Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,532
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
121
Th sáu, hoàn thin h thng chính sách kinh tế ca Nhà c.
Hoàn thin h thng lu to lp, phát tring
th ch cho phát trin làng nghc mt cn tp trung vào mt s các
n sau:
- u ngành ngh, mt hàng và vùng lãnh th. Chú trng
phát trin các ngành và sn phm mang li hiu qu kinh t - xã h
mt hàng xut khu, mt hàng ch bin nông, lâm, thy s
- ng vn cho các làng ngh.
- Chính sách thu.
- o ngung các làng ngh.
- Chínhch h tr chuyn giao công ngh cho các ng ngh nông thôn.
-  ng công tác qun c   i vi làng ngh
truyn thng.
- Bo v ng sinh thái chng ô nhing trong các
làng ngh.
4.2.3. Gii pháp phát trin th trường lao động
n th ng t cn toàn b các quan h v
 ng din ra trong nn kinh t, bao g i (hay mua bán, thuê
n) ging t i s dng d
 nh ràng bu n công, ti   u
king, tha thun v quyn li ca hai bên.
 gii quyt vic làm hoc gim tht nghi th
ng, v thc cht là gii quyt mi quan h gia cung và cng trên
th ng.
n vi quyt c hai v
cung và ci bin pháp gii quyt vic làm.
u này th hin tính cht cp bách tc làm thu nhp cho
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 121 Thứ sáu, hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế của Nhà nước. Hoàn thin h thng lu to lp, phát tring th ch cho phát trin làng nghc mt cn tp trung vào mt s các n sau: - u ngành ngh, mt hàng và vùng lãnh th. Chú trng phát trin các ngành và sn phm mang li hiu qu kinh t - xã h mt hàng xut khu, mt hàng ch bin nông, lâm, thy s - ng vn cho các làng ngh. - Chính sách thu. - o ngung  các làng ngh. - Chính sách h tr chuyn giao công ngh cho các làng ngh  nông thôn. -  ng công tác qun lý c   i vi làng ngh truyn thng. - Bo v ng sinh thái và chng ô nhing trong các làng ngh. 4.2.3. Giải pháp phát triển thị trường lao động n th ng t cn toàn b các quan h v  ng din ra trong nn kinh t, bao g i (hay mua bán, thuê n) ging t i s dng d  nh ràng bu n công, ti   u king, tha thun v quyn li ca hai bên.  gii quyt vic làm hoc gim tht nghi th ng, v thc cht là gii quyt mi quan h gia cung và cng trên th ng. n vi quyt c hai v cung và ci bin pháp gii quyt vic làm. u này th hin tính cht cp bách tc làm và thu nhp cho
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
122
ng tnh. Tuy nhiên,  thc hin chic gii quyt vic làm
mà t ra cn thc hin các bin pháp sau:
Đối vi cung ca th trường lao động:
- Tip tc thc hi- K hoc
bit tp trung các vùng nông thôn -  dân trí thp
li b ng bi phong tc tp quán lc hu.
- Tip tc thc hin ph cp giáo dc tiu hc, xóa mù ch i ln.
- Nâng cao chng ca ngung vi các gii pháp c th sau:
    ng ngoài ngân
  cng c  ng dy ngh, thc hi o mc tiêu. Các
ng này cn phi hp vi các doanh nghi
xây dng nhu co, xây d  tuyn
chn vng nhu cu theo các ngành ngh mà nn kinh
t ca tn.
+ Tin hành các bi o li ngh ng dôi
p xp li Doanh nghic.
+ Cn xây dng qu o chung cho các doanh nghip ca các thành
phn kinh t, nh  o li ngh    ng b tht nghip do
chuyu, do chuyn giao công ngh.
