Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,527
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn


- Định hướng nghề nghiệp bắt đầu từ đâu?
 
 

ngành 
chuyên ngành        kiemviec.com,
timviecnhanh.com, vietnamwork.com,      
         

ngành 


   


thân thì ngành ng
          
            


   
    ngành  




Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 11   - Định hướng nghề nghiệp bắt đầu từ đâu?      ngành  chuyên ngành        kiemviec.com, timviecnhanh.com, vietnamwork.com,                  ngành          thân thì ngành ng                                   ngành      
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
     ngành    
 

          
nh công!
* Tạo việc làm gắn với quá trình đào tạo nghề cho lao động:
o ngh   ng quá trình giáo dc k thut sn
xu   h nm vng mt ngh, mt chuyên môn bao
gm c   , chuyên môn ri hay h làm ngh chuyên
môn khác.
o ngh là hong trang b c (trí lc, k )
hành ngh  ng có th tìm vic làm hoc t
to vic làm.
o



      



      





          

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 12      ngành                   nh công! * Tạo việc làm gắn với quá trình đào tạo nghề cho lao động: o ngh   ng là quá trình giáo dc k thut sn xu   h nm vng mt ngh, mt chuyên môn bao gm c   , có chuyên môn ri hay h làm ngh chuyên môn khác. o ngh là hong trang b c (trí lc, k ) hành ngh  ng có th tìm vic làm hoc t to vic làm. o                                     
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
 
* Khuyến khích lao động lập nghiệp, tự tạo việc làm cho bản thân.

- 
        

- 


- 
- 
              
        



-  

- 


   
.
-           

- 
          

- .
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 13   * Khuyến khích lao động lập nghiệp, tự tạo việc làm cho bản thân.  -            -    -  -                             -    -        . -             -              - .
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn





     


 

* Đánh giá thực trạng tạo việc làm cho lao động thất nghiệp tại
Việt Nam
Sau 25    công         làm
 ta  t     theo  tuân theo quy  khách
quan  kinh  hàng hóa   lao  góp    kinh 
 ta phát     thành  to  ý   
Tuy nhiên,      làm  ta h nay  còn
       yêu  phát    kinh   
  các khía 
khía  cung -  lao   làm  cân   cung 
      thành        lao 
nông thôn    trên,  70%.  doanh  trên  dân  còn
 nên     làm thu hút lao  còn    trong
  nông  nông thôn. Tình    làm cao, chính sách
  thu n   viên   lao    tâm 
công 
khía   nhà      lao   làm
vai trò    Nhà    quan  cung  lao  n 
   soát, giám sát   lao   làm   
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 14                 * Đánh giá thực trạng tạo việc làm cho lao động thất nghiệp tại Việt Nam Sau 25    công         làm   ta  t     theo  tuân theo quy  khách quan  kinh  hàng hóa và   lao  góp    kinh   ta phát     thành  to  có ý    Tuy nhiên,      làm   ta h nay  còn có        yêu  phát    kinh       các khía   khía  cung -  lao   làm  cân   cung         thành        lao   nông thôn    trên,  70%.  doanh  trên  dân  còn  nên     làm và thu hút lao  còn    là trong   nông  và nông thôn. Tình    làm cao, chính sách   thu n   viên   lao   bó  tâm  công   khía   lý nhà      lao   làm và vai trò    Nhà    quan  cung  lao  còn     soát, giám sát   lao   làm   
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
 phát huy  vai t   án lao  trong   tranh
 lao   cách hành chính       thân  lao
  
