Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình

3,564
576
92
74

             






     

 



3.3.2. Hoàn thiện mạng lưới dạy nghề ở Ninh Bình
-   
              

       
       
       
    -   o

- 



    


74                                  3.3.2. Hoàn thiện mạng lưới dạy nghề ở Ninh Bình -                                                -   o  -           
75

+ 
 

- 





- 
-  
         

 
       



-         
      
            

-     
         


- n ly nhanh ving mng
 dy ngh:
+ Tp trung ngu      tr t    c
75  +     -       -  -                           -                               -                  - n ly nhanh ving mng  dy ngh: + Tp trung ngu      tr t    c
76
      ngu  a tnh,
ng ngu      y nhanh
vi  dy ngh  m thit b dy ngh m b n
y ngh cp huyng phc v
y ngh 
+ Thc hiu qu quyn t ch, t chm v thc hin
nhim v, t chc b  i v   dy ngh
p.
+ Thc hin ta t thu
 chi ch
 dy ngh nhy ngh.
3.3.3. Nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho dạy nghề
- 





- 



3.3.4. Nâng cao chất lượng các chương trình dạy ngh
-  c, k hoch, quy hoch dy ngh lao






, 









; 
- , 

 





p ti mi ho

 
dng h thng dy ngh ng hii, chu. 

 u lng c
76       ngu  a tnh, ng ngu      y nhanh vi  dy ngh  m thit b dy ngh m b n y ngh cp huyng phc v y ngh  + Thc hiu qu quyn t ch, t chm v thc hin nhim v, t chc b  i v   dy ngh p. + Thc hin ta t thu  chi ch  dy ngh nhy ngh. 3.3.3. Nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho dạy nghề -       -     3.3.4. Nâng cao chất lượng các chương trình dạy nghề -  c, k hoch, quy hoch dy ngh lao             ,                    ;  - ,                 p ti mi ho      dng h thng dy ngh ng hii, chu.     u lng c
77

,  , , xut khn ngh;
 c ti





 , 

ng dy ngh cho 




, 


, 

  c thiu s, 


,  . 


 y



 



 . Thi gian
o ph




, 




 , quy
, 



, 



hp v

 
. 


 


.
-  thc ngh nghip vi nhi
 o k  nghing ng dng, tho
ng nhu c c k thu  ca th ng
c t.
- i mn tt nghic ngh
nghi kin th c th c k luc
ngh nghi  t ch d
ving c o.
3.3.5. Nâng cao công tác quản lý dạy ngh
-  
ph, th u qu ca n;
ph bi      
c y ngh to vi
 c, hiu qu  
ng tham gia hc ngh, to vip nh.
- , th 
 dy ngh    i hp cht ch  
kh chc dy ngh ng, nht ng tr,
ng n nhm thc hiu qu k hoch dy ngh h
- Thc hip y quyn nguy ngh 
77   ,  , , xut khn ngh;  c ti            ,     ng dy ngh cho          ,        ,        c thiu s,      ,  .       y                  . Thi gian o ph           ,            , quy ,         ,        hp v       .               . -  thc ngh nghip vi nhi  o k  nghing ng dng, tho ng nhu c c k thu  ca th ng c t. - i mn tt nghic ngh nghi  kin th c th c k luc ngh nghi  t ch d ving c o. 3.3.5. Nâng cao công tác quản lý dạy nghề -   ph, th u qu ca n; ph bi       c y ngh to vi  c, hiu qu   ng tham gia hc ngh, to vip nh. - , th   dy ngh    i hp cht ch   kh chc dy ngh ng, nht ng tr, ng n nhm thc hiu qu k hoch dy ngh h - Thc hip y quyn nguy ngh 
78
 cp t dy ngh 
ph, th ni).
- ng dn ch  dy ngh thc hiy
  dy nghu qu  
cao hiu qu y ngh to ving.
- Hu chy ngh 
h c dy ngh
ngh y ngh 
3.3.6. Phát triển đội ngũ cán bộ dạy nghề
-        




- 
     

-           


-         





-  

3.3.7. Gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động doanh
nghiệp
78  cp t dy ngh  ph, th ni). - ng dn ch  dy ngh thc hiy   dy nghu qu   cao hiu qu y ngh to ving. - Hu chy ngh  h c dy ngh ngh y ngh  3.3.6. Phát triển đội ngũ cán bộ dạy nghề -             -         -              -               -    3.3.7. Gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động và doanh nghiệp
79
- 


-   



- .
-   
     


- 
    




- 

3.4 Kiến nghị, đề xuất với Đảng và Nhà nƣớc, các bộ, ban ngành:
3.4.1. Hoàn thiện các chính sách nhà nước
- 
   

+ K

- 

        
79 -    -       - . -            -           -   3.4 Kiến nghị, đề xuất với Đảng và Nhà nƣớc, các bộ, ban ngành: 3.4.1. Hoàn thiện các chính sách nhà nước -       + K  -           
80

 

- 






+ 

- :


- 
+ 

+ 
    

3.4.2 Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách của
địa phương
-       



-
 
-              
80     -        +   - :   -  +   +        3.4.2 Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương -           -   -              
81


-    


    






- 

       
     
       


