Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

8,938
937
97
60
ng ng cho nhng n lc h  ra.
ng th   n nh o,
cp nht kin thc k    công vic chuyên môn ca nhân
ng thái này giúp cho nhân viên luôn nm bc s i, làm mi bn
thân qua tn khác nhau ca s nghip,  h t ra nhng mc tiêu cao
u chinh phc các th 
3.2.2.3. Đánh giá tính khả thi
Bng 3.3: Kho sát chuyên gia v đánh giá tính kh thi ca các gii pháp
có tác dng gim thiu s căng thẳng trong công vic
Giải pháp
Mức độ khả
thi
ST
T
1
2
3
4
5
1
y mnh hong ci cách th tc hành chính
2
4
4
2
Duy trì và tng l nhit huyt trong công
vic cho nhân viên
3
5
2
(Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi)
Bng 3.4: Kết qu tng hp ca kho sát chuyên gia v đánh giá tính
kh thi ca các gii pháp có tác dng gim thiu s căng thẳng trong công vic
STT
Các giải pháp
GTTB
GTLN
GTNN
1
y mnh hong ci cách th tc hành chính
4,2
5
3
2
Duy trì và tng l nhit huyt
trong công vic cho nhân viên
3,9
5
3

Theo kt a kho sát chuyên gia thì giy mnh hong ci cách th tc
hành chính thi (GTTB =4,2) vuy trì và tng l
nhit huyt trong công vic cho nhân viên thi (GTTB=3,9).
Gii pháp th nhy mnh hong ci cách th tc
hành chính t là kh thi vì hin nay th tc hành chính ti BHXH TP.HCM
vn còn r  t trong nhng nguyên nhân làm cho nhân viên phi
chu áp lc công vic rt lm thy rng trong vic c
60 ng ng cho nhng n lc mà h  ra. ng th   n nh o, cp nht kin thc và k    công vic chuyên môn ca nhân ng thái này giúp cho nhân viên luôn nm bc s i, làm mi bn thân qua tn khác nhau ca s nghip,  h t ra nhng mc tiêu cao u chinh phc các th  3.2.2.3. Đánh giá tính khả thi Bảng 3.3: Khảo sát chuyên gia về đánh giá tính khả thi của các giải pháp có tác dụng giảm thiểu sự căng thẳng trong công việc Giải pháp Mức độ khả thi ST T 1 2 3 4 5 1 y mnh hong ci cách th tc hành chính 2 4 4 2 Duy trì và tng l nhit huyt trong công vic cho nhân viên 3 5 2 (Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi) Bảng 3.4: Kết quả tổng hợp của khảo sát chuyên gia về đánh giá tính khả thi của các giải pháp có tác dụng giảm thiểu sự căng thẳng trong công việc STT Các giải pháp GTTB GTLN GTNN 1 y mnh hong ci cách th tc hành chính 4,2 5 3 2 Duy trì và tng l nhit huyt trong công vic cho nhân viên 3,9 5 3  Theo kt a kho sát chuyên gia thì giy mnh hong ci cách th tc hành chính thi (GTTB =4,2) vuy trì và tng l nhit huyt trong công vic cho nhân viên thi (GTTB=3,9). Gii pháp th nhy mnh hong ci cách th tc hành chính t là kh thi vì hin nay th tc hành chính ti BHXH TP.HCM vn còn r  t trong nhng nguyên nhân làm cho nhân viên phi chu áp lc công vic rt lm thy rng trong vic c
61
thc hic gii pháp này BHXH TP.HCM i phi có s ch o và quyt
tâm ca Ban o.
Gii pháp th   o BHXH TP.HCM cn duy trì tng lc,
 nhit huyt trong công vic cho nhân viên kh thi khi tng
lc nhit huyt trong công ty thì kt qu làm vic ca nhân viên s c nâng
cao t công vic s tn gii quyc phn nào s quá ti
trong công vi u kin áp dng gii pháp y phi d trù nhng khon
ng cho nhân viên khi h thc hin tt công vic c mt
ng lc cùng ln cho h khi hng ngày h phi làm vic vi kh ng
công vic cc k ln và chu nhiu áp lc t nhiu phía.
3.2.3. Ci thing làm vic
3.2.3.1. Cơ sở giải pháp
  
giúp nhân vi
 

 
          


