Luận văn thạc sĩ kinh tế: Giao nhận và quản lý hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay

2,921
295
126
- 68 -
Theo SMGS, gii hn trách nhim ca người chuyên ch đường st đối vi
hàng hoá b mt mát 6,0795 Swiss franc/kg hàng b mt. Vi hàng hoá b hư
hng thì bi thường tương ng giá tr b gim vì hư hng. 2 , 3 , 5
* Vn ti đa phương thc:
- Quy tc ca UNCTAD ICC v chng t vn ti đa phương thc
(UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents), s xut bn 481,
hiu lc t ngày 01/01/1992. Đây là mt quy phm pháp lut tu ý nên khi mun áp
dng các bên phi dn chiếu vào hp đồng. Gii hn trách nhim ca MTO theo
Bn Quy tc là 666,67 SDR cho mi kin hay đơn v hoc 2 SDR cho mi kg hàng
hoá c b mt hay hư hng. Nếu hành trình vn ti đa phương thc không bao
gm vn ti bin hay ni thu thì gii hn trách nhim ca MTO 8,33 SDR cho
mi kg hàng hoá cb mt hoc hư hng. Trách nhim ca MTO v thit hi do
chm giao hàng hoc thit hi mang tính hu qu không vượt quá tng tin cước
theo hp đồng vn ti đa phương thc. Hin nay vn đơn FBL ca FIATA được
phát hành da trên các quy định ca bn Quy tc này.
- Công ước ca Liên Hp Quc v vn ti đa phương thc quc tế (The UN
Convention on International Multimodal Transport) ký năm 1980 song đến nay vn
chưa có hiu lc (Công ước ch có hiu lc sau 12 tháng k t khi có đủ 30 quc gia
phê chun). Gii hn trách nhim ca MTO theo Công ước cao hơn so vi theo bn
Quy tc. Theo Công ước thì gii hn trách nhim ca MTO 920 SDR/kin hay
đơn v hoc 2,75 SDR/kg hàng hoá c bì b mt hoc hư hng. Nếu hành trình vn
ti đa phương thc không bao gm vn ti bin hay ni thu thì gii hn trách
nhim ca MTO là 8,33 SDR/kg hàng hoá cb mt hoc hư hng. Vi các nước
không thuc IMF thì đổi ra franc vàng vi các mc tương ng 13750, 41,25
124 franc vàng. Còn đối vi vic giao chm hàng thì gii hn trách nhim ca MTO
là s tin tương đương 2,5 ln tin cước ca s hàng giao chm nhưng không vượt
quá tng s tin cước ca hp đồng vn ti đa phương thc.
Trong điu kin hin nay khi Công ước ca Liên Hp Quc v vn ti đa
phương thc chưa có hiu lc thì vn ti đa phương thc được tiến hành trên cơ s
- 68 - Theo SMGS, giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở đường sắt đối với hàng hoá bị mất mát là 6,0795 Swiss franc/kg hàng bị mất. Với hàng hoá bị hư hỏng thì bồi thường tương ứng giá trị bị giảm vì hư hỏng. 2 , 3 , 5 * Vận tải đa phương thức: - Quy tắc của UNCTAD và ICC về chứng từ vận tải đa phương thức (UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents), số xuất bản 481, có hiệu lực từ ngày 01/01/1992. Đây là một quy phạm pháp luật tuỳ ý nên khi muốn áp dụng các bên phải dẫn chiếu vào hợp đồng. Giới hạn trách nhiệm của MTO theo Bản Quy tắc là 666,67 SDR cho mỗi kiện hay đơn vị hoặc 2 SDR cho mỗi kg hàng hoá cả bì bị mất hay hư hỏng. Nếu hành trình vận tải đa phương thức không bao gồm vận tải biển hay nội thuỷ thì giới hạn trách nhiệm của MTO là 8,33 SDR cho mỗi kg hàng hoá cả bì bị mất hoặc hư hỏng. Trách nhiệm của MTO về thiệt hại do chậm giao hàng hoặc thiệt hại mang tính hậu quả không vượt quá tổng tiền cước theo hợp đồng vận tải đa phương thức. Hiện nay vận đơn FBL của FIATA được phát hành dựa trên các quy định của bản Quy tắc này. - Công ước của Liên Hợp Quốc về vận tải đa phương thức quốc tế (The UN Convention on International Multimodal Transport) ký năm 1980 song đến nay vẫn chưa có hiệu lực (Công ước chỉ có hiệu lực sau 12 tháng kể từ khi có đủ 30 quốc gia phê chuẩn). Giới hạn trách nhiệm của MTO theo Công ước cao hơn so với theo bản Quy tắc. Theo Công ước thì giới hạn trách nhiệm của MTO là 920 SDR/kiện hay đơn vị hoặc 2,75 SDR/kg hàng hoá cả bì bị mất hoặc hư hỏng. Nếu hành trình vận tải đa phương thức không bao gồm vận tải biển hay nội thuỷ thì giới hạn trách nhiệm của MTO là 8,33 SDR/kg hàng hoá cả bì bị mất hoặc hư hỏng. Với các nước không thuộc IMF thì đổi ra franc vàng với các mức tương ứng là 13750, 41,25 và 124 franc vàng. Còn đối với việc giao chậm hàng thì giới hạn trách nhiệm của MTO là số tiền tương đương 2,5 lần tiền cước của số hàng giao chậm nhưng không vượt quá tổng số tiền cước của hợp đồng vận tải đa phương thức. Trong điều kiện hiện nay khi Công ước của Liên Hợp Quốc về vận tải đa phương thức chưa có hiệu lực thì vận tải đa phương thức được tiến hành trên cơ sở
- 69 -
chế độ trách nhim thng nht theo bn Quy tc ca UNCTAD và ICC v chng t
vn ti đa phương thc hoc trên cơ s chế độ trách nhim tng chng. Nếu áp
dng chế độ trách nhim tng chng thì s áp dng chế độ trách nhim ca phương
thc vn ti tương ng vi chng vn chuyn xy ra tn tht hoc theo tho thun
trong hp đồng vn ti đa phương thc. Các chế độ trách nhim này đã được đim
qua trên khi nói v tng phương thc vn ti riêng r. Ngoài ra, trong bt k mt
phương thc vn ti nào (đơn phương thc, đứt đon hay đa phương thc) cũng có
th phi áp dng lut quc gia nếu điu đó là bt buc 2 , 3 , 5 .
