Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm sơn tại Công ty cổ phần L.Q JOTON

2,922
308
117
62
dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các nhà máy của Công ty. Đồng
thời kết hợp giữa bộ phận bán hàng, bộ phận nghiên cứu thị trường để thu thập thông
tin của khách hàng và các đại lý để tạo ra một sản phẩm mới phù hợp với thị trường.
3.2.2.2
Hoạt động vgiá
Vi tốc độ tăng trưng nhanh ca nghành xây dựng trong các năm gần đây
làm cho vic cnh tranh ngày càng tr nên gay gắt đặc bit là v giá c. Việc xác định
giá là vô cùng quan trọng đối vi mi doanh nghiệp. Xác định giá bán cần đảm bo
các yếu t như cân bng giữa chi phí và lơi nhuận, đủ sc cnh tranh với các đối th
trong ngành, đồng thi duy trì các quan h vi khách hàng. Vi nhu cu th trưng
hin nay, khách hàng luôn mong mun có các dòng sn phm chất lưng cao nhưng
giá c ca sn phm phi phù hp. Còn đối với các đại lý và các ca hàng cng tác
thì mong muốn được chiết khấu cao để tăng lợi nhun cho ca hàng. Do đó, để giá
sn phm ca Công ty được hoàn thiện hơn, tác giả xin đưa ra một s bin pháp sau:
Th nht, chính sách chiết khấu cho đại lý
Công ty s thay đổi chiến lược niêm yết giá ni b gia Công ty và các đại lý
các cp phân phi sang chiến lượt niêm yết giá ph thông niêm yết và quy định trên
mi loại thùng sơn. Tuy nhiên cách làm này s biết trước được giá ca sn phm
bt c ca hàng nào, không gây ra tình trng giá bán khác nhau từng đại lý. Đó là
ưu điểm ca cách làm này tuy nhiên nó s vp phi vn đề chiết khu cho các đại lý
các cp. Vì thế Công ty cn xây dng khung chiết khu theo doanh s cho các đại lý
nhằm thúc đẩy bán hàng ti h thng phân phi. Da vào kho sát t các đại lý thì
chiết khu bng tin mặt được các đại lý yêu thích và mong mun nht. Chính sách
này khuyến khích h hứng thú hơn trong ng vic bán hàng. Ngoài ra Công cn thc
hin chiết khu theo mùa bán thấp điểm trong năm như mùa mưa, sau tết vì nhu cu
xây dng không cao.
Th hai, v thi gian thanh toán.
Đối vi các đi lý ca hàng có doanh s cao, Công ty thc hin vic tăng thi
gian công n để đại lý thi gian xoay vòng vn, đây được xem vic h tr dành
62 dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các nhà máy của Công ty. Đồng thời kết hợp giữa bộ phận bán hàng, bộ phận nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin của khách hàng và các đại lý để tạo ra một sản phẩm mới phù hợp với thị trường. 3.2.2.2 Hoạt động về giá Với tốc độ tăng trưởng nhanh của nghành xây dựng trong các năm gần đây làm cho việc cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt đặc biệt là về giá cả. Việc xác định giá là vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Xác định giá bán cần đảm bảo các yếu tố như cân bằng giữa chi phí và lơi nhuận, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong ngành, đồng thời duy trì các quan hệ với khách hàng. Với nhu cầu thị trường hiện nay, khách hàng luôn mong muốn có các dòng sản phẩm chất lượng cao nhưng giá cả của sản phẩm phải phù hợp. Còn đối với các đại lý và các cửa hàng cộng tác thì mong muốn được chiết khấu cao để tăng lợi nhuận cho cửa hàng. Do đó, để giá sản phẩm của Công ty được hoàn thiện hơn, tác giả xin đưa ra một số biện pháp sau:  Thứ nhất, chính sách chiết khấu cho đại lý Công ty sẽ thay đổi chiến lược niêm yết giá nội bộ giữa Công ty và các đại lý các cấp phân phối sang chiến lượt niêm yết giá phổ thông niêm yết và quy định trên mỗi loại thùng sơn. Tuy nhiên cách làm này sẽ biết trước được giá của sản phẩm ở bất cứ cửa hàng nào, không gây ra tình trạng giá bán khác nhau ở từng đại lý. Đó là ưu điểm của cách làm này tuy nhiên nó sẽ vấp phải vấn đề chiết khấu cho các đại lý các cấp. Vì thế Công ty cần xây dựng khung chiết khấu theo doanh số cho các đại lý nhằm thúc đẩy bán hàng tại hệ thống phân phối. Dựa vào khảo sát từ các đại lý thì chiết khấu bằng tiền mặt được các đại lý yêu thích và mong muốn nhất. Chính sách này khuyến khích họ hứng thú hơn trong công việc bán hàng. Ngoài ra Công cần thực hiện chiết khấu theo mùa bán thấp điểm trong năm như mùa mưa, sau tết vì nhu cầu xây dựng không cao.  Thứ hai, về thời gian thanh toán. Đối với các đại lý cửa hàng có doanh số cao, Công ty thực hiện việc tăng thời gian công nợ để đại lý có thời gian xoay vòng vốn, đây được xem việc hỗ trợ dành
63
cho nhng đại lý và to mi quan h tt ln nhau. Đồng thi cũng đưa ra chính sách
khuyến khích chiết khu cho nhng đại lý thanh toán nhanh, trưc thi hn.
Th ba, gim chi phí cho Công ty
Chi phí mt yếu t quan trng, quyết định đến vic cnh tranh gia c
doanh nghip trên th trường. Để thc hin đưc vic định giá hp lý, gim giá sn
phm cho Công ty cn có các kế hoch phù hp để kim soát chi phí hp lý.
Đầu tiên là vic kim soát ngun nguyên liu đầu vào: Hiện Công ty phải nhập
khẩu khoảng 25% nguyên liệu sản xuất do trong nước chưa sản phẩm thay thế.
Còn lại 75% nguyên liệu Công ty mua trong nước. Do quan hệ lâu năm và có uy tín
trong ngành nên Công ty đã xây dựng được nguồn cung cấp là đa dạng, không bị phụ
thuộc vào một số nguồn cung cấp nhất định về giá thành hay chất lượng nguyên liệu.
Tuy nhiên đó chỉ là đối với 75% nguyên liệu trong nước. Đối với 25% nguyên liệu
nhập từ nước ngoài Công ty vẫn còn đang phụ thuộc vào các đối tác cung cấp chính
dẫn tới bị động về giá cả nguồn nguyên vật liệu. Chính vì vậy Công ty cần nghiên
cứu mở rộng thêm các đối tác chiến lược tại thị trường quốc tế nhằm chủ động hơn
về nguồn nguyên vật liệu.
