Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,516
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Thu NS b sung t cp trên gm các khon thu b   i, b
sung có m
Ch   c th hin bng s tuyi. Da vào ch tiêu này
c GDP ca tnh Thái Nguyên là ln hay nh.
b. Cơ cấu phần trăm (%) GDP của 3 khu vc:
T l (%) GDP
=
GDP tng khu vc
x
100
Tng s GDP
Trong đó: GDP tng khu vc GDP công nghip dch v, GDP
dch v, GDP nông, lâm nghip.
Ch tiêu c th hin bng s tuyi và s 
 trng GDP ca 3 khu vc so vi tng s GDP.
c. Ch s phát triển năm sau so với năm trước:
M
GDP
=
GDP

-
GDP
c
T 
GDP (%)
=
GDP

-

tc
x
100
c
Ch c th hin bng s tuyi và s i. Nó cho
bit ngun GDP có tính nh hay bing m .
2.3.2. Nhóm ch tiêu phn ánh tình hình LĐ thất nghip tnh Thái Nguyên
a. Tng s lao động:
Tng s
ng
tng tiêu
chí
=
Tng s lao
ng tng tiêu

+
Tng s lao
ng tng tiêu

+
Tng s lao
ng tng tiêu

+
Tng s lao
ng tng tiêu

+
Tng s lao
ng tng tiêu

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 51 Thu NS b sung t cp trên gm các khon thu b   i, b sung có m Ch   c th hin bng s tuyi. Da vào ch tiêu này c GDP ca tnh Thái Nguyên là ln hay nh. b. Cơ cấu phần trăm (%) GDP của 3 khu vực: T l (%) GDP = GDP tng khu vc x 100 Tng s GDP Trong đó: GDP tng khu vc là GDP công nghip và dch v, GDP dch v, GDP nông, lâm nghip. Ch tiêu c th hin bng s tuyi và s   trng GDP ca 3 khu vc so vi tng s GDP. c. Chủ số phát triển năm sau so với năm trước: M GDP = GDP  - GDP c T  GDP (%) = GDP  -  tc x 100 c Ch c th hin bng s tuyi và s i. Nó cho bit ngun GDP có tính nh hay bing m . 2.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tình hình LĐ thất nghiệp tỉnh Thái Nguyên a. Tổng số lao động: Tng s ng tng tiêu chí = Tng s lao ng tng tiêu  + Tng s lao ng tng tiêu  + Tng s lao ng tng tiêu  + Tng s lao ng tng tiêu  + Tng s lao ng tng tiêu 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Trong đó: Tng s ng tng tiêu chí gm: s t
nghip, s i quyng BHTN hàng tháng, s i to vic
làm, s c h tr hc ngh, s tin h tr hc ngh.
Ch   c th hin bng s tuyi. Da vào ch tiêu này
c s t nghip, s i quyng
BHTN hàng tháng, s i to vic làm, s c h tr hc ngh, s
tin h tr hc ngh ca tnh Thái Nguyên là ln hay nh.
2.3.3. Nhóm ch tiêu phn ánh cấu lao động hưởng TCTN theo nhóm
tui, giới tính, trình độ chuyên môn k thuật, đơn vị hành chính, trình độ
hc vn…
a. Tng s lao động:
Tng s ng
=
Tng s ng theo tng
 chuyên môn k thut
Ch tiêu này th hin bng s tuyi, cho bit tng s ng theo
tng nhóm tui, t chuyên môn k thut.
Tng s ng theo t chuyên môn k thut gm: 

   