2.2.2. Hip hi giao nhn kho vn Vit Nam công tác qun hot động
giao nhn hàng hoá xut nhp khu
2.2.2.1. Nhng nét chung v Hip hi giao nhn kho vn Vit Nam:
Hip hi giao nhn kho vn Vit Nam (Vietnam Freight Forwarders
Association - VIFFAS) mt t chc t nguyn liên kết ngh nghip ca c
doanh nghip hot động trong lĩnh vc giao hàng, nhn hàng, kho hàng t chc
chuyên ch hàng hoá xut nhp khu, không phân bit thành phn kinh tế, t
nguyn để cùng hp tác, liên kết h tr giúp đỡ nhau trong công vic phát trin
ngh nghip, nâng cao hiu qu kinh doanh bo v quyn li hp pháp ca c
hi viên trong các hot động giao nhn kho vn hàng hoá xut nhp khu ca Vit
Nam, trên cơ s đó hi nhp vi các hot động cùng loi ca các đồng nghip trên
thế gii.
Sau khi chính thc thành lp, Hip hi t chc đại din duy nht ca Vit
Nam tr thành hi viên đầy đủ chính thc (ordinary member) ca Liên đoàn c
Hip hi giao nhn kho vn quc tế FIATA (International Federation of Freight
Forwarder association) cũng như các t chc giao nhn kho vn khác.
Hip hi tr s chính Ni cơ quan đại din ti thành ph H Chí
Minh. Khi có yêu cu và được Đại hi toàn th hi viên nht trí, Hip hi có th m
cơ quan đại din ti mt s nơi khác trên lãnh th Vit Nam. Khi yêu cu
được đại hi toàn th hi viên nht trí, được s chp thun ca Liên đoàn c
- 69 - chế độ trách nhiệm thống nhất theo bản Quy tắc của UNCTAD và ICC về chứng từ vận tải đa phương thức hoặc trên cơ sở chế độ trách nhiệm từng chặng. Nếu áp dụng chế độ trách nhiệm từng chặng thì sẽ áp dụng chế độ trách nhiệm của phương thức vận tải tương ứng với chặng vận chuyển xảy ra tổn thất hoặc theo thoả thuận trong hợp đồng vận tải đa phương thức. Các chế độ trách nhiệm này đã được điểm qua ở trên khi nói về từng phương thức vận tải riêng rẽ. Ngoài ra, trong bất kỳ một phương thức vận tải nào (đơn phương thức, đứt đoạn hay đa phương thức) cũng có thể phải áp dụng luật quốc gia nếu điều đó là bắt buộc 2 , 3 , 5 . 2.2.2. Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam và công tác quản lý hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu 2.2.2.1. Những nét chung về Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam: Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam (Vietnam Freight Forwarders Association - VIFFAS) là một tổ chức tự nguyện liên kết nghề nghiệp của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao hàng, nhận hàng, kho hàng và tổ chức chuyên chở hàng hoá xuất nhập khẩu, không phân biệt thành phần kinh tế, tự nguyện để cùng hợp tác, liên kết hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong công việc phát triền nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong các hoạt động giao nhận kho vận hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam, trên cơ sở đó hội nhập với các hoạt động cùng loại của các đồng nghiệp trên thế giới. Sau khi chính thức thành lập, Hiệp hội là tổ chức đại diện duy nhất của Việt Nam trở thành hội viên đầy đủ và chính thức (ordinary member) của Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận kho vận quốc tế FIATA (International Federation of Freight Forwarder association) cũng như các tổ chức giao nhận kho vận khác. Hiệp hội có trụ sở chính ở Hà Nội và cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi có yêu cầu và được Đại hội toàn thể hội viên nhất trí, Hiệp hội có thể mở cơ quan đại diện tại một số nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam. Khi có yêu cầu và được đại hội toàn thể hội viên nhất trí, và được sự chấp thuận của Liên đoàn các
- 70 -
Hip hi giao nhn quc tế (FIATA) cũng như ca các cơ quan Nhà nước thm
quyn, Hip hi có th đặt đại din thường trú bên cnh FIATA.
Hip hi có tài khon riêng, con du riêng. Hip hi có c và biu tượng riêng.
Hip hi định k phát hành bn tin nghip v ni b “Thông tin giao nhn kho
vận”.
Hip hi hot động theo lut pháp nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam
theo Điu l ca Hip hi do đại hi toàn th hi viên nht trí thông qua và được
B trưởng B giao thông vn ti phê chun. Trong hot động nghip v ca mình,
Hip hi áp dng các khuyến ngh các mu chng t, hp đồng, giy t ph biến
rng rãi lưu hành trong các nước hi viên ca FIATA các t chc quc tế
khác.
2.2.2.2. Mc tiêu hot động:
Hip hi phi hp hot động ca các hi viên nhm bo v quyn li kinh tế,
chính tr và nâng cao địa v ca nước Cng hoà hi ch nghĩa Vit Nam trong
các lĩnh vc có liên quan đến hot động giao nhn quc tế cũng như các quyn li
ca các hi viên; kiến to mi quan h hp tác, liên kết, h tr giúp đỡ nhau gia
c đơn v hi viên thuc mi thành phn kinh tế hot động trong lĩnh vc kho vn;
góp phn nâng cao trình độ tác nghip, hình thc hot động nghip v, ci tiến cht
lượng hot động kinh doanh để góp phn đẩy mnh và nâng cao hiu qu hot động
xut khu, m rng quan h kinh tế đối ngoi và hp tác đầu tư vi nước ngoài.
