Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,530
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
15. u kinh t ca ti hp lí,
GDP ca khi ngành công nghip và xây dn chim t trng ln, khi
ngành nông lâm thy sn chim t trng nh  ng gim dn.
Ch
c- 

   

         

 
     


 
- 

- nh.

   

 



  

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 61 15. u kinh t ca ti hp lí, GDP ca khi ngành công nghip và xây dn chim t trng ln, khi ngành nông lâm thy sn chim t trng nh  ng gim dn. Ch c-                               -   - nh.               
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Bảng 3.3: Tổng sản phẩm (GDP) tỉnh Thái Nguyên phân theo khu vực
kinh tế
Năm
Tổng số
Chia ra 3 khu vực
C.Nghiệp
và xây
dựng
Dịch vụ
Nông,
lâm
nghiệp
Tổng số
Trong đó:
T.Mại
A. Theo giá thực tế (Tỷ đồng)
2011
8.022,08
3.109,02
2.930,04
599,87
1.983,01
2012
9.868,69
3.903,14
3.572,30
757,09
2.393,24
2013
13.509,50
5.384,70
4.906,50
1.051,00
3.218,30
2014
16.405,40
6.663,60
6.057,90
1.262,30
3.683,9
2015
19.722,27
8.204,22
7.360,35
1.577,78
4.157,69
Cơ cấu ( tổng số = 100% )
2011
100,00
38,78
36,52
7,48
24,72
2012
100,00
39,54
36,46
7,67
24,00
2013
100,00
39,86
36,32
7,78
23,82
2014
100,00
40,62
36,93
7,69
22,46
2015
100,00
41,60
37,32
8,00
21,08
Chỉ số phát triển năm trước = 100%
2011
111,14
114,26
113,87
118,36
104,03
2012
112,46
118,26
112,19
113,03
104,54
2013
111,50
116,47
110,72
115,75
104,55
2014
109,10
111,70
110,06
108,32
103,08
2015
111,36
114,00
112,50
111,62
104,50
(Ngun: Cc Thng kê tnh Thái Nguyên)


; KCN Sông Công II
 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 62 Bảng 3.3: Tổng sản phẩm (GDP) tỉnh Thái Nguyên phân theo khu vực kinh tế Năm Tổng số Chia ra 3 khu vực C.Nghiệp và xây dựng Dịch vụ Nông, lâm nghiệp Tổng số Trong đó: T.Mại A. Theo giá thực tế (Tỷ đồng) 2011 8.022,08 3.109,02 2.930,04 599,87 1.983,01 2012 9.868,69 3.903,14 3.572,30 757,09 2.393,24 2013 13.509,50 5.384,70 4.906,50 1.051,00 3.218,30 2014 16.405,40 6.663,60 6.057,90 1.262,30 3.683,9 2015 19.722,27 8.204,22 7.360,35 1.577,78 4.157,69 Cơ cấu ( tổng số = 100% ) 2011 100,00 38,78 36,52 7,48 24,72 2012 100,00 39,54 36,46 7,67 24,00 2013 100,00 39,86 36,32 7,78 23,82 2014 100,00 40,62 36,93 7,69 22,46 2015 100,00 41,60 37,32 8,00 21,08 Chỉ số phát triển năm trước = 100% 2011 111,14 114,26 113,87 118,36 104,03 2012 112,46 118,26 112,19 113,03 104,54 2013 111,50 116,47 110,72 115,75 104,55 2014 109,10 111,70 110,06 108,32 103,08 2015 111,36 114,00 112,50 111,62 104,50 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên)   ; KCN Sông Công II  
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

 Phú Bình  ,
- 
.


     
 

- 
 


           
  
   

          
 


 




- 
     
 
       
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 63   Phú Bình  , -  .            -                                               -                 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

  

            


 


           

     




