Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,527
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
111
Mt s bin pháp phát trin ch yu sau:
- Gii quyt vng chc v c, thc ph
t cây trng vt nuôi. Phát trin các loi cây công nghi
qu có giá tr kinh t  ng. Phát huy
ht tin có v dit m dng, nht
   ng xuyên ca các huyn: Phú Bình, Ph Yên, Sông
  phát tri   y sn. Mnh dn hình thành các vùng
chuyên nuôi gia súc, gia cm hi sn nhng huyn tii
th  phc v cho nhu cu ca tnh xut khu. ng dng các tin b v
gi t cây trng vng thi s dng phân bón mt
cách hp lý, tránh gây ô nhim và hy hong.
- Phát trin nông nghip phi gn vi quá trình chuyn d u
nông thôn. Phát trin công nghip nh, công nghip ch bin vi xây dng và
phát tri u phn v
bo v y mnh các ngành ngh sn xut phi nông nghip, khôi
phc và phát trin làng ngh truyn thng thu hút thêm ving
trong tnh.
- Khuyn khích  to vi
n mt phn ln con
em nông dân sang làm vic các ngành ngh khác t   
sinh sng.
- Phát trin các hong dch v vi quy va hoc nh  h tr
phc v sn xut: cung ng v thut, vn t nông hi s
Đối vi ngành công nghip:
Mc tiêu phát trin công nghin 2015 - 2020 to ra
c s chuyn dch mnh v u kinh t ó kh
ng nông thôn, t o ti  nông nghip phát trin
hiu qu     n xut phát trin. Phát trin công
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 111 Mt s bin pháp phát trin ch yu sau: - Gii quyt vng chc v c, thc ph t cây trng vt nuôi. Phát trin các loi cây công nghi qu có giá tr kinh t  ng. Phát huy ht tin có v dit m dng, nht    ng xuyên ca các huyn: Phú Bình, Ph Yên, Sông   phát tri   y sn. Mnh dn hình thành các vùng chuyên nuôi gia súc, gia cm và hi sn  nhng huyn có tii th  phc v cho nhu cu ca tnh và xut khu. ng dng các tin b v gi t cây trng vng thi s dng phân bón mt cách hp lý, tránh gây ô nhim và hy hong. - Phát trin nông nghip phi gn vi quá trình chuyn d u nông thôn. Phát trin công nghip nh, công nghip ch bin vi xây dng và phát tri u phn v bo v y mnh các ngành ngh sn xut phi nông nghip, khôi phc và phát trin làng ngh truyn thng thu hút thêm ving trong tnh. - Khuyn khích  to vi n mt phn ln con em nông dân sang làm vic  các ngành ngh khác t    sinh sng. - Phát trin các hong dch v vi quy mô va hoc nh  h tr phc v sn xut: cung ng v thut, vn t nông hi s Đối với ngành công nghiệp: Mc tiêu phát trin công nghin 2015 - 2020 là to ra c s chuyn dch mnh v u kinh t ó kh ng  nông thôn, t o ti  nông nghip phát trin có hiu qu     n xut phát trin. Phát trin công
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
112
nghip t  hóa và cu trúc li s phân b dân
a bàn tnh. Ph ng GDP ngành
công nghi trng công nghip và xây
dng chi
D ki    ng công nghip xây dng chim khong
21,5% trong tng s ng xã hi ca tnh.
 c mc tiêu trên cn:
- Phát trin công nghip ch bin nông sn thc ph phát
 th m b a hàng hóa nông
sn thc phm, gim ti mc thp nhch.
- Nâng dn t trng công nghip ch nông sn thc phm góp phn thay
u kinh t y s phát trin công nghip nông thôn,
chuyn du kinh t ng ca
ngành công nghip ch bin 2010 - 2020.
- i vi ngành công nghip ch bin g m ngh: khôi phc và phát
tri    m hii hóa công ngh sn xut, khuyn
khích các mt hàng gia dn t
u vy mnh sn xut, vt
b công ngh tiên ti lý g sy, luyn tm bo
ch ng sn phm cho nhu cu xut kh   u hàng cao
cp cho nhân dân.
