Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

6,517
912
152
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
91
Bng 3.10: Dân s t 15 tui tr lên chia theo trình độ CMKT, nhóm tuổi năm 2015 tỉnh Thái Nguyên
ĐVT: Người
STT
Trình độ CMKT
Nhóm tuổi
Tổng
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
1
Tổng
866999
65997
91017
110777
102696
87374
77963
70865
70948
65235
39990
84137
2

689537
65377
75494
76546
71449
67494
63810
60112
58729
50244
30631
69651
3

10078
63
838
1444
1484
1204
976
749
798
1015
628
879
4

2983
37
577
832
572
328
190
115
99
74
46
113
5

22652
87
1145
3085
3528
2453
2108
1786
1967
2366
1495
2632
6

5317
8
112
631
959
674
606
433
432
572
408
482
7

27655
92
1247
5409
5380
2608
1994
1729
2083
2674
1679
2760
8

28414
64
1415
4881
4750
2563
1912
1712
2196
3143
2121
3657
9

6903
42
1116
2491
1513
545
300
221
231
219
91
134
10

23085
101
3684
6710
3931
2104
1365
977
1159
1425
822
807
11

48477
122
5371
8636
8761
7000
4430
2872
3077
3328
1967
2913
12

1613
0
14
106
354
361
228
131
147
129
70
73
13

285
0
6
8
15
40
44
28
30
46
32
36
(Ngun: S - TBXH tnh Thái Nguyên)
91
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 91 Bảng 3.10: Dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo trình độ CMKT, nhóm tuổi năm 2015 tỉnh Thái Nguyên ĐVT: Người STT Trình độ CMKT Nhóm tuổi Tổng 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 1 Tổng 866999 65997 91017 110777 102696 87374 77963 70865 70948 65235 39990 84137 2  689537 65377 75494 76546 71449 67494 63810 60112 58729 50244 30631 69651 3  10078 63 838 1444 1484 1204 976 749 798 1015 628 879 4  2983 37 577 832 572 328 190 115 99 74 46 113 5  22652 87 1145 3085 3528 2453 2108 1786 1967 2366 1495 2632 6  5317 8 112 631 959 674 606 433 432 572 408 482 7  27655 92 1247 5409 5380 2608 1994 1729 2083 2674 1679 2760 8  28414 64 1415 4881 4750 2563 1912 1712 2196 3143 2121 3657 9  6903 42 1116 2491 1513 545 300 221 231 219 91 134 10  23085 101 3684 6710 3931 2104 1365 977 1159 1425 822 807 11  48477 122 5371 8636 8761 7000 4430 2872 3077 3328 1967 2913 12  1613 0 14 106 354 361 228 131 147 129 70 73 13  285 0 6 8 15 40 44 28 30 46 32 36 (Nguồn: Sở LĐ- TBXH tỉnh Thái Nguyên) 91
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
ng tr (t 15-34 tui,
chim 42,7% so vi tng s; nhóm lng trung niên có 372.385
i, chim 43% và nhóm lng cao tui, chim
14,3%. Nhóm lng tr chim t l cao nht 59,24%.
Qua bng, có th thy lo ti tnh Thái
Nguyên là 




3.4.2.2. Cơ cấu nguồn lao động tht nghip
* Cơ cấu nguồn lao động tht nghip chia theo gii tính và nhóm tui
Lnng tht nghip u tr; nhóm lc
ng tr (t 15-34 tui, chim 67% so vi tng s
 ng tht nghip t   n h    ng lao
ng trung niên (t 35-49 tui, 25,24% nhóm l ng
ng cao tui (t 50 tr i, chim 7,78%.
Bảng 3.11: Cơ cấu lao động hưởng TCTN từ năm 2011 đến năm 2015
chia theo giới tính và nhóm tuổi
Nhóm tuổi
Tổng số LĐ
(người)
Tổng số (%)
Nam
(%)
Nữ
(%)
15-19
1592
13,7
13,5
13,92
20-24
2256
19,41
18,5
20,32
25-29
2125
18,29
16,9
19,76
30-34
1810
15,58
14,8
16,38
35-39
1411
12,14
13,5
10,75
40-44
956
8,226
9,95
6,435
45-49
567
4,879
4,7
5,068
50-54
375
3,227
3,35
3,104
55-59
315
2,711
2,97
2,437
60-64
214
1,841
1,86
1,824

