Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

8,937
937
97
10
1.2.3. Thuyt h thng th bc các nhu cu ca Maslow (1943).
Theo nhà tâm h i Hoa K -   i
nhng c khác nhau v nhu cu. Khi nhng nhu cu c  th c tha
mãn, mt nhu cu c  tr thành tác ly. Sau khi mt nhu
cng thì mt nhu cu khác s xut hin. Kt qu i luôn luôn
nhng nhu c  ng và nhng nhu c  i thc
hin nhng công vi tha mãn chúng. Theo ông nhu cu ci
p bn: Sinh lý, an toàn, xã hi, t trng và t th hin.
Th nht, các nhu cu tn ti hau sinh lý: nm v trí thp nht ca
h thng th bc các nhu cu là nhu cu tn ti hay nhu cu sinh lý. Chúng bao gm
nhng nhu cc ung , ngh  con
i cn phi nhng nhu c tn ti. T c, mi phi
c tha mãn nhng nhu cu vt cht ca mình, cc tr 
th nuôi sng bng khong thi gian
 phc hi sc khe, thoát khi s mt mi hay s  u ca công
vic.
Th hai, nhu cu an toàn hay nhu cc bo v. Khi nhng nhu cu
mc thp nhc thi bu cm thy cc tha mãn mt
nhu cu c t công vim bo v s i vi thân th.
c làm vic trong m  ng h   c ban
o quan tâm bo v sc khe và s an toàn cho nhân viên ni
nhân viên mun có s an toàn, nh v vi m bo cuc sng lâu dài.
Th ba, nhu cu xã hi: Bn cht t nhiên ci sng thành tp
th. Mu mun là thành viên ca mi liên
h vi nhi khác. Các nhu cu này s rt cn thit mt khi các nhu cu sinh
 ng. T  làm vic, m   
n du lch hay thc hin
i khác. Các nhà qun tr khôn ngoan thung xuyên
khuyn khích nhng hình thc tp hng h vic thành lp mt câu lc b
10 1.2.3. Thuyt h thng th bc các nhu cu ca Maslow (1943). Theo nhà tâm lý h i Hoa K -   i có nhng c khác nhau v nhu cu. Khi nhng nhu cu  c  th c tha mãn, mt nhu cu  c  tr thành tác ly. Sau khi mt nhu cng thì mt nhu cu khác s xut hin. Kt qu i luôn luôn có nhng nhu c  ng và nhng nhu c  i thc hin nhng công vi tha mãn chúng. Theo ông nhu cu ci p bn: Sinh lý, an toàn, xã hi, t trng và t th hin. Th nht, các nhu cu tn ti hau sinh lý: nm  v trí thp nht ca h thng th bc các nhu cu là nhu cu tn ti hay nhu cu sinh lý. Chúng bao gm nhng nhu cc ung , ngh  con i cn phi có nhng nhu c tn ti. T c, mi phi c tha mãn nhng nhu cu vt cht ca mình, cc tr  có th nuôi sng bng khong thi gian  phc hi sc khe, thoát khi s mt mi hay s  u ca công vic. Th hai, nhu cu an toàn hay nhu cc bo v. Khi nhng nhu cu  mc thp nhc thi bu cm thy cc tha mãn mt nhu cu  c t công vim bo v s i vi thân th. c làm vic trong m  ng h   c ban o quan tâm bo v sc khe và s an toàn cho nhân viên ni nhân viên mun có s an toàn, nh v vi m bo cuc sng lâu dài. Th ba, nhu cu xã hi: Bn cht t nhiên ci là sng thành tp th. Mu mun là thành viên ca mi liên h vi nhi khác. Các nhu cu này s rt cn thit mt khi các nhu cu sinh  ng. T  làm vic, m    n du lch hay thc hin i khác. Các nhà qun tr khôn ngoan thung xuyên khuyn khích nhng hình thc tp hng h vic thành lp mt câu lc b
11
xã hng hong này tu kin cho nhân viên ca b phn
gp g, tip xúc vi nhân viên ca các b phn khác (thm chí ví nhi t
các qung thi, chúng còn giúp phát trin ý thc cn   
tinh thi.
Th hu cc tôn trng: hay tha nhi ví s 
c và kin thc ca mt cá nhân. Tc, nhng v
a v th tha mãn các nhu cu này, s  li ng v tm
quan trng và s  t. Nhng phng v s phc v lâu dài các gii
ng dành cho nhng nhân viên sn xut gii nhc trao t
chng t s i vi cá nhân ca mi.
Cui cùng, nhu cu t th hin: là nhu cu biu l và phát trin kh a
u này gii thích ti sao mt vng viên th thao mun nâng cao k
lc ca anh ta hay mt kic vi m án thit k mi. Ti
c, nhu cc bit quan tri vi các qun tr viên cp cao, bao gm
tt c c. Vic thiu s tha mãn và thách thc trong công vic là nhng
  ng dn ti vic các nhà qun tr  u ri b công vic ca h.
nhu cu thành hai cp: cp cao cp thp. Nhu cu cp
thp là các nhu cu sinh hc và nhu cu an ninh an toàn. Nhu cu cp cao bao gm
các nhu cu xã hi, tôn trng t th hin. S khác bit gia hai loi này các
nhu cu cp thc tha mãn ch yu t u cp
cao lc tha mãn ch yu t ni ti. Sau khi mt nhu c
c tha mãn thì nhu cu cp b tip s xut hin.