  
 (GTTB=2.9)      
 (GTTB=2.6).
3.2.3.2. Nội dung giải pháp

.
B 

   
61 thc hic gii pháp này BHXH TP.HCM i phi có s ch o và quyt tâm ca Ban o. Gii pháp th   o BHXH TP.HCM cn duy trì và tng lc,  nhit huyt trong công vic cho nhân viên là kh thi vì khi tng lc và nhit huyt trong công ty thì kt qu làm vic ca nhân viên s c nâng cao t  lý công vic s tn gii quyc phn nào s quá ti trong công vi u kin áp dng gii pháp này là phi có d trù nhng khon ng cho nhân viên khi h thc hin tt công vic c là mt ng lc vô cùng ln cho h khi mà hng ngày h phi làm vic vi kh ng công vic cc k ln và chu nhiu áp lc t nhiu phía. 3.2.3. Ci thing làm vic 3.2.3.1. Cơ sở giải pháp    giúp nhân vi    có                    (GTTB=2.9) và        (GTTB=2.6). 3.2.3.2. Nội dung giải pháp  . B      
62

         
 
  

Gii pháp th hai, BHXH TP.HCM nên trang b các trang thit b phc v
cho công vic.
BHXH TP.HCM nên tip tc trang b  các trang thit b  nhân viên
có th ng dng tt công ngh thông tin vào vic thc hin công vic t 
u này giúp cho nhân viên gii quyt công vic mt cách nhanh chóng, hiu qu,
tit kim thi gian, t c mt phn ln khng công vic cho nhân
viên.
BHXH TP.HCM ph  m b  c luôn thoáng
mát, sch s, xây dng nhng không gian m nhiu ánh sáng mt tri, to ra
nhng khu vc khuôn viên xanh. Vi 8 ting làm vic hoc th  
o y giúp nhân viên cm thy h c hít th mt bu không khí trong
lành. Mng xanh th b ng cây, hay mt góc trang trí b
mi th va nhm nháp ly cà phê, vng gi làm vic
mt mi. T n cm thy thong l
làm vic t ng cc nâng cao.
Gii pháp th ba, BHXH TP.HCM nên tip tc to không khí làm vic
thân thin và thoi mái cho nhân viên.
L o ca BHXH TP.HCM nên to không khí làm vic thân thin
thoi mái cho nhân vi u y không nhng làm cho nhân viên gic áp
lc trong công vi  n cho nhân viên tâm trng thoi mái  làm
vic mt cách có hiu qu.
Lo ca BHXH TP.HCM nên khuyn khích nhân viên t
k  ln nhau trong công vi công vi c thc hin d dàng
cùng nhau h tr     viu này có th thc hin
62                  Gii pháp th hai, BHXH TP.HCM nên trang b các trang thit b phc v cho công vic. BHXH TP.HCM nên tip tc trang b  các trang thit b  nhân viên có th ng dng tt công ngh thông tin vào vic thc hin công vic t  u này giúp cho nhân viên gii quyt công vic mt cách nhanh chóng, hiu qu, tit kim thi gian, t c mt phn ln khng công vic cho nhân viên. BHXH TP.HCM ph  m b  c luôn thoáng mát, sch s, xây dng nhng không gian m có nhiu ánh sáng mt tri, to ra nhng khu vc có khuôn viên xanh. Vi 8 ting làm vic hoc th   o hãy giúp nhân viên cm thy h c hít th mt bu không khí trong lành. Mng xanh có th là b ng cây, hay mt góc trang trí b mi có th va nhm nháp ly cà phê, vng gi làm vic mt mi. T n cm thy thong l làm vic t ng cc nâng cao. Gii pháp th ba, BHXH TP.HCM nên tip tc to không khí làm vic thân thin và thoi mái cho nhân viên. L o ca BHXH TP.HCM nên to không khí làm vic thân thin và thoi mái cho nhân vi u này không nhng làm cho nhân viên gic áp lc trong công vi  n cho nhân viên tâm trng thoi mái  làm vic mt cách có hiu qu. Lo ca BHXH TP.HCM nên khuyn khích nhân viên t k  ln nhau trong công vi công vi c thc hin d dàng và cùng nhau h tr     viu này có th thc hin
63
c bng cách to ra nhng "khu chia s". Cm giác phi ngi làm vic 8 ting
hoc máy tính vi bao áp lc nng n y
bó buc và b hn ch. Hãy tc d
gp g thêm nhng h    i nói chuyn. Hãy to ra
nh     n hay phòng nghe nh  nhân
viên có th tng và có nhng cui, chia s v công vic mà vn không
cm thy nng n.
3.2.2.3. Đánh giá tính khả thi
Bng 3.5: Kho sát chuyên gia v đánh giá tính kh thi ca các gii pháp
có tác dng ci thiện môi trường làm vic
Giải pháp
Mức độ khả
thi
ST
T
1
2
3
4
5
1
o BHXH TP.HCM nên lng nghe nhng mong
i ca nhân viên
2
7
1
2
BHXH TP.HCM nên trang b các trang thit b phc v cho
công vic
1
4
4
1
3
To không khí làm vic thân thin và thoi mái cho nhân
viên
3
5
2
(Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi)
Bng 3.6: Kết qu tng hp ca kho sát chuyên gia v đánh giá tính
kh thi ca các gii pháp có tác dng ci thiện môi trường làm vic
STT
Các giải pháp
GTTB
GTLN
GTNN
1
o BHXH TP.HCM nên lng nghe
nhi ca nhân viên
3,9
5
3
2
BHXH TP.HCM nên trang b các trang thit b
phc v cho công vic
2,5
4
1
3
To không khí làm vic thân thin và thoi mái
cho nhân viên
3,9
5
3
(Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi)
        ng
 (GTTB =3,9). 