0
0
13,5
13,92
Cộng:
11.621
100
100
100
(Ngun: S - TBXH tnh Thái Nguyên)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 ng tr (t 15-34 tui, chim 42,7% so vi tng s; nhóm lng trung niên có 372.385 i, chim 43% và nhóm lng cao tui, chim 14,3%. Nhóm lng tr chim t l cao nht 59,24%. Qua bng, có th thy lo ti tnh Thái Nguyên là      3.4.2.2. Cơ cấu nguồn lao động thất nghiệp * Cơ cấu nguồn lao động thất nghiệp chia theo giới tính và nhóm tuổi Lnng tht nghip  u tr; nhóm lc ng tr (t 15-34 tui, chim 67% so vi tng s  ng tht nghip t   n h    ng lao ng trung niên (t 35-49 tui, 25,24% và nhóm l ng ng cao tui (t 50 tr i, chim 7,78%. Bảng 3.11: Cơ cấu lao động hưởng TCTN từ năm 2011 đến năm 2015 chia theo giới tính và nhóm tuổi Nhóm tuổi Tổng số LĐ (người) Tổng số (%) Nam (%) Nữ (%) 15-19 1592 13,7 13,5 13,92 20-24 2256 19,41 18,5 20,32 25-29 2125 18,29 16,9 19,76 30-34 1810 15,58 14,8 16,38 35-39 1411 12,14 13,5 10,75 40-44 956 8,226 9,95 6,435 45-49 567 4,879 4,7 5,068 50-54 375 3,227 3,35 3,104 55-59 315 2,711 2,97 2,437 60-64 214 1,841 1,86 1,824  0 0 13,5 13,92 Cộng: 11.621 100 100 100 (Nguồn: Sở LĐ- TBXH tỉnh Thái Nguyên)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Qua bng s liu cho thy lng tht nghi
qua, tuy t l ng tht nghip n vch này
là không ln.
Lng b mt vic làm và tr i tht nghip ch
yu tp trung ln ng tr tui và phân b u c lng lao
ng nam và n. Lng trung và cao tui chim t l rt th
là nhi ng có kinh nghim làm vi o thc t t
rt nhiu so vi lng tr mc vào th ng.
Theo s liu th  ngh
ng tht nghin h
 i tham gia vào l ng tht nghi  a bàn tnh Thái
 ng 1 vi; ngoài
ra, còn phi k n s i ngoài tu    c t vn vic
      u tr  o thành mt
ngun cung v ng khá di dào ti tnh Thái Nguyên.
Ngoài các yu t  nhiên ca dân s, s tham gia ca nhng
i ngoài tung lng tht nghing tr cp
tht nghip; ngu      c b sung bng mt s
ngun có tính ch b i gi hc sinh, sinh viên tt
nghing, s p xp lng trong các DNNN,
s dch chuyng,...
Trong  i quyt vic làm ca tnh còn rt hn ch. S
i không vic làm và thiu vic làm c thành th 
i. Vì
vy, mâu thun cung - cu v ng khá ln, gây sc ép ngày càng nng n
trong gii quyt vic làm ca ta qua và các
t trong nhng nguyên nhân dn tình trng di dân
t do, gây xáo trn v xã hng nhiu vùng ca
ngung ti tnh Thái Nguyên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 Qua bng s liu cho thy lng tht nghi qua, tuy t l ng tht nghip n vch này là không ln. Lng b mt vic làm và tr i tht nghip ch yu tp trung ln  ng tr tui và phân b u  c lng lao ng nam và n. Lng trung và cao tui chim t l rt th là nhi ng có kinh nghim làm vi o thc t t rt nhiu so vi lng tr mc vào th ng. Theo s liu th  ngh ng tht nghin h  i tham gia vào l ng tht nghi  a bàn tnh Thái  ng 1 vi; ngoài ra, còn phi k n s i ngoài tu    c t vn có vic       u tr  o thành mt ngun cung v ng khá di dào ti tnh Thái Nguyên. Ngoài các yu t  nhiên ca dân s, s tham gia ca nhng i ngoài