Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

8,945
937
97
40
      

 , 
m cvà chính sách
. 
         



Thang đo dự nghỉ nghỉ việc: 

      
       
 

Bảng 2.7: Thang đo dự định nghỉ việc.
DUDINHNGHIVIEC
Dự định nghỉ việc
Dudinh1

Dudinh2

Dudinh3


Thang đo sự hài lòng trong công việc    


         
      
         
        

40          ,  m cvà chính sách .                Thang đo dự nghỉ nghỉ việc:                  có   Bảng 2.7: Thang đo dự định nghỉ việc. DUDINHNGHIVIEC Dự định nghỉ việc Dudinh1  Dudinh2  Dudinh3    Thang đo sự hài lòng trong công việc                                           
41
Bảng 2.8: Thang đo sự hài lòng trong công việc
HAILONG
S hài lòng trong công vic
Hailong1
Anh/ch c nh
Hailong2
Công vic ca Anh/Ch c mô t rõ ràng
Hailong3
ng vic ca anh ch phù hp vc ca Anh/Ch
Hailong4
Công vic ca Anh/Ch thú v

Thang đo căng thẳng trong công việc:       

        
 
rong

 

Bảng 2.9: Thang đo căng thẳng trong công việc
CANGTHANG
ng trong công vic
Cangthang1
ng cm thng khi làm vic.
Cangthang2
Tôi cm thy kit sc sau mt ngày làm vic.
Cangthang3
ng xuyên làm vic ngoài gi, thm chí là làm vic ngày l.
Cangthang4
ng xuyên cm thy mt do công vic quá ti.

Thang đo môi trường làm việc: 



41 Bảng 2.8: Thang đo sự hài lòng trong công việc HAILONG Sự hài lòng trong công việc Hailong1 Anh/ch c nh Hailong2 Công vic ca Anh/Ch c mô t rõ ràng Hailong3 Công vic ca anh ch phù hp vc ca Anh/Ch Hailong4 Công vic ca Anh/Ch thú v   Thang đo căng thẳng trong công việc:                    rong  có   Bảng 2.9: Thang đo căng thẳng trong công việc CANGTHANG ng trong công vic Cangthang1 ng cm thng khi làm vic. Cangthang2 Tôi cm thy kit sc sau mt ngày làm vic. Cangthang3 ng xuyên làm vic ngoài gi, thm chí là làm vic ngày l. Cangthang4 ng xuyên cm thy mt do công vic quá ti.   Thang đo môi trường làm việc:    
42


       

Bảng 2.10: Thang đo môi trường làm việc
MOITRUONG
Môi trưng làm vic
Moitruong1
Thi gian làm vic ct thun tii vi tôi.
Moitruong2
Tôi cm thy thoi mái khi làm vi
Moitruong3
c trang b  các thit b cn thit.
Moitruong4
m làm vic rt thun tin cho vii ca tôi.

Thang đo chính sách đào tạo phát triển: 

       
 
t 
Bảng 2.11: Thang đo chính sách đào tạo và phát triển
THANGTIEN
Chính sách đào tạo và phát trin
Thangtien1
Tôi hiu rõ nhu ki c.
Thangtien2
Tôi hài lòng vc c
Thangtien3
o cho tôi nhi c thun li.
Thangtien4
u kic ct công bng.

Thang đo chính sách tiền lương: 
      
     
quan sát. 

42           có  Bảng 2.10: Thang đo môi trường làm việc MOITRUONG Môi trường làm việc Moitruong1 Thi gian làm vic ct thun tii vi tôi. Moitruong2 Tôi cm thy thoi mái khi làm vi Moitruong3 c trang b  các thit b cn thit. Moitruong4 m làm vic rt thun tin cho vii ca tôi.   Thang đo chính sách đào tạo và phát triển:             t  Bảng 2.11: Thang đo chính sách đào tạo và phát triển THANGTIEN Chính sách đào tạo và phát triển Thangtien1 Tôi hiu rõ nhu ki c. Thangtien2 Tôi hài lòng vc c Thangtien3 o cho tôi nhi c thun li. Thangtien4 u kic ct công bng.   Thang đo chính sách tiền lương:               quan sát.  
43
Bảng 2.12: Thang đo chính sách tiền lương
LUONG
Chính sách tiền lương
Luong1
Tôi hài lòng vi ch  n ti.
Luong2
Tic tr ng vi kt qu công vic
Luong3
 

