Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,543
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
th khái quát li kinh nghim ca Ni v gii quyt vic làm

- Chuyn d u kinh t n vi s phát
tring các ngành ngh s dng nhing.
- Phát trin toàn din kinh t - xã hi nông thôn ngoi thành, phát trin
th ng ti chy mt cây trng, thu
ng, phát trin nông nghing, to thêm vic làm các huyn
ngoi thành, phát tri n, thc hing b 
m nghèo, phát trin ngành ngh và dch v nh nông thôn.
- Phát trin mnh quan h kinh t vc và xut khng.
- H thp t l o ch doanh nghio
dy ngh ng.
- Tng thun li, khai thác, s dng hiu qu các ngun
vn to vi chính sách khuyn khích phát trin th ng lao
ng, to vic làm phù hp.
- i mi t chc hong ca các trung tâm dch v vic làm Ni.
- ng các bin pháp qun lý di dân t n Hà Ni.
- Hoàn thin b máy, xây d qun lý, nâng cao cht
ng hong c
- ng ti ngun vn trong Thành ph kt hp vi vic thu
hút các ngun vn bên ngoài, thc hin có hiu qu  -
xã hi ca Thành Phi quyt vic làm.
- Ban hành mt s chính sách nhm khuyn khích nhng doanh nghip
c, doanh nghip có v  c ngoài nhi kh
   dy ngho ngh cùng vi Nhà
c, nhm nâng cao ch ng ngun nhân lc ca t  c
nhng yêu cu mi ca s nghic.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 41 Có th khái quát li kinh nghim ca Hà Ni v gii quyt vic làm  - Chuyn d u kinh t n vi s phát tring các ngành ngh s dng nhing. - Phát trin toàn din kinh t - xã hi nông thôn ngoi thành, phát trin th ng ti chy mt cây trng, thu ng, phát trin nông nghing, to thêm vic làm  các huyn ngoi thành, phát tri n, thc hing b  m nghèo, phát trin ngành ngh và dch v nh  nông thôn. - Phát trin mnh quan h kinh t vc và xut khng. - H thp t l o ch doanh nghio và dy ngh ng. - Tng thun li, khai thác, s dng có hiu qu các ngun vn to vi chính sách khuyn khích phát trin th ng lao ng, to vic làm phù hp. - i mi t chc hong ca các trung tâm dch v vic làm  Hà Ni. - ng các bin pháp qun lý di dân t n Hà Ni. - Hoàn thin b máy, xây d qun lý, nâng cao cht ng hong c - ng ti ngun vn trong Thành ph kt hp vi vic thu hút các ngun vn bên ngoài, thc hin có hiu qu  - xã hi ca Thành Phi quyt vic làm. - Ban hành mt s chính sách nhm khuyn khích nhng doanh nghip c, doanh nghip có v  c ngoài và nhi có kh    dy ngho ngh cùng vi Nhà c, nhm nâng cao ch ng ngun nhân lc ca t  c nhng yêu cu mi ca s nghic.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
1.2.3. Kinh nghim ca Thanh Hóa
Thanh Hóa mt tnh nông nghip, s  n lao
ng dng th l
t ch t nghip cp I là 13,26%, tt nghip cp I và
cp II 70,11%, tt nghip cp III ch     
chuyên môn k thut mt 12,18% (theo kt qu 
 i hc tr lên là 2,01%, trung hc chuyên
nghip là 5,12% và công nhân k thut là 5,05%. Ngung li phân b
u và tp trung ch yu trong các ngành nông - lâm - p (trên
ng làm vii, du lch, dch v thp
ng không ng làm vic trong khu vc
quc doanh ch chim gng gi
ng phân b theo khu vp lý, trung du, min
núi dit t nhiên chim ti 2/3 din tích toàn tng ch
nh có hn tu
vi s ng cc chuyn sang), s ng tht
nghip thành th   
trng thiu vic làm nông thôn còn ph bin (mi s d u
thi gian làm vi
Thc hin ch c, nh
  u c gng tp trung chuyn d u kinh t,
hình thành các vùng nguyên liu phc v cho công nghip ch biy mnh
trng, khoo v rng, phát trin khai thác hi sn xa b,
nuôi trng thy sn, thành l sn xut mi, m mang các ngành
ngh tiu th công nghip và dch v, m rng din tích v 
-  o thêm vic làm m  n lao
ng và hàng vng có vi  s s dng thi