Hip hi đại din cho quyn li ca cng đồng các doanh nghip v các lĩnh
vc giao nhn kho vn trong các quan h kinh doanh hp tác quc tế. Hip hi
tn dng mi điu kin, phương tin, t chc để bo vgiúp hi viên nâng cao
ci tiến cht lượng hot động trong lĩnh vc giao nhn kho vn nhm đáp ng
kp thi các yêu cu ngày càng tăng trong lĩnh vc này ca các khách hàng trong và
ngoài nước.
Hip hi giúp đỡ hi viên trong quá trình đào to, b túc, nâng cao trình độ
nghip v ca các nhân viên, chuyên gia hot động trong lĩnh vc giao nhn kho
vn để đáp ng các yêu cu v nghip v ca các đồng nghip trên thế gii.
- 70 - Hiệp hội giao nhận quốc tế (FIATA) cũng như của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Hiệp hội có thể đặt đại diện thường trú bên cạnh FIATA. Hiệp hội có tài khoản riêng, con dấu riêng. Hiệp hội có cờ và biểu tượng riêng. Hiệp hội định kỳ phát hành bản tin nghiệp vụ nội bộ “Thông tin giao nhận kho vận”. Hiệp hội hoạt động theo luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ của Hiệp hội do đại hội toàn thể hội viên nhất trí thông qua và được Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải phê chuẩn. Trong hoạt động nghiệp vụ của mình, Hiệp hội áp dụng các khuyến nghị các mẫu chứng từ, hợp đồng, giấy tờ phổ biến rộng rãi và lưu hành trong các nước hội viên của FIATA và các tổ chức quốc tế khác. 2.2.2.2. Mục tiêu hoạt động: Hiệp hội phối hợp hoạt động của các hội viên nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế, chính trị và nâng cao địa vị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động giao nhận quốc tế cũng như các quyền lợi của các hội viên; kiến tạo mối quan hệ hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau giữa các đơn vị hội viên thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực kho vận; góp phần nâng cao trình độ tác nghiệp, hình thức hoạt động nghiệp vụ, cải tiến chất lượng hoạt động kinh doanh để góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư với nước ngoài. Hiệp hội đại diện cho quyền lợi của cộng đồng các doanh nghiệp về các lĩnh vực giao nhận kho vận trong các quan hệ kinh doanh và hợp tác quốc tế. Hiệp hội tận dụng mọi điều kiện, phương tiện, tổ chức để bảo vệ và giúp hội viên nâng cao và cải tiến chất lượng hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực này của các khách hàng trong và ngoài nước. Hiệp hội giúp đỡ hội viên trong quá trình đào tạo, bổ túc, nâng cao trình độ nghiệp vụ của các nhân viên, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận để đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ của các đồng nghiệp trên thế giới.
- 71 -
2.2.2.3. Nhim v và quyn hn:
- Kiến ngh vi Nhà nước, các ngành hu quan và c địa phương v các ch
trương, chính sách, bin pháp phát trin ci tiến nâng cao cht lượng hot động giao
nhn kho vn phc v đẩy mnh trao đổi hàng hoá vi nước ngoài góp phn tăng
nhanh kim ngch xut nhp khu, đẩy mnh đầu tư chuyn giao công ngh tiên
tiến.
- Hướng dn, tư vn cho các hi viên v nhng vn đề thương mi, pháp lý
nghip v giao nhn kho vn trong quá trình chun b cho các hot động kinh doanh
Vit Nam cũng như nước ngoài.
- Kiến ngh vi cơ quan chc năng ca Nhà nước ban hành các văn bn pháp
lut v hot động giao nhn kho vn Vit Nam.
- Điu hoà gii quyết các vn đề phát sinh trong thc tin hot động giao
nhn kho vn gia các hi viên.
- To điu kin phát huy sc mnh ca các hi viên, b sung và hoàn thin các
điu kin cũng như cơ s vt cht k thut phc v các nghip v trong lĩnh vc
này.
- Thu thp và cung cp cho các hi viên các thông tin đầy đủ ca các t chc
ngh nghip quc tế liên quan, kp thi thông báo các khuyến ngh, thông tin, mu
biu chng t, hp đồng các công ước quc tế đã được ph biến lưu hành
rng rãi trên thế gii, đáp ng yêu cu ca khách hàng trong và ngoài nước.
- T chc các hi tho, hi ngh chuyên đề v các ch đề pháp lý, nghip v
k thut giao nhn kho vn để các bên Vit Nam và cơ quan nước ngoài liên quan
trao đổi ý kiến và quan đim v nhng vn đề cùng quan tâm.
- Giúp đỡ các hi viên tiếp cn, gia nhp, tham gia các hot động ca các t
chc ngh nghip quc tế liên quan cũng như thiết lp và phát trin quan h vi các
bn hàng trong, ngoài nước trao đổi thông tin ngh nghip vi các đồng nghip
các nước trên thế gii.
- 71 - 2.2.2.3. Nhiệm vụ và quyền hạn: - Kiến nghị với Nhà nước, các ngành hữu quan và các địa phương về các chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động giao nhận kho vận phục vụ đẩy mạnh trao đổi hàng hoá với nước ngoài góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất nhập khẩu, đẩy mạnh đầu tư và chuyển giao công nghệ tiên tiến. - Hướng dẫn, tư vấn cho các hội viên về những vấn đề thương mại, pháp lý và nghiệp vụ giao nhận kho vận trong quá trình chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. - Kiến nghị với cơ quan chức năng của Nhà nước ban hành các văn bản pháp luật về hoạt động giao nhận kho vận ở Việt Nam. - Điều hoà và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động giao nhận kho vận giữa các hội viên. - Tạo điều kiện phát huy sức mạnh của các hội viên, bổ sung và hoàn thiện các điều kiện cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ các nghiệp vụ trong lĩnh vực này. - Thu thập và cung cấp cho các hội viên các thông tin đầy đủ của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế liên quan, kịp thời thông báo các khuyến nghị, thông tin, mẫu biểu chứng từ, hợp đồng và các công ước quốc tế đã được phổ biến và lưu hành rộng rãi trên thế giới, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. - Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về các chủ đề pháp lý, nghiệp vụ kỹ thuật giao nhận kho vận để các bên Việt Nam và cơ quan nước ngoài liên quan trao đổi ý kiến và quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm. - Giúp đỡ các hội viên tiếp cận, gia nhập, tham gia các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế liên quan cũng như thiết lập và phát triển quan hệ với các bạn hàng trong, ngoài nước và trao đổi thông tin nghề nghiệp với các đồng nghiệp ở các nước trên thế giới.
