From
overseas 2423 Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M
,nhöng giaù cöôùc quoác teá ñaét
hôn Nhaät
Cöôùc quoác teá
$ 0.59 /M 9470 Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M
Giaù cöôùc Vieät Nam ngang
vôùi Philippine
Cöôùc mobile
$ 0.59 /M 9470 Ñ/M 10030- 10993 Ñ/M
Philippines
(Philippine-Vieät
Nam)
Cöôùc mobile
15.75¢/M 1575 Ñ/M 1363 Ñ/M
Cöôùc Vieät Nam reû hôn
Singapore
Singapore
Thailand Cöôùc quoác teá
Euro 0.267 / M 4285 Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M
Cöôùc Vieät Nam ñaét hôn
Thailand
Toùm laïi:
Giaù cöôùc Vieät Nam reû hôn so vôùi caùc nöôùc Singapore, Indonesia, Nhaät
Giaù cöôùc Vieät Nam ngang vôùi caùc nöôùc thuoäc khoái Chaâu Aâu, Philippine.
Giaù cöôùc Vieät Nam ñaát hôn caùc nöôùc Myõ, Thaùi Lan, Trung Quoác.
106 BAÛNG SO SAÙNH GIAÙ CÖÔÙC VIEÄT NAM VAØ CAÙC NÖÔÙC TRONG KHU VÖÏC VAØ TREÂN THEÁ GIÔÙI Tieàn Nöôùc Loaïi cöôùc Giaù goác Qui ñoåi VNÑ Giaù cöôùc Vieät Nam töông ñöông Ghi chuù- Keát luaän 5,1-5,9 P/M 10710- 12390 Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M Dave Bailey, IT Week, 12 Apr 2007 Euro 0.40/M outgoing 8400 Ñ/M Gía cöôùc coi nhö töông ñöông Chaâu Aâu Chaâu Aâu Cöôùc quoác teá trong khu vöïc Chaâu Aâu Euro 0.40/M outgoing 3150 Ñ/M 0.2 yuan /M outging 400 Ñ/ P 1363 Ñ/M UPDATED: 08:18, May 10, 2006 China Cöôùc mobile trong nöôùc 0.02 yuan/M incomming 40 Ñ/ P Vieät Nam ñaát hôn Trung Quoác gaáp 3 laàn Cöôùc quoác teá (I-Vieät Nam) $1.48/M (Idonesia- VietNAM) 23754 Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M Giaù cöôùc Vieät Nam reû hôn Indonesia Prepaid $1.63 /M (I-V) 26160 Ñ/M 10344-11312 Ñ/M Indonesia VoIP 69c /M(I-V) 11075 Ñ/M 8025 Ñ/M $0.285/M (VIETNAM) 4603 Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M Myõ Cöôùc quoác teá $0.335/M (VIETNAM Mobile ) 5410 Ñ/M 10030- 10993 Ñ/M Giaù cöôùc Vieät Nam ñaét gaáp hai laàn Myõ Cöôùc mobile trong nöôùc 15 Yen /M All domestic in Japan 2055 Ñ/M 1363 Ñ/M Giaù cöôùc Vieät Nam noäi ñòa reû hôn Nhaät Nhaät Cöôùc quoác teá 15 Cent /M From overseas 2423 Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M ,nhöng giaù cöôùc quoác teá ñaét hôn Nhaät Cöôùc quoác teá $ 0.59 /M 9470 Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M Giaù cöôùc Vieät Nam ngang vôùi Philippine Cöôùc mobile $ 0.59 /M 9470 Ñ/M 10030- 10993 Ñ/M Philippines (Philippine-Vieät Nam) Cöôùc mobile 15.75¢/M 1575 Ñ/M 1363 Ñ/M Cöôùc Vieät Nam reû hôn Singapore Singapore Thailand Cöôùc quoác teá Euro 0.267 / M 4285 Ñ/M 8667 - 9630 Ñ/M Cöôùc Vieät Nam ñaét hôn Thailand Toùm laïi: Giaù cöôùc Vieät Nam reû hôn so vôùi caùc nöôùc Singapore, Indonesia, Nhaät Giaù cöôùc Vieät Nam ngang vôùi caùc nöôùc thuoäc khoái Chaâu Aâu, Philippine. Giaù cöôùc Vieät Nam ñaát hôn caùc nöôùc Myõ, Thaùi Lan, Trung Quoác.