- Khôi phc phát trin các làng ngh    t b
công ngh tiên tin kt hp vi công ngh c truyn, nhm nâng cao cht
ng kh c nhu c
xut khu. Phát trin làng ngh truyn thng, thu hút mt lng
ti ch khá ln; mi din mng
hii hóa. không ch  ng v mt s ng,
chuy   l  ng nông nghip sang khu vc phi nông
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 112 nghip t  hóa và cu trúc li s phân b dân a bàn tnh. Ph ng GDP ngành công nghi trng công nghip và xây dng chi D ki    ng công nghip và xây dng chim khong 21,5% trong tng s ng xã hi ca tnh.  c mc tiêu trên cn: - Phát trin công nghip ch bin nông sn thc ph phát  th m b a hàng hóa nông sn thc phm, gim ti mc thp nhch. - Nâng dn t trng công nghip ch nông sn thc phm góp phn thay u kinh t y s phát trin công nghip nông thôn, chuyn du kinh t ng ca ngành công nghip ch bin 2010 - 2020. - i vi ngành công nghip ch bin g m ngh: khôi phc và phát tri    m hii hóa công ngh sn xut, khuyn khích các mt hàng gia dn t u vy mnh sn xut, vt b công ngh tiên ti lý g sy, luyn tm bo ch ng sn phm cho nhu cu xut kh   u hàng cao cp cho nhân dân. - Khôi phc và phát trin các làng ngh    t b công ngh tiên tin kt hp vi công ngh c truyn, nhm nâng cao cht ng và kh c nhu c xut khu. Phát trin làng ngh truyn thng, thu hút mt lng ti ch khá ln; mi din mng hii hóa. Nó không ch  ng v mt s ng, chuy   l  ng nông nghip sang khu vc phi nông
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
113
nghip, còn    ng v mt chng, s o
mt lng nông thôn t ng ph ng
nghng có k thut.
Đối vi ngành dch v:
Phát trin mnh các loi hình dch v, m thêm các loi hình mi c
dch v cho sn xut và tiêu dùng, tng cnh tranh lành m
ng nhu cng ca sn xui sng ca nhân
dân trong tnh. M r ng hóa các ho i dch v
n k thut công ngh, tài chính, ngân hàng, pháp luu
n sn xu   chc hình thành các ch khu vc
nông thôn, tu ki  ng thun l  
hàng hóa dch v.
Phát trin mng kt cu h tc mt cách hp ng
vi vai trò vng lc v phát trin kinh t - h 
  n du lch, vn t n, tài chính, ngân hàng là ngành
chim t trng ln then ch ng,
to vic làm c thành th n v này là hàng
lot các bi  ng b t Lut doanh nghip, khuy   
chính sách h khu, chính sách thu, vn quy hoch t chc li các
va hè, ch, qu c bio các ch doanh nghip tr,
các h sn xut kinh doanh, trng b cho h nhng kin thn v th
ng và qun tr doanh nghip.
4.2.2. Phát triển và đa dng hóa các hình thc kinh doanh to nhiu vic
làm mới cho lao động tht nghip ca tnh.