ng nông thôn t 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 42 1.2.3. Kinh nghiệm của Thanh Hóa Thanh Hóa là mt tnh nông nghip, có s  n lao ng dng th l t ch t nghip cp I là 13,26%, tt nghip cp I và cp II là 70,11%, tt nghip cp III ch      chuyên môn k thut mt 12,18% (theo kt qu   i hc tr lên là 2,01%, trung hc chuyên nghip là 5,12% và công nhân k thut là 5,05%. Ngung li phân b u và tp trung ch yu trong các ngành nông - lâm - p (trên ng làm vii, du lch, dch v thp ng không ng làm vic trong khu vc quc doanh ch chim gng gi ng phân b theo khu vp lý,  trung du, min núi dit t nhiên chim ti 2/3 din tích toàn tng ch nh có hn tu vi s ng cc chuyn sang), s ng tht nghip  thành th    trng thiu vic làm  nông thôn còn ph bin (mi s d u thi gian làm vi Thc hin ch c, nh   u c gng tp trung chuyn d u kinh t, hình thành các vùng nguyên liu phc v cho công nghip ch biy mnh trng, khoo v rng, phát trin khai thác hi sn xa b, nuôi trng thy sn, thành l sn xut mi, m mang các ngành ngh tiu th công nghip và dch v, m rng din tích v  -  o thêm vic làm m  n lao ng và hàng vng có vi  s s dng thi ng  nông thôn t 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Kinh nghim v gii quyt vic làm cc th hi
- u n kinh t - hi, tu kin cho các
thành phn kinh t phát tring thi, g - xã hi
vi quyt vic làm.
- y mo ngh phù hp vi nhu cu ca th ng,
tc thay o ngun nhân l l o
công nhân k thuc bic trng trch
vkhôi phc các ngành ngh th công truyn thng nông thôn; khuyn
    dy nghc bio ngh truyn
thng c
-  ng các ho ng dch v vi    cng c
ng các trung tâm dch v via bàn tnh, nhn cho
ng chn ngh hc, hình thc, chàm vin
v pháp lung thi cung cp thông tin v th ng
i s dng, t chc cung   i s dng lao
nh ca pháp lung.
- y mnh ho ng ca các t ch  t   i
Nông dân tp th, Hi Cu chin binh, Hi Ph nng sn
H Chí Minh. Thông qua các t chng quyn
li thit thc gii quyt vic làm, cho vay vn sn xut, vay v
ging các công trình phúc li ca các d án có m
- H tr trc ting to thêm vic làm cng thôn
và thành th. Khuyn khích và tu kin thun li cho s phát trin kinh t
trang tr  p va nh. Thành lp qu h tr
gii quyt vic làm ca tnh Ban ch o gii quyt vic làm c 3 cp:
tnh, huyn, xã.
- n khích phát trin sn xuu
kin thun lm t chc sn xut, cho vay vn vi lãi
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 43 Kinh nghim v gii quyt vic làm cc th hi - u n kinh t - xã hi, tu kin cho các thành phn kinh t phát tring thi, g - xã hi vi quyt vic làm. - y mo ngh phù hp vi nhu cu ca th ng, tc thay o ngun nhân l l o công nhân k thuc bic trng trch v và khôi phc các ngành ngh th công truyn thng  nông thôn; khuyn     dy nghc bio ngh truyn thng c -  ng các ho ng dch v vi    cng c và ng các trung tâm dch v via bàn tnh, nhn cho ng chn ngh hc, hình thc, chàm vin v pháp lung thi cung cp thông tin v th ng và i s dng, t chc cung   i s dng lao nh ca pháp lung. - y mnh ho ng ca các t ch  t    i Nông dân tp th, Hi Cu chin binh, Hi Ph nng sn H Chí Minh. Thông qua các t chng quyn li thit thc là gii quyt vic làm, cho vay vn sn xut, vay v ging các công trình phúc li ca các d án có m - H tr trc ting to thêm vic làm  c nông thôn và thành th. Khuyn khích và tu kin thun li cho s phát trin kinh t trang tr  p va và nh. Thành lp qu h tr gii quyt vic làm ca tnh và Ban ch o gii quyt vic làm  c 3 cp: tnh, huyn, xã. - n khích phát trin sn xuu kin thun lm t chc sn xut, cho vay vn vi lãi
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
sun gim thu trong thu cho các mt hàng mi, nht là
các mt hàng s dng nguyên ling tng c quan h
sn xut m y mi thành phn kinh t phát trin: m rng các HTX
tín dng a n khích, xây dng, kin toàn phát trin
các mô hình mi v t chc sn xut - - sn xut - thu
mua - ch bin - tiêu th sn phm; thit lp các mi quan h h
s hng kinh tu hòa li ích tha i sn xut nguyên
liu vi ch bin ra thành ph  c v vn, ging, k
thu thu mua sn phm.