11 xã hng hong này tu kin cho nhân viên ca b phn gp g, tip xúc vi nhân viên ca các b phn khác (thm chí ví nhi t các qung thi, chúng còn giúp phát trin ý thc cn    tinh thi. Th hu cc tôn trng: hay tha nhi ví s  c và kin thc ca mt cá nhân. Tc, nhng v a v có th tha mãn các nhu cu này, s  li ng v tm quan trng và s  t. Nhng phng v s phc v lâu dài và các gii ng dành cho nhng nhân viên sn xut gii nhc trao t chng t s i vi cá nhân ca mi. Cui cùng, nhu cu t th hin: là nhu cu biu l và phát trin kh a u này gii thích ti sao mt vng viên th thao mun nâng cao k lc ca anh ta hay mt kic vi m án thit k mi. Ti c, nhu cc bit quan tri vi các qun tr viên cp cao, bao gm tt c c. Vic thiu s tha mãn và thách thc trong công vic là nhng   ng dn ti vic các nhà qun tr  u ri b công vic ca h. nhu cu thành hai cp: cp cao và cp thp. Nhu cu cp thp là các nhu cu sinh hc và nhu cu an ninh an toàn. Nhu cu cp cao bao gm các nhu cu xã hi, tôn trng và t th hin. S khác bit gia hai loi này là các nhu cu cp thc tha mãn ch yu t u cp cao lc tha mãn ch yu t ni ti. Sau khi mt nhu c c tha mãn thì nhu cu  cp b tip s xut hin.       
12


  
    

1.2.4. Thuyt hai yu t ca Herzberg (1959).
    
           

         




        
          
      
       
      
        




 trên giám sát quá
    

        
          
12            1.2.4. Thuyt hai yu t ca Herzberg (1959).                                                                                         trên giám sát quá                là           
13


  

1.3. Tng quan các nghiên cu liên quan.




 

      
 


    n

   

         
   


         
       
   
          

13       1.3. Tổng quan các nghiên cứu liên quan.                       n                                                        
14

 
       
   




      

Theo nghiên cu ca Nguyn Ngc Khánh v u t n s hài
lòng ca quynh làm vic ca k i các công ty khu công ngh ho
rng s hài lòng ca quynh làm vic ca k  thuc vào các yu t là thay
i công vic, mc tr công, ph cp, phúc lng làm vic, quan h 
làm vio và phát triu công ty.
1.4. Các yếu t ảnh hưởng đến d định ngh vic.
1.4.1. S hài lòng trong công vic và d nh ngh vic.

