Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

8,934
937
97
50
2.4.2. Nhng mt hn ch và nguyên nhân ca nhng hn ch
Th nht, khi làm vic 



Th hai, nhân viên       

        

Th ba, mc nhân viên cm thy thoi mái khi làm vic ti 



      

 ng thi, 



i v    o nhân viên, theo quy ch  o ca ngành
     n vi o
rng rãi mà ch t ngun và cp lãnh
o. N  khuyn khích cho nhân viên nâng cao
 chuyên môn và nghip v.
    n ti do không
c tr ng vi kt qu làm vi quan
khác. Bi vì so vi kh ng công vic nhân viên cm
nhn thì mn ti cn còn khá thp. Bên cnh nhng áp lc
50 2.4.2. Nhng mt hn ch và nguyên nhân ca nhng hn ch Th nht, khi làm vic     Th hai, nhân viên                   Th ba, mc dù nhân viên cm thy thoi mái khi làm vic ti              ng thi,     i v    o nhân viên, theo quy ch  o ca ngành      n vi o rng rãi mà ch t ngun và cp lãnh o. N  khuyn khích cho nhân viên nâng cao  chuyên môn và nghip v.     n ti do không c tr ng vi kt qu làm vi quan khác. Bi vì so vi kh ng công vic mà nhân viên cm nhn thì mn ti cn còn khá thp. Bên cnh nhng áp lc
51
công vic nhân viên phi gii quyt thì công vic t i
nhân viên thc hin ph chính xác cao.
Ngoài ra, phúc li cu ch
yu là cho nhân viên ngh mát cho quà vào các dp sinh nht, l tt và có quan
 tr v i
 cho các cán b
Kết luận chương 2:  p cái nhìn tng quát v thc trng
các yu t n d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM: S
hài lòng công vic, ng trong công vic  Chính sách
v o và phát trin, ng thi, tác gi n hành nghiên
c  lun vng chc cho gi
51 công vic mà nhân viên phi gii quyt thì công vic t i nhân viên thc hin ph chính xác cao. Ngoài ra, phúc li cu ch yu là cho nhân viên ngh mát và cho quà vào các dp sinh nht, l tt và có quan  tr v i và  cho các cán b Kết luận chương 2:  p cái nhìn tng quát v thc trng các yu t n d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM: S hài lòng công vic, ng trong công vic  Chính sách v o và phát trin, ng thi, tác gi n hành nghiên c  lun vng chc cho gi
52
CHƯƠNG 3
GII PHÁP HN CH D ĐỊNH NGH VIC
CA NHÂN VIÊN TI BHXH TP.HCM
3.1. Định hướng phát trin ca ngành BHXH Vit Nam
Th nht, ph  ng 50% l ng tham
gia bo hiêm xã hi; 35% lng tham gia bo him tht nghip và trên
80% dân s tham gia bo him y t.
Th hai, qun lý, s dnh và có hiu qu qu bo him xã hi,
qu bo him y t nhm bm qu bo him xã h i trong dài hn, qu
bo him y t 
Th ba, tiêu chun hoá quy trình nghip v qu  m bo
chm nhi hoàn thành vic áp dng h thng quàn lý chng
theo tiêu chun TCVN ISO 9001:2008 vào ho ng c  
ngành; mi công dân tham gia bo him xã hi, bo him y t c cp mt s nh
danh và thng nht vi s  phc v
qun lý quá trình thu, gii quyt chính sách, chi tr các ch  bo him xã hi, bo
him tht nghip, bo him y t mt cách chính xác và thun tin.
Th n toàn h thng t chc b máy ngành Bo him xã hi Vit Nam,
c qun lý và thc thi công v cn b, công chc, viên
ch t chc thc hin, góp phm bo s phát trin nh, bn vng ca
chính sách bo him xã hi, bo him y t.
Cui cùng, hoàn thin h tng công ngh thông tin (mng máy tính, máy ch,
máy trm, an ninh mng, trung tâm d liu ngành và h thng phn m d
liu, dch v công trc tuyn trên m gii quyt các chính sách, ch
 bo him xã hi, bo him y t.
52 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BHXH TP.HCM 3.1. Định hướng phát triển của ngành BHXH Việt Nam Th nht, ph  ng 50% l ng tham gia bo hiêm xã hi; 35% lng tham gia bo him tht nghip và trên 80% dân s tham gia bo him y t. Th hai, qun lý, s dnh và có hiu qu qu bo him xã hi, qu bo him y t nhm bm qu bo him xã h i trong dài hn, qu bo him y t  Th ba, tiêu chun hoá quy trình nghip v và qu  m bo chm nhi hoàn thành vic áp dng h thng quàn lý chng theo tiêu chun TCVN ISO 9001:2008 vào ho ng c   ngành; mi công dân tham gia bo him xã hi, bo him y t c cp mt s nh danh và thng nht vi s  phc v và qun lý quá trình thu, gii quyt chính sách, chi tr các ch  bo him xã hi, bo him tht nghip, bo him y t mt cách chính xác và thun tin. Th n toàn h thng t chc b máy ngành Bo him xã hi Vit Nam, c qun lý và thc thi công v cn b, công chc, viên ch t chc thc hin, góp phm bo s phát trin nh, bn vng ca chính sách bo him xã hi, bo him y t. Cui cùng, hoàn thin h tng công ngh thông tin (mng máy tính, máy ch, máy trm, an ninh mng, trung tâm d liu ngành và h thng phn m d liu, dch v công trc tuyn trên m gii quyt các chính sách, ch  bo him xã hi, bo him y t.
53
3.2. Nhóm gii pháp nhm hn chế d định ngh vic ca nhân viên ti BHXH
TP.HCM
ng s hài lòng trong công vic
3.2.1.1. Cơ sở giải pháp

