Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

8,936
937
97
DANH MC CÁC HÌNH V
Hình 1.1: Mô hình TRA ca Fishbein và Ajzen ................................................................. 8
Hình 1.2: Mô hình hành vi có k hoch ca Ajzen ............................................................ 8
Hình 1.3: Mô hình hành vi có k hoch phiên bn ln 2 ca Ajzen ................................... 9
Hình 2.1: Quy trình nghiên cu các yu t n d nh ngh vic ................ 39
Hình 3.1: Các yêu cu ca bng mô t công vic ............................................................. 54
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Mô hình TRA ca Fishbein và Ajzen ................................................................. 8 Hình 1.2: Mô hình hành vi có k hoch ca Ajzen ............................................................ 8 Hình 1.3: Mô hình hành vi có k hoch phiên bn ln 2 ca Ajzen ................................... 9 Hình 2.1: Quy trình nghiên cu các yu t n d nh ngh vic ................ 39 Hình 3.1: Các yêu cu ca bng mô t công vic ............................................................. 54
1
TNG QUAN NGHIÊN CU
1. Lý do chn đ tài.
Ngun nhân lc là tài sn quý giá và quan trng ca doanh nghic bit
nhi tài li càng c  a bi thiu h, không mt
doanh nghip nào có th tn ti và phát trii vi các ngun ln,
    vt cht, v   ng khách th, chu s
khai thác ci to ci. Các ngun lc này t nó ch tn ti dng tim
n phát huy tác dng phi s kt hp vi ngun lc con i, thông
qua hong có ý thc ci vi tt c nhc, phm
cht tích cc ca mình, bao gm trí tu, kinh nghim, k ng, sáng
tng vào các ngun lc khác và gn kt chúng l to ra hong lao
ng phc v cho nhu cu ca xã hi là nhân t i tính
cht cng t ng th ng trí tu. Tuy
  n nht hin nay ca các nhà qun Vit Nam hi ng
y máu ch      i nhp sâu rng
ca nn kinh t và s cnh tranh khc lit gia các doanh nghip vi nhau.
y máu chc, theo thng kê
ca B Ni V và B ng inh hi cho bi
tr l công chc viên chc các cp t 
t Vic. Gn 2/3 s ng hp này
tp trung  quan trM và Hà N các công
chc viên chc thôi vic chuyn sang làm vic cho các công ty, t chc
  hoc ngoài. Nh  
 cao, bng cp cao, nhiu kinh nghim và phm chc tt.
i vi ngành BHXH thì sau khi Lut Bo him hi (BHXH) Bo
him y t (BHYT) hiu lng công vic ca ngành bo
hi t ln, s   ng ch   n
2007-t nhanh càng c công vic bit, các thành ph
ln thì công chc cng xuyên ph. Trong khi
1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1. Lý do chọn đề tài. Ngun nhân lc là tài sn quý giá và quan trng ca doanh nghic bit là nhi tài li càng c  a bi vì thiu h, không mt doanh nghip nào có th tn ti và phát trii vi các ngun ln,     vt cht, v   ng khách th, chu s khai thác ci to ci. Các ngun lc này t nó ch tn ti dng tim n phát huy tác dng phi có s kt hp vi ngun lc con i, thông qua hong có ý thc ci vi tt c nhc, phm cht tích cc ca mình, bao gm trí tu, kinh nghim, k ng, sáng tng vào các ngun lc khác và gn kt chúng l to ra hong lao ng phc v cho nhu cu ca xã hi là nhân t i tính cht cng t ng th ng trí tu. Tuy   n nht hin nay ca các nhà qun lý Vit Nam là hi ng y máu ch      i nhp sâu rng ca nn kinh t và s cnh tranh khc lit gia các doanh nghip vi nhau. y máu chc, theo thng kê ca B Ni V và B ng  inh  Xã hi cho bi tr l công chc  viên chc các cp t  t Vic. Gn 2/3 s ng hp này tp trung   quan trM và Hà N các công chc  viên chc thôi vic chuyn sang làm vic cho các công ty, t chc   hoc ngoài. Nh    cao, bng cp cao, nhiu kinh nghim và phm chc tt. i vi ngành BHXH thì sau khi Lut Bo him xã hi (BHXH) và Bo him y t (BHYT) có hiu lng công vic ca ngành bo hi t ln, s   ng ch   n 2007-t nhanh càng c công vic bit,  các thành ph ln thì công chc cng xuyên ph. Trong khi
2
t công vic t qun ho b
ng qu rt phc tp. Nu khôngmt chính sách th không gi
c nhân viên gii. Hin nay, BHXH TP.HCM vn tn ti các v  ln
trong hong qun tr ngun nhân l g hân
i mn ti vì so vi khng công
vic nhân viên c  m nhn thì m n ti c
quan vn còn khá thp, nhân viên BHXH TP.HCM phi gii quyt khng công
vic rt lm thy rt áp lng trong quá trình
làm vin ma nhân
viên khi h c các m ra và chính vi
kt qu a nhân viên s làm cho nhân viên cm thy chán nn và không
ng lc làm vi ng thi, quy ch o ca ngành BHXH nói chung
n vio rng rãi mà ch tp trung
 ngun và co, quy ch n
c tr.
Xut phát t thc t trên, tác gi  Gii pháp hn ch d nh
ngh vic ca nhân viên ti Bo him xã hi TP.HCM  làm lu
2. Mc tiêu nghiên cu.
Mc tiêu chung: Phân tích thc trng ngh vic ca nhât
s gii pháp nhm hn ch d nh ngh vic ca nhân viên ti bo him
hi TP.HCM.
Mc tiêu c th:
 
