Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

8,935
937
97
THNG KÊ NHÂN KHU HC
GENDER
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid
Nu
71
47.3
47.3
47.3
Nam
79
52.7
52.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
AGE
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid
Duoi 30
25
16.7
16.7
16.7
Tu 30 - 50
82
54.7
54.7
71.3
Tren 50
43
28.7
28.7
100.0
Total
150
100.0
100.0
THỐNG KÊ NHÂN KHẨU HỌC GENDER Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Nu 71 47.3 47.3 47.3 Nam 79 52.7 52.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 AGE Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Duoi 30 25 16.7 16.7 16.7 Tu 30 - 50 82 54.7 54.7 71.3 Tren 50 43 28.7 28.7 100.0 Total 150 100.0 100.0
KIM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.817
4
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha if
Item Deleted
cangthang.1
12.1000
6.883
.534
.824
cangthang.2
12.0467
6.917
.690
.748
cangthang.3
12.0733
6.391
.725
.727
cangthang.4
12.0400
7.045
.621
.777
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.743
4
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha if
Item Deleted
moitruong.1
8.5467
7.578
.506
.700
moitruong.2
8.0467
7.280
.516
.695
moitruong.3
8.6267
6.799
.539
.682
moitruong.4
8.2600
6.744
.584
.655
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.756
4
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha if
Item Deleted
thangtien.1
9.7467
4.660
.467
.747
thangtien.2
9.4667
4.707
.502
.727
thangtien.3
9.5533
4.289
.625
.659
thangtien.4
9.7333
4.318
.627
.658
KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .817 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted cangthang.1 12.1000 6.883 .534 .824 cangthang.2 12.0467 6.917 .690 .748 cangthang.3 12.0733 6.391 .725 .727 cangthang.4 12.0400 7.045 .621 .777 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .743 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted moitruong.1 8.5467 7.578 .506 .700 moitruong.2 8.0467 7.280 .516 .695 moitruong.3 8.6267 6.799 .539 .682 moitruong.4 8.2600 6.744 .584 .655 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .756 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted thangtien.1 9.7467 4.660 .467 .747 thangtien.2 9.4667 4.707 .502 .727 thangtien.3 9.5533 4.289 .625 .659 thangtien.4 9.7333 4.318 .627 .658
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.793
3
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha if
Item Deleted
luong.1
5.8267
3.822
.653
.703
luong.2
5.7400
3.939
.742
.606
luong.3
5.2733
4.723
.527
.827
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.767
4
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha if
Item Deleted
hailong.1
7.7400
9.845
.372
.799
hailong.2
9.0600
5.815
.722
.617
hailong.3
9.2000
6.792
.565
.715
hailong.4
9.3800
6.855
.656
.661
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.849
3
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item
Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
Cronbach's Alpha if
Item Deleted
dudinh.1
5.7600
4.788
.645
.857
dudinh.2
6.3200
4.004
.783
.727
dudinh.3
6.5467
4.008
.736
.774
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .793 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted luong.1 5.8267 3.822 .653 .703 luong.2 5.7400 3.939 .742 .606 luong.3 5.2733 4.723 .527 .827 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .767 4 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted hailong.1 7.7400 9.845 .372 .799 hailong.2 9.0600 5.815 .722 .617 hailong.3 9.2000 6.792 .565 .715 hailong.4 9.3800 6.855 .656 .661 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .849 3 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted dudinh.1 5.7600 4.788 .645 .857 dudinh.2 6.3200 4.004 .783 .727 dudinh.3 6.5467 4.008 .736 .774
PHÂN TÍCH EFA
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.728
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
1037.364
df
171
Sig.