     
vi
 

 sau:




    
14                            Theo nghiên cu ca Nguyn Ngc Khánh v u t n s hài lòng ca quynh làm vic ca k i các công ty  khu công ngh ho rng s hài lòng ca quynh làm vic ca k  thuc vào các yu t là thay i công vic, mc tr công, ph cp, phúc lng làm vic, quan h  làm vio và phát triu công ty. 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc. 1.4.1. S hài lòng trong công vic và d nh ngh vic.        vi     sau:           
15


 
   

and Tiffin, 1974).


     




  


 
       
      




,
    



   
15           and Tiffin, 1974).                                        ,            
16
        

       
        


1.4.2. S ng trong công vic và d nh ngh vic.


              
       


 
        




       

   

       

         
   

ràng là 
16                              1.4.2. S ng trong công vic và d nh ngh vic.                                                                                 ràng là 
17


 
           

 
      
        

  

 
     

1.4.3. ng làm vic và d nh ngh vic.

          





 nhân viên


      



17                                                  1.4.3. ng làm vic và d nh ngh vic.                   nhân viên            
18


1.4.4. o, phát trin và d nh ngh vic.

         
        
       



        

        
      
       




          

1.4.5. Chính sách tià d nh ngh vic.
Khi nhân viên nhn thc tr ng s làm vic tt
i công vic hin ti và khi h nhn thy h c tr hp
hay không công bng thì h sd nh ngh vi ng li
vi t chc ca h nu h cm thc, s n l
ca h c công nh      u h
nhn th c tr tht công ty khác thì d nh ngh vic s 
lên (Ehrenberg & Smith, 1994).
18   1.4.4. o, phát trin và d nh ngh vic.                                                                                  1.4.5. Chính sách tià d nh ngh vic. Khi nhân viên nhn thc tr ng s làm vic tt i công vic hin ti và khi h nhn thy h c tr hp hay không công bng thì h s có d nh ngh vi ng  li vi t chc ca h nu h cm thc, s n l ca h c công nh      u h nhn th c tr tht công ty khác thì d nh ngh vic s  lên (Ehrenberg & Smith, 1994).
19
Nhận định chung: 





Kết luận chương 1:   lý thuyt v d
nh ngh vic, các yu t n d nh ngh vi hài lòng trong
công vic, S ng ca công vicu kin làm vic, Chính o và
phát trin, Chính sách tin lng thi, tác gi  c các hình
nghiên cu liên quan: Mô hình TRA ca Ajzen và Fishbein (1975), Thuyt hành vi
d nh TPB ca Ajzen (1991), Thuyt h thng th bc các nhu cu ca Maslow
(1943), Thuyt hai yu t ca Herzberg (1959). ng thi, tác gi c các
nghiên c  tài ca các tác gi   c.  
này, hình nghiên cc áp d  kho sát các yu t n d
nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM.    cho vic phân
tích thc trng 
19 Nhận định chung:       Kết luận chương 1:   lý thuyt v d nh ngh vic, các yu t n d nh ngh vi hài lòng trong công vic, S ng ca công vicu kin làm vic, Chính sáo và phát trin, Chính sách tin lng thi, tác gi  c các mô hình nghiên cu liên quan: Mô hình TRA ca Ajzen và Fishbein (1975), Thuyt hành vi d nh TPB ca Ajzen (1991), Thuyt h thng th bc các nhu cu ca Maslow (1943), Thuyt hai yu t ca Herzberg (1959). ng thi, tác gi c các nghiên c  tài ca các tác gi   c.   này, mô hình nghiên cc áp d  kho sát các yu t n d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM.    cho vic phân tích thc trng  