Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm sơn tại Công ty cổ phần L.Q JOTON

2,916
308
117
Phân tích nhân tố KMO và EFA
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
.719
Bartlett's Test of
Sphericity
Approx. Chi-Square
2.005E3
df
378
Sig.
.000
Phân tích nhân tố KMO và EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .719 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2.005E3 df 378 Sig. .000
Total Variance Explained
Co
mpo
nent
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared
Loadings
Rotation Sums of Squared
Loadings
Total
% of
Varianc
e
Cumula
tive %
Total
% of
Variance
Cumulati
ve %
Total
% of
Variance
Cumulative
%
1
3.907
13.954
13.954
3.907
13.954
13.954
3.414
12.192
12.192
2
3.329
11.888
25.842
3.329
11.888
25.842
3.050
10.894
23.086
3
3.070
10.966
36.807
3.070
10.966
36.807
2.696
9.627
32.714
4
2.666
9.523
46.331
2.666
9.523
46.331
2.639
9.424
42.138
5
2.352
8.400
54.730
2.352
8.400
54.730
2.552
9.113
51.251
6
2.030
7.250
61.980
2.030
7.250
61.980
2.497
8.918
60.169
7
1.782
6.364
68.344
1.782
6.364
68.344
2.289
8.175
68.344
8
.844
3.014
71.357
9
.738
2.636
73.993
10
.681
2.433
76.427
11
.642
2.294
78.721
12
.610
2.180
80.900
13
.561
2.004
82.904
14
.502
1.794
84.699
15
.443
1.582
86.281
16
.433
1.547
87.828
17
.408
1.456
89.283
18
.379
1.355
90.638
19
.359
1.281
91.919
20
.335
1.195
93.114
21
.306
1.092
94.206
22
.305
1.091
95.297
23
.283
1.011
96.308
24
.243
.870
97.178
25
.235
.838
98.016
26
.219
.781
98.796
27
.181
.646
99.442
28
.156
.558
100.000
Total Variance Explained Co mpo nent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Varianc e Cumula tive % Total % of Variance Cumulati ve % Total % of Variance Cumulative % 1 3.907 13.954 13.954 3.907 13.954 13.954 3.414 12.192 12.192 2 3.329 11.888 25.842 3.329 11.888 25.842 3.050 10.894 23.086 3 3.070 10.966 36.807 3.070 10.966 36.807 2.696 9.627 32.714 4 2.666 9.523 46.331 2.666 9.523 46.331 2.639 9.424 42.138 5 2.352 8.400 54.730 2.352 8.400 54.730 2.552 9.113 51.251 6 2.030 7.250 61.980 2.030 7.250 61.980 2.497 8.918 60.169 7 1.782 6.364 68.344 1.782 6.364 68.344 2.289 8.175 68.344 8 .844 3.014 71.357 9 .738 2.636 73.993 10 .681 2.433 76.427 11 .642 2.294 78.721 12 .610 2.180 80.900 13 .561 2.004 82.904 14 .502 1.794 84.699 15 .443 1.582 86.281 16 .433 1.547 87.828 17 .408 1.456 89.283 18 .379 1.355 90.638 19 .359 1.281 91.919 20 .335 1.195 93.114 21 .306 1.092 94.206 22 .305 1.091 95.297 23 .283 1.011 96.308 24 .243 .870 97.178 25 .235 .838 98.016 26 .219 .781 98.796 27 .181 .646 99.442 28 .156 .558 100.000
Total Variance Explained
Co
mpo
nent
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared
Loadings
Rotation Sums of Squared
Loadings
Total
% of
Varianc
e
Cumula
tive %
Total
% of
Variance
Cumulati
ve %
Total
% of
Variance
Cumulative
%
1
3.907
13.954
13.954
3.907
13.954
13.954
3.414
12.192
12.192
2
3.329
11.888
25.842
3.329
11.888
25.842
3.050
10.894
23.086
3
3.070
10.966