+ Cn bin pháp khuyn khích (h tr vn, thu, th tc hành
i vi các doanh nghip g     o
ngn hn c ngoài phc v chuyn giao công ngh. Các công nhân này
     o phi tip tc chuyn giao li kin th  ng
nghip ca mình.
 nâng cao chng ngung ca tnh c
cho giáo dc - ào tn chú trng ti vùng nông thôn, vùng nông
dân nghèo.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 122 ng  tnh. Tuy nhiên,  thc hin chic gii quyt vic làm mà t ra cn thc hin các bin pháp sau: Đối với cung của thị trường lao động: - Tip tc thc hi- K hoc bit tp trung  các vùng nông thôn -  dân trí thp li b ng bi phong tc tp quán lc hu. - Tip tc thc hin ph cp giáo dc tiu hc, xóa mù ch  i ln. - Nâng cao chng ca ngung vi các gii pháp c th sau:     ng ngoài ngân   cng c  ng dy ngh, thc hi o có mc tiêu. Các ng này cn phi hp vi các doanh nghi xây dng nhu co, xây d  tuyn chn vng nhu cu theo các ngành ngh mà nn kinh t ca tn. + Tin hành các bi o li ngh ng dôi p xp li Doanh nghic. + Cn xây dng qu o chung cho các doanh nghip ca các thành phn kinh t, nh  o li ngh    ng b tht nghip do chuyu, do chuyn giao công ngh. + Cn có bin pháp khuyn khích (h tr vn, thu, th tc hành i vi các doanh nghip g     o ngn hn  c ngoài phc v chuyn giao công ngh. Các công nhân này      o phi tip tc chuyn giao li kin th  ng nghip ca mình.  nâng cao chng ngung ca tnh c cho giáo dc - ào tn chú trng ti vùng nông thôn, vùng nông dân nghèo.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
123
+ Chic phát trin giáo dc - o phi gn vi chic phát
trin kinh t - xã hi ca tnh. vy, cn phu chnh lo
i vi hc, cao ng dy ngh a bàn.
    c bit cn coi trng công tác dy ngh
trng tâm. M rng h thng, Trung tâm dy ngh xây dng
mi quan h chiu ngang ging hng dy ngh 
i quan h dc ging dy ngh vnh
chính sách ca tnh. Cn gii thiu cho các em hc sinh ph 
ph thông trung hc hiu bit v ng dy ngho cu ni gia
ng hng dy ngh, giúp cho các em t la chn quynh
ngh nghip cho phù hp vi kh a bn thân. M ng dy
ngh ng khác theo yêu cy, trong
thi gian t ng dy ngh mt khâu quan trng nhm nâng cao cht
ng ngung, góp phu cht bt hp lý
hi ng yêu cu ca th ng ca tnh.
Đối vi cu ca th trường lao động:
- Cn có chính sách rõ ràng v h tr các doanh nghip va và nh to
c nhiu vic làm. Khuyn khích liên kt gia các doanh nghip ln -
va - nh tuyn d khác nhau t gin
n k thut cao, va thc hin chuyn giao k thut gia doanh nghip
ln cho doanh nghip va nh, thc hi c va
hc, va làm.
- Cn ci thing kinh t   
 c ngoài, khuyi
c.
- Khuyn khích các hong phi nông nghip nông thôn, khuyn
khích phát trin kinh t h  trang tr gii quyt vic làm
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 123 + Chic phát trin giáo dc - o phi gn vi chic phát trin kinh t - xã hi ca tnh. Vì vy, cn phu chnh lo i vi hc, cao ng dy ngh a bàn.     c bit cn coi trng công tác dy ngh là trng tâm. M rng h thng, Trung tâm dy ngh và xây dng mi quan h chiu ngang ging hng dy ngh  i quan h dc ging dy ngh vnh chính sách ca tnh. Cn gii thiu cho các em hc sinh ph  và ph thông trung hc hiu bit v ng dy ngho cu ni gia ng hng dy ngh, giúp cho các em t la chn và quynh ngh nghip cho phù hp vi kh a bn thân. M ng dy ngh ng khác theo yêu cy, trong thi gian t ng dy ngh là mt khâu quan trng nhm nâng cao cht ng ngung, góp phu cht bt hp lý hi ng yêu cu ca th ng ca tnh. Đối với cầu của thị trường lao động: - Cn có chính sách rõ ràng v h tr các doanh nghip va và nh to c nhiu vic làm. Khuyn khích liên kt gia các doanh nghip ln - va - nh tuyn d khác nhau t gin n k thut cao, va thc hin chuyn giao k thut gia doanh nghip ln cho doanh nghip va và nh, thc hi c va hc, va làm. - Cn ci thing kinh t     c ngoài, khuyi c. - Khuyn khích các hong phi nông nghip  nông thôn, khuyn khích phát trin kinh t h  trang tr gii quyt vic làm
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
124
ti ch. Các cp chính quyn vai trò quan trng trong cung cp thông tin,
gii thiu sn phm, tìm th ng tiêu th to cu ni gia nông dân
ng dn k thut cho nông dân.