1.2.4. Bài hc hc rút ra t kinh nghim công tác to vic làm cho lao động
tht nghip mt s tnh áp dng vào Thái Nguyên
- T chi li lng gia các khu vc th trn, th
vi khu vc nông thôn, gia sn xut công nghip, dch v vi sn xut
nông nghip. Nh o ra hàng vn ch làm vic, hàng chc nghìn h gia
n xut nh, thu nhp ngày m
- Chuyn du kinh t ng n vi s phát
tring các ngành ngh s dng nhing (chuyn t nông lâm
nghip sang ngành công nghip công ngh cao, lsn t s
phát trin các khu công nghi  a bàn tnh, to thêm hàng vn ch
làm vic mi).
- M rng các ngành ngh dch v, phc v cho các khu công nghip
trên to thêm vic làm mi.
- Phát trin mnh quan h kinh t vc và xut khng.
- Tng thun li, khai thác, s dng hiu qu các ngun
vn to vi chính sách khuyn khích phát trin th ng lao
ng, to vic làm phù hp.
- Hoàn thin b máy, xây d qun lý, nâng cao cht
ng hong c
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 44 sun gim thu trong thu cho các mt hàng mi, nht là các mt hàng s dng nguyên ling tng c quan h sn xut m y mi thành phn kinh t phát trin: m rng các HTX tín dng  a n khích, xây dng, kin toàn và phát trin các mô hình mi v t chc sn xut - - sn xut - thu mua - ch bin - tiêu th sn phm; thit lp các mi quan h h s hng kinh tu hòa li ích tha i sn xut nguyên liu vi ch bin ra thành ph  c v vn, ging, k thu thu mua sn phm. 1.2.4. Bài học học rút ra từ kinh nghiệm công tác tạo việc làm cho lao động thất nghiệp ở một số tỉnh áp dụng vào Thái Nguyên - T chi li lng gia các khu vc th trn, th xã vi khu vc nông thôn, gia sn xut công nghip, dch v vi sn xut nông nghip. Nh o ra hàng vn ch làm vic, hàng chc nghìn h gia n xut nh, thu nhp ngày m - Chuyn du kinh t ng n vi s phát tring các ngành ngh s dng nhing (chuyn t nông lâm nghip sang ngành công nghip công ngh cao, l có sn t s phát trin các khu công nghi  a bàn tnh, to thêm hàng vn ch làm vic mi). - M rng các ngành ngh dch v, phc v cho các khu công nghip trên to thêm vic làm mi. - Phát trin mnh quan h kinh t vc và xut khng. - Tng thun li, khai thác, s dng có hiu qu các ngun vn to vi chính sách khuyn khích phát trin th ng lao ng, to vic làm phù hp. - Hoàn thin b máy, xây d qun lý, nâng cao cht ng hong c
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Ban hành mt s chính sách nhm khuyn khích nhng doanh nghip
c, doanh nghip có v  c ngoài nhi kh
   dy ngho ngh cùng vi Nhà
c, nhm nâng cao ch ng ngun nhân lc ca t áp  c
nhng yêu cu mi ca s nghic.
-  ng các ho ng dch v vi    cng c
ng các trung tâm dch v via bàn tnh, nhn cho
ng chn ngh hc, hình thc, chn
v pháp lung thi cung cp thông tin v th ng
i s dng, t chc cung   i s dng lao
nh ca pháp lung.
- y mnh ho ng ca các t chc,   t   i
Nông dân tp th, Hi Cu chin binh, Hi Ph nng sn
H Chí Minh. Thông qua các t chng quyn
li thit thc gii quyt vic làm, cho vay vn sn xut, vay v
gim ng các công trình phúc li ca các d án có m
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 45 - Ban hành mt s chính sách nhm khuyn khích nhng doanh nghip c, doanh nghip có v  c ngoài và nhi có kh    dy ngho ngh cùng vi Nhà c, nhm nâng cao ch ng ngun nhân lc ca t áp  c nhng yêu cu mi ca s nghic. -  ng các ho ng dch v vi    cng c và ng các trung tâm dch v via bàn tnh, nhn cho ng chn ngh hc, hình thc, chn v pháp lung thi cung cp thông tin v th ng và i s dng, t chc cung   i s dng lao nh ca pháp lung. - y mnh ho ng ca các t chc,   t   i Nông dân tp th, Hi Cu chin binh, Hi Ph nng sn H Chí Minh. Thông qua các t chng quyn li thit thc là gii quyt vic làm, cho vay vn sn xut, vay v gim ng các công trình phúc li ca các d án có m
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Chương 2
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu


-         

-          

-     

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2.1. Thu thập tài liệu thứ cấp





 



       

 thu thp d liu th cp s dng cho vic nghiên cu, tôi thu thp
nhng tài li     u tham kho chuyên
n v ch  , gm: Lut, Ngh nh,
 ng dn ca Chính ph, các b ngành liên quan (B Tài chính,
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 46 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Các câu hỏi nghiên cứu   -           -            -       2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2.1. Thu thập tài liệu thứ cấp                     thu thp d liu th cp s dng cho vic nghiên cu, tôi thu thp nhng tài li     u tham kho chuyên n v ch  , gm: Lut, Ngh nh,  ng dn ca Chính ph, các b ngành liên quan (B Tài chính,
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Kho b chính sách c c v to vic làm; Các báo
cáo, s liu thng kê v tình hình kinh t xã hi, s ng và chng ca
t        
 
 n khác
có liên quan trong phm vi thi gian và không gian nghiên c
Nguồn dữ liệu dưới đây thể quan trọng cho các nghiên cứu
của luận văn bao gồm:
- Các báo cáo ca chính ph, b ngành, s liu cng kê
v tình hình kinh thi quc gia, ca tnh Thái Nguyên, d liu ca Trung
tâm Dch v vic làm - S i tnh Thái Nguyên.
- Các báo cáo nghiên cu ci hc.
- Các bài vic các tp chí khoa hc chuyên ngành và
tp chí mang tính hàn lâm có liên quan.
- Tài liu giáo trình hoc các xut bn khoa hn v
nghiên cu.
- Các bài báo cáo hay lu     c)
ng hoc ng khác.
2.2.2.2. Thu thập tài liệu sơ cấp
a. Chọn mẫu điều tra