Phát tring hóa các hình thn vi
nhi k thut quy t chc khác nhau c thành th nông
 to nhiu vic nhing
 u v ng, phát trin th ng, gii quyt vic làm.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 nghip, mà còn    ng v mt chng, nó s o mt lng nông thôn t ng ph ng có nghng có k thut. Đối với ngành dịch vụ: Phát trin mnh các loi hình dch v, m thêm các loi hình mi c dch v cho sn xut và tiêu dùng, tng cnh tranh lành m ng nhu cng ca sn xui sng ca nhân dân trong tnh. M r ng hóa các ho i dch v n k thut công ngh, tài chính, ngân hàng, pháp luu n sn xu   chc hình thành các ch  khu vc nông thôn, tu ki  ng thun l   hàng hóa dch v. Phát trin mng kt cu h tc mt cách hp ng vi vai trò vng lc v  phát trin kinh t - xã h    n du lch, vn t n, tài chính, ngân hàng là ngành chim t trng ln và then ch ng, to vic làm  c thành th n v này là hàng lot các bi  ng b t Lut doanh nghip, khuy    chính sách h khu, chính sách thu, vn quy hoch t chc li các va hè, ch, qu c bio các ch doanh nghip tr, các h sn xut kinh doanh, trng b cho h nhng kin thn v th ng và qun tr doanh nghip. 4.2.2. Phát triển và đa dạng hóa các hình thức kinh doanh tạo nhiều việc làm mới cho lao động thất nghiệp của tỉnh. Phát tring hóa các hình thn vi nhi k thut và quy mô t chc khác nhau  c thành th và nông  to nhiu vic nhing  u v ng, phát trin th ng, gii quyt vic làm.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
114
4.2.2.1. Phát trin kinh tế h gia đình
Kinh t h  trí ht sc quan trng, tuy nó không phi
mt thành phn kinh t t lo phân bit vi các hình
thc t chc kinh t khác. Các thành viên ca kinh t h   ng
i có quan h hôn nhân hoc huyt thi ch qun ca kinh t
h ng thi là ch h. Ch h u hành toàn b mi quá trình sn
xut kinh doanh và chu trách nhim vô hn v hong ca mình, c ta
kinh t h n ch yu khu vc nông thôn.
Phát trin kinh t h i pháp to ra nhiu vic làm ti ch
phù hp vi mi la tui, m và tn dc các ngun lc ti ch
c ngun vn nhàn ri trong
a, kinh nghim qui mô hình này,
s ht linh hot và có hiu qu.
Vit Nam hin nay c nhp theo, h 
qun lý kinh t n t chc sn xut - kinh doanh.
Ch phát trin kinh t h     c các lo i
   n, tr em, nh  n
tu p, không chuyên môn k thut, to vic làm ti
ch ng.
4.2.2.2. Phát trin kinh tế trang tri
Kinh t trang tri là h qu ca s phát trin kinh t h
lut phát trin ca nn nông nghip t sn xut nh lên sn xut ln hàng hóa
u kin kinh t th ng, phù hp vi quy lut vng và phát trin
ca nn sn xut xã hi. Kinh t trang try chuyn dch
u kinh t nông nghip, nông thôn; to ra các vùng chuyên canh tp trung,
sn xut hàng hóa làm tis cho vic phát trin công nghip ch bin
nông sn, thc phm; to thun li cho vip và dch v vào
y phát trin kinh t - xã h che ph t
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 4.2.2.1. Phát triển kinh tế hộ gia đình Kinh t h  trí ht sc quan trng, tuy nó không phi là mt thành phn kinh t t lo phân bit vi các hình thc t chc kinh t khác. Các thành viên ca kinh t h   ng i có quan h hôn nhân hoc huyt thi ch qun lý ca kinh t h ng thi là ch h. Ch h u hành toàn b mi quá trình sn xut kinh doanh và chu trách nhim vô hn v hong ca mình,  c ta kinh t h n ch yu  khu vc nông thôn. Phát trin kinh t h i pháp to ra nhiu vic làm ti ch phù hp vi mi la tui, m và tn dc các ngun lc ti ch c ngun vn nhàn ri trong a, kinh nghim qui mô hình này, s ht linh hot và có hiu qu.  Vit Nam hin nay và c nhp theo, h  qun lý kinh t n t chc sn xut - kinh doanh. Ch có phát trin kinh t h     c các lo i    n, tr em, nh  n tu p, không có chuyên môn k thut, to vic làm ti ch ng. 4.2.2.2. Phát triển kinh tế trang trại Kinh t trang tri là h qu ca s phát trin kinh t h lut phát trin ca nn nông nghip t sn xut nh lên sn xut ln hàng hóa u kin kinh t th ng, phù hp vi quy lut vng và phát trin ca nn sn xut xã hi. Kinh t trang try chuyn dch u kinh t nông nghip, nông thôn; to ra các vùng chuyên canh tp trung, sn xut hàng hóa làm tis cho vic phát trin công nghip ch bin nông sn, thc phm; to thun li cho vip và dch v vào y phát trin kinh t - xã h che ph t
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
115
tri trc, ci thing sinh thái. Kinh t trang tri to thêm vic
làm, góp phn gii quyt s p,
ci thii sng và nâng cao dân trí.
 kinh t trang tri phát tring, thc s 
trng trong gii quyt vi ng, cn phi
thc hin tt mt s v 
- Phân vùng quy hoch gn vi chính sách s dng và qu
tu kin cho kinh t trang tri phát trin sn xut kinh doanh có hiu qu,
y kinh t n.