tung và lng tht nghing tr cp tht nghip; ngu      c b sung bng mt s ngun có tính ch b i gi hc sinh, sinh viên tt nghing, s p xp lng trong các DNNN, s dch chuyng,... Trong  i quyt vic làm ca tnh còn rt hn ch. S i không có vic làm và thiu vic làm  c thành th  i. Vì vy, mâu thun cung - cu v ng khá ln, gây sc ép ngày càng nng n trong gii quyt vic làm ca ta qua và các t trong nhng nguyên nhân dn tình trng di dân t do, gây xáo trn v xã hng nhiu vùng ca ngung ti tnh Thái Nguyên.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
* Cơ cấu nguồn lao động tht nghiệp chia theo nơi cư trú:
S ng tht nghip ti tc phân b ti tt c 9
huyn/ thành/ th a bàn tnh. Tuy nhiên, s phân b ng
u, ch yu tp trung nhiu khu vc thành ph và các huyn có các khu công
nghip: Huyn Ph i T, Th 
Bng 3.12: LĐ thất nghip tnh Thái Nguyên t năm 2011
đến hết năm 2015 phân theo đơn vị hành chính
STT
Địa bàn
Diện
tích
(Km2)
Dân số
(người)
Số LĐ
thất
nghiệp
Số LĐ thất nghiệp
hưởng TCTN
Số
người
Tỉ lệ so với
Số LĐ thất
nghiệp (%)
1
TP Thái Nguyên
170,7
306.842
9.870
3.090
31,31
2
TP Sông Công
98,4
109.409
2.580
965
37,4
3
TX Ph Yên
258,9
158.619
3.415
1.834
53,7
4
Huyn i T
578
159.667
6.140
1.389
22,62
5
Huyn nh Hóa
521
87.089
1.615
656
40,62
6
Huyn ng H
461,7
107.769
4.160
1.279
30,75
7
Huyn Phú Bình
249
134.150
5.345
1.028
19,23
8
Huyn 
369
105.233
2.345
1.012
43,16
9
Huyn Võ Nhai
845
64.241
1.400
368
26,29
Cộng: 9 huyện/TP/TX
3.551,7
1.112.284
36.870
11.621
31,52
(Ngun:Niên giám Thng kê và S - TBXH tnh Thái Nguyên)
Qua bng s liu trên, chúng ta nhn thy s ng tht nghip bình
quân t n hm 3,31% trên tng dân s ti tnh
     trng tht nghip trung bình so v  a
a bàn c c cùng thi k.
 ng s liu chúng ta thy s  ng tht nghi ng
TCTN t n h m 31,52% trên tng s ng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 * Cơ cấu nguồn lao động thất nghiệp chia theo nơi cư trú: S ng tht nghip ti tc phân b ti tt c 9 huyn/ thành/ th a bàn tnh. Tuy nhiên, s phân b ng u, ch yu tp trung nhiu  khu vc thành ph và các huyn có các khu công nghip: Huyn Ph i T, Th  Bảng 3.12: LĐ thất nghiệp tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến hết năm 2015 phân theo đơn vị hành chính STT Địa bàn Diện tích (Km2) Dân số (người) Số LĐ thất nghiệp Số LĐ thất nghiệp hưởng TCTN Số người Tỉ lệ so với Số LĐ thất nghiệp (%) 1 TP Thái Nguyên 170,7 306.842 9.870 3.090 31,31 2 TP Sông Công 98,4 109.409 2.580 965 37,4 3 TX Ph Yên 258,9 158.619 3.415 1.834 53,7 4 Huyn i T 578 159.667 6.140 1.389 22,62 5 Huyn nh Hóa 521 87.089 1.615 656 40,62 6 Huyn ng H 461,7 107.769 4.160 1.279 30,75 7 Huyn Phú Bình 249 134.150 5.345 1.028 19,23 8 Huyn  369 105.233 2.345 1.012 43,16 9 Huyn Võ Nhai 845 64.241 1.400 368 26,29 Cộng: 9 huyện/TP/TX 3.551,7 1.112.284 36.870 11.621 31,52 (Nguồn:Niên giám Thống kê và Sở LĐ- TBXH tỉnh Thái Nguyên) Qua bng s liu trên, chúng ta nhn thy s ng tht nghip bình quân t n hm 3,31% trên tng dân s ti tnh      trng tht nghip trung bình so v  a a bàn c c cùng thi k.  ng s liu chúng ta thy s  ng tht nghi ng TCTN t n h m 31,52% trên tng s ng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
