Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

8,944
937
97
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.H CHÍ MINH
--------------
NGUYN THANH S
GII PHÁP HN CH D ĐỊNH NGH VIC
CA NHÂN VIÊN TI BO HIM XÃ HI
THÀNH PH H CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. H Chí Minh Năm 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH -------------- NGUYỄN THANH SỸ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2016
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.H CHÍ MINH
---------------
NGUYN THANH S
GII PHÁP HN CH D ĐỊNH NGH VIC
CA NHÂN VIÊN TI BO HIM XÃ HI
THÀNH PH H CHÍ MINH
Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh (Hướng ngh nghip)
Mã s: 60340102
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC:
PGS.TS. Nguyn Minh Tun
TP. H Chí Minh Năm 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH --------------- NGUYỄN THANH SỸ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghề nghiệp) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn TP. Hồ Chí Minh – Năm 2016
LỜI CAM ĐOAN
t c ni dung ca luGii pháp hn chế d định ngh
vic ca nhân viên ti Bo him xã hi Thành Ph H Chí Minh là công trình nghiên
cu ci s ng dn ca PGS.TS. Nguyn Minh Tun. Ni dung và kt
qu nghiên cu ca luc trình bày hay công b bt c công trình nghiên
c
TP.HCM, ngày 10 tháng 
i thc hin lu
Nguyn Thanh S
LỜI CAM ĐOAN t c ni dung ca lu“Giải pháp hạn chế dự định nghỉ việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh” là công trình nghiên cu ci s ng dn ca PGS.TS. Nguyn Minh Tun. Ni dung và kt qu nghiên cu ca luc trình bày hay công b  bt c công trình nghiên c TP.HCM, ngày 10 tháng  i thc hin lu Nguyn Thanh S
MC LC
Trang bìa
Trang ph bìa
L
Mc lc
Danh mc các ch vit tt
Danh mc các bng, bi
Danh mc các hình v
TNG QUAN NGHIÊN CU ........................................................................................... 1
1. Lý do ch tài. .............................................................................................................. 1
2. Mc tiêu nghiên cu. ......................................................................................................... 2
ng và phm vi nghiên cu. .................................................................................... 2
u. .................................................................................................. 2
c tin ca nghiên cu. ..................................................................................... 3
6. Kt cu ca báo cáo nghiên cu. ....................................................................................... 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYT V D ĐỊNH NGH VIC ................................... 5
1.1. Mt s khái nim. ........................................................................................................... 5
1.1.1. D nh ngh vic. ....................................................................................................... 5
1.1.2. Ngh vic. ..................................................................................................................... 6










 ...................................................... 7
1.2. Các lý thuy tài nghiên cu. ............................................................... 7
MỤC LỤC Trang bìa Trang ph bìa L Mc lc Danh mc các ch vit tt Danh mc các bng, bi Danh mc các hình v TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 1 1. Lý do ch tài. .............................................................................................................. 1 2. Mc tiêu nghiên cu. ......................................................................................................... 2 ng và phm vi nghiên cu. .................................................................................... 2 u. .................................................................................................. 2 c tin ca nghiên cu. ..................................................................................... 3 6. Kt cu ca báo cáo nghiên cu. ....................................................................................... 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC ................................... 5 1.1. Mt s khái nim. ........................................................................................................... 5 1.1.1. D nh ngh vic. ....................................................................................................... 5 1.1.2. Ngh vic. ..................................................................................................................... 6                      ...................................................... 7 1.2. Các lý thuy tài nghiên cu. ............................................................... 7
1.2.1. Mô hình TRA ca Ajzen và Fishbein (1975). ............................................................. 7
1.2.2. Thuyt hành vi d nh TPB ca Ajzen (1991). ......................................................... 8
1.2.3. Thuyt h thng th bc các nhu cu ca Maslow (1943). ......................................... 10