- Nâng cao hiu qu thc hi  i quyt vic làm
bng cách xây dng h thng dn, giám sát, kiu chnh cht
ch t  a t n các c . Nâng cao vai trò ca các cp
chính quyn i quyt vic làm, bao gm trách nhim v
  ng dn thc hi ng dn k thut, giám sát và
u trách nhim v kt qu thc hit
c mc tiêu.
Không nên thc hi h gii quyt vic làm mt cách dàn
trng v gii quyng và cn s h
tr c       nên trin
khai mt s  u kin v  u
thc t kh     u qu ca các bin pháp gii
quyt vic làm,  kh  t to công
c làm.
- Cn hoàn thin khung pháp lut v     nh v tin
công, ti    i v   ng khi chuyn vic, thôi
vic, mt ving,
4.2.4. H thp t l gia tăng dân số
Thái Nguyên là mt tnh có din tích không ln 3.551,7 km
2
vi s dân
i, vi m dân s li/km
2
. V gii quyt
ving tnh còn hn h thp t l 
dân s nhm to ra s phù hp gia quy mô, t a ngung
vi kh c làm là mt gii pháp quan trng làm gim sc ép v
vic làm hin nay tnh Thái Nguyên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 124 ti ch. Các cp chính quyn có vai trò quan trng trong cung cp thông tin, gii thiu sn phm, tìm th ng tiêu th và to cu ni gia nông dân và ng dn k thut cho nông dân. - Nâng cao hiu qu thc hi  i quyt vic làm bng cách xây dng h thng dn, giám sát, kiu chnh cht ch t  a t n các c . Nâng cao vai trò ca các cp chính quyn i quyt vic làm, bao gm trách nhim v   ng dn thc hi ng dn k thut, giám sát và u trách nhim v kt qu thc hit c mc tiêu. Không nên thc hi h gii quyt vic làm mt cách dàn trng v gii quyng và cn s h tr c       nên trin khai  mt s  u kin v  u thc t và có kh     u qu ca các bin pháp gii quyt vic làm,   kh  t to công c làm. - Cn hoàn thin khung pháp lut v     nh v tin công, ti    i v   ng khi chuyn vic, thôi vic, mt ving, 4.2.4. Hạ thấp tỷ lệ gia tăng dân số Thái Nguyên là mt tnh có din tích không ln 3.551,7 km 2 vi s dân i, vi m dân s li/km 2 . V gii quyt ving  tnh còn hn h thp t l  dân s nhm to ra s phù hp gia quy mô, t a ngung vi kh c làm là mt gii pháp quan trng làm gim sc ép v vic làm hin nay  tnh Thái Nguyên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
125
Thc t cho thy, t  Thái Nguyên gim dn ch yu là
do t l sinh gim xu  nhiên là 1,22% th
so vi trung bình c c. D ki l m xung 0,97%
 c t  ng thi
kic dân s nhm thc hin các mn v phát trin kinh
t ca tng các bin pháp k ho
c gng gim t l sinh ti thiu t 0,03 - 
 thc hic mc tiêu, chic dân s t ra, cn
thc hin các bi
- Làm tt công tác truyn thông dân s n tn tng
 mi hic ni dung k ho
vic giáo dc dân s c  , các t chc h  i
i hic li ích s cn thit ca k hoc hin
m có t n 2 con.