Trong ngành vn ti, kh ng vn chuy   t
3,9 triu tn, khn hàng hóa 60,1 triu tn km. Trong s
c vn ti ngoài quc doanh chim 90,3% khng vn chuyn và
98,3% kh ng luân chuyn hàng hóa ca tnh. Vn t  
 t 4,3 tri      p va nh khu vc
ngoài quc doanh chim 88,7%.
Tóm li, Thái Nguyên có nhng li thtii vi vic phát
trin kinh t - xã hi và gii quyt vic làm ca tnh - C th:
- Tin nhng, sáng to,
có nhiu làng ngh truyn thng, ngh buôn bán có t i.
- Thái Nguyên n  i, nhiu l hi, nhiu di tích
ch s Thái Nguyên phát trin du lch.
- V a lý ca tnh khá thun li, rt gn th i nên tnh có
rt nhi phát trin.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 64                                                Trong ngành vn ti, kh ng vn chuy   t 3,9 triu tn, khn hàng hóa là 60,1 triu tn km. Trong s c vn ti ngoài quc doanh chim 90,3% khng vn chuyn và 98,3% kh ng luân chuyn hàng hóa ca tnh. Vn t    t 4,3 tri      p va và nh khu vc ngoài quc doanh chim 88,7%. Tóm lại, Thái Nguyên có nhng li th và tii vi vic phát trin kinh t - xã hi và gii quyt vic làm ca tnh - C th: - Tin nhng, sáng to, có nhiu làng ngh truyn thng, ngh buôn bán có t i. - Thái Nguyên có n  i, có nhiu l hi, nhiu di tích ch s Thái Nguyên phát trin du lch. - V a lý ca tnh khá thun li, rt gn th i nên tnh có rt nhi phát trin.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- H thng giao thông phát trin, hin cao tc Hà Ni - 
 mnh trong phát trin kinh
t ca tnh.
c các cp chính quyn rt quan tâm trong viy phát trin
kinh t - xã hn nay, còn nhi ngi:
- Là mt tnh trung bình nhi
v gii quyt vic làm ca tnh trong thi gian ti.
- Ti t nhiên rt hn ch, các tài nguyên khoáng sn, r
có sng ít.
- n nay, nn kinh t vn ch yu là nông nghic canh,
ch yu trng lúa và nuôi ln phân tán trong các h  t nông
nghi i thp ngày càng gim là mt trong nhng tr
ngi ln cho vic phát trin nông nghip.
- Thu nh    i thp nên sc mua quy th
ng ni tnh b hn ch.
-   i, du lch, khách s n ch 
c ti truyn thnh quan
ca tc bit du lch v ngunh Hóa và Khu du lch H Núi
Cc huyi T.
- Thái Nguyên gn th i th ng th
thc cnh tranh các mt hàng sn xut ca tnh.
3.2. Thc trạng lao động tht nghip ti tnh Thái Nguyên
u 4 Lut vic m s 38/2013/QH13, ngày 16/11/2013 thì:
o him tht nghip là ch nh  p mt phn thu nhp cho
ng trong thi gian b mt vic làm, h tr ng hc
ngh min phí, duy trì vic làmm kim vi 
qu  [7].
T ng b mt vin S -
TBXH tnh tnh Thái Nguyên làm th t ngh ng TCTN. K t 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 65 - H thng giao thông phát trin, hin cao tc Hà Ni -   mnh trong phát trin kinh t ca tnh. c các cp chính quyn rt quan tâm trong viy phát trin kinh t - xã hn nay, còn nhi ngi: - Là mt tnh trung bình nhi v gii quyt vic làm ca tnh trong thi gian ti. - Ti t nhiên rt hn ch, các tài nguyên khoáng sn, r có sng ít. - n nay, nn kinh t vn ch yu là nông nghic canh, ch yu là trng lúa và nuôi ln phân tán trong các h  t nông nghi i thp và ngày càng gim là mt trong nhng tr ngi ln cho vic phát trin nông nghip. - Thu nh    i thp nên sc mua và quy mô th ng ni tnh b hn ch. -   i, du lch, khách s n ch  c ti truyn thnh quan ca tc bit là du lch v ngunh Hóa và Khu du lch H Núi Cc huyi T. - Thái Nguyên gn th i th ng th thc cnh tranh các mt hàng sn xut ca tnh. 3.2. Thực trạng lao động thất nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên u 4 Lut vic làm s 38/2013/QH13, ngày 16/11/2013 thì: o him tht nghip là ch  nh  p mt phn thu nhp cho ng trong thi gian b mt vic làm, h tr ng hc ngh min phí, duy trì vic làm và tìm kim vi  qu  [7]. T ng b mt vin S - TBXH tnh tnh Thái Nguyên làm th t ngh ng TCTN. K t 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
n nay s ng tht nghip ti Thái Nguyên không ng
qua các 
Bng 3.4: Tình hình LĐ thất nghip tnh Thái Nguyên
t năm 2011 đến năm 2015
STT
Nội dung
Năm
2011
Năm
2012
Năm
2013
Năm
2014
Năm
2015
Tổng
1

521
1.458
2.799
3.671
4.527
12.976
2
 
BHTN hàng tháng
477
1.265
2.294
3.251
4.324
11.621
Số người tạo Việc làm
21
78
18
100
366
583
4