.HCM.
   
viên  TP.HCM.
3. Đối tưng và phm vi nghiên cu.
Tìm các g
 TP.HCM.
2 t công vic t qun ho b ng qu rt phc tp. Nu không có mt chính sách th không gi c nhân viên gii. Hin nay, BHXH TP.HCM vn tn ti các v  ln trong hong qun tr ngun nhân l g hân i mn ti vì so vi khng công vic mà nhân viên c  m nhn thì m n ti c quan vn còn khá thp, nhân viên BHXH TP.HCM phi gii quyt khng công vic rt lm thy rt áp lng trong quá trình làm vin ma nhân viên khi h c các m ra và chính vi kt qu a nhân viên s làm cho nhân viên cm thy chán nn và không ng lc làm vi ng thi, quy ch o ca ngành BHXH nói chung và n vio rng rãi mà ch tp trung  ngun và co, quy ch n c tr. Xut phát t thc t trên, tác gi  Gii pháp hn ch d nh ngh vic ca nhân viên ti Bo him xã hi TP.HCM”  làm lu 2. Mục tiêu nghiên cứu.  Mục tiêu chung: Phân tích thc trng ngh vic ca nhât s gii pháp nhm hn ch d nh ngh vic ca nhân viên ti bo him xã hi TP.HCM.  Mục tiêu cụ thể:    .HCM.      viên  TP.HCM. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.  Tìm các g  TP.HCM.
3



g.


+ hông gian: 
+  2015.
4. Phương pháp nghiên cứu.
:




          các
  TP.HCM
 chuyên gia. ghiên
các thành
viên 
 

.
5. Ý nghĩa thực tin ca nghiên cu.
 
 
       
sách 
.
6. Kết cu báo cáo nghiên cu.

1:   
3        g.    + hông gian:  +  2015. 4. Phương pháp nghiên cứu. :                 các   TP.HCM  chuyên gia. ghiên các thành viên   là  . 5. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu.             sách  . 6. Kết cấu báo cáo nghiên cứu.  1:   
4

BHXH TP.HCM.

4  BHXH TP.HCM. 
5
CHƯƠNG 1
CƠ S LÝ THUYT V D ĐỊNH NGH VIC
1.1. Mt s khái nim.
1.1.1. D nh ngh vic.
   
     
   
    
 

Theo Dess & Shaw (2001) 
          
nguyên nhân           

  
        
 





 
         
        

    
, 1994; Lambert, Hogan, & Barton, 2001; Mueller et al. 1994).
5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC 1.1. Một số khái niệm. 1.1.1. D nh ngh vic.                        Theo Dess & Shaw (2001)             nguyên nhân                                                             , 1994; Lambert, Hogan, & Barton, 2001; Mueller et al. 1994).
6
1.1.2. Ngh vic.
ra 
nó gây ra và các khó
           duy trì
  




     
         

 


     
          



        
 

        
         
 


6 1.1.2. Ngh vic. ra   mà nó gây ra và các khó            và duy trì                                                                                   
7











Th nh
















  




















 




 































 



































































Th













 


 
 
 
 
 

 










Th


























1.2. Các lý thuyết liên quan đến đ tài nghiên cu.
1.2.1. Mô hình TRA ca Ajzen và Fishbein (1975).
hình thuy ng h   c Martin
Ajzen Icek Fishbein xây dng t   c hiu chnh m rng theo
thi gian.
  c i tiêu dùng các ng hi hai
nhân t  n hành vi c   c
c bc l thông qua vit thc th c
th vi mt s m tha mãn không tha mãn, tt xu (Eagly Chaiken,
1993). Còn ng xã hi th hin ng ca quan h xã hi lên cá nhân, là
7                      Th nh                                                                                                                                                                                                                                                                                                Th                                                                        Th                                                   1.2. Các lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu. 1.2.1. Mô hình TRA ca Ajzen và Fishbein (1975). Mô hình thuy ng h   c Martin Ajzen và Icek Fishbein xây dng t   c hiu chnh m rng theo thi gian.   c i tiêu dùng và các ng xã hi là hai nhân t  n hành vi c    c c bc l thông qua vit thc th c th vi mt s m  tha mãn  không tha mãn, tt xu (Eagly và Chaiken, 1993). Còn ng xã hi th hin ng ca quan h xã hi lên cá nhân, là
8
nhn thc c i rng hu ht nh i quan trng vi h s  
nên hay không nên thc hin hành vi (Fishbein và Ajzen, 1975, p.302).
Hình 1.1: Mô hình TRA ca Fishbein và Ajzen
(Ngun: Schiffman và Kanuk, 1987)
Đánh giá: Nhân t   ng h c xem xét trong
các nghiên cu v hành vi mua sm. Vì vy tác gi  xut chn 2 nhân t này vào
 phân tích trong mô hình nghiên cu c tài.
1.2.2. Thuyt hành vi d nh TPB ca Ajzen (1991).
Ajzen cho rnh hành vi không phn hành vi thc
t. Vì vm kim soát hành vi cm nhn vào mô hình TRA,
to nên hình hành vi d nh TPB (Theory of Planned Behavior TPB).
c chp nhn rng rãi giúp các nhà khoa hc d 
i.
Kim soát hành vi cm nhn (Perceived Behavior Control): nhn thc v
s d   c hin hành vi (Ajzen, 1991, p.188). Các nhân t
kim soát thbên trong ca m n thc là bên
i, s ph thu
hoc th hi
Hình 1.2: Mô hình hành vi có kế hoch ca Ajzen (1991)
(Ngun: Ajzen, 1991)
 