Mu nghiên cu
c khi thc hin nghiên c  ng chính thc thì tác gi tin hành
nghiên cnh tính nhnh các khái nim v các yu t dùng trong thang
ng d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM. Nghiên c c
thc hii hình thc mt cuc tho lun nhóm vi các chuyên gia thuc phòng
t chc hành chánh. Sau quá trình nghiên cnh tính nhu ch
cho phù hp vi thc t ti BHXH TP.HCM, tác gi  c bng câu hi chính
thc, phc v cho công vic phng vn hàng lot.
Mu nghiên cc ch    n mu thun tin, tác gi
thu thp ý kin thông qua phiu khi hình thc là phng vn trc tip bng
bng câu h i v 
  
 
 i BHXH Tp.HCM. Kích
c mu càng ln càng ti tn chi phí thi gian. Hin nay, các nhà
nghiên cc mu cn thit thông qua các công thc kinh nghim
cho t  lý. Theo Hair, Anderson, Tatham & Black (1998) cho
bit kích c mu dùng trong phân tích nhân t phi ti thin tng bin quan
sát. Trong nghiên cu này, có tt c 19 bin quan sát nên c mu ti thiu ct là
19*5=95 mu. Còn theoTabachnick & Fidell (1996), c mu ti thiu dùng trong
hc tính theo công thc n >= 50+8*m (n là c mu, m s bin
c lp ca mô hình). Trong nghiên cu này có 5 bic lp thì c mu ti thiu
là 50+8*5=90 mu.
43 Bảng 2.12: Thang đo chính sách tiền lương LUONG Chính sách tiền lương Luong1 Tôi hài lòng vi ch  n ti. Luong2 Tic tr ng vi kt qu công vic Luong3     Mẫu nghiên cứu c khi thc hin nghiên c  ng chính thc thì tác gi tin hành nghiên cnh tính nhnh các khái nim v các yu t dùng trong thang ng d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM. Nghiên c c thc hii hình thc mt cuc tho lun nhóm vi các chuyên gia thuc phòng t chc  hành chánh. Sau quá trình nghiên cnh tính nhu ch cho phù hp vi thc t ti BHXH TP.HCM, tác gi  c bng câu hi chính thc, phc v cho công vic phng vn hàng lot. Mu nghiên cc ch    n mu thun tin, tác gi thu thp ý kin thông qua phiu khi hình thc là phng vn trc tip bng bng câu h i v           i BHXH Tp.HCM. Kích c mu càng ln càng ti tn chi phí và thi gian. Hin nay, các nhà nghiên cc mu cn thit thông qua các công thc kinh nghim cho t  lý. Theo Hair, Anderson, Tatham & Black (1998) cho bit kích c mu dùng trong phân tích nhân t phi ti thin tng bin quan sát. Trong nghiên cu này, có tt c 19 bin quan sát nên c mu ti thiu ct là 19*5=95 mu. Còn theoTabachnick & Fidell (1996), c mu ti thiu dùng trong hc tính theo công thc n >= 50+8*m (n là c mu, m là s bin c lp ca mô hình). Trong nghiên cu này có 5 bic lp thì c mu ti thiu là 50+8*5=90 mu.
44
Kt lun: kích c mu kho sát ti thiu 95 mu. Trong nghiên cu này,
tác gi s kho sát 180 mu nhm b tin cy thng kê.
Cách thc thu thp s liu: tác gi thu thp d li
xác sut, tin hành bng cách gi bng câu hi t