Cn tối ưu hóa h thng sn xut thông qua vic đánh giá các báo cáo v sn
xut hoc tn kho ca doanh nghip nhm có kế hoch khai thác phù hp để tránh
tình trng thiếu hàng hoc dư hàng. Xây dng h thng tn kho nguyên vt liu thích
hp bảo đảm sn xuất được liên tục, đồng thời còn tăng hiệu qu s dng vốn, tăng
vòng quay vn, gim phn vn đọng do d tr dư thừa.
Ngoài ra đi với các mùa cao điểm trong xây dng cn thc hin thuê ngoài
hoặc tăng ca đối vi công nhân sn xut và vận hành máy móc để gim tránh vic
thiếu ht hàng.
3.2.2.3
Về hoạt động chiêu thị
Qua đánh giá chương 2, khách hàng đánh giá hoạt động chiêu thị của Công ty
hiện nay không được mạnh, chưa tăng mức độ cạnh tranh và nhận diện thương hiệu
cao, đồng thời vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường ngày nay từ các hãng
trong nước và các hàng nước ngoài
63 cho những đại lý và tạo mối quan hệ tốt lẫn nhau. Đồng thời cũng đưa ra chính sách khuyến khích chiết khấu cho những đại lý thanh toán nhanh, trước thời hạn.  Thứ ba, giảm chi phí cho Công ty Chi phí là một yếu tố quan trọng, quyết định đến việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường. Để thực hiện được việc định giá hợp lý, giảm giá sản phẩm cho Công ty cần có các kế hoạch phù hợp để kiểm soát chi phí hợp lý. Đầu tiên là việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào: Hiện Công ty phải nhập khẩu khoảng 25% nguyên liệu sản xuất do trong nước chưa có sản phẩm thay thế. Còn lại 75% nguyên liệu Công ty mua trong nước. Do quan hệ lâu năm và có uy tín trong ngành nên Công ty đã xây dựng được nguồn cung cấp là đa dạng, không bị phụ thuộc vào một số nguồn cung cấp nhất định về giá thành hay chất lượng nguyên liệu. Tuy nhiên đó chỉ là đối với 75% nguyên liệu trong nước. Đối với 25% nguyên liệu nhập từ nước ngoài Công ty vẫn còn đang phụ thuộc vào các đối tác cung cấp chính dẫn tới bị động về giá cả nguồn nguyên vật liệu. Chính vì vậy Công ty cần nghiên cứu mở rộng thêm các đối tác chiến lược tại thị trường quốc tế nhằm chủ động hơn về nguồn nguyên vật liệu. Cần tối ưu hóa hệ thống sản xuất thông qua việc đánh giá các báo cáo về sản xuất hoặc tồn kho của doanh nghiệp nhằm có kế hoạch khai thác phù hợp để tránh tình trạng thiếu hàng hoặc dư hàng. Xây dựng hệ thống tồn kho nguyên vật liệu thích hợp bảo đảm sản xuất được liên tục, đồng thời còn tăng hiệu quả sử dụng vốn, tăng vòng quay vốn, giảm phần vốn ứ đọng do dự trữ dư thừa. Ngoài ra đối với các mùa cao điểm trong xây dựng cần thực hiện thuê ngoài hoặc tăng ca đối với công nhân sản xuất và vận hành máy móc để giảm tránh việc thiếu hụt hàng. 3.2.2.3 Về hoạt động chiêu thị Qua đánh giá chương 2, khách hàng đánh giá hoạt động chiêu thị của Công ty hiện nay không được mạnh, chưa tăng mức độ cạnh tranh và nhận diện thương hiệu cao, đồng thời vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường ngày nay từ các hãng trong nước và các hàng nước ngoài
64
Trước hết với tình hình hoạt động của Công ty hiện nay cùng với tốc độ tăng
trưởng của nghành qua các năm thì JOTON tiếp tục tăng trưởng với doanh thu dự
kiến với mức tăng trưởng 8%/năm bằng với tỉ lệ tăng trưởng của năm 2016. Đồng
thời Công ty sẽ dự kiến trích khoảng 5% doanh thu để đẩy mạnh về công tác
marketing. Đầu tiên là thiết lập phòng ban Marketing riêng biệt
Dự báo doanh thu tăng trưởng cho 3 năm tiếp theo
Bảng 3.1: Dự báo doanh thu từ năm 2018 - 2020
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Dự báo doanh thu
Năm
Tốc độ tăng
trưởng
2018
2019
2020
Doanh thu
8%
547,5
591,35
638,65
Chi phí
marketing
5%/ doanh thu
27,3
29,5
31,9
(Nguồn: Tác giả dự toán)
Dự báo chi phí và thời gian tiến hành thực hiện cho năm 2018:
Bảng 3.2: Dự báo chi phí và thời gian tiến hành thực hiện cho năm 2018
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Chương trình
Ngân sách tiếp thị dự kiến
Ngày bắt
đầu
Ngày kết
thúc
% chi phi
marketing
Ngân
sách
Phụ trách
Quảng cáo trên
LCD
1/1/2018
31/06/2018
2%
0,546
Phòng
Marketing
Quảng cáo trên
các billboard
1/1/2018
31/12/2018
40%
10,92
Phòng
Marketing
Biển quảng cáo
cho đại lý
1/1/2018
31/12/2018
3%
0,819
Phòng
Marketing
Quảng cáo cho
xe buýt
1/06/2018
31/12/2018
5%
1,365
Phòng
Marketing
Quảng cáo trên
các website uy
tín
1/6/2018
31/12/2018
2%
0,546
Phòng
Marketing
Quảng cáo trên
facebook, zalo,
viber, twitter
1/1/2018
31/06/2018
5%
1,365
Phòng
Marketing