- n, khoa hc k thut, m rng và phát trin sn
xut thâm canh, có chính sách cho vay v n kinh t
trang tri.
- Có chính sách tr i vi ging, v
- H tr các ch trang tri tìm kim th ng, m rng và nh th
ng tiêu th sn phm hàng hóa. Hình thành qu tr giá h tr i sn
xu chc cung cp thông tin giá c, d ng giá
c vn phm trên th ng xuyên cho ch trang tr
u hành sn xut có hiu qu.
- Xây d h tng phc v sn xuc
bit là h thn, thy l
4.2.2.3. Khôi phc và phát trin làng ngh truyn thng
Có th nói làng ngh Thái Nguyên có nhnng rt li
sng kinh t - xã hi ca tc bing, vic làm. Vic
khôi phc phát trin các làng ngh tiu th công nghip trong các vùng
nông thôn, nht trong các làng ngh th công truyn th  
quan trng bin pháp ch yu nht gii quyt lng thiu
vic làm hin nay ca tnh; góp phn chuyn du công, nông nghip,
dch v    m nghèo, ci thi i sng nhân dân
ng tnh.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 tri trc, ci thing sinh thái. Kinh t trang tri to thêm vic làm, góp phn gii quyt s p, ci thii sng và nâng cao dân trí.  kinh t trang tri phát tring, thc s  trng trong gii quyt vi ng, cn phi thc hin tt mt s v  - Phân vùng quy hoch gn vi chính sách s dng và qu tu kin cho kinh t trang tri phát trin sn xut kinh doanh có hiu qu, y kinh t n. - n, khoa hc k thut, m rng và phát trin sn xut thâm canh, có chính sách cho vay v n kinh t trang tri. - Có chính sách tr i vi ging, v - H tr các ch trang tri tìm kim th ng, m rng và nh th ng tiêu th sn phm hàng hóa. Hình thành qu tr giá h tr i sn xu chc cung cp thông tin giá c, d ng giá c vn phm trên th ng xuyên cho ch trang tr u hành sn xut có hiu qu. - Xây d h tng phc v sn xuc bit là h thn, thy l 4.2.2.3. Khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống Có th nói làng ngh  Thái Nguyên có nhnng rt li sng kinh t - xã hi ca tc bing, vic làm. Vic khôi phc và phát trin các làng ngh tiu th công nghip trong các vùng nông thôn, nht là trong các làng ngh th công truyn th   quan trng và là bin pháp ch yu nht gii quyt lng thiu vic làm hin nay ca tnh; góp phn chuyn du công, nông nghip, dch v     m nghèo, ci thi i sng nhân dân và ng  tnh.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
116
n cui n   nh 41 HTX, t hp tác, 98 công ty
TNHH, 74 doanh nghi truyn thc khôi phc,
hình thành thêm 30 làng ngh mi. Toàn tnh có gn 11.000 h chuyên nghip
và hàng chc ngàn h không chuyên nghip sn xut kinh doanh công nghip.
Ngành công nghip và xây dng tc 8.204,22 t ng, chim t trng
42,60% trong GDP, s dng m   i (chim
17,27% trong tng s c).
Làng ngh ti tnh Thái Nguyên có vai trò to ln to ra nhiu sn phm
cn thit cho xã hi, góp phng kinh t, nhng sn phm
công nghip - tiu th công nghip, thu hút nhip
ng. Giá tr sa các làng ngh chi
40% tng giá tr công nghia bàn tn nay tng s v
cho các làng ngh khong 200.000 tring. Giá tr sng sn xut ra hàng
ng, th hin kh c sn xut ca các làng
ngh. Mc dù th ng tiêu th còn rt hn h chc và cá nhân
trong làng ngh c cách tiêu th riêng cho mình.
 khôi phc và phát trin các cm công nghip, các làng ngh
truyn thng chè hin có, t n quy hoch
các cm công nghip làng ngh  các huyn, th quy mô t 10 -
20 ha vi nh sn xut va và nh 
+ Cm công nghi- Huyi T.