i BHXH Tp.HCM. Kt qu thu v c 155 bng tr l 
loi b 25 bng tr li không hp l t qu cho tt c các câu hi, b
trng không tr li mt s câu ht qu có 150 bng tr l
trình x lý d liu.
X lý d liu: Tng s bng câu hi tác gi gng s bng câu
hi thu v t kho sát là 155. Sau khi xthì nhc 150 mu hoàn chc
c phân tích tip theo.
2.3.2.2. Kết quả khảo sát
Đặc điểm mu kho sát:
Sau khi loi b nhng bng kh    thông tin, tác gi nhn
c 150 bng kho sát hp l. Thng kê mô t d liu cho thy:
V gii tính: Có 79 i là nam (chim 52,7%), 71 n (chim 47,3%).
V tui tác: 25 i i 30 tui (chim 16,7%), 82 i tui t 30
i 50 (chim 54,7%), 43 i trên 50 tui (chim 28,7%).
Như vậyi tham gia kho sát có t l nam n u và ch yu
 tui t n 50 tui.
Bng 2.13: Mô t mu kho sát
Thông tin mu
Tn s
T l %
Gii tính
N
71
47.3
Nam
79
52.7
i 30 tui
25
16.7
Tui
T 30 tun 50 tui
82
54.7
Trên 50 tui
43
28.7
(Ngun: Kết qu kho sát ca tác gi)
44 Kt lun: kích c mu kho sát ti thiu là 95 mu. Trong nghiên cu này, tác gi s kho sát 180 mu nhm b tin cy thng kê.  Cách thức thu thập số liệu: tác gi thu thp d li xác sut, tin hành bng cách gi bng câu hi t       i BHXH Tp.HCM. Kt qu thu v c 155 bng tr l  loi b 25 bng tr li không hp l t qu cho tt c các câu hi, b trng không tr li mt s câu ht qu có 150 bng tr l trình x lý d liu.  Xử lý dữ liệu: Tng s bng câu hi tác gi gng s bng câu hi thu v t kho sát là 155. Sau khi x lý thì nhc 150 mu hoàn chc c phân tích tip theo. 2.3.2.2. Kết quả khảo sát  Đặc điểm mẫu khảo sát: Sau khi loi b nhng bng kh    thông tin, tác gi nhn c 150 bng kho sát hp l. Thng kê mô t d liu cho thy: Về giới tính: Có 79 i là nam (chim 52,7%), 71 n (chim 47,3%). Về tuổi tác: Có 25 i i 30 tui (chim 16,7%), 82 i tui t 30 i 50 (chim 54,7%), 43 i trên 50 tui (chim 28,7%). Như vậyi tham gia kho sát có t l nam n u và ch yu   tui t n 50 tui. Bảng 2.13: Mô tả mẫu khảo sát Thông tin mẫu Tần số Tỷ lệ % Gii tính N 71 47.3 Nam 79 52.7 i 30 tui 25 16.7 Tui T 30 tun 50 tui 82 54.7 Trên 50 tui 43 28.7 (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)
45
Phân tích kết qu kho sát
Kt qu tho lun nhóm cho thy có 5 yu t n d nh ngh
vic ca nhân viên ti BHXH Tp.HCM s    
  m    
c
Bng 2.14: Giá tr trung bình các thành phn ảnh hưởng đến d định
ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM
Thành phần
Giá tr trung bình

4.0217

2.7900

3.2083

2.8067

2.9483
(Ngun: Kết qu kho sát ca tác gi)
Da vào kt qu thng ti bng 2.14, cho thy các yu t n
d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM   
m trung bình hoi trung bình (t 2.79 n 3.20). Ngoi tr yu t 
 giá tr trung bình 4.0217. u này th hin, ti
bo him hi TPHCM, nhân viên cho rng s ng trong công vic rt
nhi các chính sách ng làm vic và chính sách tin
p dn nên s hài lòng trong công vic c
Ban
  
       