64 Trước hết với tình hình hoạt động của Công ty hiện nay cùng với tốc độ tăng trưởng của nghành qua các năm thì JOTON tiếp tục tăng trưởng với doanh thu dự kiến với mức tăng trưởng 8%/năm bằng với tỉ lệ tăng trưởng của năm 2016. Đồng thời Công ty sẽ dự kiến trích khoảng 5% doanh thu để đẩy mạnh về công tác marketing. Đầu tiên là thiết lập phòng ban Marketing riêng biệt Dự báo doanh thu tăng trưởng cho 3 năm tiếp theo Bảng 3.1: Dự báo doanh thu từ năm 2018 - 2020 (Đơn vị tính: tỷ đồng) Dự báo doanh thu Năm Tốc độ tăng trưởng 2018 2019 2020 Doanh thu 8% 547,5 591,35 638,65 Chi phí marketing 5%/ doanh thu 27,3 29,5 31,9 (Nguồn: Tác giả dự toán) Dự báo chi phí và thời gian tiến hành thực hiện cho năm 2018: Bảng 3.2: Dự báo chi phí và thời gian tiến hành thực hiện cho năm 2018 (Đơn vị tính: tỷ đồng) Chương trình Ngân sách tiếp thị dự kiến Ngày bắt đầu Ngày kết thúc % chi phi marketing Ngân sách Phụ trách Quảng cáo trên LCD 1/1/2018 31/06/2018 2% 0,546 Phòng Marketing Quảng cáo trên các billboard 1/1/2018 31/12/2018 40% 10,92 Phòng Marketing Biển quảng cáo cho đại lý 1/1/2018 31/12/2018 3% 0,819 Phòng Marketing Quảng cáo cho xe buýt 1/06/2018 31/12/2018 5% 1,365 Phòng Marketing Quảng cáo trên các website uy tín 1/6/2018 31/12/2018 2% 0,546 Phòng Marketing Quảng cáo trên facebook, zalo, viber, twitter 1/1/2018 31/06/2018 5% 1,365 Phòng Marketing
65
Chương trình
Ngân sách tiếp thị dự kiến
Ngày bắt
đầu
Ngày kết
thúc
% chi phi
marketing
Ngân
sách
Phụ trách
Công cụ quảng
cáo trực tuyến
google adward
1/1/2018
31/12/2018
10%
2,73
Phòng
Marketing
Quảng cáo trên
ti vi, báo đài,
radio
1/1/2018
31/12/2018
15%
4,095
Phòng
Marketing
Các chương
trình khuyến
mãi
1/1/2018
31/12/2018
18%
4,914
Phòng Kinh
doanh
Tổng
27.3
(Nguồn: Tác giả dự toán)
Đầu tiên cần phải tiến hành thành lập phòng Marketing chuyên biệt trong 3
tháng cuối m 2017. Phòng Marketing Trưởng phòng Marketing sẽ chịu trách
nhiệm chính về các hoạt động tiếp thị.
Phòng Marketing sẽ phân thành những nhóm nhỏ phụ trách từng chiến dịch
quảng cáo khác nhau. Đặc biệt, tập trung cho các chiến dịch trọng yếu của Công ty
và cần nhiều nhân sự như:
Các cá nhân đại diện cho Công ty đến các đại lý để đặt và thay mới các biển
quảng cáo nếu các biển quảng cáo đã cũ, đồng thời kết hợp cùng phòng kinh doanh
để mở các đại lý mới. Ngoài ra các nhân viên marketing đến các tòa nhà để thực hiện
xin đặt quảng cáo trên các LCD và tấm treo tường của toàn nhà.
Ngoài ra, các chiến dịch còn lại phần trách nhiệm chủ yếu thuộc về các nhà
cung cấp dịch vụ quảng cáo (Quảng cáo TV, FB, LCD, banner, Google), nên trách
nhiệm của phòng Marketing giám sát để thông tin quảng cáo của Công ty được
truyền đạt được hiệu quả và chính xác nhất.
Sau đây tác giả xin đưa ra một số biện pháp để cải thiện hoạt động chiêu thị.
Thứ nhất, thành lập phòng marketing chuyên biệt cho Công ty.
Hin nay, Công ty chưa có b phn Marketing riêng bit, mt s chức năng
marketing chuyên môn chưa được thc hin bài bản cũng như thiếu đi hot động kho
sát nghiên cu th trường, tìm hiu hành vi và nhu cu khách hàng. Các quyết định
65 Chương trình Ngân sách tiếp thị dự kiến Ngày bắt đầu Ngày kết thúc % chi phi marketing Ngân sách Phụ trách Công cụ quảng cáo trực tuyến google adward 1/1/2018 31/12/2018 10% 2,73 Phòng Marketing Quảng cáo trên ti vi, báo đài, radio 1/1/2018 31/12/2018 15% 4,095 Phòng Marketing Các chương trình khuyến mãi 1/1/2018 31/12/2018 18% 4,914 Phòng Kinh doanh Tổng 27.3 (Nguồn: Tác giả dự toán) Đầu tiên cần phải tiến hành thành lập phòng Marketing chuyên biệt trong 3 tháng cuối năm 2017. Phòng Marketing – Trưởng phòng Marketing sẽ chịu trách nhiệm chính về các hoạt động tiếp thị. Phòng Marketing sẽ phân thành những nhóm nhỏ phụ trách từng chiến dịch quảng cáo khác nhau. Đặc biệt, tập trung cho các chiến dịch trọng yếu của Công ty và cần nhiều nhân sự như: Các cá nhân đại diện cho Công ty đến các đại lý để đặt và thay mới các biển quảng cáo nếu các biển quảng cáo đã cũ, đồng thời kết hợp cùng phòng kinh doanh để mở các đại lý mới. Ngoài ra các nhân viên marketing đến các tòa nhà để thực hiện xin đặt quảng cáo trên các LCD và tấm treo tường của toàn nhà. Ngoài ra, các chiến dịch còn lại phần trách nhiệm chủ yếu thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo (Quảng cáo TV, FB, LCD, banner, Google), nên trách nhiệm của phòng Marketing là giám sát để thông tin quảng cáo của Công ty được truyền đạt được hiệu quả và chính xác nhất. Sau đây tác giả xin đưa ra một số biện pháp để cải thiện hoạt động chiêu thị.  Thứ nhất, thành lập phòng marketing chuyên biệt cho Công ty. Hiện nay, Công ty chưa có bộ phận Marketing riêng biệt, một số chức năng marketing chuyên môn chưa được thực hiện bài bản cũng như thiếu đi hoạt động khảo sát nghiên cứu thị trường, tìm hiểu hành vi và nhu cầu khách hàng. Các quyết định
66
cho hot động Marketing được ban hành t Ban giám đốc b phn kinh doanh,
dẫn đến khi lượng thc hin công vic ca mt s b phn b quá ti và không tp
trung vào chuyên môn. Vì vy Công ty cn hình thành b phn Marketing riêng bit,
có người đứng đầu chu trách nhim v hoạch định chiến lược marketing trong dài và
ngn hn nhằm thúc đẩy và ci thin hot động nghiên cu th trường, nm rõ nhu
cu ca khách hàng t đó đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể đạt được các mc
tiêu đ ra và tăng trưởng th phn trong th trường sơn.