b. cấu phn trăm (%) tng s lao động v gii tính ca tng nhóm tui
Tng s lao
ng
=
Tng s ng (nam,
n) ti tng nhóm tui
x
100
Tng s ng
Ch c th hin bng s tuyi và s 
 trng s ng nam, n ti tng nhóm tui so vi tng s lao
    tu ng t l cân bng gii tính ti
tng nhóm tui trên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 52 Trong đó: Tng s ng tng tiêu chí gm: s t nghip, s i có quyng BHTN hàng tháng, s i to vic làm, s c h tr hc ngh, s tin h tr hc ngh. Ch   c th hin bng s tuyi. Da vào ch tiêu này c s t nghip, s i có quyng BHTN hàng tháng, s i to vic làm, s c h tr hc ngh, s tin h tr hc ngh ca tnh Thái Nguyên là ln hay nh. 2.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu lao động hưởng TCTN theo nhóm tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn kỹ thuật, đơn vị hành chính, trình độ học vấn… a. Tổng số lao động: Tng s ng = Tng s ng theo tng  chuyên môn k thut Ch tiêu này th hin bng s tuyi, cho bit tng s ng theo tng nhóm tui, t chuyên môn k thut. Tng s ng theo t chuyên môn k thut gm:        b. Cơ cấu phần trăm (%) tổng số lao động về giới tính của từng nhóm tuổi Tng s lao ng = Tng s ng (nam, n) ti tng nhóm tui x 100 Tng s ng Ch c th hin bng s tuyi và s   trng s ng nam, n ti tng nhóm tui so vi tng s lao      tu ng và t l cân bng gii tính ti tng nhóm tui trên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
c. Phân b s lao động ti tnh Thái Nguyên ti từng đơn vị hành chính,
trình đ hc vn
Tng s
ng
=
Tng s ng tr cp tht
nghip ti t hành chính
x
100
S i tht nghip
 ng t hành chính gm 9 huyn, thành ph,
th xã ti tnh Thái Nguyên
S ng tht nghi hc vn gm: Tt nghip THCS,
THPT, chuyên nghip.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 53 c. Phân bổ số lao động tại tỉnh Thái Nguyên tại từng đơn vị hành chính, trình độ học vấn Tng s ng = Tng s ng tr cp tht nghip ti t hành chính x 100 S i tht nghip  ng t hành chính gm 9 huyn, thành ph, th xã ti tnh Thái Nguyên S ng tht nghi hc vn gm: Tt nghip THCS, THPT, chuyên nghip.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Chương 3
THC TRNG CÔNG TÁC TO VIC LÀM
CHO LAO ĐỘNG THT NGHIP TNH THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát v đặc điểm t nhiên, kinh tế - xã hi ca tnh Thái Nguyên
3.1.1. Đặc điểm t nhiên
Thái Nguyên là mt tnh thuc  c Vit Nam, tip giáp vi th
 Hà Ni và là tnh nm trong quy hoch vùng th i. Thái Nguyên
là mt trung tâm kinh t - xã hi ln ca khu vc c hay c Vùng trung
du min núi phía bc. Tc tái lp ngày 1/1/1997 vi
vic tách tnh Bc Thái thành hai tnh Bc Kn và Thái Nguyên. Thái Nguyên
hic nghiên c tr thành vùng kinh t trm Bc th 
Hà Nc coi là mo ngun nhân lc ln
th 3 c c sau Hà Ni và thành ph H Chí Minh.
Tnh Thái Nguyên din tích 3.551,7 km² phía bc tip giáp vi
tnh Bc Kn, phía tây giáp vi các tnh , Tuyên Quangg
giáp vi các tnh L, Bc Giang và phía nam tip giáp vi th 
Ni. Tnh Thái Nguyên trung bình cách sân bay quc t Ni Bài 50 km, cách
biên gii Trung Quc 200 km, cách trung tâm Ni 75 km cng Hi
Phòng 200 km. Vi v a lý là mt trong nhng trung tâm chính tr, kinh
t,giáo dc ca khu Vit Bc nói riêng, ca vùng trung du min núi phía
bc nói chung, Thái Nguyên c   kinh t - xã hi gia vùng
trung du min núi v ng bng Bc B. Vic thc
hin thông qua h th ng b ng s ng sông hình r qut
thành ph Thái Nguyên u nút. Thái Nguyên gm có hai Thành Ph:
TP Thái Nguyên và Thành Ph Sông Công, mt th xã: Ph Yên và 6 huyn.
V u hành chính, Thái Nguyên có tng/ th trn, vi dân
s 1.112.284 Km
2
.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 54 Chương 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 3.1. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên Thái Nguyên là mt tnh thuc  c Vit Nam, tip giáp vi th  Hà Ni và là tnh nm trong quy hoch vùng th i. Thái Nguyên là mt trung tâm kinh t - xã hi ln ca khu vc c hay c Vùng trung du và min núi phía bc. Tc tái lp ngày 1/1/1997 vi vic tách tnh Bc Thái thành hai tnh Bc Kn và Thái Nguyên. Thái Nguyên hic nghiên c tr thành vùng kinh t trm Bc th  Hà Nc coi là mo ngun nhân lc ln th 3 c c sau Hà Ni và thành ph H Chí Minh. Tnh Thái Nguyên có din tích 3.551,7 km² phía bc tip giáp vi tnh Bc Kn, phía tây giáp vi các tnh , Tuyên Quangg giáp vi các tnh L, Bc Giang và phía nam tip giáp vi th  Hà Ni. Tnh Thái Nguyên trung bình cách sân bay quc t Ni Bài 50 km, cách biên gii Trung Quc 200 km, cách trung tâm Hà Ni 75 km và cng Hi Phòng 200 km. Vi v a lý là mt trong nhng trung tâm chính tr, kinh t,giáo dc ca khu Vit Bc nói riêng, ca vùng trung du min núi phía bc nói chung, Thái Nguyên là c   kinh t - xã hi gia vùng trung du min núi v ng bng Bc B. Vic thc hin thông qua h th ng b ng s ng sông hình r qut mà thành ph Thái Nguyên u nút. Thái Nguyên gm có hai Thành Ph: TP Thái Nguyên và Thành Ph Sông Công, mt th xã: Ph Yên và 6 huyn. V u hành chính, Thái Nguyên có tng/ th trn, vi dân s 1.112.284 Km 2 .
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Bng 3.1: Tỉnh Thái Nguyên phân theo đơn vị hành chính đến 31/12/2015
TT
Tên
Loi
đơn vị
S
Xã/Phường/TT
Dân s
Din tích
(Km
2
)
1
Thái Nguyên
Thành ph
28
306.842
170,7
2
Sông Công
Thành ph
10
109.409
98,4
3
Ph Yên
Th
18
158.619
258,9
4
i T
Huyn
31
159.667
578
5
nh Hóa
Huyn
24
87.089
521
6
ng H
Huyn
18
107.769
461,7
7
Phú Bình
Huyn
21
134.150
249
8

