Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,518
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
  





 

              
 
-
       
          


-     
- 

 
- 


        

 


 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 71                             -                      -      -     -                   
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

     

   



   

Bng 3.6: Lao động tht nghiệp hưởng TCTN t năm 2011 đến hết
năm 2015 tại tnh Thái Nguyên được h tr hc ngh
STT
Nội dung
Năm
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
Tổng
1
 
BHTN hàng tháng
477
1.265
2.294
3.251
4.324
11.621
2


0
49
98
443
399
989

(triệu đồng)
0
44,2
83,1
298,8
512,4
938,5

0
0,4
0,41
13,6
9,23
8,51
(Ngun: S - TBXH tnh Thái Nguyên)
Hin nay, kho   ng ca t  i b ph ng
 chuyên môn k thu ng
yêu cn các ngành ngh mi, nâng cao hiu qu ca
các ngành ngh ng và tính chng, cn
y m  o, b   
hóa, khoa hc k thut, qu i la ng cn
ph o mi tp thêm các kin thc m chuyn sang phát
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 72                     Bảng 3.6: Lao động thất nghiệp hưởng TCTN từ năm 2011 đến hết năm 2015 tại tỉnh Thái Nguyên được hỗ trợ học nghề STT Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng 1   BHTN hàng tháng 477 1.265 2.294 3.251 4.324 11.621 2   0 49 98 443 399 989  (triệu đồng) 0 44,2 83,1 298,8 512,4 938,5  0 0,4 0,41 13,6 9,23 8,51 (Nguồn: Sở LĐ- TBXH tỉnh Thái Nguyên) Hin nay, kho   ng ca t  i b ph ng  chuyên môn k thu ng yêu cn các ngành ngh mi, nâng cao hiu qu ca các ngành ngh ng và tính chng, cn y m  o, b    hóa, khoa hc k thut, qu i la ng cn ph o mi và tp thêm các kin thc m chuyn sang phát
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
trin ngành ngh m  ng trong ngành ngh 
làm vic. Vicy cn phi tin hành cho tt c c mt lao
ng tr, ng ng thi s dng t 
chuyên môn k thut cao.
Qua kho sát thc trng mt s doanh nghip va nh Thái
Nguyên cho th chuyên môn k thut cng còn thp,
s ng ch c kèm cp trong thi gian ngn ch yu theo
n ngh trc tip hoc truyn ngh trong ph
dòng h.
Kt qu u tra chn ma tnh cho thy, trong s 660 h
u tra tt c các huyn, th trong tnh ch c
to chuyên nghip, dy nghi hc, cao
ng; s i hc ngh i nào hp và công
nhân k thut.
y, s công nhân k thun chim t l
rt nh trong tng s o g  so vi
tng s i tham gia hong kinh t. Không nhng th còn mt cân
i c v t l o lo
a bàn tó mi quan h gio ngh
vi các doanh nghip. S công nhân trong các doanh nghip ch o
trc tic trng b lý thuyt nên hc tt tc li,
s hng dy ngh ch nc thuyc
thc hành trên công vic c thng
dy ngh va gim v s ng, va tt hu v  khoa hc - công ngh.
S c yêu cu ca các doanh
nghip nên rt khó tìm vic làm. Bên cng ch o nhng
ngành ngh nhnh, mt s ngành k thut doanh nghip cng
ln 31/12/2015, s h