  lao   phù        kinh t theo
yêu  công  a,   hóa       lao 
qua         tay    còn   
lao  tác phong làm  công   cao. Các    Nhà
     c   lao   làm   lao
       nghiêm minh, gây áp  cho   
  làm.    tranh      yêu 
lao  trình  cao.   ngành    chuyên môn  
   yêu    kinh   
  giao  trên   lao   kém.   thông
tin   lao   làm chính   phát    các
trung tâm giao      khu      200
trung tâm trên 3.000 doanh     làm,   trung 
 TP.  Chí Minh  song      
 xuyên nên      20% nhu  thông tin  
lao  tìm  làm.
 nay, chúng ta       thách  to 
 tranh  ra ngày càng gay       doanh  
toàn  kinh   bình  trong   ngoài     doanh
 không thích nghi  nguy  phá   lao  nguy 
  cao,   làm,  trong   nông  
   lao   ta    yêu  gây   trong
quá trình   Di  lao   phát  nông thôn ra thành t vào
các khu công   trung di  ra  ngoài kéo theo  
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 15  phát huy  vai trò   án lao  trong   tranh  lao   cách hành chính       thân  lao  và  xã    lao   phù        kinh t theo yêu  công  hóa,   hóa và       lao  qua   và       tay    còn    lao  tác phong làm  công   cao. Các    Nhà      các   lao   làm và   lao        và nghiêm minh, gây áp  cho      làm.    tranh   là     yêu  lao  có trình  cao.   ngành    chuyên môn      yêu    kinh      giao  trên   lao   kém.   thông tin   lao   làm chính   phát    có các trung tâm giao      khu     có  200 trung tâm và trên 3.000 doanh     làm,   trung    TP.  Chí Minh và Hà  song        xuyên nên      20% nhu  thông tin   lao  tìm  làm.  nay, chúng ta       thách  to   tranh  ra ngày càng gay       doanh   toàn  kinh   bình  trong   ngoài     doanh  không thích nghi  có nguy  phá   lao  có nguy    cao,   làm,  là trong   nông      lao   ta    yêu  gây   trong quá trình   Di  lao   phát  nông thôn ra thành t vào các khu công   trung và di  ra  ngoài kéo theo  
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
      máu  xám, tình  buôn bán  
 em qua biên 
1.1.3. Nhng nhân t tác động đến vấn đề to việc làm cho lao động tht
nghip trong nn kinh tế th trường
Nu trng hóa các mi quan h gi  i v  i
ng sn xut, mà ch xét vit tng th các
u kin vt ch u ki     ng (làm
vic) có th c din ra, thì vic làm chu chi phi bi các nhân t sau:
1.1.3.1. Tài nguyên đất đai là đối tượng lao động cơ bản, là nhân t ch yếu
to ra việc làm cho người lao động
t yu t ca quá trình sn xuc bit không ch
i vi nông nghii vi công nghip, dch v phi nông nghi
c ta ding th 58 trên th gii; din
ng th 159 trong s c trên
th gii.
Do yêu cu ca quá trình  hóa, dit nông nghip ngày b
mt dn, nht nh ln, th xã, th trn, hai
bên tr n ra khá
m
1.1.3.2. Máy móc thiết b là liu sn xut - yếu t cơ bản ca quá tnh sn xut
 c ta hic coi là s nghip ca toàn dân, ca
mi thành phn kinh t.
i mi trang thit b hii phc v cho quá
trình sn xut, nht, chng hiu qu 
pháp sn xut công nghi ng thi, phát trin các ngành công ngh cao.
ng công ngh da vào nhng thành tu mi nht ca khoa hc hin
 tin hc, công ngh sinh hc, vt liu mi, công ngh gia
công chính xác trong ch to máy, t ng mi.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 16  xã      máu  xám, tình  buôn bán   và  em qua biên  1.1.3. Những nhân tố tác động đến vấn đề tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường Nu trng hóa các mi quan h gi  i v  i ng sn xut, mà ch xét vit tng th các u kin vt ch u ki     ng (làm vic) có th c din ra, thì vic làm chu chi phi bi các nhân t sau: 1.1.3.1. Tài nguyên đất đai là đối tượng lao động cơ bản, là nhân tố chủ yếu tạo ra việc làm cho người lao động t yu t ca quá trình sn xuc bit không ch i vi nông nghii vi công nghip, dch v phi nông nghi c ta có ding th 58 trên th gii; din ng th 159 trong s c trên th gii. Do yêu cu ca quá trình  hóa, dit nông nghip ngày b mt dn, nht là  nh ln, th xã, th trn, hai bên tr n ra khá m 1.1.3.2. Máy móc thiết bị là tư liệu sản xuất - yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất  c ta hic coi là s nghip ca toàn dân, ca mi thành phn kinh t. i mi trang thit b hii phc v cho quá trình sn xut, nht, chng và hiu qu  pháp sn xut công nghi ng thi, phát trin các ngành công ngh cao. ng công ngh da vào nhng thành tu mi nht ca khoa hc hin  tin hc, công ngh sinh hc, vt liu mi, công ngh gia công chính xác trong ch to máy, t ng mi.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
i vng - vic làm, s phát trin ca khoa hc công
ngh mang li nhi i phát huy kh 
ng tho ra không ít thách thc.
1.1.3.3. Dân s và vấn đề t l tăng dân số hợp cũng điều kiện để gii
quyết việc làm cho người lao động
Khi nhn dân sn chuya
nh n gim t l n mc thp nht.
Dân sng vic làm là nhng vquan h cht ch vi
nhau. M càng nhanh thì ngu
ng thi nó s to áp lc ln gii quyt vii
nhiu khía cnh khác nhau.
 nhanh s buc hi phi chi tiêu nhi
m n xut, phát trin, nht cho phát trin
ngun nhân lc. Quy mô ngung li vic làm nông thôn ít,
dn tình trng di dân t  mm
sng. Thành phn ph bin trong hing tr, khe có
vn kin thc khá nht khu vc nông thôn. Hu qu là nông thôn b m
ngung có sc khe, có kh p thu nhng tri thc mi cn thit
cho s nghi
1.1.3.4. Th trường hàng hóa sức lao động (gi tt là th trường lao động)
Th ng hàng hóa sng là toàn b các quan h kinh t hình
     ng. Trên th   ng, mc
cung, cu v ng ng ti ting s i mc
ting ti cung, cu v ng.
Th ng trc tin to vii lao

