Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

8,975
937
97
20
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC
CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM
2.1. Gii thiu v Bo Him Xã Hi TP.HCM.




       

   

         

các chính sách BHXH, BHYT, 


         


       
   
            
    
lý các     
  

  
  
20 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM 2.1. Giới thiệu về Bảo Hiểm Xã Hội TP.HCM.                              các chính sách BHXH, BHYT,                                              lý các               
21
                
   
 
           
  
         
       
  
Giám 
2.2. Thc trng ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM
Bảng 2.1: Cơ cấu lao động theo độ tuổi tính đến ngày 31/10/2015 ti BHXH
TP.HCM
S
TT
Độ tui
S ng
T l %
1
< 30 tui
344
25,05
2
T 30 50 tui
853
62,13
3
T 51 60 tui
176
12,82
(Ngun: Phòng t chc hành chính BHXH TP.HCM)

      -         
-


21                                                            Giám  2.2. Thực trạng nghỉ việc của nhân viên tại BHXH TP.HCM Bảng 2.1: Cơ cấu lao động theo độ tuổi tính đến ngày 31/10/2015 tại BHXH TP.HCM Số TT Độ tuổi Số lượng Tỷ lệ % 1 < 30 tui 344 25,05 2 T 30  50 tui 853 62,13 3 T 51  60 tui 176 12,82 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính BHXH TP.HCM)        -          -  
22
Bng 2.2: Cơ cấu nhân viên theo trình độ hc vn
Trình độ
học vấn
2011
2012
2013
2014
2015
SN
%
SN
%
SN
%
SN
%
SN
%

74
7.48
95
8.12
99
8.52
114
8.64
127
9.26

644
65.37
787
67.19
783
67.41
925
69.63
939
68.46

163
16.6
179
15.31
181
15.6
191
14.4
206
15.6
Trung

20
1.85
21
1.73
19
1.62
20
1.52
20
1.46

85
8.7
89
7.65
81
6.85
79
5.81
81
5.22

986
100
1171
100
1163
100
1329
100
1373
100
(Ngun: Phòng t chc hành chính BHXH TP.HCM)
            

   
      m 2011, 644

        

vi

22 Bảng 2.2: Cơ cấu nhân viên theo trình độ học vấn Trình độ học vấn 2011 2012 2013 2014 2015 SN % SN % SN % SN % SN %  74 7.48 95 8.12 99 8.52 114 8.64 127 9.26  644 65.37 787 67.19 783 67.41 925 69.63 939 68.46  163 16.6 179 15.31 181 15.6 191 14.4 206 15.6 Trung  20 1.85 21 1.73 19 1.62 20 1.52 20 1.46  85 8.7 89 7.65 81 6.85 79 5.81 81 5.22  986 100 1171 100 1163 100 1329 100 1373 100 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính BHXH TP.HCM)                         m 2011, có 644            vi 
23
Bng 2.3: Thc trng ngh vic của nhân viên giai đoạn 2011 2015
Trình độ
học vấn
2011
2012
2013
2014
2015
SN
%
SN
%
SN
%
SN
%
SN
%

5
3.94
9
6.82
13
9.09
17
11.26
21
12.88

80
62.99
91
68.94
101
70.64
97
64.24
104
63.8

10
7.87
13
9.85
8
5.59
11
7.28
15
9.21
Trung

20
15.74
9
6.82
13
9.09
14
9.27
10
6.14

12
9.46
10
7.57
8
5.59
12
7.95
13
7.97

127
100
132
100
143
100
151
100
163
100
(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính BHXH TP.HCM)



           

      

  



 
 
   

23 Bảng 2.3: Thực trạng nghỉ việc của nhân viên giai đoạn 2011 – 2015 Trình độ học vấn 2011 2012 2013 2014 2015 SN % SN % SN % SN % SN %  5 3.94 9 6.82 13 9.09 17 11.26 21 12.88  80 62.99 91 68.94 101 70.64 97 64.24 104 63.8  10 7.87 13 9.85 8 5.59 11 7.28 15 9.21 Trung  20 15.74 9 6.82 13 9.09 14 9.27 10 6.14  12 9.46 10 7.57 8 5.59 12 7.95 13 7.97  127 100 132 100 143 100 151 100 163 100 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính BHXH TP.HCM)                        hà               
24
       

              


    
         



        
          
      

 


      
       


kh         
          

      
      

24                                                                                              kh                                    
25
2.3. Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của nhân
viên tại BHXH TP.HCM.
2.3.1. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của nhân viên tại
BHXH TP.HCM.
2.3.1.1. Sự hài lòng trong công việc.
       