ng xã hi
nh
hành vi
Hành vi
thc s
Nim tin
hành vi
Nim tin
chun
mc
Nim tin
kim soát
Chun
ch quan
Kim soát hành
vi cm nhn
nh
hành vi
Hành vi
thc s
8 nhn thc c i rng hu ht nh i quan trng vi h s   nên hay không nên thc hin hành vi (Fishbein và Ajzen, 1975, p.302). Hình 1.1: Mô hình TRA của Fishbein và Ajzen (Ngun: Schiffman và Kanuk, 1987) Đánh giá: Nhân t   và ng xã h c xem xét trong các nghiên cu v hành vi mua sm. Vì vy tác gi  xut chn 2 nhân t này vào  phân tích trong mô hình nghiên cu c tài. 1.2.2. Thuyt hành vi d nh TPB ca Ajzen (1991). Ajzen cho rnh hành vi không phn hành vi thc t. Vì vm kim soát hành vi cm nhn vào mô hình TRA, to nên Mô hình hành vi d nh TPB (Theory of Planned Behavior  TPB). Mô c chp nhn rng rãi và giúp các nhà khoa hc d  i. Kim soát hành vi cm nhn (Perceived Behavior Control): Là nhn thc v s d   c hin hành vi (Ajzen, 1991, p.188). Các nhân t kim soát có th là bên trong ca m n thc là bên i, s ph thu hoc th hi Hình 1.2: Mô hình hành vi có kế hoạch của Ajzen (1991) (Ngun: Ajzen, 1991)   ng xã hi nh hành vi Hành vi thc s Nim tin hành vi Nim tin chun mc Nim tin kim soát  v hành vi Chun ch quan Kim soát hành vi cm nhn nh hành vi Hành vi thc s
9
Nim tin hành vi t  thích hay không thích v hành vi; nim tin
chun mc to ra kt qu các áp lc hi nhn thc hay quy chun ch quan;
nim tin ki kim soát hành vi cm nhc. T u
t  , quy chun ch quan kim soát hành vi cm nhn d n s hình
thành d nh.
p tc si mô hình TPB bng cách thêm vào khái
nim kim soát hành vi thc t. Kim soát hành vi thc t n m
mc nhng k n lc và nhu kin cn thi
thc hin hành vi. S thc hin thành công hành vi không ch ph thuc vào ý nh
mà còn ph thuc vào mc kh n mt m mà kim
soát hành vi cm nhn chính xác, th   t biu th ca kim
soát thc t th s d  d báo hành vi. hình hành vi k hoch
phiên bn ln 2 c th hi
Hình 1.3: Mô hình hành vi có kế hoch phiên bn ln 2 ca Ajzen (1994)
(Ngun: Ajzen, 1994)
Nim tin
hành vi
Nim tin
chun
mc
Nim tin
kim soát

v hành vi
Chun
ch quan
Kim
soát
hành vi
cm
nhn
nh
Hành vi
thc s
Kim
soát
hành vi
thc t
9 Nim tin hành vi t  thích hay không thích v hành vi; nim tin chun mc to ra kt qu là các áp lc xã hi nhn thc hay quy chun ch quan; nim tin ki kim soát hành vi cm nhc. T u t  , quy chun ch quan và kim soát hành vi cm nhn d n s hình thành d nh. p tc si mô hình TPB bng cách thêm vào khái nim kim soát hành vi thc t. Kim soát hành vi thc t n m mà mc nhng k n lc và nhu kin cn thi thc hin hành vi. S thc hin thành công hành vi không ch ph thuc vào ý nh mà còn ph thuc vào mc kh n mt m mà kim soát hành vi cm nhn là chính xác, nó có th   t biu th ca kim soát thc t và có th s d  d báo hành vi. Mô hình hành vi có k hoch phiên bn ln 2 c th hi Hình 1.3: Mô hình hành vi có kế hoạch phiên bản lần 2 của Ajzen (1994) (Ngun: Ajzen, 1994) Nim tin hành vi Nim tin chun mc Nim tin kim soát  v hành vi Chun ch quan Kim soát hành vi cm nhn nh Hành vi thc s Kim soát hành vi thc t