Huyn
16
105.233
369
9
Võ Nhai
Huyn
15
64.241
845
(Ngun: Cc Thng kê tnh Thái Nguyên)
* Địa hình, địa mo: mt tnh mi   a hình Thái
Nguyên ít b chia ci nhng tnh mi cao trung bình
t 200 - 300m thp dn t Bc xung Nam và t c chia
làm 3 vùng rõ rt:
- Vùng núi: Bao gm nhiu dãy núi cao phía Bc ch ng
Bc Nam Tây Bc-        ng Tây
Bc- p trung huyi Tnh Hóa
mt phn huy kia hình cao, chia ct phc t
cao trung bình t 500-  dng 25-.
- i cao, núi thn tip gia vùng núi cao
phía Bng bng phía Nam thuc các huyi T, Phía
nam huy ng H  a hình gm các dãy núi
thi các di cao to thành các bc thm ln và nhiu thung
 cao trung bình t 100-  dc thng 15- .
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 55 Bảng 3.1: Tỉnh Thái Nguyên phân theo đơn vị hành chính đến 31/12/2015 TT Tên Loại đơn vị Số Xã/Phường/TT Dân số Diện tích (Km 2 ) 1 Thái Nguyên Thành ph 28 306.842 170,7 2 Sông Công Thành ph 10 109.409 98,4 3 Ph Yên Th xã 18 158.619 258,9 4 i T Huyn 31 159.667 578 5 nh Hóa Huyn 24 87.089 521 6 ng H Huyn 18 107.769 461,7 7 Phú Bình Huyn 21 134.150 249 8  Huyn 16 105.233 369 9 Võ Nhai Huyn 15 64.241 845 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên) * Địa hình, địa mạo: Là mt tnh mi   a hình Thái Nguyên ít b chia ci nhng tnh mi cao trung bình t 200 - 300m thp dn t Bc xung Nam và t c chia làm 3 vùng rõ rt: - Vùng núi: Bao gm nhiu dãy núi cao  phía Bc ch ng Bc Nam và Tây Bc-        ng Tây Bc- p trung  huyi Tnh Hóa và mt phn huy kia hình cao, chia ct phc t cao trung bình t 500-  dng 25-. - i cao, núi thn tip gia vùng núi cao phía Bng bng phía Nam thuc các huyi T, Phía nam huy ng H  a hình gm các dãy núi thi các di cao to thành các bc thm ln và nhiu thung  cao trung bình t 100-  dc thng 15- .
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
-  i gò: Bao g i th  ng bng phía Nam ca
ti bng phng, xen gii bát úp dc
tho  t bng. Vùng này tp trung các huyn: Phú Bình, Ph
ng H cao trung bình t 30-50m,
 d.
3.1.2. Khí hu, ợng mưa, thủy văn
- Khí hu ca tnh Thái Nguyên tính cht nhii gió mùa vi 2
mùa rõ ru) t n tháng 10 và mùa l
ít) t 
Nhi bình quân không có s chênh lch ln gia các vùng, nhi
trung bình phía Bc và phía Nam ch chênh lch nhau 0,5 - 1,0
0
C.
- ng mưa t nhiên ca tnh Thái Nguyên khá lc tính lên ti
6,4 t m
3
p trung nhiu thành ph Thái Nguyên, huyn
i T.
Khí hu tnh Thái Nguyên i thun li cho vic phát trin h sinh
ng và bn vng, thun li cho phát trin ngành nông - lâm nghip.
- Thủy văn các sông Thái Nguyên ph thuc ch yu vào ch  
và kh u tit cc sông Công và sông Cu. Th ca tnh
Thái Nguyên chia làm 2 mùa rõ rn.
3.1.3. Ngun tài nguyên
* Tài nguyên đất: Thái Nguyên di  i núi chim ti
 c hình thành do kt qu phong hóa nhanh, mnh, tri . Tuy
 b thoái hóa, ra trôi, xói mòn mnh nu mt cân bng sinh
thái. Theo tài liu th   a S  ng tnh
a tnh Thái Nguyên có mt s lot phù sa
(Chi      n tích t  t bc màu:
(Chi t dc t (Chi 
  n tích t     m 6.289 ha