+ Cm công nghip Quyt Thng- TP Thái Nguyên.
+ Cm công nghim Thy- Huyn Phú Bình.
+ KCN Sông Công 1, 2- TP Sông Công.
+ KCN Yên Bình 1, 2- Th xã Ph 
ng phát trin các cm công nghip này sn xut các sn
phm truyn thng có li th cng thi b  công
nghip ch bin nông sn thc phm, dt, may, sn xut vt liu xây d
kim khí va và nh
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 116 n cui n   nh có 41 HTX, t hp tác, 98 công ty TNHH, 74 doanh nghi truyn thc khôi phc, hình thành thêm 30 làng ngh mi. Toàn tnh có gn 11.000 h chuyên nghip và hàng chc ngàn h không chuyên nghip sn xut kinh doanh công nghip. Ngành công nghip và xây dng tc 8.204,22 t ng, chim t trng 42,60% trong GDP, s dng m   i (chim 17,27% trong tng s c). Làng ngh ti tnh Thái Nguyên có vai trò to ln to ra nhiu sn phm cn thit cho xã hi, góp phng kinh t, nhng sn phm công nghip - tiu th công nghip, thu hút nhip ng. Giá tr sa các làng ngh chi 40% tng giá tr công nghia bàn tn nay tng s v cho các làng ngh khong 200.000 tring. Giá tr sng sn xut ra hàng ng, th hin kh c sn xut ca các làng ngh. Mc dù th ng tiêu th còn rt hn h chc và cá nhân trong làng ngh c cách tiêu th riêng cho mình.  khôi phc và phát trin các cm công nghip, các làng ngh truyn thng chè hin có, t n quy hoch các cm công nghip làng ngh   các huyn, th có quy mô t 10 - 20 ha vi nh sn xut va và nh  + Cm công nghi- Huyi T. + Cm công nghip Quyt Thng- TP Thái Nguyên. + Cm công nghim Thy- Huyn Phú Bình. + KCN Sông Công 1, 2- TP Sông Công. + KCN Yên Bình 1, 2- Th xã Ph  ng phát trin các cm công nghip này là sn xut các sn phm truyn thng có li th cng thi b  công nghip ch bin nông sn thc phm, dt, may, sn xut vt liu xây d kim khí va và nh
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
117
 Thái Nguyên gi c ngh truyn thng, phát trin nhiu ngh
mi, có nhiu sn phm ni tic và có nhc phát
trin vng chc trong thi k mi, cn thc hin tt các gi
Th nht, to lp th trường cho các làng ngh.
Th ng v  sng còn, quy nh s tn ti, phát trin hay
dit vong ca các làng ngh. S bi m ca làng ngh phn
ln do bing ca th ng quynh. vy, cn h tr giúp các
làng ngh tìm kim th ng xut khu. V t ra hin nay là: phi có
k hoc nghiên cu phát trin sn phm xut khu trên th
ng quc t thông qua trin lãm hi ch... Sn phm xut khu c
ngoài cc khai thác k  c truyn th to ra nhng
sn phm mi và có nhng mu mã phù hp vi th hiu và tiêu chun quc
t ng xuyên nghiên cu s bi ng nhu cu th hiu ca khách
hàng c khác nhau mà ci tin sn phm cho phù hp. Tnh phi
i vi nhng nhà sn xut các mt hàng truyn
th h i duy trì, phát trin mt hàng thông qua vic m rng
sn xut, bng tay ngh cho s k tc ci tin sn phm. Cung cp
thông tin dch v    n th ng, tr giúp các làng
ngh làm th tc xut nhp khu hàng a, gim bn
các th tc, giy t xut nhp khu.