Th hai, tiếp tc thc hin các hình thc quảng cáo trước đó và tăng cường
thêm mt s qung cáo mi
Hin nay, Công ty đã thực hin tt công vic qung cáo bng bin hiu ngoài
tri, các bin hiu tại các đại lý phân phối nhưng hiện nay còn khá ph biến hình thc
qung cáo ti các tòa nhà, ngoài ca và trong thang máy bng hình thc màn hình
LCD, hình thc này lp đi lp li nhng mu qung cáo nói v thông tin sn phm
ca các Công ty nhm giúp khách hàng d dàng nhn biết và khắc ghi thương hiệu.
Bên cnh đó vi s phát trin mnh m ca mạng lưới xã hi cùng vi thiết b công
ngh hin đi, Công ty cần đẩy mnh các hình thc qung cáo hiện đại qua Internet.
Đây là công cụ qung cáo hiu qu nht hin nay khi s ợng người truy cp
internet ngày càng gia tăng không ngng. Li ích ca vic qung cáo này không
những thu hút người xem đến qung cáo còn có th tươngc vi khách hàng,
đánh giá mức đ thành công ca chiến dch:
Qung cáo trên các website có th hng tìm kiếm và truy cp cao ti Vit Nam:
Công ty th mua quảng cáo, đặt các banner, đặt các hình nh, clip sn phm ti
các website này. Mt s website hu hiu hiện nay như chotot, vnexpress, thanh niên,
tinhte… Mt s lưu ý khi đặt quảng cáo như: cần đưa nội dung ngn gn xúc tích,
hình nh rõ ràng c thể…
Quảng cáo thông qua các trang mạng hội: Ngày nay với tốc độ cũng như
sự bùng nổ về các trang mạng xã hội như facebook, twitter, zalo, viber có số lượng
người sử dụng và truy cập ngày càng nhiều. Qua các mạng hội, Công ty sẽ mua
lượt quảng cáo trên trang xã hội hoặc thông qua một tài khoản của người nổi tiếng có
66 cho hoạt động Marketing được ban hành từ Ban giám đốc và bộ phận kinh doanh, dẫn đến khối lượng thực hiện công việc của một số bộ phận bị quá tải và không tập trung vào chuyên môn. Vì vậy Công ty cần hình thành bộ phận Marketing riêng biệt, có người đứng đầu chịu trách nhiệm về hoạch định chiến lược marketing trong dài và ngắn hạn nhằm thúc đẩy và cải thiện hoạt động nghiên cứu thị trường, nắm rõ nhu cầu của khách hàng từ đó đưa ra các kế hoạch hành động cụ thể đạt được các mục tiêu đề ra và tăng trưởng thị phần trong thị trường sơn.  Thứ hai, tiếp tục thực hiện các hình thức quảng cáo trước đó và tăng cường thêm một số quảng cáo mới Hiện nay, Công ty đã thực hiện tốt công việc quảng cáo bằng biển hiệu ngoài trời, các biển hiệu tại các đại lý phân phối nhưng hiện nay còn khá phổ biến hình thức quảng cáo tại các tòa nhà, ngoài cửa và trong thang máy bằng hình thức màn hình LCD, hình thức này lặp đi lặp lại những mẫu quảng cáo nói về thông tin sản phẩm của các Công ty nhằm giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và khắc ghi thương hiệu. Bên cạnh đó với sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới xã hội cùng với thiết bị công nghệ hiện đại, Công ty cần đẩy mạnh các hình thức quảng cáo hiện đại qua Internet. Đây là công cụ quảng cáo hiệu quả nhất hiện nay khi mà số lượng người truy cập internet ngày càng gia tăng không ngừng. Lợi ích của việc quảng cáo này không những thu hút người xem đến quảng cáo mà còn có thể tương tác với khách hàng, đánh giá mức độ thành công của chiến dịch: Quảng cáo trên các website có thứ hạng tìm kiếm và truy cập cao tại Việt Nam: Công ty có thể mua quảng cáo, đặt các banner, đặt các hình ảnh, clip sản phẩm tại các website này. Một số website hữu hiệu hiện nay như chotot, vnexpress, thanh niên, tinhte… Một số lưu ý khi đặt quảng cáo như: cần đưa nội dung ngắn gọn xúc tích, hình ảnh rõ ràng cụ thể… Quảng cáo thông qua các trang mạng xã hội: Ngày nay với tốc độ cũng như sự bùng nổ về các trang mạng xã hội như facebook, twitter, zalo, viber có số lượng người sử dụng và truy cập ngày càng nhiều. Qua các mạng xã hội, Công ty sẽ mua lượt quảng cáo trên trang xã hội hoặc thông qua một tài khoản của người nổi tiếng có
67
nhiều lượt truy cập nhằm quảng cáo cho sản phẩm được tốt hơn. Mỗi công cụ sẽ
điểm mạnh và yếu riêng vì thế Công ty cần cân nhắc chi phí để đầu tư cho chiến dịch
quảng cáo. Đồng thời Công ty cần thiết kế một trang riêng trên mạng xã hội, thường
xuyên cập nhật thông tin sản phẩm cùng với các chương trình khuyến mãi, các sự
kiện để thu hút người theo dõi trang.
Quảng cáo qua youtube: Youtube hiện nay được xem là kênh giải trí hàng đầu
của thế giới. Hằng ngày có hàng tỷ người truy cập và sử dụng. Hình thức quảng cáo
bằng một đoạn phim thể thu hút được hàng nghìn lượt truy cập. Vì thế Công ty
cần thiết kế hoặc tiến hành thuê một hãng chuyên chạy quảng cáo, Công ty kết hợp
cùng hãng quảng cáo đưa ra ý tưởng quảng cáo phim sao thật ấn tượng, tạo dấu ấn
thu hút người xem. Thông qua đoạn phim đấy có thể thu hút được nhiều người xem,
tăng khả năng nhận biết sản phẩm và thương hiệu của Công ty.
Quảng cáo thông qua công cụ quảng cáo trực tuyến: Công cụ google adwords
hiện này sự lựa chọn cho việc chạy quảng cáo ngắn hạn, thời vụ. Công ty có thể chạy
bất cứ khi nào và dừng lúc nào nếu muốn. Công ty cần tìm từ khóa nào hữu hiệu vì
khi người dùng sẽ sử dụng google để tìm các từ khóa này, từ đó họ sẽ tìm được quảng
cáo của Công ty. Tuy nhiên cần phải trả một mức phí cụ thể để sử dụng dịch vụ này.