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 56 -  i gò: Bao g i th  ng bng phía Nam ca ti bng phng, xen gii bát úp dc tho  t bng. Vùng này tp trung  các huyn: Phú Bình, Ph ng H cao trung bình t 30-50m,  d. 3.1.2. Khí hậu, lượng mưa, thủy văn - Khí hậu ca tnh Thái Nguyên có tính cht nhii gió mùa vi 2 mùa rõ ru) t n tháng 10 và mùa l ít) t  Nhi bình quân không có s chênh lch ln gia các vùng, nhi trung bình  phía Bc và phía Nam ch chênh lch nhau 0,5 - 1,0 0 C. - Lượng mưa t nhiên ca tnh Thái Nguyên khá lc tính lên ti 6,4 t m 3 p trung nhiu  thành ph Thái Nguyên, huyn i T. Khí hu tnh Thái Nguyên i thun li cho vic phát trin h sinh ng và bn vng, thun li cho phát trin ngành nông - lâm nghip. - Thủy văn các sông  Thái Nguyên ph thuc ch yu vào ch   và kh u tit cc sông Công và sông Cu. Th ca tnh Thái Nguyên chia làm 2 mùa rõ rn. 3.1.3. Nguồn tài nguyên * Tài nguyên đất: Thái Nguyên có di  i núi chim ti  c hình thành do kt qu phong hóa nhanh, mnh, tri . Tuy  b thoái hóa, ra trôi, xói mòn mnh nu mt cân bng sinh thái. Theo tài liu th   a S  ng tnh a tnh Thái Nguyên có mt s lot phù sa (Chi      n tích t  t bc màu: (Chi t dc t (Chi    n tích t      m 6.289 ha
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
   n tích t   vàng trên phin thch sét
(Chi% din tích t  nâu trên
     n tích t
t vàng nht phát tri   
t t t nâu vàng trên phù sa c (Chi
     trên macma axit (Chim 30.748 ha
n tích t nhiên),...
S liu cho th tnh Thái nguyên chim phn lt nông
nghip vi t l trên 75%. Hin nay, vic trit giao rng ca tnh
n khai xong t lâu, tng khai thác s dng
ti  dng vn còn nhiu, t l t có kh
 d c s dng vào khong 6,97%. Do vy trong nhng
i tnh Thái Nguyên nên tip tc chú trng khai thác s dng
 dng nông lâm kt hp, kinh t i rng.
* Tài nguyên nước: Thái Nguyên là tnh có nguc mt
c ngn tài nguyên quý giá phc v nhu
cu sinh hot và sn xut ca tnh.
i vi nguc mt, theo s liu ca ngành th
ng 1.800- c hc
khong 4.500km
2
, t xua bàn tnh Thái Nguyên
khong 6,4m
3
.
Theo các báo cáo ca S ng, Thái Nguyên có tr
c ngm khá ln. Hiu kho sát tr ng và xây
dng các chic khai thác c th.
* Tài nguyên rng: Theo s liu kim kê ra Chi cc
kim lâm Cc thng tnh Thái Nguyên, din tích rng ca tnh
171.688,31ha, rng phòng h là 50.902,61ha, rc dng là 28.604,13ha.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 57    n tích t   vàng trên phin thch sét (Chi% din tích t  nâu trên      n tích t t vàng nht phát tri    t t t nâu vàng trên phù sa c (Chi      trên macma axit (Chim 30.748 ha n tích t nhiên),... S liu cho th tnh Thái nguyên chim phn lt nông nghip vi t l trên 75%. Hin nay, vic trit giao rng ca tnh n khai xong t lâu, tng khai thác s dng ti  dng vn còn nhiu, t l t có kh  d c s dng vào khong 6,97%. Do vy trong nhng i tnh Thái Nguyên nên tip tc chú trng khai thác s dng  dng nông lâm kt hp, kinh t i rng. * Tài nguyên nước: Thái Nguyên là tnh có nguc mt c ngn tài nguyên quý giá phc v nhu cu sinh hot và sn xut ca tnh. i vi nguc mt, theo s liu ca ngành th ng 1.800- c hc khong 4.500km 2 , t xua bàn tnh Thái Nguyên khong 6,4m 3 . Theo các báo cáo ca S ng, Thái Nguyên có tr c ngm khá ln. Hiu kho sát tr ng và xây dng các chic khai thác c th. * Tài nguyên rừng: Theo s liu kim kê ra Chi cc kim lâm và Cc thng kê tnh Thái Nguyên, din tích rng ca tnh là 171.688,31ha, rng phòng h là 50.902,61ha, rc dng là 28.604,13ha.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
V tr ng rng thì rng g tr ng khong 3,42 triu m
3
khong 33,2 triu cây tre na các loi. M  ng bình quân khong
5,5- 6,5m
3