36.807
3.070
10.966
36.807
2.696
9.627
32.714
4
2.666
9.523
46.331
2.666
9.523
46.331
2.639
9.424
42.138
5
2.352
8.400
54.730
2.352
8.400
54.730
2.552
9.113
51.251
6
2.030
7.250
61.980
2.030
7.250
61.980
2.497
8.918
60.169
7
1.782
6.364
68.344
1.782
6.364
68.344
2.289
8.175
68.344
8
.844
3.014
71.357
9
.738
2.636
73.993
10
.681
2.433
76.427
11
.642
2.294
78.721
12
.610
2.180
80.900
13
.561
2.004
82.904
14
.502
1.794
84.699
15
.443
1.582
86.281
16
.433
1.547
87.828
17
.408
1.456
89.283
18
.379
1.355
90.638
19
.359
1.281
91.919
20
.335
1.195
93.114
21
.306
1.092
94.206
22
.305
1.091
95.297
23
.283
1.011
96.308
24
.243
.870
97.178
25
.235
.838
98.016
26
.219
.781
98.796
27
.181
.646
99.442
Total Variance Explained Co mpo nent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Varianc e Cumula tive % Total % of Variance Cumulati ve % Total % of Variance Cumulative % 1 3.907 13.954 13.954 3.907 13.954 13.954 3.414 12.192 12.192 2 3.329 11.888 25.842 3.329 11.888 25.842 3.050 10.894 23.086 3 3.070 10.966 36.807 3.070 10.966 36.807 2.696 9.627 32.714 4 2.666 9.523 46.331 2.666 9.523 46.331 2.639 9.424 42.138 5 2.352 8.400 54.730 2.352 8.400 54.730 2.552 9.113 51.251 6 2.030 7.250 61.980 2.030 7.250 61.980 2.497 8.918 60.169 7 1.782 6.364 68.344 1.782 6.364 68.344 2.289 8.175 68.344 8 .844 3.014 71.357 9 .738 2.636 73.993 10 .681 2.433 76.427 11 .642 2.294 78.721 12 .610 2.180 80.900 13 .561 2.004 82.904 14 .502 1.794 84.699 15 .443 1.582 86.281 16 .433 1.547 87.828 17 .408 1.456 89.283 18 .379 1.355 90.638 19 .359 1.281 91.919 20 .335 1.195 93.114 21 .306 1.092 94.206 22 .305 1.091 95.297 23 .283 1.011 96.308 24 .243 .870 97.178 25 .235 .838 98.016 26 .219 .781 98.796 27 .181 .646 99.442
Component Matrix
a
Component
1
2
3
4
5
6
7
PP5
-.704
.393
PP1
-.651
.406
.303
PP2
-.618
.403
PP3
-.611
.487
QT4
.580
.410
-.394
PP4
-.529
.516
QT2
.522
.369
-.371
-.458
QT3
.496
.469
-.356
-.397
QT1
.492
.392
-.330
-.455
CT2
.460
.332
.375
CN3
.476
.426
CN1
.446
-.333
.367
-.419
GC3
.343
-.630
.347
GC2
-.624
.401
GC4
-.621
.381
GC1
-.598
CT1
.423
.428
.309
.420
CN2
.373
.501
-.421
CS3
.388
.475
-.356
.426
CN4
.436
.451
-.349
SP1
-.325
.607
SP2
.367
-.401
.533
-.334
SP4
-.508
.530
SP3
-.378
.449
CT3
.405
.303
.533
CT4
.427
.302
.310
.453
CS2
.434
.381
.539
CS1
.486
.344
.505
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 7 PP5 -.704 .393 PP1 -.651 .406 .303 PP2 -.618 .403 PP3 -.611 .487 QT4 .580 .410 -.394 PP4 -.529 .516 QT2 .522 .369 -.371 -.458 QT3 .496 .469 -.356 -.397 QT1 .492 .392 -.330 -.455 CT2 .460 .332 .375 CN3 .476 .426 CN1 .446 -.333 .367 -.419 GC3 .343 -.630 .347 GC2 -.624 .401 GC4 -.621 .381 GC1 -.598 CT1 .423 .428 .309 .420 CN2 .373 .501 -.421 CS3 .388 .475 -.356 .426 CN4 .436 .451 -.349 SP1 -.325 .607 SP2 .367 -.401 .533 -.334 SP4 -.508 .530 SP3 -.378 .449 CT3 .405 .303 .533 CT4 .427 .302 .310 .453 CS2 .434 .381 .539 CS1 .486 .344 .505 Extraction Method: Principal Component Analysis.