Th ba, Tăng cường quảng bá trên đài truyền hình, báo chí, tạp chí, radio…
Hiện nay Công ty chưa thực hiện việc tài trợ và thực hiện quảng cáo thông qua
đài truyền hình. Đây kênh quảng cáo hiệu qua nhất trong tất cả các kênh truyên
thông nhưng phải chi trả một khoản chi phí khá lớn. Quảng cáo trên truyền hình cho
phép Công ty thể hiện nói cho số lượng khán giả biết vCông ty, sản phẩm
dịch vụ. Quảng cáo mang nhiều hình ảnh, âm thanh, màu sắc tác động một cách hiệu
quả lên hành vi mua hàng của người tiêu dùng vì nó tác động đến toàn bộ các giác
quan của khách hàng. Một chương trình quảng cáo tốt cần thiết kế chương trình
lựa chọn kênh phát sóng, lựa chọn giờ phát quảng cáo phù hợp (từ khoảng 18h đến
21h), đây là khung giờ vàng thu hút được lượng người xem nhiều, với tần suất xuất
hiện nhiều giúp cho khách hàng ghi nhớ được chương trình quảng cáo cùng với độ
nhận biết thương hiệu sơn JOTON của Công ty. Ngoài ra việc tài trợ cho các chương
67 nhiều lượt truy cập nhằm quảng cáo cho sản phẩm được tốt hơn. Mỗi công cụ sẽ có điểm mạnh và yếu riêng vì thế Công ty cần cân nhắc chi phí để đầu tư cho chiến dịch quảng cáo. Đồng thời Công ty cần thiết kế một trang riêng trên mạng xã hội, thường xuyên cập nhật thông tin sản phẩm cùng với các chương trình khuyến mãi, các sự kiện để thu hút người theo dõi trang. Quảng cáo qua youtube: Youtube hiện nay được xem là kênh giải trí hàng đầu của thế giới. Hằng ngày có hàng tỷ người truy cập và sử dụng. Hình thức quảng cáo bằng một đoạn phim có thể thu hút được hàng nghìn lượt truy cập. Vì thế Công ty cần thiết kế hoặc tiến hành thuê một hãng chuyên chạy quảng cáo, Công ty kết hợp cùng hãng quảng cáo đưa ra ý tưởng quảng cáo phim sao thật ấn tượng, tạo dấu ấn thu hút người xem. Thông qua đoạn phim đấy có thể thu hút được nhiều người xem, tăng khả năng nhận biết sản phẩm và thương hiệu của Công ty. Quảng cáo thông qua công cụ quảng cáo trực tuyến: Công cụ google adwords hiện này sự lựa chọn cho việc chạy quảng cáo ngắn hạn, thời vụ. Công ty có thể chạy bất cứ khi nào và dừng lúc nào nếu muốn. Công ty cần tìm từ khóa nào hữu hiệu vì khi người dùng sẽ sử dụng google để tìm các từ khóa này, từ đó họ sẽ tìm được quảng cáo của Công ty. Tuy nhiên cần phải trả một mức phí cụ thể để sử dụng dịch vụ này.  Thứ ba, Tăng cường quảng bá trên đài truyền hình, báo chí, tạp chí, radio… Hiện nay Công ty chưa thực hiện việc tài trợ và thực hiện quảng cáo thông qua đài truyền hình. Đây là kênh quảng cáo hiệu qua nhất trong tất cả các kênh truyên thông nhưng phải chi trả một khoản chi phí khá lớn. Quảng cáo trên truyền hình cho phép Công ty thể hiện và nói cho số lượng khán giả biết về Công ty, sản phẩm và dịch vụ. Quảng cáo mang nhiều hình ảnh, âm thanh, màu sắc tác động một cách hiệu quả lên hành vi mua hàng của người tiêu dùng vì nó tác động đến toàn bộ các giác quan của khách hàng. Một chương trình quảng cáo tốt cần thiết kế chương trình và lựa chọn kênh phát sóng, lựa chọn giờ phát quảng cáo phù hợp (từ khoảng 18h đến 21h), đây là khung giờ vàng thu hút được lượng người xem nhiều, với tần suất xuất hiện nhiều giúp cho khách hàng ghi nhớ được chương trình quảng cáo cùng với độ nhận biết thương hiệu sơn JOTON của Công ty. Ngoài ra việc tài trợ cho các chương
68
trình trực tiếp các gameshow, các giải bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền trên truyền hình
cũng là phương pháp hữu hiệu để quảnghình ảnh thông qua người dẫn chương
trình và các logo được đặt trên sân khấu hoặc các banner được đặt trong các sân vận
động đang trực tiếp trên truyền hình. Cần chú ý thường xuyên tạo sự mới mẻ, sáng
tạo cho chương trình tránh sự nhàm chán. Mặc khác cùng vi s có mt ca truyn
hình cáp, chi phí thấp hơn cho sản xuất hội tiếp cn các th trường nh hơn,
nhiu ch tiêu hơn, làm cho việc qung cáo trên TV biến thành mt la chn kh thi
cho các doanh nghip va và nh. Đây cũng là kênh hữu hiệu để phát triển thương
hiệu Joton.
Quảng cáo trên báo chí cũng là hình thức được nhiều doanh nghiệp sử dụng vì
sự hiệu quả và chi phí không cao như quảng cáo trên truyền hình. Công ty Joton vn
luôn nhn thc rng báo chí có mt li thế đặc bit vì chúng được đọc mi lúc mi
nơi và không có giới hn không gian, thi gian. Quảng cáo qua báo chí cũng có điểm
nổi bật là từng loại báo sẽ có đối tượng độc giá riêng cho mình, thông điệp quảng cáo
sẽ tiếp cận được dễ dàng và gây ảnh hưởng sâu sắc, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn
về sản phẩm thông qua việc mô tả chi tiết. Một số báo quảng cáo hiệu quả như: nhà
đẹp, kiến trúc, phụ nữ, tuổi trẻ, thanh niên…
Hình thức quảng cáo thông qua radio là hình thức quảng cáo rẻ, chủ yếu tác
động tốt vào những người lái xe. Quảng cáo radio tập trung truyền tải bằng sức mạnh
âm thanh, sự truyền cảm từ lời nói sâu sắc vào tâm trí người nghe. Hiện nay hình thức
quảng cáo radio trở nên đa dạng hấp dẫn, chúng ta thể nghe radio thông qua
oto, xe buýt, điện thoại…Quảng cáo radio có các hình thức như quảng cáo radio trực
tiếp, chương trình tài trợ…Hình thức quảng cáo này hiệu quả nên đi kèm với các biển
quảng cáo ngoài trời.
Thứ tư, xây dựng các chính sách khuyến mãi phù hợp với đối tượng khách
hàng và các hoạt động tuyên truyền.