1.2.4. Thuyt hai yu t ca Herzberg (1959). ...................................................................... 12
1.3. Tng quan các nghiên cu liên quan. ............................................................................. 13
1.4. Các yu t n d nh ngh vic. ................................................................ 14
1.4.1. S hài lòng trong công vic và d nh ngh vic. ...................................................... 14
1.4.2. S ng trong công vic và d nh ngh vic. ................................................ 16
ng làm vic và d nh ngh vic. ................................................................ 17
1.4.4. o, phát trin và d nh ngh vic. .................................................. 18
1.4.5. Chính sách tin l nh ngh vic. .............................................................. 18
CHƯƠNG 2: THC TRNG CÁC YU T ẢNH HƯỞNG ĐẾN D ĐỊNH NGH
VIC CA NHÂN VIÊN TI BO HIM XÃ HI TP.HCM ..................................... 20
2.1. Gii thiu v Bo Him Xã Hi TP.HCM. .................................................................... 20
2.2. Thc trng ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM. ............................................. 21
2.3. Phân tích thc trng các yu t n d nh ngh vic ca nhân viên ti
BHXH TP.HCM. ................................................................................................................... 25
2.3.1. Thc trng các yu t n d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH
TP.HCM. ............................................................................................................................... 25
2.3.1.1. S hài lòng trong công vic. ..................................................................................... 25
2.3.1.2. S ng trong công vic ................................................................................. 25
1.2.1. Mô hình TRA ca Ajzen và Fishbein (1975). ............................................................. 7 1.2.2. Thuyt hành vi d nh TPB ca Ajzen (1991). ......................................................... 8 1.2.3. Thuyt h thng th bc các nhu cu ca Maslow (1943). ......................................... 10 1.2.4. Thuyt hai yu t ca Herzberg (1959). ...................................................................... 12 1.3. Tng quan các nghiên cu liên quan. ............................................................................. 13 1.4. Các yu t n d nh ngh vic. ................................................................ 14 1.4.1. S hài lòng trong công vic và d nh ngh vic. ...................................................... 14 1.4.2. S ng trong công vic và d nh ngh vic. ................................................ 16 ng làm vic và d nh ngh vic. ................................................................ 17 1.4.4. o, phát trin và d nh ngh vic. .................................................. 18 1.4.5. Chính sách tin l nh ngh vic. .............................................................. 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HCM ..................................... 20 2.1. Gii thiu v Bo Him Xã Hi TP.HCM. .................................................................... 20 2.2. Thc trng ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM. ............................................. 21 2.3. Phân tích thc trng các yu t n d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM. ................................................................................................................... 25 2.3.1. Thc trng các yu t n d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM. ............................................................................................................................... 25 2.3.1.1. S hài lòng trong công vic. ..................................................................................... 25 2.3.1.2. S ng trong công vic ................................................................................. 25
2.3.1ng làm vic. ................................................................................................ 31
2.3.1.4. Chính sách v o và phát trin .......................................................................... 32
2.3.1.5. Chính sách tin  ............................................................................................... 35
2.3.2. c trng các yu t n d nh ngh vic ca nhân viên ti
BHXH TP.HCM .................................................................................................................... 39
2.3.2.1. Quy trình nghiên cu và xây d ............................................................ 39
2.3.2.2. Kt qu kho sát ....................................................................................................... 44
2.4. Nhng mc và hn ch ti BHXH TP.HCM .................................................... 49
2.4.1. Nhng mc .................................................................................................... 49
2.4.2. Nhng mt hn ch và nguyên nhân ca nhng hn ch ............................................ 50
CHƯƠNG 3: GII PHÁP HN CH D ĐỊNH NGH VIC CA NHÂN VIÊN