 


 
    

       
        

3.2.1.2. Nội dung giải pháp
 





  







53 3.2. Nhóm giải pháp nhằm hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên tại BHXH TP.HCM ng s hài lòng trong công vic 3.2.1.1. Cơ sở giải pháp                                3.2.1.2. Nội dung giải pháp                 
54

           
   

Hình 3.1: Các yêu cầu của bảng mô tả công việc

      
TP.HCM. Nhâ
 

 
         so

        

54                   Hình 3.1: Các yêu cầu của bảng mô tả công việc         TP.HCM. Nhâ               so           
55
Ba là, JD          
viên,  

JD 

  

 

          
   
       

G




     

 
     
      
       
   

         
ng thi,        

55 Ba là, JD là           viên,    là JD                                  G                                                  ng thi,         
56

  k

      

   


       
 
        
 


         
         
       



          
 
      
  
        
             

         
 
56    k                                                                                                                                
57

       
   

 


 

3.2.1.3. Đánh giá tính khả thi
Bng 3.1: Kho sát chuyên gia v đánh giá tính kh thi ca các gii pháp
có tác dng nâng cao s hài lòng trong công vic
Giải pháp
Mức độ khả thi
STT
1
2
3
4
5
1

1
9
2

2
8
3

1
2
6
1
(Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi)
Bng 3.2: Kết qu tng hp ca kho sát chuyên gia v đánh giá tính
kh thi ca các gii pháp có tác dng nâng cao s hài lòng trong công vic
STT

GTTB
GTLN
GTNN
1

4,9
5
4
2

4,8
5
4
3

3,7
5
2

, các chuyên gia cho r
   (GTTB =
4,8)     (3,7) 
 
Khi 
BHXH TPHCM  
57                      3.2.1.3. Đánh giá tính khả thi Bảng 3.1: Khảo sát chuyên gia về đánh giá tính khả thi của các giải pháp có tác dụng nâng cao sự hài lòng trong công việc Giải pháp Mức độ khả thi STT 1 2 3 4 5 1  1 9 2  2 8 3  1 2 6 1 (Ngun: Kt qu kho sát ca tác gi) Bảng 3.2: Kết quả tổng hợp của khảo sát chuyên gia về đánh giá tính khả thi của các giải pháp có tác dụng nâng cao sự hài lòng trong công việc STT  GTTB GTLN GTNN 1  4,9 5 4 2  4,8 5 4 3  3,7 5 2  , các chuyên gia cho r    (GTTB = 4,8)     (3,7)    Khi  BHXH TPHCM  
58

          
phòng ban.
Gii pháp th hai, BHXH TP.HCM cn b trí nhân viên phù hp v 
lc hin công vic công bng, chính xác, kp thi gn
lin công vic v i phát trin kh thi hi  o công ty
n thy hin nay có mt s v c b trí v trí vic làm không
phù hp vc ca h c ca hu kin thc
hin gii pháp này là cn phi có s quyt tâm cao t ng thun
cao t nhân viên.