Công ty cần tham gia các hội nghị nhà thầu đội thợ: đây là hình thức giao lưu
với các nhà thầu, đội thợ nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Các chương trình này
thường do các nhà phân phối tổ chức. Thông qua đó Công ty sẽ tạo được sự gắn bó
68 trình trực tiếp các gameshow, các giải bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền trên truyền hình cũng là phương pháp hữu hiệu để quảng bá hình ảnh thông qua người dẫn chương trình và các logo được đặt trên sân khấu hoặc các banner được đặt trong các sân vận động đang trực tiếp trên truyền hình. Cần chú ý thường xuyên tạo sự mới mẻ, sáng tạo cho chương trình tránh sự nhàm chán. Mặc khác cùng với sự có mặt của truyền hình cáp, chi phí thấp hơn cho sản xuất và cơ hội tiếp cận các thị trường nhỏ hơn, nhiều chỉ tiêu hơn, làm cho việc quảng cáo trên TV biến thành một lựa chọn khả thi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây cũng là kênh hữu hiệu để phát triển thương hiệu Joton. Quảng cáo trên báo chí cũng là hình thức được nhiều doanh nghiệp sử dụng vì sự hiệu quả và chi phí không cao như quảng cáo trên truyền hình. Công ty Joton vẫn luôn nhận thức rằng báo chí có một lợi thế đặc biệt vì chúng được đọc ở mọi lúc mọi nơi và không có giới hạn không gian, thời gian. Quảng cáo qua báo chí cũng có điểm nổi bật là từng loại báo sẽ có đối tượng độc giá riêng cho mình, thông điệp quảng cáo sẽ tiếp cận được dễ dàng và gây ảnh hưởng sâu sắc, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm thông qua việc mô tả chi tiết. Một số báo quảng cáo hiệu quả như: nhà đẹp, kiến trúc, phụ nữ, tuổi trẻ, thanh niên… Hình thức quảng cáo thông qua radio là hình thức quảng cáo rẻ, chủ yếu tác động tốt vào những người lái xe. Quảng cáo radio tập trung truyền tải bằng sức mạnh âm thanh, sự truyền cảm từ lời nói sâu sắc vào tâm trí người nghe. Hiện nay hình thức quảng cáo radio trở nên đa dạng và hấp dẫn, chúng ta có thể nghe radio thông qua oto, xe buýt, điện thoại…Quảng cáo radio có các hình thức như quảng cáo radio trực tiếp, chương trình tài trợ…Hình thức quảng cáo này hiệu quả nên đi kèm với các biển quảng cáo ngoài trời.  Thứ tư, xây dựng các chính sách khuyến mãi phù hợp với đối tượng khách hàng và các hoạt động tuyên truyền. Công ty cần tham gia các hội nghị nhà thầu đội thợ: đây là hình thức giao lưu với các nhà thầu, đội thợ nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Các chương trình này thường do các nhà phân phối tổ chức. Thông qua đó Công ty sẽ tạo được sự gắn bó
69
với nhà phân phối, nhà thầu. Đối với các nhà phân phối mới đây được xem là cơ hội
để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tao sự tin tưởng cho khách hàng. Công
ty cần tổ chức hội nghị khách hàng thường niên hàng quý, đối tượng tham gia là các
nhà phân phối, cửa hàng của các tỉnh thành. Thông qua việc này sẽ tôn vinh các cửa
hàng, đại lý có thành thích xuất sắc, giới thiêu các sản phẩm mới và có tính chất nổi
trội mới của sản phẩm, đồng thời cũng là dịp để Công ty JOTON thể lắng nghe
việc đánh giá về sản phẩm cùng với sự hỗ trợ của ng ty đối với nhà phân phối.
Công ty nên thiết kế các chương trình khuyến mãi trong các dịp mua sôi động
như gần tết, mùa xây dng. Công ty nên thiết chương trình khuyến mãi đặc bit vào
các mùa thấp điểm như đặt 15 thùng khuyến mãi 1 thùng, tặng kèm áo mưa, áo thun,
móc khóa lưu niệm…Ngoài ra, đi với các đại lý lâu năm cần ghi li ngày thành lp
của đại lý nhm tặng quà, tăng chiết khu vào tháng đó. Bên cạnh đó cần t chc các
s kin tri ân khách hàng thân thiết hoc gii thiu sn phm cho khách hàng, nhm
thúc đy mi quan h bn lâu.
Đối vi công tác hi, Công ty nên thường xuyên kết hp vi ban ngành
đoàn thể của địa phương tổ chc hoạt động xã hội như hỗ tr h nghèo, tng quà các
tr m côi, cơ nhỡ, viếng thăm và phát quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng…
3.2.2.4
Hoạt động về phân phối sản phẩm
Hoạt động phân phối sản phẩm có vai trò quan trọng vì nó đưa sản phẩm đến
tay người tiêu dùng đúng thời điểm, thời gian nhằm đảm bảo đúng tiến độ thi công
không bị gián đoạn, đồng thời phân phối còn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và lợi
nhuận của doanh nghiệp. Hoạt động phân phối sản phẩm thông qua bảng khảo sát
ng vời hoạt động hiện tại được khách hàng đánh với có nhiều ưu điểm nhưng vẫn
còn khuyết điểm như hoạt động phân phối chỉ tập trung bán đạt doanh thu cao thường
do các đại lý cấp 1 và 2 đảm nhiệm; hoạt động phân phối bán hàng lẻ chưa thực sự
tốt; tốn chi phí hoa hồng. Tác giả xin đưa ra một số biện pháp cải thiện hoạt động
phân phối sản phẩm như sau:
Thứ nhất, phát triển hệ thống phân phối hiện tại mở rộng hoạt động
phân phối bán hàng lẻ.