107
Giaù cöôùc cuoäc goïi trong thôøi ñieåm hieän taïi Vieät Nam haàu heát ngang vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, tuy
nhieân coù ñaét
hôn so vôùi moät soá nöôùc coù haï taàng vieãn thoâng phaùt trieån laâu ñôøi nhö Myõ , Trung Quoác , Thaùi Lan , nhöng ñaùnh gi
chung laø ngang
baèng giaù trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, do ñoù xu höôùng giaûm giaù cöôùc nöõa laø khoù hoaëc neáu coù thì raát chaäm vaø hôn nöõa
Vieät nam
hieän nay chæ tính cöôùc moät chieàu goïi ñi ñoái vôùi ñieän thoaïi di ñoäng, trong khi caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi nhö Chaâu AÂu
vaø Trung Quoác
107 Giaù cöôùc cuoäc goïi trong thôøi ñieåm hieän taïi Vieät Nam haàu heát ngang vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, tuy nhieân coù ñaét hôn so vôùi moät soá nöôùc coù haï taàng vieãn thoâng phaùt trieån laâu ñôøi nhö Myõ , Trung Quoác , Thaùi Lan , nhöng ñaùnh giaù chung laø ngang baèng giaù trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, do ñoù xu höôùng giaûm giaù cöôùc nöõa laø khoù hoaëc neáu coù thì raát chaäm vaø hôn nöõa Vieät nam hieän nay chæ tính cöôùc moät chieàu goïi ñi ñoái vôùi ñieän thoaïi di ñoäng, trong khi caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi nhö Chaâu AÂu vaø Trung Quoác
108
PHUÏ LUÏC C
Muïc ñích ñieàu tra veà naêm aùp löïc caïnh tranh theo moâ hình cuûa Michael
Porter trong ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam hieän nay. Soá löôïng baûng caâu hoûi phaùt ra
laø 200, maãu ñöôïc löïa choïn laø caùc chuyeân gia trong lónh vöïc vieãn thoâng bao goàm:
chuyeân vieân tieáp thò baùn haøng, chuyeân gia kinh teá vaø caùc chuyeân gia kyõ thuaät
trong lónh vöïc vieãn thoâng. Soá löôïng baûng caâu hoûi thu veà laø: 133
Sau ñaây laø: chi tieát nguyeân vaên noäi dung caâu hoûi vaø keát quaû phaân tích soá
lieäu sô caáp ñieàu tra, ñöôïc xöû lyù baèng phaàn meàm SPSS.
I/Phaàn I: Chi tieát nguyeân vaên baûn caâu hoûi ñieàu tra soá lieäu sô caáp veà naêm aùp
löïc caïnh tranh cuûa ngaønh vieãn thoâng trong tình hình hieän nay.
BAÛNG CAÂU HOÛI
Nhaèm tìm hieåu möùc ñoä caïnh tranh trong ngaønh vieãn thoâng
hieän nay, raát mong caùc anh chò giuùp taùc giaû laøm moät cuoäc ñieàu
tra nhoû moät soá khía caïnh lieân quan ñeán möùc ñoä caïnh tranh trong
ngaønh vieãn thoâng. Xin caûm ôn!
Thoâng tin cuûa ngöôøi ñöôïc phoûng vaán
Hoï vaø teân:_________________________________________Tuoåi:____________
Ngheà nghieäp:_______________________________________________________
Ñòa
chæ:____________________________________________________________
Ñieän thoaïi nhaø:_______________________________ÑT
DÑ:________________
Höôùng daãn traû lôøi
Ñeà nghò ñaùnh daáu “X” vaoø caâu traû lôøi.
Moãi caâu hoûi coù moät caâu traû lôøi duy nhaát.
Caâu hoûi coù daïng: thuû tuïc laép ñaët ñieän thoaïi cuûa VNPT coù thuaän lôïi?