.000
Total Variance Explained
Component
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared
Loadings
Rotation Sums of Squared
Loadings
Total
% of
Variance
Cumulative
%
Total
% of
Variance
Cumulative
%
Total
% of
Variance
Cumulative
%
1
4.452
23.430
23.430
4.452
23.430
23.430
2.727
14.351
14.351
2
2.443
12.856
36.286
2.443
12.856
36.286
2.437
12.828
27.179
3
2.092
11.011
47.297
2.092
11.011
47.297
2.366
12.453
39.632
4
1.878
9.885
57.182
1.878
9.885
57.182
2.277
11.984
51.616
5
1.147
6.039
63.221
1.147
6.039
63.221
2.205
11.605
63.221
6
.978
5.148
68.369
7
.792
4.170
72.539
8
.711
3.744
76.283
9
.627
3.298
79.581
10
.601
3.166
82.747
11
.581
3.057
85.804
12
.472
2.482
88.286
13
.458
2.412
90.698
14
.406
2.134
92.832
15
.383
2.015
94.847
16
.311
1.636
96.483
17
.263
1.383
97.866
18
.206
1.087
98.953
19
.199
1.047
100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
PHÂN TÍCH EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .728 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1037.364 df 171 Sig. .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1 4.452 23.430 23.430 4.452 23.430 23.430 2.727 14.351 14.351 2 2.443 12.856 36.286 2.443 12.856 36.286 2.437 12.828 27.179 3 2.092 11.011 47.297 2.092 11.011 47.297 2.366 12.453 39.632 4 1.878 9.885 57.182 1.878 9.885 57.182 2.277 11.984 51.616 5 1.147 6.039 63.221 1.147 6.039 63.221 2.205 11.605 63.221 6 .978 5.148 68.369 7 .792 4.170 72.539 8 .711 3.744 76.283 9 .627 3.298 79.581 10 .601 3.166 82.747 11 .581 3.057 85.804 12 .472 2.482 88.286 13 .458 2.412 90.698 14 .406 2.134 92.832 15 .383 2.015 94.847 16 .311 1.636 96.483 17 .263 1.383 97.866 18 .206 1.087 98.953 19 .199 1.047 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotated Component Matrix
a
Component
1
2
3
4
5
cangthang.1
.707
.021
.056
.220
.033
cangthang.2
.840
.023
-.039
.156
.016
cangthang.3
.850
.029
-.081
.014
.185
cangthang.4
.749
.172
.052
-.017
.226
moitruong.1
.157
.053
-.106
.123
.727
moitruong.2
.296
.126
.073
.323
.525
moitruong.3
.032
.059
.013
.066
.842
moitruong.4
.126
.144
.000
.427
.596
thangtien.1
-.063
.051
.682
-.102
.018
thangtien.2
.083
-.127
.716
.092
-.088
thangtien.3
-.002
-.085
.813
.005
-.014
thangtien.4
-.013
.009
.817
.000
.030
luong.1
.026
.110
-.007
.762
.356
luong.2
.055
.045
.049
.818
.303
luong.3
.265
.068
-.067
.768
-.032
hailong.1
.076
.541
-.124
.174
.061
hailong.2
-.041
.889
-.050
-.053
.049
hailong.3
.111
.734
-.029
.089
.103
hailong.4
.060
.834
.063
.016
.054
Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 cangthang.1 .707 .021 .056 .220 .033 cangthang.2 .840 .023 -.039 .156 .016 cangthang.3 .850 .029 -.081 .014 .185 cangthang.4 .749 .172 .052 -.017 .226 moitruong.1 .157 .053 -.106 .123 .727 moitruong.2 .296 .126 .073 .323 .525 moitruong.3 .032 .059 .013 .066 .842 moitruong.4 .126 .144 .000 .427 .596 thangtien.1 -.063 .051 .682 -.102 .018 thangtien.2 .083 -.127 .716 .092 -.088 thangtien.3 -.002 -.085 .813 .005 -.014 thangtien.4 -.013 .009 .817 .000 .030 luong.1 .026 .110 -.007 .762 .356 luong.2 .055 .045 .049 .818 .303 luong.3 .265 .068 -.067 .768 -.032 hailong.1 .076 .541 -.124 .174 .061 hailong.2 -.041 .889 -.050 -.053 .049 hailong.3 .111 .734 -.029 .089 .103 hailong.4 .060 .834 .063 .016 .054