H thc vt khá phong phú vi 490 loài, 344 h
giá tr làm cnh, 34 loài có giá tr c liu và nhiu cây quý him: Lim
xanh, Kim giao, Trai, nghin, S
 ng vt rng khong 213 loài, 62 h, 22 b gm lp thú, lp
chim, lp bò sát và ln ln là lp chim (95 loài, 31 h
và 11 b).
Rng ti Thái Nguyên ch yu rng nghèo, rng trung bình còn ít,
t tri trc còn nhiu. Tuy nhiên din tích che ph   
d
* Tài nguyên khoáng sn: Thái Nguyên nm trong vùng sinh khoáng
c Vit Nam thua
bàn tnh có ngun tài nguyên khá phong phú v s ng và chng loi. Theo
s liu ca S a bàn tnh Thái Nguyên
mt s loi khoáng sn: Than m (Tr ng ting trên 15 triu
t ng tìm king trên 90 triu tn); St
(Hin trên a bàn tnh Thái Nguyên có 47 m m qung vi
tr ng trên 60 triu tn); Vàng (Có 2 long vàng gc và vàng sa
khoáng); Titan (Hic 18 m m qung Tng tr 
Titan khong 18 triu tn); Thic Vonfram (tng tr ng khong trên
13.000 tn); Photphorit (Hiy 2 m nh m qung tr
ng khong 60.000 t t sét (tr c tính khong trên 50 triu
tng (tr ng khong 10 t tn).
Khoáng sn th mnh ca tnh Thái Nguyên, vi nhiu loi khoáng
sn quý him tr ng l c bit than, vàng, thic, vonfram. Tuy
nhiên trong thi gian gc qun lí cht ch, biu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 58 V tr ng rng thì rng g có tr ng khong 3,42 triu m 3 và khong 33,2 triu cây tre na các loi. M  ng bình quân khong 5,5- 6,5m 3  H thc vt khá phong phú vi 490 loài, 344 h giá tr làm cnh, 34 loài có giá tr c liu và nhiu cây quý him: Lim xanh, Kim giao, Trai, nghin, S  ng vt rng có khong 213 loài, 62 h, 22 b gm lp thú, lp chim, lp bò sát và ln ln là lp chim (95 loài, 31 h và 11 b). Rng ti Thái Nguyên ch yu là rng nghèo, rng trung bình còn ít, t tri trc còn nhiu. Tuy nhiên din tích che ph    d * Tài nguyên khoáng sản: Thái Nguyên nm trong vùng sinh khoáng c Vit Nam thua bàn tnh có ngun tài nguyên khá phong phú v s ng và chng loi. Theo s liu ca S a bàn tnh Thái Nguyên có mt s loi khoáng sn: Than m (Tr ng ting trên 15 triu t ng tìm king trên 90 triu tn); St (Hin trên a bàn tnh Thái Nguyên có 47 m m qung vi tr ng trên 60 triu tn); Vàng (Có 2 long vàng gc và vàng sa khoáng); Titan (Hic 18 m m qung Tng tr  Titan khong 18 triu tn); Thic Vonfram (tng tr ng khong trên 13.000 tn); Photphorit (Hiy 2 m nh m qung tr ng khong 60.000 t t sét (tr c tính khong trên 50 triu tng (tr ng khong 10 t tn). Khoáng sn là th mnh ca tnh Thái Nguyên, vi nhiu loi khoáng sn quý him có tr ng l c bit là than, vàng, thic, vonfram. Tuy nhiên trong thi gian gc qun lí cht ch, biu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
hin là than lu, sp hm do khai thác than th ph, khác thác qung sa khoáng
gây ra. Do vy, vic qun lí, quy hoch khai thác khoáng s phc v phát
trin bn vng là công vic cp thit ca chính quy
* Tài nguyên du lch: Thái Nguyên t chch
Quc gia 2007 và có mt s m du lch ni bt:
- Khu du lch h Núi Cc, cách thành ph Thái Nguyên 20 km v phía
