Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình

3,594
576
92
64
-     
  




64 -            
65
CHƢƠNG 3
QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DẠY
NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở NINH BÌNH TRONG
THỜI GIAN TỚI
3.1. Bối cảnh mới ảnh hƣởng đến hoạt động dạy nghề ở Ninh Bình
3.1.1. Bối cảnh quốc tế

  
    
 



 


 

3.1.2. Bối cảnh đất nước
        

 
      

   




65 CHƢƠNG 3 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở NINH BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. Bối cảnh mới ảnh hƣởng đến hoạt động dạy nghề ở Ninh Bình 3.1.1. Bối cảnh quốc tế                      3.1.2. Bối cảnh đất nước                            
66
      


            

         

         
    

      
- 
       

v
   




      

-


    
        


     
66                                                          -           v                 -                        
67
    
 kinh
       
       
       



   
-
         



 

Một là,  
  

Hai là, 

      

   
 





67       kinh                                -                 Một là,       Hai là,                     
68

3.1.3. Bối cảnh Ninh Bình
 


 



 


 - 
- ng




         

90 ha.
- 







 
68  3.1.3. Bối cảnh Ninh Bình               -  - ng                90 ha. -          
69
   -  






           
      

ng

     
 
        

         

     

        
   


 
   


Trung 

69    -                             ng                                                             Trung  
70


          






       
        
              

       

       
 
         
    
 



-60% lao
---2020
-



     
70                                                                                            -60% lao ---2020 -         
71
 

3.2. Quan điểm về đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nông
thôn ở Ninh Bình
3.2.1. Dạy nghề cho lao động nông thôn nhiệm vụ của toàn Đảng,
toàn dân, trong đó chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính
 -11-         
-    

“Đa
o ta
o nghề cho lao đ ộng nông thôn là
nghiê
p của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhă m nâng
cao chât lươ
ng lao đô
ng nông thôn , đa
p ư
ng yêu câu công nghiê
p ho
a , hiê
n
đa
i ho
a nông nghiê
p , nông thôn. Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển
đa
o tạo nghề cho lao động nông thôn , có chính sách bảo đảm thực hiện công
bằng xã hội về cơ hội học nghề đô i vơ
i mọi lao động nông thôn, khuyến khích,
huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đa
o ta
o nghê cho lao đô
ng
nông thôn”.
3.2.2. Dạy nghề cho lao động nông thôn phải huy động nguồn lực của
toàn dân, của mọi thành phần kinh tế


- 





          
n

71    3.2. Quan điểm về đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình 3.2.1. Dạy nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính  -11-          -      “Đa  o ta  o nghề cho lao đ ộng nông thôn là sư  nghiê  p của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhă m nâng cao chât lươ  ng lao đô  ng nông thôn , đa  p ư  ng yêu câu công nghiê  p ho  a , hiê  n đa  i ho  a nông nghiê  p , nông thôn. Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển đa  o tạo nghề cho lao động nông thôn , có chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề đô i vơ  i mọi lao động nông thôn, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đa  o ta  o nghê cho lao đô  ng nông thôn”. 3.2.2. Dạy nghề cho lao động nông thôn phải huy động nguồn lực của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế   -                  n 
72

3.2.3. Dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với cầu việc làm trên thị
trường lao động




         
     
      
          

           
       
    


    

3.3. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nông
thôn ở Ninh Bình trong thời gian tới
3.3.1 Nâng cao nhận thức của chính quyền và người dân về dạy nghề
-    
 , , , 







, , 
 ,


-        

72  3.2.3. Dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với cầu việc làm trên thị trường lao động                                                                         3.3. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình trong thời gian tới 3.3.1 Nâng cao nhận thức của chính quyền và người dân về dạy nghề -      , , ,                , ,   ,   -         
73
     


- 
  



       




        

    

-      


 





       
  


73         -                                    -                            