Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

8,945
937
97
30
  tính: %
Biểu đồ 2.3: Phân loại đánh giá gánh nặng thể lực
(Nguồn: BHXH TP.HCM)
Theo b     
        

+ Gánh nặng tâm lý: 

Bảng 2.4d: Bảng phân loại gánh nặng tâm lý





0


1-2
Trung bình

2-4
Kém

5-6


6
(Nguồn: BHXH TP.HCM)
30   tính: % Biểu đồ 2.3: Phân loại đánh giá gánh nặng thể lực (Nguồn: BHXH TP.HCM) Theo b                + Gánh nặng tâm lý:   Bảng 2.4d: Bảng phân loại gánh nặng tâm lý      0   1-2 Trung bình  2-4 Kém  5-6   6 (Nguồn: BHXH TP.HCM)
31
   giá:
Đơn vị tính: %
Biểu đồ 2.4: Phân loại đánh giá gánh nặng tâm lý
(Nguồn: BHXH TP.HCM)
      HXH Tp.HCM
   
      
         
 
2.3.1.3. Môi trường làm việc.

      
        


khác.
 




31    giá: Đơn vị tính: % Biểu đồ 2.4: Phân loại đánh giá gánh nặng tâm lý (Nguồn: BHXH TP.HCM)       HXH Tp.HCM                        2.3.1.3. Môi trường làm việc.                    khác.      
32
 CIBSE

            

 

        nhân viên. Bên

ính sách

     

to










































































  
          
          
.
2.3.1.4. Chính sách về đào tạo và phát triển
             
  
32  CIBSE                            nhân viên. Bên  ính sách         to                                                                                                                                            là                         . 2.3.1.4. Chính sách về đào tạo và phát triển                 
33
         
   



  h






  
 



















Bảng 2.5: Xếp loại hoàn thành công việc giai đoạn 2011 - 2015
XL
thi
đua
2011
2012
2013
2014
2015
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%


193
19.57
281
24.00
302
25.97
381
28.67
391
28.48

298
30.22
385
32.88
393
33.79
437
32.88
446
32.48
Khá
347
35.19
367
31.34
387
33.28
421
31.68
428
31.17
Trung
bình
141
14.30
132
11.27
74
6.36
81
6.09
97
7.06
Kém
7
0.71
6
0.51
7
0.60
9
0.68
11
0.80


986
100.00
1171
100.00
1163
100.00
1329
100
1373
100.00
(Nguồn: BHXH Tp.HCM)

       
k

   
 


33                    h                                                        Bảng 2.5: Xếp loại hoàn thành công việc giai đoạn 2011 - 2015 XL thi đua 2011 2012 2013 2014 2015 SL % SL % SL % SL % SL %   193 19.57 281 24.00 302 25.97 381 28.67 391 28.48  298 30.22 385 32.88 393 33.79 437 32.88 446 32.48 Khá 347 35.19 367 31.34 387 33.28 421 31.68 428 31.17 Trung bình 141 14.30 132 11.27 74 6.36 81 6.09 97 7.06 Kém 7 0.71 6 0.51 7 0.60 9 0.68 11 0.80   986 100.00 1171 100.00 1163 100.00 1329 100 1373 100.00 (Nguồn: BHXH Tp.HCM)          k         
34
          
   
         



        




  

        
       
 


Bảng 2.6: Tình hình luân chuyển công việc và mở rộng phạm vi công việc


2011
2012
2013
2014
2015

0
0
02
05
21

0
09
18
28
40
(Ngun: Phòng t chc hành chính BHXH TP.HCM)

        


34                                                                   Bảng 2.6: Tình hình luân chuyển công việc và mở rộng phạm vi công việc   2011 2012 2013 2014 2015  0 0 02 05 21  0 09 18 28 40 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính BHXH TP.HCM)            
35
-   
 

       

     
              

- 
     
  
           

 


2.3.1.5. Chính sách tiền lương
      
 
         




        

  

        
35 -                                      -                            2.3.1.5. Chính sách tiền lương                                              
36
    

 - 
        
          - 

          HXH Tp.HCM
       

    
 

Đơn vị tính: Người
Biểu đồ 2.5: Kết quả bình bầu xếp loại đánh giá của nhân viên
tại BHXH Tp.HCM 2015
(Nguồn: BHXH TP.HCM)
 
       
36        -                     -             HXH Tp.HCM là                  Đơn vị tính: Người Biểu đồ 2.5: Kết quả bình bầu xếp loại đánh giá của nhân viên tại BHXH Tp.HCM 2015 (Nguồn: BHXH TP.HCM)          
37
           
T
Đơn vị tính: Triệu đồng
Biểu đồ 2.6: Lương trung bình giai đoạn 2010 – 2014
(Nguồn: BHXH Tp.HCM)



  


       
n khai
          
   
    
BHXH TP.HCM còn nh
         
.


37             T Đơn vị tính: Triệu đồng Biểu đồ 2.6: Lương trung bình giai đoạn 2010 – 2014 (Nguồn: BHXH Tp.HCM)                 n khai                     BHXH TP.HCM còn nh           .  
38


       
        
 
            

   


         

38                                                    
39
2.3.2. Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của
nhân viên tại BHXH TP.HCM.
2.3.2.1. Quy trình nghiên cứu và xây dựng thang đo
Quy trình nghiên cu.
Hình 2.1: Quy trình nghiên cu các yu t n d nh ngh vic
Xây d
         
             
(H 
Kt lu xut gii pháp
Tho lun nhóm
n=10
Lý thuyt d
nh ngh vic

Nghiên cng (n=180)
Mc tiêu nghiên cu
c trng d nh ngh
vic ca nhân viên và gii
pháp hn ch d nh ngh
vic ti ti BHXH

 tin cy 
Thng kê mô t
Tho lun kt qu (n=10)
 thi ca gii
pháp vo BHXH
TPHCM
39 2.3.2. Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của nhân viên tại BHXH TP.HCM. 2.3.2.1. Quy trình nghiên cứu và xây dựng thang đo  Quy trình nghiên cu. Hình 2.1: Quy trình nghiên cu các yu t n d nh ngh vic  Xây d                         (H  Kt lu xut gii pháp Tho lun nhóm n=10 Lý thuyt d nh ngh vic  Nghiên cng (n=180) Mc tiêu nghiên cu c trng d nh ngh vic ca nhân viên và gii pháp hn ch d nh ngh vic ti ti BHXH   tin cy  Thng kê mô t Tho lun kt qu (n=10)  thi ca gii pháp vo BHXH TPHCM