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 trin ngành ngh m  ng trong ngành ngh  làm vic. Vic này cn phi tin hành cho tt c c mt là lao ng tr, ng  ng thi s dng t  chuyên môn k thut cao. Qua kho sát thc trng mt s doanh nghip va và nh  Thái Nguyên cho th chuyên môn k thut cng còn thp, s ng ch c kèm cp trong thi gian ngn ch yu theo n ngh trc tip hoc truyn ngh trong ph dòng h. Kt qu u tra chn ma tnh cho thy, trong s 660 h u tra  tt c các huyn, th xã trong tnh ch c to chuyên nghip, dy nghi hc, cao ng; s i hc ngh i nào hp và công nhân k thut. y, s công nhân k thun chim t l rt nh trong tng s o và g  so vi tng s i tham gia hong kinh t. Không nhng th nó còn mt cân i c v t l o và lo a bàn tó mi quan h gio ngh vi các doanh nghip. S công nhân trong các doanh nghip ch o trc tic trng b lý thuyt nên hc tt tc li, s hng dy ngh ch nc lý thuyc thc hành trên công vic c thng dy ngh va gim v s ng, va tt hu v  khoa hc - công ngh. S c yêu cu ca các doanh nghip nên rt khó tìm vic làm. Bên cng ch o nhng ngành ngh nhnh, mt s ngành k thut doanh nghip cng ln 31/12/2015, s h
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
to công nhân (bao gm ng do Trunn
a bàn t
a UBND tnh, con s này vm bo s ng, va
ng yêu cu v chng.
 ng l  o ngh hin nay vn còn yu, toàn tnh Thái
o ngh, 01 Trung tâm Dch v vic làm tnh Thái
Nguyên, 01 Trung tâm Dy ngh tnh Thái Nguyên 09 Trung tâm Dy
ngh cp huyn. Mc dù s  o ngh r
it b dy hng ngh va thiu, va lc hu.
o ngh còn hn hng gim dn. Chính vì vy,
cho ngh va kém, va thiu ht nghiêm trng.
 thy s ling tht nghing TCTN ti tnh
n, h tr hc ngh quá thp (chi
mt phn do nguyên nhân s phát trin v s ng thì ào t
o tc
bii vi lao , k p
v s dng hin nay rt cn thit phi t cho li
ngh, tay ngh cho l i
tìm kim vic làm phù h sm tr li th tng làm vic to thu
nhp nuôi sng b
o cán b qun còn nhiu v t ra. Hi
s cán b qun trong các doanh nghi  n, qun
theo kim là chính. Theo th, cán b
qun lý các doanh nghi i hng chim 9%, tt nghip
ph thông chim 60%; nhng cán b qu  i
     n v chuyên môn, v qun lý, v pháp
lun n tình trt cp trong qun lý.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 74 to công nhân (bao gm  ng do Trunn lý a bàn t a UBND tnh, con s này vm bo s ng, va ng yêu cu v chng.  ng l  o ngh hin nay vn còn yu, toàn tnh Thái o ngh, 01 Trung tâm Dch v vic làm tnh Thái Nguyên, 01 Trung tâm Dy ngh tnh Thái Nguyên và 09 Trung tâm Dy ngh cp huyn. Mc dù s  o ngh r it b dy hng ngh va thiu, va lc hu. o ngh còn hn hng gim dn. Chính vì vy, cho ngh va kém, va thiu ht nghiêm trng.  thy s ling tht nghing TCTN ti tnh n, h tr hc ngh quá thp (chi có mt phn do nguyên nhân s phát trin v s ng thì ào t o tc bii vi lao , k p v s dng hin nay rt cn thit phi t cho li ngh, tay ngh cho l i tìm kim vic làm phù h sm tr li th tng làm vic to thu nhp nuôi sng b o cán b qun lý còn nhiu v t ra. Hi s cán b qun lý trong các doanh nghi  n, qun lý theo kim là chính. Theo th, cán b qun lý các doanh nghi i hng chim 9%, tt nghip ph thông chim 60%; có nhng cán b qu  i      n v chuyên môn, v qun lý, v pháp lun n tình trt cp trong qun lý.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
ng xuyên m các lp bng v  
hóa, chuyên môn nghip v  qun lý cho các ch doanh nghip nên
h thiu thông tin, b ng c s bi ng ca th ng, nht th
c ngoài. S  m ca doanh nghip ph thuc rt ln vào
 qun lý, s ng ca các ch doanh nghi
b qun lý trong các doanh nghip là v bc xúc cn quan tâm gii quyt.
3.3.3. Tạo việc làm thông qua các hoạt động dịch vụ việc làm
     
      
  
.
 