Component Matrix
a
Component
1
2
3
4
5
6
7
PP5
-.704
.393
PP1
-.651
.406
.303
PP2
-.618
.403
PP3
-.611
.487
QT4
.580
.410
-.394
PP4
-.529
.516
QT2
.522
.369
-.371
-.458
QT3
.496
.469
-.356
-.397
QT1
.492
.392
-.330
-.455
CT2
.460
.332
.375
CN3
.476
.426
CN1
.446
-.333
.367
-.419
GC3
.343
-.630
.347
GC2
-.624
.401
GC4
-.621
.381
GC1
-.598
CT1
.423
.428
.309
.420
CN2
.373
.501
-.421
CS3
.388
.475
-.356
.426
CN4
.436
.451
-.349
SP1
-.325
.607
SP2
.367
-.401
.533
-.334
SP4
-.508
.530
SP3
-.378
.449
CT3
.405
.303
.533
CT4
.427
.302
.310
.453
CS2
.434
.381
.539
CS1
.486
.344
.505
a. 7 components extracted.
Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 7 PP5 -.704 .393 PP1 -.651 .406 .303 PP2 -.618 .403 PP3 -.611 .487 QT4 .580 .410 -.394 PP4 -.529 .516 QT2 .522 .369 -.371 -.458 QT3 .496 .469 -.356 -.397 QT1 .492 .392 -.330 -.455 CT2 .460 .332 .375 CN3 .476 .426 CN1 .446 -.333 .367 -.419 GC3 .343 -.630 .347 GC2 -.624 .401 GC4 -.621 .381 GC1 -.598 CT1 .423 .428 .309 .420 CN2 .373 .501 -.421 CS3 .388 .475 -.356 .426 CN4 .436 .451 -.349 SP1 -.325 .607 SP2 .367 -.401 .533 -.334 SP4 -.508 .530 SP3 -.378 .449 CT3 .405 .303 .533 CT4 .427 .302 .310 .453 CS2 .434 .381 .539 CS1 .486 .344 .505 a. 7 components extracted.
Rotated Component Matrix
a
Component
1
2
3
4
5
6
7
PP1
.851
PP5
.839
PP3
.823
PP2
.817
PP4
.725
QT2
.878
QT3
.868
QT1
.841
QT4
.836
CT1
.832
CT4
.811
CT3
.809
CT2
.770
GC2
.812
GC3
.804
GC4
.803
GC1
.741
CN1
.807
CN2
.793
CN4
.773
CN3
.743
SP2
.829
SP4
.810
SP1
.753
SP3
.688
CS2
.869
CS1
.843
CS3
.839
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser
Normalization.
Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 7 PP1 .851 PP5 .839 PP3 .823 PP2 .817 PP4 .725 QT2 .878 QT3 .868 QT1 .841 QT4 .836 CT1 .832 CT4 .811 CT3 .809 CT2 .770 GC2 .812 GC3 .804 GC4 .803 GC1 .741 CN1 .807 CN2 .793 CN4 .773 CN3 .743 SP2 .829 SP4 .810 SP1 .753 SP3 .688 CS2 .869 CS1 .843 CS3 .839 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotated Component Matrix
a
Component
1
2
3
4
5
6
7
PP1
.851
PP5
.839
PP3
.823
PP2
.817
PP4
.725
QT2
.878
QT3
.868
QT1
.841
QT4
.836
CT1
.832
CT4
.811
CT3
.809
CT2
.770
GC2
.812
GC3
.804
GC4
.803
GC1
.741
CN1
.807
CN2
.793
CN4
.773
CN3
.743
SP2
.829
SP4
.810
SP1
.753
SP3
.688
CS2
.869
CS1
.843
CS3
.839
a. Rotation converged in 6
iterations.
Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 7 PP1 .851 PP5 .839 PP3 .823 PP2 .817 PP4 .725 QT2 .878 QT3 .868 QT1 .841 QT4 .836 CT1 .832 CT4 .811 CT3 .809 CT2 .770 GC2 .812 GC3 .804 GC4 .803 GC1 .741 CN1 .807 CN2 .793 CN4 .773 CN3 .743 SP2 .829 SP4 .810 SP1 .753 SP3 .688 CS2 .869 CS1 .843 CS3 .839 a. Rotation converged in 6 iterations.