.
3.2.2. Gim thiu s ng trong công vic
3.2.2.1. Cơ sở giải pháp
      
            
        
        
        
  
 

3.2.2.2. Nội dung giải pháp
Gii pháp th nhty mnh hong ci cách th
tc hành chính t.
Viy mnh hong ci cách th tc hành chính nhm gim bt các th
tc hành chính và gim bt nhng khâu thi trong quá trình gii quyt công vic t
58             phòng ban. Gii pháp th hai, BHXH TP.HCM cn b trí nhân viên phù hp v  lc hin công vic công bng, chính xác, kp thi và gn lin công vic v i phát trin là kh thi vì hi  o công ty n thy hin nay có mt s v c b trí v trí vic làm không phù hp vc ca h c ca hu kin thc hin gii pháp này là cn phi có s quyt tâm cao t ng thun cao t nhân viên.    . 3.2.2. Gim thiu s ng trong công vic 3.2.2.1. Cơ sở giải pháp                                                      3.2.2.2. Nội dung giải pháp Gii pháp th nhty mnh hong ci cách th tc hành chính t. Viy mnh hong ci cách th tc hành chính nhm gim bt các th tc hành chính và gim bt nhng khâu thi trong quá trình gii quyt công vic t
59
m thi gian gii quyt công vic gim bt áp l  thc
hi u này thì BHXH TP.HCM cn lp ra hn mt ban bao gm nhng
thành viên ch cht t trin khai qui trình thc hin theo dõi
sát sao quá trình cng thng
ng dng công ngh thông tin trong quá trình gii quyt công vic cho khách hàng
 t làm vic ca nhân viên tng hc hin
khai báo bo him xã hi bn t.
Gii pháp th hai, o BHXH TP.HCM cn duy trì và tng lc,
 nhit huyt trong công vic cho nhân viên
Khi công vic tr nên quen thuc vi nhân viên thì dn dn lòng nhit huyt
c ngui dn. Tuy nhiên, trên thc t, lòng nhit huyt trong công
vic mt k   rèn luy  t trong nhm mu
ch duy trì s nhit tình này chính là k  tng lc cho bn thân nhân
viên:
M  o BHXH TP.HCM c  nh phân b công vic phù
hp vi tính s thích c i nhân viên. C g   c thông tin
chính xác v t  p xp công vic cn ph n
y thì nhân viên mi tìm thy nim say mê, ng
lc, hng thú chinh ph thy mt
mi hay nhàm chán.
 s bt mãn trong công vic
ca nhân viên tn ti quá lâu mà vc gii quyt, vì khi nhân viên bt mãn
thì kt qu công vic s gim sút, có th xy ra tai n
chng bnh v m cm, lo lng và các v v giao tip,
gây ng không ch   i nhng nghip
xung quanh.
Ba là, luôn luôn nhng li khen ngi ghi nhn nh  a
n vic ci thin ch  
59 m thi gian gii quyt công vic và gim bt áp l  thc hi u này thì BHXH TP.HCM cn lp ra hn mt ban bao gm nhng thành viên ch cht t trin khai qui trình thc hin và theo dõi sát sao quá trình cng thng ng dng công ngh thông tin trong quá trình gii quyt công vic cho khách hàng  t làm vic ca nhân viên tng hc hin khai báo bo him xã hi bn t. Gii pháp th hai, o BHXH TP.HCM cn duy trì và tng lc,  nhit huyt trong công vic cho nhân viên Khi công vic tr nên quen thuc vi nhân viên thì dn dn lòng nhit huyt c ngui dn. Tuy nhiên, trên thc t, lòng nhit huyt trong công vic là mt k   rèn luy  t trong nhm mu ch duy trì s nhit tình này chính là k  tng lc cho bn thân nhân viên:  M  o BHXH TP.HCM c  nh và phân b công vic phù hp vi cá tính và s thích c i nhân viên. C g   c thông tin chính xác v t  p xp công vic cn ph n y thì nhân viên mi tìm thy nim say mê, ng lc, hng thú chinh ph thy mt mi hay nhàm chán.   s bt mãn trong công vic ca nhân viên tn ti quá lâu mà vc gii quyt, vì khi nhân viên bt mãn thì kt qu công vic s gim sút, có th xy ra tai n chng bnh v m cm, lo lng và các v v giao tip, gây ng không ch   i nhng nghip xung quanh.  Ba là, luôn luôn có nhng li khen ngi và ghi nhn nh  a n vic ci thin ch  