 




    



..).
ng - 
   

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 ng xuyên m các lp bng v   hóa, chuyên môn nghip v  qun lý cho các ch doanh nghip nên h thiu thông tin, b ng c s bi ng ca th ng, nht là th c ngoài. S  m ca doanh nghip ph thuc rt ln vào  qun lý, s ng ca các ch doanh nghi b qun lý trong các doanh nghip là v bc xúc cn quan tâm gii quyt. 3.3.3. Tạo việc làm thông qua các hoạt động dịch vụ việc làm                 .                    ..). ng -      
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
 


3.3.4. Tạo việc làm thông qua hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên qua
          

,
       
      
     -    
    

   
           



           
 nh

- 

            

3.3.5. To vic làm thông qua các hoạt động thúc đẩy đầu tư phát trin kinh
tế - xã hi
y mnh phát trin kinh t - xã hi to m vi gii quyt vic
làm ti ch i lao c tnh là mt trong
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 76     3.3.4. Tạo việc làm thông qua hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên qua             ,                     -                                           nh  -                 3.3.5. Tạo việc làm thông qua các hoạt động thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội y mnh phát trin kinh t - xã hi to m vi gii quyt vic làm ti ch i lao c tnh là mt trong
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
nhng gi n c  i quyt vic làm - gii quyt
ngh n 2011-2015, Ban chng b 
xây dng và thông qua.
Trong nhc vic
kt qu ln. C th:
3.3.5.1. Theo ngành kinh tế
- Ngành nông, lâm nghip và thy sn:
Trong nhn xut nông, lâm nghip ti tnh Thái Nguyên
 nh phát trin vi nh ngày càng nhanh. Sn xut
nông nghip nhiu chuyng sn
xut hàng hóa, hình kinh t VAC, kinh t trang tri phát trin hu ht
t hin nhin: hàng ngàn
p mang li thu nhp
 i các gi t
cao, chng t  c sn dn thay th th
theo kiu quu ngành nông nghip chuyn dch ng t
trch v nông nghi trng ngành trng
trt ging.
Bên c rn khá mnh ti tnh Thái Nguyên,
chính sách giao rng cho dân làm ch, qun lí, khai thác và s dát huy
tác dng rt tt. Nhiu h  nên giàu có nh kinh t i rng.
Ngung Thái Nguyên ch yu tp trung khu vc nông, lâm
nghip và thy sm mt t trng rt nh: 21,08 % trong
 ni s dng lng
ln nht v i, chim t trng 62,86% trong tng s ng
c ti tnh Thái Nguyên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 nhng gi n c  i quyt vic làm - gii quyt ngh n 2011-2015, Ban chng b  xây dng và thông qua. Trong nhc vic kt qu ln. C th: 3.3.5.1. Theo ngành kinh tế - Ngành nông, lâm nghip và thy sn: Trong nhn xut nông, lâm nghip ti tnh Thái Nguyên  nh và phát trin vi nh ngày càng nhanh. Sn xut nông nghip  nhiu chuyng sn xut hàng hóa, mô hình kinh t VAC, kinh t trang tri phát trin hu ht  t hin nhin: hàng ngàn p mang li thu nhp  i các gi t cao, chng t  c sn dn thay th th cá theo kiu quu ngành nông nghip chuyn dch ng t trch v nông nghi trng ngành trng trt ging. Bên c rn khá mnh ti tnh Thái Nguyên, chính sách giao rng cho dân làm ch, qun lí, khai thác và s dát huy tác dng rt tt. Nhiu h  nên giàu có nh kinh t i rng. Ngung Thái Nguyên ch yu tp trung  khu vc nông, lâm nghip và thy sm mt t trng rt nh: 21,08 % trong  ni s dng lng ln nht v i, chim t trng 62,86% trong tng s ng c ti tnh Thái Nguyên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Bng 3.7: Cơ cấu làm vic theo nhóm ngành
Năm
Tổng số
Nông, lâm
nghiệp và
thủy sản
Công nghiệp
và xây dựng
Dịch vụ
