Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,548
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
1
M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Vic làm là mt trong nhng v xã hi có tính cht toàn cu, là mi
quan tâm ln ca toàn nhân loi, ca hu ht các quy mc tiêu
to vi   cho mi n   to thu nhp
không ngng nâng cao ch ng cuc s   mt trong chính
sách kinh t - hi cc ta. Trong chi c phát trin
ng ta luôn li làm trung tâm, coi phát trin i
va mc tiêu, v ng lc ca s phát trin. T u kin cho mi
i làm vic; mt mu ki c ti
ng, ngun ni lc to ln nht c ta cho s phát trin kinh t -
hi, ci thi i sng. M         m
nghèo bn vc biu ki
nhiu, ngun l vt ch
tip cn vi nn kinh t tri thc, hi nhp quc t trong xu th toàn cu hóa.
Vin và s dng có hiu qu ngun lc
u qu nh ng phát trin kinh t, là
ng ngn nh u, cht hu ch ng
ng quc t.
Thái Nguyên vi din tích t nhiên 3.562,82 km2, dân s 1,2 triu
i. Thu nh  i còn thp, kt cu h tng thp kém,
kinh t phát triu gia các vùng. Chng thp,
hu hng ph thông phn lo, v bm vic
t thách thc ln trong quá trình chuyu kinh
t tnh Thái Nguyên. Mt khác, t l  ca tnh còn khá cao, trong
t nông nghip có hn, dii ngày càng
git ch   dch v kém phát tri 
n gc làm ny sinh nhng mâu thun gay gt gia cung và cu v
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Vic làm là mt trong nhng v xã hi có tính cht toàn cu, là mi quan tâm ln ca toàn nhân loi, ca hu ht các quy mc tiêu to vi   cho mi n   to thu nhp và không ngng nâng cao ch ng cuc s   mt trong chính sách kinh t - xã hi cc ta. Trong chi c phát trin ng ta luôn li làm trung tâm, coi phát trin i va là mc tiêu, v ng lc ca s phát trin. T u kin cho mi i làm vic; mt mu ki c ti ng, ngun ni lc to ln nht  c ta cho s phát trin kinh t - xã hi, ci thi i sng. M         m nghèo bn vc biu ki nhiu, ngun l vt ch tip cn vi nn kinh t tri thc, hi nhp quc t trong xu th toàn cu hóa. Vin và s dng có hiu qu ngun lc u qu nh ng và phát trin kinh t, là ng ngn nh u, cht hu và ch ng ng quc t. Thái Nguyên vi din tích t nhiên 3.562,82 km2, dân s 1,2 triu i. Thu nh  i còn thp, kt cu h tng thp kém, kinh t phát triu gia các vùng. Chng thp, hu hng ph thông phn lo, v bm vic t thách thc ln trong quá trình chuyu kinh t  tnh Thái Nguyên. Mt khác, t l  ca tnh còn khá cao, trong t nông nghip có hn, dii ngày càng git ch   và dch v kém phát tri  n gc làm ny sinh nhng mâu thun gay gt gia cung và cu v
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
2
ng, to nên s bc xúc ngày càng ln v gii quyt vic bit là
ng tht nghip tnh Thái Nguyên hin nay.
Ti tng tht nghip
i tnh Thái
Nguyên vài ngàn la ng b mt vi    tc
nhn tr cp tht nghi,
tay ngh và kinh nghim làm vic nu không tr li th 
là s lãng phí ngun nhân lc rt ln tnh Thái Nguyên.
Vì vy, nghiên cu v gii pháp to ving tht nghip
tnh Thái Nguyên hin nay nh c tr
ng và nhng gii pháp hu hi s dng hp lý ngu
mi cp bách,t thc c v lý lun và thc ti
gi  tài: "Gii pháp to việc làm cho lao động tht nghiệp trên địa
bàn tnh Thái Nguyên"  tài lut nghip canh.
2. Mc tiêu nghiên cu chung và mc tiêu nghiên cu c th
2.1. Mc tiêu nghiên cu chung
- H thng hóa nhng v lý lun và thc tin ca v gii
pháp to ving tht nghip tnh Thái Nguyên hiu qu
thc hin chính sách bo him tht nghi a bàn tnh Thái Nguyên
nhm  xut nhng gii pháp nhm nâng cao hiu qu thc hin chính sách
bo him tht nghip.
2.2. Mc tiêu nghiên cu c th
- 