- 72 -
- Phát biu trình bày dưới dng khuyến ngh các quan đim ca nhng
người làm công tác giao nhn kho vn Vit Nam vi các t chc ngh nghip quc
tế v các công ước, các lut l quc tếliên quan ti nhng vn đề nói trên.
- T chc qun lý, s dng điu hành các loi qu ca Hip hi.
- Tư vn cho các cơ quan Nhà nước trong vic phê chun, gia nhp hoc
kết các Công ước quc tếliên quan ti hot động giao nhn kho vn do các t
chc quc tế d tho.
- Tham gia các hot động ca FIATA các t chc quc tế khác liên
quan.
2.2.2.4. Hi viên:
- Các doanh nghip thuc các thành phn kinh tế khác nhau, không phân bit
cp qun , được thành lp theo đúng lut pháp đăng hot động trong lĩnh
vc giao nhn kho vn, tán thành Điu l Hip hi, t nguyn xin gia nhp Hip hi
đóng hi phí đầy đủth được xét để công nhn làm hi viên.
- Hip hi có hai loi hi viên:
+ Hi viên chính thc: Là các doanh nghip đăng ký kinh doanh trong lĩnh vc
giao nhn kho vn ti Vit Nam và có s vn đăng ký không thp hơn mc gii hn
trách nhim ca người giao nhn vn ti được qui định ti Điu 35 (a) (iii) của “Các
Điu kin kinh doanh chuẩn” ca Hip hi phi ít nht 2 năm (k t ngày
thành lp doanh nghip) hot động trong lĩnh vc giao nhn kho vn.
+ Hi viên liên kết: Là các doanh nghip có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vc
giao nhn kho vn ti Vit Nam nhưng có s vn thp hơn như đã nêu trên. c
t chc và các chuyên gia Vit Nam hot động trong lĩnh vc này có kh năng đóng
góp vào thc hin mc tiêu nhim v ca Hip hi cũng có th được xét công nhn
là hi viên liên liên kết ca Hip hi. 6
2.2.2.5. Tác dng ca Hip hi giao nhn kho vn Vit Nam:
K t khi ra đời cho đến nay, VIFFAS đã có nhiu hot động tích cc nhm
phát huy vai trò ca t chc đại din cho quyn li chung ca các nhà giao nhn
Vit Nam, thc hin nhng mc tiêu đã đề ra khi thành lp Hip hi. Vi chc
- 72 - - Phát biểu và trình bày dưới dạng khuyến nghị các quan điểm của những người làm công tác giao nhận kho vận Việt Nam với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế về các công ước, các luật lệ quốc tế có liên quan tới những vấn đề nói trên. - Tổ chức quản lý, sử dụng điều hành các loại quỹ của Hiệp hội. - Tư vấn cho các cơ quan Nhà nước trong việc phê chuẩn, gia nhập hoặc ký kết các Công ước quốc tế có liên quan tới hoạt động giao nhận kho vận do các tổ chức quốc tế dự thảo. - Tham gia các hoạt động của FIATA và các tổ chức quốc tế khác có liên quan. 2.2.2.4. Hội viên: - Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, không phân biệt cấp quản lý, được thành lập theo đúng luật pháp và đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội và đóng hội phí đầy đủ có thể được xét để công nhận làm hội viên. - Hiệp hội có hai loại hội viên: + Hội viên chính thức: Là các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận kho vận tại Việt Nam và có số vốn đăng ký không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm của người giao nhận vận tải được qui định tại Điều 35 (a) (iii) của “Các Điều kiện kinh doanh chuẩn” của Hiệp hội và phải có ít nhất 2 năm (kể từ ngày thành lập doanh nghiệp) hoạt động trong lĩnh vực giao nhận kho vận. + Hội viên liên kết: Là các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận kho vận tại Việt Nam nhưng có số vốn thấp hơn như đã nêu ở trên. Các tổ chức và các chuyên gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này có khả năng đóng góp vào thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của Hiệp hội cũng có thể được xét công nhận là hội viên liên liên kết của Hiệp hội. 6 2.2.2.5. Tác dụng của Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam: Kể từ khi ra đời cho đến nay, VIFFAS đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm phát huy vai trò của tổ chức đại diện cho quyền lợi chung của các nhà giao nhận Việt Nam, thực hiện những mục tiêu đã đề ra khi thành lập Hiệp hội. Với chức
- 73 -
năng tp hp và bo v quyn li ca các hi viên tư vn cho Nhà nước ban
hành các chính sách liên quan đến ngành ngh nên vai trò ca Hip hi ngày
càng được nâng cao. C th:
- To lp nhng cơ s pháp lý cn thiết cho hot động kinh doanh dch v giao
nhn Vit Nam, giúp Nhà nước qun lý tt hơn th trường giao nhn.