THNG KÊ GTTB
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
cangthang.1
150
1.00
5.00
3.9867
1.14685
cangthang.2
150
1.00
5.00
4.0400
.97540
cangthang.3
150
1.00
5.00
4.0133
1.06176
cangthang.4
150
1.00
5.00
4.0467
1.01225
Valid N (listwise)
150
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
moitruong.1
150
1.00
5.00
2.6133
1.05415
moitruong.2
150
1.00
5.00
3.1133
1.11450
moitruong.3
150
1.00
5.00
2.5333
1.20216
moitruong.4
150
1.00
5.00
2.9000
1.16291
Valid N (listwise)
150
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
thangtien.1
150
1.00
5.00
3.0867
.92640
thangtien.2
150
2.00
5.00
3.3667
.87789
thangtien.3
150
1.00
5.00
3.2800
.89082
thangtien.4
150
1.00
5.00
3.1000
.88044
Valid N (listwise)
150
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
luong.1
150
1.00
5.00
2.5933
1.23210
luong.2
150
1.00
5.00
2.6800
1.11920
luong.3
150
1.00
5.00
3.1467
1.10755
Valid N (listwise)
150
Descriptive Statistics
THỐNG KÊ GTTB Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation cangthang.1 150 1.00 5.00 3.9867 1.14685 cangthang.2 150 1.00 5.00 4.0400 .97540 cangthang.3 150 1.00 5.00 4.0133 1.06176 cangthang.4 150 1.00 5.00 4.0467 1.01225 Valid N (listwise) 150 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation moitruong.1 150 1.00 5.00 2.6133 1.05415 moitruong.2 150 1.00 5.00 3.1133 1.11450 moitruong.3 150 1.00 5.00 2.5333 1.20216 moitruong.4 150 1.00 5.00 2.9000 1.16291 Valid N (listwise) 150 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation thangtien.1 150 1.00 5.00 3.0867 .92640 thangtien.2 150 2.00 5.00 3.3667 .87789 thangtien.3 150 1.00 5.00 3.2800 .89082 thangtien.4 150 1.00 5.00 3.1000 .88044 Valid N (listwise) 150 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation luong.1 150 1.00 5.00 2.5933 1.23210 luong.2 150 1.00 5.00 2.6800 1.11920 luong.3 150 1.00 5.00 3.1467 1.10755 Valid N (listwise) 150 Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
hailong.1
150
3.00
5.00
4.0533
.73079
hailong.2
150
1.00
5.00
2.7333
1.30906
hailong.3
150
1.00
5.00
2.5933
1.25904
hailong.4
150
1.00
5.00
2.4133
1.14216
Valid N (listwise)
150
Descriptive Statistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
CANGTHANG
150
1.50
5.00
4.0217
.84441
MOITRUONG
150
1.00
4.75
2.7900
.85239
THANGTIEN
150
1.50
5.00
3.2083
.67953
LUONG
150
1.00
5.00
2.8067
.97107
HAILONG
150
1.50
5.00
2.9483
.86907
Valid N (listwise)
150
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation hailong.1 150 3.00 5.00 4.0533 .73079 hailong.2 150 1.00 5.00 2.7333 1.30906 hailong.3 150 1.00 5.00 2.5933 1.25904 hailong.4 150 1.00 5.00 2.4133 1.14216 Valid N (listwise) 150 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation CANGTHANG 150 1.50 5.00 4.0217 .84441 MOITRUONG 150 1.00 4.75 2.7900 .85239 THANGTIEN 150 1.50 5.00 3.2083 .67953 LUONG 150 1.00 5.00 2.8067 .97107 HAILONG 150 1.50 5.00 2.9483 .86907 Valid N (listwise) 150