- Bm các dch v k thut tránh thai mt cách d dàng, an toàn
có hiu qu. H tr hoc có th cung cp min, dng c
trách thai và các dng c y t, thuc men cho nhi thc hin k hoch

- Công tác giáo dc dân s và k hon t
tôn xóm phi thông qua các cán b chuyên trách công tác
k hoy, cn pho, b
ng thn ph
th i vi h y mi thc hin thà  
trình Dân s- K ho
-    dân trí cho nhân dân trong tnh, nh i vi
i sng khu vc nông thôn. Giúp h hic li ích ca vic k hoch
  i vi chính bn thân h, v   i vi s phát
trin kinh t- xã hi cc.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 125 Thc t cho thy, t  Thái Nguyên gim dn ch yu là do t l sinh gim xu  nhiên là 1,22% th so vi trung bình c c. D ki l m xung 0,97%  c t  ng thi kic dân s nhm thc hin các mn v phát trin kinh t ca tng các bin pháp k ho c gng gim t l sinh ti thiu t 0,03 -   thc hic mc tiêu, chic dân s mà t ra, cn thc hin các bi - Làm tt công tác truyn thông dân s n tn tng cá  mi hic ni dung k ho vic giáo dc dân s c  , các t chc xã h  i i hic li ích và s cn thit ca k hoc hin m có t n 2 con. - Bm các dch v k thut tránh thai mt cách d dàng, an toàn và có hiu qu. H tr hoc có th cung cp min, dng c trách thai và các dng c y t, thuc men cho nhi thc hin k hoch  - Công tác giáo dc dân s và k hon t tôn xóm phi thông qua các cán b chuyên trách công tác k hoy, cn pho, b ng thn ph th i vi h y mi thc hin thà   trình Dân s- K ho -    dân trí cho nhân dân trong tnh, nh i vi i sng  khu vc nông thôn. Giúp h hic li ích ca vic k hoch   i vi chính bn thân h, v   i vi s phát trin kinh t- xã hi cc.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
126
4.2.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo li ngh cho lao động tht nghip
đểng cao chất lưng ngun nhân lc
o ngh là s nghip ca toàn xã ho ngh
 trin bn vng và mang li hiu qu kinh t - xã hi trc tip.
Vì vo ngh i s c phi gi vai trò ch o
t b vt ch c
bii vi nhng ngành kinh t n, nhng ngành trng yu ca nn
kinh t quc dân, cho xut khng và cho nhng
thi tu ki mi t chc
tham gia phát tri o nghc bit nhng ngành ngh phc v s
nghip, nông thôn.
Mục tiêu đào tạo ngh ớc ta giai đoạn 2015 - 2020:
- o bng nhân lc k thut vi chng cao, vi quy
u ngành ngh hp lý phc v s nghic
hi nhp.
- Nâng cao hiu qu  o ngh, g  o vi vic làm, vi s
dng, ph   khong vic
o.
- Ci t h thng giáo dc ngh nghi:
+ Hình thành h thng m i rng khp vi quy s 
trm hp nhm v ng nhu c i trà, v ng
nhu cn.
+ T chng, linh ho ng nhu c
dng ca sn xung nhu cu hc tp sui cng.
+ B máy quc t chn, gn nh
 m qun lý h thng và phi dành quyn ch 
s u kin luôn bing ca th ng.
Tình hình hin nay c ta, tâm chung ca hc sinh sau khi tt
nghip ph thông trung hc mu  i h    
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 126 4.2.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại nghề cho lao động thất nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực o ngh là s nghip ca toàn xã ho ngh là  trin bn vng và mang li hiu qu kinh t - xã hi trc tip. Vì vo ngh i s c phi gi vai trò ch o t b vt ch c bii vi nhng ngành kinh t n, nhng ngành trng yu ca nn kinh t quc dân, cho xut khng và cho nhng thi tu ki mi t chc tham gia phát tri o nghc bit là nhng ngành ngh phc v s nghip, nông thôn. Mục tiêu đào tạo nghề ở nước ta giai đoạn 2015 - 2020: - o và bng nhân lc k thut vi chng cao, vi quy u ngành ngh hp lý phc v s nghic và hi nhp. - Nâng cao hiu qu  o ngh, g  o vi vic làm, vi s dng, ph   có khong có vic o. - Ci t h thng giáo dc ngh nghi: + Hình thành h thng m i rng khp vi quy mô và s  trm hp lý nhm v ng nhu c i trà, v ng nhu cn. + T chng, linh ho ng nhu c dng ca sn xung nhu cu hc tp sui cng. + B máy quc t chn, gn nh  m qun lý h thng và phi dành quyn ch  s u kin luôn bing ca th ng. Tình hình hin nay  c ta, tâm lý chung ca hc sinh sau khi tt nghip ph thông trung hc là mu  i h    
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
127
mong mun ca các bc cha m. Chính vì v ng thí sinh
i hc li, s thanh niên vào hc
ng ngh rt ít, phn ln là do hoàn cc hc lc yu.