Th hai, gii pháp v vn
Vn là nhân t cc k quan trng không th thic trong quá trình
sn xut làng ngh truyn thng. Mc dù yêu cu v vn cho sn xut trong
các làng ngh không phi ln nay ngun vn
xut trong các làng ngh còn thp ch yu vn t có. Do ngun vn hn
hp, nhiu doanh nghith gp nhi vn
trong vit b công ngh m th to ngun vn
cho các làng ngh phát trin cn áp dng mt s gii pháp sau:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 117  Thái Nguyên gi c ngh truyn thng, phát trin nhiu ngh mi, có nhiu sn phm ni tic và có nhc phát trin vng chc trong thi k mi, cn thc hin tt các gi Thứ nhất, tạo lập thị trường cho các làng nghề. Th ng là v  sng còn, quy nh s tn ti, phát trin hay dit vong ca các làng ngh. S bi m ca làng ngh phn ln là do bing ca th ng quynh. Vì vy, cn h tr  giúp các làng ngh tìm kim th ng xut khu. V t ra hin nay là: phi có k hoc nghiên cu phát trin sn phm xut khu trên th ng quc t thông qua trin lãm hi ch... Sn phm xut khu c ngoài cc khai thác k  c truyn th to ra nhng sn phm mi và có nhng mu mã phù hp vi th hiu và tiêu chun quc t ng xuyên nghiên cu s bi ng nhu cu và th hiu ca khách hàng  c khác nhau mà ci tin sn phm cho phù hp. Tnh phi có i vi nhng nhà sn xut các mt hàng truyn th h i duy trì, phát trin mt hàng thông qua vic m rng sn xut, bng tay ngh cho s k tc và ci tin sn phm. Cung cp thông tin dch v    n th ng, tr giúp các làng ngh làm th tc xut nhp khu hàng hóa, gim bn hà các th tc, giy t xut nhp khu. Thứ hai, giải pháp về vốn Vn là nhân t cc k quan trng không th thic trong quá trình sn xut  làng ngh truyn thng. Mc dù yêu cu v vn cho sn xut trong các làng ngh không phi là ln nay ngun vn xut trong các làng ngh còn thp ch yu là vn t có. Do ngun vn hn hp, nhiu doanh nghi cá th gp nhi vn trong vit b và công ngh m có th to ngun vn cho các làng ngh phát trin cn áp dng mt s gii pháp sau:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
118
- M rng h thng tín dng cho khu vc nông thôn, t chc các qu
tín dng chuyên doanh phc v phát trin công nghip nông thôn.
- nh nên có k hoch nhnh t ngun v 
trin cho vay vi lãi su sn xut công nghip - tiu th
công nghip trong các làng ngh, làng ngh mi khôi phc và phát trin, các
làng ngh mi.
- n a th tc cho vay vn ca các ngân ng, các qu tín dng.
- Khai thác tri các khon vn h tr t bên ngoài thông qua các
 án doanh nghip va và nh trong làng ngh.
Th ba, đổi mi trang thiết b và công ngh sn xut
i mi trang thit b công ngh sn xut c  ng
phát trin t th n cao, t  n hi i vi ngành ngh th
công truyn thng, mt mt phi ht sc coi trng vic k tha k thut c
truyn vi phát trin k xo, tay ngh ca các ngh nhân; mt khác, phi thc
hin kt hp công ngh truyn thng vi công ngh hii, trang b k thut
tiên tin cho nhn cn thi ng, tit
kim nguyên vt lim bo chng sn phi mi trang thit b
công ngh sn xut bin pháp ht sc quan trng ca m sn xut
kinh doanh trong làng ngh truyn thng. Vì vy cn phi:
- Khuy sn xut trong làng ngh truyn th
chi   i mi công ngh, hi i hóa công ngh truyn thng, áp
dng công ngh nhi trong khu vc sn xut ca làng ngh làm cho
sn phm làm ra cc trên th c.
