Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,531
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Thông tin v tin công.
Chính sách việc làm Công:
Chính sách  làm công    thông qua các  án 
     nhà    các  trình phát  kinh  -
 trên  bàn  xã, bao 
- Xây          nông  lâm 
  diêm .
- Xây      công .
-   môi .
-  phó    khí .
- Các  án, t  khác       
1.1.4. Nội dung tạo việc làm cho người lao động thất nghiệp
1.1.4.1. Tạo việc làm thông qua chương trình vay vốn giải quyết việc làm
        






           



 


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 21 - Thông tin v tin công. Chính sách việc làm Công: Chính sách  làm công    thông qua các  án       nhà    các  trình phát  kinh  - xã  trên  bàn  xã, bao  - Xây          nông  lâm    và diêm . - Xây      công . -   môi . -  phó    khí . - Các  án, t  khác        1.1.4. Nội dung tạo việc làm cho người lao động thất nghiệp 1.1.4.1. Tạo việc làm thông qua chương trình vay vốn giải quyết việc làm                                  
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn


1.1.4.2. Tạo việc làm gắn với hoạt động đào tạo nghề, truyền nghề, truyền
bá các kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh
  
 quan 
           làm
 làm.
       

        





 tr.174]
         
 

 
   m nâng cao     lao   
 

quá trình
công hóa - 
 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 22   1.1.4.2. Tạo việc làm gắn với hoạt động đào tạo nghề, truyền nghề, truyền bá các kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh     quan             làm  làm.                         tr.174]             có  có      m nâng cao     lao       quá trình công hóa -    
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

  Khi 
khu 
         
 
nhanh chóng thích nghi  
        
       
CMKT. 
    


Xét dùng qua
     dân      
 
   
tranh 
hóa 
thông qua cung 
phát so
lao  trình  tay   không tay   ta, 
lao Trong  nhóm
qua 
 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 23    Khi  khu              nhanh chóng thích nghi                    có CMKT.         Xét dùng qua      dân             tranh  hóa  thông qua cung  phát so lao  có trình  tay   và không có tay    ta,  lao Trong  nhóm qua      
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
    




        tính

 nhóm.
các
      
          
giám sát 
 
qua 
trên 
  

1.1.4.3. Tạo việc làm thông qua các hoạt động dịch vụ việc làm
       


Trong toàn hóa Nam 
Quá trình phân

các gia. Các


     
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 24                 có tính   nhóm. có các                   và giám sát    qua  trên      1.1.4.3. Tạo việc làm thông qua các hoạt động dịch vụ việc làm           Trong toàn hóa Nam  Quá trình phân cô các gia. Các  có       
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
         
        phân công lao
 

  lao


thân mình 


        

      xây    
 lai
   
       phát
con       


 sau:
Các Trung tâm        

 


- 
         
 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 25                   phân công lao      lao   thân mình                    xây      lai            phát con           sau: Các Trung tâm              -             
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
 ng  
    
 



      

1.1.4.4. Tạo việc làm thông qua xuất khẩu lao động
Nhà 
các 
         
           ra    




    





*
Thông qua doanh nghip hoạt động dch v, t chc s nghiệp được
phép hoạt động đưa NLĐ đi làm việc c ngoài
doanh 
-      
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 26  ng là  có                    1.1.4.4. Tạo việc làm thông qua xuất khẩu lao động Nhà  các                       ra                   * Thông qua doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài doanh  -      
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
     quan  
n  ngoài.
coi là doanh 
doanh  
     thúc    

càng        

 
Tuy nhiên,         phí 
 doanh     
         pháp, hình  này  
 


 
-   



         

- m: Thng nht cao trong vic qun lý, ch u hành, có 
s  thc hin các mc tiêu to vic làm, xóa  gi  
thun li cho vic bo v quyn li cho to s tin cy cho phía i tác,
 s  hp tác bn v ng phi li nhun, chi phí xut
khu c gim ti mc thp nht tu kin cho nhi gia.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 27      quan   n lý  ngoài. coi là doanh  doanh        thúc      càng            Tuy nhiên,         phí   doanh               pháp, hình  này là         -                  - m: Thng nht cao trong vic qun lý, ch u hành, có  s  thc hin các mc tiêu to vic làm, xóa  gi   thun li cho vic bo v quyn li cho to s tin cy cho phía i tác, là  s  hp tác bn v ng phi li nhun, chi phí xut khu c gim ti mc thp nht tu kin cho nhi gia.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
c m: Hn ch v s ng th ng xut kh
c ch ng v th t khu, yêu cu cao, cht ch trong tuyn
chn ng, hn ch s ng xut khu.
*
Thông qua doanh nghip nhn thu, t chc, nhân đầu c ngoài
mà các doanh ngh
ngoài, 
nhân 
   Nam     
kin    

doanh
do  ngoài.
-   mt các chi phí xut khu, vic làm, thu
nhp nh do có quyn l trc tip vi t chc, doanh nghip,
c ngoài, thun li trong công tác qun lý, bo v 
c ngoài.
- c m: S ng doanh nghip, t chc, cá nhân u c
ngoài c ta còn rt hn ch c xut khu theo hình thc này
không nhiu. Thi gian làm vic c ngoài ph thuc vào thi gian hoàn
thành công vic ca doanh nghip, t chc, cá nhân u c ngoài.
* Thông qua doanh nghiệp XKLĐ theo hình thức thực tập, nâng cao
tay nghề

             
       



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 28 c m: Hn ch v s ng th ng xut kh c ch ng v th t khu, yêu cu cao, cht ch trong tuyn chn ng, hn ch s ng xut khu. * Thông qua doanh nghiệp nhận thầu, tổ chức, cá nhân đầu tư ở nước ngoài mà các doanh nghcó  ngoài,  cá nhân     Nam      kin      doanh do  ngoài. -   mt các chi phí xut khu, có vic làm, thu nhp nh do có quyn l trc tip vi t chc, doanh nghip, c ngoài, thun li trong công tác qun lý, bo v  c ngoài. - c m: S ng doanh nghip, t chc, cá nhân u c ngoài  c ta còn rt hn ch c xut khu theo hình thc này không nhiu. Thi gian làm vic  c ngoài ph thuc vào thi gian hoàn thành công vic ca doanh nghip, t chc, cá nhân u c ngoài. * Thông qua doanh nghiệp XKLĐ theo hình thức thực tập, nâng cao tay nghề                          
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
ng phí 

     


qua 
mang tính  rãi.
* NLĐ tự đi theo hình thức hợp đồng cá nhân
qua 
lao 
hai,            
thông qua bên trung gian môi  Khi      -



Nhà ích
không phí 
  
 
1.1.4.5. Tạo việc làm thông qua phát triển kinh tế



  

còn       
trkhá cao. Trong


Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 29 ng phí           qua  mang tính  rãi. * NLĐ tự đi theo hình thức hợp đồng cá nhân qua  lao  hai,             thông qua bên trung gian môi  Khi có      -    Nhà ích không phí       1.1.4.5. Tạo việc làm thông qua phát triển kinh tế  xã      còn        trkhá cao. Trong  
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn

quan  làm.

  
 
GDP        

ra 
vqua  
 

   

     


 
* Về phát triển công nghiệp:
Công 
 

ra 
  thúc   phát   các ngành kinh  khác,  
 khai thác       

 phòng. Không      
nào  vai trò qua  
phát 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 30  quan  làm.       GDP          ra  vqua                     * Về phát triển công nghiệp: Công     ra    thúc   phát   các ngành kinh  khác,    khai thác có          phòng. Không       nào  có vai trò qua   phát 