63 c bng cách to ra nhng "khu chia s". Cm giác phi ngi làm vic 8 ting hoc máy tính vi bao áp lc nng n y bó buc và b hn ch. Hãy tc d gp g thêm nhng h    i nói chuyn. Hãy to ra nh     n hay phòng nghe nh  nhân viên có th tng và có nhng cui, chia s v công vic mà vn không cm thy nng n. 3.2.2.3. Đánh giá tính khả thi Bảng 3.5: Khảo sát chuyên gia về đánh giá tính khả thi của các giải pháp có tác dụng cải thiện môi trường làm việc Giải pháp Mức độ khả thi ST T 1 2 3 4 5 1 o BHXH TP.HCM nên lng nghe nhng mong i ca nhân viên 2 7 1 2 BHXH TP.HCM nên trang b các trang thit b phc v cho công vic 1 4 4 1 3 To không khí làm vic thân thin và thoi mái cho nhân viên 3 5 2 (Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi) Bảng 3.6: Kết quả tổng hợp của khảo sát chuyên gia về đánh giá tính khả thi của các giải pháp có tác dụng cải thiện môi trường làm việc STT Các giải pháp GTTB GTLN GTNN 1 o BHXH TP.HCM nên lng nghe nhi ca nhân viên 3,9 5 3 2 BHXH TP.HCM nên trang b các trang thit b phc v cho công vic 2,5 4 1 3 To không khí làm vic thân thin và thoi mái cho nhân viên 3,9 5 3 (Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi)         ng  (GTTB =3,9).   
64
 
  