-  giúp   sn xut th i mi thit b công ngh,
ngoài s h tr v v  i sn xu  u ki    m
trang thit b, tnh cn h tr trong ving dn hoc cung cp nhng
thông tin v thit b, công ngh nhp ngo i sn xuu kin
chn lc cho phù hp.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 118 - M rng h thng tín dng cho khu vc nông thôn, t chc các qu tín dng chuyên doanh phc v phát trin công nghip nông thôn. - nh nên có k hoch nhnh t ngun v  trin cho vay vi lãi su sn xut công nghip - tiu th công nghip trong các làng ngh, làng ngh mi khôi phc và phát trin, các làng ngh mi. - n hóa th tc cho vay vn ca các ngân hàng, các qu tín dng. - Khai thác tri các khon vn h tr t bên ngoài thông qua các  án doanh nghip va và nh trong làng ngh. Thứ ba, đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất i mi trang thit b và công ngh sn xut c  ng phát trin t th n cao, t  n hi i vi ngành ngh th công truyn thng, mt mt phi ht sc coi trng vic k tha k thut c truyn vi phát trin k xo, tay ngh ca các ngh nhân; mt khác, phi thc hin kt hp công ngh truyn thng vi công ngh hii, trang b k thut tiên tin cho nhn cn thi ng, tit kim nguyên vt lim bo chng sn phi mi trang thit b và công ngh sn xut là bin pháp ht sc quan trng ca m sn xut kinh doanh trong làng ngh truyn thng. Vì vy cn phi: - Khuy sn xut trong làng ngh truyn th chi   i mi công ngh, hi i hóa công ngh truyn thng, áp dng công ngh nhi trong khu vc sn xut ca làng ngh làm cho sn phm làm ra cc trên th c. -  giúp cá  sn xut có th i mi thit b và công ngh, ngoài s h tr v v  i sn xu  u ki    m trang thit b, tnh cn h tr trong ving dn hoc cung cp nhng thông tin v thit b, công ngh nhp ngo i sn xuu kin chn lc cho phù hp.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
119
- T ch   n, chuyn giao công ngh các hot
ng h tr v mt k thut công ngh cho các làng ngh. Các trung tâm
này s n cho các làng ngh nên s dng công ngh i mi khâu
nào, s dng k thu giúp các làng ngh có th áp dng nhng
công ngh hii vào sn xut nht, chng ca các
làng ngh.
Th tư, đào tạo, bồi dưỡng cán b qun và nâng cao tay ngh cho
người lao động ca các làng ngh.
Nhìn chung, chng ngung trong các làng ngh còn thp,
nhio, mà ch yu là hình thc truyn ngh trc tip.
Hing chuyên môn k thut trong làng ngh truyn thng
chim t l rt nh, cán b k thut, cán b qun lý va ít v s ng, va
thp v ch doanh nghi qun lý còn nhiu
yu kém, ít hiu bit v sn xu  kin thc và
  áp dn lý tin tin.
 nâng cao  qu tay ngh ng,
c yêu cu m rng sn xut làng ngh truyn thng cn phi có
ngay gii pháp mang tính h thng b ng sau:
-  g ngh
u ki ng có tay ngh các
làng ngh.
- Ci ti   chc li h th ng dy ngh.
Tp trung ch yo nhng kin thc thit thc cho vic phát trin
ca làng ngh truyn thng.
- M rng hóa các hình thc dy ngh.
+ Khuyn khích hình thành các trung tâm dy ngh  lp
o ngh cho nhi có nhu cu hc.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 119 - T ch   n, chuyn giao công ngh và các hot ng h tr v mt k thut và công ngh cho các làng ngh. Các trung tâm này s n cho các làng ngh nên s dng công ngh i mi  khâu nào, s dng k thu giúp các làng ngh có th áp dng nhng công ngh hii vào sn xut nht, chng ca các làng ngh. Thứ tư, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và nâng cao tay nghề cho người lao động của các làng nghề. Nhìn chung, chng ngung trong các làng ngh còn thp, nhio, mà ch yu là hình thc truyn ngh trc tip. Hing có chuyên môn k thut  trong làng ngh truyn thng chim t l rt nh, cán b k thut, cán b qun lý va ít v s ng, va thp v ch doanh nghi qun lý còn nhiu yu kém, ít hiu bit v sn xu  kin thc và   áp dn lý tin tin.  nâng cao  qu tay ngh ng, c yêu cu m rng sn xut  làng ngh truyn thng cn phi có ngay gii pháp mang tính h thng b ng sau: -  g ngh u ki ng có tay ngh  các làng ngh. - Ci ti   chc li h th ng dy ngh. Tp trung ch yo nhng kin thc thit thc cho vic phát trin ca làng ngh truyn thng. - M rng hóa các hình thc dy ngh. + Khuyn khích hình thành các trung tâm dy ngh  lp o ngh cho nhi có nhu cu hc.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
120
+ Có th t s ngh truyn thng vào dy ng k
thut chuyên nghi ng công nhân k thu  i v  
to là vic s dng, phi gn vio vi gii quyt vic làm.