- t s ch nh giá chng ngun nhân la
bn tnh Thái Nguyên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2 ng, to nên s bc xúc ngày càng ln v gii quyt vic bit là ng tht nghip  tnh Thái Nguyên hin nay. Ti tng tht nghip i tnh Thái Nguyên có vài ngàn la ng b mt vi    tc nhn tr cp tht nghi, tay ngh và kinh nghim làm vic nu không tr li th  là s lãng phí ngun nhân lc rt ln  tnh Thái Nguyên. Vì vy, nghiên cu v gii pháp to ving tht nghip  tnh Thái Nguyên hin nay nh c tr ng và nhng gii pháp hu hi s dng hp lý ngu mi cp bách, có t thc c v lý lun và thc ti gi  tài: "Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"  tài lut nghip ca mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu chung và mục tiêu nghiên cứu cụ thể 2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung - H thng hóa nhng v lý lun và thc tin ca v gii pháp to ving tht nghip  tnh Thái Nguyên và hiu qu thc hin chính sách bo him tht nghi a bàn tnh Thái Nguyên nhm  xut nhng gii pháp nhm nâng cao hiu qu thc hin chính sách bo him tht nghip. 2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể -   - t s ch nh giá chng ngun nhân la bn tnh Thái Nguyên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
3
-  xut mt s gii pháp nhm to vi ng
a bàn t   c yêu cu, tình hình thc t
t ra.
3. Đối tượng và phm vi nghiên cu
- Đối tượng nghiên cu:
ng nghiên cu ci là các v v ng - vic làm ca
ng, các h, cngc khu va bàn tnh Thái Nguyên
+ Các hong to ving tht nghip mà trng
ng tr cp tht nghing có
 ng ph a bàn tnh Thái Nguyên.
- Phm vi nghiên cu:
+ Phm vi v n tài tp trung vào v tính cht trng
m: Gii pháp to ving tht nghip ti tnh Thái Nguyên,
v n, các hong to ving tht nghia
bàn tnh Thái Nguyên
+ Phm vi v a bàn tnh Thái Nguyên.
+ Phm vi v thi gian: Ngun s liu c  c thu thp giai
n t    i tnh Thái Nguyên. S li c thu
thu tra, phng vng tr cp tht
nghip ti Trung tâm dch v vic làm - S nh Thái Nguyên
ng ph thông có nhu cu tìm kim vic làm t
4. Ý nghĩa khoa học và thc tin của đề tài luận văn
-     c trng công tác to vic
ng tht nghip tnh Thái Nguyên t 
- c ti xuc nhng gii pháp ch yu có tính kh
thi nhm tc to vi   ng tht nghip ta
bàn tng th   a
 c nhm làm tt công tác to ving
ng tht nghip t
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3 -  xut và mt s gii pháp nhm to vi ng a bàn t   c yêu cu, tình hình thc t mà t ra. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: ng nghiên cu c tài là các v v ng - vic làm ca ng, các h, cng và các khu va bàn tnh Thái Nguyên + Các hong to ving tht nghip mà trng ng tr cp tht nghing có  ng ph a bàn tnh Thái Nguyên. - Phạm vi nghiên cứu: + Phm vi v n tài tp trung vào v có tính cht trng m: Gii pháp to ving tht nghip ti tnh Thái Nguyên, v n, các hong to ving tht nghia bàn tnh Thái Nguyên + Phm vi v a bàn tnh Thái Nguyên. + Phm vi v thi gian: Ngun s liu c  c thu thp giai n t    i tnh Thái Nguyên. S li c thu thu tra, phng vng tr cp tht nghip ti Trung tâm dch v vic làm - S nh Thái Nguyên và ng ph thông có nhu cu tìm kim vic làm t 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận văn -     c trng công tác to vic ng tht nghip  tnh Thái Nguyên t  - c ti xuc nhng gii pháp ch yu có tính kh thi nhm tc to vi   ng tht nghip ta bàn tng th   a  c nhm làm tt công tác to ving ng tht nghip t