  o) khu du lch ln nht ca tnh. Mt h rng
25 km² và có o ln nhu khách trong
và ngoài tn ngh và tham quan. Hin h t vài khu du l
c quy ho tr thành khu du lch trm quc gia.
- Khu B   c Vit Nam vi din tích 28.000
m², i Cn, công viên Sông Cu ti trung tâm thành ph Thái Nguyên.
- Khu du lch ng Hoàng sui M (là sui chy ra t
i huyn Nhai, cách thành ph Thái Nguyên 45 km. Khu di tích
lch s an toàn khu (ATK) huy tch H 
sinh sng nhin chng Pháp (1945-1954). c
7 tng Khuôn Tát, nm trong khu di tích lch s ATK.
-   n chùa   m th   Minh (Phú L-
 chùa Hang ng H); chùa Phù Lin; n X ng (thành ph
Thái Nguyên).  nhiu
dân tc còn gi m du lch cho khách tham quan.
Tóm li, Thái Nguyên là tnh nm khu vc min núi phía Bu
kin t nhiên thun l phát trin sn xut nông nghip, công nghip và du
lch. Tnh có nhiu ngun lc có th khai thá gii quyt vi
nha bàn.
3.1.4. Đặc điểm kinh tế - xã hi
Thái Nguyên thuc Vùng trung du min núi phía bc, mt vùng
c coi nghèo chm phát trin nht ti Vit Nam. Tuy nhiên, Thái
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 59 hin là than lu, sp hm do khai thác than th ph, khác thác qung sa khoáng gây ra. Do vy, vic qun lí, quy hoch khai thác khoáng s phc v phát trin bn vng là công vic cp thit ca chính quy * Tài nguyên du lịch: Thái Nguyên t chch Quc gia 2007 và có mt s m du lch ni bt: - Khu du lch h Núi Cc, cách thành ph Thái Nguyên 20 km v phía   o) là khu du lch ln nht ca tnh. Mt h rng 25 km² và có o ln nhu khách trong và ngoài tn ngh và tham quan. Hin h t vài khu du l c quy ho tr thành khu du lch trm quc gia. - Khu B   c Vit Nam vi din tích 28.000 m², i Cn, công viên Sông Cu ti trung tâm thành ph Thái Nguyên. - Khu du lch ng Hoàng và sui M Gà (là sui chy ra t i huyn Võ Nhai, cách thành ph Thái Nguyên 45 km. Khu di tích lch s an toàn khu (ATK) huy tch H  sinh sng nhin chng Pháp (1945-1954). c 7 tng Khuôn Tát, nm trong khu di tích lch s ATK. -   n chùa   m th   Minh (Phú L-  chùa Hang ng H); chùa Phù Lin; n X ng (thành ph Thái Nguyên).  có nhiu dân tc còn gi m du lch cho khách tham quan. Tóm lại, Thái Nguyên là tnh nm  khu vc min núi phía Bu kin t nhiên thun l phát trin sn xut nông nghip, công nghip và du lch. Tnh có nhiu ngun lc có th khai thá gii quyt vi nha bàn. 3.1.4. Đặc điểm kinh tế - xã hội Thái Nguyên thuc Vùng trung du và min núi phía bc, mt vùng c coi là nghèo và chm phát trin nht ti Vit Nam. Tuy nhiên, Thái
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Nguyên là tnh có tng sn pha bàn (GDP) khá ln khu vc min
núi Phía By tình hình kinh t
ca tnh Thái Nguyên gi vng mng khá cao.
ng phù hp vi xu th phát trin ca nn
kinh t. T trng GDP ca khi ngành nông lâm nghip gim dn c
i t l ng.
Bng 3.2: Mt s ch tiêu kinh tế tng hp tnh Thái Nguyên
giai đoạn 2011 - 2015
STT
Ch tiêu
ĐTV
2011
2012
2013
2014
2015
1
GDP theo giá thc t