- Th ng to mông gp g và tip
xúc vi s di s dn,
tuyn dc nhu cu ci s dng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 17 i vng - vic làm, s phát trin ca khoa hc công ngh mang li nhi i phát huy kh  ng tho ra không ít thách thc. 1.1.3.3. Dân số và vấn đề tỷ lệ tăng dân số hợp lý cũng là điều kiện để giải quyết việc làm cho người lao động Khi nhn dân sn chuya nh n gim t l n mc thp nht. Dân sng và vic làm là nhng v có quan h cht ch vi nhau. M càng nhanh thì ngu ng thi nó s to áp lc ln gii quyt vii nhiu khía cnh khác nhau.  nhanh s buc xã hi phi chi tiêu nhi m n xut, phát trin, nht là cho phát trin ngun nhân lc. Quy mô ngung li vic làm  nông thôn ít, dn tình trng di dân t  vì mm sng. Thành phn ph bin trong hing tr, khe có vn kin thc khá nht  khu vc nông thôn. Hu qu là nông thôn b m ngung có sc khe, có kh p thu nhng tri thc mi cn thit cho s nghi 1.1.3.4. Thị trường hàng hóa sức lao động (gọi tắt là thị trường lao động) Th ng hàng hóa sng là toàn b các quan h kinh t hình      ng. Trên th   ng, mc cung, cu v ng ng ti ting và s i mc ting ti cung, cu v ng. Th ng trc tin to vii lao  - Th ng to mông gp g và tip xúc vi s di s dn, tuyn dc nhu cu ci s dng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- To ra s công khai minh bch trong thông tin doanh nghip, quy mô,
nhu cu tuyn d nh ng viên tham gia ng tuyn ti các
doanh nghip
- Thu thp, thng các ng viên nhu cu tìm kim vic làm phc
v cho quá trình tuyn dng ca doanh nghip
-  nhng s liu v ng, doanh nghip trên phc
v  ng phc v cho công tác
n lý ca doanh nghi
Cung v lao động
 ng kh ng s  c s d  
toàn b khng thi gian nh ng kh  n
sàng làm vic vi nhng mc tin công khác nhau trong mt thi gian nht
nh. Cung v ng ph thuc vào các yu t sau:
- S i tham gia lng xã hi.
- Mc tin công thc t c nhn.
- Mi quan h li ích gia thi gian làm vic và thi gian ngh 
- Mc sng c
-  phát trin, phong tc t
Cu v sức lao động (gi tt là cu v lao động)
Cu v ng là s ng sng mà các ch doanh nghip có
kh n sàng thuê vi các mc tin công khác nhau trong mt
thi gian nhnh.
u v  chi phi bi nhiu yu t:
- Cu v hàng hóa, dch v trên th ng.
- Ting.
- Các yu t v k thut, công ngh.
- M 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 18 - To ra s công khai minh bch trong thông tin doanh nghip, quy mô, nhu cu tuyn d nh ng viên tham gia ng tuyn ti các doanh nghip - Thu thp, thng kê các ng viên có nhu cu tìm kim vic làm phc v cho quá trình tuyn dng ca doanh nghip -  nhng s liu v ng, doanh nghip trên phc v  ng phc v cho công tác n lý ca doanh nghi Cung về lao động  ng là kh ng s  c s d   toàn b khng thi gian mà nh ng có kh  n sàng làm vic vi nhng mc tin công khác nhau trong mt thi gian nht nh. Cung v ng ph thuc vào các yu t sau: - S i tham gia lng xã hi. - Mc tin công thc t c nhn. - Mi quan h li ích gia thi gian làm vic và thi gian ngh  - Mc sng c -  phát trin, phong tc t Cầu về sức lao động (gọi tắt là cầu về lao động) Cu v ng là s ng sng mà các ch doanh nghip có kh n sàng thuê vi các mc tin công khác nhau trong mt thi gian nhnh. u v  chi phi bi nhiu yu t: - Cu v hàng hóa, dch v trên th ng. - Ting. - Các yu t v k thut, công ngh. - M 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
1.1.3.5. Chính sách gii quyết vic làm của Đảng và Nhà nước ta
Nhu ca thi k i mi, tình hình kinh t - xã hc ta
còn rt nhic v khi cuc khng hong kinh
t - xã hng, vic làm tr thành v xã hi gay gt và bc
xúc, quan h n ti quan tâm ln cc,
ca toàn xã hi và mi.
c hing li mi
và bng h th qun cho s phát trin kinh t
hàng hóa nhiu thành pho ra nhiu kin thun li và nhân t mi
 các ngành, các hình thc kinh t, các vùng phát trin, to nhiu
vic làm mng mc yêu cu vii sng ci lao
ng, góp phn nh tình hình kinh t - xã hi.