1 234567
Raát thuaän lôïi Raát phieàn haø
108 PHUÏ LUÏC C Muïc ñích ñieàu tra veà naêm aùp löïc caïnh tranh theo moâ hình cuûa Michael Porter trong ngaønh vieãn thoâng Vieät Nam hieän nay. Soá löôïng baûng caâu hoûi phaùt ra laø 200, maãu ñöôïc löïa choïn laø caùc chuyeân gia trong lónh vöïc vieãn thoâng bao goàm: chuyeân vieân tieáp thò baùn haøng, chuyeân gia kinh teá vaø caùc chuyeân gia kyõ thuaät trong lónh vöïc vieãn thoâng. Soá löôïng baûng caâu hoûi thu veà laø: 133 Sau ñaây laø: chi tieát nguyeân vaên noäi dung caâu hoûi vaø keát quaû phaân tích soá lieäu sô caáp ñieàu tra, ñöôïc xöû lyù baèng phaàn meàm SPSS. I/Phaàn I: Chi tieát nguyeân vaên baûn caâu hoûi ñieàu tra soá lieäu sô caáp veà naêm aùp löïc caïnh tranh cuûa ngaønh vieãn thoâng trong tình hình hieän nay. BAÛNG CAÂU HOÛI Nhaèm tìm hieåu möùc ñoä caïnh tranh trong ngaønh vieãn thoâng hieän nay, raát mong caùc anh chò giuùp taùc giaû laøm moät cuoäc ñieàu tra nhoû moät soá khía caïnh lieân quan ñeán möùc ñoä caïnh tranh trong ngaønh vieãn thoâng. Xin caûm ôn! Thoâng tin cuûa ngöôøi ñöôïc phoûng vaán Hoï vaø teân:_________________________________________Tuoåi:____________ Ngheà nghieäp:_______________________________________________________ Ñòa chæ:____________________________________________________________ Ñieän thoaïi nhaø:_______________________________ÑT DÑ:________________ Höôùng daãn traû lôøi Ñeà nghò ñaùnh daáu “X” vaoø caâu traû lôøi. Moãi caâu hoûi coù moät caâu traû lôøi duy nhaát. Caâu hoûi coù daïng: thuû tuïc laép ñaët ñieän thoaïi cuûa VNPT coù thuaän lôïi? 1 234567 Raát thuaän lôïi Raát phieàn haø
109
Gaïch cheùo oâ soá 1: hoaøn toaøn ñoàng yù vôùi caâu traû lôøi beân traùi.
Gaïch cheùo oâ soá 2: ñoàng yù phaàn lôùn vôùi oâ traû lôøi beân traùi.
Gaïch cheùo oâ soá 3: hôi nghieâng veà caâu traû lôøi beân traùi.
Gaïch cheùo oâ soá 4: yù kieán trung laäp khoâng nghieâng veà beân naøo.
Gaïch cheùo oâ soá 5: hôùi ñoàng yù vôùi caâu traû lôøi beân phaûi.
Gaïch cheùo oâ soá 6: ñoàng yù phaàn lôùn vôùi caâu traû lôøi beân phaûi.
Gaïch cheùo oâ soá 7: hoaøn toaøn ñoáng yù vôùi caâu traû lôøi beân phaûi.
CHÖÔNG 4 A.Tìm hieåu möùc ñoä caïnh tranh trong noäi boä
ngaønh
1.Theo baïn soá löôïng caùc doanh nghieäp cung caáp dòch vuï vieãn thoâng laø coù quaù
nhieàu hay khoâng? (Hieän nay coù 06 doanh nghieäp: VNPT,Viettel, HT, SPT, ETC,
Vishipel)
2.Caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän coù chia seû thò
phaàn theo khu vöïc ñòa lyù, hay taäp trung taïi caùc thaønh phoá lôùn?
3.Coù söï caù bieät hoaù caùc saûn phaåm cuûa caùc doanh
nghieäp vieãn thoâng hay khoâng? (Hay caùc doanh nghieäp ñeàu coù saûn phaåm vieãn
thoâng ñaëc bieät cuûa mình maø ñoái thuû caïnh tranh khoâng coù hay khoâng?)
4. Toång naêng löïc cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng coù ñaùp öùng ñöôïc thò tröôøng
noäi ñòa vaø coù khaû naêng caïnh tranh thò tröôøng nöôùc ngoaøi hay khoâng?