mình.
Gii pháp th hai, BHXH TP.HCM nên trang b các trang thit b phc v
cho công vi thi (GTTB=2,5) vì hin nay t
nhiu thit b hi h tr cho cán b công nhân viên làm vic và ngân sách
mua sm trang thit b i ho công ty s rà soát li
 u qu ca các trang thit b    tìm hiu xem
phi thc s là cán b nhân viên thiu các trang thit b hit s
dng và khai thác ht các công d
Gii pháp th ba, BHXH TP.HCM nên tip tc to không khí làm vic thân
thin và thoi mái cho nhân viên kh thi (GTTB=3,9). Hio
n thc cán b công nhân ca mình làm vic chu áp
lc rt cao và khng công vic nhio luôn c gng to môi
ng làm vic thân thin thoái mái cho cán b công nhân viên bng cách to
mi quan h thân thin gia cp trên và ci và ging nghip vi nhau.
3.2.4o và phát trin
3.2.4.1. Cơ sở gii pháp
Theo kt qu phân tích thc trng thì ng nhiu
n vio phát trin ca nhân viên   quy ch v n ca
 , ho nh nhu cu
ào tn lin vi hong phân tích nhu cong thi, theo kt
qu kho sát thì các nhân viên cho bit h  i ch   
tin hin ti BHXH TP.HCM, các nguyên nhân cho v  th k :
n u nh u kin  nh   c,
nhân viên c cco ra
cho nhân viên nhi   c thun li, iu kic c 
t s công bng (GTTB ~ 3.1).
64       mình. Gii pháp th hai, BHXH TP.HCM nên trang b các trang thit b phc v cho công vi thi (GTTB=2,5) vì hin nay t nhiu thit b hi h tr cho cán b công nhân viên làm vic và ngân sách mua sm trang thit b i ho công ty s rà soát li  u qu ca các trang thit b    tìm hiu xem có phi thc s là cán b nhân viên thiu các trang thit b hit s dng và khai thác ht các công d Gii pháp th ba, BHXH TP.HCM nên tip tc to không khí làm vic thân thin và thoi mái cho nhân viên là kh thi (GTTB=3,9). Hio n thc cán b công nhân ca mình làm vic chu áp lc rt cao và khng công vic nhio luôn c gng to môi ng làm vic thân thin và thoái mái cho cán b công nhân viên bng cách to mi quan h thân thin gia cp trên và ci và ging nghip vi nhau. 3.2.4o và phát trin 3.2.4.1. Cơ sở giải pháp Theo kt qu phân tích thc trng thì ng nhiu n vio và phát trin ca nhân viên   quy ch v n ca  , ho nh nhu cu ào tn lin vi hong phân tích nhu cong thi, theo kt qu kho sát thì các nhân viên cho bit h  i ch    tin hin ti  BHXH TP.HCM, các nguyên nhân cho v  có th k : n u rõ nh u kin  nh   c, nhân viên c cco ra cho nhân viên nhi   c thun li, iu kic c  t s công bng (GTTB ~ 3.1).
65
3.2.4.2. Ni dung gii pháp
Gii pháp th nht, BHXH TP.HCM nên t  u
kin n.
BHXH TP.HCM nên t    u kin c b nhim
mà không vi phnh c h cm thy c quan tâm và phn
u n lc ht mình vi công vic hin ti ca h. BHXH TP.HCM cn ph bin
rng rãi quy ch v quy hoch cán b, quy ch b nhim, t  pháp lý
rõ ràng cho các chc danh nho to ngun nhân lc dài h Lãnh
o phi dc thc s ca  b , to ra s công
bng trong biên ch n, tránh tri hoàn toàn hi