Ngoài ra, nhng, tu king nhanh chóng
tìm kic vic làm, giúp ích cho hong to ving Nhà
c b sung và hoàn thin mt s 
Chính sách huy động các ngun vn
Vn nhân t n cng phát trin kinh t
nói chung và gii quyt vic làm nói riêng. S  v
lc sn xung,
nâng cao chng hàng hóa sn xut ra, to kh  dng có
hiu qu các nhân t
Chính sách đất đai
    u cng Nhà
c ta, là mt v quan trng trong h thng chính sách phát trin kinh t
và phát trin nông nghip trong thi k y mc.
Chính sách thuế
Thu ngun thu quan trng nht, ch yu nht ca ngân sách Nhà
c, là công c u tit thu nhp ca các tng lt khác,
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 19 1.1.3.5. Chính sách giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước ta Nhu ca thi k i mi, tình hình kinh t - xã hc ta còn rt nhic v khi cuc khng hong kinh t - xã hng, vic làm tr thành v xã hi gay gt và bc xúc, quan h n ti quan tâm ln cc, ca toàn xã hi và mi. c hing li mi và bng h th qun lý cho s phát trin kinh t hàng hóa nhiu thành pho ra nhiu kin thun li và nhân t mi  các ngành, các hình thc kinh t, các vùng phát trin, to nhiu vic làm mng mc yêu cu vii sng ci lao ng, góp phn nh tình hình kinh t - xã hi. Ngoài ra, nhng, tu king nhanh chóng tìm kic vic làm, giúp ích cho hong to ving và Nhà c b sung và hoàn thin mt s  Chính sách huy động các nguồn vốn Vn là nhân t n cng và phát trin kinh t nói chung và gii quyt vic làm nói riêng. S  v lc sn xung, nâng cao chng hàng hóa sn xut ra, to kh  dng có hiu qu các nhân t Chính sách đất đai     u cng và Nhà c ta, là mt v quan trng trong h thng chính sách phát trin kinh t và phát trin nông nghip trong thi k y mc. Chính sách thuế Thu là ngun thu quan trng nht, ch yu nht ca ngân sách Nhà c, là công c u tit thu nhp ca các tng lt khác,
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
thu y mnh m khuyn khích sn xut phát trin, to m vic
làm. Xét cho cùng, thì v sau mi là quan trng nht, quynh nht.
Chính sách đầu tư
 h thng chính sách khuyn khích và bu
i vi các ch th 
 n da vào chic phát trin kinh t -
h c bit mc tiêu phát trin kinh t - hi ca mi quc gia;
chính sáct kio vn và s
dng vn.
Chính sách khuym h thng chính sách tu
king thun li: s nh v chính tr, xã hng kinh
t h tng, tâm lýh thng chính sách khuyn khích cc
vào nh c, vùng nh nh; chính sách khuy  
c và chính sách khuyc.
c s dng h thng các chính sách, tu kin
ng khuyn 
Chính sách Bo him tht nghip:
ch  nhp mt phn thu nhp cng khi b
mt vic làm, h tr ng hc ngh, duy trì vic làm, tìm vic làm
  bo him tht nghip.
Chính sách Thông tin th trường lao động:
Ni dung thông tin th ng gm:
- Tình trng vic làm.
- Thông tin v cung cng, bing cung cng trên th
ng.
- Thông tin v c ngoài làm vic ti Vit Nam
ng Vic c ngoài theo hng.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 20 thu y mnh m khuyn khích sn xut phát trin, to m vic làm. Xét cho cùng, thì v sau mi là quan trng nht, quynh nht. Chính sách đầu tư  h thng chính sách khuyn khích và bu i vi các ch th   n da vào chic phát trin kinh t - xã h c bit là mc tiêu phát trin kinh t - xã hi ca mi quc gia; chính sáct kio vn và s dng vn. Chính sách khuym h thng chính sách tu king thun li: s nh v chính tr, xã hng kinh t h tng, tâm lý và h thng chính sách khuyn khích cc vào nh c, vùng nh nh; chính sách khuy   c và chính sách khuyc. c s dng h thng các chính sách, tu kin và ng khuyn  Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp: Là ch  nhp mt phn thu nhp cng khi b mt vic làm, h tr ng hc ngh, duy trì vic làm, tìm vic làm   bo him tht nghip. Chính sách Thông tin thị trường lao động: Ni dung thông tin th ng gm: - Tình trng vic làm. - Thông tin v cung cng, bing cung cng trên th ng. - Thông tin v c ngoài làm vic ti Vit Nam và ng Vic  c ngoài theo hng.