Bên cng dy ngh chính quy hin nay vn d
p thì li nhp thit b mi, vì vy, "sn phm" ca các
c yêu cu ca th trng. Mt
bt cp ln ra hi    o ngh n vi chi c
phát trin kinh t - xã hi ca tng vùng kinh tn vi sn xut và th
ng. Nhi dy ngh ng di
hc "cái mình có" ch không dy "cái th ng c phc v cho phát
trin kinh t - xã ho công nhân k thut l
phù hp. Nhng chính sách go vi vic làm vô cùng lng lo, danh
mc ngh  o, danh mc ngh hi, tiêu chun cp bc ngh 
 tro còn bt hp lý, m ho
ti ht t l quá thp. Nhiu
o mt ngh trên ma bàn, có ngh lng
o.
Thái Nguyên s   o ngh còn rt ln chim
75% lng ca tnh. T l o chuyên môn
k thut chim t l rt th    nâng cao ch ng
ngung ca tc yêu cu phát trin ca th ng lao
ng, thc hic mc tiêu phát trin kinh t - hi ca tn
2015 - 2020 cn phy mnh các hình tho ngh.
u kin ca Thái Nguyên hin nay, yêu cy mnh các hình
tho to ngh rt cn thi  va b sung, ci thin hin trng ngun
nhân lc, khc phc nhng bt hp lý v phân b ngun nhân lc, nhng khó
 ngun lc, nht là v tài chính, nâng cao hiu qu o
ngh ca tnh. Vì vy, cn phi thc hin các bin pháp sau:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 127 mong mun ca các bc cha m. Chính vì v ng thí sinh i hc li, s thanh niên vào hc ng ngh rt ít, phn ln là do hoàn cc hc lc yu. Bên cng dy ngh chính quy hin nay vn d p thì li nhp thit b mi, vì vy, "sn phm" ca các c yêu cu ca th trng. Mt bt cp ln ra hi    o ngh n vi chi c phát trin kinh t - xã hi ca tng vùng kinh tn vi sn xut và th ng. Nhi dy ngh ng di hc "cái mình có" ch không dy "cái th ng c phc v cho phát trin kinh t - xã ho công nhân k thut l phù hp. Nhng chính sách go vi vic làm vô cùng lng lo, danh mc ngh  o, danh mc ngh xã hi, tiêu chun cp bc ngh   tro còn bt hp lý, m ho ti ht t l quá thp. Nhiu o mt ngh trên ma bàn, có ngh lng o.  Thái Nguyên s   o ngh còn rt ln chim 75% lng ca tnh. T l o chuyên môn k thut chim t l rt th    nâng cao ch ng ngung ca tc yêu cu phát trin ca th ng lao ng, thc hic mc tiêu phát trin kinh t - xã hi ca tn 2015 - 2020 cn phy mnh các hình tho ngh. u kin ca Thái Nguyên hin nay, yêu cy mnh các hình tho to ngh rt cn thi  va b sung, ci thin hin trng ngun nhân lc, khc phc nhng bt hp lý v phân b ngun nhân lc, nhng khó  ngun lc, nht là v tài chính, nâng cao hiu qu o ngh ca tnh. Vì vy, cn phi thc hin các bin pháp sau:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
128
Th nht, tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca hi: làm chuyn
bin nhn thc ca mi dân v v trí vai trò c  o
ngh i vi s phát trin kinh t - xã hi ca ti vi vic làm
và s nh phát trin ca mi, mng
thi tay ngh, thi thy gii, trò gii, th gii.
Tôn vinh v giá tr xã hi vi vi các
ngh        o ngh.
Các cp chính quyn cn phi hp v   ng sn H Chí
Minh xây dng phong trào thanh niên hc ngh, lp nghip; vi hi Ph n
v o ngh cho ph n; vng v t chc phong trào
luyn tay ngh, thi th gii; vi Hi khuyn hc nh y mnh các hot
o ngh trong mi tng l
Th hai, huy động ngân sách cho công tác đào tạo ngh: 
o ngh bng t nhiu nguc cp, các
ngun hp tác quc t thông qua các d án h tr và vay vn, các doanh nghip
có trách nhio ngh, các ngua t chc trong
 i hi
m cp, phát qun lý và s dng ngân sách cho
o ngh c phân b trc ti dy ngh.