Tình hình phát trin ca hot động kinh doanh dch v giao nhn Vit Nam
nhng năm đầu thp niên 90 mt trong nhng nguyên nhân ch yếu đòi hi s
cn thiết phi thành lp VIFFAS: s tăng lên mnh m v s lượng các doanh
nghip kinh doanh trong lĩnh vc này, giá c cht lượng dch v rt khác nhau,
s cnh tranh ln nhau gay gt thm chí thiếu lành mnh, nhiu t chc kinh doanh
phi pháp,... VIFFAS ra đời trong n lc ca Chính ph và các cơ quan qun lý Nhà
nước nhm đưa hot động giao nhn Vit Nam đi vào k cương n nếp. Sau khi
thành lp, VIFFAS đã xây dng công b “Các Điu kin kinh doanh chun ca
Hip hi Giao nhn kho vn Việt Nam” dành cho nhng người giao nhn Vit
Nam. c Điu kin kinh doanh chun ca VIFFAS quy định nhng nguyên tc
hot động, quyn, nghĩa v trách nhim ca nhng doanh nghip giao nhn vn
ti là thành viên ca VIFFAS khi hot động cung cp các dch v giao nhn. Đây là
cơ s cho các công ty giao nhn ký kết hp đồng cung cp dch v vi khách hàng
trong và ngoài nước.
Tuy nhiên c Điu kin kinh doanh chun ch áp dng bt buc đối vi các
doanh nghip giao nhn - vn ti hi viên ca VIFFAS. Để nhng nguyên tc,
quy định này có th áp dng đối vi tt c nhng doanh nghip, t chc hot động
kinh doanh trên th trường dch v giao nhn Vit Nam, nhng nguyên tc, quy
định đó phi được th hin dưới dng lut pháp.
- Ci thin môi trường kinh doanh, to điu kin thun li cho hot động kinh
doanh giao nhn kho vn phát trin.
Sau khi thành lp, Hip hi Giao nhn kho vn Vit Nam đã không ngng
phi hp vi các cơ quan hu quan để xây dng tiêu chun trong tng loi hình
dch v giao nhn nhm đảm bo không ngng nâng cao hơn na cht lượng
- 73 - năng tập hợp và bảo vệ quyền lợi của các hội viên và tư vấn cho Nhà nước ban hành các chính sách liên quan đến ngành nghề nên vai trò của Hiệp hội ngày càng được nâng cao. Cụ thể: - Tạo lập những cơ sở pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận ở Việt Nam, giúp Nhà nước quản lý tốt hơn thị trường giao nhận. Tình hình phát triển của hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận ở Việt Nam những năm đầu thập niên 90 là một trong những nguyên nhân chủ yếu đòi hỏi sự cần thiết phải thành lập VIFFAS: sự tăng lên mạnh mẽ về số lượng các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này, giá cả và chất lượng dịch vụ rất khác nhau, sự cạnh tranh lẫn nhau gay gắt thậm chí thiếu lành mạnh, nhiều tổ chức kinh doanh phi pháp,... VIFFAS ra đời trong nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đưa hoạt động giao nhận ở Việt Nam đi vào kỷ cương nề nếp. Sau khi thành lập, VIFFAS đã xây dựng và công bố “Các Điều kiện kinh doanh chuẩn của Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam” dành cho những người giao nhận Việt Nam. Các Điều kiện kinh doanh chuẩn của VIFFAS quy định những nguyên tắc hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những doanh nghiệp giao nhận vận tải là thành viên của VIFFAS khi hoạt động cung cấp các dịch vụ giao nhận. Đây là cơ sở cho các công ty giao nhận ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng trong và ngoài nước. Tuy nhiên các Điều kiện kinh doanh chuẩn chỉ áp dụng bắt buộc đối với các doanh nghiệp giao nhận - vận tải là hội viên của VIFFAS. Để những nguyên tắc, quy định này có thể áp dụng đối với tất cả những doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trên thị trường dịch vụ giao nhận ở Việt Nam, những nguyên tắc, quy định đó phải được thể hiện dưới dạng luật pháp. - Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh giao nhận kho vận phát triển. Sau khi thành lập, Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam đã không ngừng phối hợp với các cơ quan hữu quan để xây dựng tiêu chuẩn trong từng loại hình dịch vụ giao nhận nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng
- 74 -
dch v giao nhn Vit Nam. Trong 10 năm qua, bng n lc mình, Hip hi đã
ln mnh đã thc hin vai trò ca Hip hi cu ni gia doanh nghip giao
nhn vi cơ quan qun lý Nhà nước. Hip hi đã tích cc khn trương tng hp
được nhng yêu cu, nguyn vng ca doanh nghip hi viên, kp thi kiến ngh
vi cơ quan qun lý Nhà nước để tháo g nhng ách tc trong hot động ca doanh
nghip, to môi trường thun li thông thoáng cho doanh nghip như kiến ngh
B Tài chính chưa thc hin thu thuế thu nhp 5% đánh vào tin cước vn ti hàng
xut khu t Vit Nam do các công ty dch v vn ti nước ngoài kinh doanh thông
qua đại Vit Nam vì không có cơ s thc thi, đã kiến ngh Th tướng v cách
thc qun lý dch v vn ti. Hip hi đã kiến ngh Nhà nước ch nên qun định
hướng v giá dch v, còn giá c thn để các Hip hi t quyết định. Trên cơ s
ý kiến các Hip hi, ngày 25/12/2003, ti quyết định s 170/2003/NĐ-CP đã quy
định không can thip vào các dch v cng bin...
- Nâng cao trình độ nghip v, uy tín kinh doanh ca người giao nhn.
Ngành giao nhn đòi hi đội ngũ nhân s có k năng chuyên môn trong nhiu
lĩnh vc, t vn chuyn, lưu kho bãi và phân phi hàng hoá cho ti nhng công vic
liên quan phc v cho các công đon này. Nếu đội ngũ nhân s không được đào
to tt để đảm bo năng sut hot động hiu qu thì s c động tiêu cc đến
thương mi, th trường dch v giao nhn s b thu hp và đặt nhng doanh nghip
giao nhn vào tình thế khó khăn. Hiu điu này, VIFFAS đã thường xuyên t
chc các hi tho v nhng vn đề then cht ca hot động giao nhn và vn ti đa
phương thc. Các cuc hi tho đã góp phn nâng cao trình đô nghip v cho
nhng người kinh doanh giao nhn, cung cp nhng thông tin kp thi v tình nh
phát trin ca hot động giao nhn trong khu vc cũng như trên thế gii. Các hi
viên ca VIFFAS cũng được khuyến khích chú ý đến chiến lược phát trin con
người, thc hin cơ chế dân ch to điu kin cho người lao động phát huy quyn
làm ch, ch động và sáng to trong thc hin nhim v, góp phn nâng cao hiu
qu kinh doanh.