                

  
 


      


  
      

2.3.1.2. Sự căng thẳng trong công việc
Bảng 2.4a: So sánh số lượng nhân viên và lao động tham gia BHXH
Đơn vị tính: Người
Năm
2011
2012
2013
2014
2015

986
1.171
1.163
1.329
1.373

BHXH
1.865.794
1.768.825
1.642.594
1.745.942
1.918.109

BHXH
514.901
708.132
615.216
528.009
601.903
a

417.932
581.901
546.397
700.176
660.280
(Nguồn: BHXH Tp.HCM)


25 2.3. Phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của nhân viên tại BHXH TP.HCM. 2.3.1. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của nhân viên tại BHXH TP.HCM. 2.3.1.1. Sự hài lòng trong công việc.                                                      2.3.1.2. Sự căng thẳng trong công việc Bảng 2.4a: So sánh số lượng nhân viên và lao động tham gia BHXH Đơn vị tính: Người Năm 2011 2012 2013 2014 2015  986 1.171 1.163 1.329 1.373  BHXH 1.865.794 1.768.825 1.642.594 1.745.942 1.918.109  BHXH 514.901 708.132 615.216 528.009 601.903 a  417.932 581.901 546.397 700.176 660.280 (Nguồn: BHXH Tp.HCM)  
26
 
   
        
   


        

Đơn vị tính: %
Biểu đồ 2.1: So sánh giữa số lượng nhân viên và lao động tham gia BHXH
(Nguồn: BHXH Tp.HCM)
            




   
     
       
26                                Đơn vị tính: % Biểu đồ 2.1: So sánh giữa số lượng nhân viên và lao động tham gia BHXH (Nguồn: BHXH Tp.HCM)                                   
27
 
- 
          

 







 



     hanh tra, không
công 


          

-       
. 
 


không c        
      
27   -                                 hanh tra, không có công                -        .      không c               
28


+ Gánh nặng sinh lý: 
       
        

Bảng 2.4b: Tiêu chuẩn đánh giá mức độ căng thẳng của hệ tim mạch


HA tâm thu

I


II
11-20
41-45
III
21-30
46-50
IV
31-40
51-55
V
41-50
56-60
VI


(Nguồn: BHXH Tp.HCM)
Qua
 phân  ta    11.5%      I, 21,2%  II
67.3% còn   III và IV.  này      g  tim 
trong lao   nhân viên công tác  BHXH TP.HCM  cao.
28   + Gánh nặng sinh lý:                    Bảng 2.4b: Tiêu chuẩn đánh giá mức độ căng thẳng của hệ tim mạch   HA tâm thu  I   II 11-20 41-45 III 21-30 46-50 IV 31-40 51-55 V 41-50 56-60 VI   (Nguồn: BHXH Tp.HCM) Qua  phân  ta    11.5%      I, 21,2%  II và 67.3% còn  là  III và IV.  này      g  tim  trong lao   nhân viên công tác  BHXH TP.HCM  cao.
29
Đơn vị tính: %
Biểu đồ 2.2: Phân loại đánh giá mức độ căng thẳng hệ tim mạch
(Nguồn: BHXH TP.HCM)
 

Bảng 2.4c: Bảng phân loại gánh nặng thể lực
Phân  gánh
  
I 
II 
III 
IV 

V 

VI ( 

  

12
13-22
23-42
43-62
63-82
83
  
trong lao 
 làm tròn
90
90-100
100-120
120-140
140-160
160
(Nguồn: BHXH Tp.HCM)
29 Đơn vị tính: % Biểu đồ 2.2: Phân loại đánh giá mức độ căng thẳng hệ tim mạch (Nguồn: BHXH TP.HCM)    Bảng 2.4c: Bảng phân loại gánh nặng thể lực Phân  gánh    I  II  III  IV   V   VI (       12 13-22 23-42 43-62 63-82 83    trong lao   làm tròn 90 90-100 100-120 120-140 140-160 160 (Nguồn: BHXH Tp.HCM)