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
4
5. Kết cu luận văn
Ngoài phn m u, kt lun, danh mc tài liu tham kho và ph lc,
lu th:
-  1: Tng quan lý lun và thc tin v ng, vic làm và các
nhân t n to ving tht nghip trong nn kinh t.
- u.
- c trng công tác to ving tht nghip
tnh Thái Nguyên.
- t s gii pháp to ving tht nghip
tnh Thái Nguyên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 4 5. Kết cấu luận văn Ngoài phn m u, kt lun, danh mc tài liu tham kho và ph lc, lu th: -  1: Tng quan lý lun và thc tin v ng, vic làm và các nhân t n to ving tht nghip trong nn kinh t. - u. - c trng công tác to ving tht nghip  tnh Thái Nguyên. - t s gii pháp to ving tht nghip  tnh Thái Nguyên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
5
Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUN VÀ THC TIN V TO VIC LÀM CHO NGƯỜI
LAO ĐỘNG THT NGHIP
1.1. s lun v lao đng, vic làm to việc làm cho lao đng
tht nghip
1.1.1. Tng quan v lao động và vic làm
1.1.1.1. Lao động
ng hot ng mc cng
vào th gii t nhiên nhm ci bin nhng vt t nhiên thành các sn phm
phc v các nhu cu ci sng.
1.1.1.2. Vic làm
* Khái nim vic làm: Vic làm liên quan cht ch vi khái nim
ng, Vic làm th hin mi quan h ci vi nhng ch làm
vic c th, là nhng gii hn xã hi cn thing ding
thu kin cn thi tha mãn nhu cu xã hi v ng, ni
dung chính ca hoi.
- Vic làm bao gm hai yu t  ng to ra thu nhp không b
pháp lut cm.
* Phân loi vic làm: Vic phân lo
- Phân loi theo m i gian cho vic làm:
+ Vic làm chính: là công vii thc hin dành nhiu thi gian
nht hoc có thu nhi công vic khác.
+ Vic làm ph: là nhng ving dành nhiu thi
gian nht sau vic làm chính nêu trên.
- Phân loi theo m s dng thtthu nhp:
+ Vic hiu s th nhu cu v vic
làm cho mi thành viên kh  ng trong nn kinh t quc dân.
 nói vi trng thái mà mi có kh 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP 1.1. Cơ sở lý luận về lao động, việc làm và tạo việc làm cho lao động thất nghiệp 1.1.1. Tổng quan về lao động và việc làm 1.1.1.1. Lao động ng là hot ng có mc cng vào th gii t nhiên nhm ci bin nhng vt t nhiên thành các sn phm phc v các nhu cu ci sng. 1.1.1.2. Việc làm * Khái niệm việc làm: Vic làm có liên quan cht ch vi khái nim ng, Vic làm th hin mi quan h ci vi nhng ch làm vic c th, là nhng gii hn xã hi cn thing ding thu kin cn thi tha mãn nhu cu xã hi v ng, là ni dung chính ca hoi. - Vic làm bao gm hai yu t  ng to ra thu nhp và không b pháp lut cm. * Phân loại việc làm: Vic phân lo - Phân loi theo m i gian cho vic làm: + Vic làm chính: là công vii thc hin dành nhiu thi gian nht hoc có thu nhi công vic khác. + Vic làm ph: là nhng ving dành nhiu thi gian nht sau vic làm chính nêu trên. - Phân loi theo m s dng tht và thu nhp: + Vic hiu là s th nhu cu v vic làm cho mi thành viên có kh  ng trong nn kinh t quc dân.  nói vi là  trng thái mà mi có kh 
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
6
ng, mun làm vic thì th c vic làm trong mt th
i ngn.
+ Vic làm có hp lý: không nhng hàm cha ni dung vi
còn nói vi i phù hp vi kh  n vng ca
ng.
* Thiếu vic làmc khai thác và s dng
ht s xy ra tình trng thiu vic làm.
* Tạo việc làm mới
 