- 74 - dịch vụ giao nhận ở Việt Nam. Trong 10 năm qua, bằng nỗ lực mình, Hiệp hội đã lớn mạnh và đã thực hiện vai trò của Hiệp hội là cầu nối giữa doanh nghiệp giao nhận với cơ quan quản lý Nhà nước. Hiệp hội đã tích cực và khẩn trương tổng hợp được những yêu cầu, nguyện vọng của doanh nghiệp hội viên, kịp thời kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước để tháo gỡ những ách tắc trong hoạt động của doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi và thông thoáng cho doanh nghiệp như kiến nghị Bộ Tài chính chưa thực hiện thu thuế thu nhập 5% đánh vào tiền cước vận tải hàng xuất khẩu từ Việt Nam do các công ty dịch vụ vận tải nước ngoài kinh doanh thông qua đại lý ở Việt Nam vì không có cơ sở thực thi, đã kiến nghị Thủ tướng về cách thức quản lý dịch vụ vận tải. Hiệp hội đã kiến nghị Nhà nước chỉ nên quản lý định hướng về giá dịch vụ, còn giá cụ thể nên để các Hiệp hội tự quyết định. Trên cơ sở ý kiến các Hiệp hội, ngày 25/12/2003, tại quyết định số 170/2003/NĐ-CP đã quy định không can thiệp vào các dịch vụ cảng biển... - Nâng cao trình độ nghiệp vụ, uy tín kinh doanh của người giao nhận. Ngành giao nhận đòi hỏi đội ngũ nhân sự có kỹ năng chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, từ vận chuyển, lưu kho bãi và phân phối hàng hoá cho tới những công việc có liên quan phục vụ cho các công đoạn này. Nếu đội ngũ nhân sự không được đào tạo tốt để đảm bảo năng suất và hoạt động hiệu quả thì sẽ tác động tiêu cực đến thương mại, thị trường dịch vụ giao nhận sẽ bị thu hẹp và đặt những doanh nghiệp giao nhận vào tình thế khó khăn. Hiểu rõ điều này, VIFFAS đã thường xuyên tổ chức các hội thảo về những vấn đề then chốt của hoạt động giao nhận và vận tải đa phương thức. Các cuộc hội thảo đã góp phần nâng cao trình đô nghiệp vụ cho những người kinh doanh giao nhận, cung cấp những thông tin kịp thời về tình hình phát triển của hoạt động giao nhận trong khu vực cũng như trên thế giới. Các hội viên của VIFFAS cũng được khuyến khích chú ý đến chiến lược phát triển con người, thực hiện cơ chế dân chủ tạo điều kiện cho người lao động phát huy quyền làm chủ, chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- 75 -
- Tăng cường hp tác trên phm vi quc tế, đặc bit trong ASEAN, góp
phn phát trin kinh tế đối ngoi.
VIFFAS hin nay thành viên ca các t chc giao nhn quc tế như Hip
hi giao nhn vn ti ASEAN, FIATA, do đóđiu kin m rng quan h vi các
Hip hi giao nhn quc gia trong khu vc trên thế gii, đã thu thp trao đổi
nhiu thông tin giao nhn vn ti b ích, hc hi kinh nghim qun hot động
giao nhn ca các Hip hi quc gia khác, đặc bit trong khu vc ASEAN như
IFF (Indonesian Freight Forwarders) ca Indonesia, IFFA (International Freight
Forwarders Association) ca Malaysia, TIFFA (Thai International Freight
Forwarders Association), TAFA (Thai Airfreight Forwarders Association) ca Thái
Lan... Rt nhiu hi viên ca VIFFAS thành viên liên kết ca FIATA. Các hi
viên này cũng rt tích cc chú trng m rng quan h m ăn vi nước ngoài, la
chn đối tác kinh doanh nhng công ty ln nhng nước phát trin uy n
quc tế cao.
Ngoài ra, VIFFAS còn nhn được s tr giúp nhit tình ca FIATA, IATA,
ESCAP, UNDP... trong vic t chc các hi tho bàn v s phát trin ca dch v
giao nhn vn ti Vit Nam, các khoá hc cho các hi viên ca VIFFAS nhm bi
dưỡng nâng cao trình độ nghip v, tiếp cn nhng kĩ thut, thành tu mi nht
trong lĩnh vc giao nhn vn ti. Trong nhim k va qua, Hip hi đã tranh th
được s tài tr ca U ban Châu Âu t chc thành công hai khoá hc ti Hà Ni
thành ph H Chí Minh, đào to được 85 cán b để làm ging viên hướng dn v
vn ti đa phương thc và qun lý logistics.
Hin nay Vit Nam đã thành viên ca ASEAN, APEC đang trong tiến
trình đàm phán gia nhp WTO. Sp ti AFTA s hiu lc Vit Nam và do đó
lượng hàng hoá trao đổi gia Vit Nam các nước ASEAN s tăng lên hot
động giao nhn vn ti tt cũng phi m rng hơn. VIFFAS đã tích cc đóng góp ý
kiến cho Chính ph, B GTVT và các cơ quan Nhà nước hu quan trong vic đàm
phán, ký kết, phê chun hay tham gia các Hip định, d án tăng cường hp tác giao
thông vn ti trong ASEAN.