tht nghia bàn tnh Thái Nguyên, lc phân b
trên c 9 huyn, thành ph, th a bàn tnh Thái Nguyên. Tuy nhiên,
s phân b u, tp trung nhiu khu vc thành ph
các huyn có các khu công nghip, nhà máy ln và có lng phát
trin, c th: ta bàn TP Thái Nguyên ti, chim 26,59%
trên tng s a bàn toàn tnh. Các huyn xa trung
tâm Thành phkhông có các Khu công nghip, nhà máy và lng lao
  n thì s  ng tht nghi ng TCTN s ng
i khiêm ti).
Chúng ta còn nhn thy t l ng tht nghing TCTN so
vi tng s ng tht nghi a bàn tnh Thái Nguyên chim t l
 i th   nhn thy s  ng tht nghip
c h tr chim t c s l ng ln to nên
nhng bt i sng xã hi ta bàn huyn/ thành/ th trong tnh
Thái Nguyên.
3.4.2.3. Chất lượng nguồn lao động tht nghip ti tnh Thái Nguyên
Chng nguc ci thin nhi
cung v chng khônc cu v c hai mt th lc trí lc
ngung thiu ht k ng. Lao
ng có tay ngh cao, công nhân k thut thi
p lý, thi ng, không xut phát t
nhu cu th ng ca tnh.
V mt th lc
Tm vóc và th lc ci Vit Nam nói chung ci dân Thái
Nguyên nói riêng trong thp k 90 t ng rõ rt v chiu
cao và cân nn thua kém nhic trong khu vc. Mt so sánh
cho thy: chiu cao và cân nng ca tr em 15 tui - tui b
tung, ca Via Thái Lan là
149 cm, 40,5 kg; ca  là 155 cm, 49 kg; Nht Bn là 164 cm, 53 kg.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 tht nghia bàn tnh Thái Nguyên, lc phân b trên c 9 huyn, thành ph, th a bàn tnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, s phân b u, tp trung nhiu  khu vc thành ph và các huyn có các khu công nghip, nhà máy ln và có lng phát trin, c th: ta bàn TP Thái Nguyên có ti, chim 26,59% trên tng s a bàn toàn tnh. Các huyn xa trung tâm Thành ph và không có các Khu công nghip, nhà máy và lng lao   n thì s  ng tht nghi ng TCTN có s ng i khiêm ti). Chúng ta còn nhn thy t l ng tht nghing TCTN so vi tng s ng tht nghi a bàn tnh Thái Nguyên chim t l  i th   nhn thy s  ng tht nghip c h tr chim t c s là l ng ln to nên nhng bt i sng xã hi ta bàn huyn/ thành/ th trong tnh Thái Nguyên. 3.4.2.3. Chất lượng nguồn lao động thất nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên Chng nguc ci thin nhi cung v chng khônc cu v c hai mt th lc và trí lc ngung thiu ht k ng. Lao ng có tay ngh cao, công nhân k thut thi p lý, thi ng, không xut phát t nhu cu th ng ca tnh. Về mặt thể lực Tm vóc và th lc ci Vit Nam nói chung ci dân Thái Nguyên nói riêng trong thp k 90 t ng rõ rt v chiu cao và cân nn thua kém nhic trong khu vc. Mt so sánh cho thy: chiu cao và cân nng ca tr em 15 tui - tui b tung, ca Via Thái Lan là 149 cm, 40,5 kg; ca  là 155 cm, 49 kg; Nht Bn là 164 cm, 53 kg.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
Ngoài ra, tình trng v sinh thc phm hin nay ri, vic