Th ba, đổi mi mc tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp đào
to ngh: phng xuyên cp nht kin thc, thông tin mi, nâng dn ni
ng dy, ch ng ngun nhân lc lên ngang các tiêu
chun khu vc và quc t  thu hút vc ngoài vào hay xut khu
 c khác ngày càng nghiêng v  o,
 chuyên môn k thut. Ngoài ra, còn phn khâu
thc hành, ng dng, giáo dc k lung công nghip, rèn
luyn k  ng kh  ng c  ng vi nhng
m ca nn kinh t th c bit cn có n
o riêng phù hp cho nhnng tham gia xut kh
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 128 Thứ nhất, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội: làm chuyn bin nhn thc ca mi dân v v trí và vai trò c  o ngh i vi s phát trin kinh t - xã hi ca ti vi vic làm và s nh phát trin ca mi, mng thi tay ngh, thi thy gii, trò gii, th gii. Tôn vinh v giá tr xã hi vi vi các ngh        o ngh. Các cp chính quyn cn phi hp v   ng sn H Chí Minh xây dng phong trào thanh niên hc ngh, lp nghip; vi hi Ph n v o ngh cho ph n; vng v t chc phong trào luyn tay ngh, thi th gii; vi Hi khuyn hc nh y mnh các hot o ngh trong mi tng l Thứ hai, huy động ngân sách cho công tác đào tạo nghề:  o ngh bng t nhiu nguc cp, các ngun hp tác quc t thông qua các d án h tr và vay vn, các doanh nghip có trách nhio ngh, các ngua t chc trong  i hi m cp, phát qun lý và s dng ngân sách cho o ngh c phân b trc ti dy ngh. Thứ ba, đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo nghề: phng xuyên cp nht kin thc, thông tin mi, nâng dn ni ng dy, ch ng ngun nhân lc lên ngang các tiêu chun khu vc và quc t  thu hút vc ngoài vào hay xut khu  c khác ngày càng nghiêng v  o,  chuyên môn k thut. Ngoài ra, còn phn khâu thc hành, ng dng, giáo dc k lung công nghip, rèn luyn k  ng kh  ng c  ng vi nhng m ca nn kinh t th c bit cn có n o riêng phù hp cho nhnng tham gia xut kh
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
129
ngoi ng, chuyên môn k thut, nhng kin thc v k lu ng ca
doanh nghic s n.
Th tư, mở rng quy mô và các hình thức đào tạo ngh
- H tho ngh bao gm tt c  dy ngh thuc loi
hình: công lp, bán công, dân lc chu s qun lý cc. H
tho ngh bao gm:
+ Các trung tâm dy ngh do chính quy  , các t
ch xã hi thành l o ngh ngn hng.
+ o ngh ti các doanh nghip.
, lo ngh 
o ngh chính quy cc.
o ngh thông qua hp tác quc t.
-  ng hóa các hình th o ngh  o tp trung,
chính quy cn coi trng các hình tho ti cho t o
lo ngoài gi, kèm cp t sn xut. Khuyn khích các ngh
nhân, th c m lp dy ngh n ngh trc tip.
Th năm, tổ chc b máy quản nhà nước v đào tạo ngh: cng c
c b máy quc v o nghng
qui v o ngh, nm chng qun lý, ni dung
qun lý, k hon. Cng
t chc kim tra, thanh tra v thc hin mc tiêu, k hoi
  o, quy ch chuyên môn, quy ch thi c, c 
bng chng ch, cho c o ngh.