- 75 - - Tăng cường hợp tác trên phạm vi quốc tế, đặc biệt là trong ASEAN, góp phần phát triển kinh tế đối ngoại. VIFFAS hiện nay là thành viên của các tổ chức giao nhận quốc tế như Hiệp hội giao nhận vận tải ASEAN, FIATA, do đó có điều kiện mở rộng quan hệ với các Hiệp hội giao nhận quốc gia trong khu vực và trên thế giới, đã thu thập và trao đổi nhiều thông tin giao nhận vận tải bổ ích, học hỏi kinh nghiệm quản lý hoạt động giao nhận của các Hiệp hội quốc gia khác, đặc biệt là trong khu vực ASEAN như IFF (Indonesian Freight Forwarders) của Indonesia, IFFA (International Freight Forwarders Association) của Malaysia, TIFFA (Thai International Freight Forwarders Association), TAFA (Thai Airfreight Forwarders Association) của Thái Lan... Rất nhiều hội viên của VIFFAS là thành viên liên kết của FIATA. Các hội viên này cũng rất tích cực chú trọng mở rộng quan hệ làm ăn với nước ngoài, lựa chọn đối tác kinh doanh là những công ty lớn ở những nước phát triển có uy tín quốc tế cao. Ngoài ra, VIFFAS còn nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của FIATA, IATA, ESCAP, UNDP... trong việc tổ chức các hội thảo bàn về sự phát triển của dịch vụ giao nhận vận tải ở Việt Nam, các khoá học cho các hội viên của VIFFAS nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tiếp cận những kĩ thuật, thành tựu mới nhất trong lĩnh vực giao nhận vận tải. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội đã tranh thủ được sự tài trợ của Uỷ ban Châu Âu tổ chức thành công hai khoá học tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo được 85 cán bộ để làm giảng viên hướng dẫn về vận tải đa phương thức và quản lý logistics. Hiện nay Việt Nam đã là thành viên của ASEAN, APEC và đang trong tiến trình đàm phán gia nhập WTO. Sắp tới AFTA sẽ có hiệu lực ở Việt Nam và do đó lượng hàng hoá trao đổi giữa Việt Nam và các nước ASEAN sẽ tăng lên và hoạt động giao nhận vận tải tất cũng phải mở rộng hơn. VIFFAS đã tích cực đóng góp ý kiến cho Chính phủ, Bộ GTVT và các cơ quan Nhà nước hữu quan trong việc đàm phán, ký kết, phê chuẩn hay tham gia các Hiệp định, dự án tăng cường hợp tác giao thông vận tải trong ASEAN.
- 76 -
Trong bi cnh nn kinh tế đất nước ngày càng m ca hi nhp, VIFFAS đã
đóng góp đáng k vào s phát trin ca ngành giao nhn nói riêng kinh tế đất
nước nói chung. Vi s ng h ca Chính ph và các B ngành liên quan, VIFFAS
đã to lp mt môi trường kinh doanh dch v giao nhn n định, an toàn, hp dn
thu hút vn đầu tư trong ngoài nước đầu tư vào lĩnh vc này làm cho c
khách hàng trong ngoài nước an tâm khi s dng dch v giao nhn vn ti
Vit Nam, to nên mt ngành ngh kinh doanh hiu qu mang li thu nhp không
nh cho nhng người kinh doanh giao nhn Vit Nam và cho c đất nước.
2.2.3. Kết qu hot động qun lý dch v giao nhn Vit Nam:
2.2.3.1. Ưu đim:
- Hot động giao nhn hin nay khá đa dng, phong phú, đáp ng mt phn
ln nhu cu th trường. Kinh doanh dch v giao nhn vn ti đã được tha nhn
đưa vào th chế (Lut Thương mi Vit Nam), đã c định địa v pháp ca
người giao nhn. Hàng lot ngh định ra đời chú trng điu chnh các vn đề liên
quan đến hot động giao nhn vn ti. S quanm ca Nhà nước đối vi các doanh
nghip trong nước nói chung đối vi các doanh nghip ca ngành giao nhn i
riêng đã to s thông thoáng trong hot động, các doanh nghip được hưởng nhiu
ưu đãi t phía Nhà nước được đảm bo li ích ca mình. Các ngh định ca
Chính ph v điu kin kinh doanh dch v hàng hi, trong đó quy định dch v
giao nhn hàng hoá bng đường bin là loi hình dch v kinh doanh có điu kin
đối vi doanh nghip vn đầu tư nước ngoài thì vn góp ca bên Vit Nam
không dưới 51% đã to điu kin cho doanh nghip Vit Nam tăng cường s ln
mnh, đem li công ăn vic làm cho nhiu lao động, tăng thu nhp, nâng cao sc
cnh tranh trên th trường chun b quá trình tích lu kinh nghim, tài chính cũng
như uy tín cho vic hi nhp AFTA vic gia nhp WTO trong tương lai không
xa. Đặc bit, Chính ph và các cơ quan qun Nhà nước đã coi trng tiếp tc
to điu kin thun li cho các Hip hi ngành ngh và doanh nghip ch động hơn
trong hot động. Trong lĩnh vc giao nhn kho vn th hin ràng nht chiến
lược phát trin nâng cao cht lượng dch v thương mi dch v hàng hi đã
- 76 - Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng mở cửa hội nhập, VIFFAS đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của ngành giao nhận nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. Với sự ủng hộ của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan, VIFFAS đã tạo lập một môi trường kinh doanh dịch vụ giao nhận ổn định, an toàn, hấp dẫn và thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này làm cho các khách hàng trong và ngoài nước an tâm khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận tải ở Việt Nam, tạo nên một ngành nghề kinh doanh hiệu quả mang lại thu nhập không nhỏ cho những người kinh doanh giao nhận ở Việt Nam và cho cả đất nước. 2.2.3. Kết quả hoạt động quản lý dịch vụ giao nhận ở Việt Nam: 2.2.3.1. Ưu điểm: - Hoạt động giao nhận hiện nay khá đa dạng, phong phú, đáp ứng một phần lớn nhu cầu thị trường. Kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải đã được thừa nhận đưa vào thể chế (Luật Thương mại Việt Nam), và đã xác định địa vị pháp lý của người giao nhận. Hàng loạt nghị định ra đời chú trọng điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt động giao nhận vận tải. Sự quan tâm của Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong nước nói chung và đối với các doanh nghiệp của ngành giao nhận nói riêng đã tạo sự thông thoáng trong hoạt động, các doanh nghiệp được hưởng nhiều ưu đãi từ phía Nhà nước và được đảm bảo lợi ích của mình. Các nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng hải, trong đó quy định dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường biển là loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện và đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì vốn góp của bên Việt Nam không dưới 51% đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường sự lớn mạnh, đem lại công ăn việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường và chuẩn bị quá trình tích luỹ kinh nghiệm, tài chính cũng như uy tín cho việc hội nhập AFTA và việc gia nhập WTO trong tương lai không xa. Đặc biệt, Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước đã coi trọng và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các Hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động. Trong lĩnh vực giao nhận kho vận thể hiện rõ ràng nhất là chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại và dịch vụ hàng hải đã
- 77 -
được vch ra và đề đạt Chính ph quyết định. Các văn bn pháp quy liên quan đến
hot động doanh nghip nói chung doanh nghip giao nhn nói riêng được ban
hành như lut doanh nghip, lut cnh tranh, lut thương mi, lut hàng hi..., Ngh
định 10/2001/NĐ-CP v điu kin kinh doanh dch v hàng hi, Ngh định
125/2003/NĐ-CP v vn ti đa phương thc quc tế...