1 234567
1 234567
1 234567
1 234567
Raát í
t
Raát nhieàu
Khoâng chia seû Chia seû nhieàu
Khoâng coù Coù
Coù Khoâng
109 Gaïch cheùo oâ soá 1: hoaøn toaøn ñoàng yù vôùi caâu traû lôøi beân traùi. Gaïch cheùo oâ soá 2: ñoàng yù phaàn lôùn vôùi oâ traû lôøi beân traùi. Gaïch cheùo oâ soá 3: hôi nghieâng veà caâu traû lôøi beân traùi. Gaïch cheùo oâ soá 4: yù kieán trung laäp khoâng nghieâng veà beân naøo. Gaïch cheùo oâ soá 5: hôùi ñoàng yù vôùi caâu traû lôøi beân phaûi. Gaïch cheùo oâ soá 6: ñoàng yù phaàn lôùn vôùi caâu traû lôøi beân phaûi. Gaïch cheùo oâ soá 7: hoaøn toaøn ñoáng yù vôùi caâu traû lôøi beân phaûi. CHÖÔNG 4 A.Tìm hieåu möùc ñoä caïnh tranh trong noäi boä ngaønh 1.Theo baïn soá löôïng caùc doanh nghieäp cung caáp dòch vuï vieãn thoâng laø coù quaù nhieàu hay khoâng? (Hieän nay coù 06 doanh nghieäp: VNPT,Viettel, HT, SPT, ETC, Vishipel) 2.Caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän coù chia seû thò phaàn theo khu vöïc ñòa lyù, hay taäp trung taïi caùc thaønh phoá lôùn? 3.Coù söï caù bieät hoaù caùc saûn phaåm cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hay khoâng? (Hay caùc doanh nghieäp ñeàu coù saûn phaåm vieãn thoâng ñaëc bieät cuûa mình maø ñoái thuû caïnh tranh khoâng coù hay khoâng?) 4. Toång naêng löïc cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng coù ñaùp öùng ñöôïc thò tröôøng noäi ñòa vaø coù khaû naêng caïnh tranh thò tröôøng nöôùc ngoaøi hay khoâng? 1 234567 1 234567 1 234567 1 234567 Raát í t Raát nhieàu Khoâng chia seû Chia seû nhieàu Khoâng coù Coù Coù Khoâng
110
5.Theo baïn caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay coù deã daøng ruùt ra khoûi thò
tröôøng ngaønh vì moät lyù do gì ñoù khoâng?
6.Theo baïn tyû leä chi phí coá ñònh/chi phí bieán ñoåi trong ngaønh vieãn thoâng coù xu
höôùng taêng hay giaûm?
CHÖÔNG 5 B. Söùc eùp töø ngöôøi mua
7. Giöõa chaát löôïng dòch vuï vaø chi phí, theo baïn khaùch haøng choïn löïa tieâu chí naøo
ñaàu tieân khi söû duïng dòch vuï vieãn thoâng?
8. Khaùch haøng coù toán nhieàu chi phí ñeå chuyeån ñoåi saûn phaåm dòch vuï cuûa caùc
doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay hay khoâng?
9. Theo baïn chi phí quaûng caùo khuyeán maõi, thu huùt khaùch haøng/ chi phí baùn ban
ñaàu cuûa ngaønh vieãn thoâng noùi chung hieän nay laø cao hay laø thaáp?
1 234567
1 234567
1 234567
1 234567
Coù Khoâng
Taêng Giaõm
Chi phí Chaát löôïng
Khoâng toán Raát toán
110 5.Theo baïn caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay coù deã daøng ruùt ra khoûi thò tröôøng ngaønh vì moät lyù do gì ñoù khoâng? 6.Theo baïn tyû leä chi phí coá ñònh/chi phí bieán ñoåi trong ngaønh vieãn thoâng coù xu höôùng taêng hay giaûm? CHÖÔNG 5 B. Söùc eùp töø ngöôøi mua 7. Giöõa chaát löôïng dòch vuï vaø chi phí, theo baïn khaùch haøng choïn löïa tieâu chí naøo ñaàu tieân khi söû duïng dòch vuï vieãn thoâng? 8. Khaùch haøng coù toán nhieàu chi phí ñeå chuyeån ñoåi saûn phaåm dòch vuï cuûa caùc doanh nghieäp vieãn thoâng hieän nay hay khoâng? 9. Theo baïn chi phí quaûng caùo khuyeán maõi, thu huùt khaùch haøng/ chi phí baùn ban ñaàu cuûa ngaønh vieãn thoâng noùi chung hieän nay laø cao hay laø thaáp? 1 234567 1 234567 1 234567 1 234567 Coù Khoâng Taêng Giaõm Chi phí Chaát löôïng Khoâng toán Raát toán