TI BHXH TP.HCM .......................................................................................................... 52
ng phát trin ca ngành BHXH Vit Nam ...................................................... 52
3.2. Nhóm gii pháp nhm hn ch d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM 53
3.2.1. ng s hài lòng trong công vic .................................................................... 53
3.2.1.1.  gii pháp ......................................................................................................... 53
3.2.1.2. Ni dung gii pháp ................................................................................................... 53
3.2.1.3.  thi ................................................................................................ 57
3.2.2. Gim thiu s ng trong công vic ................................................................. 58
3.2.2.1.  gii pháp ......................................................................................................... 58
3.2.2.2. Ni dung gii pháp ................................................................................................... 58
2.3.1ng làm vic. ................................................................................................ 31 2.3.1.4. Chính sách v o và phát trin .......................................................................... 32 2.3.1.5. Chính sách tin  ............................................................................................... 35 2.3.2. c trng các yu t n d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM .................................................................................................................... 39 2.3.2.1. Quy trình nghiên cu và xây d ............................................................ 39 2.3.2.2. Kt qu kho sát ....................................................................................................... 44 2.4. Nhng mc và hn ch ti BHXH TP.HCM .................................................... 49 2.4.1. Nhng mc .................................................................................................... 49 2.4.2. Nhng mt hn ch và nguyên nhân ca nhng hn ch ............................................ 50 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ DỰ ĐỊNH NGHỈ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI BHXH TP.HCM .......................................................................................................... 52 ng phát trin ca ngành BHXH Vit Nam ...................................................... 52 3.2. Nhóm gii pháp nhm hn ch d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM 53 3.2.1. ng s hài lòng trong công vic .................................................................... 53 3.2.1.1.  gii pháp ......................................................................................................... 53 3.2.1.2. Ni dung gii pháp ................................................................................................... 53 3.2.1.3.  thi ................................................................................................ 57 3.2.2. Gim thiu s ng trong công vic ................................................................. 58 3.2.2.1.  gii pháp ......................................................................................................... 58 3.2.2.2. Ni dung gii pháp ................................................................................................... 58
3.2.2.3.  thi ................................................................................................ 60
3.2.3. Ci thing làm vic .................................................................................... 61
3.2.3.1.  gii pháp ......................................................................................................... 61
3.2.3.2. Ni dung gii pháp ................................................................................................... 61
3.2.3.3.  thi ................................................................................................ 63
3.2.4. o và phát trin .................................................................................. 64
3.2.4.1.  gii pháp ......................................................................................................... 64
3.2.4.2. Ni dung gii pháp ................................................................................................... 65
3.2.4.3.  thi ................................................................................................ 67
3.2.5ng s tha mãn ti ............................................................................ 68
3.2.5.1.  gii pháp ......................................................................................................... 68
3.2.5.2. Ni dung gii pháp ................................................................................................... 69
3.2.5.3.  thi ................................................................................................ 70
3.3. Hn ch ng nghiên cu tip theo. ........................................................................ 72
TÀI LIU THAM KHO