* S hài lòng trong công vic: Kt qu khi vi nhân viên v s hài
lòng trong công vic ti BHXH TPHCM th hin qua bng sau:
45  Phân tích kết quả khảo sát Kt qu tho lun nhóm cho thy có 5 yu t n d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH Tp.HCM là s       m     và c Bảng 2.14: Giá trị trung bình các thành phần ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của nhân viên tại BHXH TP.HCM Thành phần Giá trị trung bình  4.0217  2.7900  3.2083  2.8067  2.9483 (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả) Da vào kt qu thng kê ti bng 2.14, cho thy các yu t n d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM     m trung bình hoi trung bình (t 2.79 n 3.20). Ngoi tr yu t   giá tr trung bình là 4.0217. u này th hin, ti bo him xã hi TPHCM, nhân viên cho rng s ng trong công vic rt nhi các chính sách ng làm vic và chính sách tin p dn nên s hài lòng trong công vic c Ban              * Sự hài lòng trong công việc: Kt qu khi vi nhân viên v s hài lòng trong công vic ti BHXH TPHCM th hin qua bng sau:
46
Bảng 2.15: Giá trị trung bình các biến của thang đo sự hài lòng trong công việc
Biến quan sát
Mẫu
Giá trị
nhỏ
nhất
Giá trị
lớn
nhất
Giá trị
trung
bình
Anh/ch y là công vic nh
150
3.00
5.00
4.0533
Công vic ca Anh/Ch c mô t rõ ràng
150
1.00
5.00
2.7333
Công vic ca anh/Ch phù hp vc a/c
150
1.00
5.00
2.5933
Công vic ca Anh/Ch thú v
150
1.00
5.00
2.4133
(Ngun: Kết qu kho sát ca tác gi)
        
 Anh/ch      c 
4.0533  Công vic ca Anh/Ch thú v " có
 2.4133. Công vic ca anh ch phù
hp v c ca Anh/Ch 2.5933 và biCông vic
ca Anh/Ch c mô t 2.7333. 
nhân viên   
 

* S căng thẳng trong công vic: Kt qu khi vi nhân viên v s
ng trong công vic ti bo him xã hi TPHCM th hin qua bng sau:
Bảng 2.16: Giá trị trung bình của các biến thang đo căng thẳng trong công việc
Biến quan sát
Mẫu
Giá trị
nhỏ
nhất
Giá trị
lớn
nhất
Giá trị
trung
bình

150
1.00
5.00
3.9867

150
1.00
5.00
4.0400


150
1.00
5.00
4.0133


150
1.00
5.00
4.0467
(Ngun: Kết qu kho sát ca tác gi)
46 Bảng 2.15: Giá trị trung bình các biến của thang đo sự hài lòng trong công việc Biến quan sát Mẫu Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình Anh/ch y là công vic nh 150 3.00 5.00 4.0533 Công vic ca Anh/Ch c mô t rõ ràng 150 1.00 5.00 2.7333 Công vic ca anh/Ch phù hp vc a/c 150 1.00 5.00 2.5933 Công vic ca Anh/Ch thú v 150 1.00 5.00 2.4133 (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)           Anh/ch      c  4.0533  Công vic ca Anh/Ch thú v " có  2.4133. Công vic ca anh ch phù hp v c ca Anh/Ch 2.5933 và biCông vic ca Anh/Ch c mô t 2.7333.  nhân viên       * Sự căng thẳng trong công việc: Kt qu khi vi nhân viên v s ng trong công vic ti bo him xã hi TPHCM th hin qua bng sau: Bảng 2.16: Giá trị trung bình của các biến thang đo căng thẳng trong công việc Biến quan sát Mẫu Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình  150 1.00 5.00 3.9867  150 1.00 5.00 4.0400   150 1.00 5.00 4.0133   150 1.00 5.00 4.0467 (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)
47
      

    4.0467       
       3.9867  i
      
trung bình là 4.0133 bigiá
4.0400.  