s dng các loi hóa cht bnh v an toàn thc phm
n sc khe ca nhân dân. Mt lot các ch s
n y tc sc khe, v ng còn mc thp,
c bit nông thôn -  dân trí th
gii phn nào s hn ch v mt th lc cng Thái Nguyên nói
ng Vit Nam nói chung.
V mt trí lc
- Trình độ hc vn
  rt quan tr   c k
c cc bing b mt ving
TCTN t i tt nghip các cp
hc ph thn qua t  hc
vn cng ngày càng cao cho thy kh c ngho
ngh nâng cao tay ngh ca l  ng Thái Nguyên vào loi
t ti quan trng ca s phát trin ngun nhân lc ca tnh.
Tuy nhiên, chúng ta thy t l i tt nghip cp III trong l ng lao
ng ca tnh còn thp ch kho    l ng tht nghip
ng TCTN thì t l này khá cao, chim ti: 76,3% so vi tng s ng
tht nghing TCTN ti Thái Nguyên; t l tt nghip Tiu hc rt nh
ch chim 7,27% và t l tt nghip THCS là 16,43%.
Bng 3.13: Trình độ hc vn ph thông của lao động tht nghiệp hưởng
TCTN t năm 2011 đến hết năm 2015 tại tnh Thái Nguyên
Ni dung
Tng s
Ch tiêu
Tt nghip
Tiu hc
Tt nghip
THCS
Tt nghip
THPT
S t nghip
11.621
845
1.913
8.863
T l (%)
100
7,27
16,43
76,30
(Ngun: S - TBXH tnh Thái Nguyên)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 Ngoài ra, tình trng v sinh thc phm hin nay ri, vic s dng các loi hóa cht bnh v an toàn thc phm n sc khe ca nhân dân. Mt lot các ch s có n y tc sc khe, v ng còn  mc thp, c bit là  nông thôn -  dân trí th gii phn nào s hn ch v mt th lc cng Thái Nguyên nói ng Vit Nam nói chung. Về mặt trí lực - Trình độ học vấn    rt quan tr   c và k c cc bing b mt ving TCTN t i tt nghip các cp hc ph thn qua t  hc vn cng ngày càng cao cho thy kh c ngho ngh và nâng cao tay ngh ca l  ng  Thái Nguyên vào loi t ti quan trng ca s phát trin ngun nhân lc ca tnh. Tuy nhiên, chúng ta thy t l i tt nghip cp III trong l ng lao ng ca tnh còn thp ch kho    l ng tht nghip ng TCTN thì t l này khá cao, chim ti: 76,3% so vi tng s ng tht nghing TCTN ti Thái Nguyên; t l tt nghip Tiu hc rt nh ch chim 7,27% và t l tt nghip THCS là 16,43%. Bảng 3.13: Trình độ học vấn phổ thông của lao động thất nghiệp hưởng TCTN từ năm 2011 đến hết năm 2015 tại tỉnh Thái Nguyên Nội dung Tổng số Chỉ tiêu Tốt nghiệp Tiểu học Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THPT S t nghip 11.621 845 1.913 8.863 T l (%) 100 7,27 16,43 76,30 (Nguồn: Sở LĐ- TBXH tỉnh Thái Nguyên)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
  n thy hu ht l  ng b mt vic làm
ng TCTN t   hc vn ph thông t THCS tr
ng có kinh nghi khá sn sàng quay tr li
Th   ng trong ngoài t  làm vic to thu
nhp nuôi sng bp vào tit
c trong thi gian t cn tp
i quyt viu cp
bách ca các cp chính quyn tnh Thái Nguyên trong thi gian ti, nhm tn
dc lng tay ngh hc vn và nhn thc
t li b sung vào th ng trong và ngoài tnh.
- Trình độ chuyên môn k thut
Kt qu th       n
y tình hình c th 
Bng 3.14: Trình độ chuyên môn k thut của lao động tht nghip
ng TCTN t năm 2011 đến hết năm 2015 tại tnh Thái Nguyên:
Ni dung
Tng
s
Trình độ CMKT