Số lao động (Người)
2011
648499
450145
87405
110949
2012
665652
454840
96637
114175
2013
677070
451750
105660
119660
2014
686317
449047
111418
125852
2015
698140
438862
120595
138683
Cơ cấu (%)
2011
100
69,41
13,48
17,11
2012
100
68,33
14,52
17,15
2013
100
66,72
15,61
17,67
2014
100
65,43
16,23
18,34
2015
100
62,86
17,27
19,86
(Ngun: Cc Thng kê tnh Thái Nguyên).
- Ngành công nghip và xây dng:
Ngành nghng nghip - tiu th công nghia bàn tnh phát
trii nhiu hình thn cunh có 41 HTX,
t hp tác, 98 công ty TNHH, 74 doanh nghi truyn
thc khôi phc, hình thành thêm 30 làng ngh mi. Toàn tnh có gn
11.000 h chuyên nghip hàng chc ngàn h không chuyên nghip sn
xut kinh doanh công nghip. Ngành công nghip xây dng t c
8.204,22 t ng, chim t trng 42,60% trong GDP, s dng mng lao
i (chim 17,27% trong tng s c).
- Ngành dch v:
Ngành dch v tc 7.360,35 t ng, chim 37,32% trong GDP,
thu hút s i chim 19,86%.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 Bảng 3.7: Cơ cấu làm việc theo nhóm ngành Năm Tổng số Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ Số lao động (Người) 2011 648499 450145 87405 110949 2012 665652 454840 96637 114175 2013 677070 451750 105660 119660 2014 686317 449047 111418 125852 2015 698140 438862 120595 138683 Cơ cấu (%) 2011 100 69,41 13,48 17,11 2012 100 68,33 14,52 17,15 2013 100 66,72 15,61 17,67 2014 100 65,43 16,23 18,34 2015 100 62,86 17,27 19,86 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên). - Ngành công nghiệp và xây dựng: Ngành ngh công nghip - tiu th công nghia bàn tnh phát trii nhiu hình thn cunh có 41 HTX, t hp tác, 98 công ty TNHH, 74 doanh nghi truyn thc khôi phc, hình thành thêm 30 làng ngh mi. Toàn tnh có gn 11.000 h chuyên nghip và hàng chc ngàn h không chuyên nghip sn xut kinh doanh công nghip. Ngành công nghip và xây dng t c 8.204,22 t ng, chim t trng 42,60% trong GDP, s dng mng lao i (chim 17,27% trong tng s c). - Ngành dịch vụ: Ngành dch v tc 7.360,35 t ng, chim 37,32% trong GDP, thu hút s i chim 19,86%.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Hong dch v nông thôn trong nhc phát
trin mi, nhiu loi hình kinh doanh, dch v ng hàng tiêu dùng,
v  n, sa cha công c dùng phc v sinh ho
xut hin ph bin trong tng thôn xóm, ba bàn toàn tnh. T 
 m kinh t, các th t, th trn nông thôn góp
phn chuyi cu kinh t ca tnh Thái Nguyên.
 u kinh t    i, sn
xut hàng hóa ngày càng phát tri  u chuyn d 
trng công nghip và dch v, gim t trng nông nghing
u vin bin tích c trng
ng hóa ngành ngh. T trng nông nghip gim
dn t  trng công
nghip, xây dng và dch v õ rt theo t
3.3.5.2. Theo thành phn kinh tế
a bàn tnh Thái Nguyên có ti 31 cm công nghip
và 6 khu công nghip vi tng dit dành cho công nghit trên
10.000 ha. Mnh, t thành ph n các huyn xa xôi ho
u quy hoch khu, cm công nghip bao g  quc doanh
 qu
làng ngh th công truyn thng, 2.021 doanh nghip ngoài quc doanh vi
khong 12 nghìn h sn xut tiu th công nghip và 38 doanh nghip có vn
c ngoài.
Nh này thuc các ngành: công nghi thun; vt
liu xây dng, sành s thy tinh; ch bin g, giy, lâm sn; ch bic
thc phm; công nghip dt, may mc và các ngành công nghip khác.
- 2015), các ngành công nghiu
n nhanh, bn vng. Giá tr sn xut toàn