* Môi trường làm vic: Kt qu khi vi nhân viên v ng
làm vic ti bo him xã hi TPHCM th hin qua bng sau:
Bảng 2.17: Giá trị trung bình của các biến thang đo môi trường làm việc
Biến quan sát
Mẫu
Giá trị
nhỏ
nhất
Giá trị
lớn
nhất
Giá trị
trung
bình


150
1.00
5.00
2.6133

quan.
150
1.00
5.00
3.1133


150
1.00
5.00
2.5333


150
1.00
5.00
2.9000
(Ngun: Kết qu kho sát ca tác gi)


3.1133     
2.5333
     
47        có     4.0467               3.9867  i        trung bình là 4.0133 và bigiá 4.0400.      * Môi trường làm việc: Kt qu khi vi nhân viên v ng làm vic ti bo him xã hi TPHCM th hin qua bng sau: Bảng 2.17: Giá trị trung bình của các biến thang đo môi trường làm việc Biến quan sát Mẫu Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình   150 1.00 5.00 2.6133  quan. 150 1.00 5.00 3.1133   150 1.00 5.00 2.5333   150 1.00 5.00 2.9000 (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)   3.1133      2.5333      
48
bình là 2.6133 và bi
.900. 

 

*Chính sách đào tạo và phát triển: Kt qu khi vi nhân viên v
o và phát trin ti bo him xã hi TPHCM th hin qua bng sau:
Bảng 2.18: Giá trị trung bình của các biến thang đo chính sách đào tạo và phát
triển
Biến quan sát
Mẫu
Giá trị
nhỏ
nhất
Giá trị
lớn
nhất
Giá trị
trung
bình

150
1.00
5.00
3.0867

quan
150
2.00
5.00
3.3667


150
1.00
5.00
3.2800

150
1.00
5.00
3.1000
(Ngun: Kết qu kho sát ca tác gi)

giá
3.3667 
        3.0867   
.100 và
bi 
bình là 3.2800. 

 

48 bình là 2.6133 và bi .900.      *Chính sách đào tạo và phát triển: Kt qu khi vi nhân viên v o và phát trin ti bo him xã hi TPHCM th hin qua bng sau: Bảng 2.18: Giá trị trung bình của các biến thang đo chính sách đào tạo và phát triển Biến quan sát Mẫu Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình  150 1.00 5.00 3.0867  quan 150 2.00 5.00 3.3667   150 1.00 5.00 3.2800  150 1.00 5.00 3.1000 (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)  có giá 3.3667          3.0867    .100 và bi  bình là 3.2800.     
49
* Chính sách tiền lương: Kt qu khi vi nhân viên v chính sách
titi bo him xã hi TPHCM th hin qua bng sau:
Bảng 2.19: Giá trị trung bình của các biến thang đo chính sách tiền lương
Biến quan sát
Mẫu
Giá trị
nhỏ
nhất
Giá trị
lớn
nhất
Giá trị
trung
bình

150
1.00
5.00
2.5933


150
1.00
5.00
2.6800

quan khác.
150
1.00
5.00
2.5933
(Ngun: Kết qu kho sát ca tác gi)

    
     n th  c trung bình 

2.5933
    
      
        i BHXH TPHCM

2.4. Nhng mt đạt được và hn chế ti BHXH TP.HCM
2.4.1. Nhng mc
Th nht, các nhân viên ca BHXH TP.HCM cm thy hài lòng vi s n
nh công vic t       n vào làm vic ti BHXH
TP.HCM thì nhân viên s c làm vic lâu dài t
Th hai, các nhân 
        vui v n to
không khí làm vic rt thoi mái.
49 * Chính sách tiền lương: Kt qu khi vi nhân viên v chính sách titi bo him xã hi TPHCM th hin qua bng sau: Bảng 2.19: Giá trị trung bình của các biến thang đo chính sách tiền lương Biến quan sát Mẫu Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình  150 1.00 5.00 2.5933   150 1.00 5.00 2.6800  quan khác. 150 1.00 5.00 2.5933 (Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả)      có      n th  c trung bình   2.5933                     i BHXH TPHCM  2.4. Những mặt đạt được và hạn chế tại BHXH TP.HCM 2.4.1. Nhng mc Th nht, các nhân viên ca BHXH TP.HCM cm thy hài lòng vi s n nh công vic t       n vào làm vic ti BHXH TP.HCM thì nhân viên s c làm vic lâu dài t Th hai, các nhân          và vui v nên to không khí làm vic rt thoi mái.