Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,625
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
  
 Nam 
 phát -
công quan 
Trong        
 nông    

 
   
g - xã 
 

làm     
 - 

hút 
 chính
             
         
         phát  công
    
bàn nông      


  
 da, may
xây  
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 31     Nam   phát - công quan  Trong          nông            g - xã     làm       -   hút   chính                                  phát  công      bàn nông             da, may xây  
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
hút 


         các ngành
c 
* Về phát triển dịch vụ:
Khi  càng phát  tvai trò     càng
quan   xem     
dân 
bao  

các  
a nông thôn không
làm nông gia 
lao            ra  
trong  gian n
ngày nên ngành quan
 ngành 
hàng, làm ngành  làm   
làm,    hút  lao  dôi 
 khu  nông  khu  công  trong quá trình CNH-
  

 k       cho lao
i quá trình tái công 
      ngành   p    
này qua thu 
trình  
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 32 hút             các ngành c  * Về phát triển dịch vụ: Khi  càng phát  thì vai trò     càng quan   xem là      dân và  bao    các   hóa nông thôn không làm nông gia  lao            ra   trong  gian dân ngày nên ngành quan  ngành  hàng, làm ngành  làm    làm,    hút  lao  dôi   khu  nông  và khu  công  trong quá trình CNH-      k       cho lao dôi quá trình tái công        ngành   góp     này qua thu  trình  
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

 
 bàn p     
cho lao qua phát 

     xây  
 thôn.
* Về phát triển nông - lâm - ngư nghiệp:

  
dân     nông    
          vào quan
    Nông 
nông dân dân
dùng 
        
máy góp
quá  
       trong 
kinh    lao  nông      
sang    


- xã cho phân công
lao 
hóa. Nông còn ngành cung 
lao      
 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 33     bàn p      cho lao qua phát        xây    thôn. * Về phát triển nông - lâm - ngư nghiệp:     dân và     nông               vào quan     Nông  nông dân dân dùng           máy góp quá          trong  kinh    lao  nông     và   sang       - xã cho phân công lao  hóa. Nông còn là ngành cung  lao        
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
a mà 

 
        

hóa 10% 

làm

            



   nông         công



    
  khí    môi  sinh thái  khai thác   
 



      
      



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 34 hóa mà nó               hóa 10%   làm                      nông         công           khí    môi  sinh thái  khai thác có                         
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
* Về phát triển làng nghề truyền thống - tiểu thủ công nghiệp:
LNTT          công 
             
ra 
 
   chính 

   máy móc  
phát 
bàn 
 


hóa. Quá trìnLNTT vai trò tích góp
    công 
 thu
còn 
 khi ngành   công hình thành phát  thì kinh  nông
thôn  bên    
  
nông 

       
 Do

LNTT
kinh nên phát góp cùng 
làm t nông  trí 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 35 * Về phát triển làng nghề truyền thống - tiểu thủ công nghiệp: LNTT là          công                ra       chính      máy móc   phát  bàn      hóa. Quá trìnLNTT có vai trò tích góp     công   có thu còn   khi ngành   công hình thành và phát  thì kinh  nông thôn  bên        nông            Do  và LNTT có kinh  và nên phát góp cùng  làm t  nông có trí có
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
 thì làm     không thì làm 
nên phát LNTT 
trong nông thôn.
phát 
góp 
       công

do quá nông thôn

             ác

góp 
- xã
 thôn.
các LNTT nhau

       
 các  hình lao  các khu  khác không  
 tình trong 
lát, 
phát  ra 
và công
vào giá
thành   ng  các 
 càng      xây     
nông thôn. khi 
chính tác phong ng
cao tính    
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 36  thì làm     không có thì làm  nên phát LNTT là  trong nông thôn. phát  góp         công  do quá nông thôn            và    ác  góp  - xã  thôn. các LNTT nhau là           các  hình lao  mà các khu  khác không  Nó   tình trong  lát, bó  phát  ra có  và công vào giá thành   ng  các   nó càng có      xây       nông thôn. khi  chính tác phong công cao tính    
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
lao nâng 
khoa  công  vào        
trong LNTT.   phát trong quá trình
 
nhân,  cho  
* Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ:
 


- 

       

doanh 
Nhà quan thành 
   vào  phát   các doanh  trong giai
 g 
ý ta chúng ta 
dùng 
 
n      
dân 
 trong 
   nhanh chóng
doanh quá 

 là r
 nay.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 37 lao nâng  khoa  và công  vào     và     trong LNTT.   phát trong quá trình   nhân, và  cho   * Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ:     -            doanh  Nhà quan thành     vào  phát   các doanh  Mà trong giai  g  có ý ta là chúng ta  dùng    n       dân  mà  trong     nhanh chóng doanh quá    là r  nay.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
  
CNH-   
hôn,
   nông    
quy  
 các    do tình  di  vào các thành 
trung tâm  nên.
n  linh cho
  
trong  
 
        
kinh doanh.
Các quan 
các c
   
trên 
   g
doanh  cách chính 
doanh 
80-90% các doanh 
             
g 


ng 24% GDP.
Tác      
 dân    
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 38    CNH-    mô hôn,    nông    có quy    các   xã  do tình  di  vào các thành  và trung tâm  nên. n  linh cho    trong  có              kinh doanh. Các  có quan  các c     trên     g doanh  cách chính  doanh  80-90% các doanh                g     ng 24% GDP. Tác        dân    
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
xoá Xét cho
này so 