- Hip hi giao nhn kho vn Vit Nam thành lp vi mc đích phát trin
ngành ngh này, quy định ra điu kin kinh doanh tiêu chun ca nhng người giao
nhn Vit Nam, xây dng quan h gn gia người giao nhn vi khách hàng,
nht các nhà kinh doanh xut nhp khu hàng hoá để cùng nhau phi hp đẩy
mnh cnh tranh trên th trường thế gii. Hip hi to điu kin phát huy sc mnh
ca các hi viên, b sung c điu kin cũng như cơ s vt cht k thut phc v
cho ngành này. Hip hi giúp đỡ các hi viên tiếp cn, gia nhp tham gia các
hot động ca các t chc ngh nghip liên quan. Các kiến ngh được Hip hi
gi đến Chính ph góp phn bo v quyn li chính đáng ca các doanh nghip.
Trong vai trò ca cơ quan tư vn cho Chính ph v hot động giao nhn vn ti,
VIFFAS đã giúp đỡ các cơ quan Nhà nước qun lý tt hơn v vn ti nói chung
v lĩnh vc giao nhn nói riêng.
2.2.3.2. Nhược đim:
Trong thi gian qua, dch v giao nhn kho vn Vit Nam đã phát trin vi
quy mô đáng k c v b rng và b sâu. Do đặc đim dch v giao nhn không cn
nhiu vn khó th b l nên thu hút mt s lượng ln các doanh nghip tham
gia. S doanh nghip trong lĩnh vc này đã lên ti hàng trăm, ch riêng thành
ph H Chí Minh hin nay ti gn 400 doanh nghip cnh tranh gay gt. Tuy
nhiên, trong công tác qun lý Nhà nước còn thiếu quy chế đầy đủ cho hot động ca
doanh nghip giao nhn kho vn. Các văn bn pháp quy thiếu đồng b, thiếu phi
hp cht ch gia các cơ quan qun đã gây khó khăn cho kinh doanh ca doanh
nghip và to k h để doanh nghip li dng kinh doanh ln xn dn đến nhng
hu qu tiêu cc. Cho đến nay, hot động kho vn ngoi thương thì do B Thương
mi qun lý, cung ng tàu bin thì giao cho tng địa phương, giao nhn vn ti li
- 77 - được vạch ra và đề đạt Chính phủ quyết định. Các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp giao nhận nói riêng được ban hành như luật doanh nghiệp, luật cạnh tranh, luật thương mại, luật hàng hải..., Nghị định 10/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng hải, Nghị định 125/2003/NĐ-CP về vận tải đa phương thức quốc tế... - Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam thành lập với mục đích phát triển ngành nghề này, quy định ra điều kiện kinh doanh tiêu chuẩn của những người giao nhận Việt Nam, xây dựng quan hệ gắn bó giữa người giao nhận với khách hàng, nhất là các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá để cùng nhau phối hợp đẩy mạnh cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hiệp hội tạo điều kiện phát huy sức mạnh của các hội viên, bổ sung các điều kiện cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho ngành này. Hiệp hội giúp đỡ các hội viên tiếp cận, gia nhập và tham gia các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp có liên quan. Các kiến nghị được Hiệp hội gửi đến Chính phủ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp. Trong vai trò của cơ quan tư vấn cho Chính phủ về hoạt động giao nhận vận tải, VIFFAS đã giúp đỡ các cơ quan Nhà nước quản lý tốt hơn về vận tải nói chung và về lĩnh vực giao nhận nói riêng. 2.2.3.2. Nhược điểm: Trong thời gian qua, dịch vụ giao nhận kho vận ở Việt Nam đã phát triển với quy mô đáng kể cả về bề rộng và bề sâu. Do đặc điểm dịch vụ giao nhận không cần nhiều vốn và khó có thể bị lỗ nên thu hút một số lượng lớn các doanh nghiệp tham gia. Số doanh nghiệp có trong lĩnh vực này đã lên tới hàng trăm, chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có tới gần 400 doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, trong công tác quản lý Nhà nước còn thiếu quy chế đầy đủ cho hoạt động của doanh nghiệp giao nhận kho vận. Các văn bản pháp quy thiếu đồng bộ, thiếu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý đã gây khó khăn cho kinh doanh của doanh nghiệp và tạo kẽ hở để doanh nghiệp lợi dụng kinh doanh lộn xộn dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Cho đến nay, hoạt động kho vận ngoại thương thì do Bộ Thương mại quản lý, cung ứng tàu biển thì giao cho từng địa phương, giao nhận vận tải lại