qua


CNKT
không




3
tháng



b

dài

Trung


Trung

chun

Cao


Cao

chun







S 
11621
0
3254
1841
1417
1058
657
996
524
1148
658
68
0
T l (%)
100
0
28
15,8
12,2
9,1
5,7
8,6
4,51
9,8
5,7
0,59
0
(Ngun: S - TBXH tnh Thái Nguyên)
y, s o ngh ti tnh Thái Nguyên không
i nào b mt ving TCTN vì tt c các doanh nghip có nhu
cu s d  ng sau khi tuyn d ng vào làm viu
tin hành công n hành bng, kèm
cp, chuyn giao công ngh, k thut, k     ng
doanh nghip mi. Chính vì vy, t l ng TCTN ti Thái Nguyên
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97   n thy hu ht l  ng b mt vic làm ng TCTN t   hc vn ph thông t THCS tr ng có kinh nghi khá sn sàng quay tr li Th   ng trong và ngoài t   làm vic to thu nhp nuôi sng bp vào tit c trong thi gian t cn tp i quyt viu cp bách ca các cp chính quyn tnh Thái Nguyên trong thi gian ti, nhm tn dc lng có tay ngh hc vn và nhn thc t li b sung vào th ng trong và ngoài tnh. - Trình độ chuyên môn kỹ thuật Kt qu th       n y tình hình c th  Bảng 3.14: Trình độ chuyên môn kỹ thuật của lao động thất nghiệp hưởng TCTN từ năm 2011 đến hết năm 2015 tại tỉnh Thái Nguyên: Nội dung Tng s Trình độ CMKT  qua   CNKT không     3 tháng    Có b  dài  Trung   Trung  chuyên  Cao   Cao  chuyên        S  11621 0 3254 1841 1417 1058 657 996 524 1148 658 68 0 T l (%) 100 0 28 15,8 12,2 9,1 5,7 8,6 4,51 9,8 5,7 0,59 0 (Nguồn: Sở LĐ- TBXH tỉnh Thái Nguyên) y, s o ngh ti tnh Thái Nguyên không i nào b mt ving TCTN vì tt c các doanh nghip có nhu cu s d  ng sau khi tuyn d ng vào làm viu tin hành công n hành bng, kèm cp, chuyn giao công ngh, k thut, k     ng doanh nghip mi. Chính vì vy, t l ng TCTN ti Thái Nguyên
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
o. Trong khi ng
o chuyên môn k thut. Tuy nhiên, nhìn s liu chúng ta
có th nhn thy: t l ng Công nhân k thung tht
nghip chim t l cao nht v  i (bng 28% so vi tng s lao
ng tht nghip ti tnh Thái Nguyên t n h
  nhn thy, ch ng chuyên môn k thut
ca tnh còn nhiu bt c  c yêu cu ca
công vi    lc thích ng vi
vic làm trong nn kinh t chuyi còn yu. th t l 
to b mt ving TCTN ti t c bit
  ng chuyên nghip b mt vic làm
tht nghip rt cao v  ng, chi    
thy l chuyên môn Trung cp ngh 
t l tht nghi u so v   chuyên
môn Trung cp chuyên nghip. c trng
giúp cho các nhà làm giáo dc nhà cnhng
u chnh phù hp vi to ngun nhân lc