ng thi, trong vic quy hoch cán b ngu o BHXH cn chú
trn vic thc hin công vic ca CBCCVC thông qua bng
  quy hoch cán
b ngung thi tc s minh bch s ng thun ca CBCCVC trong
vic la chi c tiêu chuch này
c xem xét tm b i b các nhân s không còn phù
hc ph bin t nhn s n
hi giúp công tác quy hoch, B nhim cán b tht s ng l y cnh
tranh công bng trong công vic cng.
Gii pháp th   ào to chuyên môn
 công nhân viên.
Bên c ngun, cán b qun lý phi
o nghip v chuyên môn cho toàn b nhân viên c   n phi xem
 c h tr quá trình phát trin ngh nghip cho tng nhân
viên. Ngoài các bui hc v nghip v chc các lp hc thông dng
khác ( p, làm vic theo nhóm,vv...) nhm giúp các
65 3.2.4.2. Nội dung giải pháp Gii pháp th nht, BHXH TP.HCM nên t  u kin n. BHXH TP.HCM nên t    u kin c b nhim mà không vi phnh c h cm thy c quan tâm và phn u n lc ht mình vi công vic hin ti ca h. BHXH TP.HCM cn ph bin rng rãi quy ch v quy hoch cán b, quy ch b nhim, t  pháp lý rõ ràng cho các chc danh nho to ngun nhân lc dài h Lãnh o phi dc thc s ca  b , to ra s công bng trong biên ch n, tránh và tri hoàn toàn hi  ng thi, trong vic quy hoch cán b ngu o BHXH cn chú trn vic thc hin công vic ca CBCCVC thông qua bng   quy hoch cán b ngung thi tc s minh bch và s ng thun ca CBCCVC trong vic la chi c tiêu chuch này c xem xét tm b i b các nhân s không còn phù hc ph bin t nhn s n hi giúp công tác quy hoch, B nhim cán b tht s ng l y cnh tranh công bng trong công vic cng. Gii pháp th   ào to chuyên môn  công nhân viên. Bên c ngun, cán b qun lý phi o nghip v chuyên môn cho toàn b nhân viên c   n phi xem  c h tr quá trình phát trin ngh nghip cho tng nhân viên. Ngoài các bui hc v nghip v chc các lp hc thông dng khác ( p, làm vic theo nhóm,vv...) nhm giúp các
66
nhân viên ti các b phc các kin thc và k  sung cho công vic.
c bit, hing ng dng công ngh n phi có các
khóa tp hun v vic s dng phn m m bo tt c u bit
s dng và khai thác có hiu qu vic ng dng công ngh thông tin trong vic thc
hin công vic sao cho hiu qu.
Ngoài ra, BHXH TP.HCM c vào nhim v nhu cu phát trin
cán b quy ho lên k hoo ngn ho dài
hn, bng chuyên môn nghip v, vv... Thành pho ph c
công khai rõ ràng trong quy ch o:
Theo yêu cu ca v trí, chc danh công vic (b sung kin thc bt bui
vi CBCCVC còn thi, k i vi v trí công vic)
o dài hi vi din quy hoch ngun nhân lc dài hn)
 chuyi ngh
Bên cBHXH cn có chic dài hn v nhân lc gn nhu cu
o vi hong phân tích nhu cc th hin trong vic phát
trin s nghii nhân viên, có chio v k n phi ch
ng to dng ngun nhân lc cao cp t chính ngun nhân lc cu
vic thio bài bn, ít kinh nghim c xát là không tránh kh
TP.HCM cn phi bit lc ra nhng nhân t cht phù hp vi ho ng
chính sách phát trin cn nhân lc ti
u khoo ngn hn. Các nhân lc cp cao s phc
o toàn din theo các môn hn, cn có trong bt c o
thn tr kinh doanh (MBA) cp ti    o, qun tr
ngun nhân lc, marketing, qun lý quy trình sn xut, dch v, vv...
Gii pháp th ba, BHXH TP.HCM nên có các ch  khuyn khích, h tr
cho nhân viên khi h thc hi chuyên môn nghip v
BHXH TP.HCM nên các ch  khuyn khích, h tr cho nhân viên khi
h thc hin  chuyên môn nghip v chng h   tr kinh
66 nhân viên ti các b phc các kin thc và k  sung cho công vic. c bit, hing ng dng công ngh n phi có các khóa tp hun v vic s dng phn m m bo tt c u bit s dng và khai thác có hiu qu vic ng dng công ngh thông tin trong vic thc hin công vic sao cho hiu qu. Ngoài ra, BHXH TP.HCM c vào nhim v và nhu cu phát trin cán b quy ho lên k hoo ngn ho dài hn, bng chuyên môn nghip v, vv... Thành pho ph c công khai rõ ràng trong quy ch o:  Theo yêu cu ca v trí, chc danh công vic (b sung kin thc bt bui vi CBCCVC còn thi, k i vi v trí công vic)  o dài hi vi din quy hoch ngun nhân lc dài hn)   chuyi ngh Bên cBHXH cn có chic dài hn v nhân lc và gn nhu cu o vi hong phân tích nhu cc th hin