0
49
98
443
399
989

(triệu đồng)
0
44,2
83,1
298,8
512,4
938,5
(Ngun: S - TBXH tnh Thái Nguyên)
Thái Nguyên là tnh s ng làm vic ti các Doanh nghip, t
ch không nhiu. Vì th s ng b mt vi ngh
ng Tr cp tht nghi i thp so vi các tnh l ng lao
ng phát trin: Ni, TP H Chí Minh   lao
ng tht nghiu qua t ng
 i

Qua bng trên ta thy s  ng b tht nghip to vic làm vi s
ng rt khiêm t n h ng to vic
làm ch  i, ch chim 5,02% trên tng s ng b tht nghip
ng TCTN trong cùng k ti tnh Thái Nguyên. Qua s liu này th
nhn thy s ng b tht nghing TCTN vi tr li th
  ng rt nh ch chim 5,02% so vi tng s  ng b tht
nghing TCTN ti tnh Thái Nguyên t  n h
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 66 n nay s ng tht nghip ti Thái Nguyên không ng qua các  Bảng 3.4: Tình hình LĐ thất nghiệp tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015 STT Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng 1  521 1.458 2.799 3.671 4.527 12.976 2   BHTN hàng tháng 477 1.265 2.294 3.251 4.324 11.621 Số người tạo Việc làm 21 78 18 100 366 583 4  0 49 98 443 399 989  (triệu đồng) 0 44,2 83,1 298,8 512,4 938,5 (Nguồn: Sở LĐ- TBXH tỉnh Thái Nguyên) Thái Nguyên là tnh có s ng làm vic ti các Doanh nghip, t ch không nhiu. Vì th s ng b mt vi ngh ng Tr cp tht nghi i thp so vi các tnh có l ng lao ng phát trin: Hà Ni, TP H Chí Minh    lao ng tht nghiu qua t ng  i  Qua bng trên ta thy s  ng b tht nghip to vic làm vi s ng rt khiêm t n h ng to vic làm ch  i, ch chim 5,02% trên tng s ng b tht nghip ng TCTN trong cùng k ti tnh Thái Nguyên. Qua s liu này có th nhn thy s ng b tht nghing TCTN có vi tr li th   ng rt nh ch chim 5,02% so vi tng s  ng b tht nghing TCTN ti tnh Thái Nguyên t  n h
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
i quyt vic làm cho lng lao
ng tht nghia bàn tnh quan tâm,
i quyt.
3.3. Các hot động to vic làm cho ngưi tht nghip ti tnh Thái Nguyên
3.3.1. Tạo việc làm thông qua chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm


- 
 


- 

    -     

     
     

       

  
        

           
n  


      
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 67 i quyt vic làm cho lng lao ng tht nghia bàn tnh quan tâm, i quyt. 3.3. Các hoạt động tạo việc làm cho người thất nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên 3.3.1. Tạo việc làm thông qua chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm   -      -       -                                                      n           
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

    
             


    
        

- 

    
-




-
 

         

 

       
         
 
       ,    

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 68                                      -        -     -                                             ,     
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
              
        
      



            

             
          


vay là 22..
Bảng 3.5: Tổng hợp chương trình vay vốn giải quyết việc làm các năm
Đơn vị: triệu đống, cái, người
STT
Năm
Chỉ tiêu
2013
2014
2015
1.

42.577
46.077
49.577
2.

16.453
22.680
22.500
3.

12.953
18.500
3.500
4.

447
460
460
5.

4.709
5.060
5.000
Nguồn: Sở LĐ-TBXH, báo cáo kết quả giải quyết việc làm của tỉnh từ 2013-2015
        


  
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 69                                                                            vay là 22.. Bảng 3.5: Tổng hợp chương trình vay vốn giải quyết việc làm các năm Đơn vị: triệu đống, cái, người STT Năm Chỉ tiêu 2013 2014 2015 1.  42.577 46.077 49.577 2.  16.453 22.680 22.500 3.  12.953 18.500 3.500 4.  447 460 460 5.  4.709 5.060 5.000 Nguồn: Sở LĐ-TBXH, báo cáo kết quả giải quyết việc làm của tỉnh từ 2013-2015              
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
       

      
             



         

3.3.2. Tạo việc làm gắn với hoạt động đào tạo nghề, truyền nghề, truyền bá
các kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh
 

         
  


        
       



       


     


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70                                             3.3.2. Tạo việc làm gắn với hoạt động đào tạo nghề, truyền nghề, truyền bá các kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh                                                        