3.4.3. Đánh giá chung về gii quyết vic làm cho lao động tht nghip
tnh Thái Nguyên
Nhng kết qu đạt được:
Nhìn l  ng b nhân dân t   
t khnh mình trong vic phát trin kinh t - xã hi
i sng ca nhân dân. Thng li ý  ng quát nht
kinh t ca tnh Thái Nguyên phát trin vi t cao và khá bn vng. Tng
sn phm trong tnh tc, bình quân m
u kinh t n dng
c nâng cao hiu qu trong sn xutkinh doanh. Kinh t phát trin liên
tc trong nhu kin t i sng vt
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 98 o. Trong khi ng o chuyên môn k thut. Tuy nhiên, nhìn s liu chúng ta có th nhn thy: t l ng Công nhân k thung tht nghip chim t l cao nht v  i (bng 28% so vi tng s lao ng tht nghip ti tnh Thái Nguyên t n h   nhn thy, ch ng chuyên môn k thut ca tnh còn nhiu bt c  c yêu cu ca công vi    lc thích ng vi vic làm trong nn kinh t chuyi còn yu. Vì th t l  to b mt ving TCTN ti t c bit là   ng chuyên nghip b mt vic làm tht nghip rt cao v  ng, chi     thy l chuyên môn Trung cp ngh  t l tht nghi u so v   chuyên môn Trung cp chuyên nghip. c trng giúp cho các nhà làm giáo dc nhà c có nhng u chnh phù hp vi to ngun nhân lc  3.4.3. Đánh giá chung về giải quyết việc làm cho lao động thất nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên Những kết quả đạt được: Nhìn l  ng b và nhân dân t    t khnh mình trong vic phát trin kinh t - xã hi i sng ca nhân dân. Thng li có ý  ng quát nht là kinh t ca tnh Thái Nguyên phát trin vi t cao và khá bn vng. Tng sn phm trong tnh tc, bình quân m u kinh t n dng c nâng cao hiu qu trong sn xut và kinh doanh. Kinh t phát trin liên tc trong nhu kin t i sng vt
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
cht và tinh thn cho mi tng lng thi, làm cho kinh
t 2 vùng thành th và nông thôn xích li g hóa.
c hin nhim v gii quyt ving
tht nghip tc mt s kt qu 
- Nhn thc, quan nim cng v vic thay
n.
ng tht nghip t ch trong vic t to vic làm cho mình
  i khác trong các thành phn kinh t i s d  ng
c khuy   n sn xut, kinh doanh, dch v to m
vic làm bn vng. Mt khác, ch  to vi  ng
  c t   , chính sách, xây
dng hành lang Pháp lut, tng thun l mi t to vic
làm cho mình và cho xã hi.
- i quyt vic trin khai thc hin có kt qu
vi s quan tâm ca các ngành, các cp, s ng ng tích cc ca các t
ch mi tng l t qugim t l tht nghip t
 l s dng thi
ng khu v
- ng hóa các hình thc kinh doanh to nhiu vic
làm mng ca tnh: kinh t h p va và nh,
khôi phc và phát trin làng ngh truyn th
- Các Trung tâm dch v vi  a bàn t  c hin tt
chn, gii thiu vic làm cho các thành phn kinh t; t ch
to ngh ng, giúp h t to vic làm và tìm kim vic làm và
vic làm mi.
- Công tác gii quyt vin vi vic chuyn du kinh
t u vin bin
theo chi ng tích cc. T trng trong nông nghip gim dn, t trng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 99 cht và tinh thn cho mi tng lng thi, làm cho kinh t 2 vùng thành th và nông thôn xích li g hóa. c hin nhim v gii quyt ving tht nghip  tc mt s kt qu  - Nhn thc, quan nim cng v vic thay n. ng tht nghip t ch trong vic t to vic làm cho mình   i khác trong các thành phn kinh t i s d  ng c khuy   n sn xut, kinh doanh, dch v to m vic làm bn vng. Mt khác, ch  to vi  ng   c t   , chính sách, xây dng hành lang Pháp lut, tng thun l mi t to vic làm cho mình và cho xã hi. - i quyt vic trin khai thc hin có kt qu vi s quan tâm ca các ngành, các cp, s ng ng tích cc ca các t ch và mi tng l t qu là gim t l tht nghip t  l s dng thi ng  khu v - ng hóa các hình thc kinh doanh to nhiu vic làm mng ca tnh: kinh t h p va và nh, khôi phc và phát trin làng ngh truyn th - Các Trung tâm dch v vi  a bàn t  c hin tt chn, gii thiu vic làm cho các thành phn kinh t; t ch to ngh ng, giúp h t to vic làm và tìm kim vic làm và vic làm mi. - Công tác gii quyt vin vi vic chuyn du kinh t u vin bin theo chi ng tích cc. T trng trong nông nghip gim dn, t trng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
100
trong công nghip, xây dng dch v chi  t qua