69 với nhà phân phối, nhà thầu. Đối với các nhà phân phối mới đây được xem là cơ hội để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tao sự tin tưởng cho khách hàng. Công ty cần tổ chức hội nghị khách hàng thường niên hàng quý, đối tượng tham gia là các nhà phân phối, cửa hàng của các tỉnh thành. Thông qua việc này sẽ tôn vinh các cửa hàng, đại lý có thành thích xuất sắc, giới thiêu các sản phẩm mới và có tính chất nổi trội mới của sản phẩm, đồng thời cũng là dịp để Công ty JOTON có thể lắng nghe việc đánh giá về sản phẩm cùng với sự hỗ trợ của Công ty đối với nhà phân phối. Công ty nên thiết kế các chương trình khuyến mãi trong các dịp mua sôi động như gần tết, mùa xây dựng. Công ty nên thiết chương trình khuyến mãi đặc biệt vào các mùa thấp điểm như đặt 15 thùng khuyến mãi 1 thùng, tặng kèm áo mưa, áo thun, móc khóa lưu niệm…Ngoài ra, đối với các đại lý lâu năm cần ghi lại ngày thành lập của đại lý nhằm tặng quà, tăng chiết khấu vào tháng đó. Bên cạnh đó cần tổ chức các sự kiện tri ân khách hàng thân thiết hoặc giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, nhằm thúc đẩy mối quan hệ bền lâu. Đối với công tác xã hội, Công ty nên thường xuyên kết hợp với ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức hoạt động xã hội như hỗ trợ hộ nghèo, tặng quà các trẻ mồ côi, cơ nhỡ, viếng thăm và phát quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng… 3.2.2.4 Hoạt động về phân phối sản phẩm Hoạt động phân phối sản phẩm có vai trò quan trọng vì nó đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng đúng thời điểm, thời gian nhằm đảm bảo đúng tiến độ thi công không bị gián đoạn, đồng thời phân phối còn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Hoạt động phân phối sản phẩm thông qua bảng khảo sát cùng vời hoạt động hiện tại được khách hàng đánh với có nhiều ưu điểm nhưng vẫn còn khuyết điểm như hoạt động phân phối chỉ tập trung bán đạt doanh thu cao thường do các đại lý cấp 1 và 2 đảm nhiệm; hoạt động phân phối bán hàng lẻ chưa thực sự tốt; tốn chi phí hoa hồng. Tác giả xin đưa ra một số biện pháp cải thiện hoạt động phân phối sản phẩm như sau:  Thứ nhất, phát triển hệ thống phân phối hiện tại và mở rộng hoạt động phân phối bán hàng lẻ.
70
Công ty cần phải rà soát và kiểm tra lại hệ thống phân phối sản phẩm các cấp
trong chuỗi hệ thống phân phối của Công ty, nắm bắt được số lượng tiêu thụ và khả
năng nhập hàng, tiêu thụ hàng của các đại lý. Đối với những cửa hàng bán gởi
không bán được hàng Công ty sẽ tiến hành hỗ trợ bằng cách cử nhân viên đến trực
tại cửa hàng vài ngày, nếu sản phẩm vẫn không bán tốt thì tiến hành thu hồi lại hàng
hóa gởi. Đối với các cửa hàng bán đạt doanh thu cao, Công ty đưa ra các mức
chiết khấu cao hơn để cửa hàng trở thành đại lý cho Công ty. Ngoài ra Joton đưa ra
sự hỗ trợ cho những đại lý nhỏ, lẻ nhưng tiềm năng. Các hình thức hỗ trợ như: cử các
nhân viên xuống để hướng dẫn tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng cho các cửa
hàng này, tặng các logo, biển hiệu, các tấm panel, hướng dẫn cửa hàng bày trí, trưng
bày các sản phẩm. Việc này sẽ giúp cho cửa hàng quảng bá thương hiệu giúp cho
joton, tăng khả năng cạnh tranh đối với các đối thủ.
Đối vi Công ty, hin nay vic tiến hành la chn các thành viên kênh phân
phi còn mang ch động, vic tìm kiếm các đại lý mi còn nhiu hn chế. Vì vậy, để
tránh tình trng b động trong vic m rng mạng lưới kênh phân phi, Công ty
JOTON cn thc hin vic nghiên cu th trường, la chọn đối tượng mc tiêu, phân
khúc th trưng phù hợp, đánh giá thực tế các cửa hàng để la chọn đối tác tin cy.
Ngoài ra cần chú đến đến kh năng tài chính của các ca hàng tình trng chm
thanh toán, chiếm dng vn ca Công ty n khó đời thường din ra vy cn
đánh giá khả năng thanh toán trước khi ký hợp đồng. Để tìm kiếm được các đại ,
ca hàng uy tín và có doanh s cao thì Công ty cn thông qua các nhân viên bán hàng
ca Công ty, các đại lý, hoc thm chí t chính đối th cnh tranh.
Th hai, Đầu tư h thống showroom để tăng cường mức độ nhn din ca
thương hiệu
Hin nay h thng showroom ca Công ty còn hn chế nên vic m rng h
thng lúc này là rt cn thiết, đặc bit là ra các khu vc ngoi thành nhằm tăng đ
bao ph th trưng. Công ty cũng cần nghiên cu m thêm showroom các địa điểm
khu vc đông dân cư, tiến hành chn các v trí có mc đ nhn diện thương hiệu tt,
thc hin b trí và bày bán sn phm trong showroom bt mắt để thu hút người dùng,
70 Công ty cần phải rà soát và kiểm tra lại hệ thống phân phối sản phẩm các cấp trong chuỗi hệ thống phân phối của Công ty, nắm bắt được số lượng tiêu thụ và khả năng nhập hàng, tiêu thụ hàng của các đại lý. Đối với những cửa hàng bán ký gởi không bán được hàng Công ty sẽ tiến hành hỗ trợ bằng cách cử nhân viên đến trực tại cửa hàng vài ngày, nếu sản phẩm vẫn không bán tốt thì tiến hành thu hồi lại hàng hóa ký gởi. Đối với các cửa hàng bán đạt doanh thu cao, Công ty đưa ra các mức chiết khấu cao hơn để cửa hàng trở thành đại lý cho Công ty. Ngoài ra Joton đưa ra sự hỗ trợ cho những đại lý nhỏ, lẻ nhưng tiềm năng. Các hình thức hỗ trợ như: cử các nhân viên xuống để hướng dẫn tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng cho các cửa hàng này, tặng các logo, biển hiệu, các tấm panel, hướng dẫn cửa hàng bày trí, trưng bày các sản phẩm. Việc này sẽ giúp cho cửa hàng quảng bá thương hiệu giúp cho joton, tăng khả năng cạnh tranh đối với các đối thủ. Đối với Công ty, hiện nay việc tiến hành lựa chọn các thành viên kênh phân phối còn mang chủ động, việc tìm kiếm các đại lý mới còn nhiều hạn chế. Vì vậy, để tránh tình trạng bị động trong việc mở rộng mạng lưới kênh phân phối, Công ty JOTON cần thực hiện việc nghiên cứu thị trường, lựa chọn đối tượng mục tiêu, phân khúc thị trường phù hợp, đánh giá thực tế các cửa hàng để lựa chọn đối tác tin cậy. Ngoài ra cần chú đến đến khả năng tài chính của các cửa hàng vì tình trạng chẩm thanh toán, chiếm dụng vốn của Công ty và nợ khó đời thường diễn ra vì vậy cần đánh giá khả năng thanh toán trước khi ký hợp đồng. Để tìm kiếm được các đại lý, cửa hàng uy tín và có doanh số cao thì Công ty cần thông qua các nhân viên bán hàng của Công ty, các đại lý, hoặc thậm chí từ chính đối thủ cạnh tranh.  Thứ hai, Đầu tư hệ thống showroom để tăng cường mức độ nhận diện của thương hiệu Hiện nay hệ thống showroom của Công ty còn hạn chế nên việc mở rộng hệ thống lúc này là rất cần thiết, đặc biệt là ra các khu vực ngoại thành nhằm tăng độ bao phủ thị trường. Công ty cũng cần nghiên cứu mở thêm showroom ở các địa điểm khu vực đông dân cư, tiến hành chọn các vị trí có mức độ nhận diện thương hiệu tốt, thực hiện bố trí và bày bán sản phẩm trong showroom bắt mắt để thu hút người dùng,
71
thc hiện chương trình khuyến mãi khi khai trương showroom. Ngoài ra cần thiết kế
showroom thành mt kho chứa hàng lưu động, t đó Công ty tiến hành tăng độ ph
lên khu vc lân cn bng cách b cho các ca hàng xung quanh, phương án này giúp
cho Công ty tiết kiệm được chi phí đ phân phi sn phm.