1.1.2. Tng quan v tht nghip
* Khái niệm về thất nghiệp:

  
 
      


- 
- 
- .
* Phân loại thất nghiệp:
Phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp được chia thành những loại sau:
- 
 
 
            

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 6 ng, mun làm vic thì có th c vic làm trong mt th i ngn. + Vic làm có hp lý: không nhng hàm cha ni dung vi mà còn nói rõ vi i phù hp vi kh  n vng ca ng. * Thiếu việc làmc khai thác và s dng ht s xy ra tình trng thiu vic làm. * Tạo việc làm mới    1.1.2. Tổng quan về thất nghiệp * Khái niệm về thất nghiệp:                -  -  - . * Phân loại thất nghiệp: Phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp được chia thành những loại sau: -                   
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
7
làm khác 
       
 
 

 
-   
 ng. hay nói cách
     
 
 
 

    
 
 
          
        
             

-      
 
 
      

Phân loại theo tính chất thất nghiệp được chia thành những loại sau:
-          
            
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 7 làm khác                 -     ng. hay nói cách                                                          -                   Phân loại theo tính chất thất nghiệp được chia thành những loại sau: -                       
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
8
 
 không
     
 
- 
   

* Nguyên nhân ca tht nghip: Nguyên nhân ca tht nghip do
cung và cng không cân bng ti mt mc tin công, tit
i mc tin công, tio ra mt s ch làm vic
trng nhnh vi yêu c, chuyên môn c th ng
áp c các yêu cy ra tình trng tht nghip.
* Hu qu ca tht nghip, thiếu vic làm:
Tht nghip, thiu vic làm n m c ca quc gia
và mi mt ci sng mi.
Tht nghip gây ra tình trng thiu vic làm ca nh
tu dng ht ting hin có.
Tht nghip, thiu vic làm là gánh nng ca m
hi. làm ny sinh bt công trong vic to ra sn phn phân phi sn
phm. M  ng làm vic phi gánh thêm nh  
tuc.
* Các hoạt động nhm to việc làm cho người lao động tht nghip:
- 




Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 8    không         -       * Nguyên nhân của thất nghiệp: Nguyên nhân ca tht nghip do cung và cng không cân bng ti mt mc tin công, tit i mc tin công, tio ra mt s ch làm vic trng nhnh vi yêu c, chuyên môn c th ng áp c các yêu cy ra tình trng tht nghip. * Hậu quả của thất nghiệp, thiếu việc làm: Tht nghip, thiu vic làm n m c ca quc gia và mi mt ci sng mi. Tht nghip gây ra tình trng thiu vic làm ca nh tu dng ht ting hin có. Tht nghip, thiu vic làm là gánh nng ca m hi. Nó làm ny sinh bt công trong vic to ra sn phn và phân phi sn phm. M  ng làm vic phi gánh thêm nh   tuc. * Các hoạt động nhằm tạo việc làm cho người lao động thất nghiệp: -     
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
9
* Tạo việc làm thông qua chương trình xúc tiến việc làm: 
- các sàn
.
 vai trò  Trung tâm    làm trong công tác thu  
cung  thông tin   lao  Thông tin   lao  sau khi
 thu   xong    cho   chính  Trung tâm 
  làm,  chính công tác   thông tin cung  lao 
Kinh  cho  qua thông tin Cung lao  
  phân  ngành     khai    
 trung     chính xác nhu   làm   Thông
qua các  hàng doanh      trong  ngoài  
 lao   liên   hàng,    nhu
      phiên giao    công  thông
tin     thông qua website Trung tâm, thì phiên giao  
  mang     cao,     lao   tham 
phiên   nhu   làm,   Doanh   
  tham       lao   sinh   
 vai trò Trung tâm    công tác      lao
 tìm  các khóa    làm phù   
 lao  cho   mình trên    quan  lao  theo chính
sách  hành.

         p

  
 , ch
nh s
ch v
c
c công c
thu th
p, x
l
v
cung c p thông
tin th
tr



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 9 * Tạo việc làm thông qua chương trình xúc tiến việc làm:  - các sàn .  vai trò  Trung tâm    làm trong công tác thu   lý và cung  thông tin   lao  Thông tin   lao  sau khi  thu  và  lý xong    cho   chính  Trung tâm là    làm,  chính là công tác   thông tin cung  lao  Kinh  cho  qua thông tin Cung lao     phân  ngành     khai      trung     chính xác có nhu   làm   Thông qua các  hàng doanh      trong  ngoài    lao   liên   hàng,    nhu    và    phiên giao  có   công  thông tin     thông qua website Trung tâm, thì phiên giao     mang     cao,  vì    lao   tham  phiên là   có nhu   làm,   Doanh      tham  là      lao   sinh     vai trò Trung tâm    công tác      lao  tìm  các khóa   và  làm phù     lao  cho   mình trên    quan  lao  theo chính sách  hành.           p      , ch  nh s  ch v  c  c công c  thu th  p, x  l  v  cung c p thông tin th  tr     
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
             
   
nh th
nh h
th ng thu th
p, x
l
v
cung c 
c c 
         
 
   

* Hoạt động định hướng nghề nghiệp cho lao động.
    
         


 lao động.
- Lợi ích của định hướng nghề nghiệp

     

         

  

          

        
 
          lao

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10                    nh th  nh h  th ng thu th  p, x  l  v  cung c   c c                   * Hoạt động định hướng nghề nghiệp cho lao động.                   lao động. - Lợi ích của định hướng nghề nghiệp                                                         mà lao 