-      

công nhân thì khu    hút 

lý Kinh 


 
1.2. sở thc tin vng tác to việc làm cho lao động tht nghip mt
s tnhi hc kinh nghim
1.2.1. Kinh nghim của Sơn La
  t tnh min núi phía Tây Bc cc ta, din tích
1.405,5 nghìn ha, vi s  tui
 ng chim 46% dân s. T l  ng khu vc nông thôn chim
74,88% s ng ca tnh. T l thc s dng còn thp,
mi ch t t 68-y, ¼ thi gian nông nhàn cn các ngành ngh,
dch v, to ngun thu nht cho t
bài toán cn gii quyt. Mt khác, m  ng 7.000 hc sinh tt
nghip trung h, ch 1.950 em vào hc ting ph thông
trung hc, còn khong 5.000 c   o ngh ng nghip. Hàng
nghìn h   i h  ng, trung hc chuyên nghip ra
ng, b i xu sung cho lng ca tt
áp lc ln trong v gii quyt vic làm ca tc
bi - hi u khi sc,
chuyn dch kinh t ng, nh  ng kinh t t
m ng sn phm qum t l
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 39 xoá Xét cho này so   -        công nhân thì khu    hút   lý Kinh      1.2. Cơ sở thực tiễn về công tác tạo việc làm cho lao động thất nghiệp ở một số tỉnh và bài học kinh nghiệm 1.2.1. Kinh nghiệm của Sơn La   t tnh min núi phía Tây Bc cc ta, có din tích 1.405,5 nghìn ha, vi s  tui  ng chim 46% dân s. T l  ng  khu vc nông thôn chim 74,88% s ng ca tnh. T l thc s dng còn thp, mi ch t t 68-y, ¼ thi gian nông nhàn cn các ngành ngh, dch v, to ngun thu nht cho t bài toán cn gii quyt. Mt khác, m  ng 7.000 hc sinh tt nghip trung h, ch có 1.950 em vào hc ting ph thông trung hc, còn khong 5.000 c   o ngh ng nghip. Hàng nghìn h   i h  ng, trung hc chuyên nghip ra ng, b i xu sung cho lng ca tt áp lc ln trong v gii quyt vic làm ca tc bi - xã hi  u khi sc, chuyn dch kinh t ng, nh  ng kinh t t m ng sn phm qum t l
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
 31,4% xung còn xp x 15%. Thc tin phát trin kinh t -
hi và gii quyt vic làm h rút ra mt s bài hc v gii quyt
vi
- H thp t l  . T l   t nhiên t 3,55%
n nay gim còn khong 2,25%; góp phn gim áp l
dân s.
- T chi li lng gia các khu vc th trn, th
vi khu vc nông thôn, gia sn xut công nghip, dch v vi sn xut
nông nghip. Nh o ra hàng vn ch làm vic, hàng chc nghìn h gia
n xut nh, thu nhp ngày m
- Chuyn du kinh t, sn xut hàng hóa, phá th c canh, t
cp, t túc; mô hình kinh t trang tri mà vai trò ch sn xut là h 
 c hình thành. Xây dng nh trang tri cây công nghip, cây
n mnh các vùng, to thêm hàng vn ch làm
vic mi.
- M rng các ngành ngh dch v, các hình thc t chc sn xut mi
 to thêm vic làm mi.
1.2.2. Kinh nghim ca Hà Ni
Hà Ni trung tâm kinh t, chính tra c c, t
phát tri hóa nhanh, th ng Hà N
tring Hà Ni có cht
 chuyên môn k thu   nh lân cn. Nh
qua N  o m nhiu vi   ng, trong thi gian
2011-2015 s c gii quyt vic làm trong khu vc thành th khong
i. Kinh t ca Ni phát trin vi t i nhanh
liên tc so v u
i ca Ni không ng  bng 2,1 ln bình quân chung c
c và 1,6 lng bng sông Hng.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 40  31,4% xung còn xp x 15%. Thc tin phát trin kinh t - xã hi và gii quyt vic làm  h rút ra mt s bài hc v gii quyt vi - H thp t l  . T l   t nhiên t 3,55% n nay gim còn khong 2,25%; góp phn gim áp l dân s. - T chi li lng gia các khu vc th trn, th xã vi khu vc nông thôn, gia sn xut công nghip, dch v vi sn xut nông nghip. Nh o ra hàng vn ch làm vic, hàng chc nghìn h gia n xut nh, thu nhp ngày m - Chuyn du kinh t, sn xut hàng hóa, phá th c canh, t cp, t túc; mô hình kinh t trang tri mà vai trò ch sn xut là h   c hình thành. Xây dng mô hình trang tri cây công nghip, cây n mnh  các vùng, to thêm hàng vn ch làm vic mi. - M rng các ngành ngh dch v, các hình thc t chc sn xut mi  to thêm vic làm mi. 1.2.2. Kinh nghiệm của Hà Nội Hà Ni là trung tâm kinh t, chính tra c c, có t phát tri hóa nhanh, th ng Hà N tring  Hà Ni có cht  chuyên môn k thu   nh lân cn. Nh qua Hà N  o m nhiu vi   ng, trong thi gian 2011-2015 s c gii quyt vic làm trong khu vc thành th khong i. Kinh t ca Hà Ni phát trin vi t i nhanh và liên tc so v u i ca Hà Ni không ng  bng 2,1 ln bình quân chung c c và 1,6 lng bng sông Hng.