PH LC
3.2.2.3.  thi ................................................................................................ 60 3.2.3. Ci thing làm vic .................................................................................... 61 3.2.3.1.  gii pháp ......................................................................................................... 61 3.2.3.2. Ni dung gii pháp ................................................................................................... 61 3.2.3.3.  thi ................................................................................................ 63 3.2.4. o và phát trin .................................................................................. 64 3.2.4.1.  gii pháp ......................................................................................................... 64 3.2.4.2. Ni dung gii pháp ................................................................................................... 65 3.2.4.3.  thi ................................................................................................ 67 3.2.5ng s tha mãn ti ............................................................................ 68 3.2.5.1.  gii pháp ......................................................................................................... 68 3.2.5.2. Ni dung gii pháp ................................................................................................... 69 3.2.5.3.  thi ................................................................................................ 70 3.3. Hn ch ng nghiên cu tip theo. ........................................................................ 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MC CÁC CH VIT TT
BHXH TP. HCM: Bo him Xã hi Thành ph H Chí Minh
BHXH: Bo him Xã hi
BHYT: Bo him Y t
ng Nhân dân
UBND: y ban Nhân dân
CBCCVC: Cán b, Công chc, Viên chc
CNTT: Công ngh thông tin
DN: Doanh nghip
TCVN: Tiêu chun Vit Nam
TTHC: Th tc hành chính
GTLN: Giá tr ln nht
GTNN: Giá tr nh nht
GTTB: Giá tr trung bình
JD (Job Description): Bng mô t công vic
TRA (Theory of reasoned action): Mô hình thuyng hp lý
TPB (Theory of Planned Behavior): Thuyt hành vi d nh
MBO (Management by objectivesn tr theo mc tiêu
 qun tr theo hành vi
EFA: Nhân t khám phá
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): Kt qu phân tích nhân t khám phá
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH TP. HCM: Bo him Xã hi Thành ph H Chí Minh BHXH: Bo him Xã hi BHYT: Bo him Y t ng Nhân dân UBND: y ban Nhân dân CBCCVC: Cán b, Công chc, Viên chc CNTT: Công ngh thông tin DN: Doanh nghip TCVN: Tiêu chun Vit Nam TTHC: Th tc hành chính GTLN: Giá tr ln nht GTNN: Giá tr nh nht GTTB: Giá tr trung bình JD (Job Description): Bng mô t công vic TRA (Theory of reasoned action): Mô hình thuyng hp lý TPB (Theory of Planned Behavior): Thuyt hành vi d nh MBO (Management by objectivesn tr theo mc tiêu  qun tr theo hành vi EFA: Nhân t khám phá KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): Kt qu phân tích nhân t khám phá
DANH MC CÁC BNG, BIỂU ĐỒ
B tun ngày 31/10/2015 ti BHXH TP.HCM 21
B hc vn........................................................... 22
Bng 2.3: Thc trng ngh vic cn 2011 2015 ............................ 23
Bng 2.4a: So sánh s ng nhân viêng tham gia BHXH ............................. 25
Bng 2.4b: Tiêu chu ng ca h tim mch ............................ 28
Bng 2.4c: Bng phân loi gánh nng th lc .................................................................. 29
Bng 2.4d: Bng phân loi gánh nng tâm lý ................................................................... 30
Bng 2.5: Xp loi hoàn thành công vin 2011 2015 .................................... 33
Bng 2.6: Tình hình luân chuyn công vic và m rng phm vi công vic ................... 34
Bng 2.7:  nh ngh vic ............................................................................. 40
Bng 2.8 hài lòng trong công vic .............................................................. 41
Bng 2.9ng trong công vic .............................................................. 41
Bng 2.10ng làm vic ....................................................................... 42
Bng 2.11chính sách o và n .................................................... 42
Bng 2.12chính sách tin  ..................................................................... 43
Bng 2.13: Mô t mu kho sát ........................................................................................ 44
Bng 2.14: Giá tr trung bình các thành phn n d nh ngh vic ca nhân
viên ti BHXH TP.HCM .................................................................................................. 45
Bng 2.15: Giá tr trung bình các bin c hài lòng trong công vic ........... 46
Bng 2.16: Giá tr trung bình ca các bing trong công vic ........... 46
Bng 2.17: Giá tr trung bình ca các bing làm vic ...................... 47
Bng 2.18: Giá tr trung bình ca các bio và phát trin .... 48
Bng 2.19: Giá tr trung bình ca các bi .................... 49
Bng 3.1: Kho sát chuyên gia v    thi ca các gii pháp tác dng
nâng cao s hài lòng trong công vic ............................................................................... 57