- Các hình tho ngh i mi và chng ngun lao
c bit là khu vc thành th.
- n tín di nghèo, giúp các h nghèo n
nh ci thi i sng, gii quyt thêm vic làm vic làm mi cho
ng.
Tóm lc hi ng li mn ca
 chính sách phù hp cc, to ra
c s chuyn bin v nhn thc to m vic làm; 
c mi ngun ln và to vic làm, vic làm
mi quyt vic trin khai thc hin có kt qu
vi s quan tâm ca các ngành, các cp, các t ch ; nh v 
gic t l tht nghi  u chuy u,
chng tích cc.
Nhng hn chế và tn ti:
-   ng ca tnh m  i, thi  ng k thut, lao
  o. vy, y nên tình trng va tha li va thiu lao
ng; S i không vic làm Thái Nguyên hu h  ng ph
 chuyên môn k thuc yêu
cu phát trin kinh t hin nay ca tnh.
- T l tht nghip thành th còn cao, tình trng tht nghip khu vc
nông thôn tuy không lng li khá cao, h s
s dng thng nông thôn mi ch 
- Quá trình chuy  u t nông lâm nghip sang ng nghip
ng công nghip hóa hi i hóa còn ch n lâu
ng mi ch nhìn vào thu nhn các yu t
c khng, thi gian làm vic, mi ch dng li mc
làm vic theo thi v hoc trong th yu.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 100 trong công nghip, xây dng và dch v có chi  t qua  - Các hình tho ngh i mi và chng ngun lao c bit là  khu vc thành th. - n tín di nghèo, giúp các h nghèo n nh và ci thi i sng, gii quyt thêm vic làm và vic làm mi cho ng. Tóm lc hi ng li mn ca  chính sách phù hp cc, to ra c s chuyn bin v nhn thc to m vic làm;  c mi ngun ln và to vic làm, vic làm mi quyt vic trin khai thc hin có kt qu vi s quan tâm ca các ngành, các cp, các t ch ; nh v  gic t l tht nghi  u chuy u, chng tích cc. Những hạn chế và tồn tại: -   ng ca tnh m  i, thi  ng k thut, lao   o. Vì vy, gây nên tình trng va tha li va thiu lao ng; S i không có vic làm  Thái Nguyên hu h  ng ph  chuyên môn k thuc yêu cu phát trin kinh t hin nay ca tnh. - T l tht nghip  thành th còn cao, tình trng tht nghip  khu vc nông thôn tuy không lng li khá cao, h s s dng thng  nông thôn mi ch  - Quá trình chuy  u t nông lâm nghip sang công nghip ng công nghip hóa hi i hóa còn ch n lâu ng mi ch nhìn vào thu nhn các yu t c khng, thi gian làm vic, mi ch dng li  mc làm vic theo thi v hoc trong th yu.