ngành công nghii t 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 79 Hong dch v  nông thôn trong nhc phát trin mi, nhiu loi hình kinh doanh, dch v ng hàng tiêu dùng, v  n, sa cha công c dùng phc v sinh ho xut hin ph bin trong tng thôn xóm, ba bàn toàn tnh. T   m kinh t, các th t, th trn  nông thôn góp phn chuyi cu kinh t ca tnh Thái Nguyên.  u kinh t    i, sn xut hàng hóa ngày càng phát tri  u chuyn d   trng công nghip và dch v, gim t trng nông nghing và u vin bin tích c trng ng hóa ngành ngh. T trng nông nghip gim dn t  trng công nghip, xây dng và dch v õ rt theo t 3.3.5.2. Theo thành phần kinh tế a bàn tnh Thái Nguyên có ti 31 cm công nghip và 6 khu công nghip vi tng dit dành cho công nghit trên 10.000 ha. Mnh, t thành ph n các huyn xa xôi ho u quy hoch khu, cm công nghip bao g  quc doanh  qu làng ngh th công truyn thng, 2.021 doanh nghip ngoài quc doanh vi khong 12 nghìn h sn xut tiu th công nghip và 38 doanh nghip có vn c ngoài. Nh này thuc các ngành: công nghi thun; vt liu xây dng, sành s thy tinh; ch bin g, giy, lâm sn; ch bic thc phm; công nghip dt, may mc và các ngành công nghip khác. - 2015), các ngành công nghiu n nhanh, bn vng. Giá tr sn xut toàn ngành công nghii t 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Bng 3.8: Vic làm chia theo thành phn kinh tế
Năm
Tổng số
Phân theo cấp quản lý
Phân theo thành phần kinh tế
Trung
ương
Địa
phương
Nhà nước
Ngoài
nhà
nước
Khu vực có
vốn đầu tư
nước ngoài
2011
648499
28305
620194
71685
573927
2887
2012
665652
29282
636370
72396
589813
3443
2013
677070
30013
647057
71272
600514
5284
2014
686317
30760
655557
71200
609130
5987
2015
698140
31520
666620
71285
620182
6673
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100%) -%
2011
102,74
91,97
103,29
101,02
102,82
141,04
2012
102,65
103,45
102,61
100,99
102,77
119,26
2013
101,72
102,50
101,68
98,45
101,81
153,47
2014
101,37
102,49
101,31
99,90
101,43
113,30
2015
101,72
102,47
101,69
100,12
101,81
111,46
Cơ cấu (Tổng số = 100) - Structure (%)
2011
100,0
4,4
95,6
11,1
88,5
0,4
2012
100,0
4,4
95,6
10,9
88,6
0,5
2013
100,0
4,4
95,6
10,5
88,7
0,8
2014
100,0
4,5
95,5
10,4
88,8
0,9
2015
100,0
4,5
95,5
10,2
88,8
1,0
(Ngun: Cc Thng kê tnh Thái Nguyên)
Đối vi thành phn kinh tế Nhà nước: quy nh, trong nh
2011 - 2015 lng làm vic trong khu vc này thp ch chim
khong 10,5%. C th ng chi
ng ching chim 10,5%,
ng ching
chim 10,2% trong tng s ng xã hi ca toàn tnh.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 Bảng 3.8: Việc làm chia theo thành phần kinh tế Năm Tổng số Phân theo cấp quản lý Phân theo thành phần kinh tế Trung ương Địa phương Nhà nước Ngoài nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 2011 648499 28305 620194 71685 573927 2887 2012 665652 29282 636370 72396 589813 3443 2013 677070 30013 647057 71272 600514 5284 2014 686317 30760 655557 71200 609130 5987 2015 698140 31520 666620 71285 620182 6673 Chỉ số phát triển (Năm trước = 100%) -% 2011 102,74 91,97 103,29 101,02 102,82 141,04 2012 102,65 103,45 102,61 100,99 102,77 119,26 2013 101,72 102,50 101,68 98,45 101,81 153,47 2014 101,37 102,49 101,31 99,90 101,43 113,30 2015 101,72 102,47 101,69 100,12 101,81 111,46 Cơ cấu (Tổng số = 100) - Structure (%) 2011 100,0 4,4 95,6 11,1 88,5 0,4 2012 100,0 4,4 95,6 10,9 88,6 0,5 2013 100,0 4,4 95,6 10,5 88,7 0,8 2014 100,0 4,5 95,5 10,4 88,8 0,9 2015 100,0 4,5 95,5 10,2 88,8 1,0 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên) Đối với thành phần kinh tế Nhà nước: quy mô nh, trong nh 2011 - 2015 lng làm vic trong khu vc này thp ch chim khong 10,5%. C th ng chi ng ching chim 10,5%, ng ching chim 10,2% trong tng s ng xã hi ca toàn tnh.