trong vic phát trin s nghii nhân viên, có chio v k n phi ch ng to dng ngun nhân lc cao cp t chính ngun nhân lc cu vic thio bài bn, ít kinh nghim c xát là không tránh kh TP.HCM cn phi bit lc ra nhng cá nhân có t cht phù hp vi ho ng và chính sách phát trin cn nhân lc ti u khoo ngn hn. Các nhân lc cp cao s phc o toàn din theo các môn hn, cn có trong bt c o thn tr kinh doanh (MBA) cp ti    o, qun tr ngun nhân lc, marketing, qun lý quy trình sn xut, dch v, vv... Gii pháp th ba, BHXH TP.HCM nên có các ch  khuyn khích, h tr cho nhân viên khi h thc hi chuyên môn nghip v BHXH TP.HCM nên có các ch  khuyn khích, h tr cho nhân viên khi h thc hin  chuyên môn nghip v chng h   tr kinh
67
c hay có ch ng cho nhng nhân viên có nhu cu hc tp nâng
 chuyên môn.
3.2.4.3. Đánh giá tính khả thi
Bng 3.7: Kho sát chuyên gia v đánh giá tính kh thi ca các gii pháp
tác đng tích cực đến chính sách đào tạo và phát trin
Giải pháp
Mức độ khả
thi
S
T
T
1
2
3
4
5
1
T  u kin
2
6
2
2
To t công nhân
viên
3
5
2
3
Ch  khuyn khích, h tr cho nhân viên khi h thc hin
 chuyên môn nghip v
3
6
2
(Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi)
Bng 3.8: Kết qu tng hp ca kho sát chuyên gia v đánh giá tính kh thi
ca các gii pháp có tác động tích cc đến chính sách đào to và phát trin
STT
Các giải pháp
GTTB
GTLN
GTNN
1
T        u ki c
n
4,0
5
3
2
To t
cán b công nhân viên
3,9
5
3
3
Ch  khuyn khích, h tr cho nhân viên khi
h thc hi chuyên môn
nghip v
4,0
5
3
(Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi)
Gii pháp th nht, BHXH TP.HCM nên t    cu
kin là kh thi (GTTB=4,0). Hin nay, BHXH TP.
có ch u ki u ki
 nên vic b nhim cán b tr  n thi gian th u.
Vic b nhim cán b qun tr bên cn lý có kinh nghim s to
nên mt lung sinh khí mi có th tng làm ving và mang li
hiu qu cao cho BHXH TPHCM.
67 c hay có ch  ng cho nhng nhân viên có nhu cu hc tp nâng  chuyên môn. 3.2.4.3. Đánh giá tính khả thi Bảng 3.7: Khảo sát chuyên gia về đánh giá tính khả thi của các giải pháp có tác động tích cực đến chính sách đào tạo và phát triển Giải pháp Mức độ khả thi S T T 1 2 3 4 5 1 T  u kin 2 6 2 2 To t công nhân viên 3 5 2 3 Ch  khuyn khích, h tr cho nhân viên khi h thc hin  chuyên môn nghip v 3 6 2 (Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi) Bảng 3.8: Kết quả tổng hợp của khảo sát chuyên gia về đánh giá tính khả thi của các giải pháp có tác động tích cực đến chính sách đào tạo và phát triển STT Các giải pháp GTTB GTLN GTNN 1 T        u ki c n 4,0 5 3 2 To t cán b công nhân viên 3,9 5 3 3 Ch  khuyn khích, h tr cho nhân viên khi h thc hi chuyên môn nghip v 4,0 5 3 (Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi) Gii pháp th nht, BHXH TP.HCM nên t    cu kin là kh thi (GTTB=4,0). Hin nay, BHXH TP. có ch u ki u ki  nên vic b nhim cán b tr  n có thi gian th u. Vic b nhim cán b qun lý tr bên cn lý có kinh nghim s to nên mt lung sinh khí mi có th tng làm ving và mang li hiu qu cao cho BHXH TPHCM.
68
Gii pháp th ào to chuyên môn cho
    ng nhân viên kh thi (GTTB=3,9). Hin nay, ti BHXH
TP.HCM do áp lc khng công vic quá nhip xp
c thi gian h cho tt c cán b c to to chuyên môn
nghip vo nhn thy vic nâng cao chuyên môn nghip
v ng xuyên nên hiu qu làm vic ca cán b 
trong thi gian ti, BHXH TPHCM s c gng sp xp các khóa hc nâng cao
nghip v chuyên môn cho tt c cán b công nhân viên.
Gii pháp th ba, BHXH TP.HCM nên có các ch  khuyn khích, h tr
cho nhân viên khi h thc hi chuyên môn nghip v là kh thi
(GTTB=4,0)   t làm vic t   o
n thc rng ngoài vi o chuyên môn nghip v cho cán b
công nhân viên thì vic nhân viên t  ca h t quan trng
   p tc y dng các ch  h tr cho nhân viên
bng cách h tr tin hc phí   ng, bi hoàn
ng các ch y phi cam
kt làm vic tt khong thi gian nhnh.
3.2.5ng s tha mãn ti
3.2.5.1. Cơ sở giải pháp
 