Th sáu, ch    th   n
i sng co; ci tin ch 
ti cp nâng cao v trí hi ci dy ngh, nhm to
u kit kh ng
phng vi yêu cu ngày càng cao ca s nghip CNH,
c.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 129 ngoi ng, chuyên môn k thut, nhng kin thc v k lu ng ca doanh nghic s n. Thứ tư, mở rộng quy mô và các hình thức đào tạo nghề - H tho ngh bao gm tt c  dy ngh thuc loi hình: công lp, bán công, dân lc chu s qun lý cc. H tho ngh bao gm: + Các trung tâm dy ngh do chính quy  , các t ch xã hi thành l o ngh ngn hng. + o ngh ti các doanh nghip. , lo ngh  o ngh chính quy cc. o ngh thông qua hp tác quc t. -  ng hóa các hình th o ngh  o tp trung, chính quy cn coi trng các hình tho ti cho t o lo ngoài gi, kèm cp t sn xut. Khuyn khích các ngh nhân, th c m lp dy ngh n ngh trc tip. Thứ năm, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đào tạo nghề: cng c c b máy quc v o nghng qui v o ngh, nm chng qun lý, ni dung qun lý, k hon. Cng t chc kim tra, thanh tra v thc hin mc tiêu, k hoi   o, quy ch chuyên môn, quy ch thi c, c  bng chng ch, cho c o ngh. Thứ sáu, Có ch    th   n i sng co; ci tin ch  ti cp và nâng cao v trí xã hi ci dy ngh, nhm to u kit kh ng phng vi yêu cu ngày càng cao ca s nghip CNH, c.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
130
4.2.6. Tiến hành hợp tác lao động quc tế
Hin nay s n lc to thêm vic làm trong tnh ch mi gii quyt
c mt phn nh trong s ng tht nghip t
li thêm mt vn tu  ng s  ng
ng tht nghip t    i các gii
pháp gii quyt vic là chính, xut khng là mt hot
ng kinh t - hi c y mnh nhm góp phn phát trin ngun
nhân lc, gii quyt vic làm, to thu nhp nâng cao tay ngh i
ng tht nghi n thu ngoi t    ng
quan h hp tác quc t.
 xut kh ng thc hic mc tiêu: góp phn gii quyt
ving, bo mng tay
ngh vc yêu cu ca công cuc,
to thu nhn thu ngoi t 
ng hp tác mi quan h quc t cn thc hin các gii pháp sau:
- T chc tt vio chun b  nguc
nhu cu ca th ng quc t.
ng co toàn din c ngoi ng chuyên
môn k thut, kin thc pháp lut và s hiu bic v cho quá trình
làm vic và sinh sng tc ngoài. Ngoài ra, còn phi giáo dc v kin thc
pháp lut, s hiu bit v i, phong tc tng
ng ni dung cn thit trang b cho  h
c vng mi. Cn xây dng các trung tâm dy ngh
ngoi ng c xut kho phi
c biên son cho phù hp vi tng khu vc, tm bo chng
ngun lao ng vi yêu cu ca th ng quc t.
- Xây d  cho vay tín dng t các ngun vn quc gia gii
quyt vic làm, qu m nghèo các ngun v cho các
ng chính sách vay vi lãi su 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 130 4.2.6. Tiến hành hợp tác lao động quốc tế Hin nay s n lc to thêm vic làm trong tnh ch mi gii quyt c mt phn nh trong s ng tht nghip t li có thêm mt vn tu  ng s  ng ng tht nghip t    i các gii pháp gii quyt vic là chính, xut khng là mt hot ng kinh t - xã hi c y mnh nhm góp phn phát trin ngun nhân lc, gii quyt vic làm, to thu nhp và nâng cao tay ngh i ng tht nghi n thu ngoi t    ng quan h hp tác quc t.  xut kh ng thc hic mc tiêu: góp phn gii quyt ving, bo mng có tay ngh vc yêu cu ca công cuc, to thu nhn thu ngoi t  ng hp tác mi quan h quc t cn thc hin các gii pháp sau: - T chc tt vio chun b  nguc nhu cu ca th ng quc t. ng co toàn din c ngoi ng chuyên môn k thut, kin thc pháp lut và s hiu bic v cho quá trình làm vic và sinh sng tc ngoài. Ngoài ra, còn phi giáo dc v kin thc pháp lut, s hiu bit v i, phong tc tng ng ni dung cn thit trang b cho  h c vng mi. Cn xây dng các trung tâm dy ngh và ngoi ng c xut kho phi c biên son cho phù hp vi tng khu vc, tm bo chng ngun lao ng vi yêu cu ca th ng quc t. - Xây d  cho vay tín dng t các ngun vn quc gia gii quyt vic làm, qu m nghèo và các ngun v cho các ng chính sách vay vi lãi su 