-    
 
khôn
- 

 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 47 Kho b chính sách c c v to vic làm; Các báo cáo, s liu thng kê v tình hình kinh t xã hi, s ng và chng ca t            n khác có liên quan trong phm vi thi gian và không gian nghiên c Nguồn dữ liệu dưới đây có thể là quan trọng cho các nghiên cứu của luận văn bao gồm: - Các báo cáo ca chính ph, b ngành, s liu cng kê v tình hình kinh t xã hi quc gia, ca tnh Thái Nguyên, d liu ca Trung tâm Dch v vic làm - S i tnh Thái Nguyên. - Các báo cáo nghiên cu ci hc. - Các bài vic các tp chí khoa hc chuyên ngành và tp chí mang tính hàn lâm có liên quan. - Tài liu giáo trình hoc các xut bn khoa hn v nghiên cu. - Các bài báo cáo hay lu     c) ng hoc  ng khác. 2.2.2.2. Thu thập tài liệu sơ cấp a. Chọn mẫu điều tra Tá  -       khôn -    
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
-    các  
  
, 

-
.
       
     
- 
     


.
- 
       



b. Nội dung phiếu điều tra

- 

-        
môn, ngo...
- 

,...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 48 -    các      ,   - .               -          . -             b. Nội dung phiếu điều tra  -   -         môn, ngo... -   ,...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
   


,...
- Ngà         


.
-     

- 
,...
- 

,...
c. Cách điều tra:
- 


         

2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
T nhng s liu thông tin thu th
tích s li  v t trng hay nhng bng s
liu phc v  tài phn ánh thc trng tht nghip trên a bàn
nhm có cái nhìn chi tit và chính xác nht mc tiêu cn nghiên cu.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 49       ,... - Ngà            . -       -  ,... -   ,... c. Cách điều tra: -               2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu T nhng s liu và thông tin thu th tích s li  v t trng hay nhng bng s liu phc v  tài phn ánh thc trng tht nghip trên a bàn nhm có cái nhìn chi tit và chính xác nht mc tiêu cn nghiên cu.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
2.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
- ng kê mô t: Các s liu thu thp trong lu
u kin t nhiên, v a lý, thi ti hi, dân sc
bit là s liu v ng qun  c th
hin thông qua các bng, biu s li, bi, thng s tuyt
i, s     thng hóa mt cách khoa h  tính
toán, t thc tr  m qun NSX nhm phc v cho mc tiêu
nghiên cu.
-  pháp so sánh:  pháp so sánh c thc hin nhm
ng bing, m bing ca các ch tiêu kinh t, 
giá t trng và kt cu ca các thành phn trong ch tiêu kinh t c s dng.



 ..
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
- t nghip tnh Thái Nguyên t 
t nghip tnh Thái Nguyên t 
          

2.3.1. Nhóm ch tiêu phn ánh tng sn phm GDP tnh Thái Nguyên
a. Tng s GDP:
Tng s
GDP
=
GDP
công nghip và
dch v
+
GDP dch v
+
GDP nông,
lâm nghip
Trong đó: ng theo phân cp gm các khon thu Ngân sách
xã, th trng 100% và các khon thu phân chia theo t l %.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 50 2.2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu - ng kê mô t: Các s liu thu thp trong lu u kin t nhiên, v a lý, thi ti xã hi, dân sc bit là s liu v ng và qun lý  c th hin thông qua các bng, biu s li, bi, thng kê s tuyt i, s     thng hóa mt cách khoa h  tính toán, mô t thc tr  m qun lý NSX nhm phc v cho mc tiêu nghiên cu. -  pháp so sánh:  pháp so sánh c thc hin nhm ng bing, m bing ca các ch tiêu kinh t,  giá t trng và kt cu ca các thành phn trong ch tiêu kinh t c s dng.     .. 2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu - t nghip tnh Thái Nguyên t  t nghip tnh Thái Nguyên t              2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tổng sản phẩm GDP tỉnh Thái Nguyên a. Tổng số GDP: Tng s GDP = GDP công nghip và dch v + GDP dch v + GDP nông, lâm nghip Trong đó: ng theo phân cp gm các khon thu Ngân sách xã, th trng 100% và các khon thu phân chia theo t l %.