Th ba, đẩy mnh vic bán hàng thông qua các d án xây dng
Vi b dày hoạt động trong lĩnh vực sơn hơn 18 năm, JOTON đã dn tr thành
một thương hiệu uy tín và được các nhà thu la chn. Bng vic cung cp sn
phẩm đa dạng, chiết khu phù hp, chất lượng bảo đảm theo tiêu chun, có mi quan
h thân thiết vi các Công ty xây dựng trước đó. Đây cũng là mt li thế ca Công
ty, vì thế Công ty cn phi cng c, xây dng mi quan hy một cách khăn khít.
Khi sn phm ca Công ty trúng thu vi các công trình có quy mô ln, góp phn gây
tiếng vang cho Công ty. Ngoài ra Công ty cn chú trọng hơn trong việc to mi quan
h vi các cấp ban lãnh đạo địa phương để có th nâng cao cơ hội thng thu cung
cấp sơn cho các dự án của địa phương. Công ty nên to dng một đội ngũ nhân viên
b phn chuyên trách phc v các d án đấu thu của địa phương nhằm để thăm dò,
nm bắt cơ hội b thu cho công trình sp diễn ra. Để có được đội ngũ nhân viên bộ
phn d án gii, Công ty cn liên kết với các trưởng d án. Bng cách này giúp gn
kết nhân viên trong b phn với trưởng d án li vi nhau. Công ty có th cho nhân
viên đội ngũ phục v d án tham gia vào tư vấn cho đội d án vì s am hiu th trưng
cùng vi kiến thc v sơn và độ phối màu để có th mang đến công trình chất lượng.
Trên thc tế Công ty đã trúng một s công trình tiêu biu Công ty cung cp sn
phẩm: Sơn dân dụng: D án KDC Him Lam Riverside, D án nhà Linh Đàm –
Ni, Sơn công nghiệp: Nhà máy thủy điện Lai Châu, Nhà máy x lý nước thi T Sơn;
Sơn vạch k đường: Sân bay Tân Sơn Nhất, KCN VSIP, Công nghip M Phưc.
Th 4, nâng cao kh năng cung cấp sn phm sơn JOTON
Trưc hết cn phi cn phi nâng cao hoạt động d báo hàng tồn kho. Trước
hết cn phi hp các b phn li vi nhau, b phn Kế toán và b phn Kế hoch sn
xut s thng kê s ng hàng tn kho theo tuần, tháng quý cũng như việc d báo s
ng hàng tồn kho để đáp ứng cho nhu cu của các đại lý, ca hàng theo thời điểm,
71 thực hiện chương trình khuyến mãi khi khai trương showroom. Ngoài ra cần thiết kế showroom thành một kho chứa hàng lưu động, từ đó Công ty tiến hành tăng độ phủ lên khu vực lân cận bằng cách bỏ cho các cửa hàng xung quanh, phương án này giúp cho Công ty tiết kiệm được chi phí để phân phối sản phẩm.  Thứ ba, đẩy mạnh việc bán hàng thông qua các dự án xây dựng Với bề dày hoạt động trong lĩnh vực sơn hơn 18 năm, JOTON đã dần trở thành một thương hiệu có uy tín và được các nhà thầu lựa chọn. Bằng việc cung cấp sản phẩm đa dạng, chiết khấu phù hợp, chất lượng bảo đảm theo tiêu chuẩn, có mối quan hệ thân thiết với các Công ty xây dựng trước đó. Đây cũng là một lợi thế của Công ty, vì thế Công ty cần phải củng cố, xây dựng mối quan hệ này một cách khăn khít. Khi sản phẩm của Công ty trúng thầu với các công trình có quy mô lớn, góp phần gây tiếng vang cho Công ty. Ngoài ra Công ty cần chú trọng hơn trong việc tạo mối quan hệ với các cấp ban lãnh đạo địa phương để có thể nâng cao cơ hội thắng thầu cung cấp sơn cho các dự án của địa phương. Công ty nên tạo dựng một đội ngũ nhân viên bộ phận chuyên trách phục vụ các dự án đấu thầu của địa phương nhằm để thăm dò, nắm bắt cơ hội bỏ thầu cho công trình sắp diễn ra. Để có được đội ngũ nhân viên bộ phận dự án giỏi, Công ty cần liên kết với các trưởng dự án. Bằng cách này giúp gắn kết nhân viên trong bộ phận với trưởng dự án lại với nhau. Công ty có thể cho nhân viên đội ngũ phục vụ dự án tham gia vào tư vấn cho đội dự án vì sự am hiểu thị trường cùng với kiến thức về sơn và độ phối màu để có thể mang đến công trình chất lượng. Trên thực tế Công ty đã trúng một số công trình tiêu biểu Công ty cung cấp sản phẩm: Sơn dân dụng: Dự án KDC Him Lam Riverside, Dự án nhà ở Linh Đàm – Hà Nội, Sơn công nghiệp: Nhà máy thủy điện Lai Châu, Nhà máy xử lý nước thải Từ Sơn; Sơn vạch kẻ đường: Sân bay Tân Sơn Nhất, KCN VSIP, Công nghiệp Mỹ Phước.  Thứ 4, nâng cao khả năng cung cấp sản phẩm sơn JOTON Trước hết cần phải cần phải nâng cao hoạt động dự báo hàng tồn kho. Trước hết cần phối hợp các bộ phận lại với nhau, bộ phận Kế toán và bộ phận Kế hoạch sản xuất sẽ thống kê số lượng hàng tồn kho theo tuần, tháng quý cũng như việc dự báo số lượng hàng tồn kho để đáp ứng cho nhu cầu của các đại lý, cửa hàng theo thời điểm,