3.4.3 Nâng cao vai trò, trách nhim của các cấp, ngành, đơn vị đối vi
gii quyết việc làm cho lao động nông thôn
Mu kh  y ngh
o ving n 
t hiu qu   u thc ti  nh
vic dy ngh
 c u hi gii quyc gii
quyt vito, t
ng n  c vip nh, th
hing, tinh thng sn xum
c trong vic gii gii quy v i v
81   -                  -                           3.4.3 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị đối với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn Mu kh  y ngh o ving n  t hiu qu   u thc ti  nh vic dy ngh  c u hi gii quyc gii quyt vito, t ng n  c vip nh, th hing, tinh thng sn xum c trong vic gii gii quy v i v
82
quan qu
- p n, Mt trn T qu i
tip t  c hi    
t cng dn c dy
ngh o, nhnh s - TTg
y 27/11/2009 ca Th    o ngh
ng t l hc sinh
c ngh.
- o, ch y ngh gn vi
vic kic cp 
nhn thm c
y ngh.
- i m quy ngh ng
quyn ch ng c dy nghvi dy ngh 
Quy TTg, ci mi vic dy ngh ng thuc
   p, du l ch v ng thi bo tn,
 truyn thng ci ch ng thc
t v sn xut
s d ng sau hc ngh. Ho   
 sn xut, kinh doanh.
- y m
 o, bc qu
y ngh, to s chuyn bi c v ch ng, 


t    
o, qu
 p v  c
 n kinh t - i ca tnh.
- ng k ho th  t
chc thc hi quyt v o ngh c s
hiu qu.
82 quan qu - p n, Mt trn T qu i tip t  c hi     t cng dn c dy ngh o, nhnh s - TTg y 27/11/2009 ca Th    o ngh ng t l hc sinh c ngh. - o, ch y ngh gn vi vic kic cp  nhn thm c y ngh. - i m quy ngh ng quyn ch ng c dy nghvi dy ngh  Quy TTg, ci mi vic dy ngh ng thuc    p, du l ch v ng thi bo tn,  truyn thng ci ch ng thc t v sn xut s d ng sau hc ngh. Ho     sn xut, kinh doanh. - y m   o, bc qu y ngh, to s chuyn bi c v ch ng,      t     o, qu   p v  c  n kinh t - i ca tnh. - ng k ho th  t chc thc hi quyt v o ngh c s hiu qu.
83
KẾT LUẬN
    g

- 






 -
            
     




 


        

       
      
- nh.
83 KẾT LUẬN     g  -         -                                                     - nh.
84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phát triển lao động kỹ thuật
ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn, NXB 
2. Nâng cao chất lượng dạy nghề ở thủ đô Hà Nội
hiện nay
3. Dạy nghề cho lao động nông thôn vùng đồng
bằng Sông Hồng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

4. Nông nghiệp Việt Nam bước vào
thế kỷ XXI 
5.  Quản giáo dục nghề nghiệp phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước  

6.      
Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng
7.    Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp phát
triển nguồn nhân lực, Nxb 
8.    Phát hiện và đánh giá một số dòng bất
dục đực cảm ứng nhiệt độ     

9.   Thực trạng chính sách dạy nghề tạo
việc làm cho thanh niên, định hướng và giải pháp 2001-2020, 

10.  (1990), Một số kiến nghị về kiểu cách đầu tư cho các
loại hình đào tạo, loại hình trường theo cấu hệ thống giáo dục đại học,
trung học chuyên nghiệp dạy nghề mới,      
.
11.   (1989), Một số kiến nghị và phương pháp xây
dựng định mức chi phí thường xuyên trong đào tạo một học sinh đại học,
84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phát triển lao động kỹ thuật ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn, NXB  2. Nâng cao chất lượng dạy nghề ở thủ đô Hà Nội hiện nay 3. Dạy nghề cho lao động nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”  4. Nông nghiệp Việt Nam bước vào thế kỷ XXI  5.  Quản lý giáo dục nghề nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước    6.       Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng 7.    Giáo dục kỹ thuật – nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực, Nxb  8.    Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ       9.   Thực trạng chính sách dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên, định hướng và giải pháp 2001-2020,   10.  (1990), Một số kiến nghị về kiểu cách đầu tư cho các loại hình đào tạo, loại hình trường theo cơ cấu hệ thống giáo dục đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề mới,       . 11.   (1989), Một số kiến nghị và phương pháp xây dựng định mức chi phí thường xuyên trong đào tạo một học sinh đại học,
85
trung học chuyên nghiệp dạy nghề,    
.
12. Giáo dục nghề nghiệp Những vấn đề
giải pháp, Nxb 
13.  Thông tin thị trường lao động qua dạy nghề,
Nxb L 
14.  Hoàn thiện quản lý nhà nước về dạy nghề
ở nước ta hiện nay, 
.
15. Những giải pháp phát triển dạy nghề góp
phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

16.    Một số giải pháp Công đoàn góp phần
nâng cao chất lượng dạy nghề cho công nhân đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa – hiện đại hóa đất nước, -
97-
17. 
18. -

19. 
20. 
21. 

22. 
23.        -   

24. -TTg giai
 2012
25. 

85 trung học chuyên nghiệp và dạy nghề,     . 12. Giáo dục nghề nghiệp – Những vấn đề và giải pháp, Nxb  13.  Thông tin thị trường lao động qua dạy nghề, Nxb L  14.  Hoàn thiện quản lý nhà nước về dạy nghề ở nước ta hiện nay,  . 15. Những giải pháp phát triển dạy nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa,  16.    Một số giải pháp Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng dạy nghề cho công nhân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, - 97- 17.  18. -  19.  20.  21.   22.  23.        -     24. -TTg giai  2012 25.  