13.509.470
16.405.440
19.825,4
25.418,0
29.448,0
2
T phát tri
%
133,38
120,1
121,0
127,3
114,8
3


12,06
14,48
14,48
22,31
25,60
4
Thu ngân sách

3.437.100
4.316.000
6.204.900
7.421.200
8.676.000
5
Chi ngân sách

3.113.100
3.564.500
5.777.100
6.959.800
7.732.900
5.1
ng xuyên

1.701.100
2.090.500
2.828.900
3.526.500
4.977.600
5.2
n

389.500
570.700
876.100
1.249.500
984.400
(Ngun: Cc Thng kê tnh Thái Nguyên)

   l 
không cao nên thc t thu nhi ti tnh Thái Nguyên còn
rt thp so vi mt bng chung ca c i ch t 25,6 triu
a bàn tu
chi ngân sách chim t l lng xuyên. S liu cho thng
m ti trên ½ s kinh phí. Do vc
khác là rt hn ch. Tn ti t c thu chi
ng xuyên.
 7,53
 -    8,2   7,85    
5,75%. GDP 12,06 11 lên 25,6
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 60 Nguyên là tnh có tng sn pha bàn (GDP) khá ln  khu vc min núi Phía By tình hình kinh t ca tnh Thái Nguyên gi vng mng khá cao. ng phù hp vi xu th phát trin ca nn kinh t. T trng GDP ca khi ngành nông lâm nghip gim dn và các i t l ng. Bảng 3.2: Một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 STT Chỉ tiêu ĐTV 2011 2012 2013 2014 2015 1 GDP theo giá thc t  13.509.470 16.405.440 19.825,4 25.418,0 29.448,0 2 T phát tri % 133,38 120,1 121,0 127,3 114,8 3   12,06 14,48 14,48 22,31 25,60 4 Thu ngân sách  3.437.100 4.316.000 6.204.900 7.421.200 8.676.000 5 Chi ngân sách  3.113.100 3.564.500 5.777.100 6.959.800 7.732.900 5.1 ng xuyên  1.701.100 2.090.500 2.828.900 3.526.500 4.977.600 5.2 n  389.500 570.700 876.100 1.249.500 984.400 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên)  bì   l  không cao nên thc t thu nhi ti tnh Thái Nguyên còn rt thp so vi mt bng chung ca c i ch t 25,6 triu a bàn tu chi ngân sách chim t l lng xuyên. S liu cho thng m ti trên ½ s kinh phí. Do vc khác là rt hn ch. Tn ti t c thu chi ng xuyên.  7,53  -    8,2   7,85     5,75%. GDP 12,06 11 lên 25,6