+ Các ngh nhân, th gii dy ngh theo kiu va hc, va làm trong
mt thi gian nhnh.
+ Các hip hi ngh có th t chc các lo k thut và qun
 cao, nhm to ra nhi    sn xut kinh doanh
gii, có kh p nhc nhng ngh mi, ci tin ngh t
, các làng ngh truyn thng.
Th năm, t chc sn xut và tiêu th sn phm
- ng hóa các hình thc t chc sn xut: h p tác xã,
doanh nghim hu hng sc
cnh tranh và cng c quan h sn xut.
- Khuyn khích và tu kin cho các làng ngh thành lp trung tâm
hoc doanh nghip chu trách nhim gii thiu vào ca sn phm.
Tnh tu kin thun li cho vay vn, mt bng và t pháp cho
các trung tâm này hong.
- Thành lp các hip hi ngành ngh có nhiu thành phn kinh t tham
gia nhm liên kt các khâu trong quá trình sn xui, rút kinh nghim,
phân công hp tác sn xut.
- ng hp tác, liên doanh, liên kt gia các thành phn kinh t,
gia các làng ngh vi các Doanh nghing hình thc
 sn xut làng ngh làm v tinh cho các doanh nghip quc doanh.
- Các t chc làm nhim v qun ngành, qun lý ngo
hip hi nên có s phi hp cht ch trong vic sp xp và thng nhu
mi xut khu, phân chia phm vi và ranh gii các mi vi m
v hoc giao nhim v xut nhp khu, nhm hn ch tình trng
cnh tranh hn lon làm tn hn li ích chung.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 120 + Có th t s ngh truyn thng vào dy  ng k thut chuyên nghi ng công nhân k thu  i v   to là vic s dng, phi gn vio vi gii quyt vic làm. + Các ngh nhân, th gii dy ngh theo kiu va hc, va làm trong mt thi gian nhnh. + Các hip hi ngh có th t chc các lo k thut và qun lý   cao, nhm to ra nhi    sn xut và kinh doanh gii, có kh p nhc nhng ngh mi, ci tin ngh t , các làng ngh truyn thng. Thứ năm, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm - ng hóa các hình thc t chc sn xut: h p tác xã, doanh nghim hu hng sc cnh tranh và cng c quan h sn xut. - Khuyn khích và tu kin cho các làng ngh thành lp trung tâm hoc doanh nghip chu trách nhim gii thiu vào ca sn phm. Tnh tu kin thun li cho vay vn, mt bng và t pháp lý cho các trung tâm này hong. - Thành lp các hip hi ngành ngh có nhiu thành phn kinh t tham gia nhm liên kt các khâu trong quá trình sn xui, rút kinh nghim, phân công hp tác sn xut. - ng hp tác, liên doanh, liên kt gia các thành phn kinh t, gia các làng ngh vi các Doanh nghing hình thc  sn xut làng ngh làm v tinh cho các doanh nghip quc doanh. - Các t chc làm nhim v qun lý ngành, qun lý ngo hip hi nên có s phi hp cht ch trong vic sp xp và thng nhu mi xut khu, phân chia phm vi và ranh gii các mi vi m v hoc giao nhim v xut nhp khu, nhm hn ch tình trng cnh tranh hn lon làm tn hn li ích chung.