- 
    
             


  
  (GTTB ~ 2,6)
 (GTTB ~2,7)
 (GTTB ~ 2,6).
68 Gii pháp th ào to chuyên môn cho     công nhân viên là kh thi (GTTB=3,9). Hin nay, ti BHXH TP.HCM do áp lc khng công vic quá nhip xp c thi gian h cho tt c cán b c to to chuyên môn nghip vo nhn thy vic nâng cao chuyên môn nghip v ng xuyên nên hiu qu làm vic ca cán b  trong thi gian ti, BHXH TPHCM s c gng sp xp các khóa hc nâng cao nghip v chuyên môn cho tt c cán b công nhân viên. Gii pháp th ba, BHXH TP.HCM nên có các ch  khuyn khích, h tr cho nhân viên khi h thc hi chuyên môn nghip v là kh thi (GTTB=4,0)   t làm vic t   o n thc rng ngoài vi o chuyên môn nghip v cho cán b công nhân viên thì vic nhân viên t  ca h t quan trng    p tc xây dng các ch  h tr cho nhân viên bng cách h tr tin hc phí   ng, bi hoàn ng các ch  này phi cam kt làm vic tt khong thi gian nhnh. 3.2.5ng s tha mãn ti 3.2.5.1. Cơ sở giải pháp   -                            (GTTB ~ 2,6)  (GTTB ~2,7)  (GTTB ~ 2,6).
69
3.2.5.2. Nội dung giải pháp
            

  c vic này thì BHXH TP.HCM cn phi h th 
c c  thc hin tr c. Khi thc hin xây
dng h thc nhân viên cn phm bo các ni dung sau:
Mt là, các tiêu chuc xây dng thc hi
nnh t
Hai là, xây dng ch  ti   t xut th ,
hi vi CBCCVC hoàn thành xut sc nhim v
Ba là, các tiêu chum mc tiêu hoàn thành công vic hiu qu
nht.
Bn là, các tiêu chung l nhân viên luôn ch ng
n l  a trong công vic, va nêu cao tinh thn hp tác va th hin tính
cnh tranh ca các nhân viên.
t qu i th hin rõ nhm mm yu ca
t h ng t hoàn thin mình.
Gii pháp th hai, BHXH TPHCM cchính sách
ti
H thng phi vic xem xét li
nu cn thit. Chi tit ca h thc truyt cho c toàn th nhân
viên t chc, th thông qua cun s tay c c qua h thng
y tính ni b cng cuc tip gia
các nhà qui vi nhân viên trong ving dng tn
vi  t trong nhng nhân t quan tr  thit lp mt h thng
p s tham gia nht trí c    t s i
din ca h trong vic thit k và thc thi h thng chi tr. Cn to cho nhân viên có
   n vào h th  ng th
69 3.2.5.2. Nội dung giải pháp                 c vic này thì BHXH TP.HCM cn phi có h th  c c  thc hin tr c. Khi thc hin xây dng h thc nhân viên cn phm bo các ni dung sau:  Mt là, các tiêu chuc xây dng và thc hi nnh t  Hai là, xây dng ch  ti   t xut th , hi vi CBCCVC hoàn thành xut sc nhim v  Ba là, các tiêu chum mc tiêu hoàn thành công vic hiu qu nht.  Bn là, các tiêu chung l nhân viên luôn ch ng n l  a trong công vic, va nêu cao tinh thn hp tác va th hin tính cnh tranh ca các nhân viên.  t qu i th hin rõ nhm mm yu ca t h ng t hoàn thin mình. Gii pháp th hai, BHXH TPHCM cchính sách ti H thng phi vic xem xét li nu cn thit. Chi tit ca h thc truyt cho c toàn th nhân viên và t chc, có th là thông qua cun s tay c c qua h thng máy tính ni b cng cuc tip gia các nhà qui vi nhân viên trong ving dng tn vi  t trong nhng nhân t quan tr  thit lp mt h thng p là có s tham gia và nht trí c    t s i din ca h trong vic thit k và thc thi h thng chi tr. Cn to cho nhân viên có    n vào h th  ng có th là