Bng 3.2: Kt qu tng hp ca kho sát chuyên gia v  thi ca các gii
pháp có tác dng nâng cao s hài lòng trong công vic ................................................... 57
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ B tun ngày 31/10/2015 ti BHXH TP.HCM 21 B hc vn........................................................... 22 Bng 2.3: Thc trng ngh vic cn 2011  2015 ............................ 23 Bng 2.4a: So sánh s ng nhân viêng tham gia BHXH ............................. 25 Bng 2.4b: Tiêu chu ng ca h tim mch ............................ 28 Bng 2.4c: Bng phân loi gánh nng th lc .................................................................. 29 Bng 2.4d: Bng phân loi gánh nng tâm lý ................................................................... 30 Bng 2.5: Xp loi hoàn thành công vin 2011  2015 .................................... 33 Bng 2.6: Tình hình luân chuyn công vic và m rng phm vi công vic ................... 34 Bng 2.7:  nh ngh vic ............................................................................. 40 Bng 2.8 hài lòng trong công vic .............................................................. 41 Bng 2.9ng trong công vic .............................................................. 41 Bng 2.10ng làm vic ....................................................................... 42 Bng 2.11chính sách o và n .................................................... 42 Bng 2.12chính sách tin  ..................................................................... 43 Bng 2.13: Mô t mu kho sát ........................................................................................ 44 Bng 2.14: Giá tr trung bình các thành phn n d nh ngh vic ca nhân viên ti BHXH TP.HCM .................................................................................................. 45 Bng 2.15: Giá tr trung bình các bin c hài lòng trong công vic ........... 46 Bng 2.16: Giá tr trung bình ca các bing trong công vic ........... 46 Bng 2.17: Giá tr trung bình ca các bing làm vic ...................... 47 Bng 2.18: Giá tr trung bình ca các bio và phát trin .... 48 Bng 2.19: Giá tr trung bình ca các bi .................... 49 Bng 3.1: Kho sát chuyên gia v    thi ca các gii pháp có tác dng nâng cao s hài lòng trong công vic ............................................................................... 57 Bng 3.2: Kt qu tng hp ca kho sát chuyên gia v  thi ca các gii pháp có tác dng nâng cao s hài lòng trong công vic ................................................... 57
Bng 3.3: Kho sát chuyên gia v    thi ca các gii pháp tác dng
gim thiu s  thng trong công vic ........................................................................ 60
Bng 3.4: Kt qu tng hp ca kho sát chuyên gia v  thi ca các gii
pháp có tác dng gim thiu s ng trong công vic ............................................ 60
Bng 3.5: Kho sát chuyên gia v  thi ca các gii pháp có tác dng ci
thing làm vic ................................................................................................. 63
Bng 3.6: Kt qu tng hp ca kho sát chuyên gia v  thi ca các gii
pháp có tác dng ci thing làm vic ............................................................... 63
Bng 3.7: Kho sát chuyên gia v  thi ca các gii pháp có tác ng tích
co và phát trin .......................................................................... 67
Bng 3.8: Kt qu tng hp ca kho sát chuyên gia v  thi ca các gii
ng tích co và phát trin ....................................... 67
Bng 3.9: Kho sát chuyên gia v  kh thi ca các ging tha
mãn ti .................................................................................................................. 71
Bng 3.10: Kt qu tng hp ca kho sát chuyên gia v    thi ca các
ging tha mãn ti ....................................................................... 71
Bng 3.3: Kho sát chuyên gia v    thi ca các gii pháp có tác dng gim thiu s  thng trong công vic ........................................................................ 60 Bng 3.4: Kt qu tng hp ca kho sát chuyên gia v  thi ca các gii pháp có tác dng gim thiu s ng trong công vic ............................................ 60 Bng 3.5: Kho sát chuyên gia v  thi ca các gii pháp có tác dng ci thing làm vic ................................................................................................. 63 Bng 3.6: Kt qu tng hp ca kho sát chuyên gia v  thi ca các gii pháp có tác dng ci thing làm vic ............................................................... 63 Bng 3.7: Kho sát chuyên gia v  thi ca các gii pháp có tác ng tích co và phát trin .......................................................................... 67 Bng 3.8: Kt qu tng hp ca kho sát chuyên gia v  thi ca các gii ng tích co và phát trin ....................................... 67 Bng 3.9: Kho sát chuyên gia v  kh thi ca các ging tha mãn ti .................................................................................................................. 71 Bng 3.10: Kt qu tng hp ca kho sát chuyên gia v    